Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

SAHÎFE ALTI CUMHURİYET 8 Şııbat 1968 Lucia'nın temsilinde üzücü bir olay LErLA ERDURAN nceki gece Lucia Operası temsılinde can sıkıcı bir olay cereyan etmiştir. Üçunücu perdede Lucıa'nın «Delirme s»hnesinde» ikinci balkondan bir erkek, yüksek sesle, «Yeter »rtık, yeter be!» diye bakırmıştır. Alain Delon ve Marianne Faithfull Aşk ve ölüm kokan filmin bir sahnesinde Cumhuriyel 8 Şubat 1929 tarihli Cumhuriyet'ten Ö Oyunun başından beri aryaları sık sık bravolarla kesilen ve uzun uzun alkışlanan Suna Korat, en zor aryasını söylerken böyle bir durum karşısında bir an duraklamış, sesin geldiği tarafa dehşetle bakmıştır. Orkestranın sesi de kesilmiş, Şefin yavasca «Eşek» dediği ön sıralardan duyulmuştur. Bir kaç saniye sonra aryasına devam eden Suna Korat bu sefer tfaha büyük şevkle söylemeye başlamıştır. Perde indiği zaman seyirciler ayağa fırhyarak sopranoya uzun uzun tezahüratta bulunmuşlardır. Dörduncü perdesinde halk olayın kahramanını merak edip Müdüriyetin önünde toplanmışlar ve bunun 20 yaşlannda Tayfun Bap adında bir üniversiteli talebe olduğunu öğrenmişlerdir. Butun ısrarlara rağmen bu genç eseri seyretmeye devam etmiş ancak etrafına muhafızlar yerleştirilmiştir. Kendisiyle görüştüğümüz üniversiteli. «Raşımın ncnnda rejisör operanın filmini çekmeye basladı, 15 dakika zor dayandım, baktım ki kimse ses çıkarmıyor, ben de tepkimi böyle bağırarak gösterdim. Ayni şey olsa tekrar bağınrım» demiştir. Operanın Müdürii Zihnl Tiryakioğlu odasına çağırdjğı emnlyet mensubuna Tayfun Bap'ı teslim etmek istemişse de filmi çeviren rejisör Ertuğrul İlgin araya girmiş, gencin fazla heyecanlandığını, dünyanın her tarafmda boyle sahnelerin filme alındığını, ancak bu yüksek sesle protestonun Suna Korat ve geyirciye hakaret sayıldığını söylemiştir. Üniversiteli genç, kabahatli olduğunu kabul etmemekle beraber, yanındaki arkadaşlannın ısrarı i l e sopranodan özür dilemistir. İki gün önce Frankfurt'taki turnesinden yüksek ateşle dönen Suna Korat, hasta hasta fakat buyük bir başan ile bitirdiği temsilinden sonra soyunma odasmda üniversiteliyi kabul etmiş ve her zamanki nezâketi ile böyle olayların üzirenrfe durmadığını söylemiştir. Ancak, olay seyircileri son derece üzmüş, çok kimse gencin etrafmı almış, «Si* protestoyn Snna Haruma yaptınız, sesten n h a t s u oldnysanız, ya çekip gitmeli veya rejisörü ikaı etmeliydiniz» diye bağırmışlardır. Alain En güzel Tiirk kadını Delonun son filmi aşn, kan ve ölüm kokuyor I I nlü Goncourt ödülü" nü kazanan Pierre de Mandiargues'in La Narge adlı eseri filme alındı. Yönetmen Jack Cardiff. Filmin kahramanı motosiklete meraklı genç bir kadın. Kendisini çok seven fakat pasif bir yaradılışta olan kocasını terkederek bir motosiklet şampiyonu olan Delon'a kaçıyor. Onun kendisi için sadece geçici bir heves olduğunu biliyor; gerçek aşkı kocası, fakat hayal ve serüven âlemi kendisini zorla bu ortama sürüklemiş durumda. Geçen ay filmin dış sahneleri Almanya, Isviçre ve Londrada çevrildi. Yepyeni bir fotoğraf tekniğiyle çekilen bu kordelâda aşkın ve ölümün birbirlerine yaklaştıkları son kesimler çok canh. Aşkı ve kocası arasında bocalayan bu tür kadını Marianne Faithfull ustalıkla canlandırmıs. Klm iddia eder ki Türfciyenin güzellik kıraliçesi Amerikada yapUacak olan milletler arası yarışmada bütün dünyanın en güzel 1 seçilemiyecek? Evet! bunun için hiçbir sebep yoktur. Ve biz Türk kadınının böyle bir muvaf fakiyeti elde edeceğine kuvvetle ihtimal veriyoruz. Çünkü, Türk kadını deyince herkesin akJma istisnasız «güzel» anlarnı gelir. Çünkü onda bu anlamın sırlan en açık hatlarla kendini gösterir. Levent boyu, mütenasip endamı ve bol kirpikli gözleriyla Türk kadını güzellifin abideleşmis bir şeklidir. Bunun için Türkiye güzelinin milletlerarası yarışmada büyük mavaffakiyet kaYönetmen Cardiff'e sorarsanız «Kameranın yanından ilk defa Marianne'a bakar bakmaz bu ka dar büyiîleyici tatlı bir güzellifcin simdiye kadar objektiflerim den geçmediğini anladım. Kamerayı ona çevirmek âdeta kalbime çevirmekti. Françoise Hardy' den daha da şirin, günün yaşantısını verebilen sıcak bir varlık» dıyor. sonra icraya verümlyerelc hükümetçe satılmasına karar verilmiy tir. • Kâbilde bulunan TUrkler bir İngiliz tayyaresiyle bir başka yere nakledilmişlerdir. İngütera Hariciye Nazırı Afganistanın iç işlerine kanşmayacağını söylemiştir. • Bombayda Müslümanlarla Mecusiler arasında kanlı olaylar cereyan etmektedir. Dün yeniden 22 kişi ölmüs, 150 kişi yaralanmıştır. • Ispanyadaki isyanın da genişlemekte olduğu büdirilmektedir. Ayaklanan topcular Valansiya sokaklarını işgal etmişlerdir. nazardadır ve Türkiyenin en gühakkında zel kadınının Amerikada yapılacak Adliye Vekâleti, men'i muhayanşmaya katılmasını sağlamak olaraK için gereken maddl muzahereti keme evrakım kusurlu bulmuş ve Kadriye hanıma ait ev göstermeğe karar vermiştir. Takl t e k r a r Fakat Türkiyenin en güzel katstanbul Savcıhğına dını kimdir? Bu bakımdan (CüMgöndermiştir. Iddiaya göre Kad.iit HURtYET) 16 dan 25 yaşına ka riye hanımla arkadaşlarına dar olan hanımlanmız arasında tahkikatta doğrulukla hareket edilmiştir. Bu itibarla Kadriye habir yarışma açmaktadır. nım, kardeşi Nasır bey ve diğer Kısaltılmış haberler: sanıklar hakkındaki tahkikat ya• Emlâkl Milliyenin bundan ni baştan derinleştirilecektir. Kadriye Hanım meselesl Marıanne Faithfull filıtıuıde motosiklet raernkîısı bir genç III İ= : S5 = E3 Ss ŞS SSS S55 ş SS SZ S5 SS = = = S5 SS: = SS SS: SŞj SS SS SS = = = ; î^ = = == ^E SS= = ^"~ ^^ = SS: ~ S^ SS: s;; = jŞŞ BİLGİ YAYINEVİ YENÎ ÜÇ KITABINT SUNAR : Cevdet Kndret : • KARAGÖZ. 3 ciltte 35 oyun renkli 30 resim. Geniş bir önsöz. Zengin açıklamalar. Gelecekteki tiyatro edebiyatımızı etkileyecek büyük eser. Modern Karagöz oyunu yazacak olanlara kılavuz kitap. Eserin önemi, değeri ve güzelliği konusunda Cevdet Kadrct imzası yeterli bir teminattır. 1. cilt, 428 sayfa, 15 lira. Prof. Sadun Aren : • İSTÎHDAM, PARA VE İKTİSADİ POLİTİKA Prof. Sadun Aren'in uzun zamandır aranan büyük ese ' ri BtLGt YAYEVLAM arasında çıktı. Kendi alanında en güvenilir kaynak olan ve ' " *ısa=süı* içi«d«ıHn kez b#ı sılan eserin bu üçüncü baskısı birçok değişiklik ve eklerle zenginleştirilmiştir. «ÎSTÎHDAM, PARA VE tKTÎSADİ POLİTÎKA», iktisat ve sosyal bilimlerle ilgilenen bütün aydınlann başucu kitabıdır. Büyük boy 282 sayfa, 20 lira. Aiskhylos : # ZÎNCfRE VÜRULMtlŞ PROMETHEUS Turkçesi: Azra Erhat Sabshattin Eynboğln. Dünyanın ilk büyük tiyatro yazarının en ünlü eserini memleketimizin iki büyük yazan nâzımla çevirdi. Yeniliğini hâlâ koruyan bu eserde, kaba kuvvetle özgür düşüncenin çarpışması ele alınmış, aklın ve özgür düşüncenin gelecekteki zaferi müjdelenmiştir. 75 sayfa, 5, lira. B t L G t Y A T I N E V t Yenişehir ANKARA •4s' • AKBA YAYINEVİ jVARLÎKYAYINLARI M..^rtA ROMANLARI DARTANYAN (Alexandre Dumas) • MİLADY (Alexandre Dumas) v • KIRMIZI ÇİÇEK (Barones Orczy) • • DENİZ KttRDU (Jack London) • MÖSYÖ BUVE ÖLDÜ (Georges Simenon) • SAKİN BtR AMERtKALI (Graham Green) 4 Sipariş adresi : AKBA YAYINEVt Cagaloğln Yayın Hayatı Minnetoğlu Dağıtım s ERv t st SAYGILARİYLE SUNAR : Arif Hikmet Par'ın : • PLÂNLI TAZMA SANATI. llâveli 3. baskı, iki cilt bir arada 362 sayfa 10 lira. Prof. Bahri Savcı'nın : • HüRRtTETLER ÜZERİVE DÜŞÜNCELER. S. Akkaş, S. Aytfm, " : •'•VI. Bertan'm : Erkek Sanat Enstitüleri • ÇÖZÜMLÜ MATEMATtK ALIŞTIRMA VI. Kendi kendine FRANSIZCA öğrenenlerin ve FRANSIZCAda zayıf olan ögrencilerin YARDÎMCI KİTAPLARI Nedira Palamutcu'nun : • EGLE.VCELt FRANSIZCA • EGLENCELt DtL BİLGtSt 0 FRANSIZCA KOLAY CÜMLE KURMA TEKNtGt Yılmaz Çetiner'in : • BtR TCDUM ÇAY tÇtN 4 Bu kitaplar yeni yayınlanmış, kitapçılara az miktarda dağıtılmıştır. Çevrenizdeki kitapçılardan lutfen arayınız. Bitmişse kitapçınıza sipariş verdiriniz. MtNNETOGLTl KtT^RKVt Ca&alotlu i s t a n b • ı • NEZİHE £LPE Yargıtay 3. Ceza üye yardımcısı EŞYA H U K U K U (Mer'aiar, akarsular, sahıpsiz şeyler, komşuluk hukuku) Yargıtay kararları... Ciltli, 15 lira ödemeli. *** • ALLAH VARDIR. Dr. BİLSEL • DENtZLE BA!>BA!>A. Munir Tevfik URAS'ın bu romanında denızin engın güzelliğını, aşkın yenilmez kudretını ve sanatçının sonsuz heyecanını bulacaksınız. *** • AGACIN TEPESİNDE Şener Çilekçi'nın nefıs romanı. • AtUL ^Afil: Unıu transız fılozof ve romancısı, çağırruzın büyük düşünürlerinden Jean Paul Sartre'in «özgürlügun YoJlan» serisinin ilk romanı olan bu güçlü eseri Samih Tiryakioğlu dilimize çevirdi. Bu 400 sayfalık yogun romanın fiyatı 8 lira. • KORKU HAFTASI: Çagdaş Rus edebiyatının büyük yazarlanndan biri olan Aleksey Tolstoy'un biribirinden güzel üç uzun hikâyesinden meydana gelen bu meraklı olduğu kadar değerli eser 4 lira fiyatla çıktı. • SON ŞttRLER: Doğumunun yiizüncü yıldönümü kutlandıgı şu sıralarda büylik şairimiz Tevfik Fikret'in en çok sözii edilmiş, üzerinde en çok tartışılmış son şiirlerini bir raraya toplayan bu eseri hazırlâyan ve açıklamalarla şiirJerin bügünkü diUmlzle karşılıklanm veren Cevdet Kudret,160 sayfa, 4 lira. • AÇLJK: Norveçin ünlü romancısı, Nobel armağanı Knut Hamsun'un en çok sözü edilmiş, filmi çevrümiş romanı olan Açlık'ı Behçet Necatigü türkçeye çevirdi. Fiyaö 6 lira. • CEZA SÖMÜRGESt: Günümüzde en çok adı anılan edebiyatçılann başında gelir Kafka. Bu ünlü yazann en güzel hikâyelerini bir araya getiren Ceza Sömiirgesi adlı eseri 4 lira fiyatla çıktı. • VARLIK YAYINLARI: Varlık Yaymevinin bu ay başı çıkan kitaplanndan birkaçı daba: Orhan Kemal: Baba Evi, roman, 4 lira. Dostoyevski: Amcanın Rüyası, roman, 4 lira. Ziya Gökalp: Türk Klâsikleri serisi. 3 lira. Varlık Yayınlan Bibliyografyası: 1346 kitap 2 lira. Selviyle Göl: Çocuk Klâsücleri. 1 lira. Biz Köy Çocuklan: Çocuk Klâsikleri. 1 lira. Cep Dergisi: Sayı: 16, Subat 68. 3 lira. Havat AL111N KALfcM = KLASİK ROMANLAR SERİSİ = Tam metın; aslına sadık çe SSS viri; temiz baskı; bes renkli, = yaldızlı gömlek ıçinde sağlam = bez ciltli. tlk iki kitap çıktı : = • EUGENİE GRANDET = (Balzac) 10 L. = • UGULTULD TEPELER EE (E. Bronte) 12,5 L. == Genel Dağıtım : BATES == KÜLTÜR KİTAPEVİ .... , .,.. s.ü N.A J l Ssnst ve t»rik deferi h«l» : kıymetli eser": ' • PADİŞAHLAR ALBCMÜ. Kısa Osmanlı Tarihi. Milli Eğitim Bakanh|ınca, Tarih Dersleri için Yardımcı Ders Kitabı kabul edilmistir. llkokul 5 inci Smıf öğrencileri için çok faydalıdır. • «PADİŞAHLAR ALBÜMÜ» Her Türk evinin, her okulun kıymetli bir ziynetitfir. Fi.: 25, TL. • ROMANOFLARIN SOM7 Rus hanedanının yıküışını, Rasputin'in entrikalarını, Samih Nafiz TANSU'nun kaleminden heyecanla okuyacaksınız. Fi.: 7.50 TL. Büyük Türk dostu PİERRE LOTI'nin dünyaca tanınmıs şaheser romanı : • AZtTADE Plâstik ciltli. Fiyatı 6. TL. • PStKtYATRt EL KtTABl Yazan: Dr. KRÎTON DfNCMEN. llâveli yeni baskı. Fiyatı: 10, TL. Ortaokul îngilizce öğrencileri için yardımcı kitap : 0 EXERCISE IN ENGLISH Hazırlavan: Tttksel Göknel, Fi.: 7,50 TL. ÇOK YARARLI. YAYINLAR/ • KAPtTAL. Karl Marx, (beş ayrı kitap halinde) 10 ar lira. • FELSEFENİN SEFALETİ. Karl Marx, 10 lira • KAf İTALİZM ÖNCESİ 6KO NOMİ ŞEKİLLERL Karl Marx 8 lira. • FRANSA'DA SINIF MÜCADELELERİ. Karl Marx 8 lira. • LCRET, FtYAT VE KAR, Karl Marx. 4 lira. • ÜCRETLİ EMEK VE SEKMA YE. Karl Marx 3 lira. • ANTİ DÜHRİNG. F. Engels, fiki kitap), 10 ar lira. • AİLENİN . ÖZEL MÜLKİYETtN VE DEVLETİN KÖKENt. F. Engels, 10 lira. • tKl TAKTİK. Lenin, 7.5 lira, • MARKSİZM VE MİLLt MESELE. Stalin, 7.5 lira. • SOSYALİST EKONOMİNİN MESELELERt. Stalin. 7.5 lira. • EMPERYALtZMLE MÜCADELE. Mao Çe Tung. 15 lira. • TEORİ VE PRATtK.' Mao Çe Tung. 5 lira (tükenmektedir) • MAO ÇE TUNG. (Hayatı) 7.5. • FELSEFENtN BAŞLANGIÇ İLKELERİ. Politzer, 7,5 (tükenmektedir). • SOSYALtZMİN ALFABESİ. Huberman. 4 lira. • SOSYALİZM VE BtREY, Lewis 4 lira. • DÜNYA KAPtTALtZMİNİN BUHRANI. Arzumanyan 4 lira. • SOSYAL DEMOKRATLARL\ ÇIKMAZ1. Söder 4 lira • PETROL EMPERYALİZMİ. Münir Cerid. 4 lira. • ATOM BOMBASI ÇOCUKLARI. Osada, 4 lira. • VİETNAMDA SAVAŞ VE ZULLTVI. Bertrand Russell, 4 lira • BUZLARrN ÇÖZÜLÜŞÜ (ro man). Ehrenburg, 4 lira. • lsteme adresi: Yeni dağıtım burosu, Sanayi Caddesi Demir lş Hanı, 51. Ankara. SOL AYDIN KİTABEVİ • AÇIKLAMALI, NOTLC DtVAN ŞİtRİ ANTOLOJtSl : Hazırlayan: Halü Erdoğan Cengiz Eğitim enstitüleri ve öğretmen okullanyla, lise ve dengi ofcullar öğrencilerinjn divan şiirini bütünüyle kavramalan, ancak, içinde bol örnekler, deyimler, kavramlar ve edebî sanatlann geniş açıklamalan, din ve tasavvuf bilgileri bulunan bu eserden faydalanmalanyla mümkündür. M. Eğ. Bakanlığmca müracaat kitabı olarak kabul edümiştir. 432 büyük sayfa, 20 lira. • DEVLETLER VE ÜLKELER ANSİKLOPEDtSl: Sami Öngör'ün hazırladığı bu eserde çeşitli statülere bağlı btitün dünya ülkeleri hakkında bilinmesi birinci derecede gerekli bilgiler verilmiştir. 12,50. • FRANSIZCA YARDIMCI DERS KİTABI: Kaya öztaş. Lise I, II, III. Herbiri 7^ lira. Aydm Kitabevi, Kocabeyoğla Pasajı, Yenişehir Ankara g = S ^Ş == sşş s •=• S= ; S55 sa ss S5 = S == = S ^Ş = =s ^S = == ~ == = S , BERKER VE ESERLERI Türker ACAROGLU M. Eğ. Bak. Kütüphaneler Genel Müdürlüğünden emekü, değerli kutuphaneci ve tarihçi Aıil BERKER, 30 ocak 1968 salı gunü Istanbul'da kanserden öldü, ertesi gün Zincirlikuyu Mezarlığına gömüldü. Rahmetli 23 ağustos Î899'da tst. Besiktaş'ta doğmuştur. Babası. Saray kapıcıbasılanndan Üsküplü Bekir Bey'dir. İlk öğrenimini Beşiktas Barbaros Hayrettin Paşa Nümune Mektebi'nde yaptıktan sonra, İst. Erkek Muallim Mektebi'ne girdi, dört yıl sonra öğretmen oldu (J919). Çok sonraları, Ankara Ün. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü de bitirdi. llkin tzmit ve Bursa Öğretmen Okullannda resim elişi ve beden eğitimi öğretmenliklerinde bulundu. Bursa'nın Yunanlılarca işgali üzerine, Beşiktas ilkokullarında öğretmen vekilliklerinde çalıştl. Kurtuluştan sonra tzmir Şehit Fethi Bey Nümune Mektebi Türkçe öğretmenliğine atandı. Daha sonra Izmir Darüleytam Türkçe Öğretmenliğine geçirildi. Ankara Gazi Nümune Mektebi Müdürlüğünde birbuçuk yıl çalıstıktan sonra, Ankara llköğretim Müfettişliğine, Antalya Maarif Eminliği Vekilliğine atandı (1927 ağustosu). Altı yıl sonra, M. E§. Bak. Millî Talim v e Terbiye Dairesi Şb. Müdürlüğüne alındı (1933 temmuzu). Burada da altı yıl çalıştıktan sonra. Kütüphaneler Müdürlüğüne getirildi (1939 haziranı). Bu arada, Türk Eğitim Derneği Ankara Yenişehir Lisesi Tarih Öğretmenliğinde iki derf yıiı ögretmenlik yaptı. Daha sonra Kütüphaneler Genel Müdürü oldu. Emekliye ayrıldığı tarihe kadar (1964 eylülü) kütüphaneciliğimize tam 25 yıl hizmet etti, kütüphanelerimizin çağdaşlasıp kalkınmasına cefakâr ve fedakârca çahştı. Evliydi, esi de emekli öğretmendir. Biri kız, jkisi erkek üç çocuğu vardır. Küçük oğlu Argnn Berker, cYeni tstanbul» gazetesi müdürlerindendir. Türk Yükseltme Cemiyeti, Türk Kütüphaneciler Derneği üyesiydi. Eğitim, tarih, kütüphanecilik üzerine eserleri ve incelemeleriyle günlük ga7etelerde meslek yazılan basılmıstır. Rahmetli hakkında. «Türk Kütfiphsneeiler Derneği Bülteni» nd'e (cilt I. sayı 1, 1952. s. 6768) bir tanıtma yazısı çıkmıştır. Rahmetli, 1955 Brnxelles üloslararası Kütüphaneler ve Dokümantasyon Merkezleri Konjrrfsi dönüşünde yazdığım meslekî bir yazıdan dolayı, zamanın Millî Kütüphane Müdürüyle birlik olarak, hakkımda müfettiş tahkikatı açtırmıştı. Günlerce sorguya çekilmiş, fakat sonunda kabahatsız bulunmuştum. Daha sonra kendileriyle yakın dost olduk. Türk kütüphaneciliğine büyük hizmetler etmiş olan Berker'e Tanndan rahmet diler. ailesinin acılannı paylaşırım. ESERLERt : Türklye oknllan kılavnzn (1936. M. Eğ. Bak. adına yazıhp yayınlandı); Mora ihtilâli tarihçesi veya Penah Ef. mecmnası (Tarih vesikaları dergisi'nden ayn basım, 1943); Türkiye'de ilkSğretim I. 18391908 (1941, ikinci cildi yarım kalch); Yazma ve eski basma kitaplann tasnif ve fişleme kılavnzn ve tslâm dini ilimleri tasnif cetveli (îsmet Parmaksızoğlu ile birlikte. 1958); Teşrifati Naim Ef. tarihi (Tarih vesikaları dergisi'nde tefrikası yarım kaldı). X v KÖK YAYINLAR YAĞMUR YAYINEVİ § g DE YAYINEVİ • YENİ DERGt, Snbat 1968. «tntibar öze! Sayısı» incelemeler, son mektuplar. ilginç yazılar, şiirlerle çıktı. Sanatçıları intihara sürükleyen toplumsal ve bireysel nedenlerin tam bir sergilenişi. özel sayılar 5, yıllık abone 32 lirarfır. • İNDtRtMLt KtTAP : Yeni Dergi abonelerine Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar, özel yayınevlerinin kitaplarını yüzde yirmi indirimle gönderiyoruz. Şubat sayımızda okuyunuz. • TÜRK EDEBtYATI 1968. Memet Fuat'ın Seçtikleri. 10 TL. Bu antolojinin sonundaki kuponu doldurarak «En sevdiğiniz yazarlar» soruşturmasına katılın, belki de 1000 lira kazanacaksımz. • MEMLEKETtMDEN tNSAN MANZARALARI'nın beş kitabı da kitapçılara dağıtıldı. Tükenmeden alınız. •k Yeni Dergi'vi ve De Yayınlan'nı : BURSÂLILAR Alptekin Kitabevi'nde ESKtSEHİRLtLER Bizim Kitabevi'nde aramalıdırlar. DE YAYINEVt, Vılâyet Han Cağaloglu 4 Kitapçılardan arayınız. Kitabevimizden temin edilebilir. (Şnbemis yoktnr.) ödemeli gönderilir. Sipariş Merkezi : KÜLTÜR KİTABEVİ Ankara Cad. No: 62 tstanbul OBLO.VIÜV. xvusy« aa eu oKunmuş, sevılmıs. aniaşıımış roman. Yazan: tvan Gonçarov, çeviren ler: Sababahattin EymboSIu Erol Güney # EKMEK VE ŞARAP. Çağd'aş Italyan romancılığının en büyük anıtı. Yazan: tgnazio Silone, çeviren: Selshattin Hilâv Dağıtım : KEMAL KARATEKtN YAYINEVİ • R1TSPA VE KRAL (Yeni çıktı) ASKIN ÖTESt ÇÖPLÜK (3. Baskı) ı RtTSPA SEHRtN YÜKSEKLİKLERİ. İCIMDEKt 'ADAM DÖNÜŞ (Yeni çıktı) VEVEDİK YILLARI DİKENXt HAYAT BOZGUN MATA HARİ • AŞKIN SAFAĞI DOSTOYEVSKİ'NİN DÜNYASI SINIRDAKİ ÇİFTLtK DÖRT BEYAZ TÜY ARZUNUN ESİRt MADDALENA , MEZARLABINIZA TÜKÜRECEĞİM JAMAİKA HANI İDA Bu kitapiar ödemeli gönderilir. NIL YAYINEVİ. Cemal Nadir Sokak Büyük Milâs Han 102. İstanbul. • SİYONİ7M VE T Ü R K Î Y E T S Doç. Yaşar Kntlnav'ın, 10 ~ • GARPLILAŞMANIN NERE= SİNDEYtZ? : Prof. Mfimtas S Turh3n'ın. 4. baskı 5 ^^ • TÜRKİYEDE RUHÇU VE = MADDECİ GÖRÜSÜN MüS CADELESt : 10 Lira. E£ Y A Ğ M Ü R YAYINEVÎ ~ Ankara Cad. t s t a n b n l = ALTIN KİTAPLAR YAYINEVt • Drina Köprüsü, Doktor Jivaço. Dnrçun Don, Acı Hayat, Calıhsta Aşk, Yasama Sevinci, tnsanlar Yasadıkça, Genç Kızlar, Arka Sokak, Jane Eyre, Neseli Günler şaheserlerinden sonra. sımdi de : • KASIRGA, (M. Asturias) • SİSLt UFUKLAR, (Taylor Caldweld) • ASKIM SENtNDtR, (Harold Robbins) • KÂBUS ŞATOSU, (A. J. Cronin) • İKTtDAR, (Bertrand Russell) • GtRDAPTA, (A. Pisemski) • ASK VE GURUR, (Jane Austen) • ÇANLAR KtMtN tÇtN ÇALIYOR • CANAVAR TOHUMU, (Pearl Buck) • ANNELER VE KIZLAR, (Evan Hunter) 4 Katalog ısteyıniz. Ödemeli gönd'erilir. A L T I N K İ T A P L A R CaSaloJlu tstanbnl ALTIN KİTAPLAR Pearl Bnck'un ünlü romanını s u n a r CANAVAR TOHUSnj Dfgerlı çevırmen tbrahim HOYİ'nın akıcı ve temiz Türkçesı ile. 456 sayfa, 15 lira. CANAVAR TOHUMU Butun kıtapçılarda. 456 sayfa, 15 lira S S ~ ~ =: S ^~ SS ~*~ == = SS S S S S = SS = = =S = = == = = S ~~ = == == ~ ^^ = = = toplumyayınevi gazetecı ve yazar Mehmed Kemal, acı çekmis Türk sanatçılannı ve ilerici aydınlann başına çorap ören Milli Emniyet raporlannın içyüzünü anlatan bu yeni kitabını, bugün ve yarın, saat 15 20 arasında, Ankara'da Serji Kitabevi'nde (Büyük Sinema ıçinde) imzalıyacaktır. 5 lira. • DEVRtMDE DEVRtM Regis Debray. 7,5 lira • MARKSİST FELSEFE NEDÎR? Waldeck Rochet. 4 lira • ÇtN DEVRlMt VE SONRASI J. Brieux. 6 lira • GIDA EMPERYALtZMl Osman N. Koçtürk. 5 lira • SÖMÜRGE Cbarles Prost. 4 lira • SOSYALİST ANLATIŞ Jean Jaures. 5 lira • KADIN VE SOSYALİZM Angnst Bebel. I. Cilt: 5 lira, II. Cilt: 7,5 lira. • SOSTALtZM SÖZLÜĞÜ Erdoşan Basar. 7.5 lira • FONTAMARA Ignazio Silone'un eşsiz romanı. 7,5 lira • MODERN RESİM SANATI Adnan Turani. 10 lira 4 Yakında çıkacak iki kitabımız : • KAPtTALtST SÖMÜRME Andre Barjonet • »IİLLÎ KURTULUŞ SAVAŞIMIZ Ho Şi Minh 4 tstanbul dağıtımı : KEMAL KARATEKtN • Genel Dağıtım : TOPLtTM YAYINEVİ P.K. 176 ANKARA SAHESER EN BUYUK YA2ARLARIN EN GUZEL ES6RL6RI TOLSTOY:H»CIMUMT H. Troyat: DRUNCEK DickensıSUYUIÜMlTlERO * Dünya Edebiyatı Klîsîkleri: Tol.ter: HARP VE SULH ıS bısı< Tol.loy: DİRİLİŞ 13. bası)" T«l«toy. KAZAKLAR J Auıtm. EMMA H. Murg.r LA BOHEM H. M.nn MAVİ MELEK ' W. Cellm <: BEYAZLI KADIN L.wr.ntt: OĞULLAR VE SEVGİLİLER L»wr.nc: GUNAHKÂR RUHLAR A Pr«»oft: MANON LESCAUT G Flıub.rt MADAME BOVARY V H U S « : NOTRE DAME IN KAMBURU İktisadî Kalkınma TEStSl YAYINLARI • AVRUPA EKONOMİK TOPLULUGUTVDA ÜYGULANAN VERGtLER. Fiatı: 12.50 TL. • AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE TÜRKtYE. (Seminer Tebliğleri) Fiatı: 20,00 TL. Ödemeli isteme adresi: AIi Han Kat 5 Galatasarav tstanbul #** • YtRMl YIL SONRA : Macarca'dan çeviren: Necmi Seren. Sınıf kitaphklarına yakışan edebî hikâyeler. 5 lira. BATEŞ dağıtımı. Her türlfl y«yı D llânlan Perjembe günlerl bu sütunlarda VARLIK YILÜG! 1968» «Varlık» dergisi ve yayınevi sahibi Yaşar Nabi NAYIR (doğ. 1908) dokuz yıldır sürdürdüğü edebiyat ve sanat yıllığı yajınını bu yıl da çıkardı (654 s , resimli, 10 lira). 1967'ye top , lu bir bakısta: bölünmüş dünyamıza, büyüklerin pazar kavgasına, Ortadoğu krizine. Kıbrıs buhranma, iç ve dış olumsuz koşullara işaret ediyor. 1967'de sanat hayatımızm şiir bölümü Rauf Mntlnay, roman re hikâyemiz Tahir Alançtı, deneme inceleme elestirme Doğan Hızlan, dil çalışmaları Sami N. özerdim, plâstik sanatlar Nnrnllah Berk, müzik tlhan Mimaroifln, tiyatro Selmi Andak, sinema Çetin A. özkınm tarafından incelenmistir. Genç ozan Sennnr Seıer'in hazırladığı, edebiyat halk ilişkilerine değgin toplu soruşturmaya 39 ozan ve yazar cevap vermiş, ama bunlardan bir sonuç çıkanlmamış. Plâstik sanatlanmızm bugünkü sorunlanyla ilgili açık oturuma on sanatçı katılmış, bunlann konuşmaları verilmektedir. Türkiye'de ve dfinyada yılın olaylarının kronolojisi, ölen tanınmı? kişilerin listesi kısaca sunulmaktadır. Gazetelerde çıkan başlıca düsünü yazılanndan seçmeler de var. Hiçbir yerde çıkmamış şiir ve hikâyeler, büyük bir toplama varıyor. 1967'nin kitapları (yıllıkta dizgi yanlışı olarak «1966» yazılmış) bu kez özerdim tarafmdan hazırlanmış, önceki yıllarda ilk basımları listeye ahnan kjtapların yeni basımlan âa • gösterilmiştir. Bizce Tıllığın tek eksiği, ölen edebiyat, sanat ve bilim adamlannm hayat ve eserlerinin tanıtılmamış olmasıdır. Bu önemli noktayı, hazırlayıcılara önceden hatırlatmıstık, her nedense, dikkate almmamıstır. Gelecek yıl, bu eksi : gin tamamlanacaSı umulur. •Nobel Kazanan Yazarlardan: H»m, n9 w.y: SİLAHLARA VEDA <t ban) H«T,.njw.y: IRMAKTAN ÖTEYE H.m,n9w.y : VARLIK. YOKLUK P,ltern.lc: DOKTOR JİVAGO St.inb«ck: CENNET YOLU 12. basllSt.inb«t AŞK OTOBÜSÜ SincUır Ltwi>: SENİ SEVMEK KAOERİM Andr* G«».: KALPAZANLAR Pearl Buck: ANA P,.rl Buck: ŞAKAYIK P**rl Buck: MUBAREK TOPRAK = BURÇAK YAYINEVİ BİÇKİ K İ T A P L A R T HER EVE LÜZLıMLU SCKRÜ CANALIN TÜRKtTEDE BES TIL Yazan : Liman von Sander» Birincı Dünya Harbi boyunca Türk Ordusunda yüksek komuta mevkilerinde bulunan ünlü Alman generalinin bu kitabında, sadece Birinci Dünya »Çağımızın En Onlü Romanlan Harbinin çeşitli safhalanyla ilK«.yon • BİR GÖLGENİN ARDINDAN gili anılar değil, yabancı aske K*nyonı JOSEPHINE 12. bası) •' VALJE D A V E T ri heyetlerin Türkiye açısından M. Onmf S. M.u«h.m: OYUN önemleri, ilerı selen şahsiyetN ShutK KUMSALDA (Z basO lerin yabancı mudahalesme diD ' OU M » " . r KADER YOLCULARI renmeleri c e yer almaktadır. T Y r Ktm«l YER DEMİR GÛK BAKIR Bu kıtap, sadece yakın tarihe Tryler C>ldw«ll: SABAH ŞARK1SI merakı olanların değıl, günüCronm: SABAH YILDiri & baa) Cronin: BİR AŞK UĞRUNA ( 1 basü muzun olaylarına ilgi duyan butun aydınlann yararlanabile Cronm: ERGUVAN AĞACI a b ) Cronin: BİR ACI $ARKI ceğı bir eserdir. 360 sayfa, 15 Rer kltip kaoırtma ba cfltfl lira. Dağıtım : k k k l KEMAL KARATEKtN, \1İ5 U M U " '15 L VAVt O Ankara Cad. 51 tstanbul I M : KELtMESt 2 LİRADAN faytnlanır Hu «utunlarn» vavınlana C c e h ilânlar, santimi 45 lira üzeıtnten Vo2U ındırımle KaOuı edilir. tstanbul dışmdan gBndenlecek (lanlara baval* eklenmelldlr • 1 TEMEL BICKİ BütOr) kadın elbiselerinın nasıl hiçılıp dıkileeeğinl tek melotla nocasu ogretea ana kitap Fıarı 15 iır* • t GÖMLEK VE PI.I4MA LAR: Fiaü IJb lira Istenılen KI taplarm bedelı Zıya Canal Istan bul PJC 973 odresıne sondprıı aığinde derhal taahhuflü otir»> gönderilir Ödemeli ı.tendıâmrt. posta ucretl llavc edihr nuz. *** DtL YAYINLARI Lise Fransızca öğrencılerme müjde. Yardımcı ders kitsplan çıktı. Kitapçılardan arayınız. P.K. 66 Ulus Ankara Dağıtım: BATEŞ. = : == ^S = Yeni taym ç,ktı. I5O lamt >rm* ıbeMtl : a « a ,) <u>tan O*n«l Hx9ttım : O«M£DA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog