Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

f Şııbat 1P6« CIJMHURİYET SAHİFE BI [ Dünya endüstrisini teçhiz eder • Komple demir ve çelik fabrikaları • Yüksek fırınlar ve çelikhane tesisleri, izabe tesisleri, haddehaneler ve bunların yardımcı tesisleri • Komple dökümhaneler, kumhazırlama teçhizat ve yardımcı tesisleri • Kontinü çelik döküm tesis lerL • Presler ^ • Demir, çelik ve ferroalyajlar imal ve çeşitli metalleri elde etmek için izabe ocakları tesisleri Mpnukyan'a •Wıtrf* tatbikat yaptmldı Sovyetler hesabına casusluk yaptıffı sırada MÎT tarafından suçüstü yakalanan Kerim Manukyan, Ankara'dan İstanbul'a getirilerek bugtln saat 16 da Beyo%lundaki evine götürülmü? ve tatbikat yapıJmıştır. Evine getiriiis ve görürülUsü sırasuıda haik, «\'at*n hainlerinr ölüm» diye bağırarak Manukyan'm ıkl muhafiz ve bir Kurmay Albay ile içinde bulundugu jeepi devirmeye kalkışmıştır. Manukyan'a yaptırılan tatbikat sonunda yeni bazı delilier ele ge çirildigi tanmin edilmektedir. Manukyan askerl muhafızlar nezaretinde yeniden Askerl Cezaevine götürülmüştür. Casusun durusmasına yakında Askeri Mahkeme'de başlanacafcı ilgililer tarafından i/ade olunmuştur. Rus Casusu Tarlabası cinayetinin asıl faili bulundugunu söyliyerek, polist teslim olan ve daha »onra savcıhkca serbest bırakılan Muharrem Dündar'ı polis bugün yeniden aramaya ba«l*mıstır. Emniyet Cinayet Muası memurları bugün Muharrem DUndar'ı aramışlarsa da bulamamışlardır. Kaatilin Muharrem Dündar oldugunda israr eden polis, kendislrü yakalaymca tekrar saveılığa teslim edecektir. Tarlabaşı Basmatulumba «okakta ijlenen cinayet tam bir çıkmaza girmis, önceki gün poli^e çıderek teslim olan ve «Kaatıi Benim» âiyen Muharrem Dun dar. mahkeme tarafından serbe«t bırakılmıjtır. Cinayetten gonra yakalanan ve arkadasının y«rine tevkif edilen Mehmet Ke}eş'in kaatıl olarak Adliyeye venlmesi poiis ile Adliye arasında ıhtiiâf doğurmuştur. Bir kumarhanenin fadâisi olan Muharrem Dundar, Cinaj'et masası yet kılılerince ıfadesi alındıktan »onra ıkıncı kaatıl olarak Adliyey* gönderilmiş, fakat Muharrem serbest bırakılmtştır. "Bönüllü koofilj Polis lekrar onyor Serbest ftırokılon TflRIH SOYGUNU VtVıVıV'/ Ucfyin: ORHAN DURD TRANSTURK Tahsin Demiray'ın duruşmasında savcı hapis cezası istedi Kâzım Karabekir'in «îstikJâl Harbimiz» adlı eserini yaytnlamak suretiyle «Atatiirk'e hakaret» etmek iddiasmdan samk Hasan Tahsin Demiray'ın dün yapılan duruşmasında. Savcı, sanığın 1,5 ilâ 4.5 yıl arasında hapis cezasına çarptmlmasını istemiştir. Toplu Baaın Mahkemesinde ya pılan duruşma, sanığın kendistni savunması için başka bir güne erte'enmistlr. Istanbulun su tesislerine 21 milyon harcanacak Vali Vefa Poyraz, özel îdare bütçesinden 21 milyon Hra harcanarak 300 bin kisiyi suya kavujturacak su tesisierinin yapılacafiı nı açıklamıştır. Poyraz, ilk olarak Kâfıthane, öültepe, Çeliktepe, Çaglayan, Oürsel ve Talatpasa bölgelerinl suya kavuşturacak tesislerin Haziran ayı içinde faaliyete geçirilecegini belirtmistir. Buna parale! olarak üç su projesi daha hazırlandığtm ve yakında ihaleye çıkarılacagını beirten VaJl sözierine devamla de mştr k: Dorak hazinesi ... ve ir zamanlar çok üzerinde durulan Dorak Hazinesi olayı üe ilgili olarak yetkililerin verdiği resmî bilgi şöyledir: «1959 yüuıda Ankaradaki îngiüz Arkeoloji Enstitüsü Müdür muavini bulunan Mr. Ja mes MeHaart ayni yıl Londra'da yayınlanan fllustrated London News rieıgisinde Dorak'ta bir Kıral Hazinesi başlıkü bir makale ile ilgili resimler yavınlamıştır. B TTRISTLERE SAHLAA ESKİ PARALARDAN BİR KAÇI Arkeolog Melaart 9150 mermi ile dört kaçakçı ele geçti tstanbui Mail Polis teşkilâtı memurları Kocamustafapaşa'da •Silih dapıtrm m<*rkezi» haline getirtlen bir otele yaptıkları baskında 9150 adet 7.65 çapında mermi ele geçirmi?lerdir. Şebekeden Mustafa Alpay, Cev det Deruz, Mehmet Kösedil ve Mehmet Bilgin nezaret altına alınmıştır. Sorujturma derinleştirümiştir. Samklardan Mehmet Kösedil 'in Uzerinde ayrıca beş «det tabanca bulunmuştur. • Liman yükleme ve boşaltma. işleri için komple nakil tesisleri ve her türlü vinç ve gezer köprüler Kimya ve diğer sanayii kolları için her türlü kompresörler • Inşaatmakineleri ve rnaden ocakları için makine ve tesisler Oöner kepçeli ekskavatör, istif ve konveyör tesisleri 'ni kapsayan çalışma ve imalât programı ile Türkiye' de mümessili TRÛNSTÜRK TİCARET A.Ş. Transtürk Han/Karaköylstanbul Vasıtasıyla Hizmetinizdedir TRANSTÜRK Pazar gunü balık tutmak için sandalla denize açılan iki arkadas dün Marmara adasının C 3 mil açıfında baygın bir halde bu lunmuşlardır. 4 gün aç ve susuz dalgalarla bo ğuşan Suat Ekit ile Vedat Saka'run bulundugu sandal Tu/anoglu motonı tarafından yedeğe alınarak Marmara adasına çekilmiştir. Motorlaruun bozulması üzerine sandallan açığa sürüklenen gençler bugün Istanbula getirileceklerdir. Baliffa çıkıp kaubolan gençler bulundu ğı için öldürülduğu iddia edilmistir. Sabıkahlar arasındaki söylentilere gore. Celal'in «Kumarhanelerden haraç oldığı için» oiduruiduğu ıleri surulmektedır. Polis şimdilik olayın bu yöntinö bırakıp, gerçek kaatılı ortaya çıkarmağa ve Adliyece serbest bırakılan Muharrem Diindarı aramaga baslamıştır. CİNAYET MASASI ABIYOR Tahkikatı eksik yapan ve gerçek faili beJlf olmadan ilk tesiim olanı kaatıl diye Adliyeye gdnderen Cinayet masası ikinci zanlının serbest btrakılması üzenne harekete geçmistir. Savcılık tarafından da polise aranması i« Tesslerin pflrasını, Beîediye çin yazı yazılan Muharrem ortave Köylere Yardjm fonundan tecfan kaybolmu?tur. Bu konuda bir cinayet masası yetkılisi, «Bi« min ediyoruz. Tesislerden ikinci de safirdık. İlk (el«n cinayetl si 1969 Haziran ayında faaliyeta oldufa fibi anUttı. Uattâ ailahı geçecektlr. Tesis Safra, Kocasibile setirdi. Kaatil olarak Adlinan,, Güngören belediyeleri İle ytyt vtrildi ve «evkif edildi. A11 köyün ihtiyacını karşılıyacak radan üç gün geçmeden Mnhar. / ve 9 milyon liraya mal olacaktır. rem geldi. O d» ferçek kaatil «I* Üçüncü tesis Terkos gölü civarın dnğnnn sSyledi. Ono da Adliyeda yapılacak, Avcılar, Saadet deye Rönderdlk. Strbrst bırakılmıs. Biz Muharrem'in kaatil olresi ve Küçükçekmecenin su sıkın dafuna ijısnıvoıoz» demi?tir. tısı giderilecektir. Bunu takiben de Silivri, Kumburgaz ve Güzelce Tabanca kurşunlarına hedef olan sabıkalı Celal Dağdeviren'nin ihtiyacuu karşılıyacak tesisi in yine kendisi gıbi sabıkalı okuracağız » lanları yankesicılığe teşvik ettı FV PROGRAMI TEKN'tK rvfVERStTE TELELVIZYONINDA BU HAFTA 14 00 Konulu bir Hlm 15.30 «Tv» ile almanca (BavyeT» Tv. Kurumu ve Goeth* Enstitüsünce htzırlanmıs tır). 18 00 Cocuk Tiyatroju (trt»nbul Belediyesi Sehir Tiyatrosu sanatçıları sunacaklar.) 17.00 Alâeddin $en»oydân J»rkılar. 17.20 Çocuk saati (Yöneten: Yüluel Sökmen) 17,50 Turk Folklor munun gosterisl. 1I.0S Meteorolojl «ohbcti (Konu^an: Ali Esin) 18.23 Abdurrahlrn Üsküdarlıdan türlcüler 1830 Plâgtik sanatlar ve slz rYön«en: Dinçer Erlmez). 18.45 Nur Kılıç'Un Hirküler 1C.S5 Oumtnotlu «partmanı (Tv'nln nlrekll oyunu): Kurucusu: Nunıll«h Tilgen Oyun yazan: S«di Guner. I?.I0 TeleSpor (Hazırlıyan: M»Ut Kıvanç. 18.25 Haftanın olıyları (Tv fl. Hm »«rvleince hazırlanan bu programda Anadolu Aİansmın bülttnleıindrn derlenen haberler tunulac«ktır). 19.40 Vıntrolog Mahir Çetlnt»» 19.50 Antonlo Dumezlc orkeftrasından hafif müzlk ».10 Bir dokUmuıter tüim 20.25 Erol Büyukburç ve erke»trasından sevilcn mclodiler. 30.45 Kapani}. TESEKKÜR Scvgill annemir, kıymetli yuğumu? bü FATMA MEDİHA B İ R G İ nin haslalığı müddetinct bizler i daima »rayıp «oran ve T«f»tında bizzat «flerek veya mektup. Mgrat ve teleftmla totıtux arımızı paylaşan akratu. doct v« yakmlarımıza en cand»n tef«kkurlerirnizl bildlrlriz. Ş e i u p Birti, Adıun Blrfl, Musttla Birgi r« CNanan «lleleri l l t n c ı l ı k 49131334 Şubat Zilkade 9 tkındl c •3 N V V. 1 u •O Sî 3 X 7.02 12.28 15 15 17.34 19 07 S.24 1 1.30 6 55 9.42 12.00 1.33 Ş >• J. n.52 1 GArRİMENKÜLÜN AÇIK ARHRMA İLÂM Havza îcra Memurluğundan Dosr» No.: 1967/4* Talün»t Satılmasuıa karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, evsaft: Havza kazası Çeltek köjü Hindillioğlu mevkiinde tapunun eüt 124, sahife 83 ve 18/5/1961 tarih 70 numarasında kayıth ve şarken kısmen kayalık ve tren hattı, garben Tersakan ırmağı, şimalea Tersakan ırmağ], cenuben kısmen Tersakan ırmağı ve kısmen Çeltek köyüne giden yol ile mahdut olup tapuda 29467 metrekare olarak kayıtlı bir bap sekiz göz un fabrikası ve magaza ve misafirbane ve müştemilatı ile arsanm tamamı 24576 hisse itibariyle borçlu şirket hissesi olup satışına karar verilen 12770 hissesi açık «rttırma sureriyle satılacaktır. Satışına karar verilen borçlular hissesi 12770/24S7Ö nin rouhammen bedeli (1.521.507.19) lira (tiir milyon beş yüz yirmi bir bin beş yüz yedj lira on dokuz kuruştur). Gayrimenkul üzerinde 4 adet 80 lik ve 8 adet 100 lük vals ÜB çalışır re güniük 65 tona kadar tahılı öğüten 37 metre urunlukta, 11 metre eninde gerek sadece su ile, gerek sadece motör gücü üe ve gerekse her ikisi birlikte çalışabüen 8 göz un fabrikası ile anılan bir un fabrikası mevcut olup, fabrikaya bitişik ve ayn yerlerde ve ayni gayrimenkul içinde boyutlan fabrikanrn diğer kısım ve aksamlan teferruat ve mütemmim cüs'ülerinin yazıh bulunduğu dosyada mevcut bilirkişi raporunda olduğu üzere büyük yeni depo, büyük bufday deposu, küçük buğday deposu, un ardiyesi, ÇIJval ardiyesi atöiye ve misaiirhane, işçi yemekhanesi ,mutfak, bü>ük işçi evi. küçük işçi evi, tavukluk ve tavuklulı odası mevcuttur. Fabrik» normal olarak temin ettifi güç 150 H.P. gücünde 2 silindirli 4 zamanlı yatık bir dizel motör ile 139 H.P. gücündeki bir su türbini ana mili tahrik etmekte o!up bbylece fabrika 289 HJ". gibi bir güçle çalısabilmektedir. SATIŞ ŞARTLARI: 1 Satjs 18/3/1968 pazartesi günü saat 10.00 dan 12.00 ye kadar tcra Daireslnde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetir. °'« 75 ini ve rüçhanh alacaklılar varM alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle ajıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 28 3/1968 perşembe günü ayni yerde ikinci arttırnaya çıkanlacaktır gu arttırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağmı VP satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok arttırana ih».le olunur. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin ','• 10 u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milll bir bankunin tem'nat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satı? pe«in para il* dir alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebüir. Dellâüve resm: ihale pulı:, tapu harç ve masrafian alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 Ipctek sahibi alacaklılarla diger ilgililerin (ilgililer tabirint. irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu g8yrlmenkul Uzerlndekl baklannı hususiyie falz ve masrala dair olan iddialannı dayanağ] belgeler ile ci beş gün içinde Dairemize bildirmelerl lâzımdır; alesi takdirde tıakları tapu sicüi İle sabit olmadıkça paylajmadan hariç bıraltılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse tcra ve İiJâs Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedillr. İki ihale arasındaki farktan ve °\ 10 faizden alıcı ve kefillerl mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil ^dilecektir. 5 Şartname, üân tarihinden itibaren herkesin görebflmesi için Dairede açık olup masrafı verildigi takdirde isteyen alıcıya bir örnegi gönderilebUir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görrnüş ve münderecatmı kabul etmis sayılacaklan, başkaca bilgi almak istiyenlerin 967/48 T. sayılı dosya numarasiyle Memurluğumuza başvurm». ları üân olunur. (îc. ît. K. 126). 26/1/1968. iBasın; 11112/1308; (Basıu: 30493/1325 James Mellaart bu makalesinde tesadüfen bir tren yolculuİunda tanıdığı Anna Papastırati adlı bir Rum kızının îzmirdeki evınde Ur kral mezarlan üe çafdaş birçok eserleri gördüğünü bunların resimlerini yaptığını, bu eserlerin Bursa ile dahilinde Apoiyont göiü güneyindeki Dorak koyü civannda bulunduğunu i.şittiçini yazmaktadır. Bu makale üzerine Milli Efitim Bakanhğı James Mellaart'ın da ifa desine başvurarak her türlü araştırmayı yapmı? ise de Jzmirde Anna Papastrati adında bır Rumun, verilen adreste oturmadığı ve böyle bir adresin bulunmadığı neticesine varmış ve eserlerın yurt dısına kaçırıJroajj ihtimali üzerinde de durularak eserlerin bulunması ve ilgiJiler hakkında gerekli tahkikatın va. pılması için durum mahkempye intikâl ettirilmişse de Af Kanunu şumulüne Rirdijinden bir netice alınamamıçtır. Şimdiye kadar yapılan arav tırmalarda James MelJaart'ın mevcudıyetini büdirdi^i Dorak hazinesi hakkında gerek yurt içinde, gerekse yurt dışmda hiçbir ipucu elde edilememiş. bu t gördüğünü iddia eden Mella«rt hakkında îajtt»r; .TtrMteakamlarına li ihbarı yapmadı|ı ve Tanh? beyanlarda bulunması sebebivle, ayrıca kazı yaprıSı yerlerde KISADAN HİSSE devamlı olarak eski eser kaçakJames Mellaart hikâyesi üzecılıfının basiaması ile Türkiyerind e yetkililerin verdiği bu bilde kazı yapma hakkından mahgi iki bakımdan incelenebilir. rum edilmistir. Birıncısı Ankarada bir Ingjliz Arkeolo.ü Enstitüsü bulunmakta Bu hakkın elinden alınmıs oldır. Mellaart bu enstitünün müması ile birlikte James Mellaart dür muavinliiîini yapmıstır. Boy Türkive aleyhinde çeşitli dergi le yabaneı bir arkeoloü enstive gazetelerde beyanlarda butüsünün varlığı dikkatli deıidlunmus ve bu tutumundan dotimi gerektirmektedir. Jayı Içişleri Bakanlığınca yurt içinde her ne maksatla olursa Kendileriyle konuştugumuz olsun ilrnî araştırma ve geziler Türk arkeoloğları Mellaart'ın yapması yasaklanmı?tır. arkeolog'dan çok bir maeeraperest olduğunu öne sürmektedırBu konu ile ilgilenen Londra ler. Belki de Dorak hazirpsi da çıkan The Sunday Times derçoktan uçmuştur yurt dışına. gisi Dorak hazineleri olayının Mellaart kaçakçılık yaptıysa tamamen asılsız ve James Meluzun bır süre bu hazine hakkın laart'ın prestijini arttırmak mak daki bulgularım yayınlamıyacak sadıyie uydurduğu bir hikâye tır. olraası ihtimali üzerinde de durmuştur.» Mellaart Türkiyede Bıırdur ci varında Hacılar köyünde, Konyada Çatalhöyükte kazılar yapmış ve Anadolunun ilk yerlej» me yerleri hakkında ilgi çeki» ci sonuçlar e!de etmistir. Bulguların bir kısmı Ankara Arkeoloji Müzesindedir. Ancak kaz« yaptığı yerlerde, kazıdan henıen sonra bir kaçakçılık olaylan zincıri baslamakta, köylüler ken di çıkardıkları parçalsrı kimükleri meçhül aracılara gatarak elden çıkarmaktadırlar. Köylüle» rin çıkardıgı parçalar büyük bir ihtimalle yurt dısına ula»maktadır. ı YARIN: Eski Türk eserleri kaçırıüyor DENİZKKVVETLERİ KOMUTANLIGI Seyir ve ffidrografl Dairesi Başkanlığından bildirilmtştlr: DENİZCİLERE VE HAVACILARA 9 SAVILI BİLDİRt 15 Şubat 1968 tarfhinde 09.00 ile 17 00 saatleri arasında aşağıdaki noktalan birleştiren sahalar ıçınde seyretme, âemirleme, avlanma ve bu sahaların 12.500 metreye kadar olan yükseklikleri can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir. KARADENİZ fSTA.VBUL BOĞ^ZI GfRİŞt K 14 VE K 15 SAHALARI BtRtNCt SAHA: 1 nci nokta: Enleml 41 derece 13 dakika Kurey Boylamı 29 derece 09 dakika Doğu E. 4958 No. Ju Anadolu Fenerı. 2 nci nokta: EnJemı 4' derece 27 dakika Kuzey Boylamı 29 derece 15 dakika Doğu. 3 ncS nokta: Eniemi 41 derece 22 dakika Kuzey Boylamı 29 derece 29 dakika Doğu. 4 ocö nokta: En'emi 41 derece 11 dakika Kuzey Boylamı 29 derece 29 dakika Doğu. İKİNCt SAHA: 1 nci nokta: EnJemf 41 dcrece 14 dakika Kuzey Bovlamı 29 derere 07 dakika Dofu E. 4956 No. lu Rumeli fenerı 2 nci nokta: Enlemı 41 derece 28 dakika Kuzey Boylamı 29 derece 01 dakika Dogu. 3 ncü nokta: Enlemi 41 derece 25 dakika Kuzey Boylamı 28 derece 58 dakika Dogu. 4 ncü nokt»: Enlemj 41 derece 18 dakika Kuzey Boylamı 23 derece 47 dakika Dogu. DENİZCtLERE VE HAVACILARA ÖN'EMLE DUTÜRÜLrR. (Sasın: 10958/1311* istanbu' sinemaior ALEMDAR: (22 36 83) AvrılMk da Bcraberis BULVAR: (21 35 78) Ayrılsak da Beraberl». İPEK: (22 25 13) în»tçı Kız GÜNDEŞ: (27 71 M ) Maceralar Kervanı KULÜP: (22 73 77) I S«v<Ja. 2 G«latall Müîtaf» MARMARA: (22 38 60) Seytan Tuzağı MKLEK: (Eyüp) (21 58 76) 1 AyTilsak da Beraberiz. 2 Fantom». NİLGÜN: (21 11 «0) Sevd» RENK: (21 15 25) 3*b»n* Hırsiz SAFAK: (22 35 13) Kiinatı Kurtaran Adam TlNAeTEFE: (71 «5 18) Macer» Peşinde YBKİ: (B«kıtköy) (71 «« 2«) G«lat«lı Mustafa, S«vda tıyotrolar ARENA ItYATROSU: (4k 84 1») KANU NÎGÂB Heı ( « c * 31.15 Çr». Ctetl. P t U.00 d*. AZAK TfYATROSU: (22 62 46) (G. OlkU • G.özcan) tBır Kilo Namus» S»lı. PerfemBe. Cuma 21.15, Çacşamba 16.15 ve 21.19 BAKIRKÖY TİYATROSU: (71 59 49) «KADINITJ TENUİ> Pszartcsi hariç, het gece 21.15, Pazar 15.00 t&AKAGÖZ HACİVAT» Cars. Cumarteil 15.00 t*. BULVAR (V.ÖZ) (21 4S 92) »YOLMA BENİ B E IKDIYE» Pazsrtrti hariç. her j e c e 21,15, Çarfamba. Cutnarte^ı. Pazar 16.15. BÜYÜK TtYATHOs (Nejat Oysrur) (27 71 8«) »AYYAR HAMZA» Pazarteri, Salı haric 3120. C u martesl. Pazar 15 00 tALO, ORAS1 TIMARHANE Mİ?» Çarşamba. Cum t r t u i , Pazar 18, Pszartesl 21.30 da. FATİH TİYATROSD: (22 0! 71) GülJerden Konuşuyorduk. her gün 21, Pazar 15.30 da. f"ATİH TtYATROSO: (21 57 97) (G.Sürur) • E.Ceszar) »SOKAK KIZ1 İRMAt Pazartesi narlç ber gun 21,15 Çarşamba 15 Cumartesi. Pazar 18 GEN AR TİYATROSU: (41 31 09) »SAMAN YOLÜ3 Perşembe. Cumı Cumartesl 21.15 te. Curna, Cumarteji 18 do İSTANBUt rİYATROSU KUHAMRA (44 Z> 58) • IMAM NİKÂH1« Pazsrtesi hariç. her gün 22.15 te. Çarsamba. Cumartesl, Pazar 15 te «SERMETOĞLU tLYAS» her gun 18.15. Pazartesi 21 15 te. KABARt DBVEKUStı rt*ATH«ISU ! • 4fl 10) « » Ctımartesl, Pazar 18 00 «VAT.\N KURTARAN ŞABAN» Her gece 21 de. K.ARACA rtYATRO (44 S4 02) tSENATÜRl»» Paznrte^l haric her eece 2130, P«ı»ı 1800 de KENT OYtTNCrLARI: (44 36 63) «BİR AŞK HİKAYESt» Perşembe, Cuma. Cumartesl, Pazar, Pazartesi 16.15, Pazartesi 21.15. KCCÜK SAHNE «4» M M ı HOcap Ofluojlu D y i t (U. tPKPSl» Her fOD U 4 1 im Carjamba Cıunarten P»ta» t? 00 d* KÜÇÜK TtYATRO: (27 98 72) «DELİ DOLÜ» P tesl hariç her geee 21.15 te Çrş.. C.tesi. Pz. 17.00 de. ORALOdLÜ TlYATROSt' (49 49 35> «EZİLENLER» Perşembe. Cuma, Cumartesl 21.30, Cıımartesi 15. .ANNA rRANK'ın HATIRA DEFT1SRİ» Pazartesj haric, her gun 18 00. Çarşimba 15.00 TEPEBAŞI TİYATROSU (44 21 57» ıSÖYLE KİMSİN SEN» Pazar, Pazartesl, Çarşarnba, Cuma 21 O1Vİ UKA2 rtYAlKOSÜ I M t t n i K C 1 U 4 H Ot>«r». da (21 57 23) «YA1X>VA RAYMAKAM1» Sah, C a r H a b a Darl», nt» «un U.15 21.19 U (HABA6AM SINiri» Salı. Cattunb». 18.15 »• M.1S M. OSKÜDAR TtYATROSO: (M 55 111 «Yarın» H»rgün 21, Pazat 15,30 da. ZEYTtNBORNTJ TtTATHOSUs «JCOCÜK PBBNS» Çuvamba, CumarUai 30.00: P u a t 15S0 da. BAKIRKÖy: AUköy, Yejflköy İt* tasyon. Yeni (K.Çefaııcce). BEŞİKTAS: YUkset. Ortaküy, Arnavutköy. Etiler. BEYOÖLU: İstlklil, Sıraselvner. KulJay. EMINÖNÜ: Küçukpazar. İstanbul, Bâbıâli, N'ijancı, G«n$turk. EYÜP: Güven, Alüntepsı, Ümit (Hami), AlitKyköyu. FATİH: M. Fuat Bayar, Saraçhane, Çepeloglu, Haseki, Marmara. Davutpasa. Doğan. GAZİOSMAKPAŞA: Hürriyet, (Küçükköy. Yeni Balk. bevoâlu AS: (4? 63 13) Sevgill Hocamıı ATLAS: (44 08 35) Cehenntm Atesf DÜNYA: (49 93 81) Psriste Bır Cüzel F>'KK (44 S* 3Q> Harik» Hırsız ERKOÇ: (47 07 32) Son Geee FÎTAS: (49 01 68) KSİnatı Kurtaran KENT: (Sijii) (47 77 62) İnitçı K ı ı KOUAK: (4« 26 O«l Hârika Hırsız LALE: <*4 35 95) S i m a n Yo!u LFVENT: (63 55 3») Askı LÜKS; (44 03 G0) Sevda Kadınlardan Adaın KADIKÖY: Hâlk, Hasanpa$a Sağlık, Kuşdili. Kalamıs, A. Cafer Çaga> tay. KARAKÖY: Merkez. KASIMPASA: Dereboyu. SARIYER: AMttin. Boyacıköy. $İ$Lİ: Harbiyc. HUseyin Kâmil, I?ık, Mithatpaşa, Mecldiyekbyu, Sifa (Gültepe). Okmeydanı. ÜSKÜDAR: Yeni, Şifa Pınarı, Ziya Hekimhan. ZEYTİNBUHNU: Tels.zler. Ögren SARAY: (44 16 38) Inatçl K ı ı SITE: (47 69 41) Kainaıı Kurtaran telefonlar Cerr»nc>«5» Manahıntıt GuraDt H u u n ı n M Haseki Haetanro I I i t Nümun» Hatttahaned Kudu? HatrtnharıMI Zevncp fUrnl) Sırıh) tmdal tlevuSIU tstanbu) OıKUdat T&ngıo 4S 21 t) II S8 İ2 38 44 Jı SO 00 «u A) (O 00 u »1 99 00 90 33 J0 S» W V* 19 99 Adam 2200 Ton Göztaşı Naklettırılecektir 19ff yıiı içinde Bölgemizce lstanbul'da RABAK Şirketinden peyder»ty t««eifüm edüecek takriben 2200 ton Göztaşı muhtelü Teşkillerimize ıtmyonl» naklettırilecektir. Bu işe ait Nakliye Şartnameleri GALATA RİHT1M CAD. No: 7 de rOLLAMA Servisimizden temin edilebilir. Teklif verrae müddeti 15/2/1968 perşembe günö saat 12 ye kadardır Kurum 2490 sayılı kanuaa tâbi olmadığmdan ihaleyi yapıp yapmalakta veya dilediğine yapmakta serbestttr. TÜBKİYE ZİBAİ DONATM KUKtMU tstanbul Bolge Müdürlüfti ; 10930/130a; SAN: (48 87 92) S»m«n Yolu YENİ AR: (49 M 72) SilihUt Çupiftror YENİ MELEK: (44 43 89) S«vfili Hocarnı» kadıköv ATLAKTİK: (5S 43 70) 003 îstanbül Bağdat BELEDtYE: fJ3 33 14) Anjelik Harem Gozdesi CEP: (38 08 82) Peklnli Dllber CELtKTAŞ: (Maltepe) (53 35 07) Son Gece ETES: (36 35 84) P«riste Bfr Güzel. FEZA: (3« 35 84) AyrılMle da Beraberiz KADIKÖY: (36 49 24) Hong Konglu Kontes KEXT: (36 96 12) Kum»rb«z Deniıciler. LALE: (38 Sl 86) Scvda OPERA: (36 08 31) Sevda ÖZEN: (3« 9D 94) Ajkı KadiBİard«n RKKS: (3« 01 12) Krt Kabadtyı SINEMA C3: (55 10 84) Son Oyun SÜREYYA; (38 08 83) İ n u k u n B«ld»«l Öğren. t* \t M 21 O 23 ı tjnanbul 4« «e 44 Uevndiu 30 0» 73 Ktdıköv »« t» 0 GnkiKfat rork Bava roll»ri 8U«i (44 «7 00) Dam«m* (44 W M ) Hmr» Alanı (73 83 «O> Dev)« Otratrrollari p (38 04 fS) Sırktet (3T 00 50) O». nlıyouan ( « ı# <wı artl> cdnlerf (44 03 07ı Scrtlr Haefnn (44 43 O ) Ttlafnnl» Tclgrmf > 04
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog