Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

8 Şubat 1968 CUMHURİTF1 8AHÎFE ÜÇ DÜNYADA BÜGuN Vietnam ietnam, daha nzun süre gazetelerin birlnci sahifelerinin iist kısunlarma vedaedeceğe benzetniyor. Bn gün bir kdavuz, daha doğrusn bir ftözlük sunacağu. Vietnam nyu?mazlığuun askeri ve siyasi geliş.meleri hakkındaki haber ve yorumlann daha kolaylıkla anlaşılmafma yardımcı olabileceğl ümidiyle. TIRMANMA Amerikanın Vietnamda uyguladığı savaş stratejisidir. Kuvvetlinin, rayıf bir düşmanı belirii bir siyasi çözümü kabule zorlamak amacıyla askerî baskıyı kerteli olarak arthrmasını öngörür. «Merdiven stratejisi» ismi de verilen tırmanma bölgesel savaşlarda nygulanır. Assari kuvvet kullanma temeiine dayanır. Ancak zayıf diisman boyun eğmemekte Inat ettiği taktirde. tırmanma tennonükleer silâhlara sınırlı olarak basvunılmasma kadar sürebilir. Termoniikleer silâhlann ölçüsüz kullanılacağı topyekun savaşa yol açmasım önlemek için tırmanmanın zayıf düşmanm miittefiklerindekl tepkileri dikkatle izlenir. MÜTTEFtKLER Müttefikler1«. Saygon rejiminin yanında bilftil savaşa katılan Amerika, Tayl«nd, Filipin. Giiney Kore, Avustralva ve Tenl Zelânda kastedilmek tedir. Toplam kuvvetleri 1.2M.0M e yakındır. TET Vietnam katneri yılbasısı. Blzhn takvimle 30 oeagı 31 e baglayan gece başlar. Genellikle üç gün cüren şenlikler ve özel âyinler yapılır. 1954 CENEVRE KONFERANSI tlk Hlndiçinl savaşını sona erdlrmfştir. Fransanın gi yıllık müstemIekesinden çekilmesi ve Kamboçya, Laos ile Vietnam bağımsızlıklaraıi kazanmalanyla sonuçlanmıştır. An eak Vietnam 17. paralelden Giiney ve Kuzey seklinde geçici olarak ikl ye bölunmüştu. 1956 tenımazunda yapılacak «hür ve genei» secimlerle Vietnamm blrlestirllmesi öngörtilmüî fakat gerçekleşmemiştir. Giiney Vietnam ve Amerikan tem rildlerl Cenevre Antlaşmasımn altma imzalannı koymamışlardır. Amerika sadece, •kuvvet tehdidi ya da kullanmak surettyle» uygulanmasını engellemiyeceği taahhfidü •Ihna girmiştir. Cenevre Konferan •mm bir özelligl de, müstemlrren münakld. yanl dajplmamıs sayılma ndır. Ortak Başkanlan Rusya ve tngiltere, gerektiği zaman taraflan yeniden toplantıya dâvet edebilirler. HİNIMÇtNİ MTJTAREKE KOMİSYONU Üç fiyesl (Hbıdistan, Kanada, Polonya) vardır. 1954 de kurulrmış ve Cenevre Antlaşmaları nın uygulanmasım gözetlemekle görevlendirilmiştlr. ASKERDEN ARtNMlŞ BÖLGE Gene Cenevre Konferansında ihdas edilmlş bir tampon serirtir. 17. paralel boyonca uzanır. 17. paralelln iki tarafında eni sekizer kilometredir. Her çeşit askerî faaliyet yasaklanmış olmasına rağmen, müttefik, Vietkong ve Kuzey Vietnam kuvvetleri at koşturtnakta ve burası savasın en kanlı çarpışmalan' na sahnellk etmektedir. VİETKONG .Vietnam komünistleri» demektir. İsim babası Oiem'dit. Vietkong, Amerikanın desteklediği Saygon Rejimine karsı ayaklanmış Güney Vietnamlı çetecilerdir. Aralannda komünist olmayan milliyetçiler de vardır. Mao, I «Halk deniz, Vietkong da icindeki I balıktır» der. Vietkongu komünist Kazey Vietnam duzenli askerleriyle kanştırmamak gerekir. Amerikaya göre, Güneyde Vietkongu destekleyen 40.900 den fazla Kuzey Vietnam duzenli askeri vardır. ULUSAL KTJRTULTJŞ CEPHESt Vietkongun Giiney Vietnamda karargâhlanmış siyasi kolu. Amerika V. K. C.'nin emirlerini Hanoiden aldığını ileri sürer. Hanoi ise UKC ile ilişkilerini, «bağımsız iki kardeş» biçiminde tanımlar. HO Şl MİNH HATTI Kuzey Vietnamdan başlar, bir kolu Laostan, öteki de Kambocyadan Güneye glrer. Kuzeyden Güneydeki Vietkonga insan ve malzeme yardımmın sızdınldığı başlıca yoldur İZLEME HAKK1 İngilizcesi «hot pursuit» tur. Heniiz tam anlamıyla yerleşmemiş ve Amerikanın Vietnam'da faydalanmak istediği bir devletler hufcuku kurahdır. Amerika, önlerinden kaçıp Laos ya da Kamboçyaya sığınan düsmanı müttefiklerin sının aşıp izlemeye hak ları olduğu Iddiasındadır. Ancak Kamboçya izin vermemekte direnmektedir. Moşe Dayan "1968 de savaş yok,, diyor KUDüS, (a.a.) srsii Savnnraa Bakaru Genersl Moşe Dayan bir konnsma sırasında şunları söylemiştir: « Ortadoğuda 1968 yılında savas olmayacağını sanıyorum. Araplar şimdihk, geçen haziranda îsrail'in yendiğinden daha üstün kuvvet çıkaramazlar. Tedhişçiliğe gelince, o zaten başarısızUkla sonuçlanmıştır. « Sovyetler Birlıği yeni çatışmalarm anahtarını, Birleşık Amerika ise görüşmeler yoluyla bir çozümun anahtarını ellerinde tutmaktadırlar. « tsrail'in gelecekteki sınırlan, Şeria Irmağımn batısındaki topraklan içine almalıdır. Bn topraklar tsrail ulasnnnn doğnşnnu gönnüstür.» TAEAFINDAN Günün Portreleri Mehmet BARLAS j nsanoğln, tabiatta başanyı en fazla değerlenI diren mahluktur. Hele bu başan askerî bir zaI fer olnrsa, zaferin yaratıcısı olan kormıtan mutlaka tarihin yapraklanna geçer. Asur'un kırallarından, Romanın Sezarına; Fransanın Napolyonundan, İsrailin Moşe Dayan'ına kadar yüzlerce ismi, sadece askeri başanlarından ötürü ezberler durnruz. Zaten, bir anlayışa göre tarih, ideal uğruna yapılan savaşlarla genisleyip, daralan sınırların hikâyesi değil midir? Başka bir anlayış da, tarihi, temel şartlann değisen akışı icindeki bir süreklilik olarak tanımlar. Burada da savaslar, temeldeki değişmelerin yüze vuran dönüm noktalandır. Savaş ve ihtilâl içiçe girmiştir. Bir savaş ya devrimci oltır, ya da karşı devrimci... önümüzde, çağın devrimci hareketi olan mılH kurtuluş savaşları ve bu savaşlann günümüzdeki en büyük uygnlayıcısı var: General Giap... Vietnamdakl Amerikan nssü Ke San*ın kuşatılmasını yöneten Vo Nguyen Giap'ı göreceğiz bueün. Millet ve basın ranra nefıs mnhasebesi yapmamız lâzım. Bnna gençlere bırakmak haksızlık olnr. Bnnn ancak noksamnı bilmesi lâzımgelen bizler gibi yaşlılar yapar. Ve bence bn Iş onlara düşer. Mektnplar alınz.. her gazeted aür.. Şunn yazıyorsnn, bnnn yat nuyorsunt. Şnnn yanlış yazıyorsnn! Bn yazı sana yakışır mı?.. mealinde.. Bnnların çoğu mnayyen bir mesele hakkında yazılmış bir vazıya içerlemiştir kızmıstır. Almıstır kalemi eline.. ağzımızın payını vermistir. Bnnlar münfe» rit vak'alardır. Her yerde olur. Bnnun yanıbaşında bir gazeteye veya bir ranharrire veya bir yazı cereyanına karşı hareketler. tepkiler vardır. Bunlarra da çoğu siyasî hevesten politika hırsına kadar yelpazelesen bir hissî fikrileşme cereyanınm alâmetidir. Çok sey ifade etmez. Asjl kütlenin basm hakkındaki hükmü nedir? Bnnn bilmek çok zordnr. Herkes bir gazete alır • oknr. Bn gazeteyi neden alır?. Orası belli değildir. Bir kısım oknyncnlaT 2, 3 gazete alır neden alır?. Bunlar da belli değildir. Türkive'de maalesef gazeteler çok sathidir ve çok politiktir. Bn yüzden hem az gatılır, hem de az tesir eder. Türkive'de politikaeılık ve yeni politik fikirler körpedir. Henüz yerine oturmamıstır. Her on senede bir adları sanlan, kuvvetleri, fikirieri defisen türltt partilerin doğnp öldüğü bir memlekette «fikri istikrar» dan bahsedilemez. öyle ise gazeteler de de, siyasi yayın mesleklerinde de Istikrardan bahsedilemez. Bnndan başka.. Onümde bir mektnp var. Mnhimce devlet memuriyeti yapmıs, emekliye ayrılmış bir oknyncn.. cSız lâalettayin bir kimse olsa idinız, şüphesız ki sixe bu mektubu yazmaklığım mânasız bir şey olurdu. Fakat (Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı) gibi bır hüvivetiniz olunca, hele bir de Haysıvet Dıvanınız bulununca ister istemez muhatab olarak ilk akla gelen siz oluyorsunuz.. dedıkten sonra: ... . Bir gazetede koskoca bir haber çıktı. Zayıf bir yaratık olan zavalh bir kadını yüzlerce emsali gibi namussuzun bin ığfal ederek gebe bırakmış. Asıl suçlu bermutad cezasız kalacak ve bu kadıncağız butün zavalh hemcinsleri gibi zelil ve hakır olacaktır. Vakanm tafsılâtını ıçim sızlayarak okudum. Ve derhal kadın lehine hükmümü verdim. Bu biçareyi bir evlât kaatili diye umumi efkâra teşhir etmek te ne mâna vardır? Aç biilâç sığındığı evde, üzüntünün tesiriyle pek tabiî olarak sütü kaçmış ve ç'ocuğu gıdasızhktan ölmuı olabflir. Bu sansasyon gazetelerinin senelerden ben tevali eden bu tarz hareketleri doğru mudur?. Şurada burada basılmış körpe körpe yavrular goruyoruz. Bun» lan teşhir etmek onlan düştük» leri yoldan kurtulmağa degil, büsbütün batağa saplanmalanna imkan hazırlar. Her nasıl* sa ayağı sürçmüş (ve belki de bir suitefehhüm ve bir suitesadüf netice»i böyle zannedılmis) bir kadıru belki de kocası affedecektir. Böyle neşriyattan sonra bir evin yıkılması emrivaki olmaz mı? Neler görüyoruz, neler okuyoruz. Vallahi efendım. Ben sizin yerinizde olsam bu isin başkanı olmak mesuliyeti yüzünden rahat bir uyku uyuyabılmek için hemen istifa ederim. Sizin Haysiyet Divanmız...» Şikâyet haklı, tavsiye yanlış.. Gazeteciler Cemiyeti'nin basındaki neşriyat üzerinde hiç bir kontrolü ve tesiri yok.. Tabiî Başkanının da yok.. Haysiyet Divanınm da.. Bn iş bir ceza, bir tazir, bir tedip meselesi değil, bir meslekî terbiye ve mesnliyet hissi dâvasıdır. Ve her yerde müşahede edilen bir kusnrdnr. Ama bizde yaygındır. Bunun çaresi ne?. Üeüncüsü: Hesaplara göre Türkiye'de gazete oknma kesafeti yüzde 4.5 imiş. tsveçte bu nispet yüzde 45. Gayri resmî fakat umumî bilgilere göre Türkiye'de her gün İki milyon gazete oknnnr. Nüfnsnmnz 32 milyon oldnğuna göre yüzde bu 4,5, haydi yüzde 5 diyelim.. Bir milyon S00 bin kisi eder. Demek ki nispet biraz düsük tntnlmnş. Bu yüzde 6 7 dir. Bana sorarsanız basın hâlâ milletin büyük kütlesine nüfuî edememiştir. tngiltere'nin bttyük gazete sa hiplerinden Lord Tomson ismin de bir zat vardır. Kendisi Ka nadalı Ue de tngiltere'de yerleş miş ve meshur Times gazetesi ni satın aldıktan sonra büsbii tün şöhret kazanmış olan bn za tın New York'ta verdiği bir koı feransın metnini Beynelmile Basm Enstitüsü bülteninde oko dnk. Adam bngünkfi basının sür'a le değismeye mecbnr oldngnn ve 1970 de basında hemen hı men bir seyin ordinatenr'larl idare edileceğini söyledikte sonra gazetelerin kalitesi üzerir de söyle konusnyor: «Fıknmce ıstıkbalın gazete için bütun dikkati kalıte üzerir de teksif etmek lâzımdır. Eğ( rekabette galebe çalmak ıstiyo larsa sevıyelerıni mutlaka yü seltmehdirler. 1970 senesı gazı tecilerinin baş endısesi kalıte iyıleştırmek olacaktır.» Ve nihayet oknyncnnnn git$ de daha çok şeyler ögrendiğiı göre gazetelerden derinliğiı malumat istedigini sözlerine il ve ederek dünya gazeteciliğiı bir ders vermektedir. Bn konferansı şöyle bitiriyo «Hayale kapılmamah. Kali pahalıdır.» Tnrkiyede en nonz şev z*itt B. FELE Iİ MESİDİR// ABDLondra'yabirayda 1 milyarlık altın verdi B Rusya, Para sistemi sâkat» diyor GELECEKTE DE SAĞLAM ADIM ATMAŞI İÇİN HERŞEYDEN ÖNCE TASÂRRUf SAHİBİ 0LMAL1D1R. ^ I •le ı 3 milyon SİZDE KATILINIZ SONPARA YATIRMA GÜNÜ ÜNÜ Kayhan SAĞLAMER LİRALIK İKRAMİYE PLÂHIHIH İLKBAHAR ÇEKİLİŞİNE MATO gemisinin plânı calmdı A rkadaşları, 60 ına varmış ol A duğu halde hâlâ bek&r olan * * Giap'a «Karla kaplı yanar daf» derler. Vietnam halkı arasın dakl adı ise «Dien Bien Fu Kap lanı» dır. Kuzey Vietnamın Başbakan Yir dımcısı, Milll Savunma Bakanj ve Genelkurmay Başkanı olan Vo Nguyen Giap, hayatını «Birleşmiş bir Vietnam» ilkesine adamıştır. Orta Vıetnamda, lakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, hukuk ve siyasi ekonoml tatı sil etmiştir. Hayatı bir «Devriınde Devrim» dir Giap'ın... 14 yaşında kolonyalizm aleyhtan bir WASHİNGTON, Radyolar)| derneğe gtnni;, 18 inde ise bapse atılmıştır. irleşik Amerika Ticaret Fransız işgaline kar?ı çarpışırBakanlığının yayınladığı isken evlenen Giap'ın eşl, 1939 4a tatıstiklere göre, Amerika tutuklanacak ve bir Fransız zingeçen Aralıkta îngiltereye 1 müdanuıda ölecektir. «Karla kaplı yar dolarlık (9 milyar TL.) altın yanardag» bir daha evlenmez argöndermiştir. tık. tstatistikler, Birleşık AmerikaKansının ölümünden sonra, 3inın 1967 nin son aymda ihraç etap'ı, o günlerde Çvnde bulunaa tigi altmın 1 mllyar 2 milyon doHo Şi Minh'in yanında görtlyoruz. lara ulaştıgını ve bunun 1 milyar Ho, burada, «Bağımsu Vietnam 1 milyon dolarlık kısmınm saf a!Birligi» veya dığer adıyla «Millî tın olarak göndenldiğini ortaya Kurtulns hareketini» kurmuştur. koymaktadır. Giap Çindeyken, Yenan mağaraWashingtondakl iktisadi çevrelarında üslenen Mao Çe Tung'dan ler, bu rakamlann, tngiliz lirasıda gerülacüık dersi alır ve bu mn devalüasyonunu Izliyen huradersi, lilintalı 34 arkadaşiyle, Jamalı haftalarda Londra borsasınpon işgalınde bulunan Vietnama daki altın alım satımının ne kadönerek uygulamaya başlar. dar grniş çapta olduğunu ortava Giap'ın çabalanmn ilk meyvakoydnğnnu belirtmektedir. sı, çekılen Japonlann yerine ?ePara sistemi len Fransız ordusunun karşılaşacagı «Vietnam Demokratik CumYENt DELHÎ Birleşmiş Mil huriyeti» oluı. tçişleri Bakanı olletierin Yeni Delhi'deki dünya iduğu bu cumhurıyetın ordusu kinci ticaret ve kalkınma konfe«Vietminh» dir. 1946 da Fransıziaransının dün sabahki oturumund* ra karşı savaşı başlatır ve 1954 söz alan Sovyetler Birligi Dış Tide Dien Bien Fu'da sonuçlandmrcaret Bakanı Nikola Patopiçev lar. demiştir ki: Giap, dersini Mao'dan almi9 «Dünya para sısteminta ortaya olmasına, kaynaklarını Çinde bul çikardığı meselelerın, geniş bir muş olmasına rağmen, Vietnam uluslararası temel uzerınde TÖ bütün ilgili Ulkelerın katılmasiy j Komünist Partisi icindeki Mosle ıncelenmesi, acil bir zonmluk i kovacı kanattandır. olmaktadır. | «U'uslararası para sıstemlnin şimdıkı ışleyişi, özellikle gelişme yolundaki ulkelerin ticaretini etkileyen ciddî aksakhklar ortaya çıkarmaktadır. «Son mall buhran, dünya para •glstemlnın normaUeştiTilmesi zo• KAHIRE «El Ahrami" Kmlulugurra blz« yeniden hatırlat gazetcsinln yazcUğına göre, Birf: mıştır » leşik Arap Curnhuriyeti Başkanı Nasır ile Yugoslavya Devlet Baş U Thant gidiyor kanı Tito aranndaki görüsmelerde, emperyalirm Orta • Doğu' öte yandan Birleşmiş MOletler dakl baslolaruıı karşılamak için Genel Sekreteri V Thant, Tenl alınacak tedbirler konusunda Delhi'ye gitmek üzere New Yorktam bir görüş birligi ortaya çıktan uçakla Cenevreye hareket etmıştır. miştir. Genel Sekreter V Thant, • WASHİNGTON Rodos Yeni Delhide çalışraalanna başllaçıklannda kayalara oturan yan BİTİeşmiş MiUetler ürinci ti«Hache» adjı Amerikan muhribicaret ve kalkınma konferansında nin 204 kişilik mfirettebatı, Robulunmak üzere yola çıkmaktados Yat Kulübünün tekneleriydır. U Thant, Yeni Delhi'den döle Rodos Adasına çıkanlmıstır. nerken Moskovaya uğnyarak Sov Haberi veren Amerikan Savunyet Başbakam Kosigin ile göma Bakanlığı Gemi Komutamyla rtişmelerde bulunacak, ayrıca Lon 28 denizcinin muhripte bulundudraya da uğnyarak Başbakan Hağunu belirtmektedir. Herhangi rold Wilsonla çörüşecektir. bir kayıp yoktur. • PARİS FransK ve Ingilik hükümetleri Manş Denizi altında inşa edilecek tünel için son teklifleri incelemektedirler. Resmi Fransız kaynaklan yalanda kesin bır karara vanlacağını bildırmişlerdir. • ATtNA Yunanistan'ın BONN, (a.a.) tleri gelen arkeologlan idaresinatı Almanya Dısisleri Bakanı deki işçiler Akropol'de zamanın Willv Brandt, parlâmentoda ve havanın sebep olduğu eskimebir konnsma yaparak Batı leri tamire başlamışlardır. Alman Ajansı »D.P.A.» nın yanPeriMes'in altın çağını 2 bin lıs haberlerinin yol açtıgı konn yıldır hatırlatan Partenon'un mer nzerinde bilgi vermis ve demismer sütunlan dahil olmak üzetir ki : re bazı tarihî binalar iskelelerin «RaveiTîbourg olayınm Franarkasında görünmez olmnştnr. •a'da uyandırdığı kaygıyı uzüntüvle karşıladım. Bu konurfa herhangı bir düzeltme yapılma^a bile, dış siyasetımızın kıht taş> olan Fransız Cok ievgül aile büyuğamü» Alman ılişkılerı konusundaki tuBayan tumunun re olduğunun bilineceSAIDE KAZANCI'nın ğını sanıyordum. ölümü dolayısiyle cenaze toreFransız Devlet Baskanına hanine ıçtirak eden. çelenk gdndekarette bulunmak akhmdan bıle ren, telgraf. telefon ve mektupgeçmedi.» larla, hayır cemiyetlertne tebernıda bulunan ve bizzat evleriKonusması mılletvekillerinin mize kadar gelerek sonsıız acımıalkışlanvla sık sık kesılen Dışişıı paylaşan bütün akraba ve leri Bakanı Brandt, «D.P.A.» Adostlarımıza tejekküre gazetenljansınm, hükumetın yalanlamasıcn tavassutunu rica ederlz. na ragmen yanlış haberinde isAİtESİ rar etmesını ele alarak bunu bir «skandal» diye nitelemiştir. Cumhurlyet 1333 KVZL1 \C ÖUNEY VltTNAM 6 S B 6 E S T £EÇ'lMl.E BBLESMEI;OR Karlo kaplı yanardoğ GiAP SUN ÇUOAM GİAP'A adece Giap değil, hocası Mao ve Latin Amerıkadaki uygulayıcısı Castro da, 2.000 yılı aşkın zamandır bilinen bir stratejinin adamlandır: «Düsman knvvetli olduğu zaman durdur; zayıf olduğu zaman vnr!» Gerillacüığın bu ilkesl, Milâttan öncekl bir Çin askeri yazarının kitabında ilk defa formüle edilmiştir. Sun Çu, adındaki bu yazara, gerek Mao, gerekse Giap, minnetlerini sık sık belirtirler. Giap'ın adıyla birlikte anılan zaferi Dien Bien Fu da, aynı stratejiyle kazanümıştır: Fransızlar, Dien Bien Fu'da bir kuvvet merkezl kurduklan zaman, Giap ^omutasmdaki Vietminh ordusu, önce Dien Bien Fu'ya hiç dokunmamıştır. Bunun yerine, civardaki üslere hücum edılmış, merkez üsle ilişkıleri kesilmiştir. Arkasından, bir ada durumuna gelen Dien Bien Fu'ya saldınlmış ve Fransanın Hindiçiniden Ç«kilmesine yol açan zafer kazanılmıştır. Giap'ın taktiği simdi Amerikaya karşı uygulanıyor. Vietkong, Giap olmadan da aynı işi yapıp, sayı ve sil&hça güçlü Amerikan ordusnnu vurnyorlar. Kuzeydeki Ke San'da ise, Amerika da vardır. Ve Giap'ın ağzuıdan, «Bebeklerin bile dttşmiyeceği tuzağa, Amerika düşmfiştür». S Kısaca.. DİZEL SABİT MOTORLARI ELEKTROJEN GRUPLARI gelmiştir ve Brandi Ben öyle şey scylemedim > 8 TEŞEKKÜR R ROMA, (ajı.) oma'da cıkan «II Messaggero» gazetesinin bildirdi|ine göre, insa halindeki bir savaş gemisine ait gizli plânların bvlnndngv bir çanta, pazartesiyi salıya baglayan çpce Torino'daki «StopFire» Şirketinin bürosnndan çalınmıştır. Gazete, bn sirketin NATO hesabına çalıştıgını belirtmektedir. «StopFire» Şirketl, ytngına karsı tesislerin yapılmasında uztnanlajmıştır. Şirketin bürolan didik didik edilmijtir. Hırsızlar parm olarak pek az bir »ey ele geçirmislerdir. Ancak Şirketin Müdürü •»lı sabahı küçük bir arajtırma yapınca, gizli belgelerin bulunduğu çantanın kaybolduğunu görraü»tür. KAYTP Sebekesü k&ybettim. Bükumfuzdur. Yılmaı Cündoğan Cumhunyet 1331 ODEON TİCARET TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI GENEL KURUL TOPLANTISI Sıcil No: 39401'3794 Ortaklığımızın hisüedarlar genel kuru) toplantısı 15.3.1968 tarihinde saat 11.30 da Istanbu'.'da Rızapaş3 Yokuşu Milâs Hanında icra edıleceğinden hissedarlaun hazır bulunmalan, Türk Ticaret Kanununa göre toplartı tarihinde" bir hafta evvel makbuz mukabilinde senetleri orteklık merkezine tevdi ederek duhuliye varakalarmı almalan ve TOrk Ticaret Kanununun 362 ncı maddesi hükümlerlne göre bilânço, kâr ve zarar heaabı, idare meclisi ve murakıp raporlan toplantı gününden 15 gün evvelinden Itibaren ortaklığımız merkezinde sayin ortaklarımıztn emirlerine âmade bulundurulacağı ilân olunur. KUZNAME : 1 1967 takvim yılı besaplan hakkmda İd»re Heyet) ve mnrakıp raporlanhin oknnması, 2 1967 senesine alt bilânço ve kar ve zarar hesaplannin tetkik ve tasdiki, 3 HeyeÜ Idare re nrarakıbm tbrası, 4 Kâr ve n n r a t rareti tnksimi, 5 Yeniden nmrakrp ve idare heyetinta tâym] ve murakıbın 100 Seneiik tecrübeye sahib ve dünyaca meşlnur Avusturya mamulâtı STEYR dizel sabit motorları: 2 Silindirli 4 Zamanlı 30 Beygir Gücünde Kasnaklı, Debriyajlı ve marş otomatiktir. Sanayinin her kolunda kullanılan bu motorlar üstün evsaftadır. OSMANLI BANKASI bcdei Reklâm; 882/130Ş i 15 ŞUBAT STEYR marka 23 KVA ve 35 KVA lık elektrojen gurupları marj otomatik elektrik olmayan yerlerde şehir cereyanı temin eder. Sanayi i§lerinde de enerji kaynağıdn Y A K U P SOYUGENÇ MÜESSESESİ Dolapdere Kurtuluşderesi Cad. 61 Tel: 49 49 00 49 14 86 ; 4830/1321 tcriritt. 491J/1323
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog