Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHİFE tKl 8 Şubat 1968 CUMHURİYET Yönehnelik Fakir BAYKURT kullar açıldıktan hayli sonta hazırlığı tamamlamp nygulamaya sokulan yenl Otta öğretim Sınav ve Sınıf Geçme Yonetmeliği, bilindiği gibi, üç ay içinde değiştirilecek hale geldi. Şüphesiz ortaoğretimin sınav ve sınıf geçme koşullan, uzun suredir değisme gereğindeydi. Oğretmen ve ögrenci cevreleri, veliler ve eğitfan alanındaki bilirkişjler de, Mlllî Eğitim Bakanlığı gibi eski yönetmeligi savunmu.vorlar. Ancak, yeni bir yönetmeliğin uygulamaya sokulması. son olayda da göruiduğü gibi, şipşak bir i; değildir. Kapah kapılar aıdında, tek yanlı ölcülerle seçilmiş bir Talim ve Terbiye Kuruluyla. oğretmen ve oğrenci temsilclIerine sormadan, velileri dinlemeden, çalışmalara yerli uzmanları katmadan: ve en önemlisi ortaderecell okul yönetidlerinin görüşüna almadan, basuım gözünden de saklayarak. dar zaman içinde bir yönetmelik bastırıp emrivaki yaratmak. dü»ünce ve ilkc çelişkilerinden başka, anlatım bozuklukları da taçıyan acı bir fiyasko olarak sonuçlanır. Önce ögretmen orgütlerlnln, velilerin. okul yöneticilerinin »e sonra Mersin'den Kayseri'ye, tstanbula kadar yayılan bğrcnci topluluklarının tepklsini doğuran talihsiz yonetmeliğin hazırlanışından Ankaradaki Yıldırım Beyatit Lisesi yoncticilerinin biie haberi olmamış, bu işe katkı yapabilecek binlerce ujeli oğretmen kuruluşlarına sorulmamıştır. ortam yaratmak varken suça ögrencinin tembelligine, yada ögreünenlerin İH puvan iizerinden not vermeyi bilmeyişlerine kaydırmak, resmi fakat gerçeğe aykırı bir tavırdır. ve yokBn arada bütün olanlar, dar jelirli Durunın sul halk çocuklanna olmaktadır. iyi olan ailrler, ne yapıp edip çocuklan için bir çözöm buluvorlar. Bir kısmı özel okullara giriyor. Devlet okullannda çocuk okutanlar da Szel ögretmen bulup ders verdiriyor, ya da dersanelere yazdınyorlar. Otekiler habire sınıfla kalıp yıl kaybediyor, hatti ortanın başından ya da sonnndan öğretime boşveriyorlar. Kanaatimce yeteri kadar var olan kolaylıkları kullanarak «sınıf geçenler» de aslmda yalınkat bir yetisme ile finiversite sınavlannda döküliiyorlar, ya d» ancak kimsenin Istemedigi fakflltelere girebiliyorlar. lyi fcoşullar içinde yetişen varlıklı aile çocuklan arabalarını dağdan aşırıp teknolojiye, iş ve yönetim hayatının kilit noktalarına adam hazırlayan fakülteleri paylasıvorlar. Tiirkiyenin içinde bulunduğu kısır döngeyi birac daha ömürlfi hale getiren bu durumun anayasammn öziine ve sS> «flne hiç de uygun olmadığını bilmivorum, uzun uzun anlatmaya hacet var mı? ••••••« •••• «• •• Verimi diişüren öğrenciler midir? larken kullandığı hareket noktası yanlıştır. Bakanlık, ortaögretimdeki verim düsuklüğünden rahatsız olmaktadır. Gerçekten bazı ortaoğretim kurumlarmda ' . 2 ye kadar düşen verimsizlik. bütçenin yeni yıllarına aktanlan büyük >uk olmaktan bask«. ilgüi anababaları da üzmekte, bu iizüntüyle veliler, yürütme gücü üstünde bir baskı yaratmaktadır. Elbet bunu dikkate almak gereklidir. Ama verim düşükluğü, Bakanlıgın sandıgi gibi, sadece ögrencilerden gelme sebeblere dayanmıyor. Bir dereceye kadar tembel. geri zekâlı ve kaytancı. diskotekçi öğrenciler. her ulusun okullannda vardır. Verim düşüklüğünün asü sebebi, bina ve ögretmen yetmezliğinden. ders araç ve gereclerinin eksikligine kadar uzun bir dizi olarak karşımiı» dikilmektedir. 70«0 kişilik smıflarda, çifte öğretimin ekspres hızı içinde bğretmenler, ögrencileriyle gerektiği gibi uğraşmak söyle dursun, adlaıını bile belleyemeden yıl tamam olmaktadır. Ders kitaplan ve miifredat programlan ulusumuzun bugünkii \e yarınki ihtiyaçlanna asla cevap vermeyen bir kapsamda, oldukça geri \e kötüdür. Derslere jandarma subayından avukata, veterinere kadar oğretmen olmayan kimseler girmektedir. Ögretmenler hakımsız ve üstelik baskı altındadır. Yonetimin kılcal damarlanna kadar giren partU sanlık ve gittikçe azan gcricilik. Millî Eğitimi mahvetmektedir. Çoğunluğu yoksul halk ailelerinden ve köjlerden gelme öğrenciler için yeterli bannma ve donatım kolaylıkları joktur. Objektif bir de.yifle, oğrenci de. oğretmen de tam V'«TJjMİftıtP''l~ ma ve yetisme koşullarmdan tuaktır. B*yte »lun» ca, bir öğretim kademesiııdeki yönetmeliği değijtirip on numarayı İM puvana. İM puvanı on numara\a dondürseniz ve tekrar tekrar aynı işi yapsanız bundan ne çıkar? On numara düzeninde kompozisyon tipi sorularla klâsik sınav yapan ve ona gore not veren ögretmenler, İM puvan düzenine geçince. test yapmak zorundadırlar. Bırakın Anadolu ve Trakya okuilannı, Ajıkara ve tstanbulun kaç okulunda test yapacak ve ujgulayacak araç, zaman ve smıflarda birbirine bakmayı önleyecek yer var? Biitıin gercekleri görüp anlamak ve engelleri yenmek için herkesin fevkle çalıjacagı bir illî Eğilimi degil pek çok olan Bakanlıgın sınıf geçme M bir «reform» ybnetmede, yanılgısı birkonusunda yada «hamle. yapmayı tasar Oğrencinin, ögretmenin. velinin, okul yönetij cisinin hoşlanmadığı ve sadece Bakanlıgın sür1 i •••• dürdfigü bu durum ashnda Türk toplum duzeni. nin kördüfümüdür. Milli egitimde oğretmen az' drr da, safhkta hekim ve hemsire çok mudur?j Vann bakın bir hastane merdiveninde kaç yoksul hasta sıra bekliyor? Vann bakın adliyeye, bir yarmcın, bir savcınm omuzlannda kaç dotya | var? Vann bakın bir PTT dağitıcuı kaç; ere, kaçi köye dağıtım yapıyor. tnsanlanmıc okul bulup okuyamaz. İ9 bulup çalıaamaı ve aınır aşm rnrbetlere çalışmava giderken, isler bir yandan ySnetim bomkhığu, bir yandan da olanaksızlık vfi> zünden böyle dar omuzlara yitıltnakta ve tav maktadır. Gibi gibi ortadadır ki, Türkiye bu e<itim ve toplum diizeniyle, bugünkü ve yarınki teknoloji uyfarlığı içinde asla öneml! btr ver alamaz. Gerçekten eğitim de Steki alanlar fibl ciddl bir kalkınma istemektedir. Bunun için gerekll yatırım yapılmalı. ama. yatırımlar yolnyla kullandmab ve değerlendirilmelfdir. Asbnda bizde milli Efitlm giderlerinln bütçe içindeki oranı az değildir. Ama enfiâsyon bütçeslnden çıkan bu paraların aslan pavlan. muteahhitlerln ve okul donatınunda aracılık edenlerin kirına ayrıbna elbet bir kalkınma bellrtisi tSrülemez. Oddi yatınm, ulusal gelirin artınlması ve devlet mallv•inin iç ve dı? engellerden arıtılarak canlandınlması ve madenln, petroliin. büvük ticaret olanaklanmn. banka ve sigortacıhk i»)rmlerİnin hazine yaranna değrrlendirilmesi suretiyle yapılabilir. Ba«ka tilrlüsii tınkı ortaoğretim sınav ve nınıf geçme yönetmeliklrri gibi birer avutmaca ve kandırmaca olarak kalır. Sonuç S[Şubata kadar» 1S20 günde yapılan *»cerçeve daraltma'ra da geırt?!«röeler, Milli Efitimdeki banalımın çSıüm yolu olamaz. Konuvu geniş bir açıdan görmek, ona göre bütün olanaklann şevkle harekete geçmesini *ağlamak zorunluğu kendini duyurmaktadır. Hele gerekll kimselere ve kuruluılara danıçmadan ckarılan yönetmelikler umulduğu gibi, geçicl bir ferahlık bile yaratnıaz, tenine işleri biraz daha bozar. Üzülerek belirtelim M, Millî EgHiınln flt> ri gelen yöneticileri hâll bu yanlış tutumu bırakmamıslardır. Bu sebepten buırün blraz tavsamı? olan tepkiler, ders yıb «onuna doğru daha da sertlesip, yaygınlaşabilir. Aylâk Musa f AMJGACAATINIZI Nimbiis Ulns gazetesinde tsmet Paşa'nın hâtıralan yayınlanıyor. Çok tatlı ve olafanüstü yumusakhkta bir anlatışı var Paşa'nın. Hatıraları derleyen Sabahattin Selek, înönü'nün üglubnnn şaşılacak biçimde koruyabilmis, ve güzel bir is yapmıs. Genç knsaklann bu yazılan dikkatle izlemesi ve satırlann arasında bngune yararlı dersler araması tabiidir. Her insanın hayatı bovunca derece derece defısen bir kışıltgı vardır. tsmet Pasa da seksen dört senenin içinde degerlenir. Son yıllann tnönü'sü artık Türkive politikasında kisisel rekabet ve çatısmalardan sıynlmıstır. Çünkü Pasa, siyasi hasımlarının hepsını yenmiftir. Son rakibi Celâl Bayar, kisi olarak en buyuk darbeyı yemis, dönüsü olmıyan bir yolda gosyal kulüplerle avunmaktadır. Süleyman Demirel'iige tsmet Paşa'nın rakibi olarak düsünmek komik olnr. Demirel ve temsil ettigi çevreler, tsmet Pasa'yı olsa olsa bir geçiei devrenin vazgeçilme* etkeni olarak düçünüp, idare etmeye çahşmaktadırlar. ütün konusu bu gunlerde yine lağmda. Çünkü bu uyanma hızıy t«. hiç bir zaman yüıde yüıe yukBngün Türkiyedeki sivasi mficadele tsmet Pasa'dan sıjnra«nın çokça tartışılır oldu. Manisa la yakmdan devlet kırediayle «halselememektedir. Bu demektir kı, besaplan üstüne dönüsmüstür. Milletvekili Sayın Ok'un, tütün kı uyutmak» masal olacak. Açık oy kullanan seçmen kitlesi kadar Bn hesaplar yalnız dısarda degil. Halk Partisinin İçinde de yakonusunda, Mecliste açılmasına gozler aradan çıkarıhp cümle âlem bir seçmen kitlesi, oyunu kullanpılmaktadır. Ve ortanın solu ile ortanın röbeti arasındakl itismeçalıştığı «genel görüşmenin AP ce kazancına kavuşacak. En önemlisi; marnı? yani milli iradenin oluşmanin temellnde yatan budnr. Ne kadar inkâr edîlirse edilsin, C.HJ». hasıraltı edilmesi üzerine konu da Beyaz Saray'm soysuzlan ülkemiz sında katkıda bulunmamış, söz saçatısı altında bir çatısma vardır. ha da alevlenerek bütün canlılığı adına hesap yurütemiyecek. Ve bız hıbı olmamıştır. Bu durumda milli Halk Partisinin dısındaki millivetçi çevreler bo çatıgmayı diknı sürdürüp gitmektedir. ıradenin ne derece ortaya çıkabüde ancak o zaman demokrasi denikatle izlemektedirler. Bntün Türkiyede birtek sagdaya sabibi vamiş olduğunun takdınni, insai saÜlkemizi yakmdan ilgilendiren len o şırrn haspaya kavu5cağız. tanda< »österilemez ki memleketin varınları için içi titremesin.. hiplerine bırakıyoruz. her konuda olduğu gibi tütun soHüsnü BAĞEV1SIZ tyice biliyoruz ki. üniversite tenrligi ve asker sivil aydını tarifrununda da AP sağır taklidi yapasiz endiseler ve üzüntülfr içindedirler. tsmet Paşa'nın Ulus'ta çı*•* Sonuç rak. kulağmuı da vicdanı gibi çok kan hftıralannda «Hayat hikâyemin özetı» bolümünun birinci alkımız bugün sağduyusunu sağlam oldugunu ortaya koydu. camlesi sn idi : kullanmak olanağından yoksunEge tütün ekicilerinin, Manisa' • Bir büyük imparatorlugun cökmekte olduSu kaygist ve dur. Tâ ki, uyanıp, kendısini da düzenledikleri ctütün açık otumemleketı kurtarmak ödevınde olduğumuz dusuncesi, bizim gençkaranlıkta bırakanları. sömürenrumu» na « Yogun çalıjmalarıayın tnönu'nun irtica tehlikelık vıllarımızın en unutulmaz hâtırasıdır » leri tanıyabılsın, ağırlığım devlet mız var» uydurmasıyla AP lıler sıyle ilgılı konuşmasına cevap yonetimıne kayarak iç ve dış sotsmet Pasa emin olsnn ki, 1968 jılmın ecnçlerl yaşlandıkları gelmemişler. Sayın Selçuk'un «vay veren, Sayın Ba»bakan Demirel" mürüyü zaman bir kelime değişikligiyle huirfinti a\nı biçimde'anlatacakdurdursun. Cahıllikten gidinin partiti» deyip, AP nin aynı in konuşmasına karşı, Sayın Nadir lardır. Bagımsız Türk devletinin bavratı altında yasamak Ulküsükonuda Mecliste de minderden na Nadi'nin yaptıgı elestiriye, biz de kurtulup. însanca yaşama düzeyine nfl Milli Knrtulns Savası kugagmdan de\ralmanın bilineine varkavussun O zaman gerçek demoksıl kaçtıgını izah tarzı doğrusu en aynen katılmakla berebar, birkaç mıg her Türk. bngün devletin giderek çöktügünu. somürflldüjtinü rasiye kendisi sahip cıkacak, kanını fes söz söylemek isterız. ve yabancı nüfnznvla irtica gelişmesinden memleketl knrtarmak emenler sagduyusuna boyu eğmekNe hikmettir bilinmez: Ülkevi ödevinde bolnndugnnu düsünmektedir. Sayın Basbakan dyor ki • Va ten kurtulamayacaklardır. ilgilendiren tüm konularda bu AP tandaşın sağduvusuna güveniyortsin kötfi talibsizlifi, bueün devietimizi çökerten dflsmanın Gürtan DEMİRER hep böyle davranır. Milliyetçılıği sanız korkulacak ne var? Vatandaaskrr üniforması ve elinde silâhla karsımızda bnlnnmayısıdır. SiHukukçu tskenderun dılinden düşürmeyen AP nin tutün (in sağduyusu demokratik sistevil giyinmiş, kravat takmıs ve empervalist ordnsu ile savaşmak den mâda. petrol, maden, fındık i| mln temelldir. Ona inanmayanlazornndayız. Dnsmanı teghiste ntradıgımız zorluklar. milliyetçile*** leri, pamuk i?Ieri, banka kredileri' rın sonu hiisrandır.^ rin bir cephe halinde birlesmesini zorlastırmakta ve parça parça ve tefecilik konulannda da kaypak Demokratik rejime inanıp da. da(ılan knvvetlerimiz Turkiyenin yarınlarına bir teminat olmakve gayrimini tutumu azıcık beyin halkın sağduyusuna inanmayan tan maklasmaktadır. CH.P.'nin Içindeki ve dısındaki mücadelenin taııyan herkesi kuskulandırmakta birtek kijinin dahi bulunabilecegikörlemesine sidisatı meydandadır. dır. oğan Keçecioğlu'nun (Edirne'ni sanmıyoruz. Azjeli?fmİ5 ya da Ve bu eidisatın da ortasında tsmet Paşa'nın rolü nedir? nin Beyaz Peyniri Urihe karıgelismiş olsun hiç bir ülke halkı Seksen dört yasında bir insanın vardıgı noktavı sezinlemek Yoğun çahşma tıyor) başlıklı röportajını okuyoktur ki, sağduyudan yoksun burnrriıır. Ne var kı, C.H.P.'ye klsiliiinin damgasını vuran tsmet Palle tutulur hiç bir çalışmalan lunsun. Fakat halkm sagduyusuna dum. Şüphesiz bu bir gerçektir. sa. kendlnden «onra«ım dü<;fınm»k zornndadır. Halk Partisinin, tsnı göremediğiıniz bu baylann guvenmek başka sey, sağduyunun Çorum'da hayvancılığı kalkmdırmet Pava'nın i<>aretlerine bakarak devlet idare«inde hem sağcı hem «yoğun çalışmalan» ne ola ki; kötüye kullanılmasının ya da ser ma çabalan arasında ön «art olasolcn nlmak devresi çoktan bitmistir. Bo bitişi eöremiven, ve eski doğrusu merak ediyoruz. Yoksa bestçe kullandmlmasmın tehlike rak, hayvanıal mahsulün deger fiminval flzre yfirümek istveven tsmet Pagasız bir Halk Partisi yıbunlar, hayatı dayantlamıyacak kalerine ifaret etmek başka ;eydir. atla satılmasını, hiç olmazsa alı kılaeaktır. Partlnin tsmet Pasa dısında bir rüste ermesi İçin sadar pahalılaştırmayı. namuslu öğcı bulmaiinı gördük. Burada köy vvndnğn fikirleri tfiviı vermeden savnnabilmesi gerekir. Blr yanKanımızca halkımız, sağduyusuretmenleri vurmayı, TÖS le uğraşlü sütünü genellikle kendisi dedan empervalizme. aracılara, tefecilere karsı oldnînnn s5ylemek, nu her türlü baskıdan, etkiden umayı, kendilerinden ileride olan ğerlendirmeye çalıtmakta, tabiaöte yanda komprador is çevreleriyle flört etmek 196« Tflrklyeıinin zak olarak serbestçe kullanamayıp, herkese çamur atmayı «yogun çatiyle bu da yetistiriciyi tatmin etaydın knvvetleri «nönde mfimkfin değildir. gerçek iradesini açığa vuramamakh;ma> m» sanırlar? memektedir. tadır. Çünkü yüzyıllar boyu sömüVe C.H.P. agzıyla kuş tntsa komprador U cevreîerine de artık Kimbilir belki de, bu «yoğun çaPeynir mandıralan açılmatının nilmek, horlanmak, ezilmek, hal» varanamıyacaktır. Alemi sersem ve kör sanmak aidatıcı bir hayallı.«mal»r., bol bol molla yetistirekımızı yoksul. fakir, cahil, kanaat favdalı olacagı dü«ünce«iyle Burdir. Türkiyedeki gayrimilli İs çevreleri, ortanın soln adıyla ğelirek liisizmin çabucak icabına bakkar ve kaderci yapmıştır. Bundan sa'daki mandıra sahiplerini telefon*en hareketin nereye dofm vzandığinı söremiyeeek kadar sptal manın onlarca izah tarzıdır. Sonyararlanmak durumunda olan sö la davet edip. gelin konuyu tetdefillerdir. ra, seçim sistemi üzerine yapılan mürücüler, çıkarcı çevreler. komp kik edin. ben sizi köy köy gezdirel*#kl C.H.1*.. BıeT fesebbüsün tcargısına mı «reçmelidlrT ince hesaplar.^ ve buna dayalı Arador kapitalistleri ve yardakçıla bilirim dedim. vaadettiler fakat Kimsenin Halk Partisinden böyle blr sey bekledigl yoktnr. nayasaya suikast plinlan da • yogun rı, gericiler, halkın uyanıp sağdu gelmediler. C.H.P. sosvalist bir parti defildir. Ancak özel teşebbns. yanl kapi çalışmalsr. a dahil oİM gerek. yusunun gereğini yapmafma türlü Tahmini hesaplanmıza före Çotalinn karsısındaki riyâsız tavrını belirtmezse blr «yutturmaca. yollardan engel olmakUdırlar. Ör rum ilinde yılda (5737 ton süt Istihve «uvdurmaca» içinde olmadıgını kimseye lspatlıyamas, özel Sağlam yüz neğin: seçim sırasında parayla oy sal edilmektedir. 19(7 yılında sadetesebbfi» konnsnndaki bn kesin çizgi sndnr : akınlarda seçim var. Manisa' satm alınmakta, ağa komprador * ce iki mandıra açılabilmistir. AyrıC.H.P. divebilmelidir k! : daki tütün oturumuna, «yoğun mütegallibe üçlüsünün nüfuzundan ca Turkiyenin en büyük ve modern Milli nitelikte olöTugu nispette özel teşebbüsün yanındayım çalı;malarından> dolayı yan yararlanılarak halka maddi ve ma soğuk hava depolanndan birisi have de«tekçisivim: gavrimilll olduğu nispette karsısındayım ! çizen sağlam yüzlü politikacılarınevi baskı yapılmaktadtr. Elek7İran avmda Çorum'da faaliyete C.H.P.'nin altı ok'nndan biri mllHyetçHiktir. Memleketin Içinmız yollara düsüp efendimiz (!) trik, yol. çe»me. cami, toprak. fab gececektir. «e bflvük iktlsadi rfie haline çelerek slyasl karar kademeleri kurolan üreticinin köyünde kentinde rika vaadleriyle, seçmen kitlesi Netiee olarak (Beyaz Peynir lmamng rayrımîlli knmpanvalar ve iş çevrclerinin kargısına çıkamıhiç tınmadan. •vatan. millet. nurkandırılmaktadır. Halkın dinsel litçılarının> meslekleri yönünden yan bir siyasi parti millivetçi bir siyasi parti olamaı. Bn cesareti lu ufuklar, müreffeh Türklye» duyguları gıdıklanmakta, gerici a Çorum'u tetkik etmelerinin faydaffoateremıyen ve komprador kapitalizmi karsısında el ntnstnrup diye veryansm edecekler.. Sonra da kımlar oksanmakta, din politikalı olacagı kanaatındayım. Te|kıtavi» veren Halk Partisinin devrimei çevreler indinde hiçbir itigelsin sandıktan çıkma hikâyeleri.. ya alet edilmektedir. Işte bu yoğun lâtımı? bu konuda imkânında oban kalmıvaeaktır. Beyler, artık pek çoğumuz bili propaganda ve demagoji ve de tür ttj* vnomıya hazırdır. . '*'* »rtanın söbeffvlr ortanın solnnun hik&vesi bndnr! Bu yonız ki: Yolunnz yanlıj. Ve bizi lü faktorler alUnda halk sağduyuATAY hikfive, bmet Pasa partinin basında bnlnndo^n süre, hasıraltı edlsevtnenil de. bir kaubın koyuna sunu kullanıp. gerçek iradesini açıÇorum VrVriner Müdürü lebiiir. ama memleket varanna olniaz. tsmet Paşa'nın yasamı soduyduğu hislerden ötede değil. ğa vuramamaktadır. na erdifi zaman devrimri çevrelere bırakacatı en gflzel* miras bn Millî gelir dağılımından ve Banka **• konnda açık ve kesin flkrini simdiden belirtmesidir. Seksen dört Halkın etrafmda içten ve di'tan, kıredilerinden aslan payını mutlu yasında kiflsel rekabetlerden arınmış bir tnönü'nfin memleketin öyle kalın ve sık bir somürü kısti btr azınhğa verip de. bizier halkın knrtnlos müeadelesinde vatanseverlere birakacafi mlras, günlfîk iktidanyu» diye dam iiitünde «ak örülmektedır ki. değil halkın uyapolıtıka kaygılannın çok üstüne çıkan bir emanet niteliiind» oltağan türünden ötmek te nesi? Ya nıp «Çagdas nygariık düzeyine» elanın da, demagojinin de bir sirişmesi, en basit ihtiyaçlarını dahı nırı olsa gerek. sizler onun da çıl karşılamasına imkân kalmamaktadır. kını çıkardm<z. Halkın uyanması kasden öıılcnilli Eğitim Bakanlıgı; yıl. : mektedır ki, halkı somOrerek ılığiSonuç ' " • lardır Orta öğretımin mufni kurutan «mutlu azmlık», yaşa•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••tn«^ ünyanın sonunu bilmeyız ama, redat programlarında, ders mmı halkın sırtından sürdürebılblzdeki hırtızlann, vurguncu sin. kitaplannda, disiplin ve sınav ySnetmeliğinde ilerıve dogru bir lann, komisyonculann eli kudeğısim yapmak zorunda idı. Sofizm örneği Annem Bugün müfredat programlsrıS;te bu koşullar iemde bir parti nınj daha canlı, daha aktıf duLâlell Teshls Klinlglnde, mesŞ E R İ F E S Ü E L'in I iktıdara geliyor ve «ben san ruma geçırilmesi. nasıl herke«ce legınin bütün yenlliklerinl bile 5.2.1968 tarihinde vefatı dolayı' dıktan cıktım. millî iradeyi bıhnen bir p.ereek ise. ders kirck ve tıbbın bütun imkânlarmı •ıyl» ccnaze tdrenine ijtirak e temsil ediyorum» dıyerek. sofızmın kullanarak, acı duyurmadan, büttiplarının da: 2eli«tıncı olmakden. çelenk gönderen. telefonla yuk bir hazakat ve maharetle eşsız bir örneğini \ eriyor tan daha zı>ade yıpratıci ve ağır ve evlme kadar bizzat gelmek burun amellyatımı yapan ve be•urptlyle acımı paylasan savin vükunıi atıp • * vararlı ve olum« Ağızlarda sakız gibi çiğnenen nl yeniden sıhhate kavusttıran buyuklerim ile akraba, dost ve ltı hâle sokulma«ı. aynı ölçüde «millî irade sloganı, yanlış anlaÇ»p» Üniveraite Klinlgt Kulak • arkadaslanma. tedavlslyle mesgul buvıik bir ?er.,^ktir. Hâttâ bu ma ve yorumlama «onucunda antiBoğa? Eurun Mütehassısı Do olan Dr. Ekmel Onursal. Dr. Gaıkincı Rerceüin: geç sezilir olma» demokratik cylemlere gırışımlerın Çent Doktor llp Darıcali ve bankamız hem sı. maanfımir icin çok daha zameşru gerekçesı olarak gösterilmek flrelerine tesekkur ve minnetlerarlı sonuçlar vermektedir. Buistenmektedir Bu çok tehlikeli, Setlat Katırcıoğlu'na ritni arzederim. gün artık ulusal Türk coğrafya» tehlikeli olduğu kadar da çıkmaz ve bütün klinik Dersoneline minTARIK SÜEL sı ve Türk tarıhi dururken Dünbir yoldur. net dolu duveularınıı ve candan T. Emlik Kretli Bankası teşckkürlerlml sunarım. va Milletleriyle fazlaca iliskin, Mutlak demokrasi anlayışınu» Ankara Şııbesi Mudurii Nejat AKÇAT babası Rousseau'ya göre «millî ira Iteçersız ve ise varamıyin 61ü bilHss: 4101337 gılerle dolu olan kitaplan ekutde», «çoğunlugun iradesi» demek Cumhuriyet 1332 mak: en hafif anlamds öğretiolup bizi «Çogunluğun istibdadı» anlayısına götürür ki gerçek de mi fazlaca küçümsemek olur. Dünya görüsleri, fen dalında d^ mokrasinin bu demek olraadığı tarACI KAYIP Günün tısmaya yer vermeyecek kadar a bövlesine deti?mistir. ; Kilis esrahndan Mu£tant k Kınoğlu Kadri öendi ve Belatomik çalismnları. feza alanına çıktır. hızla yönelirken lâboratuvariara kı.« Hanımın kerimesı, Avukat Kadri Ti.nurtaş'm zevcesi. M. Oysa «millî irade» halk çoğunsırt çeviren rtüşündürroevici bir Haluk Tımurtaş, Pr'esör Tsrak Timurteş, ve Mübeccs> luğunun iradesi değıl, seçimler sofizik dersini. ezberci bir tabnye Yavaşça'nm sevgili arneleri, Ayhan Timurt?s, Birsen Timurta.5 nunda beliren «seçmen kitlesi ço dersini okutmakta direnmek; ileve Suphi Yavaşça'nm kayınviüdfleri, oaıp vp Ragıp Kınoğlu, ğunluğunun siyasî eğılimini yanri öğretim akımlartnm dışıuda atan, siyasi tercıhinin bir ifadesıEnver Yavaşça, Sakıp Kınoğlu, Galip Kınoglu, Adviye Timurkalmak demektir. Bu doğruları dir.. taş, Lütfiye Sslihoğlu Kemsl Kınoğlu ve Fevziye Kın'ın karsezinliyen maarifimiz, nedense Kaldı ki, bu da sıhhatli bir so yukarıda açıklanan ileri deSisideşleri, Kınoğluların halaları, Tımurtaş ve Yavaşçalann teyzenuç değildir. Çünkü yukarıda beme, öncelikle sınav vönetmeliği* ler; Koraltan ve Ozan aileİPrin akrabası müstesna şefkat ^e lirttiğimiz türlü etmenlerle bu si ni ele almakla baslamıstır. fazilet timsali yasi eğilim değişken bir niteliğe Safer OKSAL bürünmektedir. Altunizade Ortaokulu MÜNEVVER TIMURTAŞ HANIMEFENDİ Ülkemizde seçimlere katılma oraMüdürü AUah'm rahmebne kavusmustur. 8 Şubat 1 > perşembe günü W3 nı da ancak yüzde altmışı bulmakAnkara'da Hacıbayrarn Camiinden öğle nîmazını takiben alınarak toprağa terdi edilecektir. Allah rahmet ve mağfiret eylesin Çelenk göııderilmrmesi rica olunur. AİLESİ İslâm Cenaze İşleri Servisi Tel: 47 20 06 TUTUN SORUNU Ismet Poşa ve sonrası T Var olan nedir? Hi I S Edirne peyniri C D Y Orla 6 ders ktiapları D M TESEKKÜR G ÜM RÜ K T A R İ F E y e İSTATİSTİK POZİSYONLU TESEKKÜR Kıymetli büyujıimüz TEŞEKKÜfi Kıymetli buyuğümüz ALFABETİK EŞYA i I • FÎHRİSTÎ AZİZ BERKER'in cenaze törenine katılan. telt fon ve telgrafla taziyede ve eieek gflndermek lutfunda bulunan akrabalarımıza. dostlarımı • za, MilH Egitinı Bakanlıgı mentuplarına tejektürü borç bilirtz. AİLESt Cumhuriyet 1317 AZİZ BERKER'in tedavısi sırasında yakın ihtimamı esırgemeyen ve gerekli her türlu yardımı yapan Prof. Dr. REHA UZEL, Op. Dr. Selçuk KanatH. Dr. Esat Alpaytaç, Op. Dr. Alattln Vural, Dr. Safiyettin Sakarya ve Amerikan Hastaha nesı Müdürü Sefa Dikmen ile hastanenin nazlk hemşire ve per•eneline tesekkurü borc bllinz. AİLESİ Cumhuriyet 1316 D e ( i s i k I i k l s r 1 y le GÜMRÜK KANUNU Yazan: Yücel Atıl ESKNTÜRKOdLU Karakoy Yolcu Saionu Gumrük ^Iüdür Mu. Bez Ciltli Fiyati: S»< TL. İsteme Adresi: PK 746 Karakö\ ,'Istanbul Cumhuriyet 1318 D i KK A T Uro'og Operatör Bohemia Kristal Avize Fabrikası 20 sene garantili mamulleri için Bayılik şartlan için müracaat: BOHEMİA FABRIKASI. Sevinç Sokak AUbevköy İstanbul Tel: Sl 55 !0 1 İlâncıhk: 4808'1322 B A Y İ L 1 K VERİYO R SEZAİ ÖZDİL Idr.r Yıüan re Tenasul KıstalıMırı MüTehassısı Anafartalar Cad. Çocuk Sarajı »p. (1/14 Tel : 117117 tRKIRl Cumhuriyet 1313 .DOKTOR T. Ziya Kırbakan Oeri, Saç ve Zührevl Hastahklan Mütehassısı tstlkJSl Cad Parmakkar» No 66 Tel : 44 19 73 İDARE HEYETİ BAŞKANLIĞINDAN: Şirketimizin yıll.k âdî umumî heyet top'antısı 4 Mart 1968 pazartesi gıinü saat 16.30 da Topkapı Londra Asfaltı Tınaztepi otobüs durağındaki Teknik Boya T.A.Ş. mnasmda yapılacaktu Sayın hissedarlanmızın şirketimize müracaatla giriş kartlarını almalannı ve belli gün ve saatte toplar.H mahallinde hazır bulunmalarını rica edcriz. Türk Ticaret Kanı.nunu:ı 362. maddesi gereğince Bilânço Kâr ve Zarar cetveli, idare heyeti ve murafaplar raporları Şirketimiz merkezinde sayın hissedarlanmızm tetkiklerin» âmade bulundurulmaktadır GÜNDEM : 1 1967 yılı faaliyeti hakkında idare heyeti ve murakıplar r a poTİannm okımması. 2 Bilânço, Kâr ve Zarar hesaplannın tetkiki ve tasdiki Ue İdarc heyeti azalarının ve murakıpların ibrası. 3 Hissedar'ara dağıtılacak k&r ile ögili îdare medisi teklifinin karara bsğlanması ve tevzi şekli ile gününün tesbıtı. 4 1968 yılı için İdare Heyeti azalan ile murakıpların «eçümesi. 5 İdare Heyeti azalanna ait huzur hakları, murakıpların ücretlerinin tâyint 6 İdare Heyeti azaları hakkında Türk Tiesret Kanununun 334 ve 335. maddelerindeki müsaadenin verilrBesi. Cumhuriyet l3i5 APEX KİMYEVİ MADDELER IMAIAI! A. $. ilâncıhk: 4929/1334 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIGI Seyir ve Hidrografi Daîresi Bpçkan?ığından bildiriimistir DENİZCİLERE VE HAVACILARA 7 SAYTLI BİLDİRİ 12 ilâ 20 Şubat 1968 tarih.'erinde 0900 ile 17.00 saatleri arasır.da aşağıdaki noktalan birlaştiren saha lçindfl seyTetme. demirleme, avlanma ve bu sahanın 10.000 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal emniyeti bakımındaıı tehlikelidir. KARADENİZ tSTANBVL BOĞAZI Ö?TEBt K 8 ve K 9 SAHALABI 1 ind nokta : E. 5832 No. lu Şile fenerinden 008 derece ve 17.5 mil mesafede enlemi 41 derece 28 dakika Kuzey, Boylamı 29 derece 40 dakika Doğu 2 nci nokta : Enlemi 41 derece 50 dakika Kuzey Boylamı 29 derece 40 dakika Doğu olan nokta. 3 uncü nokta : Enlemi 41 derece 50 dakika Kuzey Boylamı 30 derece 58 daktka Doğu. 4 fincS nokta : Enlemi 41 derece 28 dakika Kuzey Boylamı 30 derece 58 dakika Doğu. DENİZCİLEBE VE HAVACILARA ÖNEMLE OUYURULUR iBasın: 1CS15/1310)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog