Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

CEM YAYINEVİ sunar: ASTURİAS (NOBEL 1967) SAYIN BAŞKAN 2. BASKI. 10 Iira YEŞİL PAPA 15 lira Genel Dağıtım: CEM YAYTNEVİ Tan Ap. Cagaloğlu, İstanbul Feza Reklâm: 2609/133S 44. yıi %ayı 15*36 umhuriYet KURÜCUSD: YUNDS NADİ Cumhunv*ı 2 2 4 2 9 6 Telgrai ve mektup adresü Teletonlar 2 2 4 2 9 0 istanbul Posta Kutusu: tstanbul No 246 2 2 42 9 7 2 2 4 2 8 8 2 2 4 2 1 » Flaubert'in HEE ÇAĞINDA Ü\ESERİ MAD NURULLAH Al YAVUŞGlL'in nefü li kapak içinde tam ^, mış olarak) Remzi Kitat okurlarımız için hazır]anm! REMZİ KÎTABEVİ FİAT1:4 (llâncüık: 47S3İ Perşembe 8 Şubof 1968 işçiler Sendika Ke San'da Binasına bir Amerikan kampı hücum ettiler ^ ^ boykotçuları cop ve gözyaşartıcı * Hue sehrindeki Vietkong bayrağı indirilmiş olmasına rağmen, jehirde çarpışmalar devam etmektedir. Vietkong, savaşta iJk defa tank kullandı Kozlu ve Zonguldak olayları bomba kullanarak Olaylar dağıttı Meclise etti oeçirildi (DIŞ HABERLER SERVİSİ) SAYGON Kuzey Vietnam askerleri ve Vietkong tarafından sanlmış olan Ke San A merikan üssüne hâkim bir noktada kurulu Lang Vei'deki Amerikan özel kuvvetler kampı diin düşmüştür. Kampta bulunan 25 kadar Amerikan askerinden, sadece üç tanesinin hayatta kaldığı bildirilmektedir. Kampta, Amerikalılarla birlikte 300 • 350 de Güney Vietnam askeri vardı. Laos hududu ile Ke San'daki Amerikan deniz pıyadesı kampı arasında bulunmaktadır. Bir süredir Kuzeyliler ve Vietkong'un büyük bir taarruza geçeceklerini tahmin eden Amerikan kuvvetleri komutanı General William Westmoreland, Land Vei kampının taarruz yolu üzerinde olduğunu söylemişti. Muharebe sırasında Ke San'cJaki Amerikalılar Lang Vei'yi desteklemistir. Pakat onların da etrafı çevrili olduğu için kamptan çıkamamaktadırlar. Difer bir Amerikan askerî yttkilisi de 20 bin kadar Kazey Virtnam askeriain sardıfcı tahmin ediien Ke San'» biivttk taarraıdan önee Lang Vei Üssünün düşman eline geçmesi gerektiğini söylemişti. ki bn da siradi ol ele DOĞAN KEÇECİOĞLU ZONGULDAK Erefcli Kö mürleri îşletmeslnin Kozlu ve Üıfilmeı bölgesinde çalısan 15 bine yakın yeraltı işçisinin, ocaklara inmeyerek topluis sözlesmesi görüşmelerinin nzaması yüzünden baş lattıkları kannnsuz grev dün de hâdiseli bir şekilde devam etmiştir. Sayılan 67 bini bulan boykotcu isçilerin Zonzuldak Maden Işçileri Sendikasını basarak gftsterilere bundan sonra da devam etmeleri karşısmda Zonguldak Toplum polisi sis ve föıyasartıcı bomba ile cop kullanmak zornnda kalmıştır. DİSK'e bağlı Turkiye Maden lşçileri Sendikası Başkanı Mehmet Alpdüntfar'ın önceki gün gâzetesi ile dağıttığı beyannameler uzerine galevana gelen işçiler, meçhul şahıslann da tahrikiyle boykota dün de devam etmiş, İstanbul ve Ankara'lı bazı gazeteciler dövulerek arabaları ve (otoğraf makinaları tahrıp edilmiştır. ANKARA, (Cumhuriyet B«rosu) Başbakan Süleyman Demirel, EKİ müessesesindeki olaylar için verdiği demeçte •Kanunlann derpiş ettiği haklar, hak sahiplerine verilecektir» demiş, Mecliste konuşan Enerji ve Çalışma Bakanları da. isçilerin hareketinin «kanunsuz olduğunu» bildirmişlerdir. CHP Genel Sekreterl Ecevit ise. EKİ müessesesinde partizanhğm mevcut olduğunu öne sürmüştür. Konuyu gündem dışı bir konuşma ile Meclise getiren Kenan Esengin (CHP\ olaylan tasvip etoıedıklerini bildirmiş ve «Acaba b« olaylar neden oluyor? Bir defa );çilerin toplu sözlesmesi gecikmlştlr. Bütün ihtarlanmıza rağmen, idare Kozlu işçl pavyonlannın icine jandarma taburu sokmuştur. Jandarmalarla işçiler sabahtan aktama kadar tartışırlar. Üzülmez bölgesinde partizan bir mühendis vardır. tşçiler bu mühendise di; bilemektedirler. Yoksa işçimiz usludur» demiştir. Esengin'e cevap veren Enerji Ba kanı Refet Sezgin, hareketin ^kanunsuz> olduğunu belirtmiş vs «Burada iki sendika mevcuttur. Birisi toplu sözleşme için yetki alarak müzakcreye devam etmektedir. Kanunsnz bir grev niteliğind* bulunan olay, isçilerin müesses* ile değil, sendikalarla iliskilerinden doğmaktadır.» demiştir. Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem ise. «İsçilerin pavyonlarına döndüğünü, olaylarda toplu sozlesm* yetkisi alamayan sendikanın tahrik unsuru olduğunun tesbit edildiğini» öne sürmüştür. Çahştırmıyorlar EKİ Müessesesı Kozlu bolgesı yeraltı işçilcrinın baslatt:lc!srı is boyltotu olayların ikincı «ünü olan dün, müesseserdn 400 sanatkir ışçinin Cihîtığı at'üve si ve 400 ışçisinin çalıştıgı Merkez lavuarında da başlamıştır. Atölye Baş Mühendisi ve M3hendislerinin bütün gayretlçrıne rağmen sanatüâı ışçilpr, her iki işyerinde de ışbaşı yapmayarak işlerine döıımemişlprdır. EKÎ Üzülmez bdlgesı DıUve'bölümünde önceki aksam 16 24 vardiyasına girmeyen Î 0 kaiar OO işçi, önce Kok F*brikasına ı:ğramışlar, sonra sırasıyla Merfrez Atölyesi ve Merkez Lavuarına giderek isçilerin kendilerine ka tılmalannı istemislerdir. Iscıler, işbaşında bulunan arkadaslarının kollanndan tutarak ış> yerlerinden uzaklaştırmışlardır îşçiler, Dilâver bölümü öniindeki dispanser ve yazıhaneleri de tahrip etmişlerdir. VVestmoreland söylemişti Ke San Üssüne bırkaç kilometre mesafedeki kampa, Vietkong Ve Kuzey Vietnam askerleri, savaçın başından beri ilk defa tank ve alev makinalarıyla desteklenen bir saldlrıda bulunmuşlardır. Kampta canh kalanlar (üç Amerikalı), kampın işgalinden sonra. iç taraftati Beton koruganlara sığınmışlardır. Sabaha karsı bunlarla irtibat kesilmiş, öğleden sonra ise beton koruganlarla veniden radyo temasına geçılmıstir. Lang Vel kampı, askerlikten annmıs bölgenin hemen altında. mnstur. Sağ kalanlar Askeri sozcüler, Rus modeli dokuz T34 tankından beşinin tahrip edildiğini, fakat bir tanesinin tahrip edilmeden önce Lang Vei'deki özel kuvvetler kampının bir bunkerine kadar sokulmaya muvaffak olduğunu bıldirmişlerdir. Tank 57 milimetrelik bir gerı tepmesiz top ile hareketsİ7. bırakılmıştır. Savaş yerinden alınan bilgilere göre, tankm hücum ettiği bunkerin içindeki bir Amerikalı çavusla radyo teması kurulmuştur. Çavuş, kendisinin ve diger üç (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) İŞÇİLER TARAFINDAN TAHRİP EDİLEN ZONGCLDAK MADEN İŞÇİLERÎ BİNLERCE ÎŞÇt GÖRÜLÜYOR . SENDİKASI BİNASI VE MEYDANDA TOPLANMIŞ Telefoto: Zonguldak (Özel) unün notıorı Hepsi malum ama. AGRIDA S06UK 48 DERECE (Yurt Haberler Servisi) Anadolunun batı kesımlerinde tam bır bahar havası hüküm sürerken Doğu ve Güncydnğu bölgelerine dunden itıbaren tukrar kar yağmaya başlamıs, Ağn. ısının ( 48) dereceyP dıijmesıyle dünyaynın en soguk s^h ri ünvanını muhafaza etmiftir. Elâzıg • Muş arasmda çaıisan posta treni kara saplanmıştır. A|n, Sibirya'da görülen şiddetli soğuklara sahne olurken hava sıcaklığı meteorolojiye göre, dün (48) dereceye kadar düş müştür. Isının görülmemiş şekilde düşmesi üzerine Meteorolojl tstasyonundaki civalı ve ıspirto lu termometreler patlamıştır. içme suyu, evlerde devamlı açık tutularak akıtıldıgından donmamıştır. Sarkışla'da 3 köyde çeşitli salgın hastahklardan 12, Okultaş köjünde de boğmacadan 6 çocuk ölmüştür. Burdur'un Kuz köyünde ise kızamık salgınmdan 4 çocuk can vermiştir. IMalatya'ya bağlı Pötürge'nin Gümüşlü kdyünden Osman Aktaş. çeşmeden su doldururken. 8 ton aijırlığında bir çığın altında kalarak. Çermik ilçesi yakmlarında Ramazan Yeşilkaya da donarak ölmüşlerdir. Dağdaş, toprak reformuna karşı Kahve fiatında indirim yapılacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cuml'.uriyet Senatosunda önceki gece Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesı, dun de Tarım Bakanlığı bütçesi görüşülmüştür. Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin, kahve fiatlarmın indirileceğini söylemibtır. Tarım Bakanı Bahri Dağdaş ise: Toprak reformu yapmak, Türkiye'de hiç bir fayda getirmez» demiştir. Çahşma Bakanlığı tarafından bir Amerikalıya taazırlatılan issizlik sigortası tasarısının gazetelerde yayınlanması iktidar liderlerioi ve Bakanı nedcnsc pek kızdırdı. Günlerdenberi tahrikçilik üzerine. mâlum çevreler edebiyatiyle karışık demecler, nutuklar devam edip gidiyor. Nihayet önceki gun de AP grupunda önc/s Çahşma Bakanı. arkasından sayın Başbakan veryansm ettiler. Özetle derler ki: «AP, verilen işçl haklarını geri almanın peşinde değildir. Bu konuda çıkanlan haberler küiliyen yalandır, tahrik mahsulüdür.. Konuşmaların birinci bölümü, yâni verilen hakların geri alınamıyacağı teminatının en yetkili ağızlardan tekrarını sevinçle karşılaru, seviniriz, zira verilmiş sosyal haklann geri alınmaması sosyal politikanın önemli kurallanndandır. Bu kurala aykırı davranmaların ise denıokratik düzende sosyal dengeyi a» üst ettiği. hattâ patlamalara bile sebep olduğu bilinmektedir. Nitekim 1905 demokratik devriminden sonr*ki Rusyada girişilen kısıtlamalar'ın 1917 komünist devrimine zemin hanrladıği da kimsenin meçhulü değildir. Bu bakımdan Başbakanın snzleri hem bir ana kuralı dile getirdiği. hem de bu ana kuralı değiştirmek gayretlerinin yürümediğini açıkladığ] için sevlnçle karşılanmağa Türkiye'deki Amerikan sivilleri âzaltılıyor fakat, asker sayısı degişmiyecek ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosu) A.B.D. Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Robert Hill, Türkiye'deki Amerikan knrnlnşlarında görevli Türk ve Amerikan sivil personelinin birkaç ay içinde yüzde 14 oranında tensikata tabi tutulacağını, Türkiye'deki Amerikan askerlerinin sayısında bir azaltma olmıyacağuu ve Türkiye'de bulnnan Amerikalı'ların bölgede sağladıklan bazı ihtiyaç malzemelerinin Amerika'dan getirilecelini açık lamıstır. ABD Büyükelçiliği, Ekonomi Müsteşarı Robert Hill ve Ticaret Ataşesi Norman Getsing dün düzenledikleri bır basın toplantısında Amerikan hükumeti tarafından alınan son iktisadî kararlar hakkın(Arkan Sa. 7. Sü. S de) Demirerin sözleri Başbakan Süleyman Demirel, Zonguldak ve Kozlu'da isçilerin yaptıÇı gösterilerle ilgili olarak şunları söylemiştir: « Herkesin hakkını ksnnnlar tanzim etmiştir. Kanunlar (Arkası Sa. T. Sü. 3 de) Dövülen gazeteciler Üzülmez bolgesi Dilâver bölümündeki işçiler, önceki gece döverek yaraladıkları Türkiye Maden lşçileri Sendikası mensubu tsmet Nntaofla ile kendilerine EKİ'nin arabalarını vermeyen Hüseyin Kozak'tan başka dün sabah da Ankara ve Istanbullu gazetecilere taş ve sopalarla saldırmışlardır. Itişıp kakışmalar sırasında gazetecilerin araçları ve fotoğraf makinaları tahrip edilmiştir. Foto muhabiri Hüseyin Ezer hastaneye kal(Arfcası Sa. 7. Sö. 2 de) Denktaş ve Orek yurda döndü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konsevinin Kıbrıs konusu nda yaptığı toplantıda hazır bulunan ve Genel Sekreter UThant'la temaslar yapan Geçici Türk Yönetimi Başkan Yardımcısı Rauf Denk taş ile Savunma Bakanı Osman Orek dün ynrda dönmüşlerdir. Denktaş, Yeşilköy Havaalanında, gazetecilere «Kıbrıs'a girmesi hakkında yeni bir gelismenin olmadığını» bildırmış, Mehmet Zekâ'nın adayhktan çekılmesini her yönden ıyi karşüadığım belirterek temasları hakkında şunları söylemiştir: «lyi niyet tesebbüsleri bir durgunluk devresine girdi. Taraflaı görüşlerini değiştirmediklerin den, her hangi bir ilerleme ka> dedilmedi, Buna rağmen, nzlas ma tesebbüsleri aralıksız devarr ediyor. îakın bir gelecekte Mart ayı içinde yapılacak Güvenlik Konseyi toplantısından (Arkası Sa. 7. Sü. 6 d» deier. Bu sevinci belirttikten sonra, sayın Demirei'in demecinde anlayamadığımız, belki de konuşmanın tam metni gazetelere geçmediği içio karanlık kalan bir noktaya değinmek istcriz: Sayın Başbakan özetle: Çalışma Bakanı madem ki kıdem tazminatının kaldınlmayacağını söylüyor. O baldc işçi haklannın geri alınması pibi bir mesele söz konusu değildir» demekte ve devamla Türk sendikacısmın tahriklere kapılmaması gerektiğine, akıllı olduğuna aşm sol'un kendisini götürmek istediği yerde grev, toplu pazarlık ve jikâyetlcrin bulunmadığma işaret etmektedir. Türk sendikacısınm akıllı olduğu şüphesiz. «Aşırı sol'un kendisini götürmek istediği yerde» RTCV, toplu pazarlık gibi müesseselerin bulunmadığı da mâlum. Bunların hepsi mâlum ve şüphesiz. Ama ortada biı içsizlik kaııunu tasarısının varlığı. tasarının incelenmek fikirleri alınmak iizerc Bakanhklara çeşitli işçi ve işveren teşekküllerine gönderildiği de şüphesiz ve bu tasarıdaki kıdcm tazminatı yerine kısa süreli işsulik ödeneğinin getirildiği de mâlum. Simdi ortava şöyle bir acaiplik çıkıyor: Çahşma Bakanlığı bir tasarı hazırlatıp bunu incelensin diye her tarafa gönderiyor. Tasarı gazetelere aksedince de, Biz onu gönderdik gerç: ama, kıdem tazminatiyle ilgili hükmü tasvip ermedik. Meclise sevkederken zaten çıkaracaktık» demek istiyor. Işte acaiplik buradadır. Zira bir Bakanlık, incelenmek üzere başka Bakanlıklara tasarı gönderdiği zaman onun son şeklini almış olması gerektir ve öteki Bakanlıklar ancak tasarıyı hazırlayan, benimseyen Bakanlığın gönderdiği metin üzerinde mütalâalannı bildireceklerdir. Tasarının arkasından «blz vallahi billâhi bunu tasvip etmiyoruz» demek, bu durumda biraz gayri ciddi davranış demektir ki, herhalde hükumet etmekle bağdaşmamaktadır. Bir başka nokta da şu: Kıdem tazminatı, finansman imkânları zayıf olan müesseselerin belki gelişmesini önleyebilir, rizikolarını arttırabilir. Ne var ki derdin çatesini araştırmak için Amerikalı uzmanın tasarısını ortaya sürüp tartışmn konusu yaratmaya hiç de lüzum yoktur. Bunun çaresi daha önce de çalışma mcclislerinde görüşülmüş, mesclâ ayrı bir fon ihdası gibi, ayn bir prim ödenmesi v.s. gibi formüller zabıtlara da geçmiştir. Çalışma Bakanlığı zahmet edip, küçümscmeyip o zabıtlara baksaydı, ve eski raporları kariştırsaydı. hem Bakan bu kadar müşkül durumda kalmaz, liem de sayın Başhakan doğrıı bir habcri veren gazeteleri surlamak gibl gcrçekten garip ve sıkmtılı bir çabaya girmezdi. Gümrük ve Tekel Bakanlığı büt çesi üzerinde millî Birlik grupu adma konuşan Şükran Özkaya Güm rük ve Tekel Bakanlığımn lâğvmı ve bir Genel Müdürlük halinde Maliye Bakanlığına bağlanmasını istemiş, tütün konusundaki güçlük lere değinerek: •Çoğunluğun oylarıyla işbaşına gelenler. gene bu ço ğunluğu küçük bir zümrenin zengin olması pahasına azınlığın esiri haline getiremez» demiştir. Kontenjan Senatörü Ragıp Uner, rakı çeşitlerinin arttırılmasını istemiş: Kanser nikotinden değil, siga radaki hararetten ileri gelmektedir» demiştir. AP U Erdoğan Adalı. içki sanayiinden tekelin kaldırılmasını iste(Arkası Sa. 7, Sü. S de; Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi Makarios Anayasa değişikliğini üç gün 8onra açıklayacak ANKARA, (Cumhuriyet Btiroso) Makarios'un, Kıbrıs Anayasast değişiklik tasarısını açıklamasına üç gün kalmıştır. 12 ocak 1968 tarihlnde Makarios tarafından yapılan bır açıklamada Kıbrıs Anayasasında İ0 şubata kadar değişiklik yapılacağı ve bundan sonra da 25 şubatta seçımlere gıdileceği bildirilmişti. SÖKE Bafa Gölündeki son olaylardan sonra Serçin, Kapıkırı, Bucak, Mersinet ve Bafa köylerindeki infial devam etmek • tedir. Serçin köylüleri, önceki ge ı ceyı Söke sokaklannda geçir ^ mişlerdir. Herhangi bir olayın meydana çıkmasından korkulduğu için Aydın'dan takviye olarak gelen Jandarma müfrezesi dalyanda nöbet tutmaktadır. Serçin köylülerinin avukatı Rüştü Okşar, Savcılığa verdiği dilekçede Halil ve Cemal özbas' ın muhafızlara silâh ve mermi verdiğini iddia ederek, iki kardeşin tutuk!anma<;ını istemiştir. Bafa Dalyanı jandarma muhafazasmda ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosn) Abana ve Bozkurt kasabalannı ilçe haline getiren hükünıet tasarısı. dün Millet Meclisi Büt C Komisyonunda kabul p edilmiştir. Tasarıya göre Abioa'ya 10, Bozkurt'a 30 köy bıralrılmaktadır. Abana'mn ilçe olması tasarısı kabul edildi Bir Amerikan destroyeri Rodos açıklarında karaya oturdu İZMİR 10 Şubat günü Izmir limanını ziyaret etmesi beklenen Amerikan destroyeri «Bache» önceki gece Rodos adası açıklannda karaya oturmuştur. Amerikan makamları kazanm cereyanı hakkında bir açıklama yapmamış, sâdece büyük hasar gdren gemideki 200 kisinin kurtanldığını, can kaybı olmadıgını bildirmişlerdir. Bugün saat 14'de Rodos'tan destroyerin battığı ve gemide kalan 37 kişilik personelin de kurtuluş çaresi anlaşılmca kurtarma gemisine geçtikleri ha beri verilmisse de bu haber sonradan yalanlanmıştır DAKÎKA: > Tam avak uydururken Türk Hava Tollan Genel Müdürlüğünden nzaklaştınldıktan tonra. Agasi Şen hakkında, yeni yeni rirayetler çıkmaya ba»Udı. Mejjjer, Agasl Şen'in, bn tda rerl kâra Beçirdiel doğru değil tniş. Aslmda T.H.Y. zâten kârdaymıs da, Agasi Şen işbaşına geçince. tdareyi iki milyon lira carara sokmus. Bakmdı siz hele. Maamafih olabüir de. Mnhasebe ornnlariyle, icabmda, kârlann esnt, zarariann kâr cibi çösterilmesi her zaman müm köndür. Biziro anlıyamadığımız su: adam iste pekâlâ ivi bir vola eirmişken. ne diye isine «on rerüdi? ü. N Belçika Hükumeti istif a etti BRÜKSEL (AP) Belçika başbakanı Paul Van Den Boeynants çarşamba günü hükumetinin istifasmı Kral Baudouin'e sunmuştur. Sosyal Hristiyan Partisi ile Hürriyet ve Terakki Partisinden kurulu koslisyon hükumeti üyeleri arasında Louvasin Üniversitesinin eğitimin FranMZ dilinde yapıldığı bolümünun Valionia'ya nakli konusunda ihtıiâi baîgostermişti Içijlerl Bakan» »SojyaUsUerin nefeı alı;Iannı dahi bümekteyiz» dedi. Gazeteler YAZ1M& ECVE1 GÜRESİKJ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog