Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CEM l'AYINEVİ sunar: ASTURİAS (NOBEL 1967) SAYIN BAŞKAN 2. BASKI. 10 Lira YEŞIL PAPA 15 Lıra Genel Dağıtım: CEM YAYINEVİ Tan Ap. Cağaloğlu, İstanbul Fcza Reklâm: umhuriYel KURUCUSU: VUNUS NADİ 44. yıj soyı 15635 Ietgr.il ve aıekiısp adresı; Cumhurtv»i Teletonlar II U a 22 42 ı 6 O * istanbul Fosü. Kuiusu: tstanhııl No 246 22 42 i)7 a? 42 98 22 \i 19 Çarşamba 7 Şubat 1968 «PADÎŞAHLİ EVtNtN. HER ZÎYN Fı: 2b TL.. ükulların tenzılâtlı gönderilir KOLTOR KİTA" ANKARA CADDESİ No: 62 Cumhurıyet 1302 CHP GRUPUNDA İNÖNÜ KONUŞTU ((Hissî sebeplerle mücadelenin sürmesine mOsaode eimem» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) f*||A Millet Meclisi Gn.punda dün, partinin du| f l l r rıımıı görüşülmüş, birlik ve beraberlik içinde olunması istenmiş, Genel Başkan İnönü «iki yıldır bir mücadele geçirdim. Bazı hissî sebeplerle bunun sürdürülmesine müsaade etmem» demiştir. AP Grupu toplantısında naaşlar ve kitaplardaki «27 Mayıs» konuları tekrar ortaya atıldı Grup toplandıktan sonra ılk sözü Reşit Ülker almış ve özet'.e şunlan söylemiştir: «Bugün gerrk Genel Merkezde. gerek gruplarda bir dağınıklık var. Bütünlüğümüzün sağlanması şarttır. Bizim en büyük hastahğımız basının tnüv pet ya da menfi yazdıklarından son derece bassasivet duymamızdır. Hcyecanlanmadan kendi ölçümüzde yürümeye devam etmeliyiz. Dışandan eelen tahrikler maksatlıdır.» Zonguldak ve Kozlu'da İO bin işçi, iş başı papmadı GÖSTERİLER ÜZERİNE JANDARMA VE POLÎS ALARMA GEÇtRtLDt VIETK0N6 V I ETN AM l| vE 20.00,0 ZONGULDAK ve KOZLU Özel Muhabirlerimiz Bildiriyor Ereğli Kömürleri İşletmesinin Kozlu ve Üzühnez bölgesinin Dilâver. Asma ve Çaydamar bölümlerinde çalışan 10 bine >akın maden işçisi, ocaklara inmiyerek, 1 işbaşı yapmamışlardır. Bu arada, dün gece Zonguldak ta bin kişilik bir grup, şehir içinde gösteriler yaparak, Maden İşçileri Sendikası önündc, ellerinde demir sopalar olduğu halde sendika yöneticilerini suçlamışlardır. Bunun uzerine Polis ve Jandarma alârma geçirilmiş. fakat işçilere karşı herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. tşçilerin iş başı yapmamalanna sebep, toplu sözleşme görüşmelerinm uzaması ve ücret •rtışı gibi bazı isteklerinin yerine getirilmemesidir. KE SAN KUŞA1MASI Araerikalılar, Ke San'ın ikincı oir Dien Bierı Fu olmasından korkmaktadırlar (Üçiincü sahifemizde, oDiinyadr. Bufrün» siitununa bakınız). 6,000 deniz piyadesinin barındısı Amerikan deniz pivadc ııssünün çevvp.sine 15 gündür, iki tepe hariç, tamamen Vietkong çetecileri ve Kuzcy Vietnam <lüzenl; askerleri hâkin.dir. Karadan alaşım kesilraiş, iknıâl ancak hsvadan ve güçlükle yapılabilmektedir. Ke San «dört tarafı dıişman ate^ne açık bir çanak dibi» ne benzetilmektedir. Amerikan jetleri savaşın en kanlı saldırısına hazırlanan Kuzey Vietnam askerleri ve Vietkongu bombaladı Demirel: "Kıdem tazminatları kaldırılmıyacak,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Naaşlar konusu ile ders kitaplarındaki «27 Mayıs» konusunun tekrar ortaya atıldığı AP Meclis Grupunun diinkü toplantısında konuşan Başbakan Süleyman Demirel, işçi meseVelerine de değinmiş, «İşçi haklarının alınması, bahis mevzuu değildir; kıdern tazminatı kaldırılmıyacaJttu» demiştir. Reşıt Ulker'ın, bâzı gazete yayınlarından da soz açması üzerıne Grup Başkan Vekılı Dr. Kemâl Satır konuşmuş, «Ben, komprador de|ilim; Ortanın göbekçisi deiilim, Ortanın Solundayım» demıstir. Ferda Güley, yaptığı konuşmada parti içinde bölücü bir anlayış mevcut olmadığını, ancak bir top luluk hali de gösterilemediğini bildinnlştir (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Satır: «Komprador değilim» Şehirlere tojjyekun 6 bin Amerikalının etrafındoki cember daralıvor Bütün ipuçları, Türk • Yunan (Dış Haberlcr Servisi) Gösteriler Çarşı uzerınden Hukumet Mey danındakı Zonguldak Maden İşçileri Sendikası merkezıne gelen ışçıler, hep bır asjızdan, «Satılmışlar, size inanmıyoruz. Para yiyerek sözleşmenin imzalanmasını geciktirivorsunuz!* dıye bağırmışlardır. Bu arada. sendika yonetıcilerınin hoparlorlerle yaptıklan yayın susturulmuş, bır fotoğrafçının çektıği filmler, elınden ahnmıştır. Bu arada Ankara"da bulunan Sendika Başkanı Osman Ipekçının «Bu durum kamsında Ankara'dan Zonçnldaka dönmek zorunda k*lırsam. görüşmeler krtilir» seklındekı mesajı da. ışçıler taıaiııuUn okutulmomıştır. Işçilerin ellerinde demir sopalar olduğu görülmü*, bır kısmının ıse. EKt mühendislerinın oturduğu Fener Mahallesine gıdilmesinı teklif ettiğı duyulmuştur. 1624 vardiyasında çalışan işçi(Arkası Sa. 7. Sü. S da) Doğu'daki 400 eşkiya Barıani'ye iltica etti Alâeddın BİLGÎ Bildiriyor SİİRT Çeşitli cinayet ve soygun suçlarından aranmakta olan 400'e yakın eşkiyanın, Siirt'te bulunan jandarma «Komando» taburundan kurtulmak için, son aylarda, Irak sınırından geçerek Barzani'ye iltica ettikleri anlasılmıstır. mldırınm Juzı kesildı BARZANİ ADINA HARAÇ TOPLANIYOR Diyarbakır, Siirt. Bitlis, Mardin, Van ve Hakkâri illerünizüı sarp ve yalçın dağlannda, yıllardanben, jandarma kuvvetterinın hor rütbeden elbiseierlni giymek suretıyle, vatandaşlan soyan 79 huzurunu kaçıran bu eşklyalann halen Molla Mustata Barzaıü'nin smır muhalız komutanlığını yapan Abdülkarim Zeyrek'in hima(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) İşçi haklan Demirel, konuşmasından öncc, Seçım Kanunu ile Içtüzük tâdilinırı Butçeden sonra gelecegini belirtmiş, işçi meseleleri konusunda, şunlan soylemi§tın «Çalışma Bakaa^nC Kıdem tazmınatı kaldtfjlmayâeaktır) diyor. Bazı klşiler, (Işçi haklan geri alınmaktadır) diye feryat ediyor. Vatanperver Türk işçisi ve sendikacısı, aşın solun kendisinl götürmek istediği ycri gayet iyi bilir. Orada grev hakkı yoktur, pazarlık hakkı yoktur, şikâyet hakkı yoktur. Orada, verilenlerle iktifa etmeye mecburdur. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) m BAKAN AÇIKLADI Etiket koyma mecburiyeti gerçekleşecek ANKARA, (Cumlıuriyet Bürosu) Ticaret Bakanlığı bütçesiniıı Senato'daki dünkü müzafceresi sırasında Bakan Ahmet Türkel, «Perakende satışa arzedilen bütün mallara etiket koyma mecburıyetinin gerçekleştirileceğini» söylemiştir. rı'da ısf 43 derece! Bayındırhk bütçesi • Çığdan 8 kişi daha öldü; Kars'ta iki günlük un kaldı Ağrı, önceki gece ısının (13) dereceye kadar diişmesiyle dünyanın en sofuk yeri olurken, Adana ve Tunceli'nin köylerinde 4'ü bir aileden olmak üzere 8 kisi, çığ altında kalarak ölmüstür. • Kars'ta ısı, (31) dereceye duşmüş, okullar uçüncü defa tatı! edilmiştir. Çevreden 23 gündenberi un gelmediği için 2 günluk. un stoku kalmış, aç kurt süruleri, şehrin içine kadar sızarak, kopekleri parçalamıştır. (Arkası Sa. î, Sü. 5 de) Cumhuriyet Senatosunda öncekı gece Bayındırhk Bakanlığı bütçesi ile Enerjı Bakanlığına bağlı D. S. 1. ve Köyışlerı Bakanlığına bağlı Y. S. E. (Yol, Su, Elektrik) Genel Müdürluğü butçeleri görüşülerek kabul edılmistir. Bayındırlık Bakanı Or han Alp. tstanbul Boğaz Köprusunün 1968 yılı içerısinde ıhale edileceğinı ve köprünün Ortakoy civarından karşıya geçeceğini bildirmiştır. CHP grupu adına Bayındırhk Bakanlığı bütçesi uzerine konuşan Salım Hazerdağh AP iktidarının özel sektörden yana görünmesıne rağmen ıleri bır devletçılık uyguladığını ilerı sürmus «AP'nin özel sektörcülük sloganı altında CHP'den de fazla devletçi olması Türkiye'de aşın solun gelişmesine yol açmıştır.» demıstır. Hazerdağlı Boğaz köp j (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ı Ancak Amerikanın Güney Vıetnamdaki, Askeri Kuvvetlerinin Başkomutanı William C. Westmo(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) SAYGON Dokuzuncu günîine çiren Vietkong'un topyekun saldınsı bütün kesimlerde, özellikle harabeye döncn Saygon ve Hue'de devam ederken, Kuzey Vietnam düzenli askerleri Ke San, Amerikan deniz piyadesi üssü etrafındaki cemberi daraltmağa ve takviyeye başlamışlardır. öü görüşmesini dogruluyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dışişleri Bakanı thsan Sabri Çağiayangil ile Bakarüık Genel Sekreter Yardımcısı tlter Turkmen'in Kıbns konusunda Yunan Hükumetı yetkılüen ile temas yapıp yapmadıklan konusu etrafındaki sis perdesi henüz kalkmamıştır. Başta Dışışlerı Bakanı olma!: uzere bütün yetkililer bbyle bır temasın yapılmadığını. Çap.leyangil'in sadece Almanya'da tedavide bulunan eşinı almaya gittiğıni, Türkroen'in ıse tstanbul ve Izmir'de tatil< Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) POftOi IAEVI SÖKt Bala gölünde önceki giin balık avladığı ıddiasıyla Ser çın Koyü nalkından Hasan Ozgür'ü vanüayan dalyan bekçılennden Ahmet Yüdız. dün tevkıl edilmiştir. Yıllardan Den Koylulerie gölün sahibı özbaşlar arasuıda süregelen ıhtilâf, son olayla gergın bir hava yaratmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Bafa Gölünde vurulan köylü felç o/du SAVGON SOKAKL \KINDA t O > MERM1 KOVANLARIN1 >% TOPLAYAN KÜÇÜK BİE VİETNAML» ÇOCUK DAKIKA: Yapışık kardeşler Ormancılann kongrestnde KOnuşan Sayın Tarım Bakanı: «Ormanı bir dert olmaktan çıkaralıra, mesele haline getirelim. O zaman halledilir» demiş. Ormanların kurtanlması için bu bir Şi.rtsa, eyvah, dâva daha pek uzun seneler, belki de ağaçların toptan kökü kuruyuncaya kadar. hallolunamıyacak gaîiba. Zira, bilindifi gibi, memleketimizde ötedenberi bütün dertler bir mesele, ve bütün meseleler bir derttir. Bunları, birbirinden, kimse ayıramadı şimdiye kadar. D. N. Aybar, Sükan'a cevap verdi " TİP'nin hiç bir yabancı parti ile irtibatı yoktur,, ANKARA, (Cumhnrhet Bürosu) TİP Genel Başkanı Mehmet Alı Aybar, Içişlerı Bakanı Faruk Sükan'ın TİP hakkında Cumhuriyet Senatosunda ortaya attığı iddia ve ıthamlara cevap vermış «Içisleri Bakanımn sözleri yalan ve tahriflerle doludur» tfemıştir Aybar, Bakamn mak?adının «Halk oyunu Türkiye tsçi Partisine karşı kışkırtmak, Amerika aleyhtarı istiklâlci hareketi baltalamak ve Amerikaya dayanan bugünkü sömürü düzenini sürdürmek, Meclisten ve imkân bulurlarsa politika sahnesinden Sosyalist kanadı silmek» olduğunu belirtmıştır. TİP Genel Başkanı Aybar Sükan'ın iddiaları için de şunlan sö'ylemiştir: «(T) Türkiye İşçi Partisinın DUnyada bir takım önemlı Baas partisı veya herhangı bir olaylar oluyor; meselâ Vietvabancı partiyle irtibatı yoktur namda insanlar âdetâ birbirFakat Arap devletlerındekı Soslerini yemektedirler. Türkiveyalist partiler ve millî kurtuluş de de olaylar vardır. Ankarada hareketleriyle fikir ve görüş teengellemeler, onu tâkiben paatısinde bulunmak en samimî arzarlıklar. sonra v.s. karşılıkh zumuzdur. Yakın tarihî bağlarsnçlamalar. la bağlı bulunduğumuz ülkeleBunların arasuıda başka ıç rın ilerici hareketlerinı tanımakolaylar da var ama, nedense ta ve bizdekı sosyalist hareketi diğerlerinin yanında sonuncu onlara tanıtmakta büyük yarar plânda çörülüp üzerinde dngörmekteyız. rulmuyor. Oysa Üniversite (S) Akdenız ilerici Partiler top gibi ilim irfan vuvamıxda celantısı, Komünist partiler konreyan eden tartı&malar, saçlaferansı d'eğildir. Roma'daki topmalar Türkiyemizin icinde bulantıya 10 Sosyalist veya Millî lunduğu durumu ortaya koyKurtuluş Hareketi Partisi ile 5 ması bakımından önemlı. hem Komünist Parti katılmıştır. Kon pek önemli. Meselâ bnnlardan feransın amacı Akdenizi, istisna biri geçenlerde CniveTsite Sesız bütün yabancı askeri kuvvetnatosunda Kektörle cenc Prolerden temizlemek, özellikle Afesörlerin yaptıl:ları tar • merikan emperyalizmi ile mücatifmalsrdır. Tirtısmalar bir dele etmektir. Bunlar Turkıye (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Türkiye'de hcr çocuk. Amerika'ya 35,000 lira borcla doğuyor. Gazeteler TAZISIZ 1) Ww 1 \mk • i ' *Maceralı Avrupa gezisini bitirerek Güney Afrika'ya dönmesi bekleise muebbet hapse mahkum edilmelerüıi ısteyen iddianamemn okunmasından sonra, sanıkların sorguları yapılmıştır. Iddiaya göre, sanık Slavika tkinci Dünya Savaşmda Nazi Teşkılâtında çahşmış, 1957 • 1960 tarıhleri arasında Kazablanka'da, 1961'lArkası Sa. 1. Sü. 2 dc) # Kimdir bu klinik şefi? ara öylesıne sertlesmıstır kı, Sayın Egeli şılahi olarak istifaya kadar ısi vardırmış, fakat sonra da vaz^eçmistir. Olayın haber kısmı geçenlerde gazetemizde yayınlandığı için. artik ayrıntılarına kadar gir meyi gereksiz sörüyoruz. U»lnız çazetelere haber olarak ta aksedememis bir baskası var ki onu burada açıklanıadan edemiyeceSiz. Olay gndur: Bundan 15 gün kadar önce İstanbul Cnivenitesi Tıp Fakültesi Profesörler Meclisi toplanır. Dekan kürsüde bir önemli mes'ele üzerinde konusmaktadır. Konuşmanın konusu bir ktliniğin kanunsuz malzeme mübayaasıdır. Dekan Kzetle der ki: MdCStâll da biriken. su alınmamıştır. Doktorlarına göre, sıvının toplanması. endişe verici sörübnemektedir. Bununla beraber. hastanın taburcu edilmesinin 2 • 3 hafta gecikeceği büdirilmiştir.. Resimde; Sophia Loren, Dr. Barnard, Sophia'mn annesi ve Mussoltni'nin oğlu ile evli olan kardeşi görülüyor. AVfUpa a ışcan: «Pek yakında kürsülerde hırsızlıklar, OLAYLARIN uğursuzluklar ARDINDAKİ anlatılacaktır» «Size bizim aramızdaki bir klinik şefinin kanunsuı bareketini anlataeajom. ArkadasF mız dekanlua sormadan tüccarla doğrudan dogruva teraasa (eçerek 2,î milvon liralık bir tnübayaada bnlunmuştur. Bukukçnlara djnıstım. Böyle bir bareketin cezası 6 aydan başlar dediler. Bu olavı bu seferlik kapataraŞız. Gelecek vıl o klinıün bütresinden ay. ni miktarda para kesilecek böylece hesap ta kapanmıs olacaktır.» (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) *•* Belediye Başkanı Haşim İşcan, dün Şehir Meclisinde konuşmuş, «Pek yakında, kürsülerde hırsızlıklar, uğursuzluklar anlatılacaktır» demiştir. Belediye Meclisinin dünkü toplantısuu, Kabataş vapur iskelesinin bitişiğinde yapılan benzin Istasyonu inşaatı kanştırmıştır. Belediye Başkanı ve Belediye HukuK Işlerı Mudürü, inşaatı Belediyenin ortak bulunduğu Bel Pet şirketinin yaptığını, Plân ve pro.ielerinin kanuna uygun olarak onaylandığını soylemişlerdir. Bu sırada, AP'li Süleyman Selkesen, Hukuk İşleri Müdüni Toygar Akman'ın, Bel Pet'ten para aldığını ıleri sürmüştür. Bunun üzerüifl Akman, «Talan söylüyorsunuz. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) g 6 Z I S ! nen Dr. Barnardın ikinci hastası Blaiberg'in yeni kalbinin etrafın Casusluk yapmaktan sanık Avusturya uyruklu Adolf Slavik ile kendisine bilgi vermekten sınık eski Viyana Ticaret Ataşeliginde görevli Turgut Pojan'ın yargılanmalarına, dün Birinci Ordu Askeri Mahkemesinde başlanmıştır. Mahkeme Kurulu, Albay Celâl Alpar, üye, Hâkim Binbaşı Galip Avusluryalı cosus, bir Türk Nilletvekili He Senatörüne para verdiğini iddia etti Savaşkan ve Hâkim Yüzbaşı Hikmet Hacı Mirzaoğlu'ndan kuruluydu; iddia makamında da hâkim Binbaşı Kâmuran Meral bulunuyordu. İstenen ceza Adolf Slavık'in, 10 yıldan asagı olmamak üzere, Turgut Pojo'nun
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog