Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

CEM YAYINEVİ sunar: ASTURİAS (NOBEL 1967) SAYIN BAŞKAN 2. BASKI. 10 Lıra YEŞİL PAPA 15 Lıra Genel Dağıtım: CEM YAYINEVİ Tan Ap. Cağaloğlu, İstanbul Reklâm 2595'1259 umhurıyet KÜRÜCÜSU: YUNÜS NADİ rhk Yayınları Zıya Variık tap. 2 liıa. Selvıyîe Gül, Bız Koy Çocuklaı Cep Dergisi; sayı: lyınevının bu aybaşı çiira birkaçı daha: Evı, roman, 4 lıra $ Ruyası, roman^^li Klâsıkleri Serhio lı 44. yıi soyı 15634 Telgtaf ve onekttsp Ifcn ıtnUr 22 « adresi: CıımhuflY*» 90 22 «2 96 Istanbul Posta Kurusu îstanbul No >A% 22 42 97 22 42 98 22 42 > 9 İ So/f 6 Şubat 1968 Bir haftalık bilânço: 18.453 ölü Vietkongdan sonra Kuzey Vietnam da saldırıya geçti Yeni bir Türk Yurıan Zirve Toplantısı ihtimali var Aliııya IİIOI il} il II !!İ I Savgon'da Vietkong ıle sokak • sokak, ev • ev yapılan carpışmalarda yaralanan silâh arkadasını tasıyan Gdney Vietnam askerl YUN4N DIŞIŞLERİ B\KAM PIPINELLIS'LE GÖRtŞTLĞU BILDIRILEN ÇL\GL.\YANGIL Seçim Kanunu ve içtüzük tadili Mart'a kalclı (Cıunhuriyet Bürosu) ANKARA MiUet Meclisinde dün, Adalet Baitani Hasan Dinçer'in bir önergesi ile Seçim Kanunu tasarısını görüşmek üzere bir geçiri komisyon kurulması kararlaştınbnıstır. Bu arada, \Plüerle TIPTiler arasında >apüan temasiar sonunda MecUs Başkant Ok, «Seçim Kanunu Tasansı üe tçtuzttk değisikliğinın Mart'a kaldığını» bildirmis. bunun üzerine de TtPliler, tütün konusundaki gensoru önerRelerini geri almışlardir. Ote yandan. TlP'in toprak reformu kttnusundaki gensoru Snergesi. dunkü toplantıda. AP ve GPTÜerin oylariyle reddedilmistir. Generoller lohnson'a yaıılı teminat verdi I 17. enlem İ\\ i ı rı • 111' lııılıı\ıııliir Kosta DAPONTE bildiriyor ATİNA Turkiye ile Yunanistan'ın. Kıbrıs için yeni bir zirve toplantısı vonunde voğun hdzırlıklara gıriştiklerı oğrenilmiştir. .KUZEY^VIETNAM (D1Ş HABERLER SERVtSİ) HAZIRLANAN ESASLAR Bj konudakı habcrler, Turk ve Yunan Dı^ı^leıı Bakanları arasında geçtığımız hafta sonunda. Isvıçıede bır kaışılaşma yapıldıgı yolundakı hılçılerle de dogrulanmaktadır Bu bılgıleı gerek guvenılır bır ka\naktan gerekse Lefkoşe mahreçlı haberlcrden alınmıştır Buna gore, geçen Cuma eunu Turk Dışışlerı Bakanı Çaglayangıl ıle Yunan meslekdaşı Pı\rk .»ı Sa 1 * u * da) » Dinçer'in önergesi Hasan Dınçer, önergesınde Meolıse 2 Şubat 1966 tarıhınde sevkedilerek geçıd bir komisyunda gorüsulen, Meclis genel kurulunda ele alındıktan sonra 13 Hazıran 1966 tarihınde tekrar komısyona havale edılen seçını kanunu tasarısının yenıden kurulacak geçlci bir komısyonda gorüşulmesıni tstemıştır Hasan Duıçer'm önergesi gorüşmesız kabul edümıştır Önergeye KJ? lıler lehte, muhılefet çogunlukla aleyhte oy kullan mısür. G J . grupu oy kuUanmamak surettyle çckimseı kalrruştır Geçici komısyon tçişleri, Anaya sa ve Adalet Komısyonlarındarj seçilecek 5 er üyeden kurulacaktır. (Arkası Sa. 7. Su. T de) S 2. Dien Bien Fu mu? ietnam uyuşmazlığımn kaderini etkileyebilecek bir Kuzey Vietnam • Vietkang buyiık laarruzunun beklendlği Ke San, Lao» suıırına sadece 11 kilometre mesaiededir. Laos'un harıtada görülen ve Vietnama bitisik kesimleri, komünUt Patel Lao kuvretlerinin denetimindedir. Kuzeyde ise iki Vietnanu ayıran ve 17. enlem üzerindeki askerden annmış bölge bulunmaktadır. Ke San, Kuzevden Guneye inen sızma ve istilâ yolları üzerindedir vc her iki taraf için de çok stratejik bir yerdedır. Hanoi, Güneye istediği gibi adarn ve donatım sevkedebilmek için flssiı mutlaka tasfiye etmek azminde gorunmektedir. Ke San kentî ve çevresi 15 gundenberi Kuzey Vietnam Işgali altındadır. Kentin bitişiğinde bulunan ve «.000 deniz piyadesinın banndığı Amerikan iıssu, 2530.000 Kuzey Vietnam düzenli askerince kuşatılmıştır. Amerikalüara göre, Kuzey Vietnam Vietkong ikilisinin hedefi, Ke San'da Dien Bien Fu'yu tekrarlamaktadır. 1934 te Dien Bien Fu'da Fransızlar da synı şekilde kuşatılmışlardı. Çcraberin daraltılmasını izle>en katliâm, Cenevrede Fransızları 80 yıllık müstemlekeierinden çekilmesiyle sonuçlanan barışa zorlanustı. Ke San, Fransızlann acı bir hezimete nğrv dıkları Dien Bien Fu gibi dort tarafı diışman kurşunlarına açık bir yerdedir. Amenkalılar iki haftadanberi toprak aitında yaşamaktadırlar. Ke San'ı tarif etmek gerekirse, burası bir çanağın dibine benzetilebilir. Gene Amenkaülara gore, Vietkong'un bfiyük şehirlere ve üslere topyekun saldınsının amacı, bfiyük taarruzdan önce A merikalılann guneye çekilip kuzeyde bir boşluk meydana getirmelerini sağlamaktır. V 4YGON Seku gundenben Guney Vıetnamın başkentı Saygon dahıl 35 kentınde saldırıya geçen Vietkong hâlâ matçı bır dırenısle savaşırken, Kuzey Vietnam ordusu bırlıklerı de dun Amerıkan den .2 pıyadelerının Ke San mustahkem me\kılerıne karşı hiıcuraa çeeıwc.>'r Bunun uzun suredenberı beklen mekte olan topyekun Kuzey Vıef natn Vietkong taarruzunun başlangıcı olması muhtemeldır Haftalık «Time» dergısı, ozel bır haberınde, Başkan Johnson ın taarruza uğrayan *Ie San ıçın «Be lâ olacak bir Dien Bien Fu iste miyorum» dedjğını nakletmekte dır (Harita ve izahatına bftkınız) Dergıye gore, Johnson, ortak kurmay heyetlen başkanten 4İ*yaptığı bır toplantıda, Ke Saa'ı savunmanın gereklı olup olmaa: ğını tartışmış, kurmay başkanlan bunda ısrar edınce her birmden «Ke San'ın başanli bir şekildo Mvunulabilecegini» belırten yazı'ı bırer belge almıştır Inönö: "Seçımde iyi sonuç almak mümkündür,, dedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı tsmet Inonu, dun japılan CHP Rız« İl Kongresıne gonderdığı mesajda «seçimlere 8nem verilmesini» istemis, Seçim Kanunnna degv nerek «Seçim Kannnunnn eksikliklerini duzeitmek için tekliflerimizın ve çabalarımızın itibar gdreceğini bilmiynrnz» demıştır tnonu'nun mesajı czetle söy»' ledır«CHP nın toprab reformn yolundan az topragl çck değerlendirrrte politikasını Ritrde vatan daşiD uıiaman Kolay «Ucaktır. Çay mahsulü eibi az topraktaa çok vatandaşın stifade edebilmesı volu CHP taratından Kitede keşfolnnmnstur. Efcer so«yal ıhtıvacı ön piâna alarak bulduğumaz çay'in nefasetıni koramak gayretı ıhmal edılmezse Rize çayından her snrette ıstifv demıı daıma artaeaktır. Toprak reformn liirlii fenni tedhirleri yanında, temel olarak toprak mulknetındekı adaletli bır \aygınlıga dayanmaktadır. Toprak reformunu, toprak mülkiyetini kaldıracak sekilde bır isnada rötürtnek tamamivle hal.sız bir iftiradır Pi™11" tonrife reformnndan Szeilikle babsedisim, az ölçüde toprak mülkivetinin, iyi ve ısabetli konntar üzerinde deierlendinlîrse çok vataadasa fayda cetirecegini belirtmek içindir. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Teyid ediliyor «Tüne» dergisi, Başkanın «bu davranışı» uzerınde herhangı b;r yorumda bulunmamıştır. Sadece «olaganüstu bir davranış» olduğu nu yazmıştır Dergı, generallenn verdıklen sozlıi temınatla yetnı raedığıni de yazmaktadır. Savunma Bakanlıgı ıse, «Time» de yer alan bu haber üzenne ya^ tığı açıklamada, ortak kurmay bs yetlerı başkanlarının Başkan Johnson'a «Ke San'ı savunmanın gerekU olduğunu izab ettiklerini> söy'emıstır. Beyaz Saray sdzcusü ise, dergı haberi ıle ügıli sorulan dıkkatlı bır şekilde cevaplandırmış, olay hakkmda fazla bügısi olmadığını belırtmekle beraber «bunun mum kfin olabileceğini» soylemıştır. Demirei: "Seçim Kanunu da, İçtüzük de çıfcarıf acofctır „ ANK.ARA (Cumhuriyet Bürosn) AP Gnıp Yonetım Kurulunun dün yaptığı toplantıda Basbakan Stileyman Demirei de bulunmuş; «Seçim Kınununun da, lçtfizfi|ttn de çıkarüacağını» söylemiştır. Demirei, toplantıda; muhalefatin tutumunu yermış, «Bizi çabstırmıyorlar. Bunu, seçimlerde isleyeceğiz. Bu, bize gerekçe olacaktır. Içtüzüğü de, Seçim Kanununu da Meclislerden gecireceğiz» demiştir Başbakan, CHP'nin sarsıntüı bir durumda olduğunu one sürmüş, tnuhalefet partılerinın, ortada bir sebep yokken gensoru onergelerı venneleruıın, AP'ye fayda sağladığını soylemıştır. Toplantıda, Başbakandan, Dışişleri Bakanı Çağlayangıl'm nerede olduğu da sorulmuştur. Baş bakan, Çağlayangü'in geldiğım, aslında Almanya'ya eşinı getirmek üzere özel bir iş için gıttiğıru soylemiştir. AMEKİKAN SEFARETI BAHÇESIND^ OLDURULEN INTIHAK MÛHIEZESI MENSUBU IKİ yİETKONG flmerika "Pueblo"nun Kuzey Kore kara sularına girmiş olabileceğini kabul etti (DIŞ HABERLER SERVtSt) 861 rakunlı tepe Kuzey Vietnam kuvvetlerı, Ke San'daki Amerıkan öemz pıyade karakolunu karşı yogun bır topçu ve havan ateşıne aldıktan sonra çalaktan once cıvardaki 861 rakımlı tepenın üstunde ve yoresinde bulunan Amerıkan mevzılenne karşı taarruza geçmışlerdır. Anoak Kuzey Vietnam kuvvetlennın niyetının ne olduğunu kestırmek şımdıden mumkun değıldir. (Arkası Ss. 7, Sü. 4 de) KARAYA OTURAN SAMSUN > YOLCULAfif (MARMARA» YA KAKLEDİLİYOR İZMLR, (Cumhuriyet Bürosu) Urla açıklannda karaya oturan cSamsun» yolcu gemısinın kurtanlması için «Alemdar» kurtarma gemısi ve dığer kurtarma araçlan olay yerıne gelmışler ve kurtarma amelıyesıne başlamışlardır. Hayla seferinı yapan «Samsun» un yuku \e yolculan dun gece Istanbul'dan hareket edon «Marmara» gemısıne nakledıleceklerdır. Olayın sıs yüzunden olduğunu ıfade eden «Samsun» suvarısı Adnan Işık ıse, gemının 17 mıl suratle seyrettığmı, 365 derecelık rotasınm da akıntınm tesırıyle sola kaydığmı büdırerek, «Yoğun bır sıs vardı, iıstelık radanmız da arızalıjdı. Önumuzu dahı gormek ımkansızdı. Uzunadaya bındırmek uzere olduğumuzu anladım. Sancak alabanda yapıp, koya düştuk. Fakat gemının karaya oturmasına mâm olamadık. demıştır. • Samsun» un fcaraja oturmasmdan sonra, telsız cihazlannın da bozulması nedenıyle îzmır' le ırtıbat kuramadıklanm belırten Adnan Işık, şiddetli sad?me yüzunden yataklannda uyuyan volculann panığe kapıldığını ve bu korkunun az sonra geçtiğınt belırterek • Eğer Uzunadaya çarpsaydık buyuk bır denız facıası olur du» şeklınde konusmuştur. Çoğu vabancı uyruklu olan 103 yolcu •Alerndar» kurtarma gemısi gelmceye kadar valdtr lenn) balık tutarak ve kitap okuyarak geçırmişlerdır. «BÎLİMSEL SOSYALÎSTLERÎN NEFES ALIŞLARINI BtLE BÎLlYORUZ...» Sükan: «TİP, Suriye Baas Partisiyle irtibat halinde» (Cumhuriyet Bürosu) ANKARA Cumhuriyet Senatosunda dun, Mıllî Eğıtım Bakanlığı butçesı goruşulmüş, oncekı gece Içışlerı Bakanhğı butçesı muzakere edılırken bır konuşma yapan Içış'en Bakanı Fa ruk Sukan «Bilîmsel sosyalistleri yakından takip etmekteyız ve neles alıslarını dahi bilmek^™mmM. teyiz» tfemıştır Cumhuriyet Senatosunun Içıslen Bakanhğı butçesı ıle ılgılı çahşmaları oncekı gece başlamış ve dun sabah saat 04 00 e kadar surmu<=tur CHP'h Mukadder Oztekın, baskılar devam ettığı surece ka\ makamlarm \ekaletle s onetü(Arkası Sa. 7, Su. 1 de) W ASHİNGTON Dışîşien Bakanhğı, «Pueblo casus gemısi Ue 83 kişihk murettebatının serbest bırakılması konusunda Amerıka ıle Kuzey Kore arasında prensıp anlaşmasına vanldığı haberını doğrulayacak bılgıden yoksun olduğunu açıklamıştır. Güney Kore Ajansının verdiği haber, Savunma Bakanı Robert Mc Namara ıle Dışışlerı Bakanı Dean Rusk'ın oncekı gece televizyonda, «Pueblonun Kuzey Korerun 12 mılhk karasulannı ıhlâl etmı§ olabileceğini ılk defa kabul etmelenn den sonra kuvvet kazanmıştır. Rusk, «Pueblo» buhramnın gemı ve murettebatı en kısa zamanda ser best bırakılmadan çozumlenemiye ceğını bıldırmiş ve Amerıkanın Güney Vıetaamdakı askeri gucunü azaltnıadan da Kuzey Koreye gereken dersı \ erebvleceğını ıhtar etm'ştır CAPE TOWN (a^.) Groote Schuur Hastanesının bır sozcusu, dun, Blaiberg'in kalbının çevresınde yenıden su toplandığını açıklamıştır Bılınenm tersuıe bundan önce de bırkaç kere bu suyun alındığım belırten sozcu, durumun yme de çok memnunluk verıcı olduğunu, yakında yenıden su alınacağını soylemıştır. Bayan Blaıberg de kocasına bakan ekıbın, Blaıberg'm hastaneyi terketmesı ıçın zamanın henuz çok erken olduğunu soyledıklerinı belırtmıştır. Blaiberg'in kalbi etrafında su toplandı Sivil giyinmiş subaylar, üstlerini şapkalariyle selâmlıyacak ANKARA, (Cumhuriyet Burosn) Mıilî Savunma Bakanhğı tarafından Turk Sılâhlı Kuvvetlerı iç hizmet yonetmehğının bazı madde lerı değışürılerek diınku Resmi Ga zetede yaymlanmıştır. (Arkası Sa. 7. Su. 5 de) Görüşmeler Kesin bir dU McNamara ıse Pueblo'ya milletlerarası sulardan ayrılmaması hu'usunda tâlimat verıldığını belırt(Arkasi Sa. 7, Sö. 5 de) Müitöyü döven terzi linç ediliyordu MiniEtekli Boyan Amerıkanın Pennsylvanıa eyaletinm Pıtsburgh kentının >egane mınıetekh boyacısı ışbaşında. 20 yaşındakı esmer, ma%ı eozlu kız, «Genç, taze ve sek'apclH gorunmem gerekijor» demıştı»KASTAMONU Taşkopru llçesı Muftusu Musa Kâzım Şeyhoğlu, terzı Ismaıl Gurbuz taraiından, şehrın en ışlek caddesinde dovulmuştur. Olaya karısı ile geçınemıyen terzıye. muftunun nasıhat vennesı jol açmıştır. Olay üzerine ilçe halkından bir grup numayı§ yaparak, muftuyAi doven Gurbuz'u lınç etmek ıstemı;tır Sonunda îsmaıl, vücudunun bâzı yerlerinden yaralanmış, poHs \e jandarmalar tarafından olay > atışürılmışür. OAKIKA: İki ÜÇ birlesti Bır aşın sağ yobazının dun ku yazısı söyle bitiyordu: «îhtılâl yolunda yurursenu tasfıye edileceksinız Tarıh, sızden (yani solculardan) yana de ğıl, bızden yana akıyor Bekl? yıni7. goreceksınız » Bir aşırı sol sozcusünunku de söyle: «Çagımızda hıç bır satılmış lık (yanı sağcılık) kımsenın va nına kâr kahnamıstır Turkıyp de de kalmıyacaktır Bakın go receksinız.» Şimdi bize düsen. aniaşıbynr ki. «beklemek» ve «bakmak.» Hangisi çıkarsa babtımıza! D N Bafa Gö/u'nün yanından geçen köylü vuruldu SOKE Bafa Golunden, sandalla Korku mevkııne odun toplamaya gıden Serçın koyu halkıu. dan Hasan Ozgur dun, gozetleme kulesındekı dalyan bekçılerı tara fından av tuleğıyle agır yaralanmıştır Yıllardanberı koylulerle golun sahıbı Özbaş'lar arasındakı ıhtılâf, son ola>la, çok gergın bır hava yaratmıştır Dalyan bekçılerı Ahmet Yüdız, Rıdvan Kutlu ve Hasan Yılmaz. balık avladığı zannıyla koyluye ateş ettıklerını soylemışlerdır. Yaralı, Izmır'e nakledılmış, Aydın Emnıyet Muduru ıle Jandarma Komutanı, Söke'ye gelerek gergm havayı vatıştırmaya çahşmışlardır. Koylulerm herhangı bır harek»t yapmaması ıçın sıkı tedbuler alın nıış bulunnıaktadır. Panik tamamen istismar mahiyetindeAdalet Partisinin aklı başınki metodlarla çahsırlar. Üsteük da yoneticileri de parti içindebolgelerdeki gerici ansurlar ki, özellikle grup içindeki aşıbunlann gönfillfi propagandacırı sağcüardan, daha doğrusu landırlar. ümmetcilerin kuv> isiâmcılar ve ümmetçiierdeo şivetliliği şu sonucn normal olakâyetçidirler. rak doğuruyor: Sık sık A.P. lıler dert yanıyor te diyorlar ki: Bunlar eninde sonunda A.P. rişilen çabalar, simdi, söy«C.H.P. aşırı soldan kendisinı vi ele geçirecekler, geçirmeselentilere göre, Elmalı hw kurtarabilir, hattâ bir operasler bJe gelecek seçimlerde Mec uzerinde yoğnnlaşmıştır. yona bile gitse, ka>bedeceği liste, Senatoda sayüan biraz Bn partinin knnılması geroy miktan fazla olmayacaktır. daha artacak, dolavısiyle etkile , çekleşebilir mi, yoksa parti Sa biz ne yapalım? Bir van n genişleyecektir. i'a da A.P.'si baloniyle AP baskı altında mı dan eski D.P. lilerin örgütlenseçimler sırasında en anlıların tutulraak istenmekte? Henüı me çabaları, öte yandan ümtasfiye volnna çidecektir. Simbır sey söyleyecek durnmda metçilerin partiyi basamak diki gorfindse gore Adalet Pardeğiliz. Şu var ki eğer parti tısınin ümmetçı olmayan ıâyapmak ve devleti ele geçirmek kumlursa ynkardaki tahmin netîcilen tasfıyenin nasıl yaçabaları. Atsan, atamıyorsun doğrn çıkar, yani oy kitlesi» pılabileceiçinin hesabı ıçindenihayet A.P. bir kitle partisi den bir kısmı, böyle bir pardırler ve hesap Senato seçimBöyle bölunme ona büyük oy tiye kayar. Çânkü buefin yorlerinde sızıltı çıkarmamak, anka\ bettirebilir. Baskı yapanııdnmuzda fimmetçılik ceryanlacak büyök seçimler uelınee, yoruz, adamiar zaten işarete n çeşitlı adlar altında yürttlisteler üzcrinde tasarrnfa jribakıyorlar, niyetleri kahraman mektedir. Nurcuink, «üleyrişerek veya teçkilâta etki yaolup bir bayrak altında topiaomancılık bu akımlann içinde mak. Velhasıl bizim durumu parak mes'eleyi halletmektir. bnlnnnyor. tarikatlardan mesemuz C.H.P den çok daha krı Ne var ki ötekiler de isin lâ nakşibendilık asaSi vukan tik.» farkındadırlar, çalışmalannı da onlarla birlesmistir. mnhtemel tehlikelere karsı Gerçekten Adalet Partisi bu vofnnlastırmıslirrtır. ÇalısmaAslına bakılırsa. kannnlar gün dışardan sağtam gibi göru lann esası, AP dışında bir müsaade ettıtı takdırde, mnnnyorsa da dayandığı oy kitleparti knrmak. Adalet Partikaddesatçı bır oartinın knrulsi mütecanıs. 'turdps) deiildir sinden avrılacaih hcsap editen ması belki de daha hayırlı olaOnce grupunda iımmetçi kisiÎ5 • 30 kisi ile CKMP den bacak hiç defılse buçünkâ karler vardır ve bunlar kendi sezı kisilerı birlestırmektir. Bir maşıklık yerıne, Türkıvenin çim çevreleriııde haylî kuvvet^ zamanlar Ali Fnat Basçil'in ft durnmn apaçık ortava çıka(idirler. Kuvvetlidirler. çünlrü rafında toplanmak için eı caktır. •*• •• * seçmen kitlesi üzerinde dini» AP'nin korkusu OLAYLARIN ARDINDAKİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog