Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Prof. SADUN AREN Prof. Scdun Areuın uzun zamandır aranan büyük eseri Bilgi Yayınlan «rasında çıkfa. Kendi slanında en güvenilir kaynak olan ve kısa süre içinde üd k«z baaılan eserin bu ücüncü baskısı bırenfc değişikük ve eklerie zenginlestirilmi«tu Büyük boy 282 gayfa, 20 lira. BİLGİ YAYINEn Yenişehir, Ankara Cumhuriyet Isfihdam, Para ve İMisad! Politika m umhuriyet KUBUCUSÜ: FHNUS NADİ 44. yıl tayı 1S632 Telgrti *• mektnp adreafe Cunümrlv* Tele/oniar : 22 42 90 22 «2 96 Istanbul Posta Kutusu: tstaabul No 246 22 42 97 2 2 4 2 9 8 22 42 99 Pazar 4 Şubat 1968 Norveç'ın unlu r ğanı kazanan Knut sörü ed'Jmiç, filmi çevril: Açlık'ı Behçet Necabgi) virdi, vc Varlık Yavınevi yenîB ladı. Flyatı 6 Lira. İlâncüık: 4T Dinî Liderler, Amerika'nın Vietnam «AMERÎKAN HALKI HAL ŞAŞKMJK İÇİNDE» . I Savaşı'na müdahalesine kars AP'lilerle Tabiî Senatörlerin kavgası güçlükle önlendi WASHÎNGTON Tarafsız ' gozlemcılere gore Amerıkan ı halkının durumu ıdyle tasvir e I dılebilir: Vıetkong ile Kuzey Vietnamlı I ların giriştikleri genel hücum | dan bu yana altı gün geçmıs olmasına rağmen, Amerikadaki I Amerıka'lının şaskınhğı henuz I feçmis değildir. . «Pneblo» olayındanbirl tam I anlamıyla kavrayamadığı bir su • (DIŞ HABERLER SERVİSt) ru olayın art arda s,okun etme • sı, sokaktaki Amerıkalıyı tepki | lostermesını engelleyecek dereeede sasırtmıştır. I aşkan Johnson'ın Amenkan milletıne hıtaben «Komunistlenn Amenkan halkı, Vtctnam sa I giriştiği tehdı; kauıpanyasını tamamen ba^arısızlığa uğrattuc» vaşının daıml bır kâbus. doy • demesıne ragmen, Vıetkong'un topyekun saldırısının hızııu maz bır para yiyıcı olduğunu ve I istedığı gıttıkçe artan fedekâr • kavbethğıni gösterır hıçbır belırü joktur. lıkları, yasları ve ıstırapları az • Bu arada dini liderler, Amerikaçok kabul etmektedrr. Fakat. | nın Vietnam Savajma müdahalesine karşı olduklarını açıklamışlarkuçuk bır ulusun Amenkan dır. bayrağı tasıyan bır gemıye el koymasını, savaslardan yorgun Son durum duşmüs olduğu, muttefvklenn Saygondan gelen haberlere gokorkunç darbeleri sltında hare son durum ^oyledır: reketten acız kaldığı soylenen HUE Guney V1etnara Hubır ordunun, bır başkenttekı Akumetı Kuvvetlerı ıle Arr.erımerıkan Buyukelçiliğım ışgal ekan bırlıklerı, yem kuvvetlerın debılmesını hele bn baskettekatılmasıyla guç kazanan Vıetki hükümet siyasî istikrarı dokong karşısında cantarını kurlayısıyla Amerikalı dostlan tatarma kaygısındadırlar. Çetecı(Arka<n Sa. 7, Su. 4 de) ler, şehrın hapıshanesınde bulunan 23.000 sıyasî mahkumu *erbest bırakmışlardır. ÖJrencıler (Yurt Haberleri Servisi) Vıetkonga yardını etmektedırYurdumuzun batı kesımlerınPorıs'te düzen/enen | ler den sonra doğuda da kar yagışı durmuş, ısı yukselmış ve ıptâl MEKONG DKLTASI Kan nümoyişte Amerıkan edılen tren seferlerı ba^latılmışTo'da çarpışmalar acvam etmek tır. Ancak, doğuda kar yağışı tedır. Mı To ve Vın Long kentbayroğı yaktldı durmasına rağmen ısı, henuz olerı bır ates çemberı ıçmdedır. PARIS «Fransız Vıe'nam Koden, bazı tıenler, mahsur kaldıkmıtesı» tarafından düzenlenen Un yerden hareket edememektedünkü Amerıkan aleyhtan numadır >ış sırasmda, Amerıkan bayrağı Gazıantep yakınlannda Turkyakılmıştır. Nümayışçiler, «Ameriyurdu ıstaayonu cıvarmda m«hka'lı kaatiller!», dıye bağıraras, sur kalan Bağdat ekspresı de hebaşkentın merkezınde vurümüş, nuz kurtarılamamıştır. Yolculan, sonra dağılmışlardır. cıvardakı Kullu koyü ıle trende zor durum ıçınde yaşamaktadırlar. Su ve yıyecek sjkınösı başlamıştır. Vielkong birçok sert tartışmalara sebep oldu bölgede hflkim B Doğu Batı arasındaki fren seferlerı basladı ANKARA (Cumburıyet Bürosn) CHJ". Genel Başkanı Ismct tnonu dün yapılan CJi.P. Gıresun ıl kongresıne gonderdığı mesajda «Ortanın soltınun vatandaşlar tarafından anlaşılır hale gelriığini» bclırtnustır Başbakanlık Bütçesi .Cumhuriyet Bürosu1 Başbakanlık bütçesinin sert tartışmalara sebep olduğ^ı dünkü Senato tnplantısında AP'lilerle Tabii Senatörler kapışmış; Hiiseyin Kalpakboğlu ile Ahmet Yüdız arasındaki kavga, çüçlükle önlenmistir. Anayasa Mahkemesi Bütçesi I İnönü'nün mesajı Inonu nun nıesd^ı, şo\lechr«Ilk Rünlerin isnat ve ıftira sağnakları zamanla durulduktjn sonra, ortanın solu potitikasirle C.H.P. nin vatandaş dertleri içine ne kadar rakından ve ne derece derinden Rirmi? olduğu göze çarpmıştır. Şimdi her yerde biri en sade görünen vatandaş kolay anlıyacak bir hale gelmistir. DR. B4RNARD, GÂZETECİLERLE KÂVG ETTt Kapalı yollar Dıyarbakır • Martun. Dıyarbakır Urfa, Gezan Türk, Malatyaya ulaşan butun yollar kapalıdır. Ancak, dun Kayserı Malatya yolu açılabılmış ve Kayserıde sıfırın altında 18 olan derece, sıfırın altında 12'ye yukselmıştır. Kaysende kapalı olan okullar da pazartesi gunu oğretime başlayacaktır. Bıtlıs muhabırımızin bıldırdığine gore. 40 gunden ben yolu kapalı olan Hızan ılçesinde ekmek ve yakacak sıkıntısı son haddine gelmıştır. Bır teneke gaz 100 hraya satılmaktadır. Bır hafta içinde 40 ev ve 6 kışı çığ altuıda kalmıştır. Aynca, Hızandan yola çıkan ti kışıden de hıçbir haber alınamamıştır. Adana Malatya demirjolu, dün saat 12 30'da açılmıstır Haydarlı • Gölbaşı yolunun açılması uzerine Golbaşı'ndan Adana'ya ilk tren, 12 45'de hareket etmiştir. Üç gündur Adanada beklıyen Malatya, Elâzığ ve Muş ıllerıne gidecek trenler, saat 15'de kalkabıimışlerdır «İsnatlara ve iftiralara kolayca hedef olanlar» SAYGONDAKİ ÇARPI^MALARDA AİLESİ İLE BİRLIKTE HAY VTINI KAYBEDEN BİB KÜÇÜK COCUĞUN CESEDİ, VİETNAMLI BIR Sl'BAYIN KOLLABINDA Seçım sartlan her ^eyden önc« vatandaşın ınlavışına dayanır. De mokratik rejimin henüz elli senevi bulmıyan veni gelismesinde en büyük hasım. demokratik rejim taraftan olanların, kolayca, isnatlara ve iftiralara hedef olma larıdır. Bu devri artık (reçirmeye başlıyoruz. Fakat (teçirmek, daimi olarak C.H.P. teşküâtınuı sorumluluk re vazifeseverlik duygn ları içinde canla basla çalısnralanna bağlıdr.» CHP Grupu adına Anayasa Mahkemesı butçesıyle ılgılı konuşmasında Fıkret Gundoğan, mahkemenm Abana ıle ılgılı karannın uygulanmamasını tenkıd etmiştir. AP Iı Husevın Kalpakhoclu Anayasadakı, Mılli Bırlik Komıtesi kararlanmn kanun mahıyetinde olması şeklindeki hükmü antidemokraük bu'duğunu one suımüş ve Mılli Bırlik Komitesinin 27 Mayıs ile 5 Ocak 1961 tarıhleri arasında aldığı kanun mahiyetindeki kararlar için de ıptal dâvası açılabilmesıni one sürmuştur Kalpaklıoğlu «Bu mahkeme yasama organlannın calısmalarını d?netleyemez.» demıştır Tenkıdlerı cevaplandıran Adalet Bakanı Hassn Dmçer özetle junları soylemijtır: • AnayKM» MahkemeM «a^gıva 1iyıktır. Üzerine tor kondurmamamız gerekir. Anaynsa Mahkemesi hucur vcrcn bir emniyet »üpnbıdır. Mânevî varlık üzerine politika yap mak günahtır. Ana>asa Mahkemesi Parlâmentoyu denetleyemeı, ölii bir kanuna diriltemez. Anayasa Mahkemesi ile Parlâmentoyu karşı karşıya getirmek doğru değildir. (Arkaiı Sa. 7 Sü. 2 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Genel Başkanı ve Basb*kan Demirel, dün Ankara AP II Teşkilâtının duzenlediği «Divan» da konuşarak muhalefeti. «Meclis'in çalışmalannı yersis sekilde engellemeğe çalışmak\a» suçlamıştır. Demırel konuşmasmda, Ismet lnonu'nun konuşmalaruıa da değınmış, «Hiçbir şeye istinat etmeden tehlikelerden bahsetmek ve bunların adını ko\mamak siyasî ha\ atımızın bugunku seviyesine uyeun düşmemektedir» demışür. Demırel, daha sonra muhalefetın ıkı haftadır Meelisi çalıştırmamak ıçın engellemelerde bulunduğunu, bu sebeple Adalet Pariısımn seçım beyannamesınde \aad ettığı hususlarla ügıll 160 adet kanunun Meclise sevkedılmesine rağmen görüşülmesine fırsat bulunamadığuu büdirmiş, şöyle devam etmiştir: «Tabii ki, tedbir alacağız. Bakiye sistemini kaldırmak, tedbirlerden biridir. Hiç klmse telâsa kapılmasın; Türkiye'de bir demokratik nizam >a;ayacak, buna musallat olanlar tutunamıyacaklardır.» Demirel: Engelleme yerslz yapılıyor, Feyzioğlu Guven Partisi ^enel Başkanı Prof. Turhan Feyzıoglu, dün Altındağ ılçe kongresınde bır k o nuşma yaparak Seçun Kanununda yapıJmak istenen değişiklığın Hazıran seçımlennden sonra ele aünmasmı ıstemıştır. Aybar TİP Genel Yonetim Kurulunun dun yapılan toplantısında konusan Genel Bafkan Mehmet Ali Aybar, hukumetın, Anayasanın 89 uncu madde«ını ışlemez hale getırerek muhalpfeti «fiçiiran» haline sokmak istediğını soytemistır. Türk • Iş'ın PARtS Yaptığı kalb amellyatlanyla dünya çapında un kazanan Prof. Christian Bamard, Turkıye'nin tanınmış lş adamlarından Halil özbaş'ın davetıni kabul ederek, ellerindekı romatızmanın tedavısı ıçın Kuşadasındaki Roma Ilıcalanna gıdeceğjni doğrulamıştır. «Bir gün Türkiyeye gideceğim. Fakat bunnn ne \aIrit olacağını simdiden söyleyememı demiştir. (Arkası Ss. 7, Sü. 3 de) bildirisi «Kidem tazminatımn kaldınlmasına asla müsaade etmiyeceğiz» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Turklş Yonetım Kurulu, dun 12 maddelık bır bıldırı yaymlamış, «Kazanılmıs haklann hiç bir zaman geri verilmiyecegi» belırtılerek, «Türkls, kıdem tazminatımn kaldırılmasına asla müsaade etmiyecektir» denilmış tır Kıdem tazmmatını kaldıran lş sızlık Sıgortası Kanun Tasarısının karsısında olunduğu bıldirılen bildırıde, Turklş Kongresının 15 Nısan'da Ankara'da yapılacağı açıklanmıştır. Toplu Sozleşme, Grev ve Lokavt ıle Sendıkalar Kanunlarmda ışçı yararına d'eğişiklık japılması gerektığıne de ışaret edılen bıldınde; avrıca. «tsçi Tardımlasma Knrnmn Tasansının bir an önce kannnlaşması» istenmıstır. SAYGON'DA, ÖLMEK UZERE BULUNAN BIR GENÇ KIZIN ÖNUNDE AĞLAŞAN VİETNAMLI KADINL4R... (A?) Bakan, oynn salonlarına giden öğrencilerin cezalandırılmasmı istedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Mılli Egıtıra Bakanı Ertem, valılıklere gonderdığı bır genelgeyle «öğrencilerin okul dışı hayatlarını tehdit eden tehlikelere» dıkkatı çekmış ve yasaklanmış yerlere gıren oğrencılere «disiplin yönetmeliği» nin uygulanmasmı ıstemıştır Ertem, genelgesınde ozetle şoyle demektedır: «Büyüyen, gittikçe kalabalıklaşan şehirlerde, çocuklarımızı okul dışında bekliyen tehükelerm her gün biraz daha çoğahnası »e onların boş zamanlarmı değerlendirme imkânlarının ise azlığı, konuya özel bir ehenuniyet verUmesini % çocuklanmızın yetiştirilmelerinden sorumiu e bütün makam ve mcrciler yanında, okul ve ailelerin, bu müşterek dâ\anın halli uğrunda sıkı bir isbirliği içinde bulunmalarını zarurî kılmaktadır. llçili resmî makamlann. mevruat çerçevesinde kendîlerine düseni yapmalanndan ayrı olarak, okul idareleri ile okulaile birliklerüıin de bu konu üzerine büyük bir hassasiyetle eğilmelerini, çok cepheli, devamlı tedbirlerle öğrencileri, habersiz olduklan tehlikelerden korumaya çalısmalarını. yasaklanmış yerlere gidenler hakkında da «disiplin yönetmeliği» nin tereddütsüz tatbikini rica ederim.» Dr. CUNETT ARKIN A tatii rk'e Arabistan'a hakaret kaçmış SİLÂH TEHDtDİUE 14 AYUK ÇOCUĞUNU KAÇIRMAKTANSANIK CÜNCYT ARKIN, AOLİYE'YE VERİLDİ Fılm artıstı Dr. Cüneyt Arkın, sılâh zoru ıle 14 aylık kızıru kaçırdığı ve kayınpedertal olumle tehdit ettığı lddiasıyle yakalanarak, Adliyeye verilnustir (Arkası Sa. 7. Sü. « de) unün notıorı CHP'nin durumu eden Kuran Hocası, KATSERI Ataturk'un fotoğraflarını 3'irttığı ve hakaret ettığı ıddıasıyle hakkında gıyabt tutuklama karan bulunan Kayseri Taşçıoğlu Kur'an kursu hocası Ahmet Goktaş, butun aramalara lağmen ele geçınlememıştır. 29 vaşındakl Kur'an kursu hocası Goktas'ın oncerfen almış olduğu pasaportla Suudi Arabistan'a gıttığı sanılmaktadtr. C.H.P. üst kademelerinde orta>a çıkan, parça parça kamn oyona akseden iç çekismenin vereceği sonuç ne olursa olsun, Haik Partisi eğer bir buyuk dalgalanma daba geçiriroe, Ingiliz Liberal Fartisi gibi nfacık hale gelecektir. Ana mnhalefet partisi, Güven'cilerin aynlmasiyle büyük bir ursıntı geçirdı. Bn sarsıntı çerçi teşkilâta sirayet etmedi, oy kitlesinde bir degi^ıklik yapmadı. Ana, parlâmentodaki »andalye sayısı havli azaldı, dolayısiyle afırlıpndan eskiye oranla bir seyler kaybetti. Sarsıntının teskil&ta yayılmamasmda iki önemli «ebep var. Bırincisi, Güven'cilerin, «ortanın solu» adı verilen yeni politikaya, C.H.P. teskilâtınca özlenen aksiyona karsı çıkmıs olmalan; diğeri ise, ihtilâf sırasmda aksiyonnn göıle görülür halde bulunmasıydı. C.H.P. teskilâtı, tsmet Pasa'nın da ağırlık koydngu ortanın soln politikasına âdeta cankurtaran simidi gib'ı sarılmıştı, meskenetten kartoiaratı ümidindeydi. Hele yeni ekipler köy köy, kasaba kasaba yurdu taramağa baslayınca fimit büsbütfin artmıstı. Bu bakımdan parlâmentodaki sandalye sayısının eksilmesi önemli görülmüyordn. Ne var ki, zaman gectikçe, ibtilâf döneminde ve hemen sonra«ındaki dinamiklik kaybolmağa basladı. Bu arada C.H.P. Liderinin iktidaria iyi mânasebetler kurması, Kıbrıs olaylan, bem beyecanları yavaş yavas söndürfiyor, hem de teskilâtı, izlenecek tutnm hakkında, tereddüde düsürüvordu. Üstelik Halk Partisinin ortanın sola politıkasmdan vazgeçmek âzere olduğu baberleri yayçınlaşıvor, bnnlar tereddütleri büsbütün artırıyordn. tstanbnl II Konçresı, bn hava devam ederken toplandı; Inönü, TJ.P. ile CJH.P. arasındaki çizçiyi çeken konnsmasını yaptı. Konusma aslında saifdan ve soldan açık ya da örtülfl yürütülen saldınlan karsılamak amaciyle hazırlantnıstı. Ama Inönü tarafından yapıldıfı için tepkileri büyük, yoramları da değisık oldn. Genellikle konnsma ne papaza yaramıstı. ne de imama. Arkasından tsraet Paşa, Konya Kongresine gönderdifi mesajla biraz daha sertlesti. Geleceğin tehlikelerinden sözetti. Baska mesajlarda da Seçim Kannnnndaki değisiklik isteğini ele alarak millî kalıntı sisteminln kaldırılmasına aleybtar oldnjunu bildirdi. Iste bn millî kalıntı meselesi, C.H.P. üst kademesinde sessizce devam edeo foknrdarnayı ön plâna çıkanverdi. Genel Sekreter Bülent Ecevit, engellemeye taraftar glbi göriinür, ya da gösterilirken, onnn karsıiindakilerln, Meelisi çalışmaktan alıkovacak davramşlara gitmemek lıtedikleri baberleri yayılmağa basladı. Bn haberler tekzip edilmedi. Aksine, T.t.P. tarafından verilen bir engelleme önergesinin Szetlenmesi, özetlemeyi C.H.P. milletvekillerinden bir kısmımn da desteklemeleri ikilik söylentilerini kamu oyn önünde doğrnladı. Şimdi Halk Partisi bir kritik noktadadır. Tarafsızlar ve parti teskilâtında çalısanlar için vnkarı kademedeki çekişme, fikir ihtilfttı olarak «eklllenmistir. Daba açıkçası, kamn oyn ve teskilât, Bülent Ecevit ve ekibinin mi karşısındakileri ezeceğini, yoksa bu «kibe karsı olanların mı galip geleceğini merakla beklemektedirler. tşte, gelinen noktaya bn yüzden tehlikelidir diyornz. Zıra bir partı bövle durnmda nznn süre kalamzz, kalsa da çalısamaz. Hele sİBİer arasında secim hazırlığına falan çirmek, teşkilâttan bareket beklemek hayaldir. Ana mnhalefet partisi e|er görevine de\am etraek istiyorsa, teşkilâtını, berhalde bölönmenln bekleyisinden knrtarmalı ve duromnnn aydınüta kavnştnrmafıdır. Yollarda 4500 yolcu var DDY idarecılennın buyuk ıstas yonunda 2 buı, Adıyaman'ın Golbaşı ısta'svonunda 2500 olmak uzere 3500 e yakın \olcu jolla(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Özkan: «Bugün Türkiye'de en yüksek meslek, dokîorluktur » ANKARA, (a.a.) Sağlık Bakanı Özkan, dun Tıp Fakulte<=ınde duzenlenen, «Saflık Sorunları» konulu toplantıda, «Türkiye' nin sağlık sistemi, çok boznktur. Memleketimizin 500 adet rdntgen cihazına, teşkilâtımızın 2 bin doktora ıhtiyacı vardır. Şu anda Türkı\e'de 15 milyon insan hekimsizdir. Iste biz, bu bozuk düzeni duzeltmeye çalısıyomz» demiştir. özkan, daha sonra sunlan soy lemıstır «Bugün, artık Türkiye' de en yüksek olan meslek, doktorluktnr. Mesclâ; Doğn'da görev alan bir mütehassıs hekim, bugun brüt 7 bin liradan fazla ücret almaktadır. Sosyalizas>on bölgesinde görev alan yeni meznn doktorlarımııın maası, brüt 3 bin liradır.» (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) BALIK BOLLAŞTIKÇA FİYATLAR DA YÜKSELİYOR Bırkaç gunden ben havaların iyi gıünesı dun koprü üzerind* ve sandallarla balık tutanların çoğalmasına jol açmıştır. Bu yuzden denız trafığı zaman zaman aksamış, liman kontrol motorları Sehıı Hatlarında çalışan vapurlarm jollarını açmak zorunda kalmıştır. Öte >andan halk, balık tutanların çoklugunu gorunce, fıatların dusuk oldusun'i " i t r ««a dd balık ?lnr\d kaikınta vanıldığını an Egeli ekiciler, «Hamido» nun Tekel Bakanı olmasmı istiyor İZMİR (Cumhuriyet Bürosu) Egeh tutun ekıcıleri, dun Başbakan Demırel'e bır telgraf çekerek, Malatya Mülerveküı Hamit Fendoğlu'nun «Hamido», Tekel Bakanlığına getinlmeslnl istemişlerdır. Hatırlanacağı üzere Tekel Bakanı Ibrahım Tekuı, kendisınl protesto eden Seydikoylü eklcüere, «Ben, Adanalıyım, böyle şeylerden korkmam» demi^tı. Ekicılerden Ömer Toprak, 80 randunanlı tütününün küosuna 3 30 kuruş venlmesi üzerine, boynuna «Sen Hidayet değil, inayetsin» yazılı bir pankart asarak, Kemeraltı semtini dolaşmıştır. Ege Tutün Ekıcileri Federasyonu yoneticilen «Tütün mitingi» yapılması için karar almışlardır Mıtınfin tarihi Faderasyon Başkanınm Aokara'dan dönufiinden »onra Isının, 15 dereceye çıkması bekleniyor Yeşılkoy Meteorolojl îstasyonundan ahnan bılgıye gore, bugun İstanbul'da ısı, 12 dereceye kadar çıkacak, gece İse 3 derecaye düşecektır Hava, erken saatlerde yer yer slsli. tonraları p&rçalı bulutlu geçeoek, rüzgarlar değt$ilc yonler HALIÇTE ÇEVRILEN lamıştır Zıra, balık fıatlan öncekı gunlere nazaran yuzde 25 artıs kayrfetmistır Balıkhane ılgilileri, artısın bır mıktar daha yukseleceğini, çünlriı Bahkhaneye ye rı kadar balık gelmedığını belırtmıslerdir. Nıtekım dun uskumrunun kılosu K • 10 palamutun çıfti 10, luferin taaesı 6, hamsının kılosu da 3 • 5 lira arasında satılmıştır. Aynet torik bılıgmın çiftı 30 hradan 40 llraya yukselmıştır. KÖPEÜNÜN HER YANI AMATÖR VE PROFESYONEL B A U K Ç K J V R L A DOLUTOÜ ECVET GÜRESLN âen hju tagblt dükti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog