Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

136 maçlık ikinci devre 26 Mayıs'ta sona erecek Meksikaya GrekoRomende tanı takımla gitmeyeceğiz Mithatpaşa'daki maç 14.30 da başlıyor Ankara'da günün tek maçı: A. GücüPTT D ırıncı Turkıve Lıgının ıkıncı devresı, bugun Mı thatpaşa Stadında oynanacak Fenerbahçe Ferıkoy " ve Ankarada >apılacak PTT Ankaragucu maçlanjle baslnacaktır. ANKARA eksıkada yapılacak Olımpıyatlardan sonra güreşı bırakacak olan gureşçılerımız, buradakl seçmelerı kazansalar dahı OUmpıyada goturulmıvecek, antrenorlerın tesbıt edeceğı bazı genç ve kabıhyeth gureşçüer takıma alınacaktır Kendısıyle konuştugumuz gtıreş antrenorleri bu konuda Federasyonun kararlı olduğunu ve kendılenne tam yetkı venldıgı takdırde Olımpıyat'ara yaşlı ve gureşı bırakmaya nı>etlı gureşçılerın y9rıne gençlerın alınmasını ıstı>eceklerını ıfade etmışler ve sunlan soylemışlerdır. « Mıllı gureş takımlarımızın gençleşmeye ıhtıyacı vardır » Dığer taraftan Greko romen takımı antrenorleri de aynen şunları soylemışlerdır « Greko romende aldığımız dereceler malüm Bılhassa bazı sıkletlerde daha peşmen hıç bır şey yapamıyacağımızı bilıyoruz Bunun ıçın de tam takımla Olımpıyatlara gıtmemn aleyhındeyız » GUREŞ FEDERASYOM.NTUN 968 BtTÇESI 4 MILYON 350 BtN LIR^ Bu yıl genış bır faalıyet projjramı \apan Gureş Federasjonunun 1968 yılı butçesı 4 rnılyon 350 buı lıra o'arak tesbıt edılmıştır. Ancak Genel Mudurluğe yakın çevreler bu meblâğın duşuruleceğmı ısrarla soylemektedırler. Döndükten sonra güreşı bırakacak olanlar Olimpiyata götürülmiyecek FENERBAHÇE F.KÖY M HIZLI ÇALIŞIYORLAR Bugun Ferıkoy ıle ° ncı maçın yapacak olan SarıLâcıverthler antrenmcr.ua. devredekı İSTANBUL 8OLGE MU. PÛftU BARLAS IN A. VAĞIMA KARPUZ KA BUĞU KOYMAKLA QÖ EEVLİ MUFETTfŞ 8U TÜN ZORLAAAALAR.IMA RAĞMENJ VUJAMELAT. TA SUÇ BULdMAVtNCA l B ALEY. HİNE KOMU5ACAK MUHBİK S J f ö yöNETMELI. Ûi OLMAYAN BEDEN T£i28lV£SÎNPE T£FrîŞVEMÜFETTÎŞ D£. DfĞfM SÜVtE GUREŞÇILER ANTRE.\MAN i, Tamam 272 maçı kapsavan bu lıgın ıkıncı devresınde 136 maç oynanacak ve 26 Mayıs 1968 de sona erecektır l'tanbuldakı maç, lıder Fenerbahçe ıçın olduğu kadar du*me tehlıkesıvle karşı karşıva bulunan Ferıkov ıçın de hayati onem taşımaktadır Bu yonden maçın baştan sona kadar hızlı, çekısmeh, hattâ sert geçmesı beklenmektedır Sarı Lâcıvertlı takımın bu gun Yavuz Numan, Levent Sehm, Ercan, Yılmaz Ogun, Fuat, Abdullah, Nedım, Yaşar tertıbıyle sahada yer alacağı bıldirılmektedır Teknık Dırektor Molnar cFenerbahçe ıkıncı dev AVRl'PA'NIN EN İYİ ONBIRI 13 ekim 1966 da Moskova'da 20 magıup ettığımız \e geçeıı yıl Avrupa'nın en ıvı onbırı seçılen Rus re\e elbette galıbıyetle başla Mıllî Takımı (soidan sağa) Shestemev, Yaşin, Voronin, Streltsov, Lpnev, Afonın, Sabo, Byshevets, Mechıt, Danılo^, Chaslenko. mak ıster. Yalnız Fenkoy de kuçumsenecek bır rakıp değıl Durumumuzun puvan ka>bına tahammulu >ok> demıştır Öte yandan, maça olağanustü bır dıkkatle hazırlanan Ferıkoy takımmın Teknık Dırektonı Huseyın Arık ıse, «fcn kısa zamanda tehlikeli bolgedcn uzaklaşacağız. Bunun için bugunden başlayarak her maçtan puvan almamız gerekivor» demıştır. Sarı Lâcıvertlı takımın favon oldugu maça saat 14 30 da başlanacaktır ANKARA'DA Ankara 19 Mayıs Stadında gunun tek maçını PTT ıle Ankaragucu saat 14 15 de oynayacaklardır Ankaragucunun krıtık durumu dolayısıyle onem taşıyan maçta beraberiığın bozulacağına pek ıhtımal venlmemektedır İKİ.NCİ MİLLİ LtG Bugun kırmızı grup lıderi î v tanbulspor, Beykoz'la Alı Sami Yen Stadmda saat 14 30 da, Anazablanka'da japılan F.İ.F.A. toplantısmda çeki**ra 19 Mayts Stadında ıse saat len kur'alardan sonra 1970 Dunya Kupası eleme 12 30 da Petrol Ofıs Adanaspor karşılaşacaklardır. maçlarında Rus>a ve Kuzey İrlanda ile aynı gruba Türkiye jünyorlar Güreş Şampiyonası bugün başlıyor Turkıye Jünyorlar Serbest Güreş Şampıyonası bugun ve yarın Ankarada Selım Srr. Tarcan Spor Salonunda yapılacaktır. 113 güjeşçının kattlaragı sampıyonaıiı şu bolgeler teiısı! edılmektedır. Bahkesır, Çorum, Denızll Adana, Amasva. An'aha Sakarva, Artvın, Erzurum, Eskı^chır, tçel, Gazıantep, tstanhu! K a v serı, Konya, Kocıelı Malatja, Maraş, Samsun. S'vas, Tokat, Izmır. Zonguldak, Erzincan, Yoz gat, Aydın. Rakibimiz Rusya Avrupada Yılın takımı 3 oyuncusu Avrupa liglerinde goi kıralı olan Kuzey İrlanda takımmda üniü Best de var Apak: "Ruslar tehlikeli, K. İrlandayı yeneriz,, dedi DünyaMasa Tenisi Şamplyonunu Kızıl Muhafıziar BELGR1D ( a a ) YugosliV gazete1;! Borba'nın bır haberme gore, Dunya Masa Tenısı şampiyonu Çuang Tse Tung, Çınde kîrıl muhaiızlar tarafmdan oldurul muştur Gazete bu haberi Yugoslav mılII antrenoru Dusan Osmanaçıç J I halen Bukreşte bulunan Kuzey Kore masa tenisi oyuncularından aldığmı büdırmektedır Osmanagıç bır başka unlu maşa tenisi oyuncusu olan Msu Yang Şeng'ın de kızıl muhafızlar tarafından ortadan ka'dırıldığmı soylemış, Çın lılerın ıki numaralı masa tenısl ovuncusu olan Lı Fu Yung ve takındakı bır arkadası Şu Lan Suna'ın kaçtıklannı, lakat şımdi ne rede olduklarmın bılınmedığini ıfade etmıştır R Bulgarların maç teklifi reddedildi ORHAN SEREF APAK GECENLERPE ANKARA[ i BASIN TOPLANTI. ŞUNLARI SOYLfi. Ş a BENİAA HAKKlM. PA 8lR GAZETECİ PE. VAMLI ALEYHTE NE£fctYAT YAPtyOR.EĞER BU ÛAZETECİ BEMf/A ELiMl ÖPMEZSE PENA YAPARIM. » VE. TOPLANTIPAN 3ONEA I7A APAK0AK Si &ECEN &AZETECİ yE N E yAPiP yAPr/R. /ViıS E L l N İ ÖPrÛRMB. NİN VOUJNU &ULAUIŞ. &IMPİ AETIK AKALAClNPAN 6U SIZML ANKARA. (Cumhurijet Burosu) Bulgar mılli takımır.'n Beşıktaş ve Fenerbahçe ıle mat. >apmak ıçın Futbol '•^'lercsvonuna japtığı muracaat reddedılmıs tır Federasvon. c'jrjmu bır mektupla Bulgarlara bıldırmış ve gerekçe olarak, onların ı^tedıklerı tarıhte l'en^rbahçe ve Beçıktaş'ın voğun çalısma ıçınde olacaklan go<it<»nlmı«tır düşmemiz uzerine Futbol Federasjonu Baskanı Orhan Şeref Apak: «Rusya tehlikeli bir rakip, İrlanda'yı ıse yenebiliriz» dcmiştir. Ozellıkle Sovjctlerle yapacağımız karşılaşma uzerınde duran Apak, «Kuslar bızden kuvvetlı, fakat venılmez bır taknm da değıl. Dunva Kupası rleme grupu maçlarında başarılı ovunJar çıkaracağımızı tahnıtn edıvorum» dıyerek goruşlerını açıklamistır. R\KtPLF.RlMlZİN DURUMU 1») ekım 1966 tanhınde Moskova da 2 0 mağlup ettığımız Rus Mıllı takımı kendı sahasmda ugradığı bu acı yenılgıden sonra bır revızvona tâbı tutulmuştur. Tehlıke çanlarının çaldıgmı çabuk farkeden teknık arianılar. 1 Yelken Şurası toplantısı ertelendi Beden Terbıyesı Gene) Muduru Ulvı Yenal'ın Ba?kanlığında Istanbul'da dun yapılması ıcabeden «Yelken Şurası» toplantısı pazartesı çunune ertelenmıştır. FEDERASYON YARIN TOPLANIYOR Yelken Federasvonu, muhtemelen, Beden Terbıyesı Genel Muduru Ulvı Yenal'ın baskanlığında yarın toplanarak, Fede rasyonun faalıyet programı uzerınde goruşmelerde bulunarak, kararlar alacaktır. KtZEY IRLÂNDA'NIN YOJ>!ZI ManchestPr Jnıted ve Kuzey I ı lâı.da mıllî takımının en tyı oyuncusu «Beatle* Best. ULVİ YENAL.Sf RT AAEK. BİR BİSİKLET FEPERASYO. NU 0A5KANI &UU1A5I İÇIN S.S.S.S(SERVET ZEMGİN)'l 6 Ö R Y W S Z Q ft'R AY KAFA YOEMUŞ. SİTMEPİ3İ Y£R KALMAMIŞ VE NİUAYfT £SKİ PEPERASyOWUW BİR uyESİNİ APAY GÛS TEREREK ÎŞİN ıCtMPEM TUP VAZA^ASı^ıı BILMIYEM , Avrupa'da günün konusu: Grenoble kıs Olimpiyatları F. Bahçe G. Saray kız | voleybol maçı Fenerbahçe Galata^arav kıî vole>bol maçı bugun saat 14 30 da Spor Sergı Saravımn ust salonunda vapılacaktır DOSTLARl Pİo eoyLE ÎŞLE. RE SEVE SEVE GlRERAMA ANSARyA KA&ÜJMPfiN vA PAR.. » TAZİA SOZB LU2ÛM YOK NETİCE FEPERASYO+J 6AŞSIZ... SE5IKTAŞTA MUHALE. F£T IKTIOARA GEUMÇE HAKKl YETEN DÜSTÜ. DÜSTÛ AAAA HAVEN (. PAPEYI ELE ALANLAK. C?A'4I ONUN PU5MESİNİ !SrÇMEMieL£i2PI N İ TEKIM glR ıPAEECl'Pİ. YORPU Kı a HAKKl Bk. BAVı BÎR G&CE £WE1KOALISYON İCİN KAN. PlRMlSTIK AMA SA. 0AH ONU CAYPIRMlS. LAR 8ILSEYPIK O GE. C£ ONU KAÇJBiR K O . ALISYONU KURAC. ATLETIZM FE0ERASYONU BASKANI NAiu MCRAN BÜTÜN BÖLGEURE 8İR TAMIM YAZARAK HANĞİ KÜLÜPLERDE PİST MEY. CUT OLUP OUVIADIĞIHI, HANuİ KUUİP1ERPE NEGl 8İ MAL2EME1ERIN 8UUJMÜP BULUNMAD131N1 s o e MUŞ. EVET FEPERASYON YEMİ KURULPU AMA 20 SEKJEP£N BEEİ F£P£EuS. YONUN lClNOE 8ULUNAM MOfZAN'ıN H ^ L  kANGl BOLGELERPE PİST&UUJ. . NUP BULUNMADIĞtNI 0 l l £ . ' MEMESİ OKJUN 20 S £ N E . / LÎK V/ERİMİNİ OfcTAYA «OYPUĞU G18İ Y E N f F E P£RASYONUN PA BASA. Rl ŞANSIMI BEU.I STAAİ» A! G Atletızm federasyonu başkanı Naılı Moran bugun saat 11 de Turkıye Spor Yazarları Derne \ ğınde bır basın toplantısı duzenlemıstır. Naili Moran'ın basın toplantısı 2 judo eğitmeni Türkiye'ye geliyor TOKÎO, (aJi) Dısıslerı Bakanlığından bıldınldığıne gore ıkı judo eğitmeni, Bırleşık Arapj Cumhunyetı, Surıye ve Turkıye'yı ıçme alacak beş. haftahk bır «judo bğretım turu» ıçın v ann Tokyodan ayrılacaktır. GRENOBLE (özel) renoble Kış Ohmpıjatları ı son gunlerde Avrupa spor basımnın tek konusu olmaj a basladı. Favori olaTak gosterılen çesıtlı mılletlerın kayakçıları şımdıden bırer sınema artı«:tı kadar nıeshur oldu. Resımlerı karpostal satan dukkânlarda en on ^ıraları ışgal edıyor. Bazı branşlarda tam bır kesınlık olmamakla beraber, Avrupah spor yazarları ve otorıteler favorılenn çoğunluğu uzeTinde şımdıden ortak yargıya varmış bulunuvor. MUKAVEMET KAYAKÇILAR1 15 Km. lık musabakanın en kuvvetlı favonsı 1566 da uç altın madalya alan Gjermund Eggen (Norveç) dır Eggen ajnı Mukavemette Norveç favori gösteriliyor zamanda altın madalyasa namzet Norveç 4X10 Km jarışının da değışmez plemanlarından bırı. Yıne Norveçlı Ole Ellefsater ıse 50 Km. lık yarısta altın madalyanın ılk akla gelen adamı. Bu mesafede îKincılığı yıne bır Norveçlı olan Harold Groennıngen'ın alacağına mutlak nazarıy la bakılıyor. Ayrıca îsveçlı Assar Ronhlund, Fınlandıyalı Ka levı Laurıla ve Arto Tıaınem var. Kuzey Avrupa meraleketle rı kayak'ın mukavemet branşında bütun bınncılikleri paylaşacak gıbı goruluyor bu yol. Kadınlar arasında ıse Altın madalyaya şımdıden namzet oVarak gozuken *eiı takım Ruslann mukavemet takımıdır Alevtına Kolcbana. Claudıa Bovarskıkh. Rıta Atskına ve Mana Glukokova. Bu 'cadınlar 10 Km. ^ 1967 yılı ıçınde zengm bır kadro '4 ı!e bol dış temas yapmışlar ve 4 12 ga oynadıklan 16 maçın 12 sınde ga ^ lıp gelerek 1967 nın en başanlı « Mıllı takımı olmuşlardır Bu su I re ıçınde sadece Avusturya ve ' Holanda'ya jenılen Rus Mıllı ta \ kımı bu 16 maçta 38 gol atmış ve bunun 11 ını kajdeden unlu • futbolcu Chıslenko, Avrupanuı •> en golcu futbolcusu seçılmıştır. ; Rus Mıllı takımı aynı zamanda 1QJ59 1967 yıllan arasında son 9 yılın en ıyı Avrupa takımıdır. j 5 KIZEY İRLANDA I Deplâsmanlı T u r k n e Ba ketbol URinın 4 maçı bı.gun IstanOzellıkle Avrupa pıyasasmda '•• bul ve Ankara'da o.nanacakismı pek geçmeyen Kuzey İrlanda, 1 " yılında Avrupa Kupası ; tır Gunun en onemlı kar^ılas%7 ması Spor ve Sf>rsı S s r a y ı r d a maçlan dolayısıyla uç karşılaşBeşıktas ıle Ankaıa Kolejı arama japmış ve bunların ıllunde sında olacaktır îs'ikrarlı o> un Gal ıle 0 0 berabere kaldıktan sonra Ingıltere'ye 2 0 yerulmış ve i lan ıle Basketbolseverlprın ıtımadlarını kazanan P.e^ıktaş lılar üçuncusunde de Iskoçya'yı 1 0 yenmıştır , a\nı puana sahıp Ankara Koleıı karşısında mjçın frvorısl Futbol adamlannın kanaatıne bulunmaktadırlar. gore, Avrupa Kupasmda karşıÖte yandan ^ımDivonanın orlaştığımız Serbest irlanda takıtaklarından ÎTÜ Ue k<»»ırtı 'aHamuıdan daha kuvvetlı olan Kusında Karsıvaka ıle kolav kazey İrlanda run en buyuk yıldızı zanacağı bır maç ovnava<?k*ır. Halen, Manchester Unıted'ın kur Musabakaların prnjjramı ıse soy tancısı rolunde olan Best'dır. ledır: «Futbol sahalarının tek Beatles»i I İSTANBDL D\ olarak un yapan Best, Avrupa' 19 00 İTÜ Karsr aka, 20 30 Benın en gozde futbolcularmdan bışıktaş • Ankara Kolejı ndır. Fazla teknık olmamakla beANKARAD* raber çok golcu bır huvıvete sa20 00 Muhafızgucu • Kndıkoyhıp Kuzey İrlanda futbolunda spor, 21 15 Suspor Alt.nordu geçtığuruz hafta oynanan 6 maçta 34 gol atmıstır. Glentoran ıle Lınfıeld takunlanrun başta ol duğu Kuzey trlanda lıgınde gol kıralı olan futbolcular aynl zamanda Avrupa lıglennde ençok gol atan oyunculardır. Ltniıeldli Pavıs ile Glentoranlı Morrow 19 maçta 25 gol atarak Avrupadakı bırçok ünlü fut bolcuyu gende bırakmışlardır. Yıne Glentoranlı Guckın, 19 maç ta attığı 24 golle kırallık lıstesınde uçüncü sırayı ışgal etmektedır. BaskeMe Beşikiaş Kolej ile oynuvor 1. KOŞD: Favori: Benek, PlftJ se: Gullu. Ünaldı, Surpriz: Fırtına. 2. KOŞU: Favori: Jale, Plâse:] Aka, Zehra, Surpriz: Nılüfer, Seher Yıldızı. 3. KOŞU: Favori: Varda, Plâ j | je Merem, Surpriz: Saacfet 4. KOŞU: Favori: Vıolet, P1&se Nataşa, Eclaıre, Surpriz: La; j lehatun, Eflâtun. 5. KOŞU: Favori: Kteber, Pla] [ se: Bınbı, Harptemposu, Surpriz • Corvette 6. KOSU: Favori: Zeynep, Plaj [ se Caron, Karabayır, Surpriz :ı 1 Harptemposu 7. KO5U: Ftvori: Antıkt. Pli [ te. Ayşe, Merih, Sürpri*: UrfaODD MARTİN8EN 1966 lyt kayskçın leıonannn U> Şanlı» Zflkael ERÜÇ ••••••••İTfli ••#•••#••••••••••••••••••••••• M t J LARS Tramplend e favort kadınlar arası ferdî müsabaka da da altın madalya adaylandır. 4X10 KM. 1 Bu branşın tereddutsüz favorısı Norveç takımı. Fır.landya, Rusya ve îsveç ıkıncılık ıçın muı cadele edecekler. TRAMPLEN ATLAMA Tramplen atlamada da Norveç lıler en on sıraları ışgal edecek gıbı gorünüyor bu yıl. Bjorn Wırkola, Lars Grınl, Bachler, Ronald Jensen ve Bent Tantum gıbı tramplen atlamanın dev 1 sımlerı Norveç'ın tramlen atlama takım tasnıfınde de % 100 bır kat'ılıkle bırıncı olmasını sağlayacaklardır. Burada Japon Takshı Fujuısava da nefıs stılı ıle ıkıncı veya uçunculugu alabılır. Klâsmana gırebılecek bır kaç isım daha: Deıder Nıendrog (D Almanya). Jurı Raska (Çek) Veıkko Kankkonen (Fın), Sepp Lınchentenegger (Avusturya), Wolfgang Stoer (D Almanya), Poravo Lukkarınıemı (Fın). 1970 DÜNTA KUPASI ELEME MAÇLARININ TABLOSU Menco'da yapılacak 1970 DUnya Kupası eleme maçlarının kur' alarına gore, fınali oynayacak 16 talotndan 8'ı Avrupadan, 3'ü GUney Amerıka'dan, l'ı Afnkadan, l'ı Asya'dan ve l'I de Kuzey ve Orta Amerıka'dan gelecektır. Bu 14 takıma ek olarak 1966 Dunya Kupası Şampıyonu Ingıltere ıle | ev sahıbi Meksıka, fınallere doğrudan doğruya gtreceklerdır. FİFA toplantısında çekilen kur'a sonucu, eleme maçlan şu şekılde tesbıt edümiştir: ASIM KUBT Knrt: "Kayağı bir halk sporu yapacağım,, ANKARA, (Cumhurıyet Burosn) Kayak Federasyonu Başkanı Asım Kurt, dun kendısıyle konuşan muhabırımıze, «Kavağı bır halk sporu halıne getırebılme ıçın elımden gelenı japacağım» demıştır Kayak sporundakı tesıs ve mal zeme ıhtıyaçlarının ele alındığını ve çalışmalann ılerletfığım belırten Asım Kurt, Turkıyenın kavak ıhtıyacını karşılamak ıçın gelecek vıl tstanbul'da bır kavak mal^pm» fahrıkasının kurulacağını açıklamiştır AVRUPA GRUPU: 1. grup: Portetaz, Isviçre, Romanya, Yunanıstan. 2. grup: Ma canstan, Çekoslovakya, İrlanda, Danimarka. 3. prup: Italya, D. Almanva, Gal. 4. çrup: Rusya, Turkıye, K. İrlanda. 5. p n ı p : Fransa, Îsveç, Norveç. 6. grup: tspanya, Yugoslavya, Belçika, Finlandıya. 7. (rrnp: B. Almanya, îskoçya, Avusturya Kıbrıs 8. ırrup: Bulganstan, Hnlanda, Polonya. Lüksemburg. 9. frup: Ingütere. f ••••••••§••••••#••••••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog