Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet * BAS1N AHLAK tASASlNA UYMAYI T.A.AHHÜT EDER •k Sahlbl ! NAZİME NADt « Genel Yaym MadÖrtJ ECVCT Sorumhl Yau tslerl MOdürü EKOL 0AJU4 Basan ve Yayan CUMHTJRİYET MATBAACBJK v« Gamtecillk T. A. 3 • Cagaloghı Halltevi sokak No. 3941 GfrNS"? ÎLLERÎi KflCÜVsaat Meydanı Edtrne Hanı Telefon. «550 * A t u N f l ANKABA: Ataturk Bulvarı • Ap • *enl*ehlı Teleton: U 0 9 2 0 « ı a 0 9 4 8 1 2 9 5 4 * f 17 57 35 • tZMİR: Fevzipaşa Bulvarı. Afsaroglu TTTTVT^Hİ JıVMÎUİi^« ABO N E flcneUk 6 ayhk 3 »jlık ve Tttrkly» 7S.00 40.00 13.00 I LÂN Hariei 198.00 99 00 49.50 Başlık 2 3 8 7 Vişan. Ölüra }lüm. (Maktu) 4 5 tncJ tahUtlerd* (autlml) ncl sahifelet Nikâh Evlenm», Dogum (Maktu) Mevllt. Te«ekküı ve kayıp arama S e o Mevüt. Teşekkür (23 cüı 5 cm 85 100 150 Z29 Lİ. 50 45 ı SAYISI 25 KTJRUS Dördüncü günde (Baştarafı 1. sahifede) değinmemiştir. Johnson, özetle demiştir ki: «AyUrdanberi bu böyük hücumu bekliyorduk. Bu bücum, Saygon hükumetini devirmeyi amaç tutuyordu. Vietkongun çabaları başarıya ulaşamamıştır. Ancak, yakında yeniden büyük bücum ile karşüasabiliriz. Vietkong, 10 bin kişi kaybetmiştir. Oysa bizun kayıplarımız. 249M geçmemektedır. 100 uçağımız ve 23 helikopterlmiz tamamen tahrip edilmiştir. Bu, savaş gücümiizü etkileyecek bir miktar değiMir.» edüdiği sırada cereyan eden çaı~pış malarda 30 kişi öimüs, 50 kişi de yaralanırnştır. Petroffe Uglll (Baştarafı 1. sahifede) îsmail Arar'ın başkanlığında toplanan Meclis'te önce Cumhur başkaru Sunay ile son gezıye katılan AP'li Osman Saraç, gezi izlenimlerıni anlatmış ve gidtilen memleketlerde kendilerine gösterilen yakınlık sebebiyle, «meıt oldnklarını» söylemiştir. Daha sonra, toprak relormu ile ilgili gensoru önergesinin okunma«ına geçilmiştir. TtP'lilerin toprak reformu konusundaki gensoru önergelerlnra okunması, 1 saat 45 dakika sürmüştür. Bundan sonra, TİP'lilerin j»trol konusunda verdlkleri gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasımn sörüsülmesine sır* gelmiştir. TtP'H Ali Karcı ile Adil Kurtel, bir önerge vererek, petrol konusundaki 180 saylaUk önergelerinin görüşmelere geçilmeden önce, tamamen okunmasını istemişlerdir. Başkan İsmail Krar, bu konuda geçen birleşimde karar verildiğini, yeniden bu konuyu açmayacağını bildirmiş, «Kendt gensoru önergelerinize blle obstrüksiyon yapıyorsunuz» dftmiş. önergevi oylamamıştır. AP'li Cevat Odyakmaz, TÎP'Hlerin gensoru önergeslnde zata mahsus bazı gizli evrak bulundugunu, TİP'lilerin bu evraka Petrol Araştırma Komisyonunda «Muttalf oldujrinu» söylemiş v« şöyle devam etnv ;tir: «Bu vesikalar. Meclis'te okııtulabilir mi? Devlet sırrı mahiyedindeki evrakın açığa vurulması, «uç teşkil eder.» AP'li İhsan Ataöv, oturdug'J yerden TİP'lilere, «Hırsızlar, casuslar'.» diye bağırmıştır. Saygon'da yalnız (Baştaratı I. sahifede) Son günlerde Ssygoıı ve banlıyölerinde vukubulan çok şid detli çarpışmalar yü.ünden ta butçularm i?i haslarından asmıştır. Sehrin bütün di8er Işyerleri ve dükkânlarına b.uhran süresince kapalı ıcalmalin emretîil miş ve şehirde 2İ ?aat miiddet le sokajja çıkma ytsafiı i'.ân edilmUtir. Bazı sokaklarda biriken meTaklı haik topluluklarını dağıtmak için Vietnam asker ve polisleri havaya ateş açmaktadır. Şehrin göbeğindeki büyük Amerıkan tesislerine ulaşan yolların hepsi kordon altına alınmıstır. Tabut ihtiyacının ânide f e v kalâde artmajı üzenne hükumet, tabutçulann çalışmalanna müsaade etmiştir. tşyerlerinde yalnızca tabutçulann testere ve çekiç gürültüsü duyulmaktadır. Dükkânlartn önünde kuyruk yapan arabalann sahipleri, yash gözlerle tabutları almakta ve Ölülerini gömmek üzere süratle ayrılmaktadır. Çarpıjmalarda kaç sivilin öldüğüne dair henüz resmi bir rakam verilmemiştir. Saygon'un üç büyük hastanesi, rnorglannda yüzlerce ölünün bulunduğunu bildirmiştir. Fakat sehrin banliyölerinde havan ve helikopterlerden açılan ates sonucunda yerle bir edilen evlerle gecekonduların enkazı içintfe de çok sayıda ceset olduğu bilinmektedir. Saygonun yan sokaklannda vüzlerce Vietkong cesedi yatmaktadır. Fakat bunlar için herhanei bir tabuta ihtiyaç olmıyacak, hepsi toplanıp şehrin dışında açılacak çukurlara gömülecektir. Doğu'da kaybolan (Baştarafı 1. tahifede) Düzen değişikliği (Baştarafı 1. sahifede) den bangi manâ çıkması lâzım geldiğini açıklamak ««rckir. A nayasanın hangi maddesini detistirmek istivorlar, bneün biz. onların yaptığı Anayasayı onlara karşı savunmak durıımunda kalıvoruz. Anayass hükümleri mavacehesinde hançı düfeni degiştireceksiniz? K>zim bütün hareketlerimiz Anayasanm çerçevesi içinde olmustnr v e kaynaginı oradan almaktadır» demiştir. miş, «Murat Mi t;lo;en Yassıadada, Meclisteki tâf atmalanndan dolayı mahkum olmustur» demiştir. Kayalar söyle devam etmi»tir: «Gündoğan bizim hükümetle cebellesecekmiş, hadi canıra sende». Bundan sonra bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiş ve maddelere ^eçilme'ii kararlaştınlmıştır. Öğleden sonra, Senato ve Meclis bütçeleri görüşülmüş, CHP Grupu adına Akif Eyidoğan, Parlâmenteriere verilen silâh konusuna değinmiş. Birinci Büyük Millet Meclisi zamanında >Iebusların Meclis'e «pür silâh» geldiklerini. lkinci Meclis sırasında çıkan bir münakaşa sonucunda koridorlarda silâhlann patiadığım ve genç bir Generalin, bu vuruşmaya kur ban gittiğini belirtmiştir. Eyidoğan, AP'li MilletvekiU Hamid Fendoğlu'nun (Hamido) Komisyon da mantar tabanea patlabnasıru da imâ ederek, «Eskl Mecliste yiğitlik vardı. şimdiki g!bi mantar tabancası patlatılmazdı> demiştir. Hatip. Başbakanın Parlâmento Ü» yelerine verdiği ziyafeti de ten» kid etmiş, dünyada hiçbir zaman bir Başbakanın bu şekilde bir ziyafet vermediğini söylemiştir. GP Grupu adına Fehmi Alpaslan, Senato'nun teşkilât kanununun çıkanlmamasmı tenkit etmiş v« •Bu, ik) Meclisli hayatı bir türlü benimsemediğimizin açık delilidir» demiştir. Çekilme Vietkong'un Gizli Radyosu. komünist birliklerin büyük Vietnamda başandan başarıya koştuklarım bildirmişse de, Amerikan Komutanlığı «Düşman. çesitli şehir ve ka aabalan basıp. gerici bir ba?arı>a ulaşmışsa da. önetnll tcsis ve mahalleleri ele geç,ireraeraiştir» demek tedir. Amerikan Komutanhğınca 960 kilometrelik bir cephe hattı 'üzerinde, tampon bölgenin he men güneyinden Mekong deltasına kadar uzanan geniş bir şerit üzerinde başlıyan Vietkong taarruzunun yavaş ya\aş •crimeye» başladığını ileri sürmüştür. Gerçekten, Vietkongun, Amerikanın muazzam ateş gücü ve hava desteği karşısında. işgal ettiği bütün yerlerden ys va; da oUa çekilmeye başladığı gö rülmektedir Pötürge'ye uçaklarla yiyecek ve ilâç atıldı Rekor seviye tkinci Dünya Savaşnnn en büyük muh3rebelerinden farksız olan Vietnam mücadelesinde, dört gün içindeki ölü ve yaralı sayısi rekor seviyeye yukselmiş. hattâ lkinci Dünya Savaşı günlerindeki münferit büyük savaşları dahi bastırtnıştır. Amerikan kaynaklanndan verilen rakamlara göre, Kuzey Vietnam ve Vietkong kuvveüerinin kay bı 10.593 ölüdür. Pazartesi günü ge ce yansına kadar ölen Amerikan askerlerinin sayısı ise 281 i bubnus tur. YaraU sayısı 1195 dir. Müttefik kuvvetlerin toplam kaybı 917 ölü, 2817 yaralıdır. Bu şekilde iki tarafın ölü ve yaralı sayısı 14 bine ulaşmıştır. Sivil kayıplar ise binlerle ifade cdilmektedir. Amerikan Komutanlığı, Güney Vietnamın en kuzey ucundaki Kuang Tri'nin Birinci Hava Tümenine mensup birliklerce zaptedüdiği ni söylemiştir. Kuang Tri, 40 bin Kuzey Vietnam askerinin Ke San piyade üssüne karşı büyük bir taar ruz için top'.andığı alana hikim bir noktadadır. Ağır nakliye uçakları ve helikopterlerle Kuang Tri yakınların» indirilen Amerikan piyadeleri, civardaki deniz piyadelerinin desteği altında şehre girerek iki Vietkong taburunu çember içine almış lardır. Vietkongun. Kuang Tri savaşmda 448 ölü vc 25 tutsak verdigi bildirilmektedir. Tarihi şehir Hue'de ise, iki tank kolu, Hue mâbedinin büyük kapılarını paramparça ederek kale sür ları içine kadar girmiştir. Paha biçilmez Budist eserleriyle tarihi ka lıntıların bulunduğu Hue'de kanlı çarpışmalar öğleden sonra da devam etmekteydi. Amerikan Komutanlığı. Hue'de Vietkongun 200 ölü verdiğini söylemişür. 130 uçak Vietkong ise son üç gün içinde Güney Vietnamın 32 vilâyetinde, 64 şehir ve kasabada tahribat yaptığını bildirmiştir. «Gia Plıong Ba»ın Ajnnsı» 30 ocakta başlıyan hareketlerinin ilk toparlanmasmda. Vietkong kuvvetierinin Güney Vietnamda Amcrikalılar tarafından idare edilen 24 hava üs ve alanına akm yaptığını ve yalnız Da Nang ile Ving Long'da 130 uçak tah rip ettiğini ileri sürmüştür. Televizyona çıkanlar Dün televizyonda konuşan Gü ney Vietnam Cumhurbaskanı Thiue, Vietkong saldırılarınm durdurulduğunu, yalnız bazı eyalet başkentlerinde çarpışmaların devam ettiğini bildirerek, «Fakat, hücumun hızı kesilmiştir» demiştir. Amerikanın Saygon'daki Büyükelçisi Bunker da, beklenmedik bir şekilde televizyona çıkmış ve «Amerikan askerlerinin Vietkong'» yardım ettiklerl» haberini yalanlamı^tır. Kısıtlama önergesi Daha sonra. AP'lılerce gbrüşmelerin 15 dakıka ile kısıtlanması için önergeler verilmiştir. AP'li Feyyaz Köksal, önergenin lehinde söz almış. «Meclisi çalıştırmak istemiyorlar» demiştir. Önerge aleyhıne konuşan Adıl Kurtel (TtP). Mobil Şirketinin Petrol Dairesine yazdığı bir yazıyı açıklayacagını bildirmiş, «Yabaneı şirketler, cüretlerinl o kadar arttırmıştır ki, İdeU hü kumete akıl verecek kadar ileri gitmislerdir» demiştir. Dünya basını ve Vietnam Son Vietkong taarruru, bütün dünya basınında en büyük yeri l«gal etmektedir. Aşa«ına; lngiliz. Amerikan »e K. Çin yorumlarından baıılarını sunuyoruz: «The Guardian» (Liberal), (tngiltere) «Taratlar için çılçınlık olan hareket, kazanabileceKlerini zannetmeleridir. Son iki yıl zarfmda, Viet Cons ve Kuzey Vietnamlılar dafların dışmda büjük bir köyü ele geçirmefee veya birkaç saatten fazla müddetle işgal etmeğe muvaffak olamamıslardır. Bu sefer, daha evvelki saldırılara kıyasla daha uzun, süre dayaıfttıaktâchŞlaK 'i'ayıııiarııia b»kıiacak ofiırsS? <fina şıfidefti taarruzlara geçmeyi tasarlamaktadırlar. Tarafların hiç birl diğerini teslim olmaya zorlayamamaktadır, hiçbirl de kazanamamaktadır ve her ikisi de tahammül edilemiyecek ıstıraplara sebep olmaktadır. Barış için tek çıkar yol müzakeredir, fakat tek tarafın istegıne bağlı kalınca da tnüzakere imkânsız olur.» «The Daily Telegraph» (Muhafazakâr), (Ingiltere) «Bu harbi bir an evvel sona erdirroek Amerikanın koıkunç ve Ripta edilemeyecek vazifesidir. Geri çe kilmelc söz konusu degüdir, zira böyle bir hareket Vietnamlıların istırabına care bulmavacaktır.> (Ba«t*ratı l »ahıfede) «Komttnistlerle. komünist olmayanlarla, budistlerle ve daha başkalanyla sarılıyu.. 17 tnd Enlem Dairesinin güneyinde Araerikan taıvvetlerine Warsı girişilen hücumlar, bütün Işgal kuvvetlerine karşı prişilen hücumlsr. btt. tün Isgal kuvvetierinin basına gtItn httcumlartlır. Amerika Blrle«ik Devletlerinin tırmanma savaşına devam etmekte hiçbir çıkan yok.» Fulrjrtght, »ynca, Vıetnam'daki . Amerütan kuvvetleri mevcudunda artış ihtimalinden söz etmiş ve Vietkong'un baskısı devsm ettiği takdirde, Ameriltanın başka y«dettleri de seferber edebileceğini sbylemlstir. ABD askerlik Malatya muhabirimlz Bahattin Erdem'in büdiıdiğine göre, 26 gündenberl kar sebebiyle mahsur bulunan ve çevresi ile ilişkisi tamamen kesilen Pötürge üçesinin üzerinde dün, Kara Kuvvetlerir.e ait tki uçak uçmus ve verilen işaSaygonda. yer yer gızlenen Vi 1 ret üzerine halka gıda maddeleri ve ilâç atılmıştır. etkonglar zaman zaman ateş açmakta ve ikide bir silâh sesleri Dün sabah saat 820 rte pUot duyulmaktadır. Polis ve askerin Binbaşı Kenan Şen ile pilot 0»siniri bozulmuştur. Banliyölerteğmen Ali Rıza Emre yönetimtn den gelen muhacirler, şehrin dadeki iki Kara Kuvvetleri uçağı. ha err.in olan iç kesimine »kına mahsur halde bulunan Pötürge devam etmektedirler. ilçesinın üzerinde uçmuslar, bu arada Pötürge ıCaymakamı Gün?r Bu arada Saysonfla yiyecek Orbay'm da bildirisi halka atıldurumu kritik bir durum arzetmeçe başlamış, Vietnam Yılbaşımıştır sı «Tet» rfolayısiyle şehre stok Kaymakamm biidırısi şöyledlr: edilen gıda maddelen tükenme«Ben Pötürge Kaymakamı GüŞe yüztutmuştur. Vietkonglar ner Orbay... Sizlere uçaktan bilbütün yolları ve tren hattını tutdiriyorum. tlçe yolunun açılmasıtuklarından, Saygona banliyona Karayollarının bütün ekipleri lerden veya Delta Bölgesinden devam edlyor. Bütün ulaşım ve sebze ve et gelmemektedir. irtibat kesildiğinden, aşağıdaki hu suslann bilinmesine zaruret hasıl olmustur: llçede bulaşıcı hastalık var ve flftç yoksa, aynı uçak iki saat son (Bastarafı 1. sahifede) ra yeni yapılan Belediye dükkânSenato toplantısına katılan öğrelannm üzerinde uçarken büyüK tim üyelerinin ifadesine göre Rekbir kırmızı bayrak sallamak sutörün hakaretine mâruz kalmıştır. retiyle «tehlike Işareti» verilecckProf. Fikret Baykut'un hakarete tir." uğradığı için Senato toplantısınl tlâç sıkıntısı yoksa, Kızılay bav terketmesinden sonra ba*ı öğretim rağı (beyaz bayrak) saUamak suüyeleri Rektöre Fikret Baykuftan retiyle işaret verüecektir. Bu meötür dilemesi için israr etmişler, sajı alan herltjs, durumu KayRektör ise özür dilemektense istifa makam Vekiline ve tlçe Jandarma edecegini bildirmiş. Senatodan Rek Komutanına haber verecektir.» törlük seçimi için tarih tesbit edilmesini istemiştir. Yiyecek sıkıntısı «Cenabı Hak ve kalkınma» Fikret Gündojan'm «AP lilerin sık »ık Cenabı Hak demesini anladım, 1»66 da Cenabı Hak vağmur verdi ve kalkınma bızı yükseldi» sozünü ele alan Bakan, «Ben samimî biir müslünıanım, Cenabı Hakkın adını pek tabii anarım» demiştir. Gündoğan oturdugu yerden «Âmin» diye baŞırm'.ş, Bakan ise söyle devam p'ınistir: «Buraıı cami değil ama benl mecbnr bıraktınız. 1966 da Cenabı Hak yagmar vermeseydi de kalkınma hızımıı '/'• ? nin üzerinde olacaktı. Ama eeçmlste Cenabı Hakkın vatranr verdi | i yıllar çok olmuş, fakat buna benzer bir hız sailanamamıstir.» Silâh konusu Egeli Seçim Kanunu meselesi Bakan Seçim Kanunu ile Uglli olarak özetle »anlan söylemistir: «Kuruco Meelisin yaptıfcı Seçim Kanunnnda Milli Bakiye yoktu. Daha sonra iktidarda bnlunan bir parti, zararı herkesce kabul «dilen ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan Milli Bakiye si«temini grtirdi. Kurncu Mtclinin getirdijtl sisterai bas ka bir parti i f Jistirdiîi caman mübah. biz Karucu Merlisin getirdiji sistemln ı&lına dnnmek istedidmiı zaman günah olnvor. Biz millete vnadcttiftımiı gi bi buçünliü seçim sıstemini deJiştirecegiz. Knrucu Meelisin kabnl etti*i sistemi veniden ihya edeceğiz.» Bakan, partızan!;§ın yürde 100 karşisında olduklarını sb'ylemış, «biz hiçbir valinin, haynıakamın veya memnrun AP li olmasını istemiyoruı» dpmiftıı CHP lı Ekrem ö?den «Misâller var» diye müdahale etmıştir. CHP li Fıkret Ciündoğan söz aiarak Bakana eevap vermiş, Bakanın tahrikoılık metodu kul landığını öne sürmüs. AP Grupunun muhalefet sörcülerıne de vamlı şekilde «ataîrnasını ele alarak «AP tirupu nıüsaade etgıtı de biz hükümetle cebelleselim» demiştir. GündoSan hükümetın Anayasanın öngördüğü buiusları yerine getirmediğini öne sürdükten sonra «Hersey halledilmis de Seçim Kannnn kalmış. sanfci Seçim Kanunu degişinee Türk h»l kının yaşayısı değisecek. haytr siz bir beynamaz özrü arıy*r> sunuz» demiştir Bu sırada bir AP li «tuh» diy» bagırmıstır. CHP Grup Başkanvekili hükümetin iktısadi devlet teşekküllerinde uyguladığı polıtikaya örnek olarak thsan Candar" ın Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden ASası Sen'in Türk Hava Yolları Genei Müdürlüğünden dlınmasım örnek gostermiş «Bir Bakan Ağa&ı Sen'i yerinde tntacağım dedi, bir hafta sonra G»nel MUdürün yerinde veller esti» demiştir. Gündoğan özetle şöyle devam etmiştir: «Biz aile dâzeninin deffistirilmesini istemedik, ama toprak düzeni boıuktur. Anayasanm emrettigi «ekilde kamalaştırma ile mülkiyet düzrnini defeistire biliriz. Bir sahsa 100 binler kazandıran arsa düzenini de deüi» tirmek ıstiyoruı.» AP ülerden bir Senatör, «4 se> ne niye yapmadınız» diye sor> muş, Gündoğan da «Size bıraktık» cevabını vermiştir. Enflâsyonun AP ye ait bir hastalık oldugunu öne süren Gündoğan, bu yıl içinde yeni i vergiler beklemek gerektiğıni i belirtmiştir. Mescit isteniyor Hüsnü Dikaçligil (AP\ Pariamentoda iyi bir mescit yapümasmı istemis, tngiliz Parlâmentosunda birleşimin açılmasından ön ce bir papazın dua okuduğunu be Hrterek, «Bu, gericillk degüdir» demiştir. Seiâhattin Cizrelioğlu (AP), Senatodaki ışık tertibatmın gözlert bozduğunu ileri sürmüş, Rifat Öztürkcine (AP1 ise, Meclis binasının içinde iyi bir mescit açılmasını istemiştir. Durum ne olacak? Rektör Ekrem Şerif Egeli istifa etmediğini dün açıkladığına ve bu konuda yazıh bir vesika olmadığına göre, Rektörün istifası diye bir durum yoktur. Senatoya katılan ö | retim üyelerinin «istlfa etti» şeklindeki iddialan da bir anlam taşunaz. Ancak. 65 yaşındaki öğretim üye lerinin emekliye ayrılması konusunda hazırlanan tssarıyı Rektör Başbakana sunmamı?, Senato kararma uyTnamıştır. Rektörün Senato kararına uymaması halinde ne olacaktır? Bu konuda kendisinden bilgi aldığımız Hukuk Fakültesi Profesörü Lutfi Duran, icva organı ve Senatonun temsilcisi durumunda olan Rektörün Senato kararlarına u>mak mecburiyetinde bu j lunduğunu belirterek, Vymadığı takdirde Senato toplantıya gitmlyerek Rektörü boykot eder. Üniver «itedeki faaliyetler fiilen ve huku : kcn durmuş olur. Rektör ya Senato kararına uymak veya istita etmek zorunda kalır» demiştir Kırmızı bayrak sallandı Bildirinin dağıtılmasından sonra yeniden Pötürge üzerinde uçusa geçen uçaklar. Kaymakamlılî binası önünde toplanan halkın kır mızı bayrak salladığını görmüşlerdir TehUke işareu Uzertne uçaklar Malatya hava alanına gelerek aıda ve ilâç malzemelerini alıp yeniden Pötürge üzerine gelmişlnr ve bunlan ha'ka »tmıslardır Müzakereler öte yanuan, Washington'dakl tarafsız gözlemcilere göre. Vietkong'un Güney Vietnamda giristtgi genel hücum, Amerika Birleşik Devletlerinin Hanot ile bans mUzakerelerine girisme çareleri araması için gerekli olan bütün kapılan kapatmıs değildir. Ataöv, TİP'i hırsızhkla suçlath 16 yıldanberi ilk defa tren seferleri durduruldu DDY Genel Müdürlügü. Dogı ve GüneyDogu Ulerinde kardın mahsur kalan ^ren yolcuları kurtan'.arak kendilerine havadan tnda yardımı yapılrmsUr Raztantep • Nizip arasındakl «Türkyurdu» istasyonunda mahsur kalan BaBdat Ekspresinin yol cuları kurtanlarak civardaki Kü'lü k ö ^ n e verleştirilmiştir Rotatit imdat treni ile kurtarma ekipleri. Bagdat Ekspresinin yolunu açmak için ça'ısmalara devam etmektedirler Halen kar yüzünden «Kiirk • Gezin, Eskiköy • Rozarmut, Narlı • Niıip. Akcakara • Gftltepe, Pâlu • Beyhanı ve Mus • Tatvan demiTyolları kapalıdır Dün tstanbul ve An&aradan Doguya tren kaldınlamamıstır. DD Y. İstanbul 1. tş'etme Müdürlüğünden vertlen bügiye göre, yolla, rın kapalı olması yüzünden «Dogu» ve «Güney» Ekspresi selerleri 1942 ve 1952 vıllarındanberi ilk defa irjtal ed''mektedlr Butgaristan'dan $ nci sahifedı>t anlaşma önümüzdeki günlerd» açıklanacak ve Bulgaristan Başba» kanı Todor Jivkov'un 20 • 26 mart tarihleri arasında Türkiye'ye yac pacağı resmi ziyaret sırasında iro> zalanacaktır. Söz konusu anlaşma Bulgaristan'cia bulunan Türklerden 10 bin kişilik bir kitlenin Türkiyeye göç etmelerine imkân verecektir. Daha önce yapılan ve sonradan durdurulan göçlerden ötürü parçalanmış, bölünmüş aileleri birleştirme amacını güden bu anlaîmanın görülen bazı noktalar öaetle şöyledir: O Göç edeçek kişiler, Tftrklye'de birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan kisUeri tevsik edeceklerdir. & Beraberlerinde mesleki araçlannı getirebilecekler ve bun lara Gümriik Vergisi konusundı özel kolaylıklar sağlanacaktır. 6 Bulgaristan'da ferdi mülkl yete tâbi olmayan tarım âletler getirüemiyecektir. O Bulgar Hükumeti tarafın dan kamuiaştırılan gayrimenkul lere ileride bir ödeme vapılacal olursa bu göçmenler de bu öde meden aynen Bulgar vatandaşla n gibi yararlanabileceklerdir. Saygon'da Baskent Saygon'da da, »iddetH çarpışmalar dün de devam etmiş tir. Vietkong, Tan Son Nhut Hava Alanı yakınlarındaki bir asker! po lis karakolunu işgal edip ele geçirdiği jiplerle etrafa dehşet saçmıştır. Vietkong, şafakla beraber, Soygonu 32 kilometre Kuzeydeki Bien Boa Amerikan üssüne bağlıyan Hoa karayolu üzerindeki bir köprüyü ele geçirmiştir. Güney Vietnam birlikleri. bajkentinrf^k*z4rıdŞci%lriitün evleri teker teKSr aramaya'başlamışlardır. Silâhh ve miğferli altı yedi ki silik gruplar evlere girmekte, dolapları açmakta, kilerleri dikkatle araştırmaktadırlar. Baskentin merkerindeki ç»rşı y* rine bu şabah altı idam sehpası yer leştirilmiştir. Yakalanan Vietkong tedhişçilerinin burada idam edil SN?: alan AP'li thsan Ataöv, TİP' lüerin protestoları VJ sıra kapaklanna vurmalaıı arasında, şun ları söylemiştir: Amerikan Dışişleri Bakanlıgı j «TİP, Türk demokrasisinin tesozcüsü. dünkü demecinde Ame | meline diııamit koymak istemekrikanın, Kuzey Vietnam hüku j tedir. Vatandaş kesesinden hırmetinin görüslertni anlamak için I sızhk yapmak niyetindedir. Oizli «Nabız yoklamalar» na devam vesikaları almak suretiyle emelettijini beltrtmis ve «fakat» delerine hizmet etmek istediği vamiçtir. «Buntı başarma volunda, baıuı memteketler hesabına vfşı resmi tez, hava »kınlartnın kesiletmek istemektMİir. Ağııları hep mesinden sonra San Antonio petrol kokar. diHeru tppralj.valar. Size, bu kürsüde konujsmak blle^ föfmülü» nün* tamamen trcçerli. çoktur. (CHP Gnrpttntr*^)8tıil?' •*Jah»tl6J*e esası teskil etmesi merkezindedirj» rek) Dua edin bu gruba; MUlî Başkan Johnson, dün Beyaa bakiyeyi petirdi.» Saraydaki bir madalya takma tö Daha sonra görüşmelerin 15 dareninde, Hanoi, tutumunu aydınkika i'.e sınırlandınlmasını istelatıcj davranıslardan kaçmdığı yen AP önergesi, yine AP'lilerin stirece bombardımanlann devam oylarıvla kabu\ edilmiştir. edecegini belirterek «karşılıklılık» teîini doftrulamıstır Gündoğan kürsüde Rektör istifa ederse . . ^ ne olur? ' ; Boran, iade ediyor Yoğun bombardıman Amerikan ve Vietnam kuvvetleri, meskun mahalleleri yoğun bir şekilde bombaladıklan halde, başşeh ri hâlâ Vietkonglardan temizleyememislerdir. Saygon bâlen, sarılmış bir haldedir. Gece dört mahıllede savaşlar devam etmiştir. Sabah ise, Şolon Çin raahallesınde iki polis karakolu hücuma uğramıçtır. Hükümet paraçütçü kuvveÜerinden iki tabur derhal yardıma gönderilmiştir. Fakat havan topları kullandıklan sanılan Vietkonglar hâlâ devam etmektedirler. Vietkonglar, Bien Hoa yolu üzerinde. hükumet kuvvetlerine karşı saldınya geçerek makineli tüfeklerle donatılmı^ birçok cio ele geçirmişlerdir. Komünistlerin bu araçlan devriye gezileri için kullanaeaklan tahmin edilmektedir. Hükümet kuvvetlerine ait Helikop terler. Ordu ciplerini aramaya çık mışlardır. Bundan sonra İhsan Ataöv'ün sataştığı iddiasıyla TİP Grupu odına Behice Boran söz almış vs AP'lilerin sıra kapaklarına vurmaları ve protesto'.an arasında «Hakaretltri aynen iade ederim» demiştir. Büyük darbe Valan mı? «New Vork Times» «Komünist taarruzlarının kapladığı saha, şiddet ve kuvveti. sözde uyanık olan müttefilc kumandanlığını fena halde gafil avlamıştır. tlk komücist başarüarı, harb terakkisi hakkında son zamanlarda yapılan resmi Amerikan açıklamalarını şüphe gölgesine bürümektedir.» «Pekin Halkının Gfinlük Gazetesi» (Kızıl Çin) «Dogunun rüzgân bize saadet getirmiştir. tlkbahar festivali zafer çağnlarıyla tesbit edilmiştir. Saygon1 daki Amerikan elçiliğinin işgali, Amerikarun Güney Vietnamda günlerinin sayılı oldugunu gösterir bir işarettir... Çin halkı, Güney Vietnam halkımn Kurtuluş Silâhh Kuvvetleri tarafından kaz«mlan bu fevkalâde zaferi tebrik eder... Johnson*un yalanları, bugünün hakikatleri karşısmda bütün dünya tarafından alay mevzuu olmustur..» Başkan Avar. güıüHü patırdı arasında sadet dışma çıktığmı ileri sürerek. Boran'ın sözünü yarıda bıraktırmış ve mikrofonun elektriğini kesmiştir. AP'lilerin protestoları kariısmda Başkan Arar. «Bir arkadasinız. demokrasinin altına dinanıit konuyor. dedi. Boran da. gensorularm dcmokra^ilerin işleyişinln bir parçası oldugunu anlattı» demiştir. Başkan, mikrofonun elektriğini kesiyor Güney Vtetnamda son günlerde meydana gelen olaylar, ilk bakışta Amerikanın Hanoi ile müzakerelere girtşme konusundaki tutumunu degiştirmedifci kanısı nı uyandırmaktadır. Bu olaylann yorumlanıs şekli, durumun değeriendirilmesinde önemli bir etken olmalıdır. Birçok resmi çevre, Vietkong'un «kıs • ilkbabar kampanyası* hak kında ellerinde bulunan belgeler dolayısıyla, bu harekâtın, müzakereler sırasında Hanoi ile Ulusal Kurtuluş Cephesinin durumunu güçlendirmek için büyük çapta bir darbe indirme amaa taşıdığıru dUşünmektedirler. îddia edildiği gibi Rektör, istifa etmişse veya Senatonun dirertmesi halinde istifa etmek zorunda ka lırsa tstanbul Üniversitesinde ikinci bir ihtilâf konusu ortaya çıkacaktır. Yeni Rektör Tıb Fakültesinden mi. yoksa Fen Fakültesinelen mi seçilecektir?. Yürütlüktekl Üniveniteler Kanununa göre. Rektör istifa ettiği taktirde yeni rektör aynı (akülteden seçilecektir. Oysa 1967 yılı yazinda cıkan bir ka nunla görev bsşmda bulunan Rektöre bir defa daha Mcilme hakki verilmis. Ord. Prof. Ekrem Şerif Egeli bu hakka dayanarak lkinei defa seçilmiştir. Rektörün sahaına vetilen bu haktan Tıb Fakültesinin öjtretim üyeleri yararlanabilirier mi?. «Kırat bizleri çek» Kızan Başkan AP'lilerin bazı sataşrnaları karşısında kızan Başkan, •Çarşamba günü beni mcthediyordunuz» demis, «Öıel stbeplerle. oturuma, 15 dakika ara vermiştir. Ara verme sırasında AP'li Selâhattin Güven, AP Grup Başkan Vekili Sabit Osman Avcı'nın yanına gelerek, «Grupu idare edemiyorannnz, Ataöv'ün konuşmasına ne lüzum vsrdı?» demiştir. Avcı ile Güven'in tartışmasına, diğer AP'liler engel olmuslardır. Soyısı 8'e çıktı (Baştarafı 1. sahifede) maya devam eunektedir. Belediye Başkan adayını seçecek teşkilâtm 3 bin delegesi, adayların çoğalmasıyle birlikte güç duıumda kalmış ve daha şimdiden, kesif kulis çalışmalarmın içine girmiştir. Bu arada, Yoklama Kurulu üyelerinin, bir kısmı aday seçimine Genel Merkezce baskı yapılmaması için harekete geçmişlerdir. Üyelerin bu konudaki hareketlerini, adaylardan Dr. Cavit Köksal, Faruk Ilgaz, Ertuğrul Adalı ve Orhan Cemal Fersoy desteklemektedir. Nitekim, görüştüğümüz adı geçen adaylar, •Demokrattk bir mücadele olması lâzımdır. Genel Merkezbı bir baskı yapaeagnu tahmin etmlyoruz» demişlerdir. İki şehir Dün sabah iki Vietkong alayının yeniden Pley Kui'ya büyük bir taarruza geçtiği ve h&len bu alay mensuplarınm, Amerikan helikopterlerinin ateşi altında şehrin içinde bulundukları öğrenilmiştir. Şimdiye kadar Vietkong saldırı smdan mâsun kalan Thu Dau Mot şehri de dün hücuma uğramıştır. Saygon yakmındaki bu şehir işgal Maraş'ın Pazarcık istasyonunda mahsur kalan iki trenin 3700 yo\cusuna askeri uçaklarla ekmek, sucuk ve helva atümıstır. Ayrıca bir helikopeter Pazarcıktan bir istasyon ilerideki Haydarlıya inorek doğum vapan iki Vtadına U55 yardımmda bulunmuştur. DemıryoUann kapalı olmasmdan MuşProf. Egeli istlfa ederse yeni Rek ta bekleyen Uç trenin yolcularınm, tör hangi Fakülteden seçilir kovagonlar Üzerine şu cümleleri yaz nusundaki görüşünü açıklayan dıkları görülmüştür: «Demirel, t s Prof. Lutfi Duran, özetle şöyle dirall denizaltısinı anyacafina. Oo yor: fcuda kaybolan vatandaşlannı ara», «Tekrar seçilme hakkı Rektörün 1 «Kır at gelsin bizlerl çeksin..», «ahsııın verildiğine göre. benim hu «Evvelâ vatan, sonra seçim», «Dik kuki kanaatim yeni rektörün Fen kat.. Dikkat.. 3lüm kervanı, lutFakültesinden seçilmesi gerektlği fen binmeyin.» seklindedir. Böyle olması gerekir. Fakat 1960 yılında 115 sayılı kanun görev başında bulunan rektörlere, Urfa • Diyarbakır yolunda üç seçim yaptlmadan 3 yıl daha görev gün önce kara saplanan Sabri Allerine devam etme hakkını vertınoğlu'nun kullandığı 63 AE 219 mişti. 114 sayılı kannnu protesto maksadıyla bu rektörlerden bazı ' plâkah taksi, Hilvan Siverek arasında kara saplanmış. şoför ları istifa etmişler. aynı kisilcr yave kimlikleri tespit edilemeyen pılan seçimlere katılarak tekrar iki yolcu, donarak öUnüşlerdir. rektör seçilmişlerdi. Böyle hatalı Diyarbakır Siverek yoVunda kabir emsal de vardır» Prof. Duran ra saplanan ve otobüste unutulan böyle bir ihtilâf çıktığı takdirde, yolculardan 55 yaşındaki bir kaher iki fakültenin de Danıştay'a mü dın da, donarak can vermiştir. racaat edebileceklerini belirtiyor. MTTB ( M a a h 1. Sahlfedp Fakültesi Profesörler Kurulunuı sınıfa «başörtü ile giren» bir a öğrencinin bu davranışından c türü disiplin kuruluna verilrru yeceğini kararlaştırdığını belirt mişler ve «bütün takülteleı deki kız ögrencilerin dersler başörtü ile gelmelerini arzu ed. yoruz» demişlerdir. Türkiyede 1914 Rusyasındaki t bi yeraltı komünist {aaUyeUerüv yoğunlaştıgmı iîeri süren yönetic ler «dinsiz bir yükselmenin ol: nuyacağı» kanısmda olduklarır belirtmişler ve özetle sunları sö lemişlerdir: «Din adamlarımıza karşı sald nlar olmakUdır. Mukaddes Kit bırruz ayaklar altına ahnmaktadı Bu ve bu gibi hareketler g rektiği şekilde önlenecek, mât ve likir fukaraları ezilecektir.» 4 kişi dondu I Bakan tekrar kürsüde ; J • 1 | ! | j Gündoğan'a cevap vermek 1 çin Bilgehan «eltrar söz almış ve CHP Grup so?eüsünün konuşmalarını bir redyonun sözlerine benzetince Gündoğan otur duğu yerden «ayıp ayıp» diye bagırmıştır. Bakan Genel Müdürlerl «aittin sene» yerlerinde tutmak diye bir usul olmadığı. hükümet ] gerekli gördüğü taktirde bunları değiştirebilecesini söylemiştir. Bakan konuşurken. CHP Grup Başkanvekili Sikret Gündoğan «Ben bunlan dinlemem» diyerek salonu terketmiş, bu sırada AP liler koro halinde «koçma. kaçma» diye bağırmışlardır. \ Son söz olarak AP Grup Başj kanvekili Şeref Kayalar kor.uş1 muş, «Gündotan açık seçik değil açık saçık konnstn, bn görüşler Türk halkı tarafından reddedilecektir» aemiştir. Kayalar. AP Grupundan satasmada bulunmamalarını iste TÜRK İŞÇİLERİNİN BUYUK KAYBI Türk sendikacılannın babası, büyük işçi lideri ve Sendikamız Müşaviri Ruslar, Türkiye'ye ham petrol vermeyi reddetmiş 15 dakikalık aradan sonra, petrol konusundaki gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması görüşülmeye başlanmıştır. . CHP grupu adına konuşan Hudâi Oral, hükumetin sorumlu oldugunu ileri sürmüş, «Hükumet, istifa ermelidir» demiştir. TİP Grupu adma Adil Kurtel GP adına Turan Şahin, YTP Grupu adma Nihat Diler konuşmuş, AP Grupu adma Turhan Bilgin, «Hükumet, Sovyetlerden ham petrol istemiş. ama bu lstek reddedilmiştir» demiştir. VEFAT Merhum SABUNCUZADB HAC1 SAKİH Beyin rtfikası Suat Sabuncu, Fethl. Faruk. Fadıl. Nurlnisa Sabuncuogullarımn *nneleri Acı Bir Kayıp Selâhattin Demlrkan'ın eşl, Firuzsn Çakıroflu ve tnei Şerbetçi'nin anneleri, Hüseyin Çakır oğlu ve Kemalettin Serbetçl'nin kayıcvaldeleri, Yemen Şehidi Ahmet Fadi'nln ve Zehra Hanımın kızı Salihatı Nisvandan YEFAT Merhum T. Terzl Hasan Fehm eşi, T. Terıi Fikri Üstünda H.kkı Üstündal. İşletme Müher disi Mehtnet Üstündal. Sabah! Krptanoğlu, Asude GöKİöIü »nneleri, hâkim MuzaHer Kap tanoğlu, D Bankası memurları dan Kemal Gürdöl, Fahriye Ü tür.dal'ın kayınvaldeleri, Mesu^ Vasemln Üstündalın. Ahmet, N lüfer, Mehmet Kaptanoglu'nı büyiikunneleri Ü1EYİR KURAH ( BABA ) 2 Şubat Cuma günü vefat etmiştir. Babamızın cenazesi, bugün Sümbül Efendi Camii'nden öğlg namazını müteakip kaldırılacak ve Siüvrikapı'daki ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. Kendisine rahmet. mağfiret, kederli ailesine ve bütün dostlanna başsağlığı dileriı. TtRKlTE GIDA §ANATtt lŞÇİLERt SENDtKASI (Cumhuriyet: 1130) Yazıhaneler, Kulis merkezi oldu Fersoy hariç, Belediye Meclis Üyesi olan Dr. Köksal, Faruk II j gaz ve Ertuğrul Adalı, hummaîı ı bir çahşma göstermektedir. Üç a i day adayı, yazıhanelerini kulis ça j hşmalarıntn merkezi haline getir j miş bulunmaktadır. Yine adı ge ı çen bu 3 aday adayı, Belediye Mec j lisine vatandaş dert ve dilekleri \ ni getirme ve neücelendirme yarışı içinde görünmektedir. RAFİA LÜTFÜYE SABUNCUOĞLU 1 Subat 1968 Perşembe günü Hakkın rahmetine kavujmustur. Cenazesi 3 Subat Cumartesi öğle namazını müteakip S'Şİi camiinden kaldırılarak Edirnekapi Çehitlifelne defnedilecektir. Allab rahmet eylestn. AtLKSt Not: Çlçek gonderllmemesi rlea olunur. tlaneılık: İSM1116 SADtYE DEMİRKAN 1.2.196S tarihinde velatetttğinden cenaıesi S.2.1968 Cumartesi günü ögle namaıını müte»ktp $iş11 camllnden ahnarak Zineirli kuyu Asrî Mezarlığına defnedileceğtni bütün akraba ve dosüara bildirirlz. Kemalettin Şcrbetcl ailesi Not: Çelenk gönderümemesi ri Dilberistan Üstündal 2.2.1968 Cuma günü vefat < miştir Cenazesi 3 Şubat lî Cumartesi ögle namazını mütc kip Kadıköy Osmanağa canüi den kaldırılarak Erenköy Sah yl Cedid mezarhğına defnedi cektir. Ulu Tanrıdan rahmet Bakanın cevabı Bundan sonra Enerji Bakam Refet Sezgin konuşmuştur. Sezgin, Petrol Kanununu değiştiren tasarınm Mart ayında Meclis'e getirileceğini bildirmiş, TİP'e çatmış, gensoru önergesindeki belgelerin ahnma şeklinin «Hırsızlık» oldugunu öne sürmüştür. Bakanın konuşmasından sonra petrol konusunda hükumet hakkında gensoru açılmaMm isteyen önerge, AP, GP ve Bağımsızların oylarıyla, reddedilmiştir. | Bundan sonra birleşim, Pazar1 tesi gününe bırakılmıştır. ea olunur. leriz. Ailes) erkânı İlçeleri geziyorlar Belediye Başkan aday adaylan, dünden itibaren ilçeleri dolasarak, taskilâtuı nabzını yoklamay* bajlamışlardır. Geç saatlere kadar devam eden toplantılarda, yapılacak işler de anlatılmaktadır. taneıhk 4S48/1121 tlâncıhk 4839n Siift Valiliğîtıden 1 Kurtalan ilçesinde yapüjıcak 6 daireli Halk Konutu inşaatı 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zar1 usulü üe eksiltmeyo konulmustur. 2 İşin ke«if bedeli 212.604^0 liradır. 3 EksUtmo Sürt Bayındırllk Müdürlüğu odasında Ü İhale Komisyonunda 19.2.1968 pazartesi günü saat 10.00 da yapılacaktır. 4 Eksütme sartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Mudürlüğünde görülebilir. 5 Eksütmeye girebilmek için lsteklilerin: A (11.880,22) liralık geçici temüıaünı, B 1968 yüına ait Ttcaret Odaaı balged, C Müracaat dilekçeleriyl» birlikte vereceklerl ek»iltme «artnime«ind« belirtilen ve usulüne göf« hazırlanmış olan plân ve teçhizat beyannamesi en az bu işin keşif bedelinin yarısı kadaı bir ij başarmış ve kabulünü yapmış olduklarına daiı belge eklemeleri ve buna göre Baymdırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgelerini tekiy mektuplan ile birlikte zarta koymai&rı iâzımdlr. 6 tstekliler teklif mektuplarını 1921'.">8 pazartes! günv saat 9.00 a kadar makbuz karşıhğuıdd İhale Komisyonv Ba|kanlıfına vereceklerdir 7 Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarih 16.2.1968 euraa günü mesai saati sonuna kadar. Telgrsfla müracaat ve postada vâki gecikmeler kabu edilmez. Keyfiyet üân olunur. (3asın: 10761/1094 LEIPZIG FUARI İÇİN ÖZEL SEFERLER Fuar Münasebetiyle 2 Mart 13 Marl tarihleri arasmda ZOrlh ile Leipzig arasmda gidişdönüş hergfin dört Swissair servisi vardır. Türkiyeden yaptığımıı A Coronado Jet seferleriyle bu »ervisler irtibatlıdır. 13:10 15:15 19:15 21:20 Belge sistemi (Bastaralı 1. sahifede) lirli süre içinde lise ve ortaoku j lu bitiremiyen öğrencilerin kayıtları silinmekte idi. Yönetme likte yapılan değisiklikle belge ı'ıstemi yeniden konduğundan öğrencinin öğrenim lüresi sınır lanamıyacakUr. İki y 1 üst ü«t« aynı unıfta kalan öğr«Bciyt belge verilecek, ancak bu 8grenci belge ıınavında ta.jarı go* terdigi taktirde bir üat aııula d«vara ıdebUectktir. k ZORtH LEIPZIG 10:20 08:10 18:15 16;05 ALTHÜ Cumhuriyet R«»t HamU Aziz Utanbul: 47 41 05 Anksrm: 1269 57 Umlr: 220 93 X?ni Ajans: 0526/1114 24 kıUce 10500 113.00 134.00 114.00 119.00 İJ.JO 105.25 185 135. lld. 13". 15.S2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog