Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CU1VIHURİYET S Şubat 196S VERA VERrSCHKA Vcszcın: Burhan FELEK Cumhurîyef 3 Şubat 1929 tarihli Cumhuriyet'ten Davranma!,. . daha doğrusu gei • ce çökmüştü.. bizün kan* vedekiler de iyice sohbete rialmıslftrriı.. Nuri Ue Ahmet tavla oynnyor, Konsolos Bey de Ahmetle konnşu yordu. Rahmi ölr taraftan tırnak çakısiyle tırnağını keserken onlann lâfını dinliyor.. Ali Receple kimbilir neler konuşuyordu. Kahvede bir iki yabancı müşteri vardı.. birisi karayağu kalın elli, ba91 traşı.. bıçkın kesiminde bir ad&mdı. Bir ara Rahml: Silâh patladı.. dedl.. ktmse aldın? etmedi.. az sonra yan 90kaktan bir bo? teneke sesi geldiNnri: Ne olüi!.. dlye basnu kaldnv dı~ dular.. Nasıl girmiş bunlar?.. Ağabey vesiludar cebine koa Ağabey.. akşamları yan penmaz mı?.. cereyi açıyorum.. camie hava gir Hadi be!.. Herkes tanıdL. sin diye.. oradan girmişler.. Ama dolmuştakiler. Kedileri kovaladılar.. onlar Ali koşarak geldi: kaçtı.. bizimikler de çıktılar. Ahmet Bey.. bizün camide Ali kapıyı küidledi.. Nuri: birisi var. Hadi lıahveye gidellm. Recep Kim var.. meraklanır.. Göremedim.. ben kapıdan Gidelim!.. girdim.. alettriği çevirdim.. yan Rahmi anlatıyordumadı.. biraz ilerledim.. pencerc Ağabey!. Camide biraz korfcnin önünde bir karartı gördüm.. tuk galiba!.. Kim o? dedim.. ses vermedi. Nereden anladın? Korktum.. buraya geldim.. Kim o! diye bağırdın!. Ahmet: Ya ne yapabilirdim?. Hadi bakalım.. Bağırmaya ne lüzum ağabey I Rahmi: Cesaretli adam.. benim gibi konuşur.. Ağabey» silâhın var mı? Rahmi.. Sen lâkırdıya canak Yok.. ama aldırma!.. Bir so» Istanbulda karakıs Kulağuuz kiriste olsun arkadaçlar! diye bir şey yumnrtladı. Ahmet cevap verdl: Ne o.. gene bir bomb» haber ml işittin.. İşitemes mlyim agabert İşitirsin, işitirsin! Bn sırada dısandan bir patlama sesi geldi.. Silâh patlryor yahu!.. O silâh değil, senin ödün pa* fayor. Benim mi? Nnri lâfa kanştı: Yok kaynananın „ pa buluruz.. tutuyorsun ama akşam akşam gfi Rahmi içerlemişçesine: Nuri kardeşim.. sen her lâ Recep, saplı gfipürgenin sopası naga girmeyeyim.. Kızma ağabey. Hanl ben senı çekip Abmedin elioe verdl. fa karışmasan olmaz mı? nin için sojlüyorum.. Kabadayı Nuri: Ben vatandaş değfl mryim?. diye geçinir . Ben de geleyim mi?.. Her lâfa karışırım. îki patlama daha olunca Rah Gel.. Kanşırsın ama kaynanamdan mi: Lüzumom varsa geleyim. lâf edemezsin! Yere yat!.. Herif atrvor yahu!Rahmi: Sen de benim kaynanamdan diye seslendi. Hepsi durdular» Nuri ağabey.. sen de gel.. konuş. Fena bir şey mi dedük? Ahmet: Şimdi ağabey mi olduk! Senin kaynanan yok kü Köseyi dönelim de ortalığı Ahmet: Senin var mı? Uzatmayın.. kim gelecekse gorelim, diye hızlandı. Benim de yok ama beDd oRahmi: gelsin.. faır... Yavaş ol ağabey!. Bir kör Konsolos: Olursa ben ona ilişmem.. Biz Recep Efendiyle burada kurşun... Sen bilir bilmez her lâfa kaAhmet nşma!. Benden sana kardeş na bekleriz.. Sus be!.. Kabadayı.. diye yü İsabet olur Konsolos Bey. glhati.. sen benim ne konuştuğurüdü.. ötekiler takip ettiler.. Yir Ahmet, Rahmi, Nuri, Ali soka mi metre kadar ileride bir kamu biliyor musun? Bn esnada nzaktan bir patlama ğa çıktılar.. Recep seslendi: rartı gordüler.. Ahmet jürüme Nuri Bey!.. daha oldu... ye başladı.. Rahmi bağırdı.. Ne oldu? tşittin mi?.. Davranma!. Cebine ökstireyim mi? tşittim.. ne olmuş? Adam birdenbire yere çömel Hadi be zevzek berif!. Sen di.. Ahmet koşmaya başladı.. ö Ne olduğunu ben bilirim.. gendu cebine öksür!. O sırada Ahmet lâfa kanştı.. tekiler de.. Yürüdüler. Camie yaklaşırlar Rehmi!.. Kes palavrayı vaRahmi: hu!. Şnrada vakit geçirmek için ken Rahmi: Yakaladık ağabey.. afabey.. Ağabey.. dağılahm.. iki zar atıyoruz onu da rmhat östüne paltonu at!. bırakmıyorsun! Neden o!.. Nuri: Koşsan a yabu!.. Dedikleri sı Herif atarsa.. toplu durmıya Ağabey! Ben «ana bir şey derada Ahmet yetişti.. Adamın üv hm.. dim mi?.. Hep bu Nurinin işi.. tüne çullandı ve elindeki elektrik Nuri: Aman be!.. Birbirinizi yersl Ulan Rehmi handiyse stper lâmbasını yfizüne tuttu.. nfe! Nuri, Nuri.. , Aaa!,. Beyefendi! Ne yapıkazacaksun.. Ama kaynanama kttfür ettt. jorronnz burada.. Nnri: Snsss! Ahmet be>efendi! N e " ıaYavas yavaş ve dağınık halde Hâşâ! Ben kaynanan* küffir mandanberi polise intisap buyur camie yaklaştüar.. etmedim.. Karanlıkta.. Nurinin ayağı bir dunuz.. Ya ne ettin. Hayır.. o değil.. Ulan Rehmi.. »en şskadan tenekeye çarptı... Ne demek o değil.. (Ayağa Rahmi: ınlım»7 mİSUn!.. kalktılar). O neî Bunun şakası yoktur NnrL. Nuri Rahmi>e.. Nnri: herif takır takır silâb atıyor.. Hah!.. Yakaladuk.. Senin Çörçöp!.. Hasim Babanra or Kim atıyor?. gangsteru! Sık gırtlağından padusu.. Kim atacak?.. Gangster... kalum.. Sussss be!.. Çenen pırtı! Kim gangster bc!.. Hadi be!.. Alay etme!. Ağabey!. Anlatayım ds din Camie geldiler.. Ahmet yavaşça: Ne alay etmiyecektim?. Her te!. Ben bugfin aşağı indim.. Mar Ali.. sen ileri geç.. kapıyı ya fnrdüfünüz adamı hırsız dive puççularda biraz işim vardı.. son vaşça aç!.. tutuyorsunuz.. Ajiptır üe!. Bu r» oradan Eminönüne geçtim~ Olur Ahmet Bey!.. adam kırk yıldır Patriğin.. efendohnaşa bindim.. Aksaraya gelirAhmet: dime söyleyim.. Konsolosluğun.. ken.. iki kişi konuşuyordu.. ku Elektrik neden sönmüş.. a efendime söyle>nm.. Derken Kon lak verdim.» Gangster yok mu caba!.. solos: gangster.. Vallaha bOmem ağabey. Ahmet bevefendü. Lutfen Kontak ohnasın!.. Kim be!.. şuralan bir aravınız.. Yok ağabey.. yatsıda şıkır şı Hani hapishaneden kaçtı! Bevefendi. Siz bizi görünce kır yanıyordu.. Hangisi?.. neden vere çömeldiniz Peki.. sen dur bakayım.. Irfan yok mn, trfan? Monşer.. Ben bir kere sizi Ahmet yavaş yavaş içeriye doğ görmedim.. Karanlıkta bir takrm Yok.. ru giderken ileride «pat!» diye eşhas geliyordu. O sırada ç<İ7İü Ağabey nasıl yok!.. Oğlum.. Irfanı öldürmediler bir ses geldi.. Ahmet durdu.. ve ğumü düşürdüm.. Hemen eğilseslendi: dim.. Yerleri elimle ararken siz mi?.. Yok ağabey öldürmemişler.. Çocuklar.. siz kapılan tutun! üstürae hücum ettiniz ve beni tevkif buvurdunuz.. Kimdir o?. Kim söyledi? Affedersiniz.. Konsolos bev!. Hiç ses yok.. Rahmi Nuriye: Ağabey.. dolmuştaki yolcular İceri girsene be!. diye fısü Bir kere biz sizi karanlıkta ta•Sylüyoriardı.. trfan geziyormuş. nımadık.. Ondan sonra da bu Hadi be!.. Adam delik deşik dadı. Rahminin evhamından bir çangs Ben kapıyı tutuyorum» oldu. Vurulan o değfl mi.. ter atmosferine girmiş bulun Sen içeriden tutsana! Bu lâflar edilirken o karayağu Sen içeriden.. ben dışandan. duk.. aidam lâfa kanştı: Ve bendenizi yakaladınız de Ahmet tekrar seslendi: Yok be canım! trfan vurulğil mi efendim.. Kimdir o?.. du gitti.. lâf bunlar. dedi.. One srs yok.. küçücük bir e Rahmi: Bn sırada bir patlama daha ol Buyurun, Konsolos beydu.. adam birdenbire kalktı kah Isktıik fejpri çıkardı ve yürümeve parasuu masanın fistnne bı ve bsşUdı.. birdenbire bir eş>a Gözlüğünüzü buldum.. Mil mersi.. devrilmesinden çıkan gürültü irakü.. çıktı gitti.» Ahmet: Buyurun kahveye pidelim de.. birer çay.. Rica ederim. Peki.. Ahmet beyefpndi.. Yalnız camide vakaladığınız gangsterleri ne yaptınız? Kaçtılar.. Konsolos bey.. îki tane idi.. Galiba biri dişi, biri erkek .. ilgiden şikâyetçi rtık biliyorum, alıştun, herkes bana bakıyor nereye gitsem, nereye girsem. Belki bana, aşın derece uzun boylu ve çok zayıf olduğum için bakıyorlar, ama asıl beni üzen gülerek tenkit etmeleri oluyor. Bu beni çok üzüyor ve utandırıyor.» Bu sözleri çağımizin en havalı kadım olarak sıfatlandınlan fotomanken Veruschka söylüyordu. A Son gunlerde şehrimizde baş yaptığımız tahkikat neticesind» layan fırtına dun daha zıyade fstanbul Vılâyeti dahıhnde 2755 şıddetını arttırrmş ve kar yamillet mektebi açıldığı ve bu ğışıyla şehırde kara kış tam ma mekteplerde 55106 sı kadın va nasıyle huküm surmeğe başla 49352 sı erkek olmak uzere yemıştır. Dun Haydarpaşa ve A nı Turk harflerınden ders gordalardan köpruye vapur sefer mekte olduğu anlaşılmıştır. len tatıl edılmış sabahın erken Sulh mükâfatı saatlerınde boğaz ıçınden kop1928 senesi suih rnukâfaahnın ruye bır tek vapur gelebılmıştir. Tramvay seferlermde de ak M. Kelluğ'a verıleceğı haber asaklıklar olmuş, çıft arabalar hnmıştır. tek olarak işletılmeğe başlanmış Troçki gelecekmiş sa da arabalar büyuk gecıkmeEskı Sovvet rıcahnden Trcçld , lerle yol almışlardır. Dı$ denızlerde de fırtına bır nın Turkıveye doğru gelmek ü I takım ârızalara sebep olmuş, zere bır Sovyet vapuru ıle Ba ! Zonguldaktan limanımıza gel tumdan hareket ettığı bıldırılmektp olan Hısar vapuru Rus mektedır. Bır taraftan da Troçyaya doğru ^uruklenraıştir. lz kının altı ay muddetle memleke mıre gıtmekte olan Izmır vapu tımizde ıkanT't etmek üzere pa ru da Çanakkale açıklarında yo saportunun vıze edıldıği oğrenılmıştır. lundan alıkonulmuştur. Ağır bir sıs yuzunden Manş Bir gökdelen denizınde 5000 tonluk bır lngiBınalarının yükseklığıyle ün liz vapuru Dunkenz açıklarında karava oturmus nlduğu Londra alan New York'ta borsa bınası olarak yenı bır gökdelen ınşa dan haber verılroektedır. edılmiştır. Bu bina 56 katlı olup Millet mektepleri şehrın merkezıne tam aâkım bır Maarif Mudürlüğıi nezdınde mevkidedır. Bi. zamanlar zayıflığından gördüğü ilgiden. şikâyetçiydi şimdi ise Yirnıibeş yaşmda olan Prusya asıllı Veruschka halen dünyanın en zengin ve aranan mankenidir. Ancak halk tarafmdan dıkkatle incelenip tenkıd edılmesi kendisini çok üzuyor. Asıl adı Vera Von Lehdorff olan Veruschka, Prusyalı bir kontun tek kızıdır. Babası 1944 senesinde Hıtlere karşı hazırlanan bir suikastte yer aldığı için Nâzıler tarafından kurşuna dızılmıştir. GENAR TİYÂTROSU CORBAMDAKİ KIZ Komedi 3 Perde / 18,5 yaşından küçüklere j'asaktrr. 40 jaşmdan büyuklerin gormemeleri tavsiye olunur. Tel: 49 31 09 İlânolık: 4809/llül Onn sölırcte Twiggy modası ulaştırdı.. Şimdi artık Roma, New York ve Pari gıbı şehirlerde yaşıyor.. Hem de çocukluğundan beri özlediği şekilde. Artık onunla kimse alay etmiyor. Yalruz Pazar Pazartesi Salı Çarşamba günleri NAZİ KAMPI Veruschka hayatının ilk senesini annesı iie beraber bir Nâzı kampında geçırmiş. Harp bittiği zaman goçebe hayatı yaşamaya ba? lamışlar. Prusyadaki mallarma mülklerine el konmuş. Bu yuzden Veruschka tam 14 okul değıştirmiş. Okumaya hiç hevesi yokmuî, onu en çok ilgılendıren şey ressamhk ve artistlikmiş. Özel ilgi 13 yaşına baştığı zaman Amerlkan meda nrecnraalannı slarak modayı takip etmeye başlamış. Arada sırada fantazi saç modası icad edıp arkadaşlan üzermde denermış. 15 yaşında Floransaya. Güzel Sanatlar Akademisınde okurnak için gıtmiş ancak maddi durumundan dolayı bu okula devam edememış. Bir gun arkadaşı Caby kendısınden yenı açacağı butıkte orıjınâl bir elbıseyi gıymesinı istemış ve o gunden ıtıbaren kendmi mankenlığe vermıs. Ancak aşırı derecedeki zayıflığı kendisine iş bulmayı engelbyormuş. Bir ara Milânoda kısa bir sure cahşmıs., fakat vücudunun acaiplığınden işine son vermışler. Her çaldığı kapıdan red cevabı almış. Lütfen bir kaç butıkte iş venlmiş. Bu 34 sene surmüş sonra bır arkadaşı Parıse gidip bır de şansını orada denemesıni sojlemış. Franciscode Mıguel RESTORANKLÜP'TE Cumartesi Pazar matine. Rezervasyon: 17 95 58 HAS: 344/1097 15 GÜNDE BİR VEDET ADANA ELEKTRİK İŞLETME J ' MÜESSESESİNDEK. 30 adet Transformalör Satınalınacakftr Muhtelif güçte, 18 adet 6 3 KV. ve 12 Edette 15 KV. lık olmak üzere cem'an 30 adet haricî tip Transformatör, fiat ve teklif isteme usulü ile fennî şartnam.esine uygun olarak satın alınacaktır. 1 Bu işle ilgili fennî ve idari şartname müessesemizden temin edilebilir. 2 Muvakkat teminatı 4768 sayılı kaııunun 3. maddesi gereğince tertiplenen Yönetmeliğin 24. maddesine göre hesap edilecektir. 3 Teslim müddeti ve yeri belirtflerek olan tekliflerin muvakkat teminatı ile birlikte, en geç 8/2/1968 perşembe günü saat 10 a kadar, Müessesemiz AlımSatım Komisyonuna gönderilmesi rica olunur. 4 Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tâbi olmayip, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. Ögililere İLÂN OLUNUR. (Basın: Ç. 111 10922/1093) SET PLEXİGLAS BEDELSİZ BAKIM Kınlmış, kirlenmış, bozulmuş ve yanmayan PL£XİGLAS'larınızin altışar aylık bcdelsiz bakımlarııu garanti edıyoruz. Bu, ÖZSER PLEXİGLAS'ın halka bir hizmet koludur. Bakım Servisi: 49 t5 90 PLEXİQLAS SANAYİI Keklâmcılık: 479,1103 Twiggy modası O zamanlar yenı bır moda surüyordu Pariste, Twıggv modası. lşte ne olduysa bu yuzden oldu ve Veruschka; inceuzun acaıp vücudu ile kapışılan manken haline gelip, teklıf üzerine teklıf almağa başladı. Fotoğrafçılar peşıni bırakmadılar ve bir zamanlar kapılannı yuzüne kapatanlar kendısmi getirraek için teşebbuse geçtıler. Dünyanın en zengin ve en çok aranan mankenı Veruschka şimdi bu asın derecedeki ilgiden şıkâıet edıyor: •Bana neden bakıyorlar anlamıyorum. Seksapel değilim, sadece bir mankenim. Herkes havalı bir kız olduğumu iddia ediyot, ben aynı fikirde değilim.» . ^ ^ ^ ^^^^^^^^^^ı^^^^^ ^ " ~~ ^ F ' ^ ' ^ ^^~ • .• • ^^^^^ ^ • ^^^fcf^p^^»İ»MM ^ ^^^^^^r^^^^^^M ^ • r = : • mmm nöbetçi eczaneler ELEMANLAR ARANMAKTADIR Herkes ona baktı.. Ahmet sordu: Kim bn vahu? Recep: tlk defa »eliyor Ahmet Bey.. bir saattir oturdu.. şimdi kalktı gittı.. Rahmi: İrfan olmasın? Yok yahu! İrfanm bıyıklan yoktur. Bıyık çıkmaz mı?.. Meyzin Ali birdenbire: Ben camiin kapısmı kilitleme dimdi.. gideyim bari Halılar falan var. Ulan aptal.. kapı kilitlenmez mi?.. Yatsı namazından sonra bir gazoz içeyim de tekrar gelirim dedinı.. Hadi git.. Ali çıktı.. onlar konuştular Ahmet: Olrr.az oğlum.. Valla bilmem ağabey! Silâh teslerini işitince aklım kanştı da. Yok be yahu! Bunlar masal.. gjaeteler resmini bastılar Ağabey, belki bir fedayisidtr de kendlsl kurtubnuştur. Oğlum fistflnde vesikalar bulle durdu... ve bağırdı: Kapayın kapüan. Ali.. yak su elektrikleri.. Ağabey yanmıyor.. Yak şunu be! Elektrikler gelmiştir. Cl Tordamıyle düğmeyl buldu.. çevirdi... Elektrikler yandı.. camide kimseler vok! Oğlum Ali!. Hani elektrikler vanmıyordu.. Allah çarpsm ki yanmadı. Ulan sen korkudan ne yapbğıru bilmemişsin.. ne var camide.. Ağabey.. Gürütfiyu tşitmedin mi? Kinberin arkasına bakahm.. yavaş yavas gittiler. Bir sarı. bir de sivah kedi.. Nuri: Rahmi! Yakaladık gangsterleri.. Alay etme be! Ben camide eanrster var mı dedim. Ali: Rahleyi devirmişler.. namu«ı suzlar.. pist, pist... pist... kediler camiin içinde kacışmaya başUdılar.. Ahmet: Kapıyı açmadan, hayranlan ne kovalıjofsıuıl Yabancı sermayeli bir girkette calışmak üzere aşağıdaki elemanlar aranmaktadır. 1 Yeni yatırım projelerinin hazulanmasmda çalışacak bir yüksek makine mühendısi 2 Zırai ilâçlar ve sun'i gübre branşlarmda ticari tecrübesi olan bir eleman. 3 Altıanca muhaberat için bir sekreter aranmaktadır. Tâlıplerın Ingilizce veya Almanca lisanlarmdan birine bilhakkın vâkıf olması lâzımdır. Gizli tutulacak müracaatların yazılı ve tafsilâtlı olarak T. Basın Birliği Ltd. Şti. F. F., Ebussuud Cad. 75'3 Sırkeci adresıne yapılması rica olunur. Reklâmcılık: 487/1090 İstanbu! İktisadî ve Tiearî İlimler Akademisi üeîsliğinden: Muhssebe Kürsüsüne bir ASİSTAN ADAYI ahnacaktır İsteklilerin Devlet Memurlannda aranan umuml şartlardan başka Akademiler Asistanhk lalimatnamesindeki yazılı şsrtları haıi bulunmalan ve hangi vabancı dilden imtıhana gireceklerini bildiren, kısa hâl tercıimelerini havi bir dilekçe ve iki resimle 5 gubat 1968 tarihme ka,Ur Akademi Reisliğine müracaatlan bildirilır BAK1RKÖY: Halk, Yeşdyurt Kuçukçekmece. BESIKTA5: Nai] Hallt Tipl, Ort«ARENA TtYATBOSD: (49 84 19) KANU NtGÂR ALEMDAH. (23 38 83) GalataJl Mustala Her gece 31.19 Çıv Ctest Px 18.00 de koy, Bebek, Levent. BULVAB: (21 35 78) Gaiatalı Mustal» AZAK TIYATROSU: (32 63 46) (G. ülku . G.ÖzIPFK (22 25 13) Sevgüt Hocamız BEYOĞLU: Llmoner, Ertugnü. can) «Bir Kllo Namus» Salı, PersemDe. Cuma GUNDEŞ: (27 71 86) Şahane Sersert Meiıs 21.15. Çarşamba 16.15, ve 21.19 «AyTÜmatoa MakKULÛP: (23 72 77) Tagmur Clselerken EMINÖNÜ: Hulusi Bayar. Yenl sadın» Cumartesl, Pazar 16,15 ve 21.15 MARMARA (22 38 60) tntikam Beldesl Beyazıt, Kumkapı, Bulvar. BAKIRKÖY TtYATROSU: (71 39 49) tKADINTN MELKK: Eyüp) (21 98 78) 1 S&mas Tolu. 3 FENDİ» Pszartesi hariç, her gece 21.15, Pazar EYÜP: İslâmbey, Büyuk (SağmalKanlı Hayst 15.00 «KARAGÖZ HACİVAT» Çarj. Cumartesı NİLGÜN: (21 II 80) Tafmur ÇteJerken cılar), Yenl (Raml), Nümune. 15 00 te. RENK: (21 13 3S) Saman Yolu FATİH • Aynur, Candemlr, Kut BUYÜK TİYATRO: (Nejat üygur) (27 71 86) «AYŞAFAK: (23 » 13) Yalnu Ad«m lav. Fındıkzade, tdeal, Yenl Çıfa, YAR HAMZAJ Pazartesi, Salı harlç 21,30, CuTINAZTEPE: (71 85 18) Hong Konglu Kontea Fazüet martesi, Fazar 15 00 YENİ: (Bakırköy) (71 88 3«) Saman Tolu GAZIOSMANPASA: Slfa. 51fa (KötALO, ORASI TIMAHHANK MI'» Çarşamba. Cuçukkoy). martesl. Pazar 18, P»zartesi 21.30 da. KADIKÖY: Altıyol Bayer, EU1, rATTH TİYATROSü: (32 01 71) Susuı Yfti Yıldız Bakkal Emel. Güner, KazasHer gün 21.00. Pazaı 15J0 da ker, Onar. GFN AB TİYATROSU: cSAMAN YOLD» Persembe, KARAKÖY: Ziya Boyer. AS: (47 63 19) SevgUl Bocamıı Cuma, Cumartesl 21.15 te. Cuma. C.tesl 18. KASIMPA5A Karadeniz. Yenl (HaATLAS: (44 08 35) tntikam Belderi lıcıoğlu). »ÇORBAMDAKt K2Z» Pazar, P.test Salı. Çsrs. DÜNYA: (49 83 61) Parist» Biı Gtlzd 2115. Pazar, ÇarsamtM 18 SARIYER: Alâttin, Rumelihlsarı. EMEK: (44 M 39) rinvun Sİ$LP Te^ikıye, Zambak, Şahln, rATtH TtYATROSU: (21 57 97) (G.SÜrurl E.Cezzar) ERKOÇ: (47 07 32) 1 Büyflk Kln. a zıııı »SOKAK IOZ1 IRMA» Pazartesi hartç her pin 21.15 Yeni (Mecidıyekoy), Ersan (Gulte Nazıfe pel, Yenl Itımad (Okmeydanı). tSTANBUL ItYATROSTJ ELHAMRA (44 » 36) rtTAŞ: (49 01 68) Yalnu Adam ÜSKÜDAR İmrahor. Onsal, Merke; cKARIM ve SEVGtLİM» Pazartesi nariç, Deı gun KENT: (gışll) (47 77 62) ParJste Blı GOzal ZEYTINBURNU: Hayat. 2115 Çarşamba, Cumartesl, Pazar 15 00 te tSERKONAK: (48 26 06) Kanım Soguk Aksl MET OĞLU tLYAS» Her gHn 18.15, Pazarteıi LALE: (44 35 95) Altın Sertf 21.15 te I.EVENT (63 55 39) $afak Sokerken K\BARE DEVEKUSD iTrATROSD: (44 40 40) LÜKS (44 03 80) Tagmuı Çiselerken gerekli «VATAN RURTARAN ÇABANı Ha (ece » de SARAY: (4İ 16 56) Kadınlara tnnnmnm telefonlar KARACA TTYATRO (44 54 03) tSENATÜR68» SİTE: (47 69 47) Kadınlara Inanm» Pazartesi haıiç. bet (eca 31J0. Pazar 18.00 de. 3AN: (48 67 92) Saman Yolu KENT OYVKCULARI: (44 36 63) Pazartesi 18 00 ve tUryartîın) Hastabanesl 49 30 00 YENt AK: (49 64 71) Altın ŞerM 21 13 de. Prjembe, Cumartesl 1815 de <Bır A$k Cerrabpas» Hastatıanes) 21 60 51 YENt MELEK: (44 43 8») Sevglli Boeamıa HlkÂyeaiı, Salı, Pazar 18.15 de cMlkadonun ÇopGurab* Hanshanes) Zl «0 00 Cum» 21 da. leri». Haseki H»5tnnesi 11 2C ü 21 43 S] C KÜÇOK SAHNK: (4* M 83) MOeap Ofluoglo n;at> Nümunp Hs^tahanesi 38 W 00 cu. cPEPSİ» Heı goo 11.15 a* Cammba CumarKudtı? Ha«fnhanes1 n 90 33 test Pazat 17.00 <S» Zevnep Kaml' 38 S0 SO ORALOGLü TtYATROSD (4S 49 S > «ANNA 3 Sıhht tmdat M W 9» ATLANTtK: (55 43 70ı Samao Yohı FRANK'ıo HATtRA OEFTERİı P.teO oarlç ber11 15 99 tstanbu) BELEDIYt: (53 UNt koöokoj «»Ja^azaba» b gbb gttll 18.00 Cr» 13.00 c&ADINLAB lLH OERSt» S« 19 36 GstrUdaı CEP: (36 06 83) Soyjun Pz 15.00 Cr» 18.00 p*. sah Cr» tıso Yangıo 1 tstsnbuJ tstsnbuJ 21 «1 Z3 ÇELİKTAS (Maltepe) Marko P««» TEPEBAŞI TIYATROSU (44 21 57) tKENDtNt BeroSlu 44 46 44 EFES: (36 35 84) Dü»man Arkadajlar BULMAK» Pazar, Pazartesi. Çarşamba, Cuma Kadıkov 36 08 73 FEZA: (36 35 84) Gaiatalı Hustafı 21 00 Pazaı 15.30 < a 3 Öskddar M 09 45 KADIKÖY: (36 49 24) Hong Konglu Kontoa ULVİ UKAZ rtYAlHOSLı <AK>ara« KUcilk L>Der»rork Hstra Yol lan Bllei Satıgı da (31 57 22) cYALOVA KAYMAKAM1» Salı ICENT (36 98 12) A?kı Kadınlardan ögren (44 47 00ı Oanısma (44 92 96) Çarşamba Dartç. beı gün 18.15 21.15 te (HAfiALALE (36 51 86) Yagnıur Çlselerken Hava Alanı m 92 «O) BAM S I N m . Salı ÇarsamM. 18.15 ve 21.19 te OPERA: (36 08 31) Yagmur Çl*sl«rk«ı Devlet Oemlryoıları Haydarpas» ÜSKÜDAR TfYATROSÜ: (36 55 111 «Yarısl» HerÖZEN: (36 99 94) Zehlrll Çlçek (3« 04 15) Sırteo (Tı 00 401 Degun 21, Pazar 15,30 da REKS: (36 61 13) Staman Yohı nlzyollan (48 18 M> tatiı «Onlerl 2TEYTtNBURNT) TtYATROSU CKOÇÜK PRENS» SİNXMA 63' (35 10 84) Her 5*T A|k tçta (44 03 07. Sehlt Hatlar. (44 43 83) Carsamba, Cumartesi 20 00: Pazaı 1530 d*. SCREYTA: (M 06 83) Sartfin Bebekl«r Telefon!» Telgni • 04 Istanbul sinemalar tıyatrolar bevoâlu kadıköv (Baaın: 10455/1095) , ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog