Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

3 Şubat 1968 CUMHURİYET SAHİFE BEŞ Şoförün kaatili belli oldu: « Perukalı Hırsız » Karako\ de oncekı gece dıreksı jon başında oldurulen Zekenja Alaçam ın kaatılının «Perukalı Hırsız» adıyla tanınan Cemal Koca^r oldugu anlaşılmıştır Sabıkalı hırsızın Zekerıya'nm 19 jaındakı kızı Nermm le e\\en mes ıstedıgı ancak kızın kendısı ne \erılmemesı uzerıne cına\e'ın ışlend^gı bazı tanıklann ıfadesın den anlaşılm'ştır «Perukalı Hır si7» Cemal 15 gun once de Zekem a \ı tabanca\la tehdıt etmışt' Kaçan kaatd Cemal, aranmakta dır Haliç yılda 10 santim TDRIH SOYGUNU ORHAN DURÜ doluyor Vılâyette dun yapılan toplantlda Halıcın her yıl 10 santımetre dolduğu açıkJanmış, dolmayı onlıyecek tedblrlerın alınması fcararlastırılmıştır Halıce tuğla harmanlarmın yılda ortalama olarak 12 müyon kilo çamur akıttığı da bellrtilen top lantıda, zaman zaman yapılan taramaların netıce vermedlğl ileri surulmuş'ur Vali Vefa Poyraz, gereken tedbırleroı hemen alınmasmı ıstem'ş ve tedbırlerı yurütecek blr ko misyon kurmustur B İ f SOgFglfIlCIf tamtıg/otuz... Jandarmalar yeni araç ve gereçlerle Emniyet'te toplantı Emtmet Muduıu Çaglar ıfun C na\et Masa^ı memurlarıvle bır toplantı \aparak faılı meçhu cınayetlerın çozumlenme^ını ıstemıştır Sej^aı jandarma bırlıklerinin s>on model silâh, araç ve gıjecek malzemesi ile donatıhnasına başlanmıştır Aerilen malzeme arasında bonı'ıa da atabılen tonıatık \< uzun menıılli tufekler, sahıt telsız rıhazUrı, B.vku tulumlan, Uar ve kamuflaj elbıseleri de bulunınakladır. Fotoşraf, sejyar jindarma bırlıklennderı bıııni jeni ara; \e kıjafeUen ile yaptıklan 'atbikat sırasında gostermektedır. Yankesici, meslekdaşmı öldürdü Şehrımızde dun akşam, yine blr cına\et ışlenmış janKesıcıler ara sında haraç tneseleslnden çıkan munakasa sonunda Mehmet Keleş Celâl Dağdeuren ı dort kur şunla oldürmuştur Olay Tarlabaçı Basma Tulumba sokağında meydana gelmıştır Kaatü Mehmet ve arkadası kaçmışMr • 2 YAŞINDAKİ ÇOGUK. EYLE BİRLİKTE YAND! Sutluce'de dedesnle oturan 2 \aşında bır çocuk evle bırhkte j anmıştır Anne \e babası Almamada bulundugu ıçın dedesı Hasan Us tundağ ın \anmda kalan Kenan Genç, evde kımsenın bulunmadıgı sırada gazocağınm devrılmesı uzerıne çıkan vangın sonunda ahsap bına\la bırhkte \anarak olmu>tur Yangtn, ıtfaıie tarafından, etrafa atlamadan onlenmıstır Toprok reformu isliyen bir köylü öldürüldü ANK\RA. (Cumhuri>et Burosu) CHP Genel SekretMi Euient Ecevıt, Emırdağ Beled'je Meclısı (AP) h uyesı Hacı Ahmet özguler'ın toprak reformu ile ılgılı bır telgraf iı cevaplandır mış, toprak leformu ıçın çaba «arfeden bır kınlunun oidurul me^ınden bu\uk tuun'u duvdugunıı bıldumı^tır AP lı BeleJı%e Mecıi'ü U M " I Ecevit'e gonderdıgı telsıafta Ecevıtın toprak ,tformu ile ılgı lı konuşmalarından uvanan bır ko\lu \atandasın Ankia\a gıderek Koyıslfrı BakanlıSında, ılçedekl bazı /engın vatano^şların bır kuruş ı^ergı odfr. eden buyuk arazı'eıı suıup entıklerı nı bıldırdığını bu arazıden ken dılerının de istıfj le^ının sağlanms<ı ıçın te^ebbj^lor \dp)j<iinı fdkat ko%une .'ondugu zaroan kov mevdanında hu'ıharc^ oldurulauğunu oıldunekte ve şunu taleb etmektedır « Toprak retormuna aıt Kanunun Meclisten cıkarılmagını. miımkunse bunun âcıten sa^lan masını. de|ılse ban kazamızda olduju eıbı takırlerın zengınler tarafından oldürulmesıni onlemek bakımından vazçecılmesıni, \atandaslarin selâmetı bakımın dan ^T^ ı r rıca eierıın.» Bir AP'liden Ecevit'e telgraf Mllyoner babasıru diğer suç or Uklarıjla tabanca :1e oJdürtmeK ten sanık Tahsm Merter hakkın da İstanbul Ikıncı Ağır Ceza Mah kemesince venlen karar bozulmu> ve sanık, Ceza Genel Kurulunca bır sure once tahhye ettırılmışü Savcının da ısteği\!e eskı kars rında ısrar eden mahkeme sanıiı 3 uncu defa 22 yı\ hapse mahkıxm etmıştır Tahsin Merter'le ilffili kararda ısrar edildi VEFAT Merhum Sezaı Paşa ile merhume Sevket Hanımın kızları, mrrhura muhendıa Ibrahlm Bevın refikası merhum Halıd Guran \e merhume Naıme Berkmen ıle Dr Nıhat Sezaı Guran'ın hemşırelen Gevher Oıek Kevser Guran ve Nedım B:Ipenin annelerı Sureıvj O^ck AIT Talip Guran ve Hılkat Bılg' nin ks\ ınvalldeleri Büge Berker in bahaannesi Hâle Suberk Avdın O7fk Arman ve Alev Gııran'ın annaanneleri. Fa nık Berker merhum Cevat Su berk ıle Sevıl ve Zej'neo Guv ran ın buvuk kayınvalıdcle l, Ahmef Süberk, Zevnep ve Mehmet Berker Halıd \e Alp ın buyuk nineJeri vefat etmıştır Cenazesi 3^2 1968 Cumatesi günu dğle namaîinı mıitcakıp Sış" camitnden kaldırı* larak Zmcırlıkuyu mezarhğındakı ebedl isüralıstgâhlna tf\dı edı!ec»Ktfr Mevlâ rahmet e\levr AILESt Not Çelenk gönderllmeme»! rıca olunur Cumhurıyet Uİ5 «En sonunda bir duvara alaştılar \rtık ormana ahşmaya hajlamıstı Claude'un gozlerı . Butun obur tapınakların etrafında oldugu gıbi burada 1a içıçe gırmış kamış çıtler *ardı. «Eger bu tapınakta da ovn u ve hevkel \oksa başka han gı tahh bıze >uz gosterebüır"» dı\e düşunuyordu Claude Iki yanı da işlenmış olan koşe taşlarından ıkı dansoz fıguru görunuyordu Motıf üst üste konmuş üç tas uzerıne yulmuştu Perken Sızce bu ne kadar eder? dıje sordu Iki dansoz mu? E\et Bılmck güç bıraz Ama her haide 500 000 franktan (*ı U. Emin mısinız'' E\et » Bu parça bu\uk Fransız '• Andre Malraux nun Kral Yolu adlı kıtabından ahnmıştır Arkeolog • larm Kral Yolu dne aalandırdııclan bır yol bugunku Kamboçy3 • nın ormanlarla kaplı kısmını boy dan boya aşı>ordu Bu yolun çev resi yıllar once terkedılmış ta">ınaklarla kaplndı Tapınaklann . bır kısmı yıkılmış, bir kısmı yılan ; lara beyaz karmcalara, tropik ık' lımın garıp hayvanlarına yuva olmuştu , Bu bol?e gerek yerlı soygun• cuların, gerekse Avrupa müzelerıne değerli eserler toplnanların goz dıktiklerı bır bolgevdı 1920 , lerden itıbaren ormanlar içındekı eski budi't tapınaklarının hrv keüerı sokulu\or duvarları \ıkılıyor \e degerh kabar*maları gızlı vollardan Avrupaya ulaştınhvordu E=kı eser kTçakçılarının arasında Andre \lalraux da bulunuyordu 1924 lerde Kamboçvada 'lc karı^ı Clara ıle bırhkte bulunan Malraux, para sıkıntısı çekme^e başlayınca eskı eser kaçakçıhğı.ia gırışmıştı Once Fransız hukumetınden eskı eserleri kontrol edecek bır mufettış şeklınde go rev almış, daha sonra yagraaalıg»^ çıknuîşn Ancak Malraux nun işlerl yaver gıtmedı Çaldığı he>kellerle beraber bucrun Kamboçyanın başkcnr) olan Pnom Penh'de yakalandı ve uç vı 1 kurek cezasına mahkum edildi Malraux'nun hayatında glîh bır donem olan bu kaçakçîlıif faslı daha sonra ilk karısı Clara tarafından açıklandı TARIH SOYGINCILLĞU YOKSIL ULKELERJN KADERIDIR vahşı kabıleler ıçınde tapınak ta pınak dolaşarak yaptığı hırsızhn 'ar ve başlarına gelenler anlatılır tarıhi olan Birlesık AmerıXarun muzelen ıse gelmış geçmıs uygsr lıklann ve mılletlerin kültur va sanat ka'ıntılarıyie doludur Bu • serler hangi kanallarla, nasıl oralara gıtmıştir'' Bu sorulacak bır sorudur Turkıyemlz de bu soygunculardan kurtulamamıstır Gerçı Turkiye Orta Dogu ülkelen içinde en erken müzecıhg8 bdş'amış, tarihl eser kaçınlmaaina karşı en once tedbırler almış bır ulkedır ama kaçakçıhktan henuz kurtulamamıştır. Kurtulacaga da benzemiyor. ÖLÜM Emfkll Vali Rauf Inan Çanakkale mılletıekılı Sefık İnar ın ablası Tıcar»t Bakanhgı muşavln Orhan Inan Madrıd Tıcaret Mıışavırl Selçuk Inan, Turan Koçak Yuksek Muhendıs Gönen Inan. Kembrıç Ümversıtesı doktora ogrencisı Yuksel Inan ve Gulen Inan ın halası Dogan En\er, Arzu'nun bu\ıı>c hdlası 2 Subat 1968 Cjma gunu vefat etmistır Cen?zesı 3 Sı bat 1968 Cumartesi Hacıba\ram enmılnd*"n ogle narnazjndan sonra kaldır'lacaktır. Hw 373'1129 3 Şubat Zilkade 4 c • v E 4ı SIDIK4 İNAN | 6 29 Yayalara da trafik ceıası kesilecek ANKARA, (Cumhuruet Burosu) Emnnet Genel Mudi.ni Hav. rettın Nakıboğlu dun, «Tratık Teknık Bılirkisı) Kursunu bıtırenlere sertıfıka <. cıilmesıyle ılgılı torende \aptığı konusrıada yayalara da trafik cezası kesıleceğını bıldırmıştır Emnı\et Genel Muauru konuşmasında, «Trafik Bilirkışısı» j etıstmlen sofor chlıvetlı \e en az !ı«e tah'i'lı 16 Polıse ROrevlennın onemını anla'r"i? (Adaletın tecellısıne çalısacakları ı nı) so\ledıkten s n r a \enı trafik kanunundakı hukumlerın ağırlastırıldığını. suruculer ka^djar JJİ'ii^ rl Jl 1 da cezaj^ajidırıla,. xj^ln4( ^H^ışılerın bund1fl^^ffiLle k'usur tesbıtı vjpmayarak a e ^ lıl toplavacağını v e ona gore duzenleyeceğl taporunu hâkıme vereceğını, hakımın de bu rapor uzerınde haklıjı hakuzı arıjacağını belırtmıştır Yoksul ülkelerin kaderi Malraux'nun 1924 lerde yaptıftı şejler dünyanın her yennde yok sul ülkelerde tekrarlanaktadr Çeşitli donemlerde dünyanın guc lu, zengın ülkelerı joksul ulkelc n baska yonlerden oldugu gıbi tarıh bakımından da soymuslar, \agma etmışlerdır Insan Brıt h Museum'daki Louvre dakl Va'ı kan müzesindeki eserleri gordu ğu zaman kuçıik parmağını vdtar Bu eserlenn çoğu Mısırda.ı, Yunanıstandan Turkıyeden Iran dan Iraktan Günev Amerıkadan, Çınden Hındıstandan, kısacası dun>'anın her jerınden «yurutJİ me» eserlerdır Daha 200 vıllık Ecevit'in cevabı Ecevıt bu telgrafa verdıği ce ( vapta. olavdan bujuk U7untu duyduğunu bıldırnn; ve $o>le demıştır «Bn dâ\â ıçın mucadrlevı göce alanların »eslerını vukseltmelerı ıle, Kuçltrını davnrmala rı ile emınim, ıktıdarda balnnanlar va toprak reformnnu vap mağa mfcbur olacaklar, va da Cn reformu vapacak olanlar. halktan alacakları > etkı ıle ısbasına gelıp reformu \apacaklardır.» ı O 7 ÛSJ12 28 15 10 17 28)19 01 14ı 7 01 9 44 12 00 1 33 12 03 NEDİME Hanunefcndi YARIN : İSTANBUL ÜNIVERSİTESİ REKTÛRLÜGÜNDEN 1 68 602,71 lıra keşıf bedelli Cerrahpaşa Tıp Fakultesı Çocuk Saglığı ve Hastalıkları Klınıgı kanahzasyon, WC, jol onanrnı ile Edebnat Fakulte'l b^nasında yedek cerevan *»&$s«rtrmn yfipt)ımwı ıylıîıiîııtı AsftlıMâi 9 Şubat 1968 gunu, saat 15 te, RektörKiS' Alınf ve~Kllm Komısjonunda, kapalı zarf usulu ile yapılacaktır. 2 Geçıcı temınatı 4681 lıradır 3 Sozleşme ve şartnameler Rektorlukte gorulebllır. 4 Talıp olanlann 1968 vılında Tıcaret Odasına kayıtlı bulunduğuna, temınatlarını Ü Sajmanlık Mudurluğune yatırdıgına daır belgelerı, Yapı tşlerı Baskanlığından jeterlık belge«ı alabılmek uzere asgarı 70 000 lırahk benzerı bır ı<;ı mutaahhıt sıfatıyle vaptıkiarı, katî kabulunu vaptırdıklan hakkındakı belgelerı 7/2/1968 gunu, saat 16 \a kadar, 5 2490 sayılı Kanuna gore hazırlıyacaklan teklıf mektuplarını eksıltme saatınden bır saat evvel Rektorluge \ermelen gerektır 8 Postada \akı gecıkmeler nazara alınmaz (Basın 10678 1110) (Kaçakcılık. Fatih zamanmda başlamış.) ANKARA ÇIMENÎO SANAYİİ T.A.Ş. NU0URLU6UN0EN Karayolları Gene! Müdürlüğünden Dosva No 682002SKK Tabmını bedelı 53 500 TL geçıci teiiınatı 3 925 hra olan 2 kalerrde 3 adet £00 Lt. lık Betonıyer Agrega kant?ıı ıle 1 adet mekanık kurek ımâl et*ırılecektır. Dıalcsı 2490 sayılı kanımun 31. maddesı gereğınce kapalı zarf usulu ıle 23;2/13G8 cuma gunv saat 16 00 da AnkaraMa Karavolları Genel Mudurlu^u Malzeme Şubesmde ynpJacaktır Şartoaroesı dılekçe ıle aynı verden bedelsız temın edıhr Alman, şartnrmenin her sahıfesı avn ayn imzalanarak dış zarf ıçerısıne konulacak'ır Talıp'er 1968 yılı vızesı yapılmiş olan Tıcaret Sanayı Odası veya Esnaf Belgesı ko\mak şartıyl» hazırlıyacaklar! tekhf mektuplarmı eksıltme SEatmden b'r saat oncesme kadar rrn.'tbuz mukabılınde a}nı yerdekı Komısyon Başkanbğma vcrmiş olacaklardır Postadakı pecıkmeler kabul edılmez (Basın 10912 A. 713/1104) ALÇI TAŞI AUNACAKTIR Pınarhisat Çîmonto fabrikası Müdurlu^unden' 1 Fabnkamızın 1968 yılı ıhtıvacı o'arak 5600 ton alçı taşı ıle 450 ton beyaz alçı taşı alınarakür 2 Muvakket tenunat alçj ıçın 20 000 TL, beyaz «Içı içın 5 000 TL dır. 3 Teklıflenn en geç 26'2'1968 pazartesi günti saat 14 00 e kadar Faorıkamızda bulundurıılması şarttır 4 Fabrıkamız 2490 savjlı kanuna t5bı değıldır. (Basın. 11033/1107) Fabrıkamız Kredill ve Peşın bedelle olmak uzere 1968 yılı çımento satışlarına ba$)amıjtır Aiakalılann, Ruzgarlı Sokak O W Han 2/1 dekl Çimento Satış Buromuza muracaatlirı snemle duyurulur fBasm 10S72 A, 679'1091) Istanbul 5 inci Icra Memurluğundan 967 9577 Mahcuz olup satılmasma karar venlen 27 000 hra kı>metınde 6000 Kgm \arı mamul plastık tuttol, 3900 hra kıjmetınde 2600 Kğnı Kalsıum karbonatla ımul edılmış doldurma dolgu maddesı ile 4 00 hra kıymetınde 1000 Kgm van mamul plasfık tutkal ın açık artıı ması 5 2 968 pazartesı gunu saat :6 30 17 arası Şışlı Kagıthane cadde s) Vo 1 Poljsan Kımva >;anayıı Anonım şırketınde >apılacaktır O gıin venlecek bedel muhammen kıymetının 'o 75 nı bulmadığı takdırde 6 2/968 Salı gunu aynı mahal ve saatte ıkıncı satışı yapılaraK ençok pey surene peşın para ıle ıhale edılecegı, talep hallnde gerekli posta rrasrafa •venldığınde şartnameden bir orneğın adrese gondenlecegı ılan olunur (Basın 670'1109) Malraux kimdir? Kamboçyada tarıh] eser kaça.?çıhğından mahkum olan Malrajs ıle, Fransız Curnhurbaşkanı General De Gaulle'un bugunkü Kiltur Bakanı aynı kışidır Çağımızm buyuk yazarlarından bırısi olan Malraux maceralı bir hayat >aşanııştı 1927 lerde Çın lç savaşına katılmış ve Kamıntang tarafını tutmuştu vinle ılgılı roma ıı «tnsanlığın halıu bütun dunjada ılgı topladı 1936 larda Ispanva 15 savaşına katıldı Hemıngway gıbi vazarlarla bırlıkte Cumhuriyetçılerın safında çahştı «Umut» ad!ı romanı Ispanya ıç savasını anlaür Daha sonra sanat tarihl alanında «Sessızhğın Sesı», «Sanat Psikolojısı» adlı kltaplarıyle ün yapü Ikıncl Dunya Savaşı bıttığl ra man General De Gaulle'un kurduğu kabınede Enformasyon Bakanlığı vaptı De Gaulle siyasetten çekılınce, o da çekıldi De Gaulle 1959 larda jenıden iktıdara getınce, Generalm Kultıir Bakanı ol du Malraux Kamboçvada tarihl eser kaçakçılığı ıle ılgılı macerala rını ise Kral Yolu adlı romanında dıle getırmıştır Buyuk Vol adıyla Turkçeye çevrılen ve VarİjJc Yayınları arasında çıkan öu kıtapta, bır üıtılâlcı ıle bır arkeolog'un Kamboçya ormanlarında, 11 Seyir \t Hidrotrafi Daıresi BaskanlıŞından bildirılmıstır : DENİZCİLEKE \ E H1V4CILARA 10 SAYIL1 BtLDlRİ 13 \e 14 Şubat 1968 tanhlerınde 09 00 ile 17 00 «aatlerı arasında a«a&ıdakı noktalan bırlestıren «ahs ıçıncfe •sevretme demırle me, a\ lanma ve bu sahanın 250 metreve kadar olan vuksekhğı can \e mal fmnııetı bakımından tehhkelldır EGE DENİZİ ÇVNAKKALE BOGAZl GtRtSİ E 44 SAHAS1. 1 incı nokta : Enlemı 40 derece 02 dakıka Kuzey Bojlamı 26 derece 11 dakıka Doğu E 4850 No lu Mehmetçık fenerı Z tıcl nokta : Enlemı 40 derece 02 dakıka Kuzey Bovlamı 26 derece 01 dakıka Doğu 3 fincfl nokta : Enlemı 40 derece 08 dakıka Kuzey Boylamı 26 derece 01 dakıka Doğu i üncü nokts : Enlemı 40 derece 08 dakıka Kuzey Bovlamı 26 derece 13 dakıka Dogu DEVİZCÎLERE VE HAV4CILARA ÖNEMLE DürURüLÜH. (Baün 11046/11081 ANTALYA BELEDiYE BASKANLIĞINDAN sıra No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 EV ARSALARI SATIŞ ILANI Parsel .No, 1 6 7 8 9 10 11 l L ÂN Çatak Maimüdürlüğünden 1 Çatak Hukümet Konagı kalorıferi lçln almacak llnylt komüTü, 143 ton, tahmınl fıyat 147 00 Llra, 20921 Ura bedelle 2 Buna alt ^artnamenirj bedelsia olarak çatak MalmUdurluğunden alınabileceğı 3 Açık eksiltme Çatay Malmudürlügünda komlsyon huzurunda 19/2/1968 pazartesl gtınü saat 10 00 da yatnlacaktır. 4 MuvakJsat termnat 1570 00 Uradır. 5 tsteklüerden şartnanıesüıde yazılı vesikalan Ihale saatınden 1 saat ewel Komisyon Başkanlığına ıbraz etmeleri. 6 Telgrafla müracaat ve postada vâki gecıkmeler tobul edılmez Keyfıyet llân olunur (Basın: 10904 '1092) Ada >o. 840 » ] 1 1 ] ] 1 ] 1 12 13 14 842 * 842 1 12 13 14 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 Mıktarı M2. 414 394 386 672 561 440 444 435 427 486 557 608 423 431 450 444 636 570 587 542 Muhammen Kıymetı Beher M2 sı Lıra Krş. 50 00 50 00 50 00 50 00 35 00 35 00 35 0ü 40 00 40 00 35 00 30 00 30 00 25 00 25 00 25.00 25 00 20 00 20.00 20 00 20 00 Sıcil No 4606 3998 Imtaş Ittihadı Mıllı Turk Anonım Sıgorta Şırketının esas nlzamnamesı mucıbınce Turk Tıcaret Kanununuıı 364 uncu maddesıne te\fıkan Oıtaklar Lmuml He\eti 29 Mart 1968 tarihme rastlıyan Cuma g ınu saat II de slrketın Karakoy de Unvon hanmdakı Idare rnerkezınde âdı olarak toplanacigından ortakların htssc senetlermi Tıcaret Kanununun 360 mcı rraddesıne gore toplantı gununden en az bir nafta evvel şırketın ıdare merkezıne tevdl ederek, mukabllınde gırı$ varakası almaları rıca olurur Bankaların makbuzİ3<ı da hlsse senedı gıbi kabul edılır Sırket Ana Sozleşıncsının 2S mcı mdddesı g»reğınce ortaklarm 100 llra ıtıban kıjmetinde olan her hısse ıçın bır rey hakkı, Ö O hra tıbarl kıjmetınde olan her hüse ıçın bej rey hakkı O olacaktır G V fs D E M • 1 Idare meclısı ve murakıp raporları ile 1967 takvıra yılı bılanço kâr ve zarar hesaplarının okunznası, bunlann Usvip ve kabulu ile Idare Meclısi âzalarının ve murekıpların ibrası, 2 Sırket karının aagHılması ve dagıtma Unhi hakJcında karar \enlmesi, 3 Idare Meclısınde muddetlerl «ona eren dort lXy» yerine «eçira >apılma5i, 4 Idare Meclısi talısısatının taylni ve tesbit «dilecek meblâğın tevzı °eklı hakkında khrar \ermek üzere, İdare Meclisln» yetki verılmesi; 5 Şirketle muamele yapmak içtn tdare Meclisl âzalarına ızın verılmesi, 6 Ikı murakıp gecimi ile bunlara alt tahsısatm tayjnl; 7 Lmuml heyet toplantı zaptının mevcut pay sahıplen adına top. lantı baçkanı, rey toplayanlar ve katıp tarafından imzalanmajı. NOT İdare Meclisl ve murakıplar tarafından bazırlanan rapor'.arla büânço, kâr ve zarar hesaplarının umuml heyet toplantısı tarıhınden 15 eun evvelınden itıbaren S'rketımlz Idare Merkezınde sayın hUMdarlarımızm tetkıkın» âmade bulunacağı bıldırıiır Imtaş Ittihadı Millî Türk Anonim Sigorta Şirketi Tıtırı Lıra Krş. 20700 00 19700 00 19300 00 33600 00 19035 00 15400 00 15540 00 17400 00 17080 00 17010 00 16710 00 18240 00 10575 00 10775 00 11250 00 11100.00 12720.00 11400 00 11740 00 10840 00 Geçıci Temınatı Lıra Krş. Ihale sekli 1552 50 Kapaiı zarf 147750 1447 50 2520 00 1472 63 1155 00 1165 50 1305 00 1281 00 1425 75 1253 25 1368 00 > > 793 12 808 12 843 75 832 50 954 00 855 00 880 58 813 00 Açık artırma , , » » > > 17 18 19 20 ıs 18 1 I 1 1 ] ] 100000 Metre Elektrikli Ateşleme Kablosu imâl ettirilecektir. EREĞLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜNDEN Şarfnaroesine gore kapaîı zarfla tekiif alınmak suretile 100 000 metre elektnklı pteşleme kablosu imâl ettınlecektıt Teklıf zarflan 4 Mirt 1968 pa7artesi gunıi saat 12 ye kadar E K I Ozel Buro Şeflığuıe verılmış olacaktır. Şar'nnme Zonguldak'ta E'eğlı Komürleri İşletmesı Tıcaret ve MBteryel Mödurlugunden, Anka^a'da Turkiye Komur Işletrnelerı Kurumu Genel Mudurlögunden, İstanbulda Be\o?lu İstıklâl Caddesı Deva Çıkmnzı Sümer Han Kat 5 de Turkiye Komur Isletmeleri Kurumu ıstanbul Satınalma Mudüriufunden ternır edilebılır Işletmemız artırma ve eksıltme kanununa tâbı olmajnp, ıhaleyı yapıp yaDnTirrfaJds veya kısmen »e'a tamamen dıledığıne yapmakia sc\ hcsttır (BeMn 11032 11061 1 !>ehrın Alan Mahallesınde Meydan Karakolu yakınında 30 m e t r e h k asfalt üzennde elektrık, ıçme suyu ve şehır ıçı otobusü mevcut, ımar durumu müsait y u k a n d a evsafı yazılı ev arsalan hızalarında gosterılen muhammen bedeller uzerınden 2490 sayılı Kanuna göre kısmen kapalı zarl ve kısmtn de açık artırma usulu ile a y n a y n satılacafctır 2 Kapalı zarfla ıhaleye çıkarılan arsalann 15 Şubat 1968 Perşembe gunu saat 15 00 te, açık artırma ıle ıhaleje çıkarılan arsalann 16 Şubat 1968 Cuma gunu saat 14 00 te Beledıye Encumenı huzurundd satışları yapılacaktır 3 Bu arsalara aıt ıhale sartnamesl ve dosyalan her gün mesal gaatleri içmde Encumen Kalemınde gorulebılır 4 Kapa! zarfla thaleye lştırak edeceklerın geçıci temlnat m e k t u p l a n İle bırhkte hazırlıyacakları teklıf m ı k t u p l a m ı ıhale Sdatınden bır saat evvehne kadar Encumen Başkanlığma vermelerı, postada vakı gecıkmelenn kabul edılmıveceğı, açık artırma>a ıştırâk edeceklerın geçıci temınatları ıle bırhkte ıhale gun ve saatınde Beledıye Encumenınde hazır bulunmaları ılân olunur (Basm 10695'1096) • VE NEZLE BAŞLANGICINDA... GRtPÎN bas, dıs adale, sınır lumbago . ve lomalızma agnlannı teskın eder GRİPİN bayanlann muaYYen zamanlardaki sancılarında basarı ıle kullanılır GRİPİN 4 saal aıa ıle gunde 3 adet alınabıliı . 0510/1088
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog