Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖRT 3 Subat 1968 CUMHURİYET Durmamak için günde sekiz saat çalışan çok yönlü sanatçı Bedri Italı ıııi Eyübofjlıı müştüm. Aynl sahifede şiirleri çıkan gençlerden aynlan ve birBir hayli esmer, kara kaşlı, kaden bire insanı saran bir havası ra gözlü, ortadan uzunca boylu, vardı. dalgalı gür saçlı . Çoğu zaman Daha sonralan çeşitli dergilersaçlanndan küçük bir hevenk de okudugurn şiirleri resim perçim gibi kahn kaşlarının üsyaptıfını bildiğim için olsa getüne düser. Elleri iri ve güçlu. rek bende bir ressamın ftrcaHem reslm yapan, hem şilr yasından çıkmış renk ve hareket zan eller... Bir zamanlar ağzmcümbüşleriyle dolu birer tablo dan hiç sigara düşmezdi. Son izlenimi uyandırtyordu. 1941 yıgünlerde yine öyle mi bilmem. lında yayınladığı «Yaradana MekBeş altı aydan berl görmüyorum tuplar» adlı şiir kitabında bütün Bedri Rahmi'yi. Çok çalışıyor, şiirlerini topluca okuduktan sondurmadan çalışıyor. Bir gün ba ra kanılarımda bazı değişiklikler na: oldu. Ressam Bedri Hahmi ile. Ben durursam fena duruşair Bedri Rahmi, zaman zaman rum. Onun için günde sekiz do ayni şiir potasında eriyip birlekuz saat çahşmaya rnecburıım, şiyorlar, bazan da birbirlerindemîşti. den tamamen aynhyorlardı. öyle Ben orüan, eji Eren Eyüboğlu samyorum ki bu devre. Eyuboğile birlikte canlı birresimyap lu'nun kişiligini aradıgı, kendlne ma makinesi gibi Eöriirüm. Bed özgü şiir çabalan saptığı deliri'nin Akademideki hocalıgı bir kanhlık çağlandır. yana, sabahm erken s<iatlerinde Ressam Şairimiz, zamanla şibaşlar çaüşmava, aksamlara kairle, resimle yetlnmeyip Yeni dar resim yapar. Arabasına atAdam dergisinde, Tan ve Cumlayıp Anadolu'da gezilere çıkar, huriyet gazetelerinde çeşitli magittigi yerlerde hiç vakit kaybetkale, fıkralar ve hikjyeler yazmeden etrafı tarar. çalışacağı yemış, bir zamanlar da Milliyet gari seçer. Bazan yalnız, bazan eşi zetesinin açtığı bir hikâye yarışile birlikte sergiler rçar. Eyübmasmda birinciliği kazanmıştır. oglu, memleket dışma taşmış oŞiir ve düz yazılannın pek çolan ressamlık şöhreti ynnı sıra, ğunu Ses, Dün, Insan. Varhk, bizim kusağın oldukça ünlü, kı Yeditepe, Inkılâpçı Gençük derdemli bir ozanıdır. gilerinde yaymlayan Eyüboglu, Onun ilk mısralarını 1928 de, bizim kuşak içinde halk şiirine sahifelerini genç heveskârlara ave halk zevkine büyük dr;ğer verÇik tutan Muhit Dergisi'nde görmiş ve nitekim 1953 de «Canım Anadolu» adlı bir kitap ynyınlamıştır. Halk şiiri kadar halk ezgilerine de tutkun olan sairimiz bir gün bana : Ben halk türkülerini, halk şiirini sevmeyi anamdan, Fran sızca'yı ve batı kültUrünü de ba bamdan ögrendim, demişti. Evinde, Anadolu gezilerinde her zaman ve her yerde halk türktileri dinlemeyi çok seven Eyüboglu, şehirleşmiş, yozlasmı* halk türküleri taklif.leriyle, otan tik, jrerçek halk türktllerini titiz zevkli bir folklorcu gibi ayırmasını gayet iyi bilir. Zaten re.sim de, Anadolu kilimlerinden, Ana dolu halılarından ve süslemele rinden yürüyerek yeni Türk res minin öncülügünü yapan sanatkâr, şiirde olsun, resimde olsun, modern sanat anlayışıyla mülîei liği en güzel ortam ve anlamda birleştirmlş ve onun bu tutıımu memleket ölçüsünde yaygın bir hale gelmiştir. Bedri Rahmi Eyüboğlu, kabul etmek lâjamdır ki, şiirde klsilifti kendine özel bir kuyumcu, bir kelimeci, kısacası bir mısra şairi değildir. Ona göre şiir gözün iyi gördüjü, yüregin iyi duyduğu, öz ve açık deyişlerdir. Şiirin oyuna. fazla, luzumsuz süse. kapalılığa tahammülü yoktur. Köylümüz halkımız içîn ayrı, aydınlarımız için ayn şiir düşiinmek yanlıştır. Türk zevki, Anadolu zevki açık, seçik, yalın, pırıl pı Yazan: BAKI SUHA EDIBOGLU beri bu zevki sürdürecek şiirlerine, düz yazılarına hasret çekmekteyiz. Benim okuduğum, gördüğüm kadar gazetelerde, dcıgilerde yazılarına rastlarruyoruz. Ne oldu şiire küstü mü? Yoksa sessizce bir şeyler hazıılıyor da bunları bir kitapta toplamayı mı düşünüyor? Benim biîdiğim, Bedri Rahmi'nin resim gibi şiirsiz yaşamasma imkan yoktur. Belki de diyorum, onun son yıllarda büyük yapılan, modern otelleri süsleyen geniş lıacımlı çalışmalan şiire zaman ve iliıkân bırakmıyor. Bir de şu var : Bedri l'ahmi zamaru ve zevkJeri iyi kollayan bir sanatkârdır. Yeni şür akımları ve anlayışlan içinde güme gitmektense, bir süre susmayı da düşünmüş olabilir. Biz şimdi onun yeni şirierini oekleye dururken, hiç eskimeyen, hiç yıpranmayan, taptaze kainnş bir şiirini c Güzel ile i'aydalı» adh şiirini okuyaîım: Ben arıva an demem Arının balı olmalı Ben gtizele sttzel demem Güzel faydalı olmalı. Güzel dedigin işc yaranıalı Kadın mı? Hamur »uğuımalı Çocuk doğurmalı Ağaç mı? Me>"ie vermeli Çiçek mi? Kokmah Bayramdan bayrama neyleyim rüzeli Güzel dedifin her Allahın çiuıü Tanı başunıcda olmalı Yağmur misali hem ^öıümüze, hem Könlümüze Hem toprağımıza vağınalı Güzel dediğin yağmur ınisali hepimizin olmalı. Bu güzel şiirinde de görüldüğü gibi Bedri Rahmi Evübojlu sanatın, faydanın emrinde ve hük münde olmasını lsteyen bir anlayışa sahiptir. Ve hemen süylemeliyim ki, bu serbest mısralarda uzaktan uzağa kokusunu ve ruhunu duyuran bir halk şiiri havası vardır. Şirndi de ressam gözü ile çalısan şaır Bedri Rahmi'den başka bir örnek verelim : TIKANSIN GÖZLERİ.M TIKANSIN Soyunsun gözlerimin rilâsında îçersinden aydınlannnşi tarlaiar Soyunsun beyazlığı ıçierinden çelen evler Sov.ııısun utancını arzular Yıkansın BÖzlorim yıkansın... RÖzlerimin cüâsınrla Gelmiş. Relecek bütün kızlar. Soyunsun bafızanın insan değmemiş ycrinde sineler. buseler, arzular Vc bütün bir önıür Lâhzada harcansın Tıkansın gözlerim yıkansın... Yarın Sabahattin Kudret AKSAL BULMACA 23436789 açık kalmış kısım, tersi «hastalık önleyici ve vücuda zerk edilecek ilâcı e!e geçir!» mânasına iki SÖÎlü bir emirdir. 9 Çevrilince «ziyade sayı ve miktarda hayvan konutu» karşılıgı iki söz belirir. YUKARIDAN AŞAGIYA: 1 Yatağımıza yattığımız za.man üzerimize örttüklerimiz (çogul). 2 «Hiç bir olağanüstülügü bulunmıyan yerleşip kalmış tesir» anlamına iki söz, çok işliyen ticaret yerleri bunların kovanına benzetilir. 3 Hindistan Başbakanı bayanın soyadı, birins çok acıdığımız zaman bu sözü tekrarlar dururuz. 4 Yediklerimizi öğüten organlarımız (çoğul). 5 Bir şeyin nihayet noktası, terzilerin yakaların içine on lan dik tutmak için koydukları. 6 Tersi odalarda üzer'.erine oturulacak yerlerdendir, hayvan ajakkabısı. 7 Çaresi buhınamıyac&k hasta1 23036789 lıklara halk dilinde böyle denilir. 8 Birdenbire cefa etme ve işkence yapma işi (ikl söz), «lâtife» nin yarısı. 9 Her şeye güne(t hulmaranıo şin verdiği, ku» halledllmlj sekll vetsizlik. BEDRI RAHMİ rıl güneşli bir zevktir. Resimde ve şiirde millici ve Anadolucu olan Bedri Rahmi, sanattaki bu bilince Paris'te yüksek resim tahsili yaptığı sıralarda varmış, dalıa sonralan, batı ülkelerinde ve Amerika'da kaldığı sürelerde özellikle kaynağı halka dayanan güzel sanatların hangi koşullar aitında ve hangi yollardan yürüyerek evreneselliğe ulaştığını incelemiştir. Bugün şiirimizden, resnümizden ve diğer güzel sanat dailanndan hangilerinin ne gibi kcşuilar ic;inde dünyaya mal ediletileceğini çok iyi bilen ve sezen Eyüboğlu1 nun, ne yazık ki, ijirkaç yıldan Dfşi Bond tVIODESTY BLAISE Gtinavdın I 07.00 Knve Habcrler 07.05 Günavdm II 07.30 Haberler ve Hava durumu 07.45 IstanbuPda BuEün 07.50 tlânlar vc Hafif müzik 08.00 Hafif Batı nmziSİ 08 13 Berab«r »arkılar 08.45 Valsler 09.00 H. Ovlumdan türkiiler OT.15 Sosval Havaita Kadın 09.25 A. Rızn KöDrülüleroglu'dan sarkıiar F.v icin Ara Haberler 10.05 Hafif Batı müziîi 10.20 F. AHav'dan sarkıiar Arkas! Yarın 1100 Sabnh konseri 11.45 O. Tııren'den Türkiiler 12.05 12.15 12 31) 13.00 SOLDAN SAGA: 1 Bu kış jurdumuzda havadan (azlasiyie dökülen bu iki şey yer yer sel baskınları olmasma sebebiyet verdi (iki söz). 2 «Hücrenin dahili kısmı» anlamına iki söz, bir soru edatı. 3 Dünyaya metelik vermiyen geniş yürekli ve meşrepli adam (Divan Edebiyatında), çok eskiden «alacaklt» yerine böyle bir hukuk terimi kuUanıhrdı. 4 GönİU istediği yere doğru seyahate çıkamamak. 5 Bir memuru makamından uzaklaştırma emri ve işi, âşiklann kullandıkları musiCÜNKİÎ BULMACANIN ki âleti. 6 Soframızı zaman zaHALLEDİLMİŞ ŞEKLİ raan süsleyen gıda maddelerin• den, bazı güzel ve cilveli kadın NASIL HALLEDİLECEK Vukandaki rakamlı bulmacada » • lara çok yakışır. 7 Bir zaman dece 4 tane anahtar (ipucu) ve 8 taııe sonuç vardır Boş kalan 12 lar gazetelerimizde maceraları u karenin içine 1 den 9 a kadar uygun birer rakam koyar;»Jt ve topzun uzun tefrika edilen meşhur lanıa. çarpmu çıkartma, hnlme işaretlerınc dikkat ederck soldan tngiliz casusu (adı söylendiği gi saga ve yukarıdan aşagıya bulmacada gostcrilen son ~lan bulunıu. bi yazümıştır). 8 Orta yerde'ii Bira* vaJitinizi alır ama. bo§ vaktinizi busçs geçirmi^ olursunuz. Gcırth iftftfiS BSS&S 12.00»>*fWbe»f«*tlİI*» •*" Bu Hafta dinl"vecfklerinll V.""Bniıl ve Affcadasfclrl * * • BeratMT ve Soio sarkıiar Haberler ve Resmî Gszetede BllB'irl W1LL1AM SAROYAN 31 DÜNYADA BİR GÜN Ç v e : T A R I K D U R S U N K. ei n r de '••'dını kapıcı Stanley Dana ile üonuşuyur btıldu. Yetiseyim diye davrandı ama, kaldırıma çıktıgında, kadın, Elliyedinci Caddeden Carnesie Hall doğrultusuna sapmıştı. Dana: «Sizden konuşuyordulc onunla..» dedi. «Taruyor munusuz onu?» •:Bir defa mı ne Acres'in orda gördüm.» «Bana sizin otelde kimle kaldığıruzı.. Neyse, geçelim, başkasının işlerine burnumu sokmak bana yaraşmaz.» Ne diyordu peki?» «Bilirsinız beni, dokuz yıldır buradayım. b'r tek şey öfrendim burda; kimse için herhangi Dir bilsi mîlgi vermek yok. Kendisine yalnızca Ciliforni^'dan geldığinizi söyledim. O da «Yep Muscat deği' mi o? O. evet.» deöi. «Eski karısını tanıyorıım. Bizim oyunda oynuyor! Ben, pek bilmediğimi söyledim. tyi demiş miyim?» «Evet. iyi demişsin!..» «Bizim oğlana sizden söz ettim. Sizinle tanışmanm mümkünlüğünü öğrenmek istiyordu hep. Şimdi değil tabii. Ama ilerde bir parça vakit ayınr mısmız onun için? Yazdığı bir hikâye var da, bir göz atmanızı rica ediyor.» «Tabii. ne zaman isterse..» «Teşekkürler..» ElliYedinci Caddeden Madison'a dogru yürüdü, sonra AltmışÜçüncü Caddeye kıvnldı Yeniden döndüğünde bir çiçeKçi dükkâmyla karsılaştı. Vıtrine koskoca vazo gibi birşeye doldurulmuş 3*irüyle tomurcuk gülleri koyrnuşlardı. Sarılı kınnızılıydı Rum, dükkânın arka taratında nal biçirnl bir kasnağa kırmızı beyaz karanf'leri donatıyordu. tçerde. on altı, on vedi yaşlannda hık demiş babasının burnundan düşmüş bir delikanlıcık vardı. • İçeri girip Rosey için tomurcuk güllerinden bir buket yapiırtayım. diye düşündü. Bahse tutuşmak falan da istemiyorum artık, boş verdim.» Dükkâna girdi, Rum güiümseyerek karşıladı, elini uzattı. • Sizinle tanıştığıma çok sevindim bay Muscat.» dedi. .Adım Socrat Pantifilo. Bu da oğium Plato. Ama herkes bize Koca Sam'la Küçük Sam der. Archie'yle çok eski arkadaşızdır.» Önce babanm. sonra da oğlunun ellerini sıktı. Vitrine doğru gitti, büyük vazidekj tomurcuk güilerinden bir buket aldı. • Küçük kızıma..» dedi. «Bugün onunla gezmeye çıkıvoruz. ikimiz." Bir beş dolârlık uzattı, ama Rum hemen geri çevirdi. almadı. Rosey'in güllerini plâstik bir kutu içine yerleştirdi. kutuyu kırmızı kurdelâ ile de bağ ladı. • Hanai takımı tutuyorsunuz?» «Dodgers«leri..» Koca Sam. gitti, minicik bir kartla bir o kadar minik bir zarf geürdi. Yep, karta «Küçük Rosey'e küçük güllerle» diye yazdı, zarfa koydu. Koca Sam, zarfı kırmızı kurdelânın arasında bir yere sıkıştırdı. Sonra hepsini birder» saydam bir kutuya koydu. •Teşekkürler. Hârika bir manzara oldu. Bugün öğleden sonra. yarın, ya da öbür gün bir telefoa edebilir miyim?» «Tabii. ne zaman isterseniz.» «Pazartesi gecesi için kizvmın annesine gül gön dermek istiyorum. Büyüklerinden, en kocamanlarından. sizdeküerin en iyilerinden bir düzine gül.» •Orasını bana bırakın siz..» dedi Koca Sam. «Ne zaman isterseniz telefon edin, ötesini düşünmeyiru Ben hallederim.» Hem Koca Sam'ia hem de oğluyla tanışmış olrr.aktan eni konu mutlu, dükkândan çıktı. Asanâörden çıktığında, dairenin kapısmın açık olduğunu. Rosey ile bayan MacDougal'in koridorda durduklarmı şnrdü Bayan MacDougal. dizleri üze;: rinp cökm >! Ro«ey'in elhisesinin oras'.nı burasmı düzeilıutjt ı^sdjj/ioıdu. lâne İDİik de e!ind?ydi. var) Tifffany Jones 13 15 13.30 1*DO 15.05 15.50 16 00 16.21 16.45 17.00 17.05 17.20 17..>0 19.00 19.35 19.45 2000 2030 21.00 21.10 GAYRİMENKUL 19661352 T. Hacizli olup paraya çevrilmesine karar verilen Kartal, Küçükyah Örümcek Bayırı mevkiinde kâin kütüğün 7 inci sahifesinde kayıtlı 6 pafta, 79 ada, 15 parsel sayılı 349 M2. lik iki kafi, 6 dükkânh, 4 daireli kârgir spartmanın birinci kat 4 sayılı bağımsiz bölüm niteliğindeki 30 180 arsa paylı daire Ü. Kanunu hüküırlerine tevfikan açık artırma sureti ile satışa çıkanlmiştır. GAYRİIMENKULÜN EVSAFI : Gayrimenkul Küçükyah'da Beledi.eyi Bostancı istikametine geçtikten sonra Shell benzin oeposunun karşısında asfalt Bağdat caddesine cepheli 12 kapı sayılı kârgir apartmandır. Ön kapîdan apartman antresine gilildiğinde antre zemini ve yanlan beyaz mermer döşeli olup bahçeye çıkış kapısı bulunduğu ve birinci kata beton basamaklı demir korkukıklu merdivenle çıkıldığı, binanın deniz cephesinde kalan 1 numaralı daireye girildiğinda antre, 1 hol, 4 cda; 1 banyo; 1 tuvalet; ve bir nıutfaktan jbaret bulunan daırenin ıJeniz cephesinde açık bir balkonu bulunduğu oda döşemelerinin ahçap diğer kısımlarının karomozfik olduğu ve bahçedeki kuyudan motorla suyunun temin edildiği, banyosunun termosifonlu fayans ve mutfak tezgâhmın fayansh ve davlunbazh bulunduğu ve tapu kaydmda 7 numaralı daire olarak tescil edilmiş ise de aslmda 1 inci kat 1 numaralı daire olduğu tesbit edilmiçtir. İMAIÎ DURUMU : Bina yüksekliğinin 12.5, bina derinliğinin 20, önbahçe mesafesinin 5, komşu mesafesinin 3 ve ark a bahçe mesafesinin 4.25 metre olduğu ve merî imar talimatnamesine pöre arsa asjarî cephe şartlarını haiz olmadığından yıkıldığı takdirde yenisinin yapılamıyacağı ve mevcut durumun muhafaza edilsbileceği Küçükyalı Belediyesinden verilen imar plânından anlaşılmıştır. GAYUİMFNKULÜN HUDUDU : Tapu kaydı v« kadastro çapı gibidir. GAYRİMENKULÜN KIYMFri : Daire ve a r « p«yı tarnaıtunın 80 000 lira değerinde olduğu büirkişi raporu ile beyan edilmiştir. SATI9 ŞATIŞ ŞARTLARI : 1 Katış 5/3/1968 salı günü saat 10 dan 10.30 a kadaı Kartal İcra Meınuriuğunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmm edilen kıymetin % 75 şini ve rüçhanlı alacakhlar varsa a'acakları nıecmuunu ve satış masraflarını Reçmek şartı ile iha'.e olunur. Poyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranm taahhüdü bâki kalmak şartiyîe 15/3/1968 cuma punü ayni yerde saat 1010,30 Ö.T ikinci artrmaya çikarılacaktır. Bu artırmrda da rüçhanlı alacakhlann alacağını ve satış masraflarını geçmesi şsrtiyle en çok artırana ihale olunur. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 a nispetvnde pey akçesl veva bu miktar kadar milH biı banlranın teminat mekhıbnnn »ermeieri ISzımdır Satıs peşin para iledir EÎICI istediğinde 20 günü £?çmemek üzere meha verilebilir TellâHve resmi. thale pulu. tapu harc ve masraflan alioya aittİT Birikmis vereiîer satış bedelindeD ödenlı 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğet ilplilerin (il?ililer tlbirine trttfak hakkı sahtolert de dahildtr) bu eavrtmenkul ü?erindeki haklannı hususivle fai2 ve tnasrafa dair olan tddiala» nnı dayanağı belgeleri ile onbes gön içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır: aksi takdirde haklan tapu sicili fle sabit olmadıkça paylasmadan hariç bırakıiacaklardır 4 Satıs bedeli hemen veya verilen mühlet Içinde 5denmezse İcra »e İflâs Kanununun 133 maddesi gereginee Ihal» feshertiiir tki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıts ve kefilleri nıesul ti'tulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan k?ndilerindrn tahsil edilecektir 5 Şartname ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi İçin dairede açık olup maarafı verildiği takdirde isteyeD alıcıya bir 6rneği gönderilebilir. 6 Satış» («tirak edenlerin «artnameyi görmüs ve münderecatmı kabul etmis sayılacaklan başkaca bilgi almak is*.eyenlerin 66/3352 T. dosya numarasiyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur. (İc. İf K. 126) 23/1/1968 CBastn: 638/11241 Meral Ucurlu'dan sarkıiar R e k l i m crogramları Ara Hoberler Mac Nnkli Ovun Havaları Genciik Sflati So'.istler G^cidi Rsdvo Arnioni Mızıkası Ara Habcrler Sühevl Denizcl Orkestrası Yurdıın Sesi Reklâm oroaramîarı Haberler ve Hava d u r u m u Saz Eserlerl Kitaolar Arasında Eziiilerimizin Getirdiâl Liscler Arası Bilei Yarısması 24 Saatin Olavları. ilânlar O. Sener ve S. T a n ü r e k d e n t'irküler 21.40 Cumartesi aksamı 22.00 ReVlâm Prosramları 22.45 Haberler 23.00 Caz müziei 23.55 Oz°tler. Pro'ffram. Kananıs. İSTANBVL İL RAOYOSU 11.55 Acıhs ve Di"oeram 12.00 Diskotesimizden 1230 Karısık Sololar 13.00 Cesıtli Meiodiler 13.30 Lied Saati 14.00 Hafif müzk 14.30 Koncerto Saati 15.00 Geneler icin 15.30 Caz müziei 16.00 Cumartesi konseri 17.00 Cav Saati 17.30 Kücuk Konser 18.00 Geııcleıe Müzik 18.30 Senıonik nıüziîc 19.00 Hafif muzik 19.30 Aksam KoDseri 20.15 Ger.cleıin Sevdikleri 2100 Fıkralar ve müzik 21.30 Ses muziSİ 22.00 Gece Konseri 22.30 Bu Hafta Neler D i n . v e c e k siniz 22.45 Pivano Solr^ları 2300 Hafif Sarkılar 23.30 Hafif Batı müziH 01.00 Proeram ve kaoanıs. Kartal İcra Memurluğundan: A N KAR A 0C25 0630 07.00 07.0.5 07.30 07.45 08.00 08.10 08.40 09.00 0920 09. .15 0955 10.00 10.20 10.35 1105 11.25 1155 12.00 12.15 12.30 13.00 13.15 13.35 14.00 14.15 15.15 15 20 15.35 1555 16.10 16.55 17.00 17.50 1900 19.35 19.50 1955 20 15 20.35 21.00 21.10 2140 22 10 22.30 2545 23.M 23.30 23.55 Acıhs. Proeram Günavdm I Kbve Haberler Gür.avdın II Haberler ve Hava d u r u m u Sabah müziSi Ankara'da Buffün Sabah sarkıiarl Erorhan'dan türkiiler Ev icin Sabah konseri Arkası Yarın Ara Haberler. ilânlar M. S e v r a n ' d a n sarkılar Y. Avhan'dan t ü r k ü l e r Cesitli müzık T. Özek v e Gönül İoek'den sarkıiar Konser Saati Ara Habeıier ve ilânlar K. Karasülevmanoâlu'dan türküler Kıbrıs Saati G. Akın ve N. TokatlıoSludan sarkıiar Haberler ve Resmî Gazetede Bueün Hafif müzik Kadınlar T. Sarkıiar X. Erol'dan türküler Reklâm oroeramları Ara haberler ve ilânlar CesitU müxik Semra Özbav'dan sarkılar M. Gönülkırmaz'dan türküler Dinlevici istekleri Ara haberler. ilânlar Cocuk Saati Reklâm Droeramları Haberler ve Hava durumu O. TlirerTden turküler Uvkudan önce Latin Dtinvasından mOzlk M. Torjer'den sarkılar K. Toolulueundan türkiiler 24 Saatin Olavları. ilânlar İB Soru Bilei Yarısması Türk M. Öz. Proeramı Cesitli müzik Türküler Gecidl Habcrler Caz müziSi Yeni DlâklaT Ö7etler. Proeram. Kananıs. «Ne kadar zamandır oyunuyorsun? Kaybettiklerin çok mu?» «Bütün geçmiştekiler ml yani?» «Evet.» «1909'da başladım; o günden bu yana galiba bir yarım milyon dolara yakm bir para kaybettiydim. lyi para hani. Başka bir şekilde de harcayabilirdim onu. Kumarın çekici yanı bir g'in bekledikten sonra kolayına oluşu. Ya kazamrsm, ya kaybedersin. Çocuklan akşama getirmeyi saion unutayırn deme.» «Unutmam.» «Annelerini de getir istersen..» «Tiyatroda o. Bu gece de galaları var.» «Ne güzel ama değil mi Yep? lyi oldu onun için de değil mi, mutlu hiç olmazsa değil mi?» «Sanırım öyle. Archie.» «Maça gidiyor musun?» «Rosey'e söz verdim. Bugün bütün gün birlikte dolaşacağız onun'a..» «Van n'oluyor peki?» «O Kitty Delmonico ile birlikte her maça gidiyor. Tanırsın sen de Kitty'yı. Laura herhaltie onla gelmiştir birkaç kere..» «A, tabii, evet..» dedi Archie. «İkizler derim ben onlara, öylesine birbirlerini andırırlar ki, o kadar olur. Giyimleri kuşamları, yürüyüşleri, baluşlan falan çok benzer. Pazar nkullarına gıden küçük kızlar gibidirler hep. Güzel bir gün geçirmeni dilerim Rosey'le.» Telelondan sonra odasından çıHtı, aşağıya indi. Müracaafta, Valencia birikmiş bir yığın mes tup verdi. Geri uzattı. tSonra alırım bunları.» dedi. «Bir ellilik ya da yüzlük çekebilir miyiz besabıma mahsuben?» «Tabii..» dedi Valencia. tBunu bir öğreneyim dedün. Şimdı değil, belki daha sonra, gerekirse..» Gazete satıcısının önünde durdu. Acres: • «Show Business» in yeni sayısı geldi, ister misiniz?» diye sordu. Aldı, şöyle bir göz attı. «Sizin de adınız geçiyor..» dedi Acres. «Gördüm. Nerden öğrenmişlpr?» «Ünlüler Servisi her sabah telefon eder, sorusturur.» «Bizim «Great Northern»e de mi?» «Ne sandmız. Burda da birçok ünlü'.er kalıyor artık. Geçen bir de İngilizimiz vardı.» «Yok canım?» «Ne dediğini anlayabilene de aşkolsundu f han . Adamın konuşurken dudak mudak oynattıfı yoktu hiç.» riir paket Chesterfield ile çiklet satın aldı Paketini açıp ağzına cigarasmı koyup yakmıştı ki, ilk solugunda; o sanşın bebek, yanında yerden bitme köpeğiyle kuaför salonundan çıktı, geldi. «Yeni birşey var mı acaba?» dedi. « «Scandal» mi?» «Evet..» «Hayır, daha gelmedi. Artık haftaya. Fakat bir sürü sinema dergisi geldi. îster miydiniz?» «Alayım onlardan.» Acres uzandı, yeni gelmiş sinema dergilerinden birer sayı çekti. Hepsi yedi taneydi. «Televizyon dergilerinden de ister miydiniz?)) «Eh, onlardan da alayım.» dedi yıldız adayı Kadin. Acres yeniden uzandı, altı tane de televizyon lergüerinden devşirdi. O arada genç kadın ayaklan dibindeki feöpeğe yine birşeyler söylüyordu. Köp , sözüm ona havlayarak karşılık verdi. Kadın çekip giderken, Acres: «En iyi ahbabıdır..» dedi arkasından. Yep de ardı sıra baktı. Koridorun ortalık rerine geldiğinde, kadın durdu, döndü, güîümserli Yep de gülümsedi ona. Sonra kadın dönüp knridor boyunca yürüdü. İki yana kıvıra kıvıra çidişini seyretnıok hoş şevdi dnŞrusu îfep de yürüyüp koritiorun sonuna erıjtıguı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog