Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

3 Şubat 1968 CUMHURİTET SAHİFE ÜÇ AJANSLAR • • • * • RADYOLAR Kayip Fransız denizaltısî artık aranmıyor TOLON, (AP) ...j Mısır, buhran çözülünceye kadar Süveyş Y Kanalını oçmıyor DÜNYADA BÜ6ÜN ISRAlL'lN TÜTÜMÜ KAHİRE'Yİ KIZDIRDL. ASINDA DÜNYA eçen hafta sonunda Başkan Johnson'ın açıkladığı A.B.D. bütçesi, 175,6 milyar dolar gelir, 186,1 milyar dolar da gideri öngörüyor. Açık, şu an İçin 8 milyar dolar gibi görünmekteyse de, bütçe tahminieri, Kongrenin yüzde ]0 vergi zammını kabul edeceği hesaplanarak yapümıştır. Amerikan Kongresi, vergilere zam yapmayı reddettiği takdirde ki (ihtimaller bunu gostermektedir) Federal bütçe açığı 20 milyar dolan bulacaktır. Bütçe tahminieri, Pueblo buhranmdan ve Vietkong saldınsmdan önce yapıldığı için, giderlerin, mesajda yer alan rakamlan aşacagi anlaşümaktadır. Bir tahmıne göre, Pueblo buhranı her ay için Amerika'ya 10 nîilyon dolara mal olacakür. Sadece 14 bin ihtiyatın silâh altına çağnlması savunma giderlerini, her ay için 10 milyon dolar artıracaktır. Buna uçak ve gemilerin olağanüstü hareketleri ve alınan diğer tedbirlerin mâli yonleri eklendiği takdirde, rakamın daha da kabaracığı anlaşılabılir. Vietnam'a gönderilen yedeklerin ise, masrafı daha artıracağı bellıdır. fl Temmuz 1968'de başlayaI cak 1969 malî yılının büt" çesi özetle şöyledir : GELİR Tahmınen 175 milyar 600 milyon dolar (Kongrenin Bir dev ülkenin bütcesi III KAHİBE, (ajL AP) Vietkong neden güçlü ? kuriarımızuı yönelttiği k'orulardan, hazılanmızm fkoskoca Amerikanın bir jvuç Vietkongun hakkmdan gelememesinin nedenlertai lyice çozemediği sonucuna vanyoruı. Anlatmaya çalışalım: Nedenlerin başında konvansl I yonel ordulann gerilla taktikleriyle I basetmesinin güçlüğü gelmektedir. I Cevap Ünlü yazar Walter LIPPMANN, Öte yandan, El Ahram'ın yazı işAmerikayı file. Vietkongu da siv I lerı müdurü ve Başkan Nâsır'ın yartsineğe benzetir. Fil, sivrislnegt ne | kın dostu Muhammed Hassan Heyöldürebilir, ne de teslim alabilir. kel, Ortadoğu harbınden beri MıŞansı yaver gitse ve yakalasa bile, I sır'da gittikçe artan Sovyet nüfuz Vletnam yeni sivrisineklerin yeti | ve hâkimiyetıne dair Batüı çevreleceği bataklıklarla doludur. lerin ileri sürdükleri görüşlere ceVietkong düzenll asker degildir, I vaben, Sovyet askeri uzmanlarınm İran, Pakistan ve Türk temsilcileri, R.CJ). anlaşması çerçevesinde givildlr. Sfenkler kadar sabırlıdır. | Mısır tarafından «kabul edilmedik Pakistan'da kurulacak 8 milyon dolarlık jüt fabrikasının ortak Savaşın zamanını şeklini ve yerini lerini» ve ancak Mısır'ın Moskovadaima o seeer. Hem heryerde, hem I fraansmanı anlaşmasını imzalıyorlar dan talebi üzerine gönderildiklerihiçbir yerdedir. Meselâ, gündüz | ni bildirmiştir. Amerikan üssünün bitişiğindeki Nâsır'ın görüşlerini haftalık baştarlasında, deniz piyadesinin gbzü yazısında yansıtan Heykel, bu Sov nön önünde tarlasını süren «zavalyet uzmanlarınm «devlet içinde bir lı> köylü, gece, tilkiler kadar kur kudret halini almıyacaklarını» benaz, akrepler kadar korkunç bir çe lirtmiş ve Akdenızde bir Sovyet fi ted kesiliverir. losu mevcudiyetinin Altıncı AmeGüney Vietnamda dostu, düsmanı rikan Fılosuna karşı «bir denge» ayırd edemezsiniz. Çünkü insanlahusule getirdığini yazmıştır. Heynn düşüncelerlnl okumanın s i m kel, Sovyet filosunun aynı zamanna henüz erişememisizdir. Vietda. Mısır'a sevkedilen silâhlann kongun üniforması, başka bir alâsalimcn ulaşmasını teminat altına raeü farikası yoktur. TİYÖ KAO aldığım bıldirmiştır. KÎ rejiminin en sâdık. atesll tarafÖte yandan Yugoslav Devlet Baştan da, en azılı, fanatik Vietkong kanı Mareşal Tito'nun Mısır'a gel da aynı milletin fertleridir. Güney WASHtNGTON, (a.a.) mesi ikinci kez ertelenmiştir. MaVletnamı iki yıl önceki ziyaretimizreşal Tito Yukarı Mısır'daki Svan'ı de, Amerikalılar. subay kuliipleri avunma Bakanı Robert Mc 4 şubat pazar günü ziyaret edecek ve diğer özel eğlence yerlerinde ı N'amara, savunma meseleletir. Başkan Nâsır dün hâlen kendihizmet edenlerin birçoğunun, hattâ ri üzerinde, Senato Silâhlı sini orada beklemekteydi. evlerindeki bekçinin Vietkong ola Hizmetler Komitesine snnduüru Mareşal Tito 31 ocak'ta gelecekti blleceğini biıe soylemişlerdi. Dibir raporda, nükleer alanda Ave bu ziyaret 3 subat'a ertelenmisyelim ki Saygonda, bir binaya knnmerika Birlesik Devletlerinin ti. dak sokan bir çeteci, biraz kaçıp Sovyet Rusya'ya üstünlüğünü kalabalığın arasına kansmakla kur devam ettirdiğlni belirtmiştir. tulabümektedir. Vietkong halkın Sovyetler Birliğinın geçen bir STRATFORDONAVON, (AP) tamamı d«*ils« bile onun içindedir. yıl içinde kıt'alararası balistik rtratford Piskoposu Vetdli Amerikalı kime ates edecek? Bir füze gucünü bV mislinden fazWTtlianı Shakespeare'in trukuruyla blrlikte beş yaşı öldünnela artırdığını, Birlesik Amerikaradaki cemaat kilisesinde busi daima mümkün. Nitekim olmaknın ise bu alanda mevcut plânInnan mezarını açmak için Frantadır. Vietkong ile uzaktan, yakınlarını, gerçekleştiremediğini açıkNEW YORK, (a.a.) cis Bacon Derneği tarafından yadan hiç bir ilişUsi bulnnmayan nilıyan Bakan şoyle devam etmişirleşrais Miüetlerin sömürgepılan bir talebi ikinci defa redce mâsum, can vermektedir. tir : ciliği tasfiye komitesinin yedetmistir. Güney Vietnamda babası Say«Sovyetler Birligi nükleer salni çalışma döneminin açılıBacon taraftarları, kılise megoncu, oğnlları Vietkong aileler dın ve savonma silâhlarını tahjında hir konuşma yapan B. M. zarında, Shakespeare eserlerini çok gördük. Halk çeteciyi ihbar et minlerin çok üstünde bir hızla Genel Sekreteri UThant, somüryazanın ashnda Francis Bacon mekten korkmaktadır. Zira ihaneti gelistirmeye devam etse de, Ageciliği tasfiye çalışmalarının, olduğu yolundaki nazariyelerini hiç affetmiyen Vietkongun intikamerika Birlesik Devletleri yine çoğunluğun isteğine cevap verdoğru çıkaracak delıllere raslamı pek insafsız olmaktadır. Sadece de nükleer bir savaşı önleyebimekten uzak kaldığım söylemiş, nabileceğini ümıt etmektedırler. mnhbiri cezalandırmakla kalmalecek yeterinden üstün gücü mu• Bu durum, bazı idareci ülkeleRed cevabı üzerine Dernek şımmakta. aile ocağtnı söndürmekte, hafaza edecektir.» rın B. M. kararlarıru uygulamakdi daha yuksek bir kilise makahattâ köyünii yakmaktadır. tan kaçınmalarından ve diğer ülMcNamara, Sovyetler Birligi Eskiden savaşlan genellikle as . mma müracaati duşunmektedır. kelerın askıdaki sömürgecilılc ile Amerikanın sahıp olduğu kıt'keri ve silâhı çok olan kazanırmış. I problemlerine tesirli çozüm şealararası balistik fuzelerle nükHalbuki modern savaşlarda inancın I killeri bulunmasında B. M. ile leer bombaların sayı bakımından rolü silâh ve askerden büyüktür. işbirliği yapmaya yanaşmamalar bir kıyaslamasını yaptıktan sonîste 2.5 milyon Yahudinin 100 mil | nndan ileri geliyor» demiştir. ra, nükleer guc bakımından Ayon Arap karşısmda üst üste elde merikanın Sovyetler Birliğinö*en Meselenin bılânçosunu yapan ettiği laferler. Siz, Vietkongdaki I dort kat daha önde olduğunu Genel Sekreter, bu arada Aden Inanca, Ister ideolojik, ister milli I söylemiştir. ve Naunı gibi küçük topraklayetçilik deyin. İsterseniz yabancı . Vietnam konusunda genis bir rın bağımsızlıklan ile sonuçladüşmanlığı. O vatan savunması, I açıklama yapan Savunma Bakanan faalıyetleri zikretmiş, bu yıl Kurtulu; Savaşı yaptığına inan I TiYATROSU nı, Kuzey Vietnam'a geçen yıl Maurice Adalan ile Svaziland'm raaktadır. Bir insanın intihar müf . içinde Rusya ve dığer komunıst bagımsızlığa kavuşmalarının bek rezesine gönüllü yazılması ve hem I lendığinı söylemiş, bunlann yaülkelerden yapılan askerî ve ıkKARIM VE de koluna band takıp Amerikan I nında Portekiz ve Rodezya ile tisadi yardımın 1 milyar dolara Büyük Elçiliğini basmasmın başka . Afrikanın güneyindeki topraklar vardığını, Guney Vietnam'da türlü izahı yoktur. Topun tüfeğin I SEVGİLÎM için yapılan çalışmalan hatırlatKuzeyli birliklerin sayısının gıtyenemediği Vietkongun içindekl I mıştır. gide artabileceğıni söylemiştır. SON 2 GÜN inançtır. • * * * Biçare Vietnamlı tam bağunsız I S Şubat Salı akşamından hğm tadını pek az tadabilmiş. 1.000 • itibaren yıl Çin işgalinde kalmış. Arkasın • dan Fransızlar gelmi; ve 80 yıl sö I IMAM NlKÂHI mürmüşler. Fransızları Japonlar I • WASHİNGTON Sağlık Baizlemis. Şimdi de başlannda ko • KOMEDt 3 PERDE raünizm ve Amerika var. Vietnam I • WUPPERTAL Üç yıldan kanlığı, bazı tip renkli televizyon cihazlarının fazla miktarda radlt sadece Amerikalıya değil, bilinç ' beri İstanbuldaki Alman Işçi tryosyon yaydığını tesbit etmiştir. Hergün 18.15 ve altında her yabancıya düşman. • tibat Müdurü iken Wuppertal Ça Sağlık Bakanhğı radyoloji merPazartesi 21.15 de Bir diğer sebep de, Amerikalınuı I lışma Müdürlüğüne tâyin edilen kez uzmanlanndan James Terrill, toprağından binlerce kilometre u • Theodor Marquard, yeni vazife 1200 televizyon alıcı üzerinde yaSERMET OĞLU zakta, el diyarlarda, Vietkongun da • sine başlamıştır. Direktör Mar pılan incelemeden sonra, değişik çok iyi tanıdıği. doğup büyüdüğü I quard, İstanbulda kaldığı üç yıl firmalara ait değişik modellerin tLYAS çöplüğünde savaşmasıdır. Vietkon • zarfında Almanyaya 85.000 Türk radyasyon sızdırdığının tesbit e2un yalnız olmadığı. dışandan mad • SON 15 GCıN dildiğini açıklamıştır. işçisi göndermiştir. den ve tnanen desteklendiğini de I burada belirtmek gerekir. (Reklâmcılık : 422 1089) Uzmanlar, konvansiyonel ordulann gerillacılar karşısmda başan kazanabilmesi için asgari bire beş üstünlüğü şart koşarlar. îngiltere, Malayadaki isyanı bire onla bastırabilmişti. Amerikanın insan kaynakları smırlıdır. Bire beşi. Güney Vietnam ve Asyadaki müttefiklerin\ zorlayarak tutturmaya çalışmak tadır. Müttefik kuvvetlerin en büyük parçasını teşkil eden Güney Vietnam Ordusu ise disiplinsizdir. Morali bozuktur. Uzayıp giden savaştan usanç getirmiştir. Yorgun Hüşmüştür. Eğitimi kbtü. teşkilâtı hozuktur. Azimsizdir. Savaşmayı Vmerikalılara bırakmak eğilimindedir. En kdtüsü. Güney VietnamIıların çogunluğunun mücadeleye, kendilerinin değil. Amerikanın saHertipçekicikamyonauygunFrigorifikTreylerier vaşı gözüyle bakmalarıdır. Nihayet dünya kamu oyu ve ile yaş meyve, sebze, et ve su ürünleri ihrauluslararası kuvvetler dengesi, Acatçılarıyla, nakliye şirketleri ve kooperatiflerin merikanm hareket serbestisini kısıtlamaktadır. Muhtemel tepkilerbu defa da Türkiye'de hizmetindedir. Proforden çekindiğinden. savaşa olanca gücüyle asılamamaktadır. ma fatura ve sair her türlü izahat için Kısacası Amerika, Vietnamda bi tiremiyeceği, kazanamıyacağı bir Türkiye mümessili: savaja yakalanmıştır. an resmî El Ahram gazetesl dfia, Ortadofu buhranı topyekftn çözümleninceye kadar Süveys Kanalmm açümıyacağmı ve haztran harblnden beri orada mahsur kalan yabana gemllertn knrtanlmasma çahsılmıyacağını bildirmişttr. Mımnn geçen salı giinü, Kanalda takılıp kalan 15 yabancı gerniyi kur tarmak için îsrail'in itirazlarına rağ men kanalm kuzey ucunda kontrol çalışmalanna başlaması üzerine fsrail kuvvetleri, Kanal makamlarma ait teknelere ates açmq ve çalışmalar durmuştu. El Ahram, anlaşmazlığa bir çözüm yolu bulmak için perşembe günü Kudüs'e giden B. M. Ortadoğu bans temsilcisi Gunnar Jarring'in alacağı neticeler ne olorsa olsun, Israil ilerde kanalı temizleme çalışmalanna müdahale etmiyeceğine dair söz dahi verse, Mısır'ın bu konuda aldığı en son karardan geri dönmiyecegini yazmıştır. El Ahram: •Yabancı gemilerin kurtanlması artık söz konusn değildir» demiştir. Kanalda dört Ingılız. iki Amerikan, iki Batı Alman, ıki Polonya, iki tsveç, bir Fransız, bir Bulgar ve bir Çekoslovak gemisi vardır. Gazete, Mısır kararmın B. M. Ge nel Sekreteri UThant ile ilgili dev letlerin elçilerine bildirildiğini yaz mıştır. 6 G eçen eomartesinden beri kayıp olan Minerre sdlı Fran8» denizaltısının aranması faaliyetine persembe gecesi »on verilmiş ve 52 mürettebatın sağ bulunabilecejinden fimlt tamamen kesilmiştir. îki günlük bir hava ve deniz tatbikatına katılan Minerve, buradaki Akdeniz Filosu Karargâhına Jönmemiş ve simdiye kadar yapılan aramalardan hiçbir netice alınamamıjtır. öte yandan Tel Avlv'de, geçen hafta kaybolan Dakar adlı Israil denizaltısının aranmasına katılan yabancı ülkelerin bu faaliyete son verdikleri, ancak Israil'in Dakar'ı aramağa devam ettiği bildirilmistir. îngiltere'den tsrail'e gitmekte olan Dakar'da 69 mürettebat vardı. • MEMPHtS Rock'n Roll Kıralı Elvis Presley'in bir kra dünyaya gelmiştir. Bayan Presley bir subayın kızı olup kızhk adı Priscilla Beaulieu'dur. Presley, eşini, askerliğini yaptığı Almanya da tanunif ve geçen sene evlenmişti. vergi zammını kabul. edeceği hesaba alınmıştır.) AÇIK 8 milyar dolar (Vergilere zam yapüdığı takdirde), 20 milyar dolar (yapümadığı dirde). SAVUNMA GİDERLERÎ 79 milyar 800 milyon dolar (rekor), VİETNAM SAVAŞI GİDERLERİ 26 milyar 300 milyon G& lar. DAHİLİ PROGRAMLAR 57 milyar 700 milyon dolar (geçen yüki dahilî progTamlar faslına kıyasla 6 milyar 500 milyon dolarlık bir (azlalık gostermektedir.) DİGER GlDERLER 14 müyar 400 milyon dolar kamu borçlanna bmen faize aynlmıştır. Dış yardım programına ayrılması istenen mıktar ise 3 milyar 040 milyon dolardır. (Şimdiye kadarki en düşük rakam). Başkanın Kongreye sunduğu bütçe mesajı, «tek bir federal doIann» (100 cent) yüzde kaçınır, hangi fasıllara harcanacağını şu şekılde izah etmektedır: • Vietnam : 14 sem • Diğer savunma giderleri : 20 sent • Sosyal gfivenlik fonlan : 29 «cm • Eğitim ve diğer sosyal programlar : 11 seni • Uluslararası programlar : 3 sent • Kamu borçlan îaizi : 6 sen1 • Emekliler : 4 sen • Diğer hükumet programlan : 13 sen«Tek bir federal* dolann kay naklan ise şöyledir : • Ferdi gelir «ergisi : 43 sen •# Kurumlar gelir vergisi : 18 sen • Ücretlerden alman vergi : a sen • Satış vergisi : 9 sen • ödünç • 4 sen • Diğer gelir kaynaklan : 4sen Başkan Johnson, bütçe mess Jında, açığm 8 milyar dolan bu lacağını, fakat içinde bulunula malî yıldaki açığın hâlen 19 mı yar 800 milyon dolara ulaştığır ve bu bakımdan, vergi zamrn kabul edilmediği takdirde, 196 mali yılı bütçesinin 20 mılya dolan asan bir açık verecegir beürtmiştir. Başkanın da ifad ettiği gibi «Hızla gelisen bir ekf nomide böyle bir açık, enflâsyc nist baskıyı artıracaktır.» Q iderlerde en büyük fazlalıl v savunma harcamalarmda gc rülmekte, bunu çalışma ve sosyî refah alanlanndakı bütçe artL' izlemektedir. Başkan, vergi zarr mı teklifini Kongreye kabul ett rebilmek için ozellikle uzay hacamalan, tarım, gemi inşaatı v deniz araştırmaları alanlannd kısıntı yapacağını vaad etmiştir. Başkan Johnson, bütçe mesî Jında, Amerikan halkından «Ş veya bu şeküde mntlak suretl vergi ahnacafını» belirttikten soj ra şöyle demiştir: «Seçme hakkj bize aitür. Y enflâsyonun getireceği kapris ve keyfî vergi üe yuksek fai haddini ve ödeme dengesinin b < znlmasını kabul edecek, ya d sorumluluk yolunn tercih edecı giz.» Bu yüki savunma bütçesi, gı çen yüa kıyasla 3 milyar 300 mı yon dolarlık bir fazlalık goste mektedir. 79.800 milyar dolarh ödeneğin 25.800 milyar dola Vietnam savaşı giderlerine ayn mıştır. 1965 yılı ortalanndan sonr mevcut rakamlar, savaşm bugı ne kadar Amerika'ya 76 milyt 363 milyon dolara patladığu gostermektedir. aşkan Johnson, Kongreni geçen yıl dış yardım progr: mında geniş ölçude kısm yoluna gitmiş olduğunu gözönüı de bulundurarak bu mali y için uluslararası askerî ve tekni yardım programına sadece milyar 040 milyon dolar aynlm; sını istemiştir. Bu miktann milyar 500 milyon dolan ekon< mik yarduna, 540 milyon dola: da askerî yardıma harcanacaktı (Kongrenin geçen malî yıl içi yetki verdiği dış yardım progr: mı 2 milyar 295 milyon dola dır.) "A.B.D. niikleer giicü Shakespeare'in Rusya'dan mezarında Bacon'ı üstün,, arama s lalebi reddedildi S UThanl sömürge sistemi kalkmalı» B ELHAMRA İSTANBUL Kısaca.. 11IIIU.IIH Anlatan.ISMET IN.flNU •• «I KASSBOHRER FABRİKASI DUNYACA MARUF BATI ALMANYA'NIN EN BÜYÜK, FRİGORİFİK TREYLER RÖMORKOTOBUS İMALÂTÇISI HazırlayanıSabahattin SELEK B ŞUBAT PAZAR GÜNÜ ULUS'ta Kayhan SAĞLAMER KAYTP Bakırköv Nüfus Memurludundan aldısım nüfus kâğıdımı kavbettim. Hukümsu7dür CANAN PAKER KAYIP Çankaya Nüfus Memurluğundan aldığım nüfus kâğıdımı kaybettim. Hukumsuzdur \ n î M F T BARLAS Curahuriiet 1123 MEHMET KAVALA NESL! HAN KAT 5 KARAKÖYİSTANBUL TEL: 44 75 05 TELG: LAMET İSTANBUL fiâno.lılr İ821/11UJ Başkan Johnson, mesajında, < konomik yardıma devamın « ^ » merika'run ulusal güvenliği \ uluslararası vecibeleri için e zem olduğunu» kaydetmiştir. Sağlık, çalışma ve sosyal n fah programlanna bu yıl 51 mi yar 900 milyon dolar aynlacal tır. (Geçen yu bu nıiktar 46 mi yar 400 milyon dolardı.) Başkan Johnson, uzay bütçı stnde 477 milyon dolarlık bir k smtı vaparak, «Fakat gene dc Amenka'run uzay araştırmaLnndan ç*kilmeyeceğini» belir mis ve 1973 yıllanna doğr Mars geze^enine konacak vej çevresinde dolaşacak yeni b uzay aracı yapılmasını tavsiye e misttr,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog