Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE İKİ .ırmanma slrolejisi ve ViETNAM Feridun AKKOR , temel prensipleri değismediği S tratejininiktisadi ve sosyal düzensizliklere halde bugün dünyanın içine düştüğü siyasî, askerî, bir çözüm yolu bulmak isteyen komutan ve politikacılar tırmanm» adı verdikleri yeni bir metodla etkili olmaya çahsmaktadırlar. Bu itibarla, son günlerde sıkca kullanılan bu terira barısı tehlikeye sokan olaylara genel bir savasa sitmeden çözüm yolu arayan, bu mümkiin olmadıgı takdirde bir merdivenin basamaklarını çıkarcaaına askeri baskjyı tedrici gnrette arttıran özel bir uygnlama sistemi anlamına gelmektedir. Ülkelerin bugünkü modern ha\atında Snemli bir yer slan tırmanma stratejisinin gerçek vdnü Vietnam savaşlarında daha iyi anlaşılacağından bu Iki konuyu birlikte incelemede fayda nmmaktayım. yi kabol etmediklerıne gore tırmanma strate jisinin de bir basarıya ulastığını soylemek imkânsızdır. Bu itibarla Amerikahlann bütün gayretlerinin bosa çıkacağını ve ne kadar ağır bombardımanlar yaparlarsa yapsınlar Kozeylıleri sindirip yıldırmalan kolay kolay mümkun olamıyacaktır. •••• • • • » •••• * • 3 Şubat 1968 CUMHURÎYET Isınma ve az yağış bekleniyor... G eçtiğimiz haftanm hava olayları tahminlere uygun düştü. İlk yansı soğuma ve az yağış altmrl a, ikinci yarısı da ısınma Ue ta ttıamlanıyor. Doğu bölgelerimizde ki kar yığınttlan, trafik güçlüğünü son haddine çıkarmıştır. Kış mevsiminin etkili bir haftası daha ffeçti. Bataklık diplomatları! «Insanhk» diye bir sey var yeryüzünde! Çoğnmaz bu kelimeyi iyice unutup yerdeki sürünçenlerden beter bir bayatın ezikliğinde yaşadığımız için batırlatmakta yarar görüyorum. Türkiyede politika, mahalle delikanlıları için dedikodu yapan çenesi düşük kocakarı lâfazanlığına dönmüstür. Bu kocakarıların isi gücü, aababtan aksama kadar etrafı gözlevip kimin kimle ilişkisi var diye ispiyonluk etmek, lâf kumkumalığı yapmak; birisini ötekine. 6tekini berikine yakıstırıp çekiştirmektir. Parlâmento kulislerinden Babıâlinin görünüste zençin ama gerçekte âdi köselerine kadar bir sttrfl adam : Filânca ne demis, beriki komünist imis. zinde knvvetlerde ne rfizgâr esmiş, Paşa ne düşünüıormtıs, engelleme yapılacak raı imiş, el altından pazarlık varmıs, is adamlan hazırlanıyormus, Sanayi Odası çizli toplantı vapmış Bütün bu asatılık fiskosun, haysivetsizlik entrikasının, karpuz kabuen politikasının karmakarısık görünen çarklan bir tek »ey için çalısıyor : Türkiyede sol akımları nasıl önlemeli? A.P. kodamanları oturmuslar. Amerikan patronlanyla is çevirmeve çalısnorlar akıllarınra. Halk Partisi de deniz kızı gibi masallah, belden vukarısı insan, belden asaçısı balık, kanadına bakarsan kns, avajına bakarsan deve, iki agıı, iki gtiz, iki kolak, iki dil Cümlenin ağzında demokrasi kelimesi, ama demokrasi demokrasi di>e baîıranlar. kemâli ciddivetle : Anayasa sosyalizme kapalıdır! diye ahkâmı da kesiyorlar. «Ana\asa sosyalizme açıktır» diyenlerin de baska derdi var : Anayasa sosyalizme açıktır ama tsçi Partisine kapalıdır, tşçi Partisi asırı sol çünkü, »ani efendim çomonist ! Çünkü efendilerin sönlüne eöre biçilmiş, dokunmns bir sosyalist partisi olacak; o zaman beğenecekler, kabul edecekler. Bu kafavla demokrasi olmaz.. uvduluk politikasının daniskası hecerilir ancak. Batı demokrasisinde birinci »art: rcjimin sosyalizme ve sosyalist partilerine açık olmasıdır. tkinci şart: nsnlüne çöre kurulmus, gelismiş. halkın desteğiyle parlâmentoya firmis bir partinin varlıgmı, o parti\i beğensek de befcenmesek de kornmak görevinin demokrasi\i korumak eörevi oldutnnu bilmektir. Bütün hunları kabul etmeden. alavere dalavere, fiskos. dedikodu . ' ^ n t r i k a çamur, iftira. avak ovunları. eurnalcılık, ahlâksızlık üstiine bina edilen politika. eelir bir çün o binayı yapanların üstüne yıkıhr. Tervüziinde insanlık diye bir sev vardır, ve çok de4il 32 yıl sonraki iki bin yılına bu insanlıjın ülküsünde bayrak yansına çıkmıstır milletler.. Ben sasarım Türkiyede minareye kılıf hazırlıvarak çocuklarına ve torunlarına kompradorluk <ensinli$inin mirasını bırakmaya çalısanlara Amerikayla ittifak halinde kendilerine destek olacak zaptive nazırı tiplerinden medet ammava bakanlara şasarım . Onların kendilerine efendi bilip önünde susta durdukları Amerikavı Türkiyeden voksul bir milletin nasıl eöfcuslediiini her zün «azetede okuyup da vüıü kızarmıyanlara sasarım Memleketi sömürmeye eelmij yabaneı «irketlerin komisvonculuiunda kâr hanelerini sisirdikten sonra memleketin basına da çorap örmek icin hinbir entrikaya sapanlara sasarım . Kendisine hüvük politikacı süsü \erıp lâfı ağzının içinde kırk kere dolastırdıktan sonra iki vanlı ovnak konusmalarla durnmu kurtaracaiını sananlara sasarım Tiirkive cerçekte batmıs bir ülkedir. Gazl Mnstafa Kemal'in ölümünden sonra otuz vıl içinde batırdılar memleketin Bir memleket elhet denizdeki vanur çibi bes saatte denizin dibine eömülmez. Ama hir memleketin batmıs oldugu onnn yabancı filkelerle ilivkilerinde belli olnr. Bueün Tiirkivenin iç ve dı? borçlarının toplamı tam 41 milyar 837 milvon liradır. Bütçemizin iki katı ve 32 milvonluk tüm milli selirimuıin yarısıdır hu.. Yalnız dovizle ödenecek dıs horçlarımızın yıllık taksitleri ihracat eelirirnizin vüzde 30'unu totürmektedir. 1948 yılına kadar açık vermiven dıs ticaretimiz 1347'den başlıyırak açık ver« vere butfınlere eelmistir. 41 milvar lira borç.. açık bir bütçe.. ve açık bir dış tiearet İle Amerika ıriidtimünde ülke vönetivorum dive böbürlenen blr iörü korkak politikacı.. Bu politikacıların parlâmento entrikaları.. Ve bu entrikaların hesabında sol'u tasfive etmek plânlan.. Bir \andan tsçi Partisine ve partisiz solculara dojru hesaplar yapılırken öte vandan Bülent Ece\it ve arkadaşlarını C.H.P.'de önce nötralize edip ardından ortanın eobeğinde hânı yağma sofrasına devam etmek istihası.. Dünya nerede, bizim polHika sürünırenlerl nereda!. Pısınk. âciz. eölgesiııden korkan. »olettTnkfiin ttVkka, devrim 'İtını.agzına aJmaktancekhıen bir s»ra polttik» «amfı, »kıllannca Tflrkiyeyi, Dominik'e, Filipinlere cevirecekler. Haydi eradan bataklık diplomatları! • ••« • ••• • *«• i Karakteristik yönii merikahlann tırmanma stratejisini arttırdıkları oranda Vietnam'lı çetecilerin durnmn kötüye fitmekle beraber, aradaki anlasmazlıfa bir çözüm yolu getireceği sarulmamaktadır. O halde. aygnlanan bu yanlıs stra tejinin hedefine nlaşabilmesi için tırmanmanın karakteristik yapısını bilmek, favda \e mahzurlarını iyice tartmak gerckir. Czun süredenberi devam edegelen bn tarz tırmanmanın bir tebdit unsurn oldugunu anlayan Knzeyliler üzerinde menfi bir etki saptıçı da gerçektir. Tamamivle siyasi bir yıpratma tak tigi olarak kullanılan daha çok tedricî surette arttırılan bu tırmanma stratejisi ile siiâh trh likesini kiiçük göstermek suretivle hasmı kandırmak ve karsı kovma eücünü vıpratmak iv tenildifi de asikârdır. Tırmanmanın son safhasında karsı tarafı sindirerek kendi arzularını kabnl ettirmek ve gerekli zamanı kaxanmak için başvurulan bir taktiktir, divebiliriz. O balde, tırmanma tekniji siyasî maksatlara yeniden imkân vermek için askerî eiiciin knllanılmasını sınırlayan bir sıçrama stratejisinden baska bir sey de^ildir. Bu tnümkün nlmadıîı takdirde silâhlarının, politikanın bu karısık devresinde yeniden knllanılması bu stratejinin bünyesine daha uvcun düşmektedir. A Çekme ve itme kuvveti addi ve mânevî yönden avnı inanca sahip memleketler kolaylıkla birbirlerinc yaklastıklarından aralannda kurdukları iliskilerle siyasî, askeri ve iktisadi alanda tam bir anlaşmava varmaktadırlar. Nitekim dünya devletleri Doğu ve Batı diye iki bloka ayrılmıs olup bir tarafta Rusya ve peykleri diger tarafta da Amerika vr müttefikleri bulunmaktadır. Runun dışında kalan ülkeler kendi taraflanna çekmek isteyen iki büyüklerin çabaları da aradaki çekismeyi hızlandırmaktadır. Ancak Kızıl Çin'in Komünist bloka girmesiyle Uzakdoguda yeni bir çekme kuvveti belirmis, Sovyet Rusyada oldufn gibl peyk mem leketler yaratma istefi çevrede etkili olmaya baslamıstır. Yalnız Koreden Hindistana 'kadar bütün sınır komsularını kendi tarafında görmeyi arzula\an Kızıl Çin Amerikanın itici kuvvetivle karsılastıfından denge bozulmuş ve bu bö'leedeki bunalımlar birbirini izlemistir. Bu vüzden Vietnam da bir savasın içine itilmis ve büyük insan kitleleri §ebepsiz yere birbirine düsürülmüstür. Son yıllarda sopa ile tankın ve topun düello ettiji bu topraklarda yeni bir strate.jinin' tırmanma stratejisinin uyçulandığı hakkında haberler çelmeye baslamıstır. Bidayette bu tarz bir stratejinin bölgenin özelliklerine nymadıfı, coçrafî bünyesiyle hagdaştırmanın itnkânsızlıih düsünttlerek bn mftoddan da beklenilen sonncun elde edilemiyecefi sanılmıstı. Teni yıla henüz girdigimiz ş« günlerde tarafların verdiği bilgilerin özellikle Amerika'nın Kuzey Vietnam hakkındski haberlerinin dogrulngundan süpbe edildigi için gerçek bir yorumlama yapmaya, tırmanma stratejisinin niteliji üzerinde tam bir bilgi vertneye ve uvçulamanın basarılı olup olmadıiını «övlemeve imkân voktur. Yalnız, Knzev Vietnam'a karsı girisilen hava bombardımanlannın dozunun arttıiı nispette böltre halkmın bnnu cesaretle önlediÇi bilinmektedir. KnzevliIeri müdahale dısı bırakmak amaeıyla yapıldıjı gövlenen ve bir barıs metodu olarak knllanıldıfı iddia edilen ve adına tırmanma stratejUi denilen bu sistem içinde dnrmadan artan hava hombardımanlarının tahripkâr sonueu barıi ilkelerine nvmadıgı gibi insan haklan ve Birlesmis Milletler Tasasını da Ihlil etmekfedir. Adı ne olursa olsnn çolnk çocuk demeden «avunma cücünden yoksun bir filkeye karsı girisilen insanlık dısı bövie bir nygnlamavı stratejik kaidelerle bagdastırmaya ImkSn var mıdır? Bn Rornnun cevabını verebiimek İçin taraflann tırmanma »tratejisi içindeki yerinl balmamız ve anlasmazlıkiann nedenlerinl arastırmamıı gerekir. Sevk ve idare •••• •••• •••• •••• •«•• S nrası da hir gercektir ki. Kurev Vietnam ve Amerika. Günev Vietnamda kendileTine bajlı kitleleri aynı ölçüler dahilinde desteklemek ve durıımn lehlerine çevirmek snretivle sonuca ulasacaklarını sanıvorlarsa aldanıyorlar. Hele Amerikanın simdiye kadark! miidahalesi bölfeve bir çözüm yola getirmedi£i gibi tırmanmavı arttırmasi oranında da mukavemetin yoğunla«masına sebep olmnstur. Sınırlı da olsa bugiinkfl savaş faaliyetierinin artan bir tempo içinde devam etmesi halinde dâvalarında haklı olan insaniarı yollarından ayırmıvacak, aksine. karsı kovma çüçlerini knvvetlendirecektir. Nitekim. ilk zamanlarda 7000 mevcutla özel Amerikan birlikleri bueürı 47S,00fl'e çıkarıldıgı halde vine de Kuzeylilerin mücadele azmini kırmak miimkün olamamıştır. Banunla beraber. Amerikalılar kara «avaslarında uyguladıkları tırmanma strateiiti bir basarıva ulasamavınca hava bombardımanlarını arttırmak suretivle yeni bir denemeye girismek znnında kaimıslardır. Şavet veni yılın baslarında bu tırmanma daha üst kademelere çıkarılıp hava bombardımanlarının arttırılmasıyla Kuzev Vietnam mücadele dısı bırakılırsa bu stratejinin öneminı kavravarak ve hele Komünist çeteeileri ve taraftarlarını desteklemekten vaz^eçeceklerini çördüjtümüz zatnan bu uveulama sisteminin vararlı oldu^nno o zaman daha iyi anlıyacafiiz. Bunnnla beraber. Kuzey Vietnam Güneydeki Vietkongu desteklemekten vazçeçtiği takdirde acaba tırmanma stratejisi hedefine ulasacak mıdır? Hava bombardımanları en tüksek seviyeye çıkarılsa bile merdivenin alt basamağında bulunan Kuzey Vietnamın Güneyde kendisine bağlı inlanlan ve çetecileri desteklemekten vazgeçecek midir? Bir an Kuzeylilerin büvük bir yenilçiye ugradıklannı kabul etsek dabi, Amerikalıların uyeuladıklan tırmanma stratejisinin hedefine ulasacağını ummak fazlaca iyimserlik olur. Bugüne kadar Knzeyliler bir yenilgi W~% ir anlaşmazlık ortaya çıktığında taraflar " * tırmanma stratejisinden yararlanmaÇa ve belirli sınırlar içinde uvçulamava ciristikleri takdirde kendi güvenlikleri bakımından zaman kazanmalarını kolavlastırır. Zavıf taraflan olmakla beraber. anlasmazlıklann çözümü yönünden etkili sonuçlar verebilir. Nitekim silâh ve askeri araçlarla bertaraf edilmek Istenilen bir anlasmazlıfın çok daha pahalıva mal oldutu ve büvük insan kitleierinin kaybı söz konusudur. Taraflar bunda israr ederlerse zayiat daha da artar ve büvük ölciide hasarlara nfcranılabilir. Birinci Diinva Savası hnna (füzel bir örnek olarak eöMerilebilir. Taraflar isteklerinden vazçeçmpdikleri için tansiyon 191»> kadar devamlı olarak vükselmis ve bu vüzden zaviat durmadan artmi'tır. Ronunla beraber. VVilson'nn «Fütuhatsız harıs» sozüne olarak 1917 Savas sevk ve idaresinde cibi taraflar bütün imkânlarını kullandıkları halde çıkarlannı sonnna kadar eötiirememiş ve hedeflerine ulasamami'îlardır. O halde, tırmanma stMMjMpfeı sevk resinde askeri araclai.»uurlıbir mlmskta beklenilen etkinin elde halinde daha ağır vasıtaların müdahalesivle karsı tarafın mukavemeti kırılmaktsdır. Tırmanma stratejisinin teknik teferriıatı eenel sıçrama teorisinde olduftu çibidir. Bazı askerî düşünürlere (före tırmanma tehdidi sevsediji takdirde deferini kaybetmekte. beklenilen fav daları saîlıvamamaktadır. Bu itiharla tırmanma stratejisinde askerî araçlann sınırlı hir «ekilde kullanılıp knllanılmıvacajı, tüvrnli*i sailavıp satlıvamıvacaiı ve tesbit etkisinin olup olmadıjtını Vietnam Savaslarındm daha ivı eörmekte ve fakat bir çözüm yolu getirmedı İini aksine bövle bir uveulamanın milli çıkarları zedelediği anlasılmaktadır. Giiney Vi etnam'daki komünistleri temi/lemek koııusunda 1954 Cenevre Konferansını hiçe savan Amerikalılar. Kuzey Vietnam'ın istek'.?rini hichir vakit dikkate almamıs, valnız kendi çıkarlannı düsünmüstür. Bnnunla bpraber. Kızıl Çinin komünist plânının kuvvetli baskısı altında Hanoi'vi desteklemesi durumu deSistirmis. ilk plânda Amerika'nın basarısıılıjına seben olmus ve Asya'daki durumu sarsmıstır. Hanoi Amerikanın tırmanma «tratejisi içindeki isteklerine bakarak cirisilen hava bombardımanları ile Kuzeyi Güney'den avırmava oalıstıeını kolavca anlamaktadır. Günev Vietnam'ı bir kukla deviet haline sokmak suretiyle çıkarlannı elde etmek isteven Amerikalıların uvçuladıSı bn tırmanma stratejisinin etkili olmadiğı da çörülmektedir. Bu bakımdan. tırmanma stratejisinin süvenliğini zedeledifei ve kötü sonuçlar verdiii bütün dünya de\letlen tarafından sövlenmektedir. Vietnam Savaslarında A merikalılar simdive kadar bir hasan elde edememislerse bunda tamamivle hasmın dâvasına karsı inançlı olma«ından ileri eeldigini de unutmamak gerekir. •••• ••«• •••• •••• •••• •*•• •••• •••a •••• • ••• • ••• «*•• • ••• • ••• >••• ••<• •••* • ••• :.!• • ••• •••2 ÎMÎ. cüc • •>• •••• >••• •••• • «•a *«•• • •»• • ••• • ••• • ••• • •*• • ••> • III #••1 • •• Tahminlerimizde s>ık sık adı geçen ALÇAK BASINÇ ııeılir? Çoğunluğunu öğrenciler teşkil eden okuyucularım soruyorlar. Her halde bu sıralar tlırs konuları olsa gerek.. Bugüne konu ettik. Meteorolojik terinılerin iç;nde en çok sözii tdilcn alçak basınç. adından da anlaşılacağı üzere basınçların en clüsük olduğu yerlere verilmiş isimdir. Meteoroloji haritalarımla irili ufaklı daireler seklinde görülür. Dünyamızı saran hava kitlesini bir deniz olarak, hava okyanu• MARMARA BÖLGESİ: Bol gü su olarak düşünürsek, bu hava okyanusu içindeki çukur yerleneşli olarak haftaya girdi. Gece soğuması ve sis olayı etkilidir ve iki re alçak. yüksek verlere de yüksek basınç alanlan diyecegun daha devam edecektır. Gundüz giz. Alçak basınçlarda hava asaatlerinde ısınma hissedilir olacak. kımı, rüzçârlar saat ihresinin artı 10 derecelik sıcaklıklar bölgede dönüş yönünün aks) vjjnündegorülecektir. Sâkin rüzgârlı geçedir. Rüzgârlar bir merkez etcek olan üç gün sonunda lodos lu rafında döner durur. Merkez sert bir hava akımı ile birlikte hafıf ne kadar derin ise, çukur r.e yağışa gırilmesi muhtemeldır. Haf kadar derin ise rüzgârları da tanın ikinci yarısı genel olarak ara o kadar kuvvetli oluvor. lıklj ve geçicı yağışlarla kapanacak Alçak basınçlarda rüzgâr tır. Sis, haftanın olayı olacaktır, dik yönleri, hava akımını daha i> i katlı bulunalım. canlaııdıvmak için gelin bir deney \apalım Evinizde lâvabonun deliğini tıka.tınız ve lâ\aboyu su ile doldurunuz. Sonra, tıpavı çekiniz Su\un delikten akışına dikkatle bakınız Diinerek akıvor decil mi? Ya »uyun dönüş vdnü?.. Dikkatle izleyiniz, su saat ihresmin aksi yönünde. \ani aidan sola donerek akıvor Evet, dikkat etmemiştiniz ama bu her zaman böyle idi. flattâ suvu plinizle karıstırırsamz. donü^ Mitıünii deçiîitirmeye çalıssunız da akış yönünü deçiştirpme\eepksiniz. • EGE VE AKDENIZ SAHÎLI: Bu bir fizik kanunudur, bu >er Isinma ve bol guneş ıçındedır. Çuçekimi, basınç jrrartypni \c "<ürkur bölgelerde kesıf sis beklenmehaftanm .^jkıncı ya ^ tünme kuv\eti ile ilçilidir. Alçalf" :b**ttıçlar(ta'lla«fc" Iftunı şeklınde jfeğış gofcdenız sahıli h#»ıen bu »aÇdan «ola doirrıi(fîır' Alçak basınçlarda hava çotun haftayı bol guneşli geçırecek, ğunlukla kötü olur. Zira «uktır hafta sonunda sıcaklık düşüşü hısyerlere hava nkvanusunun ne sedılecektir. kadar pisliği varsa dolar, akar. Bunun içiniir ki, barome.trelerimizde yağış, fırtına, isimlcri ile EÖsterileıı ibre karsılıkîarı alçak basınçları işarftlcr 3a Arna, hcmen kavdrdelim l;i. barometre ile hava tahmlni vapılamaz. Alçak ba.ınılaula ha\a çoçunlukla kıitü olurfcerçi.ancak haromrtreniıı buUıntluin yerin alçak basıncı sostermesi o \erin basmç m?rkezi olducunu çöstermpz. Va Ptratında dalıa düsük hasınç t laıı \er varsa , O takdirde hulunulan >cr alçak deçil belki tie vüksek o• İÇ ANADOLU: Batıdan giren lur. ısınmayı hıssetmeye başladı. Gece Evet okuvucuUrun, alcak basaatiennde fazla etkili olan don olasınç tizetlp burlıır. \ e 'Mt'teoro\ı hafıfleyerek devam edecektır. loji ilminde temrl bir dejim, Sıslı gunler butün bolgede gorulecektıı. Hafta sonunda yıne Batıdan ı ha\a ola\larının temcliriir. Fırgıımesı muhtemel yeni bir kotu ha 'sat düştükçe vine konu eıle\a ayırımını karşılayacak, yağış yer jer kar şeklınde gorülecektir. GeBol güneşli günler ctendim nel olarak geçen haftadan daha ılık ve daha az yağıştı bir haftaya hazır lanalım. Meteoroloji haritalarındaki genel durum geçen haftadan daha ıyimserdir. Yurdumuzu da içine alan ge nış bir yüksek basınç Doğu Akdenızi kapsamış bulunuyor, Avrupa, Kuzeyden sarkan yağış yüklü bir alçak basıncın etkisindedir. Batı ve lodos yonlü hava akımları çoğalmakta bulunuyor. Bu duruma göre: r ALÇAK BASINÇ.. • DOGU BOLGESI: Vağış almıyor. Ancak yığıntı halinde birıkmış olan kar. bolgede etkısini devam et tiriyor. Bılhassa gece soğuması fazladır ve kuvvetli don olayı vardır Önumüzdeki hafta içinde ısınma hıs sedilecekse de karlı yuzeyi temizleyemiyecektır. Butun haftayı bol güneşli geçirecektir. Yağış beklenmı yor. Don olayuıa karşı yıne ihliyatlı olmalıyız. • GÜNEYDOĞU BÖLGESt: Kuzey kesımleri karla örtulüdur ve don olayı vardır. Yarından itibaren hissedilir bir ısmmaya girilecek \e bütün hafta boyu ısınma altında ge çecektir. Bu hafta yağış görülmeyecektir. Gece saatlerinde don olayına kaı^ı ıhtıyatlı bulunalım. • KARADENİZ SAHİLİ: Y»Sıçlı bir haftayı gende bırakıyor. Doğu kesimlerınde yer yer ve hafif olarak görülen vağmur kesilmek üzeredır. Değışık yonlü ve hafif ruzgârlar etkısınde. ısınma altında bol gunejlı gunîere gırılıjor. Haftanm ikinci yarısuıda Batı Karadeniz yeni bir kötü hava ayırımının etkisine girecek, yağış alınacak tır. Yağış, hafta sonuna kadar bütun bolgeyi saracaktır. Genel olarak geçen haftadan daha az yağışlı ve daha ıhk gunler beklenmektedir. CHRYSLER SANAYl MUHENDIS ARIYOR Veni kurulmakta olan Metalurji Lâboratuvarı için, rr.ükpmmel İngılizce bilen makine veya metalurji rıı.ve'idısi alınacaktır. İsteklilerin Ankara Asfalb Km. 40 CayırovaGebze adresindeki Fabrikaya bizzat veya PK. 53 Kadıkoy İstanbul adresine yaa ile başvurmalan ric« clunıır Moran: 230/11x2 İSTANBUL BKLEDİYESİ SEHİR TİYATROLARI YENİ OYUM AR : MBVLİDİ ŞERİF 5 Şubat 1967 eunu aramızdan ayrıhp ebedıvete ıntlkal eden cok kıymeth varhğınnz. ajle reısı mız, ağabeyımız ve da\:rnız Faziletlı insan İLMIN l e KENA.N TIKALI Ofulları G Ü N D Ü 2 ' ün doğumunu dost ve akra balarına duyururlar. 1 Subat 1968 Ankara Heriş. Reklâm 3371119 Vs. SERPİL (GÜRLER) ÖZAKAN İle HALİT ÖZAKAN 3 2 968 Kadıköy EVLENDtK Çok mutluyuz J Cumhurıyet 1111 TEPER5SI TİYATROSUND& 4 Şubat Pazar ak^sıniiidan itibaren Sonııç ırmanma tekni^i çok sınırlı askerî araçların politik maksatlara göre kuilanılmasıdır. Talnız buna karar vermede çok objekti! olmalı ve silâhlann arttırılması mümkun oldu^u nispette asgari ölçüler içinde kalmalıdır. Sert kararlar durumn büsbütün kötöve çötü rebilir. Askerî araçların tümünü bidayetten itibaren kullanmak tırmanma stratejisine yardım edebilir. Fakat her iki tarafa da büyük zayiat verdirir. Bu itibarla sonocu iyi hesaplamak lâzımdır. Anlasmazlıklann artması ora nında tırmanma mümkun oldueu kadar kuvvei li yapılmalı, hazırlıklar sırasında ortava çika cak tehlikelere karsı her türlü şüvenlik tedbirleri alınraalıdır. aslanjıçta bir sösteriden daha ileri çit mediğini sandıeımız Vietnam'daki Ame rikan tırmanma stratejisi her çün biraz daha kovvetlendirilmesi \e askerî araçların arttınlması nispetinde beklenilen sonuea varmayı ve bir zafere ulasmavı imkânsız kılacaktır. KAYIP Pasomu kavbettim. Hukümsuzdur. Mur»t Atalav Cumhurıvet 1123 T veîatının 1 inci senei devrıyesıne rastlıyan 5 Şubat 1968 Pazartesi gunü oğle namazını müteakıp Şişlı camünde okunacak Kur'anı Kerım ve Mevlidı Serıfe arzu eden akraba, dost ve din kardeşlerımizin teşriflerm] rıca ederız. Kardejleri ve Veğenleri Cumhurıyet 1098 Süleyman İskeçeli'nin SÖYLE KIMSÎN SEN FATİH TİYATROSUNDA 6 Şubat salıdan itibaren PRHPAGÂNDİST ve SE1CRETER ARANIYOR LIBA. Lâboratunrları A. Ş. nde, satışı geiistirme teşkilâtmda çalışacak,' asgarî lise mezunu, askerliğıni yspmış, azamî 27 ya;. J.a kadm ve erkekler aramyor. Bir adet fotograf ve hâ! tercümesini havi mektupla, P K . 401 Karakcy adresine müraraat edılmesi Yıldız: 67/1117 GÜLLEROEN KONUŞUYORDUK Devam Eden Oyunlar • FATİH TİYATROSUNDA SUSUZ YAZ NOT: Bu piyes GÜLLERDEN KONUŞUVOUDt'K piyesi l l t birlikte birer hafta münavebe ile tem1;!! edılecektir. B :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::•:::::":::::::;:: Nimbüs ::: :;: Ecnebî dıplomatık buroda çahsmış, Fransızca, Ingılızce ve TicarS Muhaberata vâkıf, cıddî referanslı genç BAYAN SEKRETER, tanınmış muessesede münasıp vazıfe aramakta. 9 1 2 arası 44 21 93 e telefon edilmesı rıca olunur. Cumhurıyet 103 Bina inşaatı Yaptırılacaktır Ist3f?bul Emniyef • ÜSKÜDAR TİYATROSUNDA Sandığı'ndan: ZEYTİNBURNU TİYATROSUNDA [ ••• • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • i i S . . «•""!5.! • » » • • • " • " • • • • " • • I • • • • •.î .. • • • ESKIŞEHIR şııbe blnası inşaaü fiat a'mak usulü il* ^btürü bedel ve anahtar tpslimi şartiyle yaptırılacaktır. Bu ışe girecek müteahhitlerin daha önce buna ben'.er (600 000) lirahk inşaat ve mobilva ve sabit tesisi mefruşat işler' yaptıklarma dair resmî datre ve müesseselerden alınmış bir belgeyi ibrar ederek Fen Heyetimizden işe girme ve^ikası alrnaları lâzırndır. Bu işe girme şartnameleri vesair evrak ve proiel^r (100.) lira mııkabilinde İstanbul'da Cağaloğlu merkez binasında Levazım MüdürlüSünden temin edilebilir. Müteahhitlenn bu işe eirebilemeleri için (40.000.) Ura muvakkat teminat yatırması lâzımdır. TekUt mektup'arı 20.2.1968 sah günü saat 15.00 e kadar Cağalcğlu'ndaki merkez binasında Levazun îtfüdürlüğüne makbuz mukabili teslim edilmeli veya posta havajesi ile gönderilmelidir. PoTtadn vuku bulacak gecikmeler kabtı] edilemez. Bu işe girmek ve malumat almak lsteyenlm1 her gün öğleden evvel Istanbul Cağaloğlu Merker BinasındaJd Fen Hevv'ine müracaat edebilfrler. (Boün: 10972/1105) KÜÇÜK PRENS ÜSKÜDAR TİYATROSUNDA 10 Şubat cumartesiden itıharen KENDİNI BULMAK NOT: Bu piyes XARISI piyesi ile birlikte biror hafta münavebe ile temsü edilecektir. 'Basın: 11069/1121) DOKTOR DoktoT Op. T. Ziya Kırbakan Derl, 8aç n Zflhrevl Haatahklan Mütehassın tstiklâl Csd. Parmakkaoı No. «8 Tel : 44 19 73 Zfyaettin Maktav Knlak, Bnron, Bo|as, A i a . Çem Cerrahial MflteJuuwuı Taksim, Reoepp««a Cad. '6/1 Telefon : 4» 30 3»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog