Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

NİL YAYINEVİ SUNAR Radyolarda temsıl edılen ve binlerce kışimn merakla takıp ettıği eser: Yazan: Yordan Yovkor Bulgar edebıyatuıdan Turkçey» çevrilen llk şaheser roman. Lüks ciltil. Fiatı: 12,5 Llrm. NİL YAY1NEVİ Cemal Nadlr Sok. Büyük Milâg Han 102 İSTANBUL. Tel: 27 69 97 Feza Reklâm: 2572/1128 SINIRDAKİ CİFTLİK umhuriyet KTJBUCüSU: RJNUS NADİ Cumhurivti 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 Dogumunun yuzünc iandığı şu sıralarda, TEVFİK FtKKET'ın en mış, uzerınde en çok tartışıll lerını bıraraya toplayan bu zırlayan ve açıklamalarla şıi gunku dıhmızle karşıhklanm Cevdet Kudret, yayınhyan Varlık yınevi'dır. 160 sayfa, 4 lıra. (îlâncıhk: 4744/1100) 44. yıl %ayı 15*301 Telgrai re mektup adrest: Istanbul Posta K u t u s u : fstanbul N o 246 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4209 Teletonlar • 2 2 4 2 9 0 Cumortesı 3 Şubat 1968 Rektörle profesörler arasında anlaşmazlık çiktı Vietnam ve Kore buhranlanna karşı tedbir: Egeli, Senato kararlarına uymamakla suçlanıyor Şükran SONER ttanbnl ttnlveraitesl RektSrfi Prof. Ekrem Şerif Egeli, Sneeki gun >apılan Senato toplantısında istifa ettiğine dair çıkan haberlerı, dun valanlamıştır. Ancak, Senato toplantısına katılmış olan öğretim üyeleri, Rektorun ıstifası konnsnnda ısrar ederek, «Egelı, ıstıfa ettığını soyledı ve hatta, yenı sapılacak Rektorluk seçımı ıçın tanh tesbıt etfılmesını ıstedı. Senato seçım tarıhınm gelecek oturumda tespıt edılmesını uvgun gordu» demıslerdır. Rektbr ile Senato'va katılan bâzı oğretim üyeleri srasındakı anlaşmazlık, Senato'nun oğretim üyelerinin emeklilik yaşı konnsnnda aldıjfı kararı, Rektörün Basbakana bıldirmemesınden çıkmıstır. İ ABD asfcerlili sttresini yzatıyor DI§ HABERLER SERVÎSl Başkan Johnson'un Güneydoğu Asyadaki duruma karşı koymak ™ için Kongreye teklif edebileceği tedbirler arasında, hâlen iki yü olan askerlik süresinin uzatılması ihtimalinin de olduğu, dün VVashington'da Beyaz Saray'ca açıklanmıştır. Sozcu G Chrıstıan, bo>le bır ka rarın, Vietnam durumundan çok, halen «çok ciddi olan» Kore bunalımı ıle ılplı olacagını soylemış ve Başkan Johnson'un yonetımın sorumlulanyla sımdıye kadar yaptıgı muzakerelerde Vıetnamdakı Amerıkan kuvvetlerınm takvıyesi sorununun ele alınmadığını belırtmıştır. Beyaz Saray sozcusu, Başkan Johnson'un çevresındekılerle yap tığı toplantılarda tartışılan otekı «ozel tfdbirler» hakkında genış bılgı vermekten kaçınmıştır. Bun lardan bınnın Guney Kore'ye venlmekte olan askerî yardımın artınlması oldugu sanılmaktadır. 65 yaş meselesi öğrenıldığıne gore, Unıversitelerarası Kurulun hazırladıgı kanun tasarıcının gecıkeceğı goz onune alınarak Meclısten geçırılmesı oncelıkle zorunlu olan bazı maddelerın Universıte Senatolarmca tesbıt edılerek Başbakanlıga bıldınlmesı uygun gorulmuştur. Boylece, tstanbul Unıversıtesı Senatosu, tasarımn 32, 38 ve 66 maddelerının Meclısten oncelıkle geçınlmesı gerektığı konusunda karar almıştır. Ancak Rek tor onceki gun yapılan Senato top lantısında oğretim üyelerinin 65 ya şında emeklıye ayrılmasmı ongoren 66 madde ıle ılgılı Senatonun hazırladığı tasanyı Basbakana bıl dırmeyı uygun gormedığını açıkla mıştır. Bunun üzerıne soz alan Prof. Fıkret Baykut, Rektorun Senato ka ranna uymak zorunda olduğunu behrten bır konuşma yapmış, fakat (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) ANKARA, (Cumhuriyet Btirosa) Sınav ve sınıf geçme yonetmehğı uzenndekı çahşmalanna devam eden Mıllt Eğıtım Bakanhğı Talım Terbıye Dairesı •belge» sıstemının yeniden ıhdasmı kabul etmıstır. Yonetmelıkte yapılan bır değısikle der ıkmei kanaat 4oaemınde oğrencılerın her der» için aldıkları kusurlu puvanlar tam numaraya tamamlanacaktır. Orneğın bınncı kanaat doneminde bır dersten 45 puvan alan oğrencımn notu 5 numaraya yükseltılecektır. Dığer bır deyımle, puvan sıstemınden vazgeçıldığınden bırıncı kanaat puvan larının kusurları tam numaraya tamamlanarak, ıkı kanaat do nemı arasındakı bırlık sağlanmış olacaktır. 10 kişilik Sovyt T/eoret Heyetl g*ldl ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosn) Turkıye ile Sovyetler Bırlıği »rasında 1968 1969 donemı tıcaret protokolunu hazırlamak uzere 10 kışılık bır heyet dun Ankara'va gelmıştır. Sovvet Dıs Tıcaret Bakanhğı îhracat Komitesı Baskanı Kutznetsov baikanhğındakı bu hejet ile dun oğleden sonra Tıcaret Bakanlığında muzakereler baslamıştır. îkı ülke arasında gelişen iktlsadı ılışkılerden oturu bu donemı kapsayacak ıthalât ve ıhracatın geçmış yıllardan yüksek olacağı sanılmaktadır. Muzakerelerın sonunda bir protokol ımzalanacaktır. OLDURULEN V1ETKONG ÇETECIblNIN CESEDI SAYGON SOKAKLARINDA SÜRÜKLENIYOB MAHSUR KALAN TREN YOLCULARININ DEMİREL'E MESAJI: İşgal kuvvetleri Vietkoııg çekilmeğe başladı Belge sistemine dönüş Yonetmelıkte yapılan bır değışıklıkle belge sıstemı yeniden ıhdas edılmıştır. Bırıncı kanaat doneminde uygulanan yonetme lıge gore oğrencılenn belırlı su re ıçuıde ortaokul ve lıselerı bı tırmelen zorunlu kıhnmıştı. Be (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) " Düzen değişikliği Senalo'da tartışıldı SOYGUHU ANKABA, (Cumhuriyet Burosu) Cumhurıvet Senatosur.da dun tartısmah bır oturumdan sonra 1968 butçesının tun.u uzerınaekı goru>meİ3r bıtmiş, maddelere geçılmesı kabul .ecılmıstır. Tartışmalar daha çok duzen değışıklığı konusunda Malıye Bakanı Cıhat Bılgehan ıle CHP Grup Başkanvekıh Fıkret Gundoğan arasında rereyan etmıştır «İSRAİL DENİZÂLTISINI ARAYACAGINA, DOGU'OA KAYBOLAN VATANOAŞLARINI ARA» (Yurt Haberleri Servisi) Meteorolojı yetkılüerı 15 Şubata kadar butun bolgelerde kar yağışınm duraca|ını bıldırırken, Maraşta yolda kalan trende bulunan yolcular vagonların uzerıne «Demirel Israil denizaltısını an. yacağına Doğuda kaybolan vataa daşlannı ara» cumlesını yazmışlardır. 26 gundenben dış dunya ıle teması kesılen Malatyanm Pfiturge ilçesıne de halkın kırmm bayraklarla yardım ıstemesi üzerıne uçaklarla gıda maddelert ve ilâç atılmıştır Bu arada askerî bırlüderin de yardımı ıle buttın tren yolculan kurtarılmıştır. Ancak dün de demlryolları kapalı olduğundan, Do ğuya yapılması gereken tren seferlerı yapılamamış ve yollardakl trenler de menzülerine ulaşamamışlardır. (Arkası Sa. 7. Sü. S da) DORDÜNCÜ GÜNDE ÖLÜ SATISI 11.500'e ÇIKTI Ajanslar ve Radyolar AYGON Saygondakı Amerıkan Cenel Karargâhmda tam bir şaşkınlık hukum surmektedır. Vıetkongun genel taarruzunun dorduncu gunu bır basın toplantısı yapan Amerıkan askerı sozcusu: «Bugun olup bitenlerin hepsini tesbit etmek imkânsızdu. Her an oyle olaylar ortaya çıkıyor ki • dıyerek bu şaşkınlığı açığa vurmuştur Kuzey Vietnam askerlerınce desteklenen Vıetkong kuvvetlerınm beş gun once başlıyan buyuk taarruzu sırasında ele geçırdıklen Kuang Trı şehrı, dun muttefık kuvvetlerce gen alınmıştır. Saygondakı Amerıkan Komutanlığı, Kuang Trı'nın «Kurtarıldığını» ve Amerıka ıle Guney Vietnam zırhlı bırhklerının, Imparatorluk devrınuı eskı başkenti Hue'nın •Kalbbıe» kadar sokulduklarını bıldırmıştır. Bu arada, Amerıkan benatosu Dışışlerı Komısyonu Başkanı Senator Wıllım Fulbnght, dun gazetecılere, «Biz, Güney Vietnamda yabancıdan başka bir sev de|iUz» demış, şunlan eklemıştır (ArUası Sa 7. Su. 4 de) Kıyameti yaşayanlar SAYGON'DA YALNIZ TABUTÇUUR 101. TtMENE BAĞLI PAR\SÜTÇtLER HELİKOPTERLERLE AAIERİKAN BÜYÜKELÇIUĞINE YABDIJVJA GELIYORLAK S S AYGON Saygonun tumunde. dun yalnız tabutçu dukkânları açık kalmıştır. Tabutçular. Guney Vıetnam askerlerınin muhafaıa ve nezaretı altında hummalı bır faalıyete gırışmışler ve gıttıkçe artan talebı k^rsılamağa ç« lışmıslardır. (Arkası Sa. 7. Sa. 4 de) Meclis'te hareketli bir oturum PE1ROLLE İLOILI OENSORU ONEROES1 DE REDDEDİLDI ANKARA (Cumhurıvet Buro'u1) Mıllet Meclisı'nin dünku toplantısında; TlP'in, Petrol konusunda hukumet hakkında gensoru açılmasını istı\pn onerçesi. hiraretli tartısma \e suçlamalardan sonra, AP'lilerin ovlarivle reddedilmıstir. Bu arada, TIP Milletvekıllerinden Tarık Ziya Ekıncı ve Yalna Kanpolat dun, Meclıs'e; toprak reformu \e toprak sorunları konusunda hükumet hakkında gensoru açılmasını hedef tutan 40 savfalık yeni bır onerge >ermıslerdir. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Johnson, konuştu Başkan Johnson dunkü basın .foplantısında. son Vıetkong hücu munun kırıldığım soylemış, fakat savaşm kazanılıp kazarulmadıgına (Arkası Sa. 7, Su. 1 de) Dünya Kalb Cerrahisi Kongresi toplanıyor Dr. Ersek Türkiye'yi Cape Town'da temsil edecek Guney Afrikalı Prol. Dr. Christıan Bamard'ın gerçekleştirdiğı insandan ınsana kalb nakli amelıyatı üzennde incelemeler yapacak olan Doç. Dr. Sıyami Ersek, dun saat 09 05 de Bniksel'e hareket etmiştır. Turkıye'de kalb cerrahisi otontelennın başında sayılan Haydarpaşa Goğus Cerrahisi Merkezı Başhekımı Doç. Dr. Ersek, aynı zamanda Prof. Dr. Barnard ıle de yaptıgı ameliyatlar üzennde goruşmelerde bulunacak ve Cape Town'da toplanacak olan «Dünya Kalb Cerrahi Konçresi» nde Türkiye'yi temsıl edecektır. Doç. Dr. Ersek, Brüksel'de uçak değiştirdıkten sonra Cape Town'a gıdecektir (ajı.). İstanbul Belediye Başkanlığı seçimine 111 gün kala... Bakanın konuşması Malı>e Bakanı Cıhat Bılgehan dun sabahkı oturumda soz alarak bır gun onceki tenkıtlerı ce. <jplandırmı>;tır Bakan, Gundogan'ın sozlerını ele ainıış «Duzen değısikliğinI Arkası Sa. 7, Su. 7 de) Reaktörde grev Turkıye Kimya İş Sendıkası dun bır bı'dırı yayınlayarak Atoın Reaktorunde grev kararı aldıklarını açıklanuştır Kanser, guatr teşhıs ve tedavlsinde kullanılan ızotoplarm ıstıh sal edıldığı ve askerı haberleşmede onemlı yerı olan «Laser ışınian» uzermde çalışmaların yapıldığı «Nükleer Araştırma ve Eğitira Merkezi»ndekı grevın tarıhı haKkında herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır Bildınde, Reaktörde çalışan 115 lsçıden lll'inin grev kararına «Evet» dedığı bellrtUmektedır. Grev sebebi olarak, haftalık mesailerin düzenlenmesl konusundaki anlaşmazlıkla, toplu is sozleşmesinın gerekçesiz olarak işçi aleyhinde değiştınlmesl gösterılmektedır Aday adaylarmın sayısı 8'e çıkfı İN trtıcaın, son zamanlards trörulmemis bir hızls gelişmesıne karsı, yetkıliler, nasıl bn kadar fütursuz olabiliyorlar anlasılmaz. Vâizler camılerde açtkça lâiklik prensıpleriyle taban tabana zıtlasan konuşmalan yapıyorlar. Şehirden sehire taşınan mfiftüler konferanslannda gericilik propagandalarua hız veriyorlsr. Gazeteleri, mecmnaları kâfirlerin katledileceji uyanıs, kurtuluş gflnünSn yakınhgından söz ediyor. Derviş Vahdetinin bile çekindiği tahrıklerin, santajların, tehditlerin bini bir para. Adamlar, «devri saadet* in (!) nasıl geleceğinin hesaplannı yapıyorlar. Adamlar, devri saadet'e ddnerken baslayacak diye düsundükleri kanlı boğazlafmanın zevki ve keyfi içinde. lşin tehlikeli yönü su : Bütün bn «kurtulnş gflnfi» hazırlıklan bir sol teblıkesine karsı, sol'n temizlemeie k»r»ı Bibı (fOsterıliTor ()»sa vayınlar, davranıslar dikkatle ve devamlı ıncelendiğı zaman ortava çıkıyor kı, sol teblikesı, girisilecek marifetlerın sadece kılıfıdır. Ve aslında hareket, sol akımı önleyici millıvetçilık hareketi degil, dogrudan do|ruya ümmetçilik, islâmcılık, kısacası bir geriye dönüs hareketıdir. Banlar sol'a karsı görünüyorlar ama aynı zamanda sermayeye dfismsndırlar. Bufünkü demokrstik dfizene, hnkuk düzenine dnsmandırlar. Lâiklikle solcnlnk kanşık k«falarında bırlestirilmistir. Hattâ lâik insan onlann indinde asın solcndan bile daha hınzırdır, daha kâfirdir. Şimdi bn harekete bir gençlik tesekkülü de katılmıstır. Dün yapılan basın toplantısında bu tesekkülün ybneticileri, bir sfiredenben devam eden tahrik edıci yayınlara paralel bir yön tntmnslar, dip adatnlanna saldınldıfeından, mukad des kitabımızın svaklar altına alındıjtından bahıs!e, «mâna \t OLAYLARIN ARDINDAKİ Bu yaşta, bu zekâ... Dehşet şey, bizim kaçakçılık burosu ekiplerı, doğrusu! Nasıl da gitmişler, Şislideki, Maçkadaki, TeşvUriyedeld başta Amerikao maUan olmak üzere kaçak eşya aatan dflkkânlan bulmuşlsr. Şeytanın «klına gelmez. Sen fü, kbnsenin bilmediği, görnıedîği yerlere bir baskın yap ve, elinle koymu? ^bi, kaçaUarı yakala. lnsan hayretlerde kalıyor. Bu ekipleri, biraz da, Adanaja, tzndre, Ankaraya, hele, KiUse filân da yollamalı. Belki oralarda da bir şeyler bulurlar. Maamafih, yalnız tstanbuldakl, ha mnvaffakiyet bile yeter. Ne kadar tebrik eriılse az! D. N Prof. Dr. Bamard'ın Haziran'da Izmir'e gelmesr muhtemel ÎZMİR, (Cnmhnriyet Bürosn) Ünlu kalb operatoru Prof. Dr Chrıstıan Barnard, Izmirli ış adamı Halıl Özbaş'ın dâvetını kabul ederek, mafsal romatızmalarını tedavı ıçın muhtemelen Hazıran ayı ıçınde Kuşadası'ndakı Roma Kaplıcalarına geleceğını bıldırmıştır Barnard. mektubunda, «Ellerimin teda\isi \esilesi\le bn dâ\et, Turkive'\ı zıvaret ıçın guzel hır (ırsat olacaktır» demektedır. Bugün 5. sayfamızda Bulgaristan'dan ıo bin Türk göç edecek AVKAR4, (Cumhuriyet Burosu) Ikıbuçuk aydır Türkıve ile Bul garlstan arasında «Parçalanmış aılelerı bırleştirmen konusunda «Sınırîı goç»u sağlama amacıyla yapılan muzakerelerde bır anlaşmava varıl mıştır Kaieme almmakta olan bu (Arkası Sa. 7, Su. 8 de) fıkir fnkaraları» nın ezılecejtini sö\lemışlerdir. Büyük Ataturk'ün devnmleri emanet ettigi Türk gençIijHnı temsil ıddıasında bnlunan tesekkülün sözcülerı daha da ılerı jıderek bütün fakültelerdeki kız ögreneüerin derslere basortü ile gelmelerını istemişlerdir. Atamızın ölümünden 30 yıl sonra, Atatürk çajında doğanlar, Milli Knrtulus Savasında yetişenler henüz isbasındayken. Türki>emizin gösterdigi man ,« zant gercekten hazindir Hele gerçek Atatürkçülerin, Mıllt Mücadele rnbuna tnanmıs devrimcilerin bu manzara karsı. sında tepki Kostermemelerı büsbütün hazın ve ibret vericidır. *•• Mahalli secimlere 111 Aday yoklamalarına 81 gun bulunmasına rağmen AP'nin Istanbul Belediye Başkan aday aday larının sayısı, Dr. AH Esat Birol'un da katılmasıyle, 8'e > ukselıniştir. Dr. Birol. aday. lığı ile ılgıli olarak. «Sehırcılık konusunda tecrubelenm var dır Istanbul'a ve Istanbullulara faydalı olabılırım» demiştir. Dr Fahn Atabey'ın Zeynep Kâmıl Hasiahanesı Başhekımliğinden ıstıfa ederek adaylığını koymak ıstemesi, bundan onceki seçımde bır aday bulmakta guçluk çeken AP Istanbul Teşkılatını kar^tır(Arkasi Sa. 7. Sü. 4 de) MT7B' yöneticileri "mâna ve fikir tukaralannı,, ezecefc/er ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) MTTB yonetıcılerı dün «Cami fotograflan» ile süslenmiş Genel Merke? bınasında dü2enled:>t lerı basın toolantısmda, tlâhıva' (Arkası Sa. 7, Su. 8. dr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog