Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

İMER SEYFEDDİN Ülkücü blr yazarın B"»»m Yasan: TAHİB ALANGO Omer Seyfeddln'ln ölümüna kadar h«atının bütün ajamalan, bütOn y«zılı T» 3zlü kaynaklar taranarak bu eıer hanrlan» Olaylar, »iyasl çevreler ve eserieri Ue • ;İÇ« bafilanarak yürütülen bu hayat hlkâ««Inde, ülkücü bir yazann romantik terüenlnl heyecanla okuyacak, yurdsever biı u«ağın kavgalarınuı nedenlertaü v* flereklerini anlıyacaksınız. 3« redm. 592 «alle, Ifîks Jupak içinde 20 Ilra. MAY YAY1NLAKI Reklâmcıllk 9222019 j umhuriyet KÜRUCÜSU: YUNUS NADÎ 2 2 4 2 9 6 ikkıtaplar Tevflk İBardeı MEKANİÖİ RADİO THANStSTÖR tNGÜJZCETÜRKİ v» diğer tekn: katalog tNKILAF ve AKA 44. yı/ «cryı 1S6S7 Telgraf r e mektup Telefonlar: adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul Nb. 248 22 4 2 97 22 4 2 98 22 4£ 99 2 2 4 2 9 0 Perşembe 29 Şubof Bütçe, bugün Medis'te oylanıyor Tesbit edilen miktarlar, bu yıl ve 1969'da uygulanacak Bülent ECEVtT Turhan FEYZİOGLU Faruk ÖNDER istanbul için ortalama kâr hâdleri açıklandı Aydın l'ALÇIN Ekrem ALICAN M. AU AYBAR DÜJVKÜ I MECLİSTE?i\ NOTLAR Fikret OTYAM ANKARA Erken saatler . de Çankaya ile Parlâmento I arasında dün, çok sıkı, güven ' lik tedbirleri alınmıştı. Böyle t sine sıln güvenlik tedbiri ah I nır ve elektrik direklerine bayrak asüırsa, Başkentliler b\ I lirler ki, yabancı bir konuk | gelecektir, büjüklerden.. Düu, bayrak yoktu direklerde, anlaşıldı ki Sayın Devlet Başkanı. Parlâmento'yu sereflendirece'kler. I Çankaya ile Parlâraento ara | uçte bir sigara içimi uzaklıkjdır. Sayın Sunay, sigara de I ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ıl, puro içer, yani üç nefeshk I uro lçimidir Çankaya ile Psrkmento arası.. Devlet Başkanla I illet Meclisinde dün, 1968 IVIalî Yılı bütçesi ını hiç olmazsa otomobılle ge • erken görmek ısteyen sade vagörüşmeleri sona ermiş; özellikle <'Duzen değiandaşlar, «yassah» landığı içın şikliği'», «Rejim meseleleri» ve «İhtilâİJ» konulan undan bile yoksun oluyorlar. Fırsst eşıtiıği <U**Jwt tty üzerinde duran grup sözcülerindeu soura 5 saat. •ar.. Dün 1968 yılı bütçesinın konuşan Başbakan Denıirel, «Anayasa, elbette deümu uzerindeki gcrüşmeleri izeyebilmek fırsatını bulanlar. Sa . ğişebilir. Ihtilâl lâfını, siyâset lugatmdan silelim» ın Sunay'ı da bu vesileyle ra I demiştir. CHP Genel Sekreteri Ecevit ise. «Partısınin. ihtılâlin her turlulatça izlediler. Ama sade va • andas, bunu, sıkı >>üvenlik ted • sunun kesın olarak karşısında bulunduğunu» btldirmiştir. Bu arada, )irı yuzunden sokakta bulama I mnhalefet sözcüleri, bngün oylanacak bütçeye «kımıızı oy» vereceklerini açıklamışlardır. İ!. Devlet Başkanı, böylesine gay I Cumhurbaskanı Cevdet Sunay, dün Parlâmentoya gelerek, 1968 mali yılı bütçe görüşmelerinin tümn llk sözü Ecevit aldı •etkeşhk içinde güvenlik tedbi | üzerinde yapüan son konuşmaları takip etmistir. Bu arada, Cumhurbaskanı, öğle yemeğini Parlâmeni alanlan kimbilir nasıl haşto lokantasında yemiştir. Yemekte, Senato ve Meelis Başkanlan. Baskan Vekilleri. Başbakan, muhaieMeclis açıldıktan sonra ilk önce A.P. lilerın verdığı bır önerge taı, amıştır?... fet partileri Genel Başkanlan, Bakanlar, Grup Başkanlan da bulunmuştur. (Resim, bu yemek sırasınbul edılerek konuşmalar 45 dakıka ile sınırlandırılnuş ve ilk olarak Fakat, daha önc e CHP Genel da aunmıştır.) C.H.P. grupu adına Bülent Ecevit soz almıştır. Ecevıt, konuşmasınm 5ekreteri Sayın £cevit, Grupu başında Mahye Bakanının (Sanıyor musunuz ki bütçeyi Maliye Bakanı ıdına yaptığı konuşmada bazı yapar? Bütçeyi Maliye Bakanlığı yapar. Sız memurlan kapı kulu mu fişileri bır güzel haçladi. Her sanıyorsunuz?) şeklinde sbzlerini ele alarak «Hükümet kendi bütçesin(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) den sorumlu olmayacaksa neden sorumlu olacak? Nitekim red oyu verince Maliye memurlan değil, hükümet düşer. Memurları kapı kulu sayan zihniyet Başbakan Demirel'in zihniyetidir» demiştu. Ecevit, Taşıt Vergısi Kanununun şoförleri ağır bir yük altına sokacagını bıldırmış, «AP, her şoföSon günlerde herkes birbirine aynı soruyu soruyor I re bir vasıta vaad etmişti. Oysa, «Türkiye nereye gidiyor?» son yıllarda birçok şoför, birer Gerçekten alışılmamıs sokak kavgalanna baktıkça insaıun akANKARA vâsıta sahibi olmak umidinden lına böyle bir sorunnn gelmesi de normal. büsbütün uzaklaşmıştır» demiş, (Cumhuriyet Bürosu) Gençler iki kampa ayrılmışlar, birbirlerine sopalarla, kanealarbaskılar karşısında hükumetin la hiicum ediyorlar. Mecliste kafasız bazı milletvekilleri Tİ.P.'li«dönüş» yapması ihtimaline degileri ddvüyor. Osmanive'de önce bir yürüvüş, arkasından patlayan Meclis Kamu Iktısadi Kurunerek, şoyle konuşmuştur: dinamitler.. Bir yandan vâizler Atatürk'ü, hattâ bugünkü düzeni luşlan Karma Komisyonu, dün «Kamu oyunun naskısı altında yere batırmak için çalısıyorlar, öteyandan ilkel servet düsmanlıgı sabah 1.30'a kadar TRT'nin bazı dönüşler yapabilmek, bir kokusu ise burcu burcu yayılmakta. L'yanış mitinglerine karsı 19646566 yılları bilânçolannı ölçüde bir demokratik fazilet sasahlanıs mitingleri, «Amerika evine dön» çığlıklarını bastırmağa incelemiş ve Komısyonun AP' yılabilir. Fakat, tehlikeli bir egiufrasan, «Aman bizi bırakma, daha sağlam yerleş» köpeklikleri.. li üyelerınin oylarile TRT'nin Roma toplantısına gidenler' yerin dibine sokulnrken, Suudi Ara lim de. açıkça ortada görfilmektebu yıllara aıt bilânçolannı ve dir Görülüyor ki, fırsat bulursa bistan'la Seriat pazarlıkları yapanlar koltuk altına alınıvor, v.s.. yönetim kurulllarını ibra etAP. sosyal politika alanında ileAslında bunlar meselâ bir Batı ülkesinde oiağan sayılan, kamn memeye karar vermiştir. ri değil; geri gidecektir.» oyunnn üzerinde dahi dnrmadığı olaylardır. Solcular yürttr, topGonişmeler sırasında AP'li üyeMaliye Bakanımn, Tasarruf bolanır, saçcılar gösteri yapar; iki taraf birbirlerine girer. Hattâ ler, TRT'ye ağır saldınlarda bunolanyla İktisadl Devlet Teşekölenler de olabilir. Meclislerde döğüsmek de özellikle Akdeniz lunmuş, hattâ Genel Müdür Adkulleri hisselerinin değiştirileceülkelerinde çokça görülmüştfir; sakin Japonlar bile son zamannan Oztrak tenkitleri cevaplandığı yolundaki bejanlanna deginen larda sık sık çatısmaktadırlar. Kısacası, onlar bn çibi olaylara alınrken kendisinin karşılık vermsEcevit, «İktisadî Devlet Teşeksıktırlar, ja da bu gibi olayların toplumnn yapısında, düzende büsine imkân olmadığı halde lâf ata (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) >ük etki yapmıyacağına hem inanmıslardır, hem de zaten etkili rak birkaç defa sözünü kesmişçalkantı dönemlerini çoğu geride bırakmıstır. Üstelik o ülkelerde lerdir. ybnetimi ellerinde bulundaranlar olaylar karşısında sadece kaAP'liler, TRT jçin özellikle şu nunların kendilerine tanıdığı yetkileri knllanırlar. flericisi de, gedeyimleri sık sık kullinmışlardır: ricisi de bilir ki, ancak sınırlar asılırsa kanun yakasına yapısacak«Devlet içinde devlet», «Millete tır. Şüphesiz onlar bn noktaya kolay gelmemisler. Onlarda da sikötü ideolojiler aşılayan teşekyasi iktidar ilk zamanlarda tek yanlı olmns ve tek yanlı oldnkça kül», «Bir avuç insanın ele geçirolavlar büyümüs, hükumetler devrilmis, hattâ bazılannda ihtilâldiği teşekkül.» lere kadar çidilmis, aroa sonnnda baska tedbirle birlikte yönetiAP Önergesi min kannnîliği, tarafsızlığı, hele çoğunlnğnn azınlığa tahakküm etmemek anlayısı verlesmis. Gdrüşmeler sırasında AP'liler bır onerge vererek Yüksek Bizde ise, asafı yukarı tkinci Mesrutiyet'tenberi, manzara söyDenetleme Kurulunun bundan ledir : Kamplılasmalarda iktidarı eline geçiren kendi çıkarına nybbyle TRT'nin bütün muamelâgnn gelen kampı gözetir, destekler, hattâ kışkırtıp olaylar cıkartını denetlemesi içm karar aldırtır. karsı kampı elindeki imkânlarla ezmefe çalısır. tttihatçı ttimak ıstemışlerdır. CHP'lıler lâfcı kavgası böyle sürdürüldü. 1946 1950 arası böyle idi. D.P. boyle bir karann Anayasaya ayC.H.P. çekişmesinde düzeni kornmak adı altmda girişilen tnarikm olacağını, TRT'nin özerklifetler de başka türlii degildi. Ve zaten cok partili parlâmanter düği kalmayacağını one sürünce, zenin, lüriü sakıncalanna rajmen, istenmesindeki sebep yönetiönerge sahibi AP'liler önergeyı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) nıin taratsızhğını yerlestirmekti. Ne çare ki, son biriki yıl içinde geri almışlar ve Yüksek DenetBaşbakan Süleyman Demirel, kamplılasma değişik biçimde gelisirken tek yanlı nygulamalar da leme Kurulu Başkanı Necmi özdun Mıllet Meclısı'nde, butçe goaynı oranda arttı. Sol akımın alternatifi sanılan mnkaddesatçı akıkazanç ile yandaki bir odaya giruşmelerimn tarnamlanması üzema yalnız taviz değil, paraca yardım yapıldı, örgütlenmeleri tesderek yeni bir önerge hşzırlarme yaptığı 5 saatlik konuşmarik edildi. tlericilerin eline geçecek de sollasacak diye korknlan mışlardır. Yeni önergeden «BIUda, müzakerelerin 75 gün kaöğrenci tesekkülleri çeşitli desteklemelerle milliyetçi mnkaddeamalât* deyiml çıkanlmış, anDÜN BAŞLIYAN ZİRAAT MÜHENDÎSLERt ODASI 14'ÜNCÜ dar devam ettiğini bu sure ıçinsatçı adı verilenlere peşkts çekildi. Müslüraan Kardeşler «rgütlencak Yüksek Denetleme KuruluGENEL KONGRESÎNDE DELEGELERDEN BtR GRUP... de partililerin fl saatı aşan komesine benzeyen gericl teşekküllerin adamlan yavas yavaş kilit «Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) nuşma yaptıklarır.ı, bükümet ünoktalarına yerleşmefe haşladılar. Meclis ve Senato kürsülerinde yelerinin ise 50 saat kadar koŞeriatçıbğı, nnrcnlnğn »avnnanlar rahat rahat konnstnrnldnlar. nuştuklarını ve hemen hemen Devlet roemnra olan miiftülerin yaptıkları Şeriat propaşandası deherşeyı cevaplandırdıklannı. söz rece derece köylere doğrn yayılırken din ve vicdan özgürlüğiinden alanlarm aynı ıddiaları değişik söz edildi. öteyandan solcu, hattâ ortanın solcnsu milletvekilleri ifadelerle 9 kere tekrar ettikledövüldü, hakarete nğradı. Siyasete karıştılar gerekçesiyle ögrettnen rıni söyledikten sonra «Ben, bükıyımına gidiidi. tün bunların hepsine cevap veAnayasamn temel ilkelerine aykırı olan böyle btr tutuma karrecek değilim. Bir nmnmî tahfi, o tntnmdan zarar görenler elbette direnecekler, sonnnda meylil yapmakla yetinecegim» dedana da, gokağa da çıkacaklardır. Hükfimet etmede hüner, çatışmistır. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ziraat Mühendisleri Odası maları, gürtüsmeleri, bir yana ağırlık vererek, öle yana baskı vaDemirel, bütçenin demokraslnln 14'uncu Genel Kurulu, dun çalışmalarına başlamış, toplantının açıparak, artırmak değil, aksine onları yaratan sebepleri ortadan kalgeliştirdigi en önemli müessesshş konuşmasını yapan Ege Üniversitesi Rektoru. Prof. Mustafa Uludınnak ve herhalde zorlamalarla o sebepleri yaratmamaktır. lerden biri olduğunu, ancak 75 soz, fıkır olarak tanm rpformu çalışmalarını benimsedığinı behrtmiş: «Türkiye nereye gidiyor?» diyorlar. Aslında memleket kendillgün kadar devam ede'n butçe mü «Fakat tarım refnrmımun. temelinde toprak"reformnnu da kapsamafinden bir yere gitmiyor, götürülüyor. GELİTOR!.» zakerelerının uzadıgını, dıkkatleaının zaruretine kani bulunuyoruu d«mistır. (Arkası Sa. 5, Sü. 1 de) ECVET UÜRESLN (Arkası. Sa. S, Sü. 6 da) Son gün yine rejim konusu tartışıldı ANKARA, (Anadolu Ajansı) Ortalama Kâr Hadleri Merkez Komisyonu, İstanbul ve ilçelerindeki tüccarlar için uygulanmak üzere, ortalama kâr hadlerini tesbit etmistir. Özel komisyonlarca takdir olunan ortalama kâr hadleri, Maliye Bakanlığmın tebliği olarak, dünkü Resmî Gazete'de yayunlanarak yürürlüğe girmiştir. Tesbit edilen miktarlar, bu yıl ve 1969'da uygulanacaktır. Kasaplar yüzde 10 Tesbit edilen mıktarlara gore, bakkallarla uretıcıler, kantarıye emtıası, Tekel maddelen, gaz, şeker, ekmek, alkollu ve alkolsuz ıçkilerle benzerı maddelerden yuzde 10, memba suyu, gazoz ve kola gıbı ıçılecek maddelerden yuzde 20, kasaplar yuzde 10, sakatatçılar yuzde 8, pastırma. salam. sucuk ve snsis satıcıları yuzde 15, meyva ve sebzecıler yuzde 15, hububat, baklıyatçılar yuzde İU, mezecı ve bufecıler yuzde 20, şeker, pasta ve meşrubat satıcıları yuzde 15 25, zeytın. zeytınyağı ve benzerı yağcılarla tuzcular yuzrfe 1020 arasında bır kârla satış yapabıleceklerdır. ^ r Sü I de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) İlâçların yuzde 60 ının fiatlarının yuzde 20 50 oranında ındırılmesmı ongoren karamame yarın yururluğe gırecektır. 1 Mart 1968 tarıhınden itibaren ılâç ımal eden fabrıka ve lâbolatuvarlar, mamullennı tesbit edılen fıat üzerınden ve yenı ambalâıları ı!e satacaklardır. Eski mallann satışı M SUNAY PARLAMENTODA.. APHilcr, bütün yayınlann kontrolunu istediler unün notion NEREYE? TRT, Meclis Karma Komisyonunda ibra edilmedi ADAPAZARl İki yıl once, tstanbul'dan bındıklerı bır taksıde, birlikte Ankara'ya gıttıklerı Amerıkalı Teğmen Brenda L. Hovvard ile taksinın şoforunü öldüren ve Teğmenın Turk nışanlısı müzısyen Birol Soyurgal'ı ağır yaralıyan ıkı kısıden bırı olduğu iddıa edilen Asım Köse, öncekı gün yakalanmış; aynı gün Adapazan Emnıyet Mü dürü Şükrü Balcı ile 3 polis nezaretinde, Ankara'ya gönderilmiştir. Sanık, hiç kimseye gösterilmemış ve konuşturulmamıştır. Polis, Asım Köse'nin suç ortağını tesbıte çalışmaktadır. Köse, cezaevı fırarisı ve katılden sanıktır Düzce Ginayetinin zanlısı olarak Ankarı^a göttiriüda Ecza depoları, 1 nısan 1968 tarıhıne kadar ellerındekı stokları üzerlerındekı fıatla satabilecek, 1 nısan 1968 tanhınden itibaren eskı fıat ve ambalâjlarla ılâc satamıvacaklardır. EczanHer ise. 1 mayu 1968 ta.,. rıhıne kadar mevcut Uiçlarını uzerJerındekı «atlarla satabılecek, 1 mayıs 1968 tarıhınden itibaren hıçbır suretle eskı ambalâ] ve fiatlarla ılâç satılamıyacaktır. (Arkası. Sa, 5, Sü. S da) ANKARA, (a.a) Memba sulan satıcılan, Mart basından itibaren, ancak tam otomatik cihazlarla, el degmeden doldurulacak sulan piyasaya çıkanp satabileceklerdir. Bunu sağlayacak yönet melik hükümlerinin 1 Marttan itibaren yürürlüğe gireceğini belirten Sağlık Bakanı Dr. Vedat Âlı Ozkan, dun Ankara'da bu cihazlan mahallinde görmüştür. Belirtildiğine gore, ithal fiatı 1,5 milyon, yerli imalâtı 300 bin lira olan bu cıhazlardan 5'i İstanbul, 3'ü Ankara ve birer adedi de îzmir ve Bursa'ya ayrümıstır. Makinalarm imaline seri şekilde devam edilecek, gazoz ve benzeri ıçecekler yapan firmalar da, bu cihazlardan kullanmaya mecbur tutulacaklardır Saatte 8 bin şişeyi otomatik olarak doldurabiIen cihazlann, 50 işçinin yaptığı işi gördügü bıldirilmektedir. YALNIZ ÖZEL CİHAZLARLA DOLDURULAN MEMBA SULARI SATILACAK BIR Başbakanın konuşması < Kabahat bizde Saym Vefa Poyraz, Belediye Meclisinde «İstanbulun trafik problemi, şimdiki halde, kendiliğinden halledilmiştir» demiş. Ve misaller sıralamış: Bir araba, saatte, New York'ta 8, Paris'te 9 kilomctre yapıyormuş. İstanbulda ise 15. Sayın Vali, şüphesiz, haklıdır. Trafik diye bir mesele yok da, anlaşıJan, bizim fazlaca bir «canı tez» liğimiz var. Bir yerden bir yere pırrrr... diye, âdeta, açmak istiyoruz. Hattâ, biraz sabırb olmayı becerebilsek, yalnız trafik değil, su meselesi, telefon meselesi, çöp meselesi, ve bütün meselelerimiz «kendiliğinden» haUedilmiş olacak! D. N. «ihtilâi lâfını lugattan silelim » a m m m w m a 4 • n • • q •t Hazırlayon: MÜÇAHII BEŞER Pazar günü Cumhuriyet'te Ziraat Mühendisleri Odası Kongresi «Tarım retormunun yanmda, toprak reformu da zarnridir» GELtTOR!...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog