Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

SAYIN öGRETMENLER llkokul 1. ve 2. devre öğrencilerinize RAKIM ÇALAPALA'nın YAVRUTÜRK ŞİİRLERİ adlı kitabını okutunuz 80 sayfa, nefis baskı, 3 lira umhuriyet KTJRUCUSU: YUNÜS NADİ SEYFEDDİN Ülkucü Pir yazarınHomam Yazan: TAJUB ALAHGU d^tf&ı olumune kadar hayatınüTbunâı ^,aıntları, Ijytiin yazjlı ve sozlü kajMpar TMfcıarak U»£ser hazırlanIçiçe bağlaDar^Mnıfajkn bu Mgfat hikayesinde, ü l k ü c ü l ^ a U İ n romantık»«erüvenlni heyecanla o1^Ka|*yurdsev<* fcjr kusağın k a v g a l a r ı n ı n ^ M p ^ çekleıinl anlıyacaksınız. 3 ^ » » l m * * * « • » blie, lüks kapak içinde 20 MAY. YAYINLABİ , Reklâmcıhi ATLAS KİTABEVİ 44. yıi sayı 75656 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: 22 4 2 9 0 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 41 99 Çarşamba 28 Şubat 1968 Makarios, «Kıbrıs Rum halkı tutumumuzu onayladı» 1963'ten beri 7 bin Kıbrıs'h Türk Ada'dan göç etti forveç, ürk/ye'ye öşenf/mesı üşünu/en ük/eer layın/arı ıtemiyor «London Times» gazetesindeki ır habere gore, Rusya'mn konınsıyonel sılâhlardakı üstunluune karşı düşünülen «nükleer ıayın» sisteminı, Norveç isteıemektedir. Bilındiği gibı, nuker mayın projesi, Türk sınırlaını da kapsamına almaktadır. The London Times» in habenni ynen veriyoruz : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, yalnız turizm isleriyle uğraşacak bir Bakanlık haline getiriliyor. YURLYİŞE KATILAN OTOMÜBİLLER, TAKSİM'E ÇIK1YOR.. Haber alma ve tanıtma kuruluşları Başbakanlığa baglandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) MiUet Meclisi'nin dünkü toplantısmda, Bütçe Kanunu Tasansına bir madde eklenerek, Turizm ve Tanıtma Iiakanhğımn haber alma ve tanıtma kuruluşları, Başbakanhğa bağlanmıştu*. Buna göre, adı geçen Bakanüğın Tanıtma Genel Müdürlüğüne bağh iç ve dış haberler daireleri bu arada, TRT ve Anadolu Ajansı, Basuı Ataşelikleri; Başbakanlığa bağh olacaklardır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ise, yalruz turizm isleriyle uğraşacak bir bakanlık haline getirihnektedir. 49. Madde Bütçe Kanunu Tasarısuıa, 49. madde olarak eklenen bu konudaki metin. aynen şöyledir: «4951 Sayüı Kanuna dayaıularak Başbakanlığa bağlanan Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bağh dairelerin, bütçenin müstakil ve m ü v terek tertiplerindeki ödeneklerini, ilgili bakanlık ile varılacak anla*maya göre, Başbakanlık Bütçesinde mevcut veya yeniden açılacas tertiplere aktarmaya, Maliye Bakanı yetkilidir. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kuruluşuna dahil kadrolardan, bu bakanlık Ue Başbakanlık arasında varılacak anlaşma ile tesbit edilc(Arkası Sa. 7. Sü. S de) DIŞ HABERLER SERVİSİ Yeniden ve czici bir çoğunlukla Rum Cumhurbaşkanlığına seçilen Makarios, ycni kabinesini kurmak için hazırhğa bnşlarken, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Kcmal Rüstem, 1963 ten bu yana Kıbrıs'tan 7,000 Türkiin göç ettiğini açıklamıştır. Rapor ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkam Kemal Rüstem, Türk cemaatinm problemleri konusunda bir rapor hazırlanuştır. Üç kısımda düzenlenen bu raporda Türk csmaatinın «iç ve idarî problemleri* «cemaatin bugünkü iktisadî durumu» ve «alınabilecek tedhirler» konulanna yer verılmiştir. Kemal Rüstem raporunda, teşkiiâtsızlık ve idarî mekanizmayı ellerinde bulunduranlann ilgisizlıği yüzünden, cemaatin iktisadî ve sosyal durumunun düzelmedigl ileri sürülmekte ve dört yüdanberi Türk cemaatinin yüzde 80 inin Anavatandan gelen malî ve aynl yardımlarla keçindiği, bu sebeple canlı ve ümitli bir toplum olmaktan çıktığı iddia olunmaktadır. Damştay, idareyi manevî ve maddî tazminata mahkum etti ANKARA. (Cumhuriyet Borosa) ŞOFÖRLEB. TAKSİM ABİDESİ ETRAFINDA. Şehir trafiği âiin de yürüyüsten aksadı The London Times «tngiliz Savunma Araştırmaları nstitüsünde yapılan «Harb Ounları» çalışmasından alınan souca göre, Rusya, Batı Avrupaa saldırdığı takdirde Batı Avupa ulusları ellerinde bulunan 000 taktik nükleer silâhına rağnen, bu saldırı karşısında 23 unden fazla dayanamazlar. Ingiliz Dışislerinin göriişüne öre, Rusya böyle bir nükleer çaışma sonunda, klâsik silâh ve ısker gücü bakımından Batı Avupanın çok üstünde bulunacakır. Bu sebepten ötfirfi, îngiltere' ıin N'ATO içindeki tartışmalarla Batı Avrupamn taktik nükleer rücü konusundaki tüm teorile(Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) Şoförler, yeni Vergi Tasarısını protesto ettiler ükumet tarafından hazırlanmış olan yeni Kara Yolları Vergi Tasarısını protesto etmek için dün sabah bine yakın taksi şoförü Beyazıttan başlayarak Taksimde son bulan bir miting yapmışlardır. Havanuı ansızın kara çevirmesi sebebiyle miting boyunca trafik daha da sıkışmış ve bazı yerlerde felce uğramış tır. Damştay Dfiva Daireleri, Niğde Valisi iken merkez emrine alınan Ibrahim Öztürk hakkındaki kararı iptal etmlş, ayrıca idareyi maddl ve mânevi tjTrn<n«t. cezasına mahkum etmiştir. Niğde Valisi İken 5439 sayılı k.\ nuna göre 34 vali Ue birlikte merkez emrine alınan tbrahim ÖTtürk, bir yü önce Damştay Dâv« Daireleri Kurulundan aldıgı iptal kararı ile merkez emrine alınma işleminl ortadan kaldırmıs bulunuyordu. Hükümet, bu iptal karan üz«rine Ibrahim OztürkU bir U valiligine atamaat gerekirken bu defa da 5442 sayılı U idaresi kanununa göre tekrar merkez emrine almıştır. öztürk bu tasarrufu da Danıştaya dâva etmiş, yapılan duruşma sonunda, Dâva Daireleri Kurulunun oybirliği ile verdiği bir kararla bu işlem de iptal edllmıs ve idare 10 bin lira mânevi «a aynca miktan henüz tesbit edilmıyen maddl tazminat odemeyo mahkum edilmiştir. Cemaatin zararları Raporda emniyet mülâhazasiyl» tehlike arzeden bir çok kanjık köylcrin terkedllmesi sebebiyle ziraate elverişli 250 hin dönum arsanın Rumların eline geciiği, Türk cemaatinin milli servetinhı bu tahribat neticesinde 20 milyon sterlin zarara uğradığı ifade olunmakta dır. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) BELEDİYEDEN HİZMET /STİYEN POYRAZ'A İŞCAN: «İNŞAUAH PARA BULUNUR» DEDİ Vali Vefa Poyraz ıle Beledıye Başkanı Hasım Işcan, dun Şehır Meclisinde bırer konuşma \apmışlardır. Poyraz, Meclıs uyelerını Istanbul'lulara daha çok hiz met etmeye çağırmıs, Işçan da, «tnşallah para bulunur, hizmetler en iyi şekilde yapıhr» demıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Bavyera Başbakanı Topkapı Müzesinde Batı Almanya Bavyera Eyâleti Başbakanı Alphonse Goppel, dün sabah Topkapı Müzesiyle Ayasofya'yı gezmiş, öğte yemegini Dışişleri Bakanı Çağlayangil'le Tarabya Otelinde yedikten sonra, Boğaz'da bir gezinti yapmıştır. Konuk Başbakan, tran ve Pâkistan'ı ziyaret etmek üzere, aksam uçakla Istanbul'dan ayrılmıstır. Resimde; şehrimizde bir gün kalan Bavyera Başbakanı ve eşi, Topkapı Müzesini gezerken görülüjor. « Motor/ü Toşıt Vergisi, bir sermaye vergisidir » ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisinde dün 1968 gelir butçesi gorüşülmüş ve özellikle muhalefet sözcüleri tarafından motörlu taşıt vergileri kanun tasarısına hücumlar yapılmıştır. Bu verginin Bir sermaye vergisi olduğu» ileri süriilmüştür. H «Bu, sermaye vergisidir» CHP Grupu adına konuşan tlyas Seckin, bütçenin 3 milyar lira açık olduğunu. aynca, ikibuçuk milyarhk borçlanmanın da bunun üzerine ilâve edilmesi gerektiğini belirt miş, motörlü taşıt araçları vergisi kanun tasarısı üzerinde durarak şunları söylemiştir: «Bu bir sermaye vergisidir. Başbakan bütün şoförlerin arabaya ka vuşturulacağını bildirmişti, şimdi ise 390 bin şoför sermaye vetgisine tâbi tutuluyor. Hem de daha gercekleşmemiş bir sermayeden vergi almacak. Çünkü şoför vatandaşlar arabalannı taksitle alıyorlar. Kilo başına almacak bir vergi en iptidai bir vergidir, hiç bir demokratik ül kede olamaz, servet vergisi olabilir ama sermaye vergisi asla... Şim di bu kanunla 300 bin şoförden 100 milyon lira alaoaknnız, sonra yet (Arkası Sa, 7. Sü. I de) unun Bu iş bitmeli notıan Makarios'un seçımi ezici çoğunlukla kazanması aslında bir siirpriz değildir. Karşısına çıkarılan adam güya aşırı milliyetçilerin adayı idi. Makarios'a yenilince şimdi bütün dünya işte diyecektir, Kıbns halkı Enosis istemediğini oylariyle bellî etti.» Nitekim bu gibi lâflar söylenmeğe de başlamıştır ve böylece seçim Kıbrıs Cumhurbaşkanına şüpheleri büsbütün üzerinden atmak, dolayısiyle kuvvetini yenilemek imkânını vermiştir. Bunlara bakarak hemen söyleyebiliriz ki Kıbns problemi şimdi daha başka biçimde, daha değişik olarak yeniden ortaya çıkacak vc Türkiyenin ptoblemi çönnek için daha fazla çaba sarietmesi gerekecektir. Çunkü: 1 Birleşmiş Milletlet Genel Sekreteri Kıbns hakkındaki kesin raporunu hazırlamak için seçim sonucunu beklemekteydi. Şimdi Makarios yeni hüknmetini kurur kurmaz öyle anlaşılıyor ki derhal Genel Sekreterle temasa geçecek, isteklerini bildirecektir. Kıbns Cumnurbaşkanı seçimlerden çok' önce bilindiği gibi Anayasa değislkliği konusunu ortaya atmıştı. tstediği değişiklikler Türklere nüfus oranlanna gorc bir azınhk hakkı tanunak, eski andlaşmalarla garanti edilen haklan bu orana indirmekti. Ayrıca Makarios zateıt rafa kaldırılmış olan ve tiilen islemiyen Londra ve Zürih Andlaşmalarının da Kıbns üzerinde sallanmasma ötedcn beri karşı olduğunu açık açık söylemekteydi. Yeni seçimde aldıgı ojlar şimdi Makarios'a bunların üzerinde daha israrh davranmak. ve bu defa Birleşmiş Milletleri de kendisine destek yapabilmek imkânını kazandırmıstır ki kanaatünizce seçim sonucunun önemli tarafı budur. 2 Makariosun belli isteklerine bunların UThant raporu yoluyla Güvenlik Konseyine aktarılması ihtimali karşısmda Türkiye ne yapabilccektir? Görünüşe göre yapılabilecek olan Güvenlik Konseyinden Makarios'un isteklerine tamamen paralel bir karann çıkmasını mümkün mertebe önlemeğe çalışmak. bu arada Klbnsı bir yana itmekten, sadece Yunan cuntasını tnuhatap kabul etmekten vazgeçetek, gerçekçi politikaya dönmektir. Daha önce de yazdığımız gibi Kıbns şimdiki halde bağımsız ve Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkedir. Londra ve Zürih Andlaşmalan fiilen işlememektedir. Biz de onu işletemiyorur. Üstelik Makarios'un gözden düşttiğune Yunan cuntasma bağU Grivas'ın kuvvetli olduğuna dair yapılan tahminlerin yanlışlığı da anlaşümıştır. O halde neden biz gerçekleri kabul edip Kıbrıs Hükumetiyle masa basına oturmayalun? Ve neden oradaki Türklerin gün geçtikçe erimesine, ve Türk azınlığının ekonomik bakımdan çökmesine sebep olalun? İşte Kıbns Türklerhnn durumu hakkında hanrlanan rapor: 19S3 ten bu yana Kıbrıstan 7900 Türk İngiltereye ya da Türldyeye göçmüş. 25 bin kişi işsiz, 56 bin kişi tamamen acze düşmüş. Köylerin bosaltılması yüzünden 250 bin dbnümlük arazi Rumların eline geçmis. Ayrıca Türk cemaatinin yüzde 80 i Anavatandan gelen yardunla geçiniyor. Kıbns Türkünün gerçeği budur. Ayrı yönetim de kurulsa, Dr. Küçük, parlak nutuklar da söylese Türkten Türke kampanyasiyle üçbeş kişinin cebi de dolsa budur. Bol lâfı, hamâseti bırakalım da pratik çaıeler düşünelim artık Kıbrıs için. Zira yazık oluyor oradaki insanlara... Otomobıllerı bayraklarla ve pankartlarla süslenmiş olan soforler sabah erken saatlerde Malta civarında toplanmıştır. Buradan yola çıkan kafileye gü zergâh boyunca bır çok araba katılmış ve konvoyun uzunluğu Karaköy cıvarına gelindiğinde ıkı kılometreyı bulmuştur. «591 Savılı Kanundan bizi cıkartın», «ödeme sınırı asılmamalı», «Asma köprüyü biz mi yapaeagız?» gıbı pankartlar mıtıng sırannda goze çarpmıştır. Mitıngcı şoforler zaman zaman yviruyüşe katılmayan diğer araçları «yun» çe kerek protesto etmislerdir. İstanbul'da hava sıcaklıgı, 19dan (0) dereceye düşmüş, Trakya'dan başlamak üzere Marmara ve Karadeniz bölgelerine kar ve karla karışık yağmur yağmıştıt. Meteoroloji, 3 Mart'tan itibaren hava sıcaklıklarımn hissedilir şekilde yükseleceğini, ısı düşüşünün yanndan itibaren duracağını ve 5 Mart'tan itibaren de bütün yurtta ısının sürekli olarak artacağuu bildirmiştir. Resimde, kar ve yağmur altında taşıt bekliyen İstanbuliulardan bir grup görülüyor. KAfi ALTINDA ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Rulet, tılt, langırt ve benzeri o yun âlet ve makinelerinin oynatılmasını yasaklıyan kanun ta&ln s ı dün Cumhuriyet Senatosunda kabul edilmiştir. Komisyon, cezalar konusunda arttmcı yönden değişiklik yaptığı için tasan, Millet Meclisinde tekrar görüşülecektir. Tasan, rulet, tilt ve langırt ile benzeri oyun, âlet ve makinelerini oynatanlar hakkında bir yıldan az olmamak üzere hapis, 1000 liradan 5.000 üraya kadar ağır para cezasının uygulanmastnı öngörmektedir. (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) langırtı yasaklayan Tasorıyı Senato da onayladı DUNDEN BUGUNE TAKSİM'DE Konvoy Beyazıttan hareket ettikten iki buçuk saat sonra Taksime varmıstır. Taksim Anıtı çevresinde arabaiarını park e\ Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Önümüzdeki ders yılında uygulanacaktı İlköğretim Eğitim Sisteminin yeniden hazırlanması istendi Şükran SONER tlköğretun Genel Müdurluğünün 66082 sayılı genelgesiyle önümüzdekı ders yüından itibaren uygulanacağı açıklanan yeni eğitim sisteminin yeniden gorüşülerek baştan hazırlanması istenmiştir. Yeni eğitim sistemi konusunda, şehrimizdeki ilkokul müdür ve müfettişlerinin ıştırakiyle yapılan toplantıdan sonra bir rapor hazırlanmıştır. 'I Bakanlığa gönderilen raporda, program gelistirme okullannda uygulanan «1962 taslak programı» (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Unutuldu mu? Hadi Senato Başkaniyle Meclis Başkanına birer konak yapılmasını (anlamayu ya...) anUdık diyelim. Ya milletvekillerine, seçmenlerini kabul etmeleri için, 67 salonlu (her il'e bir tane) saray inşasını nasıl hazmedelim? Bu sayın kişilerin, seçmenleriyle randevulaşacaklan, evleri. daireleri, yahut da, herhangi bir kahveleri. lokantalan yok mu? Hani, bütcede açık var, bunu verpler, istikrazlar bir yana, asıl tasarrnflarla kapatacağız deniyordu d«... D. N. Yunan Kaptanı yakalandı Bugün 4. sayfamızda DENIZ KURDU» Münevver, 32 saat Cankurtaran ve Ahırkapı balıkcıiannı merakta bıraktıktan sonra annesinin evinde, yuzünü saklıyor. (Fotoğraf: Selâhattin GİZ) Kayıp 3 balıkçı evlerine döndil "Kadınla balığa çıkılırsa o işten hayır gelmez,, Öncekı sabah ıkı arkadaşı ıle denıze çıkıp, dün bğleye kadar ortalıkta görünmeyen Ahırkapı'nın genç balıkçisı. «Deniz knrdn» Münevver, elini kolunu u l laya sallaya evıne dönüp, herkesı kendinı arar gorünce. «Ne oluyor, kim verdi etrafı bu tededı, sonra da sessızce (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) ECVET GÜREStN ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) • Enterpol kanalı ile yapılan teşebbüs sonucunda, Çanakkale'de Panama bandıralı bir gemiyi batıran Yunan gemisinin kaptanı Skufalos Georgios, Halya'da yakalanmıştır. Yunanlı kaptan, eşiyle birlikte Yunanistan'a gitmekte olan «Ledra» adlı Kıbrıs gemisine binmek isterken, Turk ve Italyan înterpollerinin ortak çalışması sonunda, Birindisi'de ele geçirilmiştir. Tevkiö Ue tieıti adlt kovusturmanın tamamlanması üzerıne Yunanlı kaptan Türkiye ile Italya arasında mevcut «raçlnlann gtri verilmesi» ile ilgıli anlaşma gereğınce önümüîrtekı günlerde memleketimize gönderilecektır. Kaptanın dujtışması, Türkiye'de yapılacaktır BİZ NÎYE İLERLEMİYORÜZ?.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog