Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Balkan iimit ve gençler turnuvaları yapılacak i alkan Putbol Federasyonlan temsllcllerlnin 2425 | Şubat tarihlerl arasmda İstanbulda Federasyon * bürosunda Putbol Pederasyonu Başkanı Orhan ref Apak'ın başkarüıgında yaptığı toplantıda, Jkan Futbol Federasyonlannı yakmdan ilgllendiı, kararlar alınnuştır. Yugoslav takımı bu sabah uçakla İzmir'e geJiyor GOZTEPE ALSANCAK'ta VOYVODİNA'yı BEKLİYOR SAKATIJĞI DOLAYISİYLE BU HAFTA GALATASARAY'A KARŞI FENERBAHÇE Çetin GÜREL tz mir'den bildiriyor pılan görüşmeler sonunda şu kararlar alınnuştır: TAKIMINDA OYNAMASI ŞÜPHELİ OLAN YILMAZ ŞEN VEFA MAÇINDA. 1968 1969 «Balkan KupaYunan Futbol Federasyonu ta«rın gece saat 20.00 de Alsancak stadmda Voyvodina ile Novitndan organize edilecektir. sad'daki 10 lık maçın revanşını oynayacak olan Göztepe, maç Fenerbahçe AEK, «Balkan saatini kampta beklemektedir. pası» flnal maçı 3 Nisanda îsrii ile bakılması hiç de doğru haDün sabah kahvaltıdan sonra ıbulda oynanacaktır. reket olmaz. Zira rakibüııiz haKordon'da İM saatlik yürüyüş kikaten iyi futbol oynuyor. Oyapan Göztepeliler, saat 16.00 da 1967 1968 «Balkan Kupanun için daha maç yapılmadan, Alsancak stadında bir antrenman serislnden olan Fenerbahçe sonuç belli olmadan Göztepe'ye yapmışlardır. Novisaddaki maçta 5, karşılıklı maçlan Mayıs vetur atladı gözii ile bakmak büsakatlanan Hüseyin yarın geceki yük hatadır. Şurasını unutmamaçta tatamdaki yerini alacakHazlran ayı lçlnde îstanbul v« mak lâzım ki, Voyvodina bizdcn tır. ıada yapılacaktır. daha avantajlıdır.» Göztepe'ye tur atladı gözü ile Sofyada geçen hafta oynanan öte yandan, Voyvodina takımı bakılması Adnan Süvari'yi dürtak Ollmpija maçında hasbu sabah 10.30 da Belgrad'tan şündürmektedir. a tekme atan Bulgar futbolcu havaalanına Millî takım antrenörü, bu ko direk olarak Çiğli gelecektir. Misafir ekip öğleden nu ile ilgili olarak şunlan söyleıilov'un ikl maç oynamaması sonra Alsancak stadında hafif miştir: arlaştınlmıştır. bir çalışma yapacaktır. • Şimdilik endişeliyim. Gözirk Futbol Federasyonunun tepe'ye ddrdüncü tura atladı gömış olduğu bir teklif Uzerine jid» millî takımlar arasında azar günü oynanacak Kenerbahçe Galatasaray m«çı için takıınlar buyılda bir, «genç» milll takımgünden itibaren çalışmalarına bashyacaklardır. arasında da her yıl bir turMOLNAB .G. SARAYT)AN ÇOK ı düzenlenmesi prensip itibaSAKATLARI DÜŞÜNÜYORUM. DEDt » kararlaştınlmış, tumuvalaGalatasaray maçı iie ilgili olarak gazetecilerle konu?an Fenerbahç» nizamnamelerinin Temmuz a Teknik Direktörü Molnar, sakatlıklar yüzünden kulübün hastahaneye çinde Atinada yapılacak Baldöndüğünü belirtmiş ve şunlan söyiemiştir. Memleketleri Federasyonlan « Hâlen kadromozda 9 sakat fut antısmda hazırlanması, kabul dullah'ın Galatasaray maçında ojr bolcu var. Can, Şeref, Özer ve Biıniştir. nayacaklaruıı pek tahmin etmiyorol'un sakathklarına ek olarak ge rum. Sakatı bu kadar bol bir ta)plantıda. geçmiş yıllarda «Bal çen hafta Selim, Numan ve Yılmaz kımla hayatunda hiç karşılaşmaKupası» nı kazanmış olan üç sakatlanmışlardı. Ankaragücü ma dım. Onun için şimdi ne yapacağııen ve bir Yunan takımına, çında da Fuat ile Abdullah sakatmı bilemiyorum. Bu yüzden Galalanınca çok güç duruma düştük. rlanmış olan şildleri verilmıştasaray maçından çok sakatlaruı Bu futbolculardan Yılmaz ile Ahdurumu düşiindüriiyor beni.» ADANA (Coban YfRTÇü bildlFenerbahçe futbol takımı ilk ça riyor) Kuveytte Ordu takımıhşmasını bu sabah yapacak ve ya mızın 20 lık galibiyetiyle sonuçrın da kampa girecektir. lanan maçın revanşı mahiyetindo G. SABAY BUGÜN olan Türk • Kuveyt Ordu takımKAMPA GİRİYOR lan karşılaşması, yann Adana Şe Pazar günü Fenerbahçe ile 204. hir stadında yapılacaktır. defa. karşılaşacak olan Galatasaray futbol takımı bugün sat 11.00 de Bu maksatla, dün saat 14 de ş»yapacağı antrenmam mütaakıp hir stadında Ordu takımımız, bir kampa girecektir. tören provası yapmış, bu prov.v Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak j'a Ordu takımımızm kadrosunda konuşan Teknik Sorumlu Eşfak bulunan elemanlar katılmışlardır. Aykaç şunlan söylemiştir: Kuvejt Ordu takımı ise pazar « Fenerbahçe büyük bir takım. £ünü Mersinde oynanan Mersin Galatasaray da büyük takım. Şimîdmanyurdu • Beşiktaş maçını dilik maçın çok çekişmHi geçeceKARABÜK Tnncer ERSÖZLÜ seyrettikten sonra Adaoaya dönğini söyleyebilirim. N'etice sahada müş ve dün de hafif bir antrenı ürkiye'de ilk defa olarak bir bayan futbol hakemi resml bir belli olacaktır.» man yapmıştrr. miiüabakaıla görev almı$ ve DemirÇelik ile JandarmaKücü arasında oynanan lig maçında lâysmenlik yapmıştır. Zonguldak bölgesıne mensup bir lıakem olan 22 yaşındaki Bayan G. Saray'da vazife Dirahşan Arda, Kozlu Cengiz Topel İlkokulunun 3 üncü sınıfında öğretmenlik yapmaktadır. 6 yıllık voleybol ve basketbol haketaksimi yapıldı mi olan bayan Ard» tek müşkiilünün tâlimatnamede bayan haSuph; Batur'un başkanhga getlkemler için özcl bir kıyafet tarifinin olmadığını söylemiş ve «Barildiği Galatasaray İdare Heyeti yanlann futbcl hakemi olarak hakemlcre yapılan çirkin tezahüvazife taksimi şöyledir: ratı onleyebileceklerine inanıyorum» dcmişiir. Resim, ilk bayan Asbaşkan: Talât Satıroğlu. Genel futbol hakemifnizi ilk resmî maçinın seremoni sırasında gösSekreter: Prof. Mustafa Tekin. KONYA, (Nail BÜLBÜL bildltermektedir. Muhasip: Turan Ece, Veznedarriyor) Türkiye Liseler Arası Nesim Baharda. Boks Şampiyonası sona erdi Molnar «F. Bahçe hastane oldu» dedi Abdullah'ın G. Saray Yılmaz maçında uynamaları şîipheli P TURKIYE'DE İLK DEFA Türkiye Küveyt Ordu futbol macı yarın Adana'da oynanıyor Bir bayan futbol hakemi resmî maçta görev aldı î Bölge Halter Bırıncılıgı itirazlı geçti azar günü Fatih Güreş Kulübünde yapılan Îstanbul Haiter Takım Birinciliğinde hakemlerle jüri heyetinin anlaşamaması yüzünden yanlışlıklar yapılmış ve bu arada bazı kulüplerin hakkı kaybolmuştur. Müsabakalar başlamadan evlar rakipsiz kaldıkları için bırin vel her siklet için uaraj konulciükler almışlardır. Meselâ homası yüzünden Fenerbahçe Kuroz siklette baraj 200 (60. 60. 80) lübü 3 siklette müsabakaya işolduğu halde, Fatıh Güreş Kutırak edememiştir. Ancak müsalubunden Necatı Güler V.W la birincilik alabilmıştir Durum bakalar başladıktan ?onra barafarkedildlkten sonra Fenerbah jın fiilen kaldmlması üzerine, çe Kulübünün ıtirazları ise dik başka kulüplerden ?ayıf eleman kate alınmamıstır. Baraj meselesının \anı sira ya rı ağır siklette Kocaplı hnlgesin den bir müsabıkın Fatıh CJüıej Kulübündenmış gıbı lısanssız olarak müsabakalara ıştır«k ettırılmesi aynı siklette ^işlı'lı mü sabık'ın 2 ıncl olacakken 3 uncü, Fenerbahçe'lının ise 3 üncü olacakken 4 üncü olmasına yol açmıştır. Bu suretlp :şfırak ettırilmedıği 3 siklette ve var) aSpor Toto nun bu haftaki de ^ ğırda kaybettığı puanlarla Feğerlendirilmesi dün sonuçlanmıj ^ nerbahçe büyük miktarda puan tır. Buna göre; ^ kaybına ugramıs ve mııtiak bir ikincilik. muhtemelen de bırin 13 bilen 147 kişi, E cilikten olmuştur. 12 bilen 3821 kişi E 11 bilen 30398 kişi ' = 10 bUen 126789 kişi. = doğru tahminde buiunmuşfur. = Türkiye Liseler Boks Şampiyonası sona erdi P BİRİNCİ DEVRENİN NÂMAĞLÛP LİDERİ FENERBAHÇE BASKETBOL TAKEVn BASKETBOL Bahçe ilk devreyi nâmağlup lider olarak bitirdi plâsmanh Türkiye Basketbol Liginin ilk devresi, cumartesi ve azar günleri oynanan tehir maçlan ile sona ermiştir. 14 hafalık bu ilk devreyi Fenerbahçe, 42 puanla nâmağlup lider olabitirmiştir. SarıLâcivertlileri bu çetin maratonda 2 puan farkla takip etmektedir. İTÜ tek mağlubiyetini lider Fenerbahçe'den bulunmaktadır. rinden biri lige bu yıl katılan ;en yılın şampiyonu AlBeşiktaş olmuştur. SiyahBeyaz du 3 mağlubiyet ve 1 bera hlar beşinci sırayı işgâl ederlerc ile ancak 4 üncü durumken Muhafızgücü ve Ankara Galatasaray ise 3 mağKoleji gibi iddialı ekipleri geri et ile üçüncü sırayı irgâl de bırakmayı başarmışlardır. ıtedir. in en göz dolduran ekipleFenerbahçe'nin dört millî oyuncusu Erdal. Ferhan, K. Tuncer v e Engin'i kadrosunda bulunduran Muhafızgüçlüler ise üstüste oynamak iorunda kaldıklan ilk devrede hakiki varhklarını gösterme imkânını bulamamışlardır. Teknik sonuçlar şöyledir: 48 kilo: Mehmet Kumova (Konya), 2 Yusuf Andıç (Ankara) 51 kilo: Ahmet Karahan (Adana), 2 Mehmet Karabuluk (Konya). 54 kilo: Adnan Kul (Erzurum), 2 Ünsal Kazak (Bolu). 57 kilo: Turan Soyoğlu (Konya), 2 Abdullah Alun (îstanbul). 60 kilo: Hayatl Gardiyanoğlu (Erzurum), 2 Hüseyin Belil (Mersin). 63.5 küov tbrahim Koyuncu (Konya), 2 Nevzat özdoğan (Mersin). 67 kilo: Mehmet Elma (Konya), 2 Fahrettin Karakaya (îstanbul). 71 kilo: Salt Baran (Konya), 2 Mehmet Güverte (Mersin). TAKIM TASNİFİ: O Konya 33 puan, Q Mersin 17 puan, O Erzurum 13 puan, Q Bolu 10 puan, 0 Ankara 9 puan, © îstanbul 8 puan, O Adana 6 puan. Q Zonguldak 4 puan. İ ÇABUK ÖDEME İ SAGLANIYOR 5 Ş ~ S H 5 5 S S 2 = E = E S Ş S ^ ~ ~ 2 3 E S ^ ~ 3 E E E S E = E E ^ E E E 0 Toto'da kazananlara aynı hafta içinde ödeme yapılması yolunda yaptığımız yaym geni? yankı uyan dırmıştır. Geçtiğimiz hafta içinde Spor To to îdaresi bir açıklama yaparak bu dileğin çok haklı görüldüğünü ve Başbayi T. Emlâk Kredi Bankası ile yapılan yeni mukavele ile çabuk ödemenin haziran ayından itibaren uygulanacağını bildirmiştir. 0 Toto'da ödeme ile iigili diğer önemli konu, ikramiyelerde 50 kuruştan az küsuratın ilgililere öden meyip Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne devredilmesidir. Muha sebe yönetmeliğine dayanılarak ya pıldığı söylenen bu tasarruf hakkında Toto Kanununda veya tüzüğünde hiç bir hüküm bulunmamaktadır. Buna rağmen meselâ geçtiğimiz hafta dört derece gelirinden tam doksan bin lira tasarruf edilerek Beden Terbiyesine verilmiştir. Nitekim on bilenlere 3 lira 41 kuruş verümesi gerekirken yalnız üç lira verilmiş ve 183.493 adet 41 ku ruş tutarı olan 76.387 lira bir kalemde sahiplerine verilmeden irat ka3'dedilmiştir. Halbuki Toto Kanununda yalnız 2 liradan aşağı ikramiyenin ödenmeyeceğine dair hüküm vardır. Bunun dışında kısıtlayıcı ve küsüratın 50 den azının ödenmiyeceğine veya 50 kuruştan fazla olanın tam Hraya çıkarılacağına dair hüküm bulunmadığından yapılan uygulama hem yanlıj hem de kanun dışıdır. En son neticeler Beşiktaş Şekerspor tlk devre 21 Beşiktaş Beşiktaş: Mersin Îd. T. Şekerspor: PTT: Gençleıbirliği: Bursaspor: Ankara gücü: Fenerbahçe: Altay: Eskischirspor: Vefa: Feriköy: Beykoz: Altındağ: Ülküspor: L'saksDor: Galatasaray: Altınordu: Fenerbahçe: Ankaragücü: Hacettepe: Demirspor: Feriköy: Vefa: Göztepe: Altınordu: PTT: Şekerspor: Mersin M. Y. Beşiktaş: Eskişehirspor: Altay: Bursaspor: Gençlerbirliği: Altmordu: Galatasaray: Sarıyer: tstanbulspor: Petrolofis G.: Karagümrük: Karşıyaka: Adanaspor: Karagümrük: Petrolofis G.: Sakaryaspor: Aydınspor: Adanaspor: Karşıyaka: Afyonspor: Antalyaspor: Uşakspor: Ülküspor: Tahmin SPOR TOTO 2 3 Gcnçlerbiıliği Ankaragücü İlk devre 31 G. Birliği 10 Altay Vefa İlk devre •* berabere Beykoz Ülküspor İlk devre 00 berabere puvan durumu Müesseselerarası Serbest Güreş Şampiyonasında şöhretler birinci Ajanlık Kupası Eskrim Müsabakalan bugün 1968 ajanlık faaliyetlerinden olan Ajanlık Kupası Eskrim müsabakalan bugün saat 18.00 den itibaren Tenis Eskrim Dağcılık Kulübünde yapılacaktır. Her Uç silâhta (bayanlar da dahil) yapılacak olan müsabakalara bütün kulüpler iştirak edecektir. Galatasaray Fenerbahçe tlk devre 20 F. Bahçe 021 0 Hacettepe Feriköy İlk devre 00 berabere Göztepe PTT İlk devre 31 Göztepe leksika Himpiyat lyunlarını 2ülke oykot etti LONDRA 968 yılında Meksika'da ya pılacak olan Yaz Olimpiyat Oyunları Afrika'nın 32 ülkesi tarafından boykot edilmiş ve bu ülkelerce Olimpiyatlara katılmama kararı alınmıştır. Aşağı yukarı bütün Afrika devletlerinin bu sekilde bir boykot kararı almasına, bir ırk ayrımı siyaseti güden Güney Afrika'nın, bir zamanlar bu oyunlaröTan ihraç edilmişken, tekrar dahil edilmesi sebep olmuştur. 1968 Meksika Yaz Olimpiyat Oyunlanna katılmayacaklarını bildiren 32 ülke şunlardır: Dahomey, Gabon, Siera Leone, Toğo, Brundî, Nijerya, Uganda, Gana, Yukarı Volta, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Kinşasa, Kongo Brazzaville, Sudan, Garubia, Zambia, Keny», Tanzanya, 1 Fas, Monitanya, Mali, Senegal, Çad, Fildişi Sahili, Madagaskar, Kamerun, Gine, Tu nus, Birleşik Arap Cumhuriyeti, Liberya, Habeşistan, Nijerya ve Cezayir. BRUNDAGE LONDKA'DA Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) 80 yaşındaki Amerikalı Başkanı Avery Brundage dün gittiği Londrada gazetecilere verdiği bir de meçte, Meksika Olimpiyatlarının, boykot hareketlerine bakılmaksızın mutlaka yapılacağmı söylemiştir. KARARLARI KAT'l Grenoble Kış Olimpiyatları esnasında ortaya çıkan bu tfu rum bir çok ihtilâflara yol aç mıştı. Karan protesto eden Afrika ülkeleri bu sefer kat'î olarak katılmama kararı almışlardır. Olimpiyat Komitesinin Güney Afrika ile ilgili işlemini Rusya da protesto etmiştir. 8 Mersin td.Y. Eskişehir İlk devre 22 berabere 10 Bursaspor Altınordu İlk devre 00 berabere §0**%. puvjn (Uırun Takımlar F. Bahçe Beşiktaş G. Saray Eskişehir Bursaspor Göztepe G. Birliği Altay PTT D. Spor M. îd. Yur. Altınordu Şekerspor Hacettepe A. Gücü Feriköy Vefa O G B M A y P Kp 20 12 7 1 24 9 31 9 3 28 13 27 11 19 11 4 27 17 25 15 20 5 27 18 22 16 19 4 19 15 21 17 19 6 26 22 21 17 19 20 7 18 15 20 20 20 5 10 5 19 17 20 20 20 7 76 19 18 20 20 20 5 10 5 21 20 20 20 20 8 3 9 28 28 19 21 20 6 6 8 19 30 18 22 20 5 7 8 20 27 17 23 20 5 7 8 20 28 17 23 20 5 4 11 18 29 14 26 20 4 5 11 13 27 13 27 20 1 9 10 13 27 11 29 10 11 12 13 Sanyer Petrolofis G. İlk devre 10 Sarıyer Karşıyaka Karagümrük tlk devre 11 berabere 10 Sakaryaspor Adanaspor tlk devre 26 Adana Afyonspor Uşakspor Ilk devre 10 Afyon 10 Tedekler: Altındağ İstanbulspor ' (2) Edirııespor Aydmspor (1), Orduspor Z.Spor (1) ADANA, (Hakkı ÜFUK bildiriyor) Kapalı spor salonun İstanbulspor 22 16 4 2 40 13 36 8 = da yapılan Türkiye Müesseseler 22 11 Antalya 5 28 18 28 16 E arası Serbest Güreş Yarışması 22 10 Sarıyer son» ermiştir. 6 30 14 26 18 = 22 9 Denizli 5 19 12 26 18 = Iki gtindür kalabalık bir nıe22 10 Zonguldak ratlı kitlesi tarafından izlenen 6 33 20 26 18 E Adanaspor tonuçları 6 24 21 24 20 = yarışmalarm teknik Karşıyaka şöyledir: 6 22 20 23 21 = Sakarya 7 20 20 23 21 E 52 Kilo: 1 Mehmet E^enceAltındağ 6 10 6 24 20 22 22 E li (T. Petrolleri), 2 Metın ÇıkEdirnespor 6 10 6 21 19 22 22 = maz (Makina Kimya), 3 Meh Aydınspor 7 7 8 21 24 21 23 = met Borekçi (Emniyet). Bandırma 5 10 7 18 17 20 24 E 51 KtLO: 1 Yüksel Atıcı Orduspor 6 8 8 23 25 20 24 E (Makina Kimya), 2 Vehbi K. Gümrük 7 6 9 19 26 20 24 = Akçag (Kömür), 3 Kaya özPetrol Ofis 6 8 8 12 18 20 24 = can (D.D.Y.). Ülküspor 5 9 8 17 29 19 25 E «3 KtLO: 1 Hasan Sevinç 5 8 9 18 24 18 26 E Manisaspor 4 10 8 13 24 18 26 S (Seker). 2 Salih Pîla (MakiAfyonspor na Kimya). 3 Ali Sahin (KöBeykoz 4 12 15 33 16 28 = mür). Uşakspor 2 15 15 3ö 12 32 E 70 Kilo: 1 Nihat Kabanlı 01. TÜRKÎYE LlGl = (Seker), 2 Hüsamettin Öngör (Emniyet), 3 S. Ahmet AğPUAN DURUMU = ralı (T.P.A.O.). Takımlar O G B M A Y P KpE 78 Kilo: 1 Mahmut Atalay (T.P.A.O.), 2 Vahit Uvsal (Em Esk. D. Spor 16 8 2 24 11 22 01 = niyet). 3 Sabri özcan (KöNazillispor 4 23 15 19 11 = mür). Iskenderun 4 12 9 19 11 = 87 Kilo: 1 Hüseyin Atlı (Ma Kırıkkale 4 26 24 19 11 E kina Kimya), 2 Süleyman Akbayır (D.D.Y.). 3 Hasan AkDüzcespor 4 22 9 18 12 = Tekirdağ 3 9 5 18 12 E yol (Kömür). 97 Kilo: 1 Ahmet Ayık (MaLüleburgaz 5 22 16 17 13 = kina Kimya). 2 Basri Yılmaz 5 23 23 17 13 E (Seker), 3 Sami Aydemır (KöTarsus 1. Y. 5 15 13 15 15 E mür). Çanakkale Açır: 1 Bekir Aksu (Em5 8 10 14 14 E. Beyoğluspor 5 11 14 14 16 E niyet), 2 Ismail Topcan (ŞeÇorum ker), 3 Abdullah Soylu (Bat5 14 18 14 16 = man). Hatayspor fi 15 12 13 17 E Kon. Îd. Yur. 15 TAKIM KLÂSMANl: 8 11 15 11 19 E Davutpaşa 15 1 Makina Kimya 34 puan 6 10 22 9 17 E Elâzığspor 13 2 Seker Fabrikaları 28 puan 1 11 19 27 7 23 E Ceyhan 15 3 Emniyet 23.5 puan En centilmen güreşçi. Ahmet 4 9 10 31 6 22 E Muğlaspor 1 4 Takımlar KIRMIZI GRLP OG B M A YP IIIIIIIIMMMIIIIIHII Ayık. en teknik pı'irpsri Mah.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog