Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Sahibl : NAZİMS KADt « 0 BASIN AHLAK TASASITJA UYIVIAYJ TAAHHÜT EDER • • Sorumlu Basan ve Gazetecjlik Vazı Yayan Genel 7 a y m MüdflrO ECVET GÜHSSÎÎI Isieri Müdürü EROL DALİI v« CUMHURrYET MATBAACOJK T. A. S. Cagaloglu Halkevl sokak No. 394İ Küçüksast Meydanı Edlme Hanı ADANA Telefon: 4SS0 * •\\KARA: AtatUrk Bulvarı ' Yener Ap. . Yenlsehlr Telefon: 12 09 20 12 0» M 12 85 44 17 57 SS # tZMİR: Fevzipaşa Bulvart, Affaroglu tşhani 104105. Tel: 31230 BÜROLAR A BO N £ SeneUk 8 aylık J ayhk ve TUrkly» 7S.00 40.00 22.00 İ LÂN Haricl 198.00 99.00 49.50 iMaKtuı * 4 9 incS ta • 7 nel aüılfeleı Ba^ Nlfan, Nikan, Evlenma, Dofum (Mafctu) ölüm. Mevlit. TesekkUı ve kayıp ırma • ölüm. Mevlit. Tesekkür (23 cO) S em ZZ3 LİT» »0 » 4» • BS » aB 100 t 150 • SAYIS1 2S KTJRÜS özel Okul m ezun/on Inşaat MÜhendisleri Odcrsma ahnmayacak Mimarlar Odasından sonra Inşaat MÜhendisleri Odası aa, özel okullardan mezun olacak ögrencilerin Odaya kaydedilmemesi için genel kural kararı almıştır. İnşaat Mühendısleri Odası kongresinin son gününde, özel okullar konusu sert tartışmalara yol açmış, sonuçta «özel okul mezunlarının Odaya kaydedilmemesi, bn oknllann vakıf tesisleri veya devletleştirilmesi için teşebbüse geçilmesi» kararlaştırılmıştır. Odaya kayıtlı öğretim üyelerinin özel okullarda ders vermesi ile ilgili bir teklif ise, kabul edilmemiştir. özel okul mezunlanmn mühendis olamıyacaklarını savunan bazı üyeler, «Banka şubesi gibl her gün bir yerde öıel oknl açılmasının önüne geçilmesini» istemişlerdir. Aksi tezi savunanlar ise, özel okul mezunlarının, resmi okul mezunları kadar yeterli olduklarını söylemişlerdir. Avusturyalı casus (Baştarafı 1. sahifede) sı para verip vermediğini» sormakla başlamıştır. Eski Başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü'nün yedek teğmen bulunan oğlu Hayri Ürgüplü'nün tercümanlıgı ile ifade veren sa nık Slavik, «Devamlı olarak bilgi ler elde ettim. Fakat ben. bu bilgiler için değil, sarfedilen emek karşılıfında para verdim» demi? ve bu arada A.P. Senatörü Alâet tin Çetin ile e.H.P. milletvekUi Celâl Sungur'la da tanıştığını, bj zı bilgiler aldağım bildirmiştir. Sanık, dâvada adları geçen iki parlâmento üyesi ile tanık Faruk Oğuz ve sanık Turgut Pojen dışında kimseden bilgi almadığını ve para vermediğini de bu arada belirterek: «Aldığım bilgiye karşılık para vermedim. Sadece 4 kişiden başkasınm emeğini degerlendirmedim» demiştir. 1960 yıfcnda, «Şıtayner» »irketinde memur olarak çalıştığı sıralarda tanıdiğını belirterek şun ları anlatmıştır: «Şirketin durumu ıyi değildi. Slavik, Avusturya'dan geldı Ortak olmak istedi. Mösyü Şıtayner yaşlı bir adamdı. Yüzde 50 hisseyi Slavik aldıktan sonra, şirket canlandı. tyi işlemeye baş ladı, Sirketın kurucusu ölünce, bütün hisseyi Slavik aldı. Daha sonra bu, şirketin ismi «Marmara Ticaret» şirketi olriu. Ben yüzde 50 hisse alarak ortak oldum. Slavik işten anlıyan bir insan değildi. Onun için işi ben idare ediyordum. Kendisi Türkiye'ye yılda 34 defa geliyor 1015 gün kahyordu. Hep Ankara'ya, Adanaya ve Samsuna gıdiyordu. Birgün Şırketteki odasında bulunurken içeri girdım. Pul kolleksiyonunu önüne açmış, bazı harf v e sayılan acayip şekilde deftere yazıyordu. Beni görünce heyecanlandı ve defteri kapattı. Şifreli yazı yazıyor sanarak, şüphelendim. Yakalandıktan sonra. bu olayla irtibat kurdum. Aynca Slavik, Galip Kelebir admdaki gümrük memuru il e tanıştı. O da kendi sine bir kurmay subayı tanıştırdı. Kilyosa bu subayla gitmiş ve askeri sırlar sormuş, resimler çekmiş. Galip Kelepir'in dairesinde bulunduğumuz bır sırada. Galip bey, Slavik'e (Sen najı! adamsın. Casus musun, tüccar mısın?) dediğini hatırlıyorum.» Duruşma, »elmıven tanıklarla MtT tarafından konusmiîların tesbit edildiği teyp bandının din lenilmesı için baska güne b:rakılmıştır. Yücel'i Anarken [Basmakaleden devam] değildi. Mesleğini leven, devrim ilkeleri ifiğında yurdumuza hizmet askı ile yanan bir devlet adamı idi. Ondan soura gelen Milli Eğitim Bakanlan aynı yoldan yürüyebilselerdi. eser kollrktif bir nitelik kazanacağından biz bugün Hasan Âli'yi bflki anmak gereğlnl bile duymayacaktık. Onun ruhu da buna zerrece üzülmeyecekti. N'ur içinde yatsuı. BAYRAM TATİLİNÎZDE Dl$ SEYAHATLAR1N1Z İÇİN Pakistan Havayoüarının öğle özeri olan direktwve rahat uçuşları CENEVREDEN ZÜRİH VE PARİSE Sgtti. AKTARMAIAR M Z NADİR NADİ 5 yıldan beri tâkip ediliyordu Daha sonra, Slavik'in yakalanmasını sagüyan Faruk Oğuz; tanık olarak dinlenmiştir. 10 yıl ön ce, pilot Usteğmen olarak orduda görevli bulunan ve sıhhi sebeplerden dolayı istifa ederek, Sirkecide serbest tercümanlık yaptıgını belirten Faruk, Slavik ile tanışmasını şöyle anlatmıştır: «1961 yıhndaydı. Gazetelerde. (Bir yabancı, Türkçe öğretecek bir tercüman arıyor) başlıklı ilân içördüm. Mektup yazdım. Biraz sonra cevap geldi. Avusturyadaıı yeni gelmiş olan Sla\ik'le böyleoe tanıştık. Kendisiyle, Fransızca olarak konuşuyorduk. Kısa zamanda ahbap olduk. 5 • 6 ay geçmemisti ki, bu şahıs benden, Tür kiyenin devlet yöneticileri ile askeri yöneticileri arasında bilgi istemeye, iktisadi ve politik mesclelerde bilgi toplamaya çalıştı.' Baslangıçta, meraklı bir kişi olarak sandım. Fakat talepleri artınca, şüphelendim. MtT ile temas kurdum. Yurt içi ve dış seyahatlerde hep yanındaydım. Avrupaya bir defa beraher ittik. Viyanada 3 hafta kaldık. Bütün masraflan kendisi görüyordu. MİT'in bilfrisi altında, daha önceden hazırlanmış bazı raporlan kendisine götürüyor, karşüıgınd:ı 200300 lira alıvordum. Raporla*daha çok NATt) ile ügiliydi. Benim bir eski haya subayı olduğumu öğrendigi İçin bizim eğitim sistemimizle de flgisi arttı. Adresimi biuniyordu. Kendisiyle ben tetnasa geçiyordum. Onun son olarak Kge lokantasında olduğu tesbit edilmişti. Ilendisini gnr düm. Kısa bir konuşma aramızda geçti ve çok önemli evraklar vereceğinl söyledim. Dilson otelinde buluşmak üzere randevulaştık. Hasan Ali Yücel anıldı ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Türk Milli Eğitimine büyük hizmetler yapan Hasan Alî Yücel. ölümünün 7. yıldönümü dolayısiyle dün Başkentte törenterle anılmıştır. Yücel'in mezarı oaşında yapılan törende Yücel'in hizmetleri anılmış, gece Ankara Koleji Konferans salonundakı törende de, Ilhan Selçuk, Safa Güner, Ceyhun Atuf Kansu, Ahmet Arif, Cengir Haksever ve o|lu Can Yücel yaptıkları konuşmada Yücel'in kişiliğini çalısmalannı anlatmıslar ve siirler okumuşlardır. Türkiye Öğretmen Demekleri Milli Federasyonu da. 1 Mart gecesi Hukuk Fakültesi salonunda «Yücel'i Anma» proğramı düzenlemiştir. uı 5 Vatikan'dan 45 kişilik din heyeti geliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Vatikan'dan 45 kişilik bir din heyeti, bugün Istanbul'a gelecek tir. Monsenyör Bianchi BaşkanlıJındakı Heyet, îstanbul'da Patrık Athenagoras ile de bir gorüşme yapacaktır. Heyet, Vatikan'da hac ve diJJer gezileri düzenleyen teşkilâtın bölgesel teşkilât başkanlanndan kuruludur. Bir gemi ile geziye çıkan bu heyetin amacı, Hıristiyanlar için haç bölgesini tesbit etmek ve ilerisi için haç fezisinin programlarım hazırlamak üzere gerekli incelemelerde bulunmaktır. Heyet, perşembe günü vapurla îzmir'e geçecek ve aynı gün Efes'e gicîerek, Meryemana"nın ikarnetgâhını ziyaret edecektir. Perşembe günü ise heyet, Türkiyeden ayrılarak Ortadoğu ülkelerine gidecektir. I uı < UJ I < ülayların ardmdaki (Baştarsfı 1. sahifede) Yavılma nereye kadar gider ve ne kadar genişler? Şiiphesiz bu konu iktidar partisinin tatumuyla birlikte, gruplar üzerinde yapılan veya yapılacak olan tahriklerin derecesine bağlıdır. Eger A.P. idarecsleri meselâ Meclis olayındaki çibı meseleyi dar açıdan deŞerlendirmeye kalkarlar, tahrikçi olarak ilerici gençlifi görmege, »österraege çalıgırlarsa, elbette karşı taraf durmayacak, sımaran mukaddesatçılarıtı karsısında direnecektir. Mele A.P. alt kademeleri, »öyleııdiği eibi sağcı hareketi örEütlemeğe, hiç değilse örgütlere vardıma devam ederlerse yine karşı taraf eyleme eylemle cevap verecektir. Önümüzde Seçim Kanunu Tasarısının görüşüleceği günler vardır, arkasından seçim konuşmaları baslıyacaktır. Bu bakımdan nazirana kadar geçecek 2,5 3 ayhk siire içind^e za ten yüknelecek ola» iansiyonn, iktidar partisi, hiç değilse belirli bir ölçüde tutabilmenin çarelerini araştırmalı, özellikle alt kademelerle yan kuruluslarııı eirinecekleri saldıneı harekct'eri teşvik değil. aksine durdurmaSa calışmalıdır. Böyle yapılmadığı ve kitleler getirildigi takdirde, çok bfiyük olaylar ortaya çıkabilir. Zira kitle hareketleri başladıktan sonra. o kitleleri frenleyebilmenin çüç, hem de çok güç oldutu yakın tarihimizdeki örneklerle bellidir. «Bursa Tarzan» ı bıçakla ö'dürüldü BURSA «Bursa Tarzanı. Niyazi Erten, dün bir sarhoş tarafından bıçakla öldürulmüştur. Bursalıların çok sevdiği tabiat âşığı Tarzan, 3 ay önce tartıştıgı Recep Kascı tarafından Piremir Mahallesindeki bir kahvede vurulmu$tur. «Bursa Tarzanı», kaatilden, bu tartışma için özür dilerken bıçaklanmıştır. Kaatil kaçmıstır. 1 M 'ST4NBUL Küçük ikizler "Mama,,dan öldü IZMİR, (Cumhuriyet Bürosu) Yeşildere semtinde Sedat ve Saadet adlı 2,5 aylık ikiz kardeş, iddiaya göre, anneleri Gülızar Aslantaş'ın yedirdiği çocuk mamasından zehirlenerek, ölmüşlerdir. Savcüık, tahkikata başlamıştır. PAKİSTAN HAVAYOLLARI Cumhuriyet Cıddeıi 25, Tıksim ( Utınbul) Tslefon: 47 79 0 4 4 7 95 8 2 4 7 99 10 (Reıervâsyon) . 47 18 47 (Müdüriyet) Atıtürk Bulvan 77/2, Yanisehir (Ankar») • T*kfon:J17 0A 16 Bavyera Başbakanı B. Almanya'daki işçılerimizi övdü Federal Almanya Bavyera Eâleti Başbakanı Alphoo* Goppel; beraberinde esi, Eğttim ve Iktisat Bakanları olduğu halde, cfün aksam uçakla lstanbul'a gel miştir. Dışişleri Bakanı Çağlayangil tarafından karşılanan konuk Başbakan, tran ve Pakıstam'ziyaret etmek üzere, bugün »aat 19,35 de şehrimizden ayrılacaktır. Gazetecilere. Türkiye'ye gelmekten duyduğu memnuniyeti belirten Babyera Başbakanı, Al manya'daki Türk işçileri konusunda, «Onlar gayet çalışkan ve güvene defer kimselerdir» demiştir. Casus yakalanıyor Gene MİT tarafından bana vsrilen sîyab bir çanta içinde, sözde^a&keri bırlıkHerimlzin baskıs ve savunma plânları ile bazı giz'i askeri istatistiklerin yazılı bulun duğu broşürü yanıma alarak Dilson oteline gittim. Slavik, beni bekliyordu. Cantayı şöyle bir aldı, açtı ve tetkik edecegini söyliyerek karşılıgında 500 Ura verdl. Ben, Slavik'le buluştuğum zaman, MÎT tarafından, göğsüme yerleştirilmiş öir ses alma cihan vardı. Konuşmalar tesbit ediliyor du. Gizli evraklı çantayı Slavik'e teslim ettikten sonra, yanından aynldım. Otelden çıkarken MİT ekipi kapıdan içeri girdi. Kendisini suçüstU yakaladı.» MİT adına 5 yıldanberi Slavik'i takip etmiş bulunan Faruk Oğuz'a bu sırada sanığın avuka'i tarafından ısrarla, suç delili «yah çantamn şekli ve verilişi hafe kında çeşitli sorular sorulmuşsa da, tanık bütün bu sorulâra aradan zaman geçtiğini ileri sürerek. hep «hatırlamıyorum» seklinde ca vaplar vermiştir. Pia teknık mükemmelliği ile güvenilen, içlen misafirperverliği ile^sevilen bir havoyoludur. Makarios (Bastarafı I sahtfede) Gazetecilerle de görüşen Makarios. «Kıbns meselesini hâlen içinde bulundufu çıkmaıdan kurtaracak teklifler getirmek üzere oldufunu» soylemıştır. (Basın Organizasyon: 68.7^/1931) Tasarruf bonoları (Baştarafı 1 incide) «ENOSİSin ölümü» AIITII.YIMŞA TİYATIMIS II Askeri Yargıtay (Baştararı l. sabıfede) varlığını ve görevlerini ilgilencfiren alanlarda aykırı olduğu belirtilmiştir. Askerî Yargıtay Başkanlığı Genel Kuruluııurt Ü75 numarası ile alınan ıptâl dâvâsı kararına dayanılarak hazırianan dılekçenin dâvâ özetinde şöyle denilmektedır: «Dâvânın özeti: »26 snyılı Türk Sılâhlı Kuvvetleri Personel Kanunun bazı büküraleri, Askerî largıtay'ın varlığını ve görev lerini ilgîlendiren alanlarda. Anayasaya aykırı bnlunduftundan bu hükümlerin yalnız Askeri lar^ıtay Başkanları ve iiyeleri ile Başsavcısı'na şâmil olmak üzere iptâli igteminden ibarettir.» Dılekçenın konu bölümünd» , şöyledır: «27.7.1967 tarihinde kabul edilen ve 10 Ağustos 1 > tarihü W7 Resmi Gazete ile yayınlanan »26 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı bükümleri Askerî Kargıtay'ın \arlığını ve «örevlerini iljnlendirea alanlarda. O Anayasa direktiflerine oygun olmaması, Q Anayasanın kabnl ettiğl kuvvetlerin ayrılıgı esas ve prcnsıbini ıhlâl eylemesi, O Askeri Vargıtay'ın bagımsızlığının ve hâkimlik teminatlnın zedelenmesine imkân vermemesı. O Hâkim ödeneğinı dondurmak suretile. Anayasa'nın kabal ettiği dört vüksek mahkeme • * rasındaki huknki eıitliki kaldırarak, Anayasa'nın bu hnsuata kovduju muadelet esasını ihlSl eylemesi, sebepleri ile Anayaıa" va hem şekil, hem de muhteva bakımından aykırıdırj Belirtildiğine göre, Anayasa Mahkemesi. Askeri Yargıtay Başkanlığının iptâl talebini Önümüzdeki bir iki ay içinde neticelendirecektir. Makarios, Evdokas'ın yenilgisinl «ENOStS'in ölümü» olarak yorumlamadıgım söylemiş ve şunlftn eklemiştir: «Politikada hiçbir şey ölmez. Seçinıin sonucunu halkın bana ve Kıbrıs mes'elesini idare tarnna beslediği güven sayıyorum.» Bono kesintisl Sosyal Sıgortalara prım ödeyen mükelleflerden 1363 liraya kadar aylık ücret alanlardan tasarruf bonosu kesintisi yapılmıyacak. 1363 liradan fazla ücret alanların 1200 lirası bono kesintisinden istisna tutularak geriye kalan briit miktarlar bono kesintisine matrah olacaktır. Maaş cetvelleri 1 mart tarihinden itibaren buna g*re düzenlenocektir. Patakos: «Türkler dahil, bütün Kıbrıslılar kardeş» Yunanistan Başbakan Yardımcısı Patakos, dün gece Atina'da düzenlediği bir basın toplantısında, Makarios'un «Ezici bir çoğunlukla yeniden seçilmesi» konusunu yorumlamaktan kaçınmış, sadece; «Bizim için, Klbnslı Türkler de dahil olmak üzere bütün Kıbrıslılar, kardeştirler» demekle yetinmiştir. Tüzük ve maddeleri Tasarruf Bonolan Kanununun uvgulanabilmesi için Malıye Bakanlığınca hazırianan tüzük de kesin çeklini almışttr. Buna göre ayrı ayrı işverenler tarafından aynı şahsa yapılan ücret ödemeleri, tasarruf bonosu kesintisine ayrı ayrı konu teşkil edecektir. Buna göre, bir isverenden 1.200, diğer bir işverenden de 1.200 lira ücret alan bir şahıstan hiçbir şekilde tasarruf bonosu kesintisi yapılamıyacaktır. (Ba$tarafı 1. sahitede) tarken, 2 bin lira üzerinden Dev lete vergi ödemektedir. Sahiller de aynı yagmanın içindedir.» Neftçi aynca «Kıra Kanununun bazı maddelerının iptali ile meydana gelen ooşluk doldurulamamıştır. Kiralar serbest kalmış gibidır. Fakır ftıka ra bundan ıstırap çekmektedir» demiştir. GP Grupu adına Ahmet Üstün, gecekondulara önem verilmesini istemiş, TİP Grupu adına T. Ziya Ekinci ise, Hükümetin gecekondu sorununu hallecfemiyeceğini ileri sürmüştur. Yeni bir Emeklilik Kanunu «Bazı çevreler; bir süredlr tticcarı, «anayiclyl, müteahhiti, serbest meslek erbabını, İş adamını hattâ csnafı; somürücü, soyguncu, vurguncu ve ozellikle vergi kaçakçısı seklinde tanıtmak ve tanımlamakta israr etmektedir. Türk sanayi, ticaret ve iş hayatında çalışan herkesin beili çevrelerce böyle damgalannıak istenmesi, milli dayanıjmayı kırarak sınıf mucadelesini teşvik amacından ibarettir. Vergi ziyamda kusuru sadece bir tarafa yüklemek yanlıştır, kasıtlıdır.» 15.28 15.30 ««••••••«••••••«•••••«••••••••••«•••••^' Cumhuriyet Reıat Hamit Axi» Napolyon 24 Ayar kiilce 1«4. 181. 104 10 182 121. 113. 133 134. 122. 114. TEŞEKKÜR K ıymetli eşim ve emtkli Tümg«neral babam 17 < vefatında celenk ve temsilci Sördcrmek sureüyl» büyük acımıza iştirak eden sayın Cum hurbaçkanı Cevdet Sunay ile Geneikurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural, Milli Savunma Bakanı Ahmet Topalojlu, Birinci Ordu Komutanı Orgtneral Memduh Tagmaç, Senatör Cemal Madanoğlu, tstanbul Garnizon Korautanı Korgeneral Zeki İlter. Kuıey Saha Komutanı Koraınira) Turgut Kunter. Mçrkez Komulanı Tümgeneral Sclâmi Pekün, 66 no TUmen Komutanı Tümge nerıl Muzaffer Heper. tstan bu] Bogaz Komutanı Ue Tümatnlral Kadri Kurjıbtk'e, eski Muharlpler Basksnı emekli Tümgeneral Halit Aykut v* arkadaşlarına. Tümgenera) Btem Baykara. Tuğgeneral Muzaffer Eren dll. eski emlr subaylarından Kan Harb Akademisi Komutanı Tümgeneral Turgut Sunalp ve Birinci Ordu HareKât Başkanı TuggeneraJ Memduh Ünlütürk'e, 943 Harb Okulu mezunu topçu subaylarına. TRT Genel Müdürlüğiine. merhumun Deniz Hastahanesindekl tedavisinde Büyk Ugl gösteren Baştablb Tümami ral Mehmet All Işığıgür ile hastar.enin bütün mensuplanna. Genel Sekreter Cihat Alpan ile Ba«yaver Albay Turgut Özbahadır'a dentı Alba.v Cemil Erstt. sayın Alâettin Kocaaydın ve Ketnol Erhan'a, cenazesine Istlrak eden. telefon, telgrat, mektupla ve evimlze gelerek acımızı payla$an diger silâh arkadaşlarma. nkrsba ve dostlarımıza tesekkiirlerunlzi tletmege derin acımız mânl ol dufundsn gazetenizin tavassutunu rlca ederiz. Cumhunvet 1940 KÂZIM DUDAŞ'ın Tasarruf bonolan Slavik'in iş ortağı ifade veriyor öte yandan tanık olarak dinlenen Slavik'in tstanbul'daki iş ortağı Viktor Rozanes'te, sanığı Atina'nın tahmini Komisyon (Baştarafı 1. sahifede) hem de bağımsız adaylar yönünden öngördüğü eşitüğin bağımsız adaylar aleyhine bozuldugu öne sürulerek şöyle. denilmektedir: «Ozellikle son milletvekili genel seçinüerinde geçerli oyların yüzde 2.24 ve yüzde 2.97 sini topîayabüen siyasi partiler Millet Meclisinde üyeye sahip olurlarken, oyların yüzde 3,19 una tekâbül eden 296 bin 528 geçerli oy, bir oy'un dahi kaybedilmemesi düşünccsine ragmen, bizzarure değerlendirilememiş ve en önemlisı başka çevre adavlannm kendileri tarafından seçümcnıiş olmasına rağmen kendi milletvekilleri olarak taviıı edilmeleri de seçmenleri tatmin etmemiştir. Diğer taraftan, aday tcsbiti dışında siyasî partilerin genel nıerkezlerindeki yetkili organlannca kanunun tayin ettiği oranda (1/3) belli edilmeleri ile, millî bakiyeden seçilmiş sayıldıkları ifade oiunan milletvekilleri de, doktrinde yer aldığı şekilde bir mânada iki dereceli seçime yol açmakta ve sonuç olarak Anayasanın 55 2 nci maddesi ile ciddi bir çelişikliğe meydan vermekte olduğu ve uygulama seyir ve iemaynlü bakımından birlik ve bütünlüğü zedeleyebilcceği düşünülebilir.» Makarios'un ezici bir çoğunlukla yeniden Kıbns Cumhurbaskanlığina seçilmesi. Atina'daki taiıminlere göre, Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşmesi fikrinin, hiç defilse bir süre için geri bırakılması anlamını taşımaktadır. Müteahhitlerin istihkaklan Tüzükte yer alan dıger bir maddeye göre de, bir işveren tarafından Eerek aynı. gerekse ayrı hizmetler için yapılan muhtelif ücret tediyeleri birleştirilerek toplanacaktır. Buna göre, örneğin mart ayında 1.500 lira ücret, 1.000 lira ikramiye (veya fazla mesai) alan bir $ahsın ücretleri toplanacak ve tasarruf bonosuna esas olan matrah 2.500 lira üzerinden beiirecektir. Bunun 1^00 lirası tasarruf bonosundan istisna olduguna göre geriye kalan 13 O lira üzerinden .Ü yani 40 liralık tasarruf bonosu kesintisi yapılmıs olacaktır. Tüzükte aynca, 1 mart 1968 tarihinden itibaren mütaahhitlerin avans ve istihkaklanndan kesümekte olan binde fi • ranındaki tasarruf bonosu kesintisinin yapılmıyacağı da belirtilmektedir. Beklenen sonuç ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Makarios'un yenlden Kıbns CnrahurbaşkanJıgina secilmesi Ankara'da € beklenen sonuç» ularak yorumlanmıştır. Dışişleri Bakanhğma yakın çevrelerin belirttiğine göre, Makarios'ıuı Cumhurbaşkanlığına yenideo seçilmesi, kendisinin meşrulugunun artışını ortaya koyan bir unsur değildir. Bugüne kadar kanun dışı hareketlerde bulunmuş bir kimsenin yeniden seçilmesinin bu hareketlerine mesruluk getlrmeyeceği ayni çevrelerce ifade edilmektedir. Ankara'daki yetkililer, bugüne kadar kanun dışı kalmış Makarios'u bundan sonraki tutum ve davranıslannda bir düzelme ve sorunun barısçı yollardan çözümlenmesine yardımcı olmasını dilemektedirler. Söz alan Imar ve Iskân Bakanı Haldun Menteşoğlu muhalefet sözcülerının «Tahrikçi ve maksatlı konuşmalar vaptıklarını» gecekondu nalkını ıstismara yeltendıklerını öne sürmüş «Bu yıl sohuna kadar bütun gecekondulara su ve elektrik götüreceğiz» demıştir. Bu sözler üzerine bazı CHP liler tSen önce Istanbula su bul» diye müdahale etmislerdir. Bakan, daha önceki iktidarlar zamanında gecekondulann ihmâl edildiğıni öne sürerek gecekondu islâhı konusunda yapı lan çahsmaları anlatmıstır «Sen, önce lstanbul'a su bul!» TİP Grupu adına konusan Prof. Sadun Aren, döviz kuru politikasında yeni bazı adımlar atllmasmı istemiş, Roma'dakı toplantıda, Cezayır ve ltalya'nın dış ülkelere göııderdiği işçiler 1 çm gittiklerı ülkelerden tazminat alınması yolunda görüşler iileri sürüldügünü, bu çabalara Turkiye'nin de katılması gerektiğini öne sürmüştür. Aren, Tasarruf bonolarının vergi haline geririimesıni iîtemiştir. Bakanın konuşması Tenkicfleri cevaplandıran Maliye Bakanı Cihat Bilgehan, «Bütçe müzakerelerinin T. B. M. M.'de yapılması birçok mahzurları ortadan kaldıracaktur* demiş, PerFOnel Kanunu hazırlıklarının ilerlediğini söylemiştir. Emekliler meselesinin, «Bugünden vanna halledilemiyecegi» ni belirten Bakan, «Bütün emekliler hnzora kavuşturnlacaktır» demiştir. Maliye Bütçesi Maliye Bakanlığı bütçesi üzeıinde CHP Grupu adına Şefik Inan, Maliye Bakanlığı personeline tazminat verilmesini istemiş. üstün vasıflı gençlerin maliye teşkilâtına rağbet etmez olduklarını öne sürmüş. yeni personel rejiminin biran önce geürilmesi gereğine işaret etmiştir. İnan. Personel Kanunu yanında yeni bir Emeklilik Kanununun çıkarılmasını ve bu kanunun esas prensibinin, «Çalısanlar ve çalıştıraıılar, çalısamayanları besler» olması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuşmuştur: •Emekliler arasında. emeklilik rejinı farklarından dogan açık bir adaletsizlik de mevcuttur. Askerî sahıslara. en son almakta oldukları maaşın •'•70'i üzerinden emekli aylığı bağlandığı halde, 30 yıl devlet hizmetinde bulunan sivil sahıslara, en son almakta oldukları maaşın •'•50'si üzerinden emekli aylıgı bağlanmaktadır. Bu şekilde. asker slvil tefrikinln adalet duygulanyla hağdaşamayacağı. asikârdır. Sivillerin de en son aylıgın '/.70'i üzerinden emekli maaşı alraasını âcilen sağlamak durumundayız. Böyle bir düzeltmenin mali portesi de taşmamayacak ağırlıkta değildir. Asker . sivil tefrikini ortadan kaldırraak, bundan sonra emekli olacaklara da, emekliye ayrılarak sefaletln kucağma diijmemeyl sağlamak üzere devlet bütçesinin katlanacağı mecmu ve azami fedakârlık, 149 nıilyon liradan ibarettir.» BOMBA YAZAN YE SAHNEYE KOYAN TRT için hazırianan raporlar.. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Meclis Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu, dün toplanarak, TRT Kurumunun 1966 yıh hesaplarını denetîeyecektir. Karma Komisyon için hazırianan raporlarda. «Muhtariyet, istiklâl demek değildir. denilmekte, TRT'nin denetlenebilmesi için tedbirler ahnması istenmekte ve TRT yöneticileri arasında taraf tutan kimseler olduğu ileri sürüîmektedir. EKMEL HÜROL 29 Şubat Perşembe 21.15 den itibaren Mithatpaaa C. 51 T. 17 09 70 (Herlş Reklâm: 570 1963) .Türk Sanayicisinin Aradığı. ELEKTKİK MOTORLARI 1/1225 HP takatınde emrinizdedir. Perşembe Pazan Arslan Han kat: 1 No: 112 Tel: 49 83 Karaköy İstanhul Azınlıklar konumnda ilk görüşme 11 Mart'ta Atina'da yapılaodk ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye ile Yunanistan arasında iki ülkedeki azınlıkların durum ları ile ilgili olarak mart'ın ilk yarısı içinde yapılması beklenen görüşmelerde Türk Hükumetini Dışisleri Bakanlığı Kıbns Yunan Dairesi Genel Müdürü Adnan Bulak'ın tenuil edeceği öğrenilmiştir. Önce Atina'da yapılması kararlaştınlan ilk toplantının muhtemelen 11 mart tarihinde olacağı. ikincısinin ise 25 mart'ta Ankarada yapüacagı ifada edilmiştir. ÖLUM Eski Milletvekillerinden merhum Doktor Hasim Ferit Talay ve merhume Fatine Talay Hanımefendinin kerimeleri Istanbul Belediyesi Konservatuarı eski öğretmenlennrlen V'ıvolonselist duçar bulundu»u hastalıktan kurtulamavarak vefat etmijtir CenazesJ 27 Şubst Salı günü öğle namazından sonra Şişli Camiinden alınarak Zin cirlikuyudakt aile kabrine tevdi edilecektir Allah mağfiret eyleye. AİLESt Cumhuriyet • 1959 VEFAT Merhum Doktor tsmail Berrak'ın eşi, Atillâ Işık'm pek sevgili annesi AÇIKLAMA CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit'in, önceki gün îzmlt CHP İşçl Komitesinin kuruluş toplantısında yaptığı konuşmada, «Demirel ve yakın çevresi, iktidara geldiklerindenberi, bir gerici ihtilâl bazırlığını ve tahrikçüiğini yapmaktadırlar» seklinde sözleri, haberlerin tertlbl strasında, tstanbul'da Türkiye Deri • İş Sendikasmda yaptığı konuşma metnine karışmıştır. CHP Genel Sekreteri Ecevit, dünkü haberlmizin ortalannda da anlasıldığı gibi. bu konuşmayı Deri İş Sendikası toplantısında değil, İzmıfte yaprmşür. DUzeltlriz. MELİHA IŞIK ani olarak vefat etmiştir. Aziz naaşı 27 $ubat Salı günü ikindi namazmdan sonra Aksaray Valide camiinden kaldınlarak Kozlu kabristanında ebedî uykusuna tevdi olunacaktır. Mevlâ rahmet eyleye. O|ln Cumhuriyet 1964 FEYHA TALAY ELS A Selânik Cad. 45/6 Tel: 12 90 57 12 24 ' 3 Yenişehir Ankara TERA: 337/1951 Vergi ziyaında kusur GP adına konusan Hayri Başar, özetle şunları söylemistir:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog