Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

.SAHİFEALTI CUMHURİYET 27 Subat 1968 Y eni kurulmus hir tiyatro'nun, özellikle şehrimizde birkaç olumlu oyun yantsıra hafif komedi ve bulvar oynnlan fnryasuıın estiği bir mevsimde, Eugene O'NeilI gibi güçlü bir yaıann bil başeseri'ni ilk repertuaruıa kovnıasıııı önceden övgüyle karsılamak gerekir. Aocak bir jartla: Doğuşunu umutla selâmladığımız ve gerçek sanat yönünden tizerinde titizlikle, tarafsızlıkla eğilmek ödevini taşıdığımız böyle taze bir kuruluşun, ağır bir pivesi yuklenirken bütün imkânlaruıı enine, boyuna herşeyi ile iyice tartması, hesaplaması ve boşlukları zamanında görmesi kaçımlmaz bir kuraldır. Bu sorumluluk ve ödev ise en başte tiyatronun ister kişiscl, ister kollektif yönetimine diişer.... "KARAAGAÇLAR ALTINDA ARZU,, Selmi ANDAK Haluk DURUKAL SÂĞLIK TVRİZMİ Turizm Diinyasından Haberler * Tnrizm mevsiminin yaklaşması dolayısiyle tstanbul Turizm Daimi Komisyonu; yabaocUar tarafından devamlı şikâyetlere konu olan pislik trafik ve emniret meselelerini görüşmeyc başlamıştır. sjs Dünyada ilk defa olarak Londra Hava meydanı «Heathrow» da bir Hayvan Oteli açümıştır. Bu çok orijinal otelde kedi, kcipek ve benzeri evcü hayvanlann dısında vahşi hayvanlar. kutup hayvanlan ve süs balıkları için özel odalar akvaryumlar vardır. Hayvanlarm aüştıklan ısı ve gıdalar veterinerler ve uzman bakıcılar tarafındîn ayarlanmaktadır. Bu otelden beraberlerinde kedi, köpek va hattâ papağanlarile geziye çıkma adetinde olan turistler de faydalanmakta hayvanlanru kalb huzuru ile burada bırakıp landra'run tadını çıkarmaktadırlar. % Japon ev hayatı, bu memlekette giden bütün turistlerin görmeyi arzu ettikleri bir özelliktir. Turistlerin bu meraklanıu değrrlendirmek için Japonyanın bütün şehirlerinde evlerine ziyaretçi kabul edecek aileler tesbit edilmiştir. Bu aileler. Japon turizmine hizmet gayesiyle evlerini turistlere gezdirmektedirler. Turistlere, enformasyon merkezleri ile büyük otellere müracaatlarında ziyaretçi kartlan verilmektedir. Küçük gruplar halinde yapılaıı bu ziyaretlerde ev sahipleri misafirlerine çay ve pasta da ikram etmektedirler. f|7| CumhuriyeC JJJ ~ PARLAK'TAN SOLUĞA... Bu açıdan balulınca; Perdesini yeni açarken Tatlı Kaçık» •yununda özellikle Nisa Serezli'nin ustalığı.vla «parlak hir giriş» ten sonra; daha önemli bir piyes olan O'Neill'in «KARAAĞAÇLAR ALTINDA ARZU» oyununda ayni parlaklığı, etkileyiclliği bulamıyoruz. Bonun başlıca nedeni bence şuradadır: Bir tarafta Eugene O'Neil! gibi önerali bir yazar ve onun herhangi bir oyununu ülkemizde gerçek yorumu ve uygun anlatun biçimiyle sahneye koyabilecek ender capta bir rejisör olan Sermet Çağan... Ötekl yanda bu piyes ve mizanseni uygulayacak oyuncu kadrosunda, sadece değerli aktris Ayfer Feray'ın oyunu kurtarma çabası dışuıda, kendisine yardırnoı olabilecek ve rolönü tam anla. mıyla benimsemiş ve başarabilecek kapasitede aktör yokluğu!. Işte bu dengesizliktir ki, «Karaağaçlar Altında Arzu» piyesini genelllkje •oynanış» bakımından «başarısız» kılıvor. Aslen İrlandalı olan Amerikalı yazar Eugene O'NeilI (18881923), özellikle Amerikan toplumunda eskidenberi sıirup gelen türlii çatışraaları, kişisel dengesizlikleri, en gercek, en şiddetli çizgilerle «tiplerini» canlandırarak gerek psikolojik, gerekse ekonomik ve sosyal faktörlerle ortaya koymakla uıı salmıştır. O'Neill'in piyeslerindeki konular ve unsurlar öyle gunümüzde de anlamını ve giiciınü yitirmiş değildir. Sadece kişisel ihtiraslarm sivrildiği bir düzeni belirten eserlerinde O'NeilI hiçbir zaman eskimi; nedenlerle şimdi etkisini azaltmış sayılmaz! Ute böyle güçlii bir yazarın bu oyununu Sermet Çağan tam gercekçi anlayışla yorumlamış sayılır. Ancak, başta diğer oyunlarda alkışladığımız genç oyuncu Şevket Altuğ'un .Eben Cabot» rolünde. piyesin kişisine tam ters diişebilecek biçimde aksayısı ve sonra ihtiyar Cabot rolünde zaman zaman istidadı beliren Selçuk Uluergüvenin böyle zor bir rolii ekseriya «ses» ve hareket dengesizliğine kaçan bir oyunla tam değerlendiremeyişi, bu oyunu Ayfer Feray'ın gayretli ve Ergun Özcan' m bulunuşuna rağmen başarısız kılıyor. 4 asırlık Montecatini Terme az turizmine gecıkmemek için «Sağlık Turizmi» dızısını burada bitiriyoruz. Zaman kıfayetsızlıği sebebiyle meselâ; Almanyadaki «Bad Homburg» gibi ekserıyetle asillenn gıttiği, Fransada «Vichy» gibi muhafazakârların gençlik rüyalannı yaşadıklan önemli merkezleri anlatamadık. Tıbbın bütün ilerlemelerine rağmen bu sağlık merkezlerinin görmekte olduklan rağbetın devamı ilgi çekicidir! tnsanlar sıhhatli ve sağlam yaşamak içüı itiyatlarını kolayına terketmiyorlar!.. Tabii bundan da dev turizm sanayii en büyük lokmalan yutuyor. Memleketimiz için de; herkesin damlasını altına çevirdiği, boşuna akıp giden bakımsız şifalı sulan düşiinmek ıstırap verici oluyor .. 27 Şubat 1929 tarihli Cumhurîyetten Y Paris'te bu sene yapılan mılletlerarası güzellik musabakasına iştirak eden 17 millet arasından 19 yaşındaki matmazel Elizabet Simon birinciliği kazanmıştır. Balaton Gölü çevresinde bir hastanenin başhekimi olan Dr. M. Simon'un kızıdır. 200 genç kızın iştirak ettiği yanşmaya Budapeşte'nin en tanınmış sanatkârlarından mürekkep jürıde matmazel Simon 17 reye karşı 12 oyla Avrupa güzeli seçilmiştir. Kendisi şımdi Nis'tedir. Her sene Amerikada yapılan dunya güzellik yanşmasının 6u sene Avrupa şehirlerinden birınde yapılacağı söylenmektedır. Giizellik müsabakası Başvekilin demeci Atina, 23 Başvekil Ismet Paşa, Avrupa gazetelerinde yayınlanan demeçlerinde demıstır ki: «Türkiye bugün, tatmin edilmiş bir memlekettir. Bütün maksat ve gayelerini elde etmiş olduğu cibetle memleketler fethetmek veya intikam mubarebelerine emeli yoktur. Millt programımızı ikmal ettikten sonra cihanın sulhperver milleti olduk. Size katiyetle söyleyebilirim ki, cihan sulhünü biz bozmıyacafız. Balkanlarda simdiki hudutlanmızdan mem nunuz. Zannetmem ki topragimızın herhangi bir kısmına göz dikmis bir millet bulunsun.» Taksim âbidesi Taksim âbidesinin kırmızı taşları dokulmektedir. Bunların çuruk olduğu anlaşılmış ve âbıdeyı tetkik etmek uzere eserin sanatkârı heykeltraş M. Kanonıka şehrimıze davet edılmıştır. Sanatkârın bugun Mısırdan gelmesi beklenmektedır. Âbidenın çurükluğü hakkındakı soylentilere karsı Kanonıka'nın vekili bu çurükluğun muteahhidin yaptığı kısımlarda olduğunu söylemıstır. EKİP İHTİYACI... Memleketimizde tiyatrolann fazlalaşmasını sanat ve kiiltüre hizmet şartıyla ne kadar olumlu karşılıyorsak, aslında daha ziyade parçalanmadan ileri gelen bir enflâsyon içüıde, tiyatrolaruı çoğunlukla basrolleri yeterli olup, yan rolleri hatta figurasyoıTIarının yetersiz oluşunu biiyük bir eksiklik ve tehlike saymalıyız. Tiyatroda sadece başartist değil, figuran da çok saygıdeğer ve önemli Ayfer Feray «Karaajaçlar Altında Arzu» nun bir sahnesinde dir. Bugün bir «figüran'ın hilc nasıl oturması, durması gerektiğinin uygnnlukla gerçekleştiğini yavas yavaş goremez olduk! Sanat kabiliyetleri dünyanın her tarafında «figuran» olmak için bile birbirleriyle yarışırlar ve böylece ilk basamağı aşarlar... DENIZ KUVVETLERİ KOMUTANLIGI Seyir ve Hidrografi Dairfsi Başkanllgından bildirilmiştir. DENİZCİLERE VE HAVACILARA 17 SAY1LI BİLDİRİ 28 ve 29 Şubat 1968 tanhlerinde 09.00 Ue 17.00 saatleri aras:nda aşağıdaki noktalan birleştiren sahajar içınde seyretme, demirleme, avlanma ve bu sahalann 3000 metreye kadar olan yükseklikleri C n ve mal emniyeti bakımından A tehiikelidir. KARADENİZ İS1V.NBUL BOĞAZ1 GİRIŞ1 K 14 ve K 13 SAHALAKI BİRİNCİ SAHA : 1 inci nokta : Enl°mi 41 derece 13 dakika Kuzey Bovijmı 2S derece 09 dakika Doğu E 4958 No lu Anadolu feneri 2 nd nokta : Enlemı 41 derece 27 dakika Kuzey Bovlamı 23 derece 15 dakika Doğu 3 üncü nokta : Enlemi 41 derece 22 dakika Kuzey Boylamı 29 oerece 29 dakika Doğu 4 üncü nokta : Enlemi 4 derece 11 dakika Kuzey J Boylamı 29 derece 29 dakika Do&u. İKİNCİ NOKTA : 1 inci nokta : Eniemı 41 derece 14 dakika Kuzey Boylam: 29 oerece 07 dakika Doğu E. 4956 No lu Rumeli feneri 2 nci nokta : Enlem) 41 deıece 28 dakika Kuzey Bovlamı 29 oerece 01 dakika Doğu 3 üncü notta : Enlemi 41 derece 25 dakika Kuzey Bovlamı 28 derece 58 dakıka Doeu 4 uneü nokta : Enlemi 41 derece 18 dakika Kuzey Boylam. 2" cıerece 47 dakika Doğu DENIZCİLFRE VE HAVAULARA ÖNEMÎ.F DUYTJKULUR(Basın: 11414/1934) «Montecatinl Terme» Italyanm iç ve dış turistlerle doldurup boşalttığı 176 adet şifalı su merkezinin en büyüklerinden biridır. Floransa, Pisa ve Lucca şeharleri arasındaki, goğsünü Akdenizin ılüc ruzgârlanna açmış ve sırtını Apenin dağlannın eteklerine dayamış «Montecatini Terme» denizden 26 M. yüksekliktedir. Güneş yolu; Antostrada del Sole» diye isimlendarilen büyük otomobü yolunun hemen yanında, dort asırdanberi su tedavi merkeziiir. Nisan başmdan Ekime kadar açık duran MONTECATINI'DE IÇMELER «Montecatini Terme» de çeşitli ıçYabancı Gözüyle meler, kaynak sulan ve çamur banyolan vardır. Sularında radTürkiye vusturyanın Salzburg şehrinyoaktıvıte. alkalin, sülfat ve dide yaymlanan «Salzburger ger kımj'asal bileşimler mevcutNachrichten» gazetesinde Eva tur. Karacığer, beslenme ve kalb Palmer imzasiyle Türk düğünlehastalıkları, sanlık, safra kesesi, ri konusunda bir yazı yaymlanmış kadm hastalıkiarı ve romatizma tır. Kadın yazar; çeşitli düğünleri için değışik teda\i metodlan kulanlattıktan sonra Toroslardaki bir lanılır. «Bad Homburg», «Bad Yörük düğününü şöyle hikâye etIschl», «Evian» gibi merkezlerdemektedir: «Misafiri olduğum göcebeler Türkiyenin son göçebelekıne benzer «check up» sağlın rl olduklarım söylüyorlardı. Bunkontrol tesısleri burada da varlara siz dc bir ziyaret yapabilirsiyerek yürüyen köylüleri ile yola dır. tstasyonda mevcut otel ve niz. Bunun için ne gibi hediyelerin pansiyonlarda 13.000 yatak ve çeçıktı. Diğer koyün girişinde damakbıile gececegini bilmekte faymat ve erkekler bizi karşıladılar. şitli tiyatro, sinema, yanş, tenis da vardır. En önce asprin, ancak Nikâh slyah bir cadırın önünde sahaları, yüzme havuzları, açık asprinin mutlaka Ba\cr olması kabilenin en yaşlı erkeği tarafın hava konser imkânlan bulunmak sartile. Zira erkekleri rakıyı çok dan kıyıldı. Kızın esyaları katırlar tadır. «Grand Hotel La Pace», severler ve fazla kaçırınca da er dan indirilcrek hepsi (iç çama«Bella Vista Palace», «Park et Rctesi günü garantilemek isterler. şırlar dahıP ortaya doküldü. SonSonra transistorlu radyo ve pi ra kadınlar. erkekler ayn çadırgina» gibi çok pahalı lüks otelkaplar... Ertesi günü kabilc reisiler dışmda «San Marco», «Select larda yemeğe oturdular. Karannin kızı evlenecekti. Sabah korlık basmca çadırlar önünde ateşPetrolini», «Terme PeleçrinU, kunç bir faaliyet basladı, kadınlar ler yakıldı, biraz sonra gelinin «Villa Anna», «Salus» gibi ikınci kızı siisliiyorlardı. Bekâretin isahabası kadınlar çarimndaki kızisınıf otellerde bir kişi kompis reti olarak ince öreülcr halinde nı alıp erkeklcr çadırınm önıınpansiyon 55007000 liret (911.30 sırta yayılmış saçlar tek \e kalın de babası ile bekleyen damada dolar) arasında kalınabilir. Panörgfl halinde baştna öriildü. Bo götürdü. Biraz sonra genc pvliler sıyonlarda ise 3400 4200 lirct yun, kollar, göğüs ve alııı çeşitli çadırlarında yalııız hırakıldılar. (u • 7 dolar) dır. îtalyada üçüncü altın ve zincirlerle süslendi. Kı Dişnrıda rakı ile karışan şarkılar, eğlenceler dcvam ediyor. Kısa sımftan aşağı yerler şayanı tavsizın avuç içleri ve ayak tabanlan bir siire sonra çadırdan cıkan genç i ye değıldır ve hassaten biraz dın kına ile kızıla boyandı! Şahane koca herşeyin «program uyarınbir atın üzerine bindirilen gelin lenme ve eğlence gayesiyle gidılca!...« sonurlandıemı ilan etti... arkasmda sıra, sıra şarkılar söylemışse!.. Fakat burada az kalıp da Halbuki; gelinin gerçcktcn dokudamında yüzme havuzu bulunan, nulmamı; bir genç kız olmadığı bahçesınde küçük uçak pisti oanlaşilsaydı yanmış, mahvolmuşlan; «Grand Hotel Cristallo Botu zavallı ki7...» nacchi» de bir gece geçirmek tstanbul Kızılay Özel Hemşıreher halde zevk olacaktır!.. Ancak lik Koleji 1945 mezunlarından, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanburalarda, kür veya sağlık konlığı İlkyardıra Hastahanesl baştrol masraflannı da hesaba kaBAŞSAĞLIĞI hemjlresi tarsak gunde 15 20 dolar gözden Sevgili kardeşimiz Suzan'ın Hatice Şahingiray çıkarmış olmamız gerekir!.. acı ve vakitsiz ölümü ile kıy23 Şubat, 1968 de tedavi edilmekmetli arkadaşımız Avukat Ömer te oldugu Istanbul Ünlversitesi Erdem ile yavrusunun ve buTıp Fakültesi Nöro Psikiyatrl tün ailenin uğradığı acıyı yuklinijinde vefat etmiştir. rekten paylaşır baş sağlığı diKederli Türk hemşirelerine, leriz. Kolejimiz mezunlarına v e aile sıne başsağlığı dilerız Türkbe İş Bankası A. Ş. Genel Müdürlük İSTANBl'L Hukuk Muşavirliği KIZILAY ÖZEL HEMŞIRELİK mensupları KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ 1920 senesınde Fransa ile Belçıka arasında kurulan askeri ıttıfakın Almanları bugunlerde telâsa duşurduğu söylenmektedır. Alaman gazeteleri bu ittıfakm Lokarno Anlaşması ile bir çatışma teşkil ettiğıni yazmaktadırlar. Almanyanın telâşı A « Türkiye'de böyle evlenilir» luval Maratonu Amsterdam'da yapıhyoı Amsterdam'daki Stedelijik Müzesinin tüm çevresi ni kaplayan ruvalin uzunluğu tam 207 metre. BeU çikalı ve Holândalı ressamlaruı katıldıği bu yarlş ma çok hızlı geçiyor. Belrika ile Holânda'nın arasındaki uzaklık da 207 kilometre. Gösteriye katılan ressanılar ise 207 sanstçı. Tuval maratonu kamu oyu~ nun, hükümetin ve sanat çerrelerinin ilgisini çekebilmek anıacıyla Holânda ve Belçika ressaınlarının, düzrnledikleri bir sanat gösterisi. 207 saat devam eden sergi büyük ilgi gordü. Bakalım her iki iilkenin sanatçılan amaçlarına ulaşabilecekler mi? • •»••••»••••••••••»• HOLLANDA... FRANSA... İSPANYA'da ••••••»••••••••••••••• Muhtelif ülkelerin işbirüğile hazirlanan, güzeüerin kalbini oynatan YAKUT alışverijleri... Çeliği eriten ışm. Fransa Amerika savaşı İı:gılizce Renklı Sinemaskop Baş Sağlığı uSittemaiı | AMSTERDAM'DA VURGUN • (Rififî ad Amsterdam) ROGER BROVVN A1DA PO WEB EVELYN STEWART Özen Film Bugun YENİ AR SINEMASINDA •••••••••••••••••••••••••••• üâncılık Cumhurlyet 1945 nöbetçi eczaneler Cumhuriyet 1950 istanbul sinemaiar ALEMDAR: (22 3« 83) Çüdırtan Arzu (SJerdaJ) BULVAR: (21 35 78) Çıldırtan Arzu ( r ^ c J t m ) GÜNDES: (27 71 86) Çılgvnların Günailı KULJP (22 72 77) Anjelık Osmanlı Saraylarında M*1"HR.A (22 3S 601 Vıldıran D = ' t ^ MELEK: (Eyüp) (21 58 76) 1 Bekâı Odası, 2 Evlât Oğruns NtLGÜN: (21 11 80) Bekaı Odası (FJUcu) rv l" » f>1 IS 25> ör""t; MlTr"ff|e 5AFAK: (23 39 13) öldflren S ı r •JIM V T F P F (71 65 ISı Hirsı? 4şıklar (A.Hepbum) T"' ,,, o , ı> (,,„,„,.,,„ r ; j i n a h ) YENİ(BakıtkBri (71 «S M) 1 zu, 2 Akşamcı Çıldırtan Ar tıyatrolar ARENA TtYATROSU: (4» 84 1») KANL1 NtG&B Her gec« 21.19 C n CtesL P ı 18.00 da AZAK TİYATROSU: (22 63 46) (G ÖltnJ G.Ö2can) ıBir KUo Namus» Salı, Persembe, Cuma 21.15, Çarşamba 16.13 V» 21.19 BAKIRKÖY TtYATKOSU: (71 59 49) «BUZ DOLABIv> P.tesl hariç hergun 21.15, Pz. 15.00 BULVAR (V.ÖZ) (21 48 92) «YOLMA BEKİ B E LEDİYE» P.tesl hariç. herettn 21,15,. Çrş. C.tesi, Pz. 16.15 BÜYÜK TİYATRO: (Nejat üygur)' (27 71 86) «AYYAR HAMZA» P t e s i . Salı hariç. hergün 21.00, C.tesi, Pz. 15.00 de cALO ORAS1 TIMARHANE Mİ?» Çr$.. C.tesi, Pz. 18. Ptesi 21.30 da. DORMEN TİYATROSU (44 97 36) BIT YENİĞİ» Prs., 21.15, C.tesi. Pz. 15 ve 21.15 ıPARAMPARÇA» Sah 21..15, Çrş. 18 ve 21.15 te. FATİH TtYATROSU: (21 57 97) (G.SOrurl • E.Cezzar) cSOKAK KIZI tRMA> Pazarte*) barlc beı etln 21,15 Çarşamba 15 Cumartesi, Pazaı 18 GEN AR TTYATROSU: (49 3J 09) •ÇORBAMDAKÎ KIZ.; Pz., Pz.tesi, Salı, Çrs. 21.19. Pz. Çrş 18 00 «SAMAN YOLU» Prş. Cuma C.tesl 21.15. Cuma C.tesi 18.00 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Gene! Müdürliiğiinden 1 Eksiltmeye konulan lşt Erzincan tlinde, Malatya • Erzincan (Kemaliye Ilıç) Devlet yolunda Kemaliye (Şirzi) köprüsü yapımı olup keşıf bedeli 1.460.720, liradır. 2 Eksiltme günü : 22/3/1968 tarihine raslayan Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da Karayollan Genel Müdürlüğü binasında Köprüler Dairesı Baskanlığı odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme dosyası : Vezneye yatınlacak 50, lira bectele ait makbuz mukabilinde Karayollan Genel Müdürlüğü Teknik Hesaplar Subesinden alınacaktır.' 4 Eksiltmeye girebilmek için : a) îsteklilerin 1968 yıhna ait Tıcaret ve Sanayi Odası belgesiyle şirketlerin Ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve usulü dairesınde 57.572, liralık gpçıci teminat vermelerı, (Teminatlar mektup olarak verıldiğı takdırde Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve 5297 15/1723 sayılı tamimine uygun olmalan.) b) Îsteklilerin en geç 16/3/1968 Cumartesi günü mesaı saatı sonnna kadar bir dilekçe ile Karayollan Genel Müdürlüğüne müracaat etmelerı (müracaatta Genel Evrak kaydı tarihı muteberdir.) ve dılekçelerine Bayındırlık Bakanlıgından alınmış (B) Grupundan en az bu isin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi, bu işin teknik öneminde benzeri bir iş yaptığına dair belge, iş yerim gördüğüne dair Karayollan Elâzığ 8. Bölge Müdüriüğünden alınmış belge, çahşma tasarısı ve teçhızat, teknik personel ve taahhüt bildirileri ile mal! durum bildirisı ve bunu tevsik eden bu eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alınmış banka mektubunu eksıksız olarak bağlıyarak bu iş ıçın iştirak belgesi almalan, (tştirak belgesi müracaatından önce eksiltme dosyası almak şarttır, iştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez.). 5 îsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesınde hazırlıyacaklan teklif mektuplannı eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz mukabilinde Komısyon Başkanlığına vermelerı lâzımdır. Postada olacalc gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilin olunur. (Basın: 11371 A. 1061/1935). TEŞEKKUR Filibe Müftüsü merhum Sukrü Efendi ve merhum Zehra Hanımm oğlu, merhum AbdıiT rahman Sayılgan, merhum? Hatice Sayılgaran damadı, Gül süm Öncelin eşi. Zehra Onur gılin babası. Em. Lv. Alb Ahmet Muzaffer Onurgı! in kaymbabası, merhum Şe rıfe Elman, Misli Kayarın kar deşi, Fikret tnalm ağabeyı merhum Saadet Sayılgan, mer hume Şefika Sayılgan, Ayşe Buratın enişteleri, Şekıp El man, Rifat tnahn kayınbiradr»ri, Sedat Elman, Adnan Elman Gülperi Mercan, Uğur tnalın dayılan Em. Başöğretmen 18 Şubat 1968 günü Kütahyada vefat ederek toprağa verilmis tir. Cenazesine katılmak surptiyle ve telgraf ve mektupia bassağlıgı dileginde bulunan yakmlarımıza, dostlanmıza ve kütahyah hemşehrilerimize teşekldir ve şükranlanmıza sunanz. AtLESİ (Cumüunyet: 1953) MEVLİT Savın esim ve kıvmetl! bahamız bevoâlu ATLAS (44 08 35J Tedl Altın Adamm Darbesl EMTK (44 S4 Î I Tatlı Gunlet (2.haftal P ERKOÇ: (47 07 32> 1 Jîrenlerin Dtlğünü, S Çelik Yumruklu Kowboy FITAS: (49 01 66) 2 Dünya Savası (2,h»fta> KENT: (Şişli) ( « 77 62) Sarı OtomobU (O ShariH) RERVAN: Btkâr Odası (S.Alıjık) KONAK(48 28 06, Örnek Mucadele LALE; (44 35 95) Bekâr Odası (F.A)nn> LEVENT: (63 55 39) Yedi Altm Adam (R.tng.) LÜKS. (44 03 80) Aksamcı (S.Alışık) SARAY (44 16 16) Sevgill Kocam (D Dayı StTE: (47 69 47) SevgDJ Kocaro (Dorl» O«y) SAN: (48 67 92) Bekâr Oda*ı (S.Alı;ık) YENt AR: (49 64 72) Amıterdam'da Vurgun YENJ MELEK: (44 42 89) T ı ü l « u lajıaıc (2 hafta) ALİ RIZA GÜL'tİN vefatjnın 40 »ununp fastlavar» Persembe cııml ikindt namazıni Titıirskın R?cı Bavram camıindo okııtiılsak MevlMl Serlfe ak • raba es dn«t ve rtin karde«lertmizin eplmelert dımınıhır Esl ve C<wnl"'srı Has 6641962 VEFAT Bedirhan Pa«a torumı. merhıım Kâmil Cınar ve Dilber Cıp^r RAHMİ ÖNCEL Saveci v e U9ur Saveci'nin anneIeri Cem ">f.irffün'ün ve İnci Erkanlı'nın kavın\'aldesi: Hakan Mirsıîn'ün anneannesl kî^ı R^h M* c "\Jirf 'n LBCIH Nİ1Y1ET C I N A R vefat etmistir Cenazesi 27 Subat 1968 Salı ; eunu öğle namazını muteakio Z Sisli camilnden kaldınlarak: Zin i cirlikuvu Mezarlı8ma defnedüe • eektir. Mevlâ rahmet etsta. • •••«••«••«••••••••••••«••••••••••••••••••M tSTANBUl rtYATROSD ELJiAMRA ( M O S6) « tlMAM NIKAH1» Pazartesl hariç, her gun 22 15 te. Çarşamba. Cumartesi. Pazaı 15 te «SERMETOĞLU tLYAS» het p l n 18.15. Pazartesl 21 15 te KABESE TİYATROSU (44 40 40) Cumartesi Pazar 18.00 rVATAN KURTARAN SABAN. Her gece 21 de KARACA TÎYATRO (44 54 031 tSEN A rÖRflü» Pazartesl baric heı gece 31.30 Paxaı I8.U0 de KENT OYUNCULAR1: (44 36 63, tMÎKADO'NunM ÇÖPLERİ». Saü 18.15 te. cBİR ASK HİKÂYESİ» Salı hariç. hergun 18.15, P.tesl 21.13 te. KÜÇÜK SAHNE (4B M B3, MOcap Ofluoglo Hyat•u. «PEPSİ» Her (Qo tUU da. ÇırîamBa Cumarte«l. Pazw 17.00 •<]• KÜÇÜK TtYATRO: (27 18 72) cDELİ DOLU» P.tes) hariç her f e c s 21.15 te Çrs.. C.tesi Pz. 17.00 de. ORALOÖLU TİYATROSU (49 49 35ı .EZİLENLER. ATLANTIK (55 43 70) Tom Jone» Prş., Cuma, C.tesl 21.30, C.tes) 15.00, « A N E F T ' J I V I Î ' (5S 33 14, RinRO Kıbar Serseri NA FRANK» P.tesl hariç, hergün 18.00 Çrş. 15 te CEP: (36 06 82) Kuduz i(Gleen Ford) UL.V) UKA/ rTVAlKUSIJ l U u n ı KUcil* JD«r»ÇELİKTAŞ: (53 35 07) Fedailer Filosu 6B (21 67 23) «YALOVA KAYMAKAMb Salı. EFES: (36 35 84> Örnek Mucadele (J.Stewart) Çartamba narlc. 6 « gttn lg15 21.19 u tHABAFEZA: (36 35 84) Çıldırtan Arzu BAM SINIF1. SaJı Çarsamt». 18.19 n ( 1 1 9 1 » 4. KADIKÖY: (36 49 24) Kanım SoSuk Akat AYTER FERAY NİSA SEREZLt TOLULUÖD KENT: (36 96 12) tnatçı K u ZÜĞÜRT HOVARDALAR» P z . Pz.tesl 18.15 « • / LALE: (36 51 86) Bekâr Odaıı (F.Akın) 21.15 te, «KARA AĞAÇLAfi ALTTNTJA AHZTO» OPERA: (36 08 21) Bekâr Oduı (S.Aluık) Salı, Çarsaınba 18.15 ve 21.15 .TATLI KAÇIK» OZLN (16 99 9J' Grıngo DağlarlP B lâli'i Perjembe, Cum», Cumartesi 18.15 ve 21.15 Pz.15.00 prKS (3« 01 121 Tatli Ba'îlangıc ( B B ) ÜÇ MAYMUNLAR (KABARE TTYATROSD SİNTMA 63: (55 19 M) Düjman A r k a d a d v (49 «a 99) «AC KOYNUNU BEN GELT'M». B e r SUNAR: (36 50 30) Yüdıran OartM SÜREYYA: (36 06 82) SevglU Hocamu (2Jıafta) . I. geee » . 0 0 de. BAKIRKÖY: İndrli, Yeşilyurt, Küçukçekmece. BEŞİKTAS: Sifa, Çınar (Ortaköy), Bebek Levent BEYOĞLU: Tepebaşı, Nemli Yenlsehır. Candan EMINÖNÜ: Huluusl Bayar. Y e ni Beya7it. Kumkapı. Bulvar. EYÜP Islâmbey. Bu.vük (Safmalcıtarh Yeni (Rami). Numune FATİHAynur, C?ndemır, K u t lar. Vatan. Kanaat, Yeni Sifa, Balat Merkez. GAZİOSMANPAŞA: Sağlık. Sifa (Kuçiıkkoy). KADIKÖY: Altıyol Bayer, Elif. Yıldi7 Bakkal Emel, Daryal, Pellt. Erenköy Zıya Akkor. KARAKÖY: Yeni Karakoy. KASIMPASA: Yeni Turan, Yeni Hahcıoğlu. SAHIYER: Buyükdere. Rumelihisarı. ŞIŞLİ: Sark Merkez Tcpağacı Yeni, Rıza Rit, Yeni (Mecidıyekoy), E'rsan (Gultepe), Yeni ttımat (Okmcydanı). ÜSKÜDAR: Ahmedtye, Bağlarbaşı, Emel. Merkez. ZEYTİNBURNU: Zumrut. gerekli telefonlar İlkyardrro Rastahanesl 49 30 00 Cerrahpasa Hastahanesl 21 60 31 Guraba HanahanesJ 21 60 00 Hasekl Hastanes! 21 2e 80 21 42 91 Numune Hastahanesl 36 99 00 Kuduı Hastahanesl 12 90 32 ZevneD Kâmil 36 30 50 44 49 93 Sıhhl tmdat tseyuglu 21 19 95 tstanbul 3* 13 36 ÖsMldar Yangın 21 42 a : tstanbul 44 48 44 Beyoglu Kadıköy 36 08 72 ÜskUdar 36 09 45 Türk Hava Yolları BİIet Satışı (44 47 00, Oanısma 144 03 96) Hava Alanı 73 83 40 Devlet Demlryoiları Haydarpaj» (36 04 75) Strkec) (21 X 50) Denlzyollan (49 18 96) catl) gOnler) (44 02 07, Sehlı Hatlan (44 42 83) Telefonla lelgral : 04 kadıköy Cumfcuriyet 1961 '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog