Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

27 Şubat 1968 CÜMHÜRİTET SAHtFE BEŞ \ Tarihî kıyafetlerimizi VENEDİK FENERİ NewYork'taTürk hazineleri ugün sizlere biraz New York'tan haberler verelim. Uzun süredir Amerika'nın çeşitli şehirlerini dolaşmak ta olan «Tiirk Hazineleri» sergisi son durağı olan \ew York'ta Os manlı geleneklerine uygun bir ihtişamla açıimıştır. ünlü Metropoliten Sanat Müzesinin havuzlu büyük salonunda yapılan davette, New York'un sanatçı, diplomat, Türkolog ve ya zarlarmdan en ünlüleri hazır bulunmuşlardır. dâvetliler \ Tipik bir seyrettı rifetlert ortaya çıkıyor. Geçenlerde bir baloda israrlara dayanamayıp Ingilizce bir sarkıyı, Sırtı piste, yuzu orkestraya donuk olarak söyleyen Başar'ı bu işte başarılı bulanlar ona şımdı ev partilerinde de sarkı söyleüyorlar. «Bu feee çok yorgun ve bastayım» diyerek bir şarkıdan başka çarkı söylemeyen Genel Müdürün müzik repertuarını zer.gmlestirmesi için müzikal arkadaşlarl» dostluk etmesini tav«ye ederiz. Dünyanın hali hiç belli olmaz. Genel müdürlerin sık sık i?ten el çektirildikleri bugurlerde her şeye hazır olmalı bo>lc insanlar. *** A T U Algsn LCC'deki yorucu çalışmaları yüzunden sürmenaj geçirdiğini söylüyor; tma halinden şikâyetçi değil. Sabahın sekizinden gecenin onikisine k«dar okuldan çıkmayan Alganların nesesizligi geçen gün Av. turya Kültür Heyetinde misaf.r ' hoca Coblenzer'ın şerefine venlen kokteyldç kimsenin gözunden kaçmadı. Çok çalışmanm herke^e bu tesiri yapacağı muhakkak ama Ayl» Algan, «Şu sırada okulun deneme sahnesinde hazırlamakta olttuğumuz Mar» Sad »dlı piyes de moralimi bozuyor galiba» dedi. Çok da doğru söylüyor. Zira dünyanın her tarafında oynanmakta olan bu eserle ilgilenen hemen her sanatçının en çok iki ay sonra sinır krizleri geçirdigini herkes bıliyor. Henüz vakit varken hocaları Mutatin ErttttTul'un daha ne<;eli bir pıyesi denemesi için Aylâ Algan"a vermesıni temenni «diyorlar. Hıçbır tıyatrosever, şeker kıralı Hayri Ipar'ın eşi Tevhide Ipar kadar tiyatro hayranı olamaz. Dünyanın neresine giderse gıtsin, ilk yaptıgı sey tıyatroya kosmaktır. Burada da hiçbir eseri kaçırmayan, hattâ sevdıklerini birkaç kere seyreden Tevhirfe Hanım bugünlerde hacca gıtmege kararlı. Dostlarına telefon ederek «Allahaumarladık» diyor. OnU tanıyanlar hacda tıyatrosuz ne yapacağınt soruyorlar ama kimse k»r«nndan döndüremivor. Yol arkadası olarak Fatih Rüştü Zorln'nun validesi Güzide Zorlu'yu da yanına alıyor. tki arkadaç bu hafta, kendi tâbirleriyle, «büyük tefere» çıkıyorlar. ADS Film Şırketinin sıhiplerinden Galip San, esi Selmln San' ın yıldönümü münasebetiyle Tesvikiye'deki apartmanında büyuk bir kokteyl yemek verdi. Aktriı, şantoz, yazar ve üHm çevresinin ünlü simalarının bulunduğu davetin en neşelisi ev sahibi sevimlı Galip San'dı. son fener bekçisi,, B Fenercilerin en büyük ornegı sona kaldı tk kez Marmara Ereğllsl'ne pitmiştlm, yakın diye, en sona kaldı... Ne yazılır ki, fener üzerine, Marmara Ercğlisi'nin fener bekçisi Selâhattin Baydar'ı görünct... YERİ: Marmara Ereğlisi'nde, sehrin hemen ardında bir tepede. ÎOLU: Londta asfaltından bir kilometrelik bir yol ile aynlıyor. FENER: Fransız ytpın, •tetilenH, otomatik. FENER EVt: Üç od« ve bir tvlu. FENER BEKÇtSt: Selihattln Baydar. Dort senelik fenerci. Babası ve dedesi de fenerciymiş. MAAŞ: 640 lira. Davetll hanımlarınin çogunun Turk kıyafetleri giydiği bu ı»ecenin en ilgi çekici hammlarınrian biri, sırma işlemeli bir uç etek gıyen îslâm Sanatı Bolumunun Direktorü Prof. Dr. Ernest Grube'nin Italyan asıllı esi Alberta Gnıbe idi. Yine Turk Sanatı uzmanı Richard Ettlgghausen'ın eşinin beyaz tuvaletinin beline bağladıijı bir Türk motifli esarp çok beğenildi. Zıyafete tarihi Türk kostümleriyle katılan hanımlarımızın elbiseleri bilhassa yabancılann çok ilgisini çekti. Meselâ Birleşmiş Mılletlerde Başdelege olan Orhan Eralp'in esi Jale Eralp, 18 inci yüzyıldan kalma bir üç eteıt gıymısti. Türkıye'nin Washıngton Büyukelçısı Melih Esenbel' İn e?i Emine Esenbel ile kızı Selçnk Esenbel'in Türk motiflerıyle işli uç etckleri OİRunlaşma Enstitülerinde hazırlanmıştı. Hele Sefiremizin elbisesindeki bu. tün renklerden alınan taşlarla isli hotozu New York sosyetesini hayran bıraktı. Bırleşmis Milletler Teşkilâtının Protokol Şefi Amerikan Büyiik Elçiliği Basın ve Kültiir İşleri Müsteşarı ve iyi bir sair olan Rober A. Lincoln İngillz Büyük Elçiliği mensuplarından Miss Catherine Ruth Allen lle evlenmiştir. Mr. Lincoln ün evindr 19 şubat »azartesi günü yapılan «ade ve kiiçük merasimd« Amerikan Büyükelçisi Mrs. Parker T. Hart ile dâvetliler hazır bulunmuslardır. Resimüe, gelin ve daır.at Ankara Belediyesi Evlendirme Memurlugunun defterini imzaladıktan sonra göriilmektedir. Sinan Korle'nin gazeteci eşi 9iri Korle'nin koyu mavı bindal* lı ve yıne orada çalısan muhendislerimizden Orban Barım'tn «şi Simin Banm'ın üç eteği çok ?ıktı. Bizim tariht kıyafetlerimizi zevkle seyreden davetliler o ge • ce sozbirliği etmis gibi: «tnganın böyle bir mlllî kıyafetl olnr da Batı dünyasının zıpır kıyafetlerini kopye eder mi?» dediler. Ama korkmasınlar. biz yakında kendi milli kıyafetlerimizin güzeHigini ancak Avrupa mecmualarında gördükten sonra sev« mege ve giymege baslıyacagız. O da uzun değil, pek kısa bir «üre sonra gerçeklesecek. Zıra Parisli mocîa uzmanlan su sırada Bulgaristan'dan mülhem kıyafetler hazırlıyorlar, ııra bizdel *** Cumartesl gecesi güzel bir komedi seyredip üzüntülerini unutmak ısteyen sınemaseverler Site Sınemasının »ntresınde hoparlorlerden c,ıkan şu ktlımelerle donup kaldılar : Fılimden önce, Ankara'da bir hastanede yapılan açık kalb ameliyatının filmi gösterilecektir. Kalbinden rahatsız oUnların girmemesi rıca olunur.. Tahminlerin hilâfına, bu dokümanter filmin bitisine kadar dışarda bekleyenlerin çoğunlugu gençlerdı. Kalb ameliyatının filmi biter bitmez salonda müthış bir alkıs yükseldı. Sıte'nin Mü« cfuvu. bundan sonrs, vaktiyle pek revaçta olan «how'lar yerine bunları go«;tererek halkı daha çok heyecanlandırdıJSmı anlamif. oldu. Yakında bu âdet butün sinemalara sırayet ederse hiç laşmayınız. *** Genel Müdurlerimizdı>n kıraliçp GUnnrli Baıar'ın yenı yeni ma İ Tazhk ev gibi, Selâhattin Baydar için fener... Sayfiye evi.. Vene*k feneri sanat eseri imij... Çok giizel (enermi}... Ona ne? • *• Dünya endüstrisini teçhiz eder • Komple demir ve çelik fabrikaları • Yüksek fırınlar ve çelikhane tesisleri, izabe tesisleri, haddehaneler ve bunların yardımcı tesisleri • Komple dökümhaneler, kum hazırlama teçhizat ve yardımcı tesisleri • Kontinü çelik döküm tesisleri t'llMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllimilllllMIIIIIL' Marmara Ereglisı'nde tyi bir evi var, Selâhattin'in... Güzel bir balıkçı kayığı da var... «Fenercio|lu> ktyığın adı... Yazlan Marmara Ereğlisi'ne gidenler, kayığından tanırlar fenerciyi... Akşam oldu mu, iki adımlık bir tepeyi tırmanır Selâhattin Baydar, feneri yakar... Sonra iner o iki adımlık tepeyi, evine gıder... Bütün gece yalnız başına yan»r durur Venedik Feneri tepede... Gün dogdu mu, kalkar yine iki atfımlık tepeyi tırmanır, feneri söndürür, tekrar ?ehre döner... l|te bütün fenerciliji bu kadar Selâhattin Baydar'ın... Yaz dedin mi, denizdt, kıs de* din mi kahvede geçer hayat... Hava iyl oldu mu, yaz demez kış demez balıgı çıkar, güzelce gününü gün eder, bir dolu balıkla Ereğli iıkeleaine döner... Bu da bahkçıhjı Selahıttin Bavdar'ın... Sal&hattin Baydar fenere bakı. yor... Akşamdan, akşam*.. kontrol eder» diyen Selâhattin Baydar... Ve de günün ancak iki saati fenere ugrsyan Selâhattin Baydar... Fenerci ojlu, fenerci torunu... Tabii kolaydır fenercilik, Londra asfaltının bir kilometre otesınde... Elbette pek kontrol eden olmaz insanı Marmara Ereğlısmde, gemiler îstanbul'a girmenin, lstanbul'dan çıkmanın heyecanı ismdeyken... 20 senelik lise muadili Erkek Sanat EnstitUıü meıunlanyız. Hava Kuvvetleri Komntanlığinın istikbal vaadeden yazıları ile 8 aylık teknisyenlik karsuno bltirerek vaıifeye basladık. Hava Kuvvetleri Komutanlıgının bütün yurttakl birlik ve tesislerinde (D) cetveline bajjlı aylık fleretli •ivil memur olarak (.ahşmaktayız. Alârm hareketlerine aynen istirak ediyor, camartesl, p«*ar çünleri ve çeceleri karşılıksıi çalı?tınlıyor, icabmda Iç Hirmet Kanununun 211 inci maddeıinde yazılı oldafv gibi nöbet tutuyoruı. Hava Kuvvetleri Komntanlıjının motor. makina, alet re cihazlannı çalntırıyor, tamlr ediyor, hakımını yapıyoruı. 18 • 19 senedir aralıksız çalifinaktayız. 1 Verilmekte olan (75.00 TL.) tayın bedell azdır. 2 Kıt'a tazminatı, tahsil derecesi vey» kıdeme göre blzim de hakkımızdır. 3 goo. TL. maas alıyoruz, beşinci «enedir terfl etmlvornz. 800, TL.'Iık tavan Use mezonlan için azdır, yükseltilmeiidir. 4 Ordu mensuplanna verilmekte olan (5) be* yıllık yıpranma hakkı bize de uygnlanmalıdır. 5 Hava Knvvetleri Komutanlıjının teknik personel kifayetsiıliği sebebiyle 1951 de askerli|imlzl aynı garnlzonİarda avnı vazifevi terk etmeden yaptık. Askerllk hizmptlerimiz borçlanma snretiyle emeklilikten sayılmalıdır. 6 Yıllarca kullandıgımız »ajlık karneierimiz elimlzden »lınmı^tır. Geri iade edllmeli, eşimiz ve çocnklanmız da askeri tabip ve hastanelerde ücretsiz mnayene ve tedavi edilmelidir. 7 Ordu Barem Kanunundakl (30) aslî maastan (4«) aılî maasa üç yılda terfi bize de nygulanmalıdır. 8 Ordu mensuplanna tanınan (21) yıldâ •' 7 emeklillk , 3 • bizim de hakkımızdır. 9 Koruvucu teçhizat elbise, ayakkabı, kapnt ve pardesölük kumas bize de verilmelidir. 10Lise mezunu (18) senelik memur olarak «enelik lzlnleriraiz (15) günden (45) süne yükseltilmelidir. Hava Kuvvetlerl Komutanhft Sivil Teknisyenleri adına bir grup Sivil ordu mensuplarıno da bazı haklar tonınmalı «Fenercioğlu» Babast da fenerciymıs, o*ede«i de... Ve hattl dedeji Bulgar harbini o Venedik Fenerinde kapalı geçirml?... Bir de «fenercioglu> Sellhtttin'e bakın siz... Tepenin ardmdt kâldıgından, bütün gün gözüne bile gözükmüyor, o dedesinl htrbte bınndıran fener... Böyle işte... Son fenercilerin en büyük örneği sona kaldı... Selâhittin B»yd»r... «Artık fenercilik kolayUîtı, Avrupa aletlerl var, her $ey otomatikleşti» diyen Selâhattin Baydar, «Biz kontrol edilmeyiz, bizi etse etse gemiler «Orada yaşasana» Ya^asana Panaya Fenerinde!.. Bir yamn Slsam, öte yanın çorak, insansız Türk toprakları... Otursana 25 gene, en yakın köye eşek sırtında gide gele Selâhattin Baydar... O zaman belli olur fenerciligin kolay olup olmadığı... O laman anlaşılır Cotomatik olsa da olmasa da) bir fener gece yatııp sönecek diye oralarda oturmanın zorluğu... Yaşasana Selihattin Bayd'ar oralarda!™ • Presler *•* • Demir, çelik ve ferroalyajlar imal ve çeşitli metalleri elde etmek için izabe ocakları tesisleri TRANSTÜRK SON Az maaşlı | emeklilerinl Gazeter.ızin 12 şubat 1968 tarih S li nüshasında emekli memur Sup S hi Duran ısmindeki bir zatın az 2 maaşlı emekliler hakkında yayın s lanan çok haklı yazısını okudum. = Bu magdurlardan biri de bende = nızdir. Cidden sivil veya aske = ri emekli, dul ve yetimlerınden = (250500) lira arasında ayllk alan ş ların, durmaüan pahalılaşan ve = tazyiki artan hayat şartlan için 2 de N e derece ıdareli olurlarsa s olsunlar geçimlerine imkân ve S ihtimal yoktur. Komşulanmdan S bir emekli zat ayda (1750) TL., s dığer bir emekli subay keza ay da (2.000) TL. (75) kuruş aylık S almakta ve bu zevatın mükem s melen relah lçinde yaşamalanna = ve hiçbir veçhile şikâyetlen ol s mamasına karşılık bizlerin sefa let çekmelerine bilmem sosyal = adalet razı olur mu? Kaldı kl ge ş çenlerde hastalığumn şiddetlen = mesl üzerine hastahaneslnde = yatarak ameliyat olmaklığım icab etti, idareye başvurdugumda en = ucuzundan (400) lira hastahane ş ve ameliyat Ucreti, aynca serum s tnız için yüzlerce lira sarfedildi. = Emekli oldugumu ileri sürerek = daha hafif bir masraf veya hattâ = Avmpada olduğu gibi ücretsiz E ameliyat ve tedavi olmaklı&ımı ^ dermeyan ettim ise de dudak bü ^ külerek bu talebime imkân ol E mayacağını belirttiler. Bu masraf = ^ ria o ^ ^ cüz'i eemekli ay = \*T ^ aidıSım cüz'i m e k l i av lıgımın içinde mütalâa edilince s: verilen miktann kifayetine asla E imkân elvermeyeceği ortaya çı ~ kar. Zaten yaşlılığımız sebebiyle = devamlı şelölde hasta ve muzta E ribiz. Tasavvur buyrulsun, zaruri 2 hastahane masrafı, geçinme mas rafı, diğer mübrem bütün ihti E yaçlanmız hep bu verilen biraz = cık miktann içinde... Acaba bl ş zün gibilere, yüksek seviyede E emekli aylığı alan ve refah için = de yaşayan emekli vatandaşlann E ki kadar değilse de, hiç otmazsa = iztirabımızı biraz olsun hafifleti = ci z»m verilmesi mümfcün olmaı ~ tnı? Avjınstan faydalanmamıı dü = fünülemez mi? Tahut arada sm = da emekli, dul ve ietünlerimize E ikl«er aylık tutannda ikramiye E tertibinden sevindirlci bir Ademe = yapılamaz mı? = Bu husualan bilumum magdur = emekliler namma, gözönünde tut = malan ve seri bir karara varma E lan İçin HUkumetimize hatırlatır = ve ric» ederim. S Emekli Adllre Memuro S Recal TÖRtN Ş ıstırabı f s "Ragtp Devres ödülü,,nü, iki hanım öğretmen kazandı Istanbul Teknik Ürtiversiteslnln düzenlediği ve her yıl Teknik Üniversıteye en tazla ögrencisi pren lise öğretmenlerine verilen »Ragıp Devres Ödülünü. bu yıl matematik dahnda Atatürk Erkek Lisesi öğretmenlerinden Perihan Sayman, fizık dahnda Kabataş Lisesi öğretmenlerinden Cemlle Klm kazanmışlardır. Teknik Üniversite giri| iinavlannda 150'den fazla puan alan öğrencileri yetUtiren öğreünenler arasında bu yılın ödülünü kazan»n fizik ve matematik öğretmenleri birincilerine, ayrıca bin Uralık mükâfat verilmiştir. II «MESLEK VEfUSİSİ» ADI ALTINDA YENİ BİR YERGİ ALINARAK BELEDİYELERE GELİR SAGUNAGAK GAfclANTEl». (öıer ÖZTEP fcildirijtr) Türk Belediyeciler Dernejince düzenlenen 4. Belediye B»skınl»s» toplantısı dün öğleden sonra sona ermis*ir. Belediyelere maddl ferahlık tağliyacak oltn yeni kanunlar üzerinde duran Belediye Baskanları, özellikle gelirlerin arttınlması için hazırlanan tasarılann Meelis tarafından bir an 8nce kabulünü lstemislerdir. Yenl Kanunlar hakkında bP.gi Teren îçişleri Bakanhgı Mü^te»ar Muavini Orhan Erbug, sunltn «öylemistir: «Yeni Belediye gelirlerini 3 kanunda topluyoruz. Bunlar Ma 11 Tevzin Kanunu, Emlâk Vergisi Kanunu, ve Belediye Geiirleri Kanunudur. Halen Belediye Gelirleri Kanunu, hükumetçe TBMM'ne sevkedilmiştir. Yenl tasanda başlıc» ytdi ver gi kabul edilmlftir. Bunlar sırasıyla Meslek, llân ve Reklâm, Eğlence. îhale, Değer Artışı, Hayvan »lım «atım ve çeşitli gider vergileridir. Sonuncusu meyanında mahalll taşıma telefon konuşmaları, elektrik ve havagazı, yangın sigortası üdıyla dört vergi mütalâa edıldiğınden umumıyetle tasanda 10 vergi bahis konusudur.» MESLEK VERGtSİ Orhan Erbuğ, «Türklyede ilk defa tatbik edilecek olan «Meslek Vergısi» hakkında. bilgi vermiş, meslek vergisinin konu sunu. Belediye »ınırları içindeki işyerlerinde ticari, siyasi veya meslek! faaliyette bulunmak teskil etmektedir» demiştir. Belediyeler, nüfus durumlarına gö re bölgelere ayrılacak ve meslek sahipleri en az 48 lira, ençok da 2700 lira yılda meslek vergisi ödeyeceklerdir. Yeni vergiler arasınd» mü$terek bahisler de vergıye tâbi kılınmıştır. Müsteşar Muavini «Bir yenilik olmak özere musterek bahisler için ödenen para lardan da Belediyeler hisse alacaklardır. Böylece, SporToto ve At Yanşlan da vergi kor.usu meyanına girmiştir» demiştir. Atışma,, yo çağırıldı i Çocuk bahçesini | feüyükler kirleiiyor = E E E = E ^ E E ^ H E Ş E ™ S E E = E E ~ Gazetenizın 7.11.1967 tarihli nushasında ıntişar eden •Çocuk bahçesinin pısliği» başlıklı yazı Ugilıler tarafmdan incelenrrjştir: «Sıkâyette de belırtıldiği gıbı Beşıktaş'taki çocuk bahçesı Kaymakamlık bahçesi igensindedir. Pek çok iş sahipleri ve diger eşHas bu yerde toplanıp 'oahçeyi kırletmektedirler. Bu yüzden bah çenın tek bakıcısı olan bahçıvan, büyuk 7Orluk ıçmde temizligin temini için aralıksız olarak çalışmaktadır. Belediye Sube Müdürluğünün oradan taşınmasıyla bakım işi büsbütün zorlaşmıs durumdadır. Bununla beraber bahçenin bakımı sağlanmış, noksan eski kanapelerin onarım ve ikmall yapılmaktadır.» Bılginizi rira ederim; Basın • Tayın ve Turizm Müdürü yardımlara minnet borcu... Cumhuriyet jrazetesinin. mektup» timiz hayırseverlerine arzetmiştik. Okulumuzun ihtiyaçlanna, ilgisini ve yardımını esirgemeyen: Ankara Zonta Kulübü Başkanl, saym bayan. îman Kerse ve kulüp üvelerine, Izmirden sayın bayan Birsen Göktepe'ye, en derin min"I net ve şükranlarımı, köylüm ve o g öğ rencilerim adma iletirim. Ayrıca yapılan yardımlarm, öğ rencilerim üzerindeki maddi manevi. şahsım üzerindeki, manevi etkisini bilhassa belirtmek isterim. Necmettin Enç. Arpayazı Köyii tlkokuln Md. Refahiye Erzincan j|ı| V 1 tlctndl 1 rssssl Dadaloğlu Âşık Veli'nin torumı MusUfa Âsjk Düşmeztoruni (Kul MusUfa), dün MTTB'de düzenlediği basın toplantısında, bütün âşıkları ve özellikle Âşık Ihsanî'yi, «Atışmaya» çağırmıştır. 2 Mart'ta yapılacak «Atısma»da, çalmaca eserlerle değil, irticalen, atışacaklarını ve kimin ne olduğunun anlaşılacağını söyleyen Kul Mustaia, Â?ık thsanî konusunda özetie şöyle demiştir: •Gelsin de, «Uerimizle değil. sözlerimizle bir tutuşalım ci meydanında. Splker konuşsun, jiiri kurulsun. ilham sözü sıra sıra örül•ttn, sahte âşıklara yular vurultun. Gitsin taşıt olsun, tuz pazanna.« • Liman yükleme ve boşaltma işleri için komple nakil tesisleri ve her türlü vinç ve gezer köprüler • Kimya ve dığer sanayii kolları için her türlü kompresörler • İnşaatmakineleri ve maden ocakları için makine ve tesisler • Döner kepçeli ekskavatör, istif ve konveyör tesisleri 'ni kapsayan çalışma ve imalât programı ile Türkiye' de mümessili TRANSTÜRK TİCARET A.Ş. Transtürk Han/Karaköylstanbul 27 Şubat Zilkade 28 i Vasıtasıyla Hizmetinizdedir «.37112.27 15.33 17.57 19.28( 5 01 ıl! ! TRANSTÜRK t. 12.41 6.31 ^•»•^ 9.36 12 00 1.31| 11 06 Denizcilik Bankasî memurları da toplu sÖzleşme yapıyor Altı n e nü»hasmda çıkan «Trafik facialan naGazetenizin V 12.1967 tarihli nüs sıl önlenebilir?, baslıkh yaz. ilgillhasmın 5. sayfa 3. sütununda y*yım ler tarafından^ incelenm^tır Sanatlar Akademisi, ögret < a bölgesmm 1/5000 nukyasındak *r men"yetistiren yüksek dereceli bir çalışmalan Buyuk Naam Plân Bu Tul olmadıgından, llkögretoıen O rosu ile bırlıkte yunıtulmektedırÇahîmalar neticelendiğinde Altı kulu mezunlan sözü geçen Akadeyol kavşsğmın da durumu tebey" mive alınmamaktadırlar. Durumun buna göre açıklanmaBilginizi rica ederim. sıru rica ederim. Saygılarımla. Ferit Saner Rakım Ziyaoğln Milli Eğitim Bakanlığı Basın Tayın v» Tnrlzn M*. Basmüstesarı. G.S.A.Öğretmen yetiştirmiyor U 11* Delll Türk Büro İş Sendikası ile Denizcilik Bankası arasında; Malzame MüdürlUgü, Genel MUdürlük, Bankacılık Müdürlüğü ve bütün bankacılık şubeleri işyerlerind» çahşanlar İçin toplu iş sözleşmesi müzakerelerine başlanmıştır. Toplu iş sözleşmesinden 1700 memur ve müstshdem I8.ydalanacaktır. m • (Basın: 30517/Itf39) Halk Sjgorta T, A. Şirketi İdare Meclisinden: Şirketimizin 1967 senesi hissedarlar senelik sdî umumî h«yet toplantısı 29 Mart 1968 cuma günü, saat 15 de İstanbul, Kax«köy, Söğüt sokak 17 No. da kâin Halk Sigorta Hamnda bulun*n Şirket Merkezirde yapılacaktır. Türk Ticaret Kanununun 362 nci maddest mucibince bilânço, kâr ve zarar hesabı ve murakıp raporu iie İdare Meclisi raporunun Şirketimiz Merkezinde hissedarlaruı tetkikine âmade bulunduğunu arz ederiz. RUZNAME : 1 \ttt senesine ait İdare Meclisi ve murakıp raporlan ile bilinço ve kâr ve zarar hesaplannın okunması ve bunların tetkild re tasdiki ve İdare Meclisi ile murakıbın ibrası, t 1M7 seaesi bilânçosuna göre hissedarlara dağıtılacak temettti miktannı ve dağıtma zamanının tâyini, II t E*M mukavelenamenin 26 ıncı maddesine göre İdare Mec ]] lisi âzaiarının yerine yenilerinin seçilmesi. * WW hesap seneri için İdare Meclisi azalanns rerilecek hazur hakkının tâyini, II S 1M8 MBCSİ için muraiap teçUmesi ve ücretioin tâyini, ' İdare Meclisi azaJannın Tiirk Ticaret Kanununun 334 ve 335 ind maddeleri mucibince i; görebilmelerine meruniyet || verilmesi. Cumhurivet 1944 = g E S • • C E C S TıııııııııııınııııııınıııııııııınııınıııııııııııııuınuııııııııııııııııuııııııııınııııııııııııııuıııımıııııııııUHnıııih Türkiye Hemşire, Ebe, Sağlık Memurları Sendikası ile merkezi Ankara'da bulunan Sağlık Memurları Sendikası, birleşme kararı alraiftır. önümüzdeki günlerde genel kurullar topltnartk kırtn gorü»ecekltrdır. Birleşme kararı aldılar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog