Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖRT 27 Subat 1968 CUMHTJRİYE1 IMiııci Ada.xn. UUH: ŞEVKET SÜREYYA AYOEMİR Yeni harekete aranan lider Celâl Bayar muamması Bir toplumun hayatını etkileyici mevkilere ulaşan adam, ya tesadüfün adamı'dır, yahut ta bu insanın, o çıktığı zirveden halka söyleyeceği bazı sözler vardır. Tesadüfün adamı, girdiği yeni çatınm altmda, ancak bir harç'tır. Soy politikacı ise, kucağında halka, bazı hizmetler taşıyan adam'dır... / «Menderet iktidann önderi bassözcfisü olarak devrln bütün hikiyesine katılacaktır Evet Mendere» mütelevvin mizaçlı kaprisli ama elbette kl aynı zamanda bir duTgu re bir gönül adamiydı» bıraz da, bozulmamış bir çocukluk ruhundan geliyordu. Mendereste hakikaten, daima çocuk kalmış bir taraf vardı. Ama gene elbette ki. bir çocuk kadar da çaprasık cepheltydi. Ama şu da bir gerçektir ki, bir insanın, bu k* dar kısa bir zamanda «halkm sevgilisi» olabilmesi için, elbetteki bazı vasıfları vardı. Evet, Adnan Menderes, o başka irn her genç #e Haz;n tajf^ ^ İ n her partfli gibt lerinı yjfeg 4*dnan Menaeres tünde yflfffl" Sarııyorum kİ bugürl' Adhan Menderes t»CTîPde ön plftnda görevler almak istemlştı. künden, daha çok ve daha değeıBu konuya ileride aynca deginali şeyler yazılacaktır. Gerçi bu oegiz. Meselâ; Kabineye girmel:, kitapta Menderes; iktidann önVektl olmak istiyordu. Bıından deri, başsözcüsü olarak, devrln daha tabii bir şey de olamazdı. blitün hikâyesine katılacaktı.v Hem kendlsine, hem şefine güAma onun hayatını bir baska açıdan, yani gene halktan gelen bir veniyordu: içli çocuğun, bir giin memleke Beni Atatürk keşfettl, tin kaderinde tek söz sahibi gisözlerini ben bizzat Adnan Menbi yükselerek, hem kendi iç çe deresten dinlemişimdir. Bu hikâlismeleri, hem devrcn problemyeyl daha ileride ve kendisinden leri ile becelleşmesini vererek, de ilk defa yayınlayacağız. ayn bir kitap nlarak yazmak isCHP ileri gelenlerine sık sık: terim. Cünkü Menderes bu dhi Canım ne olur, şu Ziraat Vokate değer intikal devrinde, gekilligine bir defa da ziraatten anrek meziyetleri, gereJc zaaflan ile, layan, çift çubuk sahibi birini gebaştan sona kadar sahnedeydi. tirseniz, Mütelevvin mizaçlı, kaprisli, ama diye haklı olarak konustuğunu da elbette ki aynı zamanda bir duyyakınlan naklederler. gu ve bir gönül adamıydı. Bu göMenderesin o zaman Vekil olnül adamlığı ise, sanıyorum ki. ması elbetteki yadırganmazdı. Ni kaderi ustünde titreşen bir baska sorun da buydu... Yani, Celâl Bayar muamması?.. tekim onun Kabineye ahnması vt Ziraat Vekilliğine getirilmesi için Başvekil Saraçoglu ile aralarında konusmalar geçtigini de bizzat înönüden dinlemişimdir. Amı bu olamadı. Menderes'le berabe.Mecliste Toprak Kanununa kar şı çıkan başka bir arkadaşı, yarn Cavit Oral, Kabineye Ziraat Ve kili olarak girdi. O zamanki RP isicumhur da, Başvekil de. Mee liste kendi tuttukları tasarıy» karşı çıkan birini geriye itecek yerde, Kabineye almakla iyi bir iş yaptıklarını düşünüyorlardı. Hülâsa, Kabinej'e giren Adn?n Menderes değil, Cavit Oral oldu. Zaten Toprak Kanununa karşı çıkan grupun başsözcUsü de Cv vit Oral olarak görünüyordu. Eğer Oral yerine Menderes Kabineye girseydi, kaderi degişlr miy di? Belki... Ne ise, Menderes eski rejime daha az angaje bir insandı. Eski şefine ve eski partisine karşı çıkış ve manevra imkânlan dalı.ı müsaitti. Kısacası Celâl Bayar a bakarak o, daha serbest bir Yeni Adam'dı. Gerçi Bayar gibi. kökleri çok eski yıllara inen bir söhreti temsil etmiyordu. An» memlekettekl şartlar bir Yer.i Kahramanı öylesine bekliyordu ki, yeni bir hareketin bayragını her omuzuna alan, efer halkın dilini de konusabllirse, kısa zamanda şöhretli bir önder olabilirdi... Menderes bahsine de iloride ve bu kitapta, daha pek çok deginilecektir. Diğer yeni adamlara gelince, bunlann baslıcalan üzerlnde ileride duracağız. Meselâ bir manttk adamından ziyade bir heyecan adamı olan Refik Koraltan, yahut siyasette ön plâna çıkışı, belki de ancak bir tesadüfün eseri olan Köprülü.. Yahut ta meselft siyasl tecrübelerl ile değilse d«. Yeni hareketin en büyük surprizi, bu harekette Celal Bayar'ın bir lider olarak sivrilmesi oldu ruhi yapısı ile incelenmeye deger bir insan olan, bir aksiyon adamından ziyade bir tartışma adnmı olan Samet Ağaoğlu bunlardandır. Meselâ Milli Eğitim Bakanlıgında sonradan hem kendisinin. hem arkadaşlannın pış manlık duyduklan bazı davranışlarına ragmen, bayındırlık a!a nında beklenmeyen kabiliyetler gösteren. a>Tiı zamanda bir ha!k hatibi olarak sivrilen Tevfik İleri bunlardandır. Gene ön plândi sivrilen diğer yeni önderlerle, onların siyasi hareket sahnesins çekmeyi başardıklan binlerce ve binlerce yeni insanlan bunlara katmalıdır. Gelanekleşmesi gereken bir örnek: 14 Mayıs 1950 seçimlerinin pe'.: beklenmeyen sonuçlarının bei'i oldugu gece, înönü'nün Çankaya Köşkünde verilen yemekli toplantının havasını bu kitabın ikin ci cildinin son bahsinde canlandırmaya çalıştık. Evet, bu ziya enl Adamlar; kendi saflarında lara neleri, kimleri getiriyorU? Bu gelenler, tesadüfün inian olabilecekleri gıbi, soy tıkacılar da olabüirlerdl. Soadamlan, ölü maziye hasret ;nler, yahut demagoklar olacekleri gıbi, kucaklarında hal lizmetin sırlarını, anahtarlanasıyan insanlar da olabilirlerBunu zaman gösterecekti. Yektidann diyagramı göstere;i. 14 Mayıs 1950 de ve yeni lann b&sı ustunde düğUmleilk istlfhâm buydu.. na hareketln bir de liderl var Celal Bayar! ıreketln bu Liderine gelince? 1 Bayar herşeyden önce, biı bir insandı. Ta 1920 den berani hem Tek Adamın hern ci Adaın'm hareket ve mesuleri içinde vazifeler almısü. In icraatın altında onun da i5i vardı. Eğer o devir sonu ı, eğer o devrin icraatından sorumluluk gelecekse, bu solulukta Celâl Bayar, ön plânnüşterekti. Onun içindir kl ı yeni başlayan devirde, bu B getirebilecegi yeni bir söz, bilecegl yeni değerler olma;erekti. Zaten bu yeni hareı kımıldaması sırasında, giriek iş hakkında en Urkek, »n sreddit olan Celal Bayardı. ;onuya lleride ve Celâl Bayar1 ıhsiyetlnl lncelerken aynca ıeceğiz. Ama dedigimiz gibl alk Partisi içinde bir kaynaş ıçığa vurunca ve bu kaynası Celâl Bayar'ın da adı duıca, Başvekil Şemsettin Gü y'ın ona: Şu halde siz ayrılın ve bir ı parti kurun, !i zaman: Hayır, ben bir Miralay (Al bay) Sadık bey olamam! diye cevap veren Celâl Bayardı (1). O bu çekingenliğini ve yeni bir partiye gitmeyeceklerini, hatta bizzat İsmet İnönü'ye de ifade edebilmisti. Hülâsa yeni hareketin en büyük surprizi, bu harekette Celâl Bayann bir lider olarak sivrilmesi oldu. Ama ancak yeni bir insan, yeni bir lider, yeni rejim içinde daha bağımsız konusabüirdi. Eski rejimin yeni nizama aktardıgı insan ise, eski rejimin yetersizliklerinden ve yeni rejimin üstünlüklerinden bahsederken, elbetts ki daha dikkatli olmak zorunda kalacaktı. Kaldı kl böyle bir insan, yeni rejimin hele «almz saflarına katılan bir politikacı degtl de, bu rejimln aynı zamanda lideri, önderl, mUcadelecisl ve dolayısiyla eski rejimin karsısına dikilen bir tasftyecisl gibl de rol alırsa, Jste o zaman bu durum, bu yertl partinin kaderinde bir basicaıst* ' ru işareti daha dogururdu: Acaba bu yeni lider, fakat eski saluiyet, kendi mazisinden ne kadar kopacaktır? Kendi mazısi demsk olan eski rejimin alışkarüık ve geleneklerlnden ne kadar sıynlabılecektir? Daha dogrusu yeni bir hüviyete bürünen bu eski insan, yeni nizam için, yeni nizamın gerçek icracılan için, bir fren. bir ayak bagı mı, yoksa, iticl vo sürükleyici bir kuvvet mi olacaktır? Yoksa, eski devirden gelen, o devirden hatıralan, mesuliyetleri, bagıntıları olan bu yeni lider, eski ile yeni arasında bir muvazene unsuru, uzlastıncı, düzenleyici, muvazeneli bir kafa olarak, mesut ve tarihi bir hizmet mi ifa edecektir? 14 Mayıs 1950 seçimleri sonunda yeni iktidaro fet, radyodan D.P. nin zaferini su muhalefet liderine ilk yaylın veren haberler ve vilâyetlerin. ateşini, daha iktidann devrinder gene sofradaki Dahiliye Vekiii denebilir ki hemen sonra açt Emin Erişirgile ardarda ulaştırHem de ne ateş?. dıkları düşündürücü bilgilerle Ama biz önce, yeni devrin, ye sona erdi. Bu son; C.H.P. iktidiini söz sahibini dinleyelim.. rmın, 27 yıllık hikâyesinin de sonuydu. Ve neticeler anlasıldıgı za (1) Miralav (Albay) Sadık Be; man, hatta o sofra başında buluGizli tttihat ve Terakki Cemi nan Vekil, Mebus veya tanınmı? yetinin Manastır Heyeti Ba> CHP yöneticilerlnin bile çoğu, arkanıydı. Bir bakısta tam v tık Milletvekili degildiler. Faka: muhafazakâr bir Osmanl Inönü seçilmiştl. Onun Muhalsterbiyrsinin bütün vasıfların fet Partisi Başkanhğı daha o getaşıyordu. Hattâ biraz da nıis ce, orada ve bu sofra sonunda iik egilimliydi. Ama buna raf; başladı. İlk muhalefet vaziielerimen bu sizli komitede aktil ni daha o gece düşündü. Son «incü. teşkilâtçı insandı. Ma CHP Hükümetinin görevi, bu neti nastırda lofl8 ihtilâlini o ilâı celerin alınması ile zaten artı'c ettirdi. Ama sonra anla.şmaz geçici sayılırdı. Nitekim ertesi Iıklar, inkârlar, ihmaller oni gun, yani 15 Mayıs 1950 de İnönU mııhalcfcte sürüklcdi. Ve mu yeni ikıidarın seflerine, Devlet halefette bir pin, Milli Mü Başkanlıgı görevi ile hükümet radelonin de karsısına dikl yetkilerinl devre hazır olduklarılen Hürriyet ve İtUâf Parti nı bildirdi. sinin kuruculuguna kadaı düstü. Bu davranış, gelenekleşmest gereken bir örnekti. Demek ki TürYARIN kiyede ve çok partili bir rejinıo geçiş I3I başlıyordu. Fakat na Yeni Adam var ki olaylar, bu başlangıcın göMenderes ründüğü glbi gelişmedi. Ve yeııi iktidar muhalefete, daha dogru İSTANBUL 0S2S 08.30 07.00 0V.0.Î 07.30 07.45 07.S0 M00 08.15 0S.45 09 00 09 15 09.30 09.40 10 00 10.05 10.20 10.40 11.00 11.4S 12.00 12.10 12.2S 12.40 1.1.00 13.lî 13..10 14 00 14.15 14.30 14.45 15.00 1505 1520 1550 16 00 17.00 17.05 17.30 17 50 1S00 1930 1935 19.45 2000 20 20 20.30 2050 21.00 21 10 2130 ?2.00 22.45 23.00 23 55 2400 Acılıs. c r o m m C.Unavdın I Kove haberler Günavdın II Katw;1«r ve hava durumu UtAnbulda bunln İlinlar ve haflf müzik Hafif Batı müzlii Beraber ve solo sarkılar Caz müziffi B.takımından türküler Plvano sololan Ovun havaları Ev loln Ara haberler Frşnsadan müzik S.Özerden sarkılar ArVası varın Sabah konserl S.GöSüs'ten sarkıinr Ara hsberler. Uânlar N.Camlıdatdıın türkülCT Darvas ve arkadaslarl O.Senerden sarkılar Haberler vr R G. d« bulUn Saz eterleri Reklâm nrolramları Mavl I<ıklar orkesirası S.Kutbavdan sarkılar V.Ucaroâl'i orkeıttrB^ı M.Akffiinden türküler Ara haberler M.Birtandan sarkılar Radvo «enfoni orkeıtraıı Lied «aati Okul radvosu Ara haberler Erkekler faslı Köv oda»ı Reklam Dro«ramları Haberler ve hava durumu Kücuk llanlar Saz ea«rler) Naimâ Tarihi Konservatuar H.M Tooluluâu Soor sazeteıt T.Kormandan sarkılar Havat ve kltaDİar 24 saatin olavları. lllnlar Aktüallte ve soor Plâklar arasında Reklâm Drosramlan Haberler Cesitlemeler Haberler Szetler orocram Kaoanıs İSTANBUL İL RADTOSU 18.55 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.15 21.00 21.15 21.45 22.00 23.00 23.30 Ol.OO Adnan Menderes'e gelince? 1 2 3 4 6 8 9 1 2 34567 89 ak«M •aatM 1 1 1 ak«(B Ei : MJM MaıtM ^ • • a l •^at* söz yeni terimdır). 9 Eski Ba iki söz. 5 Fransa'da bir şehir, tı Anadolu kabadayısı, bir sıfat bir emir, yabancı. 6 «Sert» kar takısı, nota. şılığı bir sözün yarısı, «beygi1: YUKARIDAN AŞAĞIYA: ayakkabısı» anlamına karrru 1 Vücudunda et ve yağ mikbir söz. 7 tarının artması bakımından bir 1 23456789 «tarlanı süregelişme olma hali (Besin maddccek hayvan eîe si olarak yetiştirilen hayvanlur geçir!» karşıhakkında kullanılan bir tenmı. lıgı iki sözlıl 2 «Fazla miktarda olmayan fibir emir. 8 kir ve düşünce» anlamına iki söz, Henüz şarap halkın bir kısmı bununla vakit olmamış üziim geçırir. 3 Kayıptan haber versu>u, bilgin 9 me ve ileride olacakları kesfs";«Kalbur araDflnka î.ulmacaniD cı» mânasına banetJitm»» «f W "Ûİİoz. " Dişi Bond SOLDAN SAĞA: 1 Fazla yorulmuş ve gürültilden kafası şişmis kişinin çekilip dinlenmesi gereken yer (İki söz). 2 «Ötedenberi mevcut US» karşılıfı iki söz 3 Zengin ölülerden evlât ve akrabasına ka lan mal grupu, bazı hastalıklar sırasında idrarda fazla miktarda çıkan madde. 4 Tersi bir erkek adıdır. Karadenizin yavruau sayılan deniz. 5 Çevrilince îstanbulda Aksaray ile Samatya arasındaki bir semtin adı belirir (karma söz). 6 «Yarası ve beDÜNKÜ BULMACANIN resi bulunmayan tam sıhhatte aHAI.I.KDILMIS ijEKlJ ğaç kolu» karşıhgı iki söz. 7 NASIL HALLEDJLECEK Vukandakl rakamlı bulmacada « İki 'erkek kardeşin eşlerinin birbirlerine karşı olan durumlan dece 4 tane aoatataf (ipucıı) ve S tane sonuç vardır. Boş kalan 12 bu sözle adlandınlmıştır, en az kareuin Içine 1 den 9 a ttaHar u.vrun birer rıkıtm koyarak ve topkalabalık sosyal grup. 8 «Geç lınu, çarpma, çıkartm», bölme işaretlerine dikkat ederek soldan miş zaman» ın yarısı. tersi «ruh sa|a ve yukandan aşağıya bulmacada göslerilcn sonuçları buluniıs. lar» mânasına bir çcguldur (esas Biıaz vaktinizi alır ama, boş vaktinizi ho^ça geçirmiş olursunus. Acılıs ve crofram Diskoteiimizden Kücük kon«er Genclere müzik Senfonik müzik Hafif sarkılar Aksam konseıi Genclerle beraber Fransızca sarkılar Sonat »aati Hafif müzik Gece konserl Caz saati Hafif Batı müzl« W1LL1AM SAROYAN DÜNYADA BİR GÜN 55 «Yarın sabah yapılacak çok işim var..» diye aklından geçiriyordu. «Saat onda Harry Baragaray'la buluşmam gerek. Bir ara fırsat bulursam, televizyonda maçlan izleyeceğim. Rosey'le bir punduna getirip yine bir gezinti yapabilirsem, ne güzel olur! Maçtan sonra bir kere de Van'ı görmeliyim. Mlimkün olmalı da tiyatroya gldip Laura'yı oyununda seyretmelü.» cDodgers'ler pazar günlcü maçı kazandılar, fakat pazartesi, hiç beklenmedik bir yenilgiye uğradllar. Bereket sah günkü maçı aldılar da paçalarım güç be lâ kurtarabildiler. Çarşamba günü Van de okuluna döndü. Pazar günü ^abahl. Baragaray'ın para babaları, yeni katmalara, yeni kişinin de girmesine karşıhk. yi ne de. oyunu beyenmedüer, burun kıvırdılar. Yep, pazartesi akşamına gitti, oyunda Laura'yı seyretti, sah günü gazetelerdeki tiyatro eleştirmelerini oku du; sekizinci temsilden sonra oyun tutmadığmdan kaldınldı. Pazartesi ' günü, öğleden sonra Rosey'in bale dersanesine de gitti. Küçük kız siyah bir bale elbisesi giymisti, saçlarını toplamıs. ensesinde at kuyruju yapmıştı; uçacakmış gibiydi dansederken. Der si bitince. Rosey'le bayan MacDougal'ı aldı, üçü birlikte «Rumpelmayer»e çay içmeye gittiler. Onlardan ayrıldı, Doktor Levry'nin muayenehanesine uğ radı, dişine ilâç koydurdu. Larry Langley, Adolph Zamlock'un avukatma düzenlettirdiği üç ayn sözleşmeyi gönderdl. Her biri ötekimien daha kötüydü. Ardmdan temsild telefon ederek Zamlock'un avnnsı geri istediğini bildirdi. Bir ikindi üzeri «Great Northern»de Yep, Zamlock'un avukatından gerekli çağrıyı aldı. O büyük dergiye gönderdlği romanı da gerisin geri geldi. •YVorld Alive», yeni oyunu «ln the Beglnniıi|>e basladı; tabii. maliye hemen giseye el koydu, vergi borcundan ötüH' Yep'e tek kuruş gelmedi ordan da. Yep, otuz dolâr verdl, kendine yeni bir ayakkabı, sonra yirmibes dolâra bir yeni sapka, altt dolAr» da yeni bir boyunbagı satm aldı. Otuzdokuz yaslarında bir Ermenl, yazdıgı bir oyunu okusun diye ona getirdi, bıraktı. Bir b«sk8 Ermeni kadını, Brooklyn'den telefon ederek hazıı sarkı ffüftelpri OMIJ&IITIU KiMirrîi ça^u^,«, e;,^^ Proaram v e kaDanıl Garth A NK A R A 06 25 Ofi 30 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.10 08.40 09.00 09.20 09.35 11.55 10.00 11.00 11.05 11.25 11.55 12 00 12.15 12.30 13.00 1S.15 13^0 14.00 14.15 14.3S 14.55 15.00 18.00 18.15 16.35 16.55 17.00 17.30 17.50 19.00 19.35 19.50 19.55 20.10 20.40 21.00 21.10 21.30 22 0O 2205 Î24S 2300 23.45 Acılıs. Drocram Günavdın I Köve haberler Günavdın II Haberler v e hav» durumu Sabah müzüi Ankarada buırün Her telden G. Sovlerden sarkılar Ev icin Sabah konserl Arkası varın Ara haberler. llânlar Okul radrosu Hafif müzik N.Tokatlıoeludan »arkılar Balete cagrı Ara abherler. Ilânlar Ovun havaları Kıbrıs saati G.Tecer v« G. Batudan sarkılar Haberler v e R.O. d« bueün Hafif mözlk Reklam o r o ı r a m l s n A.Akkılıctan türküler C.Bolvadinden sarkılar Albümierden secmeler Ara haberler. llânlar Okııi radvosu ÜTokeandan rOrküler M.Yıldızdo*andan sarkılar PUklar arasında Ara haberler. iUnlar Incesaî KSv odası Reklâm DrecTamlan Haberler v e hava dururmı M.TUrtneden türküler ITvkudan «nc« Ciean mflri« Dinlevid Isteklerl Kücük konser 24 saatin olavları. llânlar CaSımi7da teknik eelismeler Klâsik T. M. ToDİUluSu Hafif mürik TBMM saati Haberler Her hafta Wr imruraeu Ger# v a n ı m ı ı4«»wı Tifffany Jones ANY JONES t ouesu. GL/VCNÜ ı u t u A OUCCEr fc/V r n u vVAfcl DİVEBİ 1 1 ^ ! lamasını istedi. Yine Yunanistaniı bir Ermeni kemancı telefon edip Sol Hurok'u tanıyıp tanımadığını sordu. Philadelphia'dan bir Ermeni lise öğretmeni, bir mektup yazarak dünya barışı üzerine ya* dığı kitabınm hangi yoldan yaymlatabileceğini bıldirrnesini rica etti. Bir Ermeni anne telefon etti, dedi: Üç yaşında cici mi cici, güzel mi güzel bir kızım var, acaba füimlere nasıl girebilir? Bir Ermeni otele geldi, 1901 yıhndan kalrna bir halı getirdi. ilgilenip ilgilenmediğini sordu Yep"e. Bagımsız Ermenis tan'ın 1921'lerdeki Fransa Büyük Elçisinin oğlu telefonla, ondan yeni kuşaklerın niçin yurtsever olmadıklarını öğrenmeye kalkıştı. Ufacık tefecik yas. lı bir Ermeni kadını bir kesekâğıdı dolusu. kendi eliyle pişirdiği Ermeni çöreklerinden. yesin diye ge tirdi otele: Yep kadına teşekkür etti. iştahla çörekleri yedi. Sonra Gordon Muscat adında birileri telefon etti, yeğeni olduğunu bildirdi. Ama karşı karşıya geldiklerinde, adamın Ermeni olmadığmı hemen anlayıverdi. Ne Türk, ne Kürt, ne Rum, ne Asuıyan, ne Suriyeli, ne Yahudi, ne İtalyan, ne de lîpanyol falan da değildi Kendisini arayan öbür Ermeniler de aşağı yukarı hep aynı şeylerin peşindeydiler. Van'a o arada bir yeni elbise aldı, ayrıca bir şapka, ayakkabı, gömlek, bir de boyunbagı. Doğum günü armağanı yerine geçiyordu bunlar. Fakat hır çıkmasm diye Rosey'e de iki yeni elbise almayı unutmadı tabii. Altı günde yeni bir oyun yazıp bitirdi. Oyundaki kişilerden biri şöyle konuşuyordu bir yerde: «Öldüğümü sandım. Fakat bu sanki ben değildün, bir başkasıydı, öyle geldi bana.> Ansızın. hiç yeri yokken bir sivrisineği hatırladı. San Francisco'dayken, Van hastalanmıştı da yattığı odaya sivrisineğin biri girivermişti. Üç yaşındaki küçük oğlanın yüzüne konmuş, sonra vızlayarak yeniden havalanmıştı. Bir ay sonra, tâtil için gittikleri Fresno'dan San Francisco'ya dönerlerken Van; <Acaba o sivrisinek hâlâ orda mı ki?. diye sormuştu. Van'in sesini, sorduğu andaki büyük büyük açılmış gözlerini hatırlıyordu. Oğlan sivrisinekten eni konu korkmuştu anlaşılan. Sonra sonra California'daki o gelincik tarlasım da hatırlamaz oldu. Fakat kendi eliyle pişirdiği Ermenl çöreklerinl yine kendi eliyle oteline kadar getiren o ufacık tefecik yaslı kadtncagızı hiç bir zaman unutmayacaJt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog