Bugünden 1930'a 5,447,002 adet makaleKatalog


«
»

27 Şubat 1968 CUMHTJRİYET SAHtFE ÜÇ AJANSLAR *^RADYOLAR «Nfikleer silâh kııllanmıyacağiz» hadiseler arasmdâ ayak hakkmda rivayet muhtellftir. Kimisine göre; Dayak cermetten çıkmadur.. Cevap verirler.. lyi bir gey olsa cennette kahrdıBana sorarsanız dayak atana gore tatlı, yiyene göre berbat seydir; fakat beşerî tasarrufrur. Kabul ermek lâzundır ki insanlarda dö(DIŞ HABEELEB SEBVİSİ) vüşmek ihtiyacı .doğal» dır. Yanl NEW Y.ORK Haftalık <ıNewsweek» dergisınin Sovyet diplodoğuşta vardu. matlarına atfen verdiğ; bir habere göre, Başkan Johnson, AmeriVe dövüş seyretmek de bir levkka'nın Vietnam'da taktik nükleer silâhlar kullanmıyacağı hususunda rir. Sovyetler Birliği Başbakanı Aleksi Kosigin'e teminat vermiştir. Sultan Aziz'in horoz dövüşüno merakı olduğunn hattâ bir şampiDerginin «Periskop» sütununda yon horozunun bo>Tinna nişan takyer alan haberde, Sovyet Hükutığını rivayet ederler. metinin bu teminattan memnun Dayak, eskidenberi bizün cemikaldığı kaydedilmektedir. DIŞ HABERLER SERVtSİ yetimizde vakit geçirme vasıtalaBUDAPEŞTE Komünistlerarası ideolojik anlaşmazlıkların ele alınaMcCarthy nndandır. 100 sene evvel bir macağı ve Rusya'nın önayak olduğu komünistlerarası zirve toplantısı dün Buhalleden öteki mahalleye dövüse MANCHESTER Önümüzdedapegte'de, buyıık bir gizlilik içinde baslamıştır. giderlermiş. Buna halk dilinde ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinToplantıya, 64 komünist partisi «Salâ» denirdi. «Lehcei Osmani»• de Demokrat Partiden adayhk temsilciler göndermiş; 16 komüde bu kelimeye; için Başkan Johnson'la çekisecek PnHJ nist partisi ise toplantıyı boykot •Salâ çağırmak, öğdül komak, olan Senatör Eugene Mccarthy, raeydan okumak.. Feda olur KMİII etmiş veya herhangi bir izahat New Harr.pshire'daki seçim kammeydanı mübarezede, ana çıkışır •*"••" vermeksizin, Peste'ye heyet yollapanyasında yaptığı bir konuşmayiğît var İse salâ! Taş yanşma sa••mamışlardır. da demistir k i : lâ! Mahalle çocuklaruım iddiası.» «Güney Vietnamu müttefikleriseklinde izah olunmaktadır. Toplantıda temsil edilen partilemiz pek az savaşıyorlar. Bize geDemek ki dayak bizim bir nevl CLEVELAND. (a.a • AP) §AnltlHf llflff rbı mensup olduklan memleketler llnce, fcn»!tTiTiıaiTiiT g e r e k e n sivil folklor maddemizdir. thmal edeenatör Stephen Younj, Başhalkın kalblerini ve ruhlannı yaIUMIIIIIIIIIII meyiz; ama ne faide! Her gürel (!) kan Johnson'on bir haftaya vas yavaş yıkmaktayız^ c.^ n ..<o*. Cezayir, Ariantin, Avusturalya, şeyi bıraktığımız gibi mahalle kav kadar ihtiyatlan ve MilH Başkan Johnson'un Vletnam' galannı da bırakmışız. Arasıra (DIŞ HABERLER SERVİSÎ) Belçika. BoHvya, BreA v u s t u ^ a j Mubafıı Kuvvetlerinin büyök da yürüttüğü sıyaset konusunda futboi maçlarmda şehir kavgası S kmcı Dunya Savaşmm sona Britanya, Bulgaristan, Kakısro silâh altına çagıracagıbütün eleştirilerinl tekrarlayan oluvor ama doğnısu o eski fiyaka nı s. istir. I ermesınden bu yana, Dünya J^ Kolombiya. Senatör Mccarthy, Başkan Johnyok.. Çünkü gayri miisait şartlar • Komünist Partılennın yaptıkDanimarka, Dominik Cumhuriyeti, Ohio ı^yaletı Demokrat Senason'a ne Amerikan şehirlerindekl altında dövüşülüyor. Ve maalesef lan belli başlı toplantılar şunEkvador, Finlandiya, Fransa, Dotörü, televızyonda yaptığı bir şiddet harekef nin artısından, adam ölüyor. Dayagın raconunda lardır : gu Almanya, Batı Almanya, Yukonuşmada, Vıetnamdakı Amene hayat paha Tun artışuıdan öldürmek yok. Hattâ silâh yok. U Şubat 1956: Sovyet Komünist nanistan, Guadelup, Guatemala, rikan Kuvvetleri Kumandanı dolayı değil, ülh.cyı yönetiş tarsilâha bindi mi Köroğlunun: Partisinin 20 nci kongresi, KrusHonduras, Macaristan, tzlanda, General Wıllıam Westmoreland' zmdan dolayı karşı çıktığuu be Delikli demir çıktı. kabadayıçev'in «Stalin'ciligin tasfiyesUyto Hindistan, tran, Irak, İrlanda, ın harp ıçın daha 125.000 kişı isltrtmistir. Senatör Mccarthy, de» lık bitti! sÖzü gerçekleşir.. ilgili raporu. Kuzey İrlanda, İsraU, ttalya, İ rmiştir k i : temesinden dolayı Başkan John Dayakta hedef pastırmasını çıNisan 1956 : Komlnfonn'un kaldün, Lübnan, Lüksemburg, Marson'un bu kimselerı silâh altına NEW YORK, (a.a. Radyolar) karmaktır.. canuıı değil!. Ben İn«Başkan Kennedy'nln yönetiml dırılması. tinlk, Meksika, Moğolistan, Fas, çağıracağını belİTtmıştır. gilizleri bu hakımdan takdir edemerikada çıkan «Fortune» sırasında Amerikalılar medeni Kasım 1957 : 13 Komünist ParNikaragua, Norveç, Panama, Parim. Dayak işini nizama bağlaımşSenato Silâhlı Kuvvetler Kodergisine göre, Amerikan iş haklar ve barış gönüllüleri mesetisinin Moskova'da «Revizyoncuraguay, Peru, Polonya, Portekiz, lar. Adına Boks demişler.. Sokakmisyonunun bir üyesı olan Seadamları, Senatör Robert lesiyle uğraşıyorlardı. Bugiinse luğun» ve «Sekterliğin» tehlikeReunyon adası, Romanya, Salvata iki kişi dö\üşüyor.. Halk seyrenatör Young. Viet Cong'un son Kennedy'ye karşı düşmanlık besgençlerin askere aluusına karşı leri konusunda toplantısı. diyor. Yumruk yumruğa.. Arkador, San Marino. Güney Afrika, taarruzlarda. Güney Vıetnamın lemektedirler ve Başkan seçildiği gosteriler ve protesto hareketleri Ocak 1959 : S.S.C.B. Komünist dan vurmak. güreşmek, ayak kulSovyetler Birligi, Ispanya, İsviçzengın pırınç mahsulünün bütakdirde bu düşmanlık Kennedy'yer almaktadır. Gençler, AmeriPartısının 21 inci kongresi. lanmak. göbekten asağı \urmak re, Suriye, Tunus, Türkiye, B. yük bir kısmını «Kurtarmaya» nin görevini yapmasına ciddi s«ka'da liderlik buhranı olduğunu Aralık 1960: Moskova'da 81 Ko yasak.. Böylesine can kurban.. DöAmerika, Uruguay ve Venezuela. muvaffak olduğunu da söylemiskilde sekte verebilir. gönnekte ve bu memleketin kenmünist Partisinin toplantısı. viiî döviişebildiein kadar. tir. tş konulan hakkmda yazıların di meselelerini çözemiyeceğine Ekım 1961 : S S.C.B. Komünist Bizde henüz dayak bu tekâmüle çıktığı der?i «Bobby Kennedy koyürekten inanmaktadırlar.» Partısının 22 nci kongresi, (Çu Tenkid Toplantıda temsil edilmeyen parvarmadı ise de bundan 30 . 40 sero halinde tenkid ediliyor» deEn Laı, Kruşçev'in Çm KomüMEXİCO Bırleşık Ameritilerın mensup oldukları memlene evvel dayak bizde daha terlipmektedır. 1950 yülarındanberi nıst Partisi konusundaki eleştirika Senatosu Dışışlen Komısyoketler, şoyledir: U idi. Rilhavia ivi kafa vnran döCumhurbaskanı adayı olabılecek lennı kmadı.) nu Başkanı William Fulbright, vüşgenleri bilirim. Arnavutluk, Birmanya, Çin, Kttbir kimseye iş adamları bu kadar Nisan 1967 : Avrupa güvenliği Mexıco'da yayımlanan «Eıeel* ba. Haiti, Endonezja. Japonya, Dayağı atmanuı da. yemenin de «ddetle muhalelet etmemişlerdır. konusunda Karlovy Vary (Çesior» gazetesinin dünku sayısınKuzey Kore, Malaysia, Nepal, Housulü vardır. Herşeyden evvel hu Dergıye gore, Senatör, iş adaınkoslavakya) toplantısı. da çıkan bir demecınde sunlan landa, Yeni Zelanda, Sudan, t » i; o kadar uzunuzadı sürmemeli.. lan ile temas kurmak için pek az Hazıran • Temmuz 1967 : AvStDNET, (a*.) »öylemektedır: veç. Tayland ve Kuzey Vietnam. Çünkü etraftan yetişirler.. is bügayret gostermiştir. rupa'da ıktidarda bulunan Koyür. Kim vnrduya gider.. •Savnnma Bakanlıgındaki koidneyli bir psikolofa göre, BELGRAD Yugoslav Radyomünist Partileri, Romenler haBaşkan Johnson, Vietnam meselesini görüstüğü UThant'la bir aramutanlar Vietnam Savaşında Dayakta ilk vuran puvan alir. bir çocuğun gözlerinin rengi, «unun yorumcusu Budapeşte'de ya rıç, Moskova ve Budapeşte'de da. UThant, bu göriışmeden sonra «Vietnam bombardımanları durSonradan ne kadar dayak yese jekendi itibarlannı kvrtarma ama pılacak danışma toplantısıyla ÜJP geleceği hakkında bir fikir toplanarak, îsrail'e karşı alınamalıdır» seklinde bir demeç vermiştir. sin!. Ne var ki iyi vurmalı. O da cıyla Amerikan bükâmetine bag li konuşmasmda demijtir ki: verebilir. Sidney Çocnk Hastacak tedbırlerı kararlaştırdılar. PRİNCETON Gallup Enstitükı yapmaktadırlar. Cünkü. ss her yiğidin kân değildir. «Bu toplantıya çağrılmamış olan nesinde üç yıldan beri bn konosünün yaptığı bir kamu oyu yokkîr ÎHSIRl AİİÎm Dll ker! yönden ele alındığında. Merhum büyük pederim alavlı Yugoslav Komünist Partisi, memda arastırmalar yapmakta olan lamasının yayınlanan' sonuçlanna Çolak Süle^Tnan bev kuvvetiyle bn savas kötü yürütülmüstür. Ieketimize kabaca hücumlann yaGeorffrey Fox, yeşil çözlü çogöre, bu yıl yapılacak olan Ba?VVASHİNGTON, (a.a.) meşhur imiş. (Çolaklığina sebep «Vietnara'daki Amerikan birpıldığı 1957 ve 1960 Moskova Koncuklann baskalannı eğlendirkanlık seçimlerinde Başkan Lynmerikan Federal Soruşturma de bileğinde Rus harhinden kalma feranslannın devamı olan bir topliklerinin mevcndnnn arttırmekten ve etkilemekten hoşlandon Johnson ile esld Başkan YarBürosu ve Greyhound otobüs bir kurşnn imiş). Süleyman bevin lantıya katılmak istemedijtinl defa mak saçmadır ve ne Birleşik Adıklarını, bu yüzden çoğu kere dımcısı Richard Nixon e$ şans^ ısletmesi vetkilileri, bir nüklarca tekrarlamıstır.» merika'nın çıkarlanna ne de kuvvetine misal olarak bir tokatsahne hayatına atıldıklannı söyaahiptir. leer fizik bilgininin ölüraü ile ilta adam devirdieini babam mermeselenin aiyasi yönlerine oyYorumcu, Yugoslav Komünist lemektedir. Ülkenin çeşitll kesımlertnde kaKAHtRE, («A.) hum söylerdl, Demek ki eli kolu gili olarak soruşturmaya baslaPartisinin, Komünist Zirve toplan gnn düşmektedir. Çünkü böyle mu oyu yoklamasına katılanlara Foxa göre, buna karşılık mavl kuvvetli bir adam imiş. Hattâ mıslardır. tılan konusundaki tutumunu belir bir srttırma, ber seyden önee amu oyonun şiddetli baskısısu soru sorulmuştu: «Başkanlık gözlü çocuklar, matematikte baknvvetüıe baska bir misal olarak Milli Havacılık ve Uzay îdareterek şımlan söylemiştir: Komünist ülkelerde bir dayanı? na boynn efdiği anlaşılaa ««çiminin bugün yapıldığını farzeda atkestanesini, rama atıp ca»inde çalısan 42 yaşındaki bılgin «Yugoslav Komünist Partisi her m ı cepbesinin mtydana retirilMısır Hükumeti, tsrail kar şanlı olmakta, mavi gözler eşdin, Cumhuriyetçi Parti Richard mı kırmadan detîp geçirdiğini anyayı daha objektif bir biçitnd'e Samuel HiTrtrhons, CUmartesi ees.it İsbirliğinden yanadır ve g«mesine yol açacaktır. şuıada ngTanılan ağır askerî heNiıon'u, Demokrat Parti ile Lvnlatırlardı. Lâft uzatmıyalım. davak görebildiğinden metodik bilimleakşam Grpyhound otobuslerinin niş toplantılan da bunun dışında zimetin snçlnlan oldofu ileri «Bırleşmı? Mılletler Genel Sek don Johnson'ı Başkanlığa adav faslı kısa olacak.. uzarsa tadı kare eğilmektedirler. bırakmamaktadır. Bütün meseleterminalmden bir paket almış, sürülen bazı subayların yeniden reteri U Thant, Hanoı'nin teklü gösterirse hangi adayın seçimi ka çar.. deienere olur. lerin, zamanı geldiğinde açıkça ve evine goturup açtığında paket yargılanması için emir verirken, Çalışmalannın sonuçlannı bır lerinı Başkan Johnson'a bildinr zanmasını istersiniz?» demokratlk bir şekilde ortaya kon Bir gün meşhur Tıflı Ha'in patlamıs ve bılgin kaldmldıgı yüksek rütbeli iki «nbaya verimulâkat sırasında açıklayan ken basıt tahmınler neğil, scCevaplardan ° o 42 nin Nixon'un, ması gereklldirj» Efendi ile Seryaver Halil Paşa Üshastanede yapılan ameliyata raglen cezanın hafifligini protesto Fox'a göre yesil gözlü çocuklar raut teklifler sunmuştur. Bırle•' 42 nin ise Johnson'un seçimi , • küdarda dolaşırlarken Tıflı: Yorumcu, «Budapeşte Konferaniçin baslıyan ögrenci gösterileriçoğu kere normalin üstünde bir şık Amerıka, Güney Vietnam'da kazanmasını istedikleri anlaşılsmda yapıcı ve olumlu her çeşit ka Paşam! Sen şu kahvede bira» nin kontroldan çıkacak bir hal zekâya sahip olmakta, ancak diVıetkong'a karşı çarpışıyorsa, o • HOLLYVVOOD Evindeki mıştır. rarı» Yugoslav Komünistlerinin otur. Benim bir i?im var. yapıp gelealması sebebiyle, Kahire, tskenğer çocuklar kadar dikkatlerini vakıt Vıetkong'la müzakerenın bir gaz patlamasında ciddî şetamamiyle destekleyeceklerini beyim! diye Paşadan izin alıp gitderiye, Eyn Şems ve Assnit'teki bir noktaya toplayamadıklannkabu) edilmesı gerekir.» kilde yanan karakter »rtisti dormen lirterek şunları söylemiştir: mlş. On dakika sonra üstü başı toa beş üniversitenin belirsiz bir tadan okulda pasif kalmaktadırlar Eric Feldary ölmüstür. tiya.trosıa toprak içinde dönünce Paşa sor«Biz yalnız değiliz. Budapeşte rihe kadar kapatılroasmı kararAyrıca, yeşil gözlü çocuklar, ço• MİAMt Amerıka îşçi WASHİNGTON Ne kadar mus: toplantısına katılacak birçok parlaştırmıştır. ğunlukla aılelerı ve oğretmenlegarip görünürse çörünsün ve n« Sendıkalan Federasyonu, hâlen ti, bizimle aynı görüşü paylaşmak Ne o Tıflı? ne oldu?. memlekettekı saat başına 1,60 rı taraiından yanlış anlaşılmakkadar imkânsız kabul edilirse etadır.» Subayların yeniden yargılandolar asgarî ucretin yeter ol Hiç.. şurada çabucak bir da. tadır. dilsin, Amerikalıların gelecek Oması ve üniversitelerin kapatılmadığım bunun saatte iki dolayak yedim: geidbn. demiş. cakta bir sabah uyandıklan v v Yesil gözlu ınsanların yaratıcı masmı öngoren kararlar, dun gera çıkarılması eerektiginı bılDayak çabuk atılaeak, çabuk kit, başlannda Cumhuriyetçi bir kisiler oldnğnnn belirten Fox, ceki kabine toplantısmda alındırmıştır. yenecek. Her iki taraf için dp haCumhurbaskanı ile Demokrat bir sahnede v e perdede ün yapan mıştır. Kabinenın toplandığı sa0 DAKAR Cumhurbaskanı yırlısı budur. l'zarsa iş büyür. Başkan Yardımcısı çörmeleri ihinsanların çoçunun yeşil gözlü atlerde, bir kısım öğrencilerin Leopold Senghor, rakip bulunEtraftan yarduncılar gelir.. Kimtima] dahilindedir. oldnfuna dikkati çekmektedir. PANAMA (AP) Panama ka yasak karanna aldırış etmeden madıjı için Cumhurbaşkanlığı »U1* fltiUUK vurduya gider. yardıma gelenler nalının nisbeten sığlık Gaillart Kahire sokaklarında yeniden proBöyle bir ihtimal gerçekten çok seçimine başlanırken yeniden dayak yer. Hattâ hattâ demokrasiCut mevkiind'e karaya oturan testo gösterilerine başlaması, üuzaktır. Fakat Amerikan Anayaseçilmiş ve Senegal llerici Parye kadar zarar verir. «mp.Ttofl Japon bayraklı Shozan MaTU şiniversitelerle ilgili kararı etkilesasmda, Başkan Yardımcısının, MtLANO (AP) Bır ttalyan tisi iktidarda kalmıştır. Dayak edebijatımıza. hattâ fellebı, dun sabah şafakta yuzdümistir. Başkanın mensubu bulundugu par dergisinın sorumlu müdürü, Fran• RİO DE JANEtRO Kaysefî şiirlerimizp kadar girmiştir. Zirulmü», kanal trafiğe açılmısrUkSfL BÖZi* tiden olmasını gerektiren bır hüsız suıema yıldızı Brigitte Bardot'gan yolda gıden bır otobüsü duMısır'da, ünıversıte öğrencileya Paşa meşhur •Terkibi bend intır. küm mevcut değıldir ve bu uzak nun çıplak resimleruıi, sanatçınm vara çarpması netıcesınde 12 ki nnın sayısı 140.000 cıvanndadır. 3 üncü Sınıf de sarhoşlardan şikâyet makaminihtimal gerçekleştiğı takdirde, 51.000 ton demir cevheri yükmüsaadesini almaksızın yayınladıTUR6UT B0RM.I \ şı olmuş ve 24 kısı de varalanBelirsiz bir tarıhe kadar kapada: ANS İ K L O P EOİ Si VVashington'daki yonetim, Cumlü 227 metre boyundaki gemi, ğı ıçm, dun 5 ay 10 gün hapis mıştır. tılan üniversiteler arasında El huriyetçiler ve Demokratlar ara«Bed mâye olan anlaşılır meclisi pazar gununden beri kanalı tıcezasına çarptınlmıştır. Mahkeme, fÜSUN EOBUUK • CAIANİA fctna YanarEzher Ünıversıtesi de bulunmaksında «garip bir şekilde pay edilkamaktaydı meyde» cezayı tecil etmiş, sanatçınm bir dağı yeniden faaliyete geçmiştadır. miş» olacaktır. K A S K E N T i»yr<vAANHAP» hüküm mahkemesine başvuraraic Kanal Kurtanna ekiplen, ön«î?ret güheri âdemı temyize tir. Bır ay kadar önce açılmış L. Â öğrencilerin ünıversıte göstetazminat dâvası aç&bileceğini söyceki gun bütun gece, geminin olan yanardağ agzı dünden bemahâktır» Şöyle kı: Kasım ayında yapılarileri, subaylar hakkmdaki kalemiştir. burnundaki tankla çifte safra ri faaliyettedir. Vâdiye doğrn cak Cumhurbaskanı seçiminde, «Nush ile yola gelrneyeni etmeli Feza RekJâm: 2727/1960 rarlann açıklandığı geçen çardepolarına hava pompalamış, «Playmen» Dergisinin müdürü adaylardan herhangi biri oy ço iki koldan lâv inmekte, bir yantekdir» çamba günü başlamıştır. Bu göstekneye dolan sular boşalınea dan da şiddetli patlamalarla göAttilio Battistini aleyhindeki dâğunluğunu sağlıyamadığı takdirde, «Tekdîr ile uslanmayamn hakkı terilere daha sonradan işçilerin yuzen gemi yedeğe alınmıstır. KAYIP Şebekeml lcaybertim. TÜL.IN, OR»L ğe dogru akkor halinde kaya va, Brigitte Bardot ve kocası Cumhurbaşkamnı, en fazla oyu •^ '? • kötektir.» de katıldığı gorülmüştür. parı;aları ve küller fırlamaktaGunther Sachs tarafmdan açılKazadan sonra kanalın her iki topla.van üç aday arasından Tem Hükümsüıdür. MMOÜH MRMEN demiş. Gerçekten de dayak faslı Şaban S*Uhattin mıştı. başında bir gunde 70 e yakın gesilcüer Meclisi seçecektir. Tem dır. öğrencilerin dün geceki gösteçoğu sarhoşlukta olur. Çunkü sar• MESVERE CumhurıyetCumhuriyet 1948 mi birikmişti. silciler Meclisi, 1800 ve 1X24 seDergınin bır foto muhabiri, geS A I İ H DÜKEV risi sırasında, trafiğin felce uğrahoşlar birbirini tahrik ederler. Önçı Yemen ve Guney Yemenliçimlerinde iki defa bu şekilde çen yaz sanatçınm vıllasını çevreması ve Kahire Garında, trenlece ağız dalaşmasiyle başlar. Sonlerın Yemen Imamının 300 kışıCumhurhaskanı seçmek rnrundH leyen duvara tırmanmış, Brigitte KIRALIK rın hareketinin geciktirilmesi üra dayağa döner. hk bır bırlığını savaş dışı etmekalmıştır. Bardot'nun guneş banyosu yaparzerine polis, bazı semtleri korSefarethane, Hastene, Doğumevi Adamı mahkemeye getirmişler sı uzerıne, silâhlar, helgeler. al don altına almıştır. ken resimlerini çekmış ve sanatSijasi göîlemcıler ve yorumcuTeşvikiye'nin en mutena yerinde ana caddeyi görflr üd katll birisini dövmüş. sö\inüs.. Hâkim tın ve gumuş paralardan meyda çıyı çıplak gösteren bu resimlar lan, bu ihtimali gözönüne almaya öğrencilerin iki üniversitede sormuş: 25 odah kaloriferii. Tel: 48 10 32 na gelen bır «Savaş gammetı» dergide yayınlanmıştı. sevkeden gelişme. eski Alabama ds gosteriler duzenlemesınden Peki haydi dayak attın.. ne dinin sayımına pazar gununden Valisi GeorgeVlallace'ın Cumhur Savunma avukatı Brıgitte Barsonra, pohi buraları çevırmistır. ye anasma a\Tadına küfur ettin.. Cumhuriyet 1952 berı devam edılmektedir. başkanı yarışmasına katılması ol dot'nun çıplakken birçok fılmde Aman hâkim bey!. Küfüı muştur. VVallace'den sonra başka görüldüğünü ve bu itıbarla şikâyedayağın peşrevidir.. cevabuıı verVIHÎ\ SIRIZIİ bir aday daha, muhtetnelen bir tınin yersiz olduğunu öne sürmüşmiş. Habersiz gazete barış adajı da mücadeleye katılse de mahkeme, yıldızın şeref ve Hep öyle olur. Önce peşrev, son dıfı takdirde, 140 yıldır rastlannıı NEW YORK, (a.a.) New haysiyetine halel geldiğini karar ra beste, ondan sonra şarkılar, dayan bir şey gerçekleşebilecektir. lork'ta ilk kez haberlere yer altına almıştır. ha sonra curcuna!.. Bayılırun kaAncak Temsilciler Meclisi, yalvermeyen bir gazete yayınlantakoftl makamuıa. Slusiki çüzel nız Cumhurbaşkamnı bu yoldan mıştır. 10 sente satılan haftalık seydir. İnsan mizacını tâdil eder. seçebilir. Cumhurbaskanı Yardım New York Knickerbocker, cuB. FELEK SHREW5BURX lngilte cılığı için adayhğını koyanlar da martesi gecesi satışa çıkarılmı»re'nin Shrewsbury kasabası Aaynı şekilde çoğunluğu sağkyama tır. kıl Hastalıkları Hastahanesinde dıkları takdirde, seçme hakkı Se Gazetenm l!K sayısında 31 kadün gece yarısı çıkan vangında natoya ait olacaktır. Böyle bir şedar resımh roman ve karıkatüre, 21 kadın hasta ölmüstür. Ayrıca ye Amerikan tarihinde, sadece 60 makaleye ve Beledıye Başkayaralanan 15 hastadan ikisinin 1836 seçimlerinde tesadüf edılnı Lindsayla yapılmış bir mülidurumu da ağırdır. miştir. kata ver verilmıstir. MOSKOVA (83.) Urallarda «Arsız» bir elektronik bejın ile ELİlJs BENER insanlar arasında yapılan bır SELLÜLOZİK . I satranç karşılaşması sırasında eSENTETİK ' lektronik beyin «insanca bir zaaf» göstererek, hile yapmıştır. YALDIZLI | Tass Ajansına gore, 3 mıl uBoyaları zaktaki rakıpleri ile yarışan elektronik beyin, 19 uncu hamleTÜRKİYEDE İLK OEFA de oyundan çekılmistır. ElektroBütün madeni eşyalara nik beyne karşı çıkan Ura'.lardaki 80 şehirden gelen satranç FIRÇA KULLANMAOAN oyuneularından kurulu ekip, bu tatbik edebileceginİ2 sırada, 3 hamle ilerdevdi. Oyunun başında elektronik be YEGÂNE boyadır. yin, hiç bir ihtarda bulunmadan Ekonomiktir karşı tarafın piyonlanndan bi31 Rengi Mevcuttur k ovun rini ele g<"çirmiştir!. 380 Dereceye Oayanıklıdır. \ . toölü Brejnev: Mao: Toptantıyı Toplantmın hazırladı hedefi Johnson Kosigin'e Vietnam için teminat vermiş "Westmoreland Vietnam'a 125 bin asker daha istedi,, Davak Komünistlerarası Budapeşte Zirvesi dün başladı Katılan memleketler şunlardır: OuŞII adamları Robert Kennedy'yi tutmuyor S Â Katılmayanlar Göz rengi, insanın geleceğini Eşit S Numayişler yüıünden A Mısır'da üniversiteler kapatıldı K Bir ihtima! B. B/nin çıplak resimleri yüıünden mahkum oldu Panama kanahnı lıkayan japon gemısı yuzduruldu ifşe 9" â c 1 K 1 T 21 akıl hastası yandı KENDİ İŞİNİZİ KENDİNİZ GÖRÜN OZLAK . Eleklronik beyin hile yaptı DOR,]Vi:E3V TIYATROSUNDA Metın Fıısun Gökstl Nevrâ Perşembe: 21 15 Cuma. Cumartetl Pazar 15 00 21 15 te. SEREZLÎ EREULAK KORTAY ŞIRVAN f yazan : turffiıt özakınan yöneten ihaldun dormen salı 21,15 çarşamba 18,002145 İki oyunun 15 günlük biletleri bu sabah satışa çıkarılmıştir. Reklâmcılık: 857/1933 S n l Satıcısı : I G E K O L L E K T I F $İRKETÎ ee OZLAK SP'RAY BOYA SANAYİ ADİ KOMANOİT ŞİRKETİ Uoktor Op. BANKALAR Cad. Yanıkkapı Sok, Suma Han No. 7/105 İST. Tel. : 49 54 8O ?î! Makfav Knlak, Rurun, Boğaz, Ağız, Çene Cerrahisi Mütehassısı Taksim, Receppaşa Cad. 6/1 Telefon : M 30 9» Reklâmcılık; 964/1933
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog