Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makale



Katalog


«
»

Hikmet Dosyası NAZIM neden, i*çlnt «•«! mahküDn dn Nlzım'u h*k*ızht» ujradıjı gerekçetiyl» imza toplayın DJ>. 111er va AJ>. Ultr ktalerfl?. a. d bukı « t « i " « ^ üze «to. On Urs. Vletkonc*uıı kuü] kavguı. 790 kuru». CHİCAGO MEZBAHALAHI: Soıy«l roman İS Ura. YER ALTINDA BİE ANADOLU: MAHMUT MAKAL on llra. M«y Sayınları. Cağaloglu. Ut. Reklâmcılık (8895«> VİETKONG ÇETECİLERt ARASINDA u m h u r i ye KTJRUCüSTJ: TUNUS NADİ PSOB. I. M, G8kyt7 . H M. Göky«y . n i Ed M. G8ky»j FöiM. G8ky«y Otmiuı Otman KİMYA GEO GEO: GtOMETRl tNKIL erile Birlikte oblem Kitapları ÛSELt'lera 44. yıl scryr 1S6SS Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: İstanbu] No. 246 Telefonlar: 22 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Satı 27 Şubot 1968 1363 liraalandan bono kesilmeyecek Türk Silâhh Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklık yapılmak isteniyor Tasarruf bonoları kesintilerini Yücel'i Anarken âtırasını saygı ile anacağımız kişinin mutlak üstün yaradılıslı, erisilmeı nltelikleri nefsinde toplamış bir dahi olması gerekmez. Bu millet, yurdunu seven, yüreğl hizmet aşkı ile dolu, mesleğine bağlı, dâvalarımızı kavramış, üzerine aldığı görevi canla başla^ürütmeyc çalışmış normal evlâtlarını da daima hairula yâdetmesini bilir bir millcttir. Dün yedînci ölüm yıldötıümünü •ndıtimız Hasan Ali Yücel, leinde yaşadığımız anormal ortamda benzerine pek sık rastlamadığımız normal devlet adamlarımızdan blridir. Kırkbeş yıllık Cumhuriyct devrinde gelip geçen düzinelcıle Milli Eğitim Bakanı arasında en basarılı olarak bir onu, bir de Mustafa Neeati'yi gösterirler. Hak yememek için bunlara Salfet Ankan'ı da ekleyebiliriz. Bu üç Bakanın ortak niteliği Türk eğitim dâvasını devrim ilkeleri acısmdan ciddiye almak, dâvayı zafere ulaştırmak uğruna çaba harcamak ve hizmette bulundukları sürece basanlı olmaktır. Yukarıda adı geçen üç rahmetliden Hasan A Yücel, Millî EğiH tim Bakanlrğında en fazla bulunmuş, bu itibarla memlekete en fazla hizmet etmiş olanıdır. Çağdaş uygarlık düzeyine bir an oııce ulaşmayı ancak musbet bilgi ile, kültürle ve halkı aydınlatmakla gerçekleştirebileceğimizi söyleyenler Hasan Âli'den öncelcri de çok gorülmüştıi. Fakat oııun yaptığını >apan. jani çağdaş uygarlığın kaynağı büdiğimiz klâsik eserleri dilimize çevirtip vatandaşa sunan bir Millî Eğitim Bakanı cıkmamıştı. Hasan Âli'nin gayretleri sayesinde Türk kitaplığına 7 >U içinde kazandırılan çeviri eserlerin sayısı . belki 70 >ılda basılanlardan daha coktur. Hasan Ali. devlet bütçesinden sağlanan imkânları bu olumlu yolda başarı ile kullanırken, bir yandan da aynı imkânları gene olumlu yoldan kullanarak yurdumuzdaki okul. öğretmen ve öğrenc\ sayısını o zaınana degin görülmemiş bir ölçüde arttırmış ve hepsindcn önemlisi. Türkive'nin Festalozzi'si diyeceğimiz biiyük eğV titnci, büyiik iilkücü tsmail Hakkı Tonguç'u keşfederek işbaşına getirmiş, boylece Köy Enstitüleri Müessesesini kurmuştur. Tonguç baba öylesinc büyuk bir adamdı ki, sadece onun değerini taktir etmiş olmak bile Hasan Ali Yücel'i Miceltmeye >cter bir da\ranış sa> ılabilirdi. Oysa Yücel bu kadarla kalmadı. Tonguç'u anladı. onun \önctinıini benimsedi ve butün gücü ile Köy Enstitülerinin yurdumuzda kurulup gelişmesine kendini vakfetti. Köylerden gelen yalın ayak, başı kabak 1314 yaşında çocuklarla beş altı yıl gibi kısa bir zaman boyunca yurdumuzda neler başarıldığuıı öğrenmek için Tâlip Apaydın'ın \azdıği «Karanlığın Gucu> adlı kitabı okumalıdır. Bundan otuz yıl once kendisi de o yalın ayak, başı kabaklardan biri olatı Tâlip Apaydın. bize Koy Enstitülerinin kazandırdığı değerlerin en değerlilerinden biridir, kltabında enstitülerin dramını biiyük bir içtenlikle açık seçik dile getirmcktedir. Nc yazık ki, Türkiyemizin aydın lanıp kalkınmasında ön safta roi oynayacak olan enstitüler, sonradan demokrasiye ve oy avcılığına kurban edilmiştir. Halkın uyanmasından ödü kopan çıkarcılar takımı tiîrlü iftiralar. türlü baskılatla ilkin enstitüleri soysuzlaştırmışlar, sonra bunları kapatıp yerine İmam Hatip Okulları açmayı güttüklerl politikaya daha uygun bulmuşlardır. Evet. Hasan Ali Yücel bir dahi, bir kahraman, bir muazzam adaaı Maliye, yeni Maaş tahakkokn ve kesinti cetveli Brüt tutar 3.000 2.900 2.700 2.362.50 2.025 1.687.50 1.485 1.282.50 1.080 945 810 676 540 Ortalama meblâğ 2.850 2.750 2.550 2.200 1.900 1.600 1.400 1.200 1.020 880 760 640 S 3 T.B. 50 50 40 Ele Kecen Bekâr.çocuksuz evli l] Ç. evli 2. Ç. eTİi 2094.30 2<)29.70 1910.50 1727.05 1507.90 1276.95 1137.50 1007.95 863.40 772. 672 30 20 10 10 510 569.60 469.20 2117.80 2043.20 1924 1740.55 1521.40 1290.45 1151 1021.45 876.90 785.50 685.50 583.10 482.70 2118.50 2053.90 1934.70 1751.25 1532.10 1301.15 1161.70 1032.15 887.60 796.20 696.20 593.80 493.40 2130.50 2065.90 1946.70 1763.25 1544.10 1313.15 1173.70 1044.15 899.60 808.20 708.20 605.80 505.40 Askerl Yargıtoy, Anayosa Mahkemesine müracaat eiti Sah TERZİOĞLU ANKAKA Askeri Yargıtay Bajkanhğı, Türk Silâhh Kuvvet lerı Personel Kanununun bazı maddelerini (şekil), (muhteva); bazüannı da Askeri Yargıtay'ın bağımsıxhğını ve hâkımlik teminatını zedeleyıci mahiyette görerek iptali İçin Milll Savunma Bakanhğı kanalı ile Anayasa Mahkemesine müracaat etmistir. ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Millî Güvenlik Kurulu, dün saat 10'da, Cumhurbaşkanı Sunay'ın başkanhğında toplanmıştır. Toplantıdan sonra resmi açıklama yapılmamakla beraber, gündemde şu konuların bulunduğu öğrenilmiştir: C\) Martın ılk yarısında Türkiye ile Yunanistan arasında başlayacak azınlıklar ile ılgılı lkili göruşmelerde ele alınacak olan Turkiye'nin gorüşu ve bu ko nudakı belgelenn değerlendirılmesı. (5) Mıllet Meclısınde Içışleri Bakanı Faruk Sukan'ın TİP ile ilgili konuşması ve buna ıliskın olarak ortaya çıkan son olayl»rın değerlendîrilmesi. (3) Yüksek Askeri Şura'nm son toplantısmda görüşülen Askerî Kanunlardaki bazı maddelerin değiştirilmesı ile ilgili tek liflerin değerlendirilmesi. Gundemın son maddesinde, TRT yayınlan konusu yer aldığı için Turızm ve Tanıtma Bakanı Kürşad, bu yayınlar hakkında toplantıdabilgi vermiştir. Bildirildiğine göre, Askeri Yargıtay Başkanhğı Genel Kurulu bir süre önce yaptığı bir toplantıda, «Türk Silâhlı Knvvetleri Permnel Kannnu'nnn subaylann (kadrosuzlok yüzünden terfi ederoeme) durumn ile ilgili 44. maddesmin, (general ve uniıaUerin miktarları) nı tesbit eden 49. maddesinin, (riitbe terfii için ferekli yeterlik jpnpnna firemiyenler)'le iUili 50. maddesinin, (terfi işlemi) ile ilgili 52. maddesinin, yönetmelikle ilgili 57. maddesinin tümünün Anayasaya aykırilıfını iddia ederek iptalini istemiştir. Aynca, (swb»yların terfi es«slannı dtiıenleyen 38. maddenin A. B fıkralsrının, (rütbe terfii «artlan) nı içine alan 43. maddenin B, D, E, F fıknlannın, (kademe terfii ş»rtlan) nı düzenleyen 45. msddenin 1. No.lu bendinin B ve C fıkraları ile 8 ve 9. bentlerini, (askerî hâkim ve yardımcılarının sicilleri) ile İlgili 45. maddenin E ve F fıkralarını, (general ve amirallerin rütbe terfileri) ni düzenlevfn 47. maddenin B, C ve D tıkralannı, (terfi islemi) ilt ilgili 51. maddenin B fthrasını, (s»haylar»n terfi işlemleri) ite ilgili M. maddesinin A ve B fıkralarını Anayasanın 7, 132. 133, 134, 138 ve 141 msddelerine aykırılıgı ileri sürülmnştür. Askerl Yargıtay Başkanhğının müracaat dılekçesınde aynca, Turk Silâhh Kuvvetlerı Personel Kanununun 167. maddesinin tazminatlarla ilgili 2. numaralı bendınin (B) fıkrası da Anayasanın 45, 137, 139. 140, 141 ve 142. maddelerıne, aynı zamanda bu maddelenn Askeri Yargıtay'ın (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) açıkladı Bülent DİKMENER MAKARİOS, BÜYUK BİR ÇOGUNLUKLA YENİDEN SEÇİLDİ (DIŞ HABERLER SERVtSt) LEFKOŞE Makarios, Kıbnslı Bumlann oyunun yüzd» 95,4'ünU alarak, yeniden Cumhurbaşkanı seçümiştir. Başpiskopos, böylece; raklbi ruh dolttoru Takıs Evdokas karşısınd* ezıci bir çoğunluk sağlamıştır. Seçim sırasında herhangi bir olay kaydedılmemiştır. Kesın sonuçlara göre. seçime katılan 321.438 seçmenden, 220.911'l oylannı, 54 yaşındakl Başpiskoposa; 8.577'si ise Evdokas'a vermiştir. Evdokas, geçerli oylann yuzde 3.71'ini alabilmiştir. Makarios, iktidara geldiği 1959 seçimlerinde seçmenlerin yüzda 67'sinin oylannı alabılmiş, seçmenlerin yüzde 9'u çekımser kalmı^tı. ANKARA 1 Mart 1968'de yürürlüge girecek TasarruT Bonoları Kanununa gore, 1363 lira ücret alanlardan tasarruf bonosu kesmtısı yapılmıyacaktır. Boylelikle, hâlen ayhk ücretı uzerinden 40 hra tasarruf bonosu kesintısi yapılan ve 1363 lira alan bir şahsm elıne 1 Mart Unhınden itıbaren 40 Ura daha fazla para geçmış olacaktır. Tasarruf Bonoları Kanunu, 1200 liraya kadar olan gelirlerin tasarruf bonosundan ıstisna kılınmasını öngörmektedir. Kanuna göre, tasarruf bono?u ödeme ve kesıntilerınde 5 lira ve daha az kesırler atılacak, 5 liradan yukarı olanlar ise 10 liraya çıkartılacaktır Bir örnek örnek olarak 1.363 Ura ücret alan bir şahsın gelirının 1.200 hralık kısmı kanuna göre tasarruf bonosu kesıntısınden istisna tutulmuştur. geriye kalan (1.363 1.200 = ) 163 lirası tasarruf bonosu kesintisine matrah olroaktadır. 163 liranın yüzde 3 tasarruf bonosu kesıntisinın tutarı 489 kuruştur. 5 liradan az kesırler nazara alınmadığına gore, 1.363 hra ucret alan bir şahsın gelırinden tasarruf bonosu kesintısi j apılmayacaktır Komîsyon, M.Bakiyenin kaldınlmasını öngören tasanyı Meclıs'e sevketti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Geçıcı Komisyonda kabul edılen Seçım Kanunu tasansının gerekçesı, Komîsyon Başkanı lsmaıl Hakkı Tekinel (AP) tarafından hazırlanarak Meclis Genel Memurlar için Kuruluna sevkedılmıştir. Gerekçede mılli bakjye sısteyeni cetvel... mının «Bir mânada iki dereceli 1 Mart 1968 tarıhınde yurürlüseçime jol açtığı ve bunun Anağe gırecek olan Tasarruf Bonosu yasa Ue çelişkiye düştüğü» one Kanununa göre maaslarda değisürülmektedır. sıklık olacağından, bu değişiklık Gerekçede ozetle şoyle denilleri kapsayan yeni cetveller Mamektedir : lıve Bakanlığınca hazırlanarak il | «Bugün'mevcut. seçim sistemgıli vergı daırelerıne gonderillerinin leh ve aleyhindeki görüşmıştır. ler tebellur etmesine rağmen, demokrasiyi uygulayan ülkelerde (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) muhtelif seçim sistemleri farklı şekilleri>le tatbik cdilmektedir. Bu itibarla mevcut seçim sistemlerinden münhasıran birinj, valnız lehinde olan taraflarıyla ele alıp diğerlerinden üstün tutmak pek tabiidir ki, gerçeğin tam olarak ifadesi sa>ılamaz.> Gerekçede «Siyasi partilerin program ve tutumlarıyla latandaş tarafından benimsendiği nisbette ve zaman bahis konusu olmadan kuvvetli hale selip kendilerinin daha fazla üye ile parlâmentoda temsil edilmelerine bizANKARA, (Curnhuriyet Burosu) zat millî iradenin yol açacağı» Mıllet Meclısınde dun, İmar ifade edılmekte ve mılli bakıye İskân ve Maliye Bakanlıklan sıstemınin hem siyasî partiler, butçeleri gorüşülerek kabul (Arkası Sa. 7. Sü. % de) edılmıştır. Maliye Bakanhğı butçesı üzerindeki müzakerelerde, Personel Kanunu yanında, yeni bir Eraeklilık Kanununun çıkarılması ıstenmiştir. Demir Çelik Genel Müdürü emekliye sevkedildi KAR.ABtK Türkiye Demlr ve Çelık tşletmelen Genel Müdürü Vedat Aktugan, henüz açıklanmayan bir sebepten emekliys sevkeditaııştır. İki yıl kadar önce Sanayl Bakanhğı tarafından bircok aday arasında tayıni yapılan Vedat Aktugan'm zamansız emekliye sevkedılmesi siyasî çevTelerde günün konusu olmuştur. Yeni Genel Müdür adaylan arasında Sümerbank G. Müdürü Mehmet Akın'ın da bulunduğu soylenmektedir. Makarios, Kıbrıs için yeni teklifler hazırlıyormuş Makarios'u, seçimleri kazandığının resmen bilcürilmesinden sonra Bakanlar, resml görevliler vs Kıbrıs'h Rumlardan kurulu bir heyet, kendisini ziyaret etmistir. Cumhurbaşkanhğı Sarayı önünde toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yapan Makarios, halkıa kendisine göstermiş olduğu güvenden son derece büyük bir heyecan duydugunu belirterek, «Belki de tarihlerinin en kritik safhasını yaşamakta olan Kıbrıs halkına hizmet için elimden Releni y»pacağıma söz veriyorum» demiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) CASUS ADOLF SLAVtK, DtlNKt DURDSMADA.. DUNDEN BUGUNE Yeni bir Emeklilik Kanunu çıkanlması ıstendf İki Parlâmento Üyesinin adı karıstığı olay Turgut, Avusturyalı casus dün yargılandı İki parlâmento üyesinin de adının karıstığı «Casusluk» olayı Ue ılgılı dâvanm duruşmasına dun de, Bırmci Ordu Askerl Malikemesinde devam edılmıştır. Bir yıl önce, Avusturyah iş adamı Adolf Slavik'in Düson otelınde, askeri sırları alırken suç üstü yakalanmasını sağlayan MİT ajanlanndan Faruk Oğuz Küçükkutlu ile Slavik'in Türkıyedeki iş ortağı Viktor Rozanes, tanık olarak verdikleri ıfadelerde, sanığm joırcla gırişınden yakalanışına kadar olan faaliyetiai anlatmışlardır. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, Türk Sanayi Sergisinin açılışında bulunmak üzere dün sabah Kuveyt'e gitmiştir. Küveyt'e gitti r DAKİKA: Hodri me^dan BİR Erkut'u bıçaklayan Akahn tutuklandı ANK4RA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Beledıye Başkanı Halıl Sezai Erkut'u bıçakla yaralayaa Avni Akalın, dün Yenimanalle Savcılığınca tevkıf edilmiştir. Akalın'a isnat edilen suç, «Öldürmeğe tam teşebbüs ve yaralamak»tır. Erkufun sağlık durumunun ise, düzelmekte olduğu öğrenilmiştir. Akalın, dün, eski iddiasmı tekrarlamış ve kendi eşi ile Erkut'un eşınin düzenlecükleri ortak basvn toplantısında söyledikleri «Delidir, çıldırmıştır» şeklindeki iddiaları reddederek, «Bıına, ancak dolrtorlar karar verir» demiştir. İmar İskân Bütçesi İmar Bakanhğı butçesı üzerinde ilk sozu CHP Grupu adına Nermın Neftçı almış, ö/clhkle arsa spekülâsyonu uzerinde durarak şoyle konuşmuştur: «Bir arsa tüccan, 2 bin liraya kapattıgı bir arsayı sürüm bedeli üzerinden 200 bin liraya sa(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Yarın Cumhuriyet'te Londranın Hayd Park'ı meşhurdur. Her isteyen, her istediği zaman oraya gider, etrafına toplıyabildiği kadar insana, aklına eseni söyler. Ne polis, ne cop, ne sopa, ne kafa, ne göz .. Şehirlerimize yeni yeni plânlar yapüırken bu noktaya, bilhassa, dikkat etrnek zamarn geldi, galiba. Lâf, son zamanlarda, fazlara sqkağa dökülüyor. Her şehrin münasip bir köşestne, Londradakine benzer, birer meydan yerleştirilirse, rahat olacak gibi. D. N. Duruşma başlıyor Viyolonselist Feyho Tafoy'ın hastalıktan öldÜğü on/aşı/dı Maçka Silâhane Caddesindeki evınde olu bulunan tanınmış viyolonselist Feyha Talay'ın morgda yapılan muayenesinde, ölümün hastalıktan meydana geldiği tesbit edilmiştir. Şizofreni'den (erken bunama'» mustarip bulunan ve bir çok kimseye bağış yapmış olan Peyha Talay'm, ölümünde cinayet ihtimali, boylece ortadan kalkmıştır. Merhumenin cesetı, dün geç vakıt yalunlan tarafından morgtan alınmıştır. Talay'ın cenazesi, bugün oğleden sonra Şişli Camiinden kaldınlacaktır. Selimiyedekl 1. Ordu Karargâhında bulunan Askerl Mahkemede, yapılan duruşma, Savcı Bnb. Hamdi Öner'in, sanık Slavik'ten. •Faruk Oğuz'la nasıl, nerede tamştığını, elde etüği bllgilere kar(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Oyunun tehlikesi Seçim sathı mailine yaklastıgimıı şu sırada çatışmalar soka|a do|rn akmaktadır. Aslında bn akışta Millet Meclisinin geçen gfin yaptığı kavgalı topUntı büyfik rol oynamıs, mubarrik olmustur. Gençlik arasındakı sağ sol çatısmaları yakın zamana kadar kendi aralarında, bildiri yolnyla, ya da öğrenci dernekleri içinde devam ediyordn. Sağcıların agır tabrikine, gerici örgütlenmenin gelişmesine rağmen Atatürk milliyetçisi gençlik, sokaga çıkmak şeklindeki bir eyletne girmek istemiyorda. İ > var ki, Mecliste. N iktidar partisi militanlarının 1 . miUetvekillerine hücnma, tşçi Partisinin kapatılmssı çabalannın artınlması, mücadelenin yönünü değiştirdi. Ankara'da yapılan «1. liyanış Mitingia nde kendilerine milliyetçi • mnkaddesatçı adı verilen hazırlanmıs takım, toplantıya katılan gençlere saldırdıUr. Bu yiizden lstanbal'daki ikinci toplantı daba kalabalık oldn ve Toplum Polisinin iyi tedbir alması sonucunda, gericiler istedikleri olayı çıkaramadılar. Böylece, daba kanlı sonnç verebilecek ve yaygınlaşacak bir kavgs önlendi. Fakat öyle görülüyor ki, iş ba kadarl» bitmeyeeektir. An OLAYLARIN ARDİNDAKİ Sornovcı Savcısı jzmir'e atandı tCMtR, (Cumhuriyet Bürora) Bursa Nutkunun Atatürk'e ait olmadığını iddia eden Bornova SaT cısı Osman Kırkyaşaroflu, İzmiT Savcı Yardımcılığına atanmıştır. Bir süre önce, tzmlre gelmek lstedlğinl bildirerek yaalı müıar caat yapan Kırkyaşaroğlunun bu isteği Bakanlıkça kabul edilrtus ve atanma karan kendisîne bildirilmiştir. Osman Kırkyaşaroğlu. önümüzdekl günlerde yeni gör»vine başlıyacaktır. Istiklâl Madalyalarım Yenî Aldılar İstiklâl Savaşımıza katılan ve savaş bittikten sonra köylerine çekilen Gl gaziye 45 \ıl sonra İstiklâl Madalyalan verilmiş. yapılan törcn dolayısıyla Vakfıkebir tarihî bir gün yaşamiştır. 61 gazi, törende, savaş anılannı anlatmışlar, o günlerin heyecanını yeniden ysşamlşlar vc yasatmıslardır. (Fotoğraf: Hikmet AKSOY Vakfıkebir) NADİR NADİ (Arkası Sa. :. Sü. 4 de) karadakl Vietnam Sergisi bazı sergerdeler tarafından basılmak istenmiş, yine hır çıkmıstır. Büyükada'daki bir Kızılay kongresinde. A.P.lilerle CJI.P.1 liler, eam çerçeve kırscsk kadar meydan kavgasına tntnşmnşlardır. Bütün bunlar kitle psikolojisivle ilgili yayılmarun isaretleridir. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) *••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog