Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

YAKUB NECEFZADE'nin 3 yeni kitabı: AY$E ANAMIZ FATMAANAMIZ HATİCE ANAMIZ 5 lira , 5 lira 5 lila umhuriyeC KUBUCUSU: YTJNTJS NADÎ ÇIKTI •*• BütünTdtap^I ARAT KİTABEVİ: Ankara Cad. 45/10 Günçer Han, Istt&l Tel: 27 85 22 (Reklâmcılık: ATLAS KİTABEVİ 44. yıi tayı 1S6S4 Telgraf v« mektup adresfc Cumhuriyet TelefonUr: 2 2 4 2 9 0 224296 İstanbu] Posta Kurusu: Istanbul No 246 22 42 97 22 42 9 8 22 42 99 Pazartes! 26 Şubat 1968 Aybar: AP Iktidan Mec/ıs'te suçüstü yakalanmıştır Ecevit, 44 • • * | AP'y. İ*|A| "2. Uyanış Mitingi,, istanbul'da yapıldı POLÎS ALDIĞI TEDBİRLERLE MUHTEMEL HÂDtSELERÎ ÖNLEDt eclis'teki son dövülme olayuıı protesto etmek amacıyla dün Taksim Meydanında düzenlenen «Ikinci Uyanış» mitingi, Ankarada yapüan mitinge oranla hâdisesiz geçmiştir. Ankara'da olduğu gibi, Taksimde de hâdise çıkarmak istiyen 300 kişilik bir grup, polisin ve miting yöneticilerinin aldığı tertibat yüzünden, hâdise çıkaramadan dağılmak zorunda kalmıştır. Ancak, karşı gurupla, mitingi izliyenler arasında cereyan eden ufak çaptaki olaylar ise, büyümeden önlenmiştir. TfP MiIIetvekili TDDOS Koçsk, Çetin Altan'dan sonra bir konuşma yapan Mehmet Ali Aybar «AP ıktidan, Meclıs'te suçüstü yakalanmıştır • demis ve iktidan demokrasive suikast haztrlamakla suçlamıştır. gerici ıhtılal,, teşebbüsünde bulunmakla itham etti ürkiye Deriİş Sendikasınm 14 üncü Genel Kurul toplantısuıda konuşan CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, Adalet Partisini «gerici ihtilâl» teşebbüsünde bulunmakla suçlamış, Çalışma Bakam A. Naili Erdem de «Türkiye, güler yüzlü insanlann memleketi olacaktır» demiştir. Kongrede aynca, sendikacılık hayatının 20 nci yüını dolduran Türktş Genel Başkanı Seyfi Demirsoy için jübile yapılmıştır. # M T Seyfi Demirsoy'un jübilesi yapıldı Miting başlıyor Saat 14.00'te, gerektığmde bırer savunma vasıtası olarak kullanı!mak üzere, kısa ve kalın sopalara takılı dovızler ellerınde olduğu halde üç sıra bankat kuran, İ.U. T.B., T.O.T.B , Orman, DişçilitC, İktisat Fakülteleri Talebe Cemiyetleri ile Fikir Kulüpleri Federasyonun üyelerinden bir kısmı, konuşma yapılacak yeri, kontrol altına almıştır. Saat 14.30'da, miting yöneücilori ile gazetecilerden başkasını bu sahaya sokmıyan gençler, hepbir ağızdan «Türk gençliği devrimi japacak Rize Amerika selâm duracak Toplarıvle. tanklanvle Kelselcr dabi Sosyaüst oUcak Turkün ülkesi» dortluğunu marş şeklinde soylemeye başlamışlardır. Cereyan verilmediği ıçin, tnikrofonlan akü ile çahştıran miting yöneticileri, başlangıçta heyecansız olan toplulufun tansiyo nunu yaptıkları konuşmalarla yükseltmişlerdir. Bu arada, ıik konuşmayı yapan İ T.U.T.B. den Ertuğrul Talay, Ankara'daki mitingte cereyan eden olaylara değinmiş ve «Miting meydanlannda karsımıza Anadolu çocuklarını, düşman diye çıkanyorlar. Onlar aldatılmış kişilerdir. Uyanacaklar ve bize katılacaklardır» demiştir. Ortadoğu Teknik Üniversitesinden Cengız Haksever'den sonra mftingin en renldi konuşnusını Aşık İhsani yapraıştır. Sazı ile birlikte rrukrofona çıkan İhsanl, bu arada «Azeri» müziği navası içinde şu türküyü okumuş ve binlerce kişiye de tekrarlatnuştır: «Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar Geliyoruz geleceğiz, yakındır. Kim nerede, ne işliyor Hepsini biliyornz, bilecefiz yakındır. *** Oy neyledik, oy neyledik Size biz baş eyledik Başımıza taş eyledik.» «Emekçinin sesi susturulmaz>, «Teror gelemez», «Turkiye'de tas devrini yaşatmak istiyenler Amerikaya gitsin», «Sosyalist Türkiye>, "Fikirler kurşunla susturulmaz». «Mebus nıusun?..», «Hür emek», «Faşizm, halkı ezer» yazılı sopalı dovizler arasında konus masrna başhyan Çetin Altan, özellikle Amerikanın Türkiyede v» Dünyada oynamak istediği oyunu anlatmıştır. «Sosyalizmm bütün u(Arkası Sa. 7, Sfl. 4 de) Çalışma Bakam Ali Naili Erdem, CHP Genel Sekreteri BU lent Ecevit, Milletvekilleri ve bütün sendika başkanlan ile Türk tş yönetıcilerinin de nazır bulunduğu jübilede, Sendika Başkanı Mustafa Şahin, Demirsoy' un kişiliğini belirttıkten sonri boynuna karanfilden yapılmıs kolye takmış, Anayasa, Turk Is Tüzüğü ve bir de gümüsten yapılmış Ukör takımı nediye e t miştir. Demirsoy, yaptıgı kısa kotnı^mada, bir zamanlar ışçılerin hakir göriildügünü, fakat memleket kalkınmasında ışçilerin büytık payı olduğunu belirterelc, «20 yıldan beri sendikacf olarak, işçilerimizin gösterdiği güven.e onlsra ve aziz milletimi'ze hiımet ettim. Sendikarılık çileli bir meslektir. Fakat gösterilen nriJven, insana bütün çileleri ve gijçlükleri yenmesl için yetmektedir» demiştir. Askerî Ceza Kanununu değiştiren taslak yeniden tetkik edilecek TAKSİMTJE YAPILAN 2. UYAMS MİTİNGİ ADALAR KIZIUY KONGRESİNİ 100 KİŞİ MiLUYETÇı GENÇ i Önceki gün Ankara'da dü/«nlenen «Anayasa Mitingi» nde, olaylar sırasında polis tarafından yakalanan 11 kişi dun mahkeme>e sevKedümUtir. Dördu Orfa Ooğu Teknik Üniversitesi Öğrencisi olan 11 kışi arasında bir Tapu ve Kadastro memuru, iki hö ve bir de İlâhiyat Fakültesi öğrencisi bulunmaktadır. Resimde «Anayasa Mitingi» ni önlemek amacı ile mitingcilere hücum edenlerden Milliyetçi ve Mukaddesatçı bir genç (!) görülüyor. Fotoğraf: Mustafa İSTEMİ BAST1 Kızılay Adalar Şubesı Kongresi dun Kızılay'a uye olmayan ve «Allahsıılara ölüm» dıye bağıran 100'ü aşkın mutecaviz tarafından basümış ve Kızılay üyelerinden biri yaralanmıştır. Olay, saat 11.00'de toplanan kongreye katılmak ısteyen bir grupun, kongre idarecilerı tarafından içeri sokulrnaması ile baslamış, gruptaki kişilerın Kızılay üyesı olmadığını goren idarecıler, «Üye olmayanlar giremez» dıyerek bunlan salona almak istememişlerrfır. Buna rağmen, bazılannın tabanca taşıdığı iddia edılen ve çoğu genç olan mutecavizler, ıtış kakış ıle salona girmeyi başarmışlardır. Kızılay üyelerinın sandalyelerıne otura(Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) Ankara Belediye Reisini bıçaklayan HÂDİSE ÇIKARTMAK İSTETENLER ALANA SOKULMAYINCA MÎTÎNGÎ UZAKTAN PROTESTO EDEBtLDlLER unün notiorı Doğrusu Avni Alnıak'ı hem kendi eşi hem de Halil Sezai Erkut'un eşi suçladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) nkara Belediye Başkanı Halil Sezai Erkut'un eşi Hamiyet Erkut ıle, Başkanı bıçaklayan akrabası Avni Alnıak'ın eşi Fikriye Almak dün ortaklaşa düzenledikleri bir basın toplantısuıda, yaralama olayuıın içyüzünü aniatmışlar ve Avni Almak ı suçlamışlardır. Fikriye Almak olayı şoyle anlatmıştır: «Hamiyet benim elimde doğdu. Nasıl kocasını elinden alırun? Kocam 28 gündür siyatikten rahatsızdı. Bn sebeple Lâbruim gibi uyuşturucu bir takun ilâçlar alıyordu. Sinir sistemi de öteden beri zaten bozuktu. Aynca, 8İnir tedavisi de görüyordu. Kendisini Dr. Reşat Yaşat tedavi ediyordu. Haftada iki gün sinirleri için kendisine iğne yapıyordu. Dün gece saat yedi, yedi buçukta yatmıştık. Saat dokuz, dokuzbuçukta kapı çalındı. Avni' nin kulağı ağır işitir. Kendisiıu uyandırdım ve zilin çalındığını söyledim. Kalktı, kapıya gitti, Fakat açmadan döndü. Zilin çalınmakta devam ettiğini söyledim. Ben geliyonım kapıyı sen aç, dedi. Ben bir yandan giyinirken o da bir yandan bir şeyler anyordu. Entarinin bir kolunıı (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) ANKARA, (Cumlmriyet Bürosu) Yüksek Askeri Şura'nın 19 Şubat Pazartesi günündenberi aralıksız devam eden toplantılarında 353 Sayılı Askerî Yargı Kanunu. 351 Sayılı Asker! Hâkımler ve Savcılar Kanunu, 477 Güler yüzlü insanlar Sayılı Disiplın Mahkemeleri Ka Kongrede bulunan Çalışma Banunu, 127 Sayılı Askeri Yargıkam A. Naili Erdem, delegelertay Kanununun dört yıllık tatden iki kişıyi mikrofona dâvet ebikatında, 1632 Sayılı Askeri Ce derek soal sormalannı istemış v« za Kanununun bugune kadarki onlar» verdigi cevapta «Türldye tatbikatında gSrülen aksaklıkla güler yüzlü insanlann memleketi M giderilmesi için düzenlenen olacaktır» demiştir. tasarı taslaklan müzakere edilBakan konuşmasuıda, Bakanljmiştır. ğımn çalışmalan ve vatınmlar Nitekim, önceki gün, Millet konusuna da degınerek, «Yat^ Meclisinde, Milli Savunma Banmları artırmakla yeni is sahakanlığı bütçesimn müzakeresi lannın açılması saglanacaktır. sırasında sorulan cevaplandıran Türkiye kalkınma volundadır ve Bakan Topaloğlu 1961 yıhndanbu yol, bizce iyi yoldur. Dün han beri çıkanlan kanunlann dcrt gi noktada idik. bugün nereye yıllık tatbikatındaki aksaklıklar geldik» demış ve karayolu ile Kanunundaki Türkiyeyi bir ucundan bir uou la Askeri Ceza aksaklıkların düzeltilmesı yonu katetmenin mümkün olduğunu lunda, Şura'da görüşmeier yasöylemiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Erdem vergi konusunda da, «Kanundan korkan, AUaiımdan korkan ve Peygamberinden utananlar, vergi bordrolanm do§ru doldururlar. Vergisiz hiçbir hükümet, devlet yasiyamaz.» şeklinde konuşmuştur. Gerici ihtilâl teşebbüsü CHP Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Ecevit, Adalet Partisi iktıdarım «Gerici ihtilâl» teşebbüsünde bulunmakia suçlamış, «Biz İhtilâl tehditleri ve telüikeleri altında bir Türkiye istemiyornz. Silâhlann şölgesi altmds da yasamak istemiyoruz» demıstir. Bülent Ecevit Deri l ş Sendikasımn kongresmde ve İzmıt' te CHP îşçı Komıtesuıin Kuruluş toplantısuıda konuşmuş, Demirel'in, ortanın solunda bir düzen değişikligme daır yaptıklan (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) ' i MECLIS'TE MONTAJ SANAYil TAR1IŞILDI Askerî yargı hükümlerinde Anayasaya aykırı değişiklik teklifleriıtin yapılmayacağım sa>m Ahmet Topaloğlu soylüjor. Bu teminata inanmak •\e guvenraek gerekir. Zira tasarılari hazırlayacak olan Millî Savunma Bakanlığıdır, sayın Bakan «Ben boyle değisikliklere karşıyım» dedikten sonra raesele joktur. Birkaç giındür devam eden haberlerden ve sayın Topaloğlunun demecindcn cıkan anlam şudur: Bir takun teklifler Askerî Şüra toplantısına getirilmis, üzerinde gönişmeier >apılmıştır. Aocak tckliflerden Anayasaya aykın olanlar yeniden incelenmek, ve ilgiü kurumlann mıitalâalan da alınmak için geıi bırakılmıştır. Aslına bakılırsa. zaten Askerî Şura bir nihaî karar organı değildir. Şuranın gorevi. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin hizmet ve ihtiyaçlarına ait sorunları istişarî mahiyette müzakeresi ve verilecek kararlann uyguIanması hakkındaki lekliflerin temennilerin Milli Savunma Bakanhğı kanaliyle hukumete aktarılmasıdır. Kısacası Askerî Şura, daha çok teknik ve yetkisi sınırlı bulunan yürütmeye yardınra bir organdır. Şu hâle göre Şuranın gorüşeceği konulann da sınırü olması hem mantık, hcm de hukuk gereğidir. Çünkü Silâhlı Kuvvetlerin hizmet ve ihtiyaçlariyle ilgili bulunmayan konular ele alınır, üzerinde görüsme açüırsa, hele bu gorüşmelerde varılacak kararlar teklif şeklinde de ols»,' Hükumcte bildirilirse o zaman sorumlu yürütroe organının yetki sınırlan zorlanmış olur. Denilebilir ki kişiler \eya özel kurumlar bile bir takun kanun tekliflcri hazırlayabildiklerine ve bunları Bakanlar Kurulu yoluyla, Parlâmento iiyeleri eliyle yasama organma intikal ettirebildiklerine göre neden Yüksek Askerî Şuranın teklif yetkileri sınırlansın? Dk bakışta bu mantık doğru gibi görünür. Ne var ki Türk Silâhlı Kuvvetlerlnin durumu, Anayasa içindeki yeri, görevleri böyle sofistik bir mantığı kabul etmeyecek kadar başkadır. Çünkü Silâhlı Kuvvetler millî güvenliğinıizin bekçisidirler. Binaenaleyh kuvvet olarak politikanın dışında kalması, iç çekişmelerde taraf tntmaması, hele polemiklere kanştırılmaması. yıpranmaması gerekmektedir. Zaten Anayasa bu espri içinde onun goreviîıi tâjin etmiş. Başkomutanlığının T. B. M. M. nin mânevi varlığıııdan ayrılmamak kayıt ve'şartijie Cumhurbaşkanı tarafından temsil edileceği hükmünü getirmiştir. Üıerine yüklenen milli güvenliğin sağlanmasından ve savaş hazırlıfmdan B. M. M. ne karsı soramlu olan Bakanlar Kurnludur. Bu bakundan Yüksek Askerî Şura meselâ Anayasanın temel haklarla ilgili hükümlerine aykın bir teklifl görüsürse elbette bu gdrüşme, kamu oyuna intikal edecek, görüşmelerln lehinde aleyhinde tartışmalar başlayacak, dolayısiyle, Tüksek Askeri Şura kavramı içinde, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin adı iç çekisınelere sürüklenmek durumuyla karjı karjıya kalacaktır. Nitekim son günlerde sivillerm Askerî Mahkemelerde yargılanması sınırlannı geniş.letmekle ilgili istekler böyle bir tartısmayı açmıştır. özgürlük ortamında açması da gayet tabüdir. Kanaatimizce meselenln çözüm yola sudur: Özellikle Anayasayla, Anayasanm temel haklariyle sfirtüsen vey« «urtüşmesi Ihtünall bulunan istekler ve teklifler Yüksek Askerî Şuraya getirilmeden önce Milli Savunma Bakanlığı nzmanian, ya da ilgili organlar, meselâ Askerî Yargıtay tarafından göz^en geçirilmeli ve ancak, üzerinde mutabakata varıldıktan sor/a Şura giindemine alınabilmelidir. Günumüzde artık herkesln her şeyi bildiğini iddia etmesi imkânnzdır. Hele Anayasa Hukuku gibi, Ceza Hukukuyla Anayasa arasındakl llişkiler gibi onemll konularda, ne böyle bir iddianın. ne de hislerin, (übjektU görüşlerin yeri olmak lâzımdır. A ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisinde dün Sanayi Bakanlığı bütçesi görüşülmüş ve özellikle montaj sanayii üzerinde durularak bu sanayi ürünlerinin pahalı olduğu belirtilmiştir. CHP Grupu adına konuşan Muammer Erten, Profesör Berill'in ra porundan söz açarak ikinci beş yıllık plânın dış finansman açığımn beklenenin üzerine çıkaracağını be lirtmiş, AP iktidarınm yanlı? nokta dan hareket ettiğini öne sürmüş, ka mu yatırımlarının önemine dikkati çekmiştir. Karma teşebbüslerden vaz geçilmesini isteyen CHP sözcüsü iktisadi devlet teşekküllerinde yanlıs (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Vietnam sergisini AP'liler bastı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TlP Altındağ teşkılâtı tarafından Altmdağda açılmış bulıman ve «Vietnam vahşetini» gösteren sergide dün kavga çüonış, ellerinde demir çubuklar bulunan bazı şahıslar, sergiyi açanlara saldırmışlardır. TlP üyeleri, kendilerine saldında bulunanlara karşı, buldukları sopalarla karşı koyunca, kavga, bir arbede halini almış, taraflardan 6 klşi hafif şekilde yaralanmıştır. , Polis, kavga çıkaranlann AP'U bazı şahıslar olduğunu tespit etmiştir. Polis, AP'lilerden 6. TlP lilerden 10 kişinin iladesini almış tır. DUNDEN BUGUNE Bir öye "ben masonum,, deyince GP kongresi karıştı Fikret OTYAM ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Seçımlerde diğer partilerle «Kos» l«r gibi kafa kafaya tokuşacaklarını ilân eden koç işaretli Güven Par tisinin Ankara ll Kongresinde dün bir llçe Başkanı: «Kahrolsun siyonizm, kahrolsun sosyalizm, kahroliun masonizm» diye bağırdı ve ekledi: «Yasasuı Güven Partisiii» Delegeler de «yaşasın» çektiler Çekbler ama, tl müteşebbis yönetinı kurulundan emekli General (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) « Hamido »ya cezo ANKARA (Cumhurivet Bfirosn) AP Millet Meclisi Grup Yönetim Kurulu dün toplanarak «Hamido» namıyla mâruf Hamit Fentoğlu'na bir «ihtar» vermeyi karar lastırmıştır. Karar, Hamido'nun gerek Meclis içinde, gerekse Meclıs dışmdaki uvjun'uz davraxu| lanndan doıa>ı aiııunı;Uı. Sükan "kaliteli persone/e ihtiyacımız var,, dedi RIKKAT KÖKNAR GAZÎANTEP, (özer ÖZTEP bildiriyor) «Türk Belediyecl. ler Derneği» nin ikinci gunkü toplantısuıda, dün, bir konuşma yapan Içişleri Bakam Dr. Faruk Sukan, «Biz, içtimaî adaieti, vatandaşı sefalete değil, refaha götürmekte görüyoruz. Kanunlann DTguJantnasmda yeterli ve kaliteli personele ihtivaç vardır» demiştir. < Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Otomobif/ı miting yann yapılacak Motorlu araçlardan almacak yeni bir vergiyi öngoren kanun tasansını protesto etmek amacı ile Türkiye Oto Sahipleri Sendıkası yann Taksim Amtı önünde bajlayacak bir «OtoraobilH miting» duzenlemistır. Miting dnlajısı ıle bır bıldırı yayınlayan sendika, kaldınlan 6 lirahk yrl vergı?ının 200 mislinin şö" furun sırtına yuklendiSini üeri (Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) ECVti Ü Çorşamba günü CUMHURtYBJ'te FİKRİYE ALNIAK VE HAMİVKT ERKUT Dl'V YAPTUOARI ÜRTAK BASIN TOPLANTISINDA.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog