Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Sayın Okuyncular; Sızlere En Güzel Eserimi Sunuyorum. NEVİL SHTJTE AŞKIN GUCÜ ÇIKT1 * Bütıin kitapçılarda ABAT KİTABEVİ: Ankara Cad. No: 45/10 Günçer Han, İstanbul Tel: 27 65 22 Reklâmalık: 776/1874 umhuriyel KÜBUCüSU: TUNUS NADÎ yya AYDEMIR RAYAN bu saheserinulacaksınız. > Şevket de çağtm:2n» ve rifcde; \ REMŞİJgABEVİ âncüi: ^572/1884 44. yı/ tayı 15*55 Telgraf ve mektup adre«h Cumhuriye* İstanbuJ Telefonl»: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 42 Posta KutusuJ Istanbul No 246 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Paıar 25 Şubof 1968 ASKERÎ CEZA KANUNU, BASINA DA TEŞMİL EDİLİYOR Coplar ve kancalarla Ankara'dakı dünkü çatışmadan bir görünüş G. Kurmay Başkanlığının teklifini Şura onayladı «Anayasa Mitingi»nde kavga çıktı nci ADAM 8'i ağır 50 yaralı var Sah Arif TERZİOĞLU ANKARA Yüksek Askeri Şura'da, değişiklik vapüması tasarlanan kanunlann maddeleri kadar; toplantı gündemi, giindemin hazırlanması ve üyelere dağıtılmasındaki süre de, tartışmalara sebep olmuştur. Şura toplantılan, yıllarca önce düzenlenen bir (Talimat emri) ile yürütülmektedir. Bu (Talimat emri) ne göre, Şura, gündemine alınacak maddeler, konular, taslaklar veya yönetmeliklerin üç ay önce Sekreterliğe verilmesi, toplantı tarihinden bir ay önce de Şura üyelerine dağıtılması gerekmektedir. gençlere hücum edildi, Yazan: 1950 1964 ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bazı öğrenci kuruluslan tarafından dün düzenlenen «Anayasa Mitingionde olaylar çıkmış, binlerce kisiUk topluhık halinde Kurtulus alanına gelen gençlere, meydanda daha önceden tertibat ahnış 300 ki«.i kadar bir grup; ellerinde tahu cop, demir kancalarla saldırnuslardır. Olay sırasında 50'ye yakın genç, baş ve yüzlerinden yaralanmıştır. Yaralılardan 8'inin durumunun agır oldugu ve çeşıtlı hastanelere yatınldığı öğrenilmiftır. Bunlardan Reşit Oğuz il» Metin Turgut, Ortadogu Teknık Üniversıtesı bğrencisi olup, Hacettepe Hastanesin3 yatınlmıştır. Metin Turgut'un komada oldugu bıldırilmiştir. Ayrıca, Toplum Polisi Müdurune hakaret ettıklerı gerckçesıyle 15 kışi. nezarete alınmıştır. Bunlar, bugün mahkemeve sevkedılecektır. Akıl Ve Baş ı ^ aşbakan, eline kSgıdı ka| B l lemı almış, A.P. Grupa J P J üyelerinin yaşlarını birer ^ ™ ^ birer alt alta yazıp toplamış. Bunu üye adedine bölmüş. Şimdi Meclis kürsüsünden öğünerek ilin ediyor : A.P. Grnpânan ortata» yaşı kırk be?tir. Bls cnmhuriyetle yaşıt olan genç kuşagın temsilcileriyiz. Biz Atatürkçüyüz, ilericiyiz. trticaa taviz vermek bizden bekleneme» ! Bu savonm» mantıgına katılmadığımızı söylemeliyiz. tnsanların ilericiliğinı ve gericiliğini kafa kâğıdına bakarak, «Bn, cumhuriyetten önce doğmnştur, gericidir; bu, cumhnriyetle beraber doğmaştur, Atatürkçüdür, ilericidir..» diye ölçmek mümkün olsa idi, bugün gerçekten henüz kırk besine varmamıs bulunan bütiin politikacıları yurdumnzda aydın tikirlerin parlak temsilcileri olarak bağrımıza basmaraıı gerekirdi. Aynı nantığa göre, Atatürk devrimlerine yürekten bağlı, O' nun yanında memlekete hizmet etmis eski kuşakların tutumunu da izah etmek güç olurdu, Oyle ya, bu adamlar curahuriyetten önce dünyaya gelmislerdir. Kimilcri pek yaslanmış olan bu kusağın temsilcileri, nasıl olur da 45 yasındaki A.P. Grupu üyelerine karşı hâlâ ileri sayılan bir ülküniin savunuculuğunu yapabilmektedirler? lşin aslınm bakarsanız, «akıl yasta değil bastadır» diyen ataîarımız doğru söylemislerdir. Bir kez deviet hizmetinde yönetici bir görev almak için 45 yaş hiç de bir gençlik belgesi sayılamaz. Bırakalım, kurulu bir düzenı doğru dürüst yürütme ışini, milletine zaferler kazandırmıs kahramanlar arasında taribe çok daha genç yaslarda adını geçirmıs olanlar vardır. Fatih Sultan Mehmet 22 \asında tstanbul'u fethetmıstı. Napoleon 26 vasında general olmustu. Atatürk Anafartalar zaferinı kazandığı zatnan 35 >asında ancak vardı. 11lusal Kurtulus Savasını yöneten komuta heyetinın yas ortalaması da kırkın altında idi. I.vet. akıl yasta dejıl bastadır ve ınsan. damarlarındaki kanın atıs temposu rtlçüsünde çençtir. Bugün H5 vasında bir eski komutan, bir tecrübeli devlet adamı kalkar da kafa kâğıdında 1925 doiumlu olduşu vazılı bir Hükümet Baskanının hatalarını bir bir \üzüne karsı sövler. onu nyarmava (.•alısırsa, bu eski komutana verilecek cevap «Ben cumhurıyet vocu|uynm» mantığına sığınmak olmamalıdır. Birtakım politik çıkar besaplarını örtmeye çalısan bu raantık çürüklür ve çürüklüğü ortada sırıtıp durmaktadır. Bugün cumhoriyetten sonra dünyaya gelmıs nice yobazlar eamilerde, Kur'an kurslarında, tmam • Hatip Okullartnda Atatürk devrimlerı alcyhine sistemli bir propaçandanın plânlı faaliyetini yürütmekte, cumhuriyetin lâiklik ilkesini temellerinden baltalamakta ve Seriat düzenini geri getirmek gayreti içinde hırsla çalışmaktadırlar. Başbakanm görevi, bnnlara karsı ilgili bükumet otoritelerini harekete geçirmektir. Bn da ffiS bir »ey degildir. tsmet tnö Bu defakl gundem, bugüne kadarkı Şura toplantılarında gorulme.nış dertcede yüklü olmasına rağmen, ancalc toolantı tarihinden 4 gün önce Sura uyelerıne, beş gün önce de M'.ill Savunma Bakanlığına veril»ntştir. Bu sebeple ne üyeler, ve ne de Milll Savunma Bakanlıgı uz> manlan. Genel Kurmay Ba»kanüğiDca düzenlenen değifiklıklen gereği gibi incelemek imkânını bulamamıçlardır. Bu durum Şura üyelerl arasında tartışma konusu olmu?, bu derece süratli hareketin sebeplerinin traştınlması ıstenmıçtir. ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR BEYAZ IHTILAL BAYAR MUAMMASI ÇANKAYADA TELÂS YENİ İNSANLAR • • En çok tarüşılan madde Yüksek Askeri Şura'nın bu defakı toplanUiinda «o çok tartı$ıla« madde Asker! Ceza Kaoununun 96. mtddtiinde yapılmak istenen değişikliktir. (Arkası SB. 7. Sü. 2 de) Miting ve olaylar Saat 13.45 de Tandoğan aianında toplanan mitingi tertipleyen kuruluşlara mensup gençler tstasyon caddesi, Samanpazarı, Cebecı yollarını izleyerek konuşmaların yapılacağı Gürsel alanına doğru yürüyüşe geçmişlerdir. Gençlerin ellerinde şu dövizler bulunmaktaydı: (Arkası Sa. 7. Sü. 3 dc) Savunma Bütçesi görüşüldü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MUlet Meclisinde, dün, Mılli Savunma Bakanlıgı butçesı g o rüşülmuş, gruplar adına yapılan konuşmalarda NATO konuiu ele alınmış, aynca, son Yüksek Askeri Şurada, askeri yargı üe ılgili olarak alınan kararlar Uzertnde sorular vöneltllmiştlr. MENDERES ve... KENDİSİNİ ANLAT1Y0R Bugün sayfamızda İDDİAYA GÖRE SEBEP, AÎLE MESELESİ: «BMIMHİ Sükan: "Türk idari cihazı hastadır..,, GAZtANTEP (özer ÖZTEP blldiriyor) Türk Beledıyeciler Demeği tarafından düzenlenen «4. Belediye Başkanlan Bölge Toplantısı» dun sabah senrımiz Erkek Sanat Enstitüsü salonlarında başlamış ve bir konuşma yapan Içişleri Bakanı Or. Faruk Sukan, «Türk idare cihazının hasta olduğunu» soylemiştır. * Sopalaıla birbirinin üzerine hücum edenlerden bir grup.. Tenkitler CHP Sözcüsü Ferda Guley, Denız Kuvvetlerimize daha faz]a pay ayrılması gerektiğini öne surmuş, Amerika ile yapılan dolaylı saldırı anlaşmasının iptâlını ve stratejik nukleer silâhların Turkiye'den çıkarılmasını istemiştir. Sözcü, ayrıca. «Yüksek Askeri Şura'd» Anayasa'y» aykırı kanun defişiklikleri ve teklifleri, gerçekten müzakere edilmiş midir?» d*emiş ve Savunma Bakanlığı'nın bu konudaki goruşunü istemistır. (Arkası Sa. 1. Sü. 1 de) , «Y» kaldınlmalıdır 10 il, 81 ilçe ve 55 kasaba belediye başkanı ile 5 valı ve çevre kaymakamlanna hitap eden İçişleri Bakaru Sükan, beledıyelerin merkezden idare sıstemınden şikâyetlerme hak vermış «Halen yü rürlükte bulunan «İdarei Umumiyei Vilâjet Kanunu» ve belediye kanunlan ile özel idare kanunu, köy kanunu, 1968 Türkiyesinin şartlarına cevap vermekten uzaktır» demiştir. Türk idare cihazının hasta olduğıınu da söyliyen İçişleri Bakanı, 1930 yılında getirtilen Amerıkalı uzmanın idarl cihazı inceledikten sonra, şöyle dediğini hikâye etmiştir: «Siz (Y) yi kaldırmadıkça, idarede bir düzelme olamaz.. Bu (Y) sudur: 1 Yok, 2 Yarın gel, 3 Yavaş yavaş...» • "Kocabaş,, öldü ANKARA. (a.a.) Atatürk Sanatoryumu Goğus Çerrahisî Semsı Sefı Operatör Dr. Mürşit Koryak'm akciğerini değiştirdiği «Kocabaş» isimli köpek, dün akşam damarlannda kan pıhtılaşmasından olmuştur. «Kocabaş», ameliyattan sonra 71,5 saat yaşamı^tır. Ankara Belediye Reisıni bir akrabası bıçakladı Erkut'un durumu ağır Sanık emekli veteriner, kendi eşini de vurdu . ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Belediye Başkanı Ha111 Sezai Erkut, dün gece karısının akrabası olan Avni Almak adında emekli bir veteriner tarafından, bir aile geçimsizliği sebebiyle bıçaklanmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılnuştır. Erkut'a hastanede âcil tedavi uygulanmış, kan verilmiş ve doktorlar, şimdilik tehlikeli bir durum olmadığını söylemislerdir. Bayar'ın kurduğu kulübün kongresi yapıldı Celâl Bayar ve eski DP'lilerın 2 ay once kurdukları «Bizim Ev Kulübü» nün kongresi, dün ya pılnuştır. Bayar'ın da izledıji kongrede, Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun ruhları için bir dakıkalık saygı duruşunda bulunulmuş, ölen Yassıada hükümlülerinin eşleriyle annelerinln «Şeref tîyesi» olması kararlaştınlmıştır. Kulübün, 282 üyesi vardır. KulUbe Uye olan Topkapı olay lan hükümlüsü Kadriye Caymaz, gazetecilere kendisini «Topkapı Canavan» olarak tanıtmış, «Kulübe de üye oldum, srtık ba na kuyruk diyebilir misiniz?» diye sormuştur. 25 dakika süren kongrede, 1dare Kuruluna Settar llksel, Nafiz Tahralı, Ali thsan Gtimoy, Haluk Çulha, Ali Harpntln, Hflnmettin Çindornk v« Scfer Gftksel seçılmişlerdir. Olay.. Olay, saat 21.30'da, Gazi Mahallesinde Eti Kooperatif Evleri A blok 11 numaralı daırede oturan emekli veteriner 61 yasındaki Avni Alnıak'ın evinde geçmiştir. Belediye Başkanı Erkut ise, aynı apartımanın 4 numaralı dairesinde oturmaktadır. Avni Alnıak'ın eşi Fıkriye Alnıak, Halil Sezai Erkut'un hanımı ile akraba olmaktadır. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Eşi; Ingîliz İşçi Partisinin ' eski Lideri BEVAN'ın . öldürüldüğünü îddia etfi (Dış Haberler Servisi) LONDRA * ngiliz Sanat Bakanı ve İşçi Partisi eski Başkanı Bevan'ın dul eşi Jennie Lee, «Aneurın Bevan ölmedi, öldürüldü» demış tir. Lancashire'da lnşa edilen ve P şinin adını taşıyan bir huzur evı nin açılış töreninde konuşan Ba yan Lee şunlan eklemiştir: «Konuşmak istemediğim bar.ı seyler var. Bir gün bütün ger çekler ortaya çıkacakj» Bayan Lee'nin konuşması, Lon dra siyasl çevTelerinde heyecana sebebiyet vermiş ve Lee'nin kimi lm& ettigi sorulmaya baslanmıstu. Ancak Jennie Lee'nin sözleri(ArkMi Sa. 7. Stt. 8 de) I ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Meclis Maliye Komisyonu Başkanı Çankırı MiUetvekılı Tahir Akman (AP), emekli aylıklarının arttınlması konusunda. gerek kendısi tarafından verilen kanun teklifi, gerekse Meclis 'te yapılan diğer çalışmalar hakkında dun bir açıklamada bulunmustur. Akman, kendı kanun teklifinin sıvil memurlarla subaylann arasında bir paralellık saflamak üzere hazırlandığını belirtmış ve özetle şunlan söylemiştir: «Mevcut Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir meranr 30 yılda emeklilik hakkını kaîanır. Avrıca 1963 te çıkarılan bir kannnla, bn kanunun nesri tarihinde 20 yılını dolduranların 25 yılda emekli olabileceği hükmü getirilmiştir. Bizim teklifimizde emeklilik yas hadlerin[ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Turkıye ile Bulgaristan arasında uzun bir süredir «parçalanmı$ ailelerin birleştirilmesi» ile ilgiiı olarak «sınırlı göç» konusunda yapılmakta olan muzakerelerin sonuçlanması uzerıne varılan anlasmanın temel ılkelen dün Ankara ve Sofya'da açıklanmıştır. Bulgaristan'da sayılan 300 b:n cıvarında olan Turklerden 10 30 buı arasında bir kıtlenın Türkıye'ye goçune ımkân veren anlaşmanın temel ılkelen, özetle şu noktalarda toplanmaktadır: ıT) 1952 yılınd kadaı Türkıje'ye göç etmiş olan Türk asıllı Bulgar vatanda^ları ile aılevı ve akrabalık bağları şu şekılde olan Turk asıllı Bulgar vat^ndaşları Turkiyeye göç edebıleoeklerdır: • Ana, baba, büyuk ana ve baba ve bunlarm ana ve babaları, • Kan, koca, • Çocuklar, torunlar ve bunla(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) EMEKLİ AYLIKLARININ ARTNASI KONUSU, AP GRUPUNDA GÖRÜSÜIECEK ' Bulgaristan'la Göç anlaşmasının esasları, dün açıklandı Genç bir kız, ilkokul öğrencisini boğdu KONYA Karaman ilçesinde genç bir kız, kendisine .Fahişe» dıyen ilkokul öğrencisi bir kızı sokak ortasında boğarak öldürmuîtür. Fabrika İ^ÇLSI 18 yaîindaki kaatil Aliyt Sarı, tutuklanmııtır. öldürulen oğrencı OÜ1MT«O GUıtnU. 14 OSMANİYEDE İKİ DİNAMİT PATLADI ADANA, (Cumhuriyet Biirosu) Bir süre önce ırtıcaı bir olaya sahne olan üsmaniye ilçesinde oncekı gun, bın sabahın erken saatlerınde dığen iaat 21 sıralarmda ikı dınamıtleme olayı cerejan etmış, ölen olmamışsa da patlamalar çevrede korku ve heyecan yaıatmıstır. (ArkMi Sa. 7. Stt, 1 de) NADtR NADt (Aıkası &a. 7. Sü. 5 de) «BtZİM EV KULÜBÜ.nün 2$ dakika süren dünkü kongresinde Maaderei, Polatkan ve Zorlv İçin ı s y p dnnıan Tapılıysr . (Fotograf: Selçuk AYBATAR) BEVAN VE KARISI JENNtE LEE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog