Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

KİTAPLIĞINIZA YENİ BİR SAHESER ROMANLAiCî yeni basılanm sunar! ö • STHNBECK £ > SABAH YILDIZI (3d AŞK UĞRUNA ERGUVAN AĞACI cndb^) H A R P v e S U L H (5 bası) DİRİLİŞ (2nci bası) CENNET Y O L U a bas» " umhuriyet KURUCDSU: YUNUS NADÎ Eserimi Sunuyorcm. NEVİL 8HUTK s a ğ l a m b e ı cılth./ T Y A Y I yaldızlıkabartma ?GSjVEN NEV I 44. yıi sayı 15652 Telgraf ve mektup adrest: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: lstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cumartesi 24 Şubot 1968 Tekriri müzakcre talebi üzerine Askerî Şura dün yeniden SEVKET SUREYYA toplondı ÂNKARA 2. flDflM 17 hinden fazla öğrend okuma yazma öğrenmeden iist sınifa geçmif 1950 1964 (Cumhuriyet Büıosu) diyorlar? "Bu tasavvur, rejimimizi Anayasa dışı bir yolla değiştirmedir,, Askeri vargı kanunlarında, Askeri Ceza Kanunlannda yapılmak lstenen değışıklıklerle ılgılı olarak, Istanbul ve Ankara Ünıversıtesı oğretım uyelen goruslerını açıklamışlardır. Prof. Bahrı Savcı, >apılmak ıstenen değışıklıkler ıçın, «Bn yeni »asavvur Anayasa düzenimizi \e binaenaleyh rejimimizi Anayasa dısı bir yolla değistirme, başkalastırma teskil eder. Parlâmentonun dikkat nazarını buraya cekerim» demıştır. Yüksek Askeri Şuranın askeri yargı kanunlannda değişiklik yapmak suretiyle, askeri hâkim ve savcıları Genel Kurmay Başkanlığma bağlama yolundaki çabası Askerî Ceza Kanunundaki değisikliklerle de Türk Ceza Kanununda yer alan bir kısım hükümleri Askeri Ceza Kanununa aktarma çalışmalan kamu oyunda, tepki ile karşılanmıştır. llkokullarda yönetmeük ve eğitim sistemi değiştiriliyor Şükran SONER Ikokullarda birinci ve ikinci suııflarda kalmadan sınıf geçılmesinl 8ngoren yonetmenlık, onumuzdeki ders yılmda değıştırılerek, tekrar unıfta kalma sistemi konulacaktır. Öğrend velilerinin her geçen gun »rtan sikâyetleri karşısmda Türklyedeki bütün ilkokullarda inceleme yapan Milli Eğitim Bakanlığı sınıfta kalmama yüzunden 17 binden fazla öğrencinln okuma yazma bılmeden ikinci ve üçüncu sınıflara geçtiğini tesbit etmiştır. Bakanlık müfetti«leri okoma yazma bilmiven ikinci ve uçüncii sınıf öğrencilerinin. bu sınıflardakl normal oğretimi aksattığuıı, oğretmenlerin bu yuzden normal oğrencilerin seviyesine gore ders veremediğini ve müfredati gereği giANKARA, (Cambariyet Bürosu) bi uygulayamadığını tesbit etmisDun, Avbar'ın başkanlığında lerdlr. Dığer taraftan okuma yazolağanustu toplanan TÎP Merkez ma öğrenemeden sınıf geçen oğYurutme Kurulu, yaymladığı rencilerin velileri de durumdan si bıldınde. «TtP hakkında berhankâyetçidirler. Tahmınlerin aksıne smıfta kalmama sistemi başaıılı so %\ bir sornsturma açılmadığını* nuç vermemış, okuma yazma oğbıldırmıştır. renmeden sınıf geçen öğrencı yeni Bildırıde, «Bunlar, tamamen sınıfına intibak edemedığınden oyalandır, iftiradır. Bn iddialar, kulla ilgisi büsbütun kopmuştur. her seçim arifesinde ileri stirülÖğretmen ise hem okuma yazma oğ müs, kamo oyn aldatılarak parrenemiyen öğrenci ile gerektiğı gı timirin seçim şansını kırma yobi ilgilenememiş, hem de normal luna gidilmek istenmistir. Elleprogramı diğer oğrencılere gerekrinde gerçekten delil olsaydı, tiğı gıbi uygulayamamıştır hükumet veya AP olarak dâva açma yoluna giderlerdi, Siyasi Şehrimizdeki ilkokul öğretmenPartiler Kanunu bu yetkiyi tanılennin muşterek toplantısında yamıştır. Ama onlar; bnnu vapmapılan açıklamaya göre, önumüzdemış. vapamamıglardın denılkı ders yılından itibaren sınıfta kal mektedır ma sistemi yeniden uygulanacaktır. Bakanlık müfettit raporlanna day» Bildlriier rularak prensip olarak «ldığı bu ka «Mnstafa Kemal Dtrnefi» ile rarı ders yılmın yan«ı geçmış ol«Türkive Esnaf ve Sanatkârlar duğu için bu yıl uygulamayı uyKonfederasyonn»; dun bırer bılgun gonnemi}tir. oTırıyle, Meclıs'teki son olayları (Arkası Sa. 7. Sfl 2 <1e) (Arkası Sa. 7 Sfl. 7 de) AYDEMİR I ANLATIYOR Bu arada, Şura çalışmalannın, Perşembe gunü bıtmış olduğu, Radyoda yapılan teblığlerle açıklanmasına rağmen. dun sabah devam etmıştır. Öte yandan, bir kısım Şura üyeleri. Askeri Yargı Kanunlarında ve Askeri Ceza Kanununda yapılmak ıstenen degışıklıktere karşı olduklannı belırterek, (tekrıri rnuzakere) talebınde bulunmuşlar ve dun yeniden toplanarak ıtıraz edılen kanunlan gonişmuşleniır. Ancak, alınan kararlar hakkında belırlı bır açıklamada bulunulmamıştır. îiP hakkında herhangi bir soruşturma açılmamışlır,, İtirazlar Bir iddıaya gore, kamu ovundakı tepkılerı goren bazı Ş'ira uyelen. gerek Askeri Yargı Kanunlannda, gerek Askeri Ceza Kanununda yapılmak ıstenen değışıkhklenn kımın taratından duzenlendıgını bılmedıklennı açıklamışlardır. Askeri Yargı Kanunlarıyla, Askerî Ceza Kanununda yapılmak Istenen değisiklık bazı hükumet üyeleri arasında da tepld ile karşılanmıştır Bu arada, bır huk'imet yetkılısınin, «Ben bu tekliflerin Meclise götürülmesinde caba sarfedemem» dedıği ileri sürulmektedır. (Arkası Sa. 1. Sfl. 2 de) Ürek, bugün Kıbns'a gîdıyor £ Makarios'un karanna göre Savunma Bakanı Ada'ya girebilecek, fakat çıkamıyacak.. ANKARA, (Cumhunyet Bürosu) Bu sabah Lefkoşe'ye donecek olan Kıbrıs Savunma Bakanı Osman Orek, beraberınde Turk Topluluğu Meclıs Başkanı Rauf Deructaş olduğu halde, dun saat 14 40' da once Başbakan Demırel ve sonra Dışışlen Bakanı Çağlayangü ıle bırer saat goruşmuştur. Orek ve Denktaş, New York'takl muzakerelere katıldıktan sonra donduklerı Ankara'da Dışışlen Bakanlığında Turk Topluluğunun durumu ve bu durumun duzeltılmesı konusunda alınması gereken tedbırler uzerınde çalışmalar yaprmy lardı Çalışmaların tamamlanması üzerıne sâdece Örek , Kıbrıs'a donebılecek, Denktaş ıse, hakkınds ahnrruş olan kararda bir degışıkhk olduğu takdırde, Adaya gırebılecektır. (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Prof. Alacakaptan Bu konuda Ankara ünıversıtesi Ceza Hukuku Profesorlerinden Uğur Alacakaptan şunlan soylemıstir : «Kanıatimce, hazırlandıgt • > •• lenen tasarilar, eeşitli nedenl«rden öttirti An»y»«* duıenine karfi çıkmaktadır. Bir kere, askeri mahkemelerin kurulus ve isleyiş tarzlannda yapılacak değisikliklerle onlan kumandanların emrini icra eden veya arzusnna göre hükiim vermek zorunda kalacak mereiler taaline getirebileeek, ber türlfi tasarrnf, mahkemelerin bagımsızlıgı ilkesivle çatısma haline düseeektir. Öteyandan, sivıller tarafından I islenmış birtakım suçların ne ka1 dar ağır olurlarsa olsunlar askeri mahkemelerin yetkı alanı ıçıne sokulması «tabii hâkım» ilkesıvle de bağdasamıyacaktır. ZıANKARA, (Cumhuriyet BurosıO ra, bizım hukuk duzenımıze göMillet Meclisi'nde dün, Gümre, askeri mahkemeler zorunlurük • Tekel ve Tanm Bakanlıkluk olmadıkça, sıvillerın ısledık . ları Bütçeleri görüşfilerek kalerı suçlan muhakeme edemez I bul edilmiş, tenkidleri cevapler. Buna rağmen, bu imkânı sağ' landıran Tanm Bakanı Da<lama yolunda yapılacak teşeb • daş, oTurkıve'de ağa yoktur» buslen, sivıl mahkemelerin ba | demistir. ğımMzhğı sebebıvle elde edilemıven bazı hukuk dışı sonuçlan Gümrük Tekel Bütçesi kolavlıkla sağlavabılme ısteğıne Dun sabah gorusulen Gumruk bağlamamağa ımkân voktur. ve Tekel Bakanlığı butçesı uzerınde CHP grupu adına konuBaşka bir husus şan Mehmet Yuceler Bakanlıkönemlı olan bir başka husus la ılgıh kanun tasarılannın çışudur karılmasından yakınmış, ısteTasanlar, sının ve umurlan nınce ıstenen kanun çıkanlıycr. pek muğlâk yeni suçlar ihdas etNıtekım 3 gun ıçınde 500 bin mektedir. Orneğın, umuml teşhır • liralık «Siyasal Rüsvet» Kunun»rneğın, umuml teşhır (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) I ları bu Meclısten ekspres suratı rkanı ıle çıkarılabılmıştır, demıştır. Yuceler, tutun pıyasası sırasında «Pırasa fiatından tütGn ahyorsnnuz» dıye dert yanan bir koyluye Bakan'ın «Pırasa ekersen pırasa fiatı alırsın» şeklınde cevap vermesinı tenkıt etmış, bu sozlerın tutun ekıcılerını panığe sevkettığını bıldırmıştır. GP adına konuşan Mazhar Ba *a, daha çok çay ve puro tutunu meselesi uzerınde durmuştur. Basa, Rıze'mn Pazar kazasında yetışen puro tütunünun Havana tutunü ayarında olduğunu one surmüştur (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) İTarım Bakanı: 'Türkiye'de | ağa yoktur,, YARIN Cumhuriyefte 1 I Ariık bıılvar sohbetlerine paydos... Randevuler de iptal edildi. Çünkü Ankara Belediyesi, Ataturk Bulvarı'nın bu «gayrimeşru süsleri» ne daha fazla dayanamadı ve kimini ruhsatsız yapıldığı, kimini de yaya kaldıruna taşıdıklan gerckçesiyle şubat ayı başından itibaren yıkmaya başladı. Önce Angora, sonra Milka ve tabiî ötekiler... Yıllar sonra girisilen bu < gerçi şehircilik açısuıdan gerekliydi ya, Ankarah^ lann da gelecekle ilgiü bir sorulan var: Bu yıkılan bulvar pastahane ve kahvclerini yeriode ilerde neler goreceğiz ola ki?... Resimde; Bulvar kahvelerinin yıkılmadan önceki durumu görülüyor. Trafik Polisleri, ehlıyefsfz avukatı dövmüş ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Malatya Mılletvekılı Hamıt Fendoğlu (Hamido), yeni bır olaya sebep olmuş, dun Anafartalar Caddesınde arabasını park etmesıne mânı olan bir trafik polisi ıle sokak ortasında kavga etmiş, kendisını tanıdığı sırada etrafına toplanan halkın hücumundan zor «Hamido», dün de sokakta hâdise çıkardı TtP mılletvekıllenne yapılan tecavuzun akisleri devam edıyor. Gazeteler SANDIKTAN ÇIKTIK AMMA SANDIĞI BEĞENMEDtK! kurtulmuştur. ADANA Şehrimizın tanınmış avukatlaruıdan îrfan Arpaç'ın, ehlıyetsiz araba kullanırken yakalan "Kocabaş,, m sağlık dığı ve trafik polisleri tarafmdan dovulduğu ıddıa edılmektedır. Avukat, Kurukoprü mevkiinde, durumu çok iyi.. 01 AU 999 plâkalı ozel otomobiliyle ANKARA Ataturk Sanatorgıderken trafik polisleri tarafından yomu Goguş Cerrahısı Servısı durdurulmuş. ehliyeti olmadığı içın Şefı Operator Dr. Murşıt Korde Trafik Burosuna dâvet edilmiş yak tarafından akcığen değıştıtır. Duruşması olduğu içm Trafık rılen «Kocabaş» m, sağlık duruBurosuna gıtmemekte direnen Armunun, son derece ıyı olduğu paç, çıkan munakaşa üzerine, pobildirılmıstır. lisler tarafından tartaklanmıştır. Üç gun once akcığen değıstmBu sırada olay yerinden geçmekte len «Kocabasaa dun sut, et ve olan Emniyet Müdürü Kemal Serçorba verılmiştır. Bu arada, hatli, polislere, avukatın Trafik Bü «Kocabas», elektrosu ahnırken, rosuna gdturulmesini istemiştır. cereyana kapılmıştır. Dr. KorAncak direnen avukat, iddiaya gö re, trafik polisleri tarafından döyak, bu konucîa, «Kocabas, elekt vulmüştür. Burnundan ve başmrosu takılırken cereyana kapılından yaralanan avukat rapor almıs ca, kıjametleri kopardı» demıştır. tır. Cereyona kapılan İddıaya gore olay şoyle cereyan etmıştir: Saat 11.00 sıralannda trafığın çok yuklu olduğu bır sırada arabasını Anafartalar caddesınde park etmeye çalışan Hamıdo'nun yanına yaklaşan trafik polısı Kemal Yılmaz, yasak yeıe park ^^•••••••••••il^^^^^ Servet vergisi mi lenı Tasıt Vergisi Kanunu, şoför vatandaslar arasında, balk arasında haklı bir tepkiyle karsılandı. Aslında bu tepkınin geleceği belli idi. Zira, zam oranı bazı tip arabalarda yttzde l«rü buluyordu. Hükumet şimdi bu tepkiye karsı yeni formüller peşindedir. Çünkfi Bütçe, vergilerin artışına göre besaplanmıştır; eğer zam yapılmazsa açık da artacaktır. Tasanmn bazırlanış şekline göre otomobillerden kilo basına 150, kamyonlardan ise 5» kurnş alınacak ve bu, verginin tavanı olacak. Tanl hükumet isterse, otolann vergisinl kilo basına 75 kurus tesbit edebilir, gerekli görürse 150 kuruşa kadar çıkarabilir. Bnçün görfiyoruz kl, şoförlerden ve vatandastan gelen tepki üzerine, Maliye Bakanı bemen ağız degistirmistir ve kilo basına tesbit edilecek birimin ticarî maksatlarla kullamlan arabalarda baska, özel arabalarda ise başka olacagını sövlemeje başlamıstır. Seçim «athı mailine cirildifi an sıralarda Maliye Bakanının söylediklerinden edinllen intiba «ndnr: HBkâmet. büvük oy kitlesi kabnl edilen soförleri kaybetmemek içın ya boyle bir ayırım yapacak, ya da kanunu bugünkü haliyle çıkarıp u>gulamayı «eçimden «onraya bırakacaktır. Ayırımın yapılman Hk bakışta do|ru gdriinür. Gerçekten ticarî maksatla taksi veya dolmuş olarak knllanılan otomobillerin vergilerıne bfiyfik zam yapmak, dolayısiyle tasıma ücretlerine tesir edecek, zaten artan hayat pahalılığı büsbütün dayanılmaz bale gelecektir. Ne var ki, ayınnun özel ve ticarî olarak yapılmasında da birtakım sakmcalann bulnnduğu da açıktır. önce Türkiyede her Szel araba, artık lüks değildir ve ber özel arabanın sahibi de muhakkak para babası sayılmamalıdır. Bir zamanlar buz dolabı lüks mallardan kabul edilirdi. Fakat buz dolabı artık ihtiyaç maddeleri arasına girmeğe baslamıştır. Hele taksitle satışlar, yalnıs bus dolabını değil, meselâ yine bir zamanlar lüks savılan radyovu da köye kadar •okmnstar. Gerçi denilebilir ki, otemobil ancak büvük sehirlerde otaran, ve geiiri nispeten yük«fk olan vatandaslar OLAYLARIN ARDINDAKİ Hamit Fendoğlu (HAMtDO) yaptığını bıldırerek arabanın Daşka bır yere park edılmesını soylemlştlr. Bu sırada, gorevınl yapraakta olan polıse hakaret eden Hamido, «Benioı adım Hami^o anladın mı? Hamido.. > şeklınde kendısinl tamtmış ve memuru sikâyet edlp «Elbisesini sırtından çıkarttıracağı» tehdidini savurmuştur. Bu munakaşa sırasında etraflanna toplanan halk, Hamido'ya (Arkjun S*. 7. Stt. 2 de) SESSIZ VE ÇIPLAK Penmylvania «Serbest» t'îniversitesinden Mark Morris, ^Sessizlik» adh dersini resimde, gorüldüğü gibi çırılçıplak vereceğini soylemektedir. Üniversite oğretim kadrosu mensubu olan Mark Morris'e gore nüdizm dunvanın en kuvTetli fikir cereyanlarından !<irisidir. Resimde, Mark Morris, derslerini \ereceği kiyafeti ile kamera\a poz verirken goruluyor. Morris. dersierine gelmek isteven osrencilerinin de kendisi ile a.vnı elbiseji C) giyınelerini istetnektedir. Morris «sessizlık, ancak çıplakken anlaşılıru Uemektedir. 13 kişinin kaatili Bekir Güler öldürüldü ÜRFA Yıllardan beri dağlarda firari olarak gezen 13 kişinin kaatili Bekir Guler, oncekı gun Sıverek'ın Melze koyunde jandarmalar tarafından sıkıştııılmış ^e dort saat suren mu^adem» sonupda vurularak oldurulmustür. Adıyaman sının yakınlarındakı musademede, Assubay Emın Üstün de kolundan yajalanmışur. (Atkası Sa. 7. Sü. 3 de) tarafından kullanılıvor. O halde bu vatandaslar da, karayolları yapımına. ya da sehir içı >ol yapımına, faydalandıklan oranda, katılmalıdırlar. tşte burada karsımıza verginin adalet prensibivle çelişen bir dururan çıkmaktadır. Söyle ki : Karayollarından yararlanma ortaklığı, ısmı üzerinde, yararlanma oranında olmak çerektir. Bir özel otoraobil İçin ise bu oran her halde ticarî gaye ile çalıstırılan taksiden daha fazla değüdir. Sn hale göre aynı büyüklükte iki arabadan biri özel, di^eri ticaridir geklinde ayn ayn vergi alınamaz. özel oto sahibi varlıklı olsbilir. fakat varlıklıdır diye verçilendirmeğe kalkarsak o zaman bu, servet vergileri bölümüne girer ki, onun sistemi. buçün getirilmek istenen tasandan çok daba başkadır. •••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog