Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

EKREM MUHİTTİN YEĞEN'in ALATURKA ve ALAFRANGA I. Turfc, ağ7imn tadını bilir! Turk yemeMeri ne kadar lezzet'.i ise, pişirmesi de o kadar hüner ister YEMEK ÖĞRETÎMİ Nefis cütli 30 lira. Cilt: n. Cilt: ALAFRANGA TATU, PASTA ÖĞRETİMİ ALATURKA TATLI, KOMPOSTU. REÇELLER, SOĞUK YEMEKLER, MEZELER. SALATALAR, SOFRA TANZİMİ ve ADABI Blr arada, nefis ciltli 35 lira. İNKILÂP ve AKA Kitabevi tlancılllc 4154 1842 44. yıi soyı 15651 umhurive KTJBUCDSU: CTJNUS NADİ Telgraı v tnektup adresi: Cumhurivet Talefoolar : 22 42 90 22 42 96 tstaabul Posta Kutusu: !stanbul No 348 2 2 42 97 2 2 4 2 88 22 42 99 SREV ıren: Sahri SEVSEVİL ^ ^ Müli ^ | t i m v Bakpniığnıca y y v «Dünya Tepeümelerı serisinde i k i n d 4 B l l l 1 Bakanhk y a y u f l | u g i f e ^ ü t ü ^ kitapçılarda 1500 k u r u ş f j|pŞ 18&94/1827) Cuma 1$ Şubat 1968 Boıı suçlar askerî ceıa kanununa alınacak ' Yüksek Askerî Şura'nın dünkü toplantısmda Askerî Yargıtay Kanunu görüşüldü Yüksek Askerî Şura toplantı halinde 2 nci AD AM SON KITAP 1950 1964 . ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi'nde dün, Bayındırlık ve Sağuk Bakanlıkları Bütçeleri görüşülmüş, özellikle Istanbul köprüsü meselesi tartışılmıştır. Bakan Alp, Boğaz köprüsünün ve İstanbul çevre yollannın, 34 yılda tamamlanabileceğini söylemiştir. CHP Grupu adına konuşan Mctin Cizreli, Doğu bölgelerino baymdırlık yatınmlanrun az yapüdığını öne sürmüş, «Devtetl Doğu'da jandarması ve komaadosu ile değil, bayuıdırlık hiz> metleri ve bölgeyi süratle kalkındırıcı yatınmlarla görmek istiyoruı» demiştir. Cizreli, tstanbul köprüsünün «bir gezinti köprüsü» olacagını öne sürmüş ve «Lüks arabasuun içinde bes on dakikacık. ya da en çok bir saat araba vapuru beklemek zorunrta kalanlara derhal bir süslü asma köprü yaptırm» hevesine kapılan AP iktidarıru» diğer bölgelere önem vermemekle ve halka iarşı bir tutum içinde olmakla suçlamıstır. Ttp grupu adına konuşan $aban Erik ıse Boğaz köprüsU yapımmın Morison firmasmca istendiğini öne sürmüş, «Si« 8nce tstanbua halkınm iki vakannı bir araya getirin de ondan sonra Boğaz yakasını birlestirin» demiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Meclis'le Bofiaz KöprüsU tortışıldı Türklş G. Başkanı: «Demirel, bu memleketin ntedarı iftihandır» BURSA Türklş Genel Başkanı Seyfi Demirsoy, Türkiye Motorlu Taşıt lşçileri Sendikası'nın kongresinde konuşmuş, Meclis'teki olayları tasvip etmedıklerinı bildirerek «Partilerin rtjime gölge düşürmekte adet» jarıs ettiklerini» söylemıştır. Demirsoy, «Biz, kaba knvvete taraftar defiliz ama, iftiraların kar&ısındayız. îeter artık, diyoraz. Politikacılan rejimin mnhafazası konnsunda işbirliğine çagmyoruz. Bu ikazımıca rağmen, •orumlnlnklsrını bilmezler v« takdir etmezlerse, kendilerine luzamlu ikaıı, sendikalar yapacaktır» demiştir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) üksek Askeri Şura, dört günlük çalışması boyunca daha ziyade Askerî Ceza Kanu nunda yapılması düşünülen değişiklikleri görüşmüş ve karara bağlannştır. Şuranın mütalâa olarak düzenlediği yeni hiikümler bir taslak halinde hazırlanarak Askeri Ceza Kanununda yer almak üzere Başbakanlık tarafından Ilcrili Bakanhklara sevkedilecektir.. Y Önemli hiikümler .«JMJS KOÇAK, DÜNKÜ «ASIN TOPLANTISINBA Derairel'e övgü Başbakan Demırel'ı, bu arada, bir hayli öven Tiirk • İş Gencl Başkanı, şöyle konuşmuştur: «Demirel, milli irade ile gelmiştir, bu memleketin Başbakanıdır. Hergün kendisine hakaret edeceksia, olmaz böyle şey.. Aşın sağda ve aşırı solda olan basımn birleştikleri nokta, memleketin medarı iftihan olan Başbakanı kötü göstermek.. Bunlann hedefleri belli.. Kendi pis ideolojilerine ulaşmak için yapamayacaklan şey yoktur. İşte sendikalar, buna mâni olacaktır.» Koçak, öldürülmek kastiyle dövüldüğünü ileri sürdü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Önceki gece, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin müzakeresi sırasında bazı AP'liler tarafından ağır şekilde yaralanan TİP milletvekili Yunus Koçak. evinde yapüğı basın toplantısmda kendisinin öldürülmek kastile dövüldüğünü, dövülmenin birkaç gün önceden hazırlandığını tesbLt ettiklerini, Savcıların Adalet Bakanının tesiri altında bulundukları için tâkibaU geçmediklerini ileri sürmüştür. Koçak, konuşmasmda, Cıımhuriyet Savcılarını itham etmiş, gaze telerin dövülme olayını tafsilâtile yazmasma rağmen tâkibata geçme meleri üzerinde durmuş ve: «Bizim savcılanmız Adalet Bakanının etkisi altında bulunuyorlar. Anayasanın 79. maddesi ağır cezayı gerek tiren hallerde milletvekillerinin do kunulmazlıklarını ortadan kaldıran hüküm gctirmlştir. Dövülme olayının bir «jldürme teşebbüsü olduğu bütün delillerile ortadadır. Ba zı CHP liler dövUleceğimizi bize bir gece önceden haber verdller. Her şey ortadadır.» (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) • Yüksek Askeri Şura toplantı»ında Türk Ceıa Kanununun (curümler) e ait ıkinci kitabının, (devletin şahsıyetine karşı işlenen curümler) le ilgili birinci babındaki iki faslın birkaç madde halinde düzenlenmesı ve böylece Askeri Ceza Kanununa aktarılması kararlaştırılmıştır. Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci madcfelerinin de içinde bulunduğu bu hükümler arasın1 da, devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı devletin hâkimiyeti altına koymağa çahşanlar, devletin aleyhinde silâh kullananlar, yabancı bir devletin Türkiye alevhine harb aç(Arkası Sa. 1. Sü. 4 de) # Çankaya telaş içinde # Yeni adamlar ve Ordu # Mendereg'in zuhuru % İki şalmyetli adam ! # Men deres kendisini anlatıyor # Sert Başlı At !.. • Madalyonun ters tarafı # Son'un başlangıcı # Son sör, Silâhlı Kuvvetlerin... 205 Yorgıç nakiedildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yüksek Hâkimler Kurulunca, h&kim ve hakim yardımcüan arasında, geniş çapta naküler yapümıştır. Resml Gazetenin dünkü sayısında yayınlanan karara göre, 205 hâkim ve hâkim yardımcısı, bulundukları yerlerden başka yerlere nakledilmişlerdır. PAZAR GUNU CUMHURlYET'te Yargıtayın 100. yılı Yargıtay, 1 Nisan'da lOO'üncü kuruluş yüdönümünü kutlayacaktır. Yargıtay Birinci Başkanı İmran Öktem, 3 gün sürecek özeî kutlama törenleri için bir komita kurulduğunu, 100. yıl kitabı çıkanlacağım bildirmiştir. Kitapta, yargıtay hftklmlerinin, üniversite hocalarının ve yabancı yüksek mahkeme başkanlannın yazılan bulunacak; aynca kitaba, Yargıtay Başkan, tiye ve Cumhuriyet Başsavcılan ile Yargıtay savcılan, üye yardımcüan ve raportörlerinin birer resmi ve kısa biyoğrafiieri konulacaktır. Sadece yargıtay üyelerine ait olmak üzere de, bedeli karşüıgında v«rilraek kaydiyle, birer rozet bastınlacaktır. unün Olmaz böyle notiorı şey... Oktem, Dilligil'i dâva ediyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yargıtay Başkanı İmran Öktem, dün düzenlediği basın toplantısmda milletvekili Turhan Dilligil aleyhinde dâva açılması için Başsav cılığa gerekli izni verdiğini açıklamıştır. Bilindiği gibi Turhan Dilligil, önceki gün basın toplantısmda, Dik men sırtlarındaki bir arazi parçasınm Osman Harput adına tescili için alelacele karar verdiğini, çok kısa bir süre sonra da 1200 metrekarelik bir kısmın Ferhunde Öktem adında bir kadına devredildiğini ve Ferhunde Öktemin de bu arsayı fahiş fiatla Ankara Belediyesine sattığını iddia etmişü. Öktem. basm toplantısmda. aile sırn sayılabilecek ölçüde geniş bil gi vermiş ve servetinin dayanağı (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Senatoda tartışmalar Amerika Vietnamda tnuharebe ediyor. Vietnamdaki kumandan, bir zamanlar Genel Kurmay Başkan adayı kabul edilen General Westmoreland. Vstelik, Amerika için bu aynı zamanda bir prestij savaşı. Buna rağınen Amerikan gazetelerinde her gün Generalin karikatürleri yayınlanıyor. Karikatür yoluyla alay edildiği yetmiyormuş gibi adam başyazüarda da yerin dibine batınlıp çıkanlıyor. Fakat hiç bir Amerikan savcısı gazeteler hakkında takibatı aklından geçirmiyor. VVashington'daki generaller toplanıp yeni suçlar ve cezalar ke$fetmeye, yahut yeni bir yargı dflzeni ibdas etmeye kalkışmıyorlar. İnfiltereye bakınız: Başbakan Wilson'u gazeteler âdeta yedi bitirdi. Ama hiç kimsenin aklından gazetecileri toparlamak geçmemektedir. Fransada De Gaulleün iinlü burnu her gün baş sayfalan süslüyor. Almanyası, İtalyası öyle. Velhasıl biitün Batı dünyası öyle. Tüririyede ne kadar aşmlığa kaçıhrsa kaçılsın, basın, politikacılar, parti adamlan dışında Cumhurbaşkanına, orduya, ordu kumandanlarına, askerlere karşı daima sayçüıdır. Sadece T.C.K. yasakladıgı için değil, geleneğinde yerleştiği için saygüıdır ve onu devam ettirmektedir. En aşın sayılan tenkidlerde bile bu geleneğin etkisi görülür. Hattâ saygı öylesine ileridir kj mcselâ son Kıbns olaylannda herkes, bazı gerçekler bilindiği halde, sadece siyasi iktidara yüklenmiş ve Demirel abalı haline getirilmiştir. 1964 olaylanndaki çıkalım çıkmıyalım hikâyelerinde de abalı İnönii idi. Ne var kj buna rağmen sayşı gınırlarını aşmıyan ufak bir tenkid dahj ordu bfiyüklerinde huzursuzluk yaratmakta, bu huzursuzluk onlan hükümetten daha sert tedbirler istemeye, Anayasayı zorlayarak da olsa kanunları değiştirmek için bir takım çabalara girmeye itmektedir. Meselâ son Şura toplantısmda gazetelere akseden haberlerden öğreniyoruz ki «umuma te*hir edilen yazı, resim v.s. vasıtalarla askerler arasında hoşnutsuzluk yaratanlar» için üç aydan bir yıla kadar hapis cezas) istenmektedır. Aynca hazırlanan taslağa göre; «Silâhlı kuvvetlerde emir ve komuta mevkiinde bulunanlann, askeri veya Hşisel niteliklerinden bahisle, onur kıncı şekilde veya verdikleri emirlerin yersiz ve icapsız olduğunu beyan etmek suretiyle astları üzerinde itaat ve itimat duygulannı zedeleyenler bir yıldan üç yıla kadar afır hapis cezasiyle cezalandırılacaklardır.» Gazetelerde çıfcan taslak metninden yeni ihdas edilen suçların hangi kanuna ekleneceği belli değil. Belld T.C.K. nun 153 üncii maddesine girecek, belki de Askeri Ceza Kanununa. Fakat Askeri Ceza Kanununa eklenmesi daha akla yakın; zira bUindiği gibi Anayasa Mahkemesi, Askeri Ceza Muhakemeleri Usurt» Kanununda bulunan, hangi suçlann askeri kabul edileceği hakkındaki bükmü, Anayasa»ın 138 inci maddesine dayanarak iptal etmiştir. Bu maddeye göre siviller, ancak özel kanunda belirtilen askeri suçlardan dolayı yargılanabilirlcr. tşte isin püf noktası da burasıdır. Çünkü suçlar Askeri Ceza Kanunu kapsamına alındığı takdirde onu işleyen sivüler askeri mahkeme öniine çıkanlacaklardır. Başka bir kanunla askeri yargı sistemi de değiştirileceğine nazaran meselâ bir kumandsnı tenkid eden bir sivil, o kumandanın emrindeki savcı tarafından soçlanacak ve yine kumandana. bağlı bir mahkeme tarafından da yargüanacaktır. Hükümet, Askeri Şurada kabul edildiği haber verilen tasUğı ya da taslaklan tasarı haline getirir, B.M.M. ne sevk eder mi, etmez mi bilmeyiz. Ama eğer ederse, her halde bu tasanlar, Mectistra geçemez ve geçmemelidir. Zira, bu gibi kamınlar Anayasanın yalnız lâfziyle değil, ruhuyla da bağdaşmaz ve bunlar, bunca emeklerle kurulan özgürlük düzenini, hukuk düzenini altüst ederler. Asker olsun, sivil olsun hepimhnn 27 Mayısın, 1961 Anayasasının getirdiği demokratik yasama sekline ahsmanuz, «nun kurallanna uymamız gerek. Ancak alışabilir, uyabilirsek bu yasama şekli ve dü«cni devam eder oturur. Başka ülkelerde de böyle oturrmıştur. GP'ye 500 bin lira verilmesi kanunlaştı Her yıl kar yağı&ında Malat>a>u baglı Potürge ilçesinin dış dünya ile irtibatı kesilir. Bu yıl da böyle oldu. PötürgeMalarva yolu giinlerce kapalı kaldı. Üçe kaymaksmı bile gittiği Malatya'dan geri dönemedi. (Bahattin ERDEMMALATYA) Gençfer, Güven anıtı önünde basın toplantıst yaptıfor Isı, ( ı ) ' den 14 dereceye yükseldi YURT ve ŞEHİR HABERLERİ SERVİSİ Yurdumuzun Batı kesımlerınde hava sıcaklıklan yükselmeye başlarken, Doğu bölgesinde şıddetli bir kış hüküm sürmekte Ve kar vağışı devam etmektedir. Bu arada, Konya'da yağmur ve kar sulan taşkınlara sebep olmuştur. Kars. Ağn, Aartvin, Tunceli ve Van çevrelennde kar yağsşı devam etmektedir ANKARA.l Cumhuriyet Bürosu) Başkentteki Güven anıtmın önünde dün bir basın toplantısı düzerüeyen Istanbul Teknik Üniversitesı Öğrencı Birliği Başkanı Hasan Valçın ile Ortadoğu Teknik Üniversıtesı Talebe Birliği Başkanı Cengiz Haksever, Millet Meclisinde TtPTi milletvekillerinin dövülmeleri ile sonuçlanan olaylara değinerek, «Mecüste çıkan olaylar, artık rabatca Türkiyede demokrasinin bulunmadığı şeklinde yorumlanabilir» demişlerdır Kömür ışçilerine 58 milyon lira prim dağıtılacok ZONUULDAK. (a.a) Toplu ış sözleşmesının ışçı lehıne getirdiği hükümlere ek olarak, Ereğlı Kömürlerı tsletmesimn de ışçilere bazı haklar sağladığı dün yetkıülerce açıklanmıştır. Bu açıklamaya göre, 50 bin maden işçısme T.K.t. tarafından 1968 ış proEramına Böre bu yıl 38 milyon 838 bın 4K TL. pırım ( ) dağıtılacaktır. Aynca yalnız ışçıler için 1968 yılı sosyal masraflar tutarı. 87 roılvon TL sının üstüne cıkarılmıştır. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Güven Partisi'ne 500 bin l i n devlet yardımı verilmesini öngören kanun teklifi. Cumhuriyet Senatosu'nun dünkü toplantısmda. Meclis'ten gelen şekliyle ve 114 kabul, 9 red, 1 çekimseT oyla aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. Görü> meler tartışmah olmuş, bu arada TtPTi kadın Senatör Fatma İşmen, APlilerin kendisine galiz küfürler sa%urduğunu öne sürmüştür. Müzakereye geçileceği sırada GP'li Fehmi Alpaslan, bir önerge vererek, gnıp adına konuşmalar hariç, kişisel konuşmaların 10'ar dakika ile sınırlandınlmasuu sağlamış taksitle saîış yapacak ANKARA, (a*.) Süraerbank Genel Müdürü Hulusi Çetinoğlu, «Geçenlerde yapılan fiat indiriminden sonra, bütün Sümerbank mamnllerinde 1 marttan itibaren peşinatsız taksitli satışlara başlanacağını» açıklamıştır. Özellikle dar gelırli memur ve işçıler ile emeklüerin giyim ihtiyaçlannı daha kolay karşılayabilmelerı için, geniş kitlelere hitap edecek şekilde taksitli satışlar yapılmasının kararlaştınldığını belirten Sümerbank Genel Müdürü, verdiği demeçte aynca şunları söylemiştir : (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Sümerbank, tır. Görüşmeler CHP Grupu adına Fikret Gündoğan, özetle sunları söylemıştir: «Bu kanun, iki parti arasında bir anlasmanın neticesidir. Bir lütuf, ihsan ve inayet kanunudur. özel maksatlı bir kanundur. Seçimlere cirmemiş bir par tiye devlet yardımı veriliyor. 2 milyonu nasıl peşkes çekersiniz» (Arkası Sa. 7. Sü. 5 dr) «200 kişilik grup halinde» Haksever, Istanbui Teknik Cniversitesi öğrencilertnin 200 kişilik bir gnıp halinde Ankaraya gelmeyi kararlaştırdıklarını p o lis'in telefonlan dinleyerek bur.u (Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) Çanakkale valisi açıklama yaptı İstanbul'da Istanbul'da ısı (1) dereceden 14 dereceye kadar yükselmıştir. Yeşilköy Meteoroloji îstasyonundan verilen bilgiye göre bu akşama kadar İstanbul'da hava; az bulutlu, sonralan değişık bulutlu (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) CUMHURİVET UAZETESİ ÎAZI tSLERl MCDURLÜGÜNE İSTANBtL Gazetenizın 16 Şubat 1968 (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Tersiyle tedavi Posta • Telgraf İdaresinin bazı mektuplan açıp okuduğu meselesi, bilmem hangi vesileylc. yine çıktı ortaya. Tuhaftır bizim P.T.T. Müdür Iflğü. Kendisi hakkında, hemen her gün, gazetelerin okuyucu köşelerinde çıkan açık şikâyet mektuplannı okumaz da tutar, eline gecen kapalı mektuplsn okur. Anlaşılan, kime. özel olarak. ne yazacaksak, onu gazetelere göndermeli, P.T.T. den sikâyct zarflannı da, postaya atmahywBöylece, bılumum mektnplar «ahipleri Urafından. sağ salim oktmnrus ohır! D. N. "Din Şutası,, nın adı ve tarihı değiştirildi BUKSA, (a.a.) «Komünizrr.U Mücadele Derneği» tarafından Bur sa'da toplanmasına karar veriler «Din Şurası»nın adı ve toplanmo tarihi, değiştirilmiştir. 11 milliyetçi derneğin birlik*e yaptıklan toplantı sonunda «Dın Şurası»nın adı, «SlilliyetçUer ve Mnkaddesatçılar Şurasu olarak değiştirilmiş ve «Şura»nın, 23 • 25 Mart tarihleri arasında şehrimii ds toplanmaAinjı karar inşaat Mühendisleri kâr gcryesı ile açtlan Özel Okullan yerdifer Inşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun dün düzenledıği basın toplanUsında, odanın çeşitU konulardaki görüşleri beUrtilmlş, özel okullar sorunun» öeginilerek, bu okullann vetersiz eleman vetiştirmelerinın önlenmesi için kâr gayesiyle çalışmarun önlenmesi ve devlet tarafından desteklenecek vakıî $eklindekl özel okullann açümftsı «erektigl sttvipnmısttr. (Arkau Sa. 1, Sü. X de) ECVE1 TA9 DEVRt..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog