Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

ŞAHESER ROMANLAR EN B O Y O K YA2AUARIM Dirliği, Onuneu »SargJsı'ndan sonra: r« Ç yenJ bastlonatsunart HARP ve 8ULH %%•*.<» TOLSTOY O €H. GÜZEl eSMLSKİ MBAOALAR un yvd romanı •BMBAĞ kBugürHçü çatısmanıâyardındalsi • dHe getiriÜ öylünün duyor. "Yoksal çoğuplufumı alk arasııınumunu anlajıyor. Devl basayor. daJri derin uçaruma. lylüyor. . Türk balkuun özVedıgî Raü: tfcr REMZİ KİTABEVİ 5 DİRİLİŞ i b M i i t f Myfa Ua L • STHNBECK CENNET YOLU L b*» 4*» «. KURTJCÜSU: YUNUS NADİ ?**»! 44. yü toyı 1S6S0 TelgnJ y mektup adresi: Telefoolar : 22 42 90 Cumhuriyet 22 42 96 İstanbul P o s t a K u t u s u : t s t a n b u l N o 346 2 2 4 2 9 7 2 3 4 2 98 2 2 4 2 9 9 Perşembe 22 Şubat 1968 Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi BÜLENT ECEVtrîN TENKÎDLERİNE CEVAP VEREN BAKAN, HEDEFtNt AÇIKLADl ÎLHAMİ ERTEM 'Gayemiz her il'de bir Imam Hatip Okulu açmaktır,, Bizden söylemesi N JS* smet Inönü'vü Meclls kürtüj Psünden ihtilâl kışkırtıcıhgı J ^ yapmakla snçlamaya çalışan * ~ Başbakan, e|er sözlerine kendi de inanıyorsa. biiyük bir ı»fletin içindedir. Bngün Türkiye'de ihtilâl istemiyenlerin 8n safında yer alacak tek adam Ismet Inönü'dür. Zira tkinci Citaan Savaşının bitiminden bn yana gerçekleştirmeye çalıştığımız ve yirmi su kadar yıldır bir türlü alışamadıgımız çok partili demokratik düzenin kurncnlan arasında o, başta gelmektedir. Bn rejim ynrflm n de, şu ya da ba hiçimd* bir daha iflâg ederse, yann Tarita herkesten önce lnönü'yü sornmlu tutacaktır. Kendi sornmnnnn bilincini Inönfl olanca ağırlıfı ile vüreğinde tasımaktadır. Geçmisteki ve şimdiki davranışlan ile buno her an ispatlamaktadır. Eski iktidann 27 Mayıs'ı hazırlayan davranışları karşisında «Aman yapmayın, sonra sizi ben bile knrtaramam» derken, 31 Mart'Ian, Şeyh Said isyanlannı yasamıs tecrübeli bir devlet adamı olarak Inönü, hoknk dısı, gerici tntnmlann sonn nereye varacafını biliyor, yöneticileri nyarmaya çalısıyordn. 21 Mayıs'la iflâs eden demokratik denemenin hepimizden çok lnönü'yü yaralamıs oldnğnndan hiç süphe etmiyelim. Böyle bir iflâsın ertesinde yeniden dört bası mâmur bir hnkuk düzenine dönmenin güçlükleri meydanda idi. tnönü olmasaydı biz 1961 yıIında kavustuğnmn» özgürlnk ortamını belki buçün bâlâ bekler dnrnmda olacaktık. Nitekim 27 Mayıstan sonra, Süleyman Demirel adındaki meçhul vatandaş sessiz sedasız kendi özel isleriyle nfrraşıp dnrorken tnöntt, bir yıl içinde arka arkaya patlak veren iki ihtilâl tesebbüsünö önlemis ve o meçhnl vatandasın normal seçim yollarından iktidara gelmesine imkân hanrlamıstır. Inönii dahasını da yapmıştır: tktidar. sornmnnn yüklenen bn genç parti baskanını kendi haline bırakıp yıpratmaya çalısacak yerde, sırf demokratik düzen ynrdnmnzda kök salsın amacıyla ona destek olmnş, bir Mentor alçak gönüllülüğii ile elindcn tntarak onn yetiştinneye, hatalardan kornmaya gayret etmistir. Çok azaklara gitmiyelim, daba birkaç ay öncesine kadar süregelen bu hali doğrnsu biz yadırgıyorduk. Ne demekti bn? Bir mtıhalefet lideri, hasmına yardım etmek deçil, onun hatalarından yararlanmak dnrumunda olmalı defil mı ıdi? tnönü'nün davranışı ber sevden önce C.H.P.' ve zarar verecek bir nitelik tasınuyor muydu? Evet, tasıyordn. Taşıyordu ama, tnönii de kendi partisinin basarısından çok demokratik düzenin ynrdumnzda yerlesip köklesraesine önem veriyordn. Biz bnnun nlkücfilfikle ilsisini pek görmemekteyiz. Bu, daha ziyade insanca bir davranıştır. Zira, yukarıda da belirttifimiz gibi, demokratik sistem bir daha iflâs ederse kolay onarılamıyacağını tnönü yakından görmekte ve kabak kimin basinda patlarsa patlasın Tarihe karsı asıl sornmlnnnn kendisi olacağını bilmektedir. Gönül isterdi ki, Iktidar Fartisi Baskanı da biraz anlayıs göstersin ve «sandıktan çıktım ya, istedifimi yaparım» zihniyetini bırakarak hnknk devleti çörüsünü benimsesin, ynrdnmnzda demokratik düzenin ayakta dnrması koşnllar? nelerdir, incelesin ve devlet yönetitninin baş sommlnsn sıfatiyle o da tnönü' nün sırtında taşıdıŞı ağır yfikün hiç değilse bir kısmını kendi omnzlarında dnvsnn. TlP'in durumunu Başsavcılık re'sen inceliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu Cıunhuriyet Başsavcılığuıın Tiirkiye tşçi Partisi hakkında «re'sen inceleme» ye giriştiği öğrenümiştir. Dun, kendısıyle görüştüğümüz Cumhuriyet Savcılığından bir yetkili, T.1.P hakkında partilerden veya hükumetten herhangi bır muracaat yapılnıadığını, ancak, «Siyasi Partiler Kannnn'nnn 110. maddesine göre, Cnmhnriyet Bassavcılıfının partilerle ilgili konuları her zaman incelemesinin görevi bnlundn|unu» söylemıştır. Verılen bılgiye göre. Cumhuriyet Başsavcılıgı, partilerle ılgıli olarak yüruttüğü incelemeler meyanında T.l.P.'e aıt dosyaları hükumetten ıstemi^ıtir. Nıtekım, öncek) gün, Içışlen Bakanı Dr Faruk Sükan, Millet Meclisinde yaptıfı açıklamada, Cumhuriyet Bpşsavcılığının T.l.P hakkında gereklı incelemeleri yaptığını, bu konuda gereklı dokumanların hükumetçe C. Başsavcıhğına verilriıeinı bildirmı^tir İKİNCİ ADAM VE MEND ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) illet Meclisinde dün, Mill! Eğitim Bakanlığı Butçesi üzerinde tenkidleri cevaplandıran Millî Eğitim Bakanı Ertem, «Gayemiz her il'i bir tmamHatip Oknlnna kavnşturmaktır» demiştir. Bakan, bütçenin tümü üzerinde görüşmeler yapılırken CHP Genel Sekreteri Bulent Ecevit'in konuçmasınd» Milll Eğitime değinen hususlan ele almıs, Ecevit'in Imam Hatip Okullannın sayısının artması karşısmda (Kalkınmamız Allah' a kaldı) deyiçinı cevaplandırarak şöyle konusmuştur: «Gavemiz her ili bir Imam Hatip Oknlnna kavnsturmaktır. Yardumnzda g:erekli manevî cihazlanmayı laflamak için bn miktar kâfidir. Allahın büynk ismini bn tarz politik tartısmalarm sokmak bir parti yöneticisinin ağırlığıyla kabiii telif defeildir.» Bakan, bu yıl açılan 18 Imam Hatip Okulunun lise seviyesinde değil. ortaokul «eviyejınde olduğunu 6ne sürmüş. Ecevit'in tmam Hatip Okullannın sayısı ile teknik okullann sayısını kar sılastırmasım eleşttrerek yanlıs bir karşılastırma yaptığını söykü gidiş karanlığa lemiş ve şöyle devam etmiştır: doğrudur, dedi «Aydınlan AP ye karsı çevirmeye, hâdiseleri tahrif etmeye tçişlen Bakanlığı Bütçesi gökimsenin hakkı yoktnr. Snsrnarüsmelerı sırasında Millet Mecyacafız. Materyalıst bir g'örulisinde çıkan kanlı olaylar, çesün taraftarı deiiliz, aydınlara şitlı kuruluşlar tarafından proAP nin gerici oldntnnn söyletesto edilmış ve olayların tekermek istiyorlarsa bn yalandır. rür etmemesı temenni edilmisyanlıştır. AP, Sosyal Adalete. tir. halktan geldiei ırin kelime eBu arada demeç veren Ord. larak defil rnh olarak inanmak Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğln <Etadır. Bn fun 86 bin parasız sefle gorüyoruz ki, bugunkü gidiş yatılı ö^rencl vardır.» karanlığa doğrudur» demiş. Ord. Prof. Hfiseyin Nail Kubalı da Öğretmen kıyımı «Ihülâle asıl ışık tutanların geçkonusunda mişten ders almayan iktidarlar olduğunu» söylemiştir. îlhamı Ertem, Türk Milll Eği(Arkası Sa. 7. Sfl 1 de) timinİD iftihar edilecek bir seviyede olduğunu öne »ürmüş. öğ retmen kıyımı konusuna geçerek bazı öğretmen kuruluslariDda ya pılan konuşmalardan örnekler vermis ve özetle ?öyle konuf(Arkasi S*. 7. Sfl. 8 da) «İhtilâle asıl ışık tutanlar geçmişten ders almayan iktidarlardır» TİP'in görüşü öteyandan Türkıye tsçı Partisi yöneticileri, hükumete Sivasi* Partiler Kanununun 110 maddesini hatırlatmışlar, «Madde gayet açıktır. tsterse Adalet Partisi. istcrse Adalet Bakanı bizi jrerekii mercie sikâyet edebilir. Neden vapmıyorlar bnnn? Onlar da bilivorlar ki, ortada dâva konusn olacak hiçbir duram yoktnr, a£ızlarındaki sakiz artık çi^nenmez hale çelecektîr. Türkive l«ıçi Partisi kannn çerçevesi içinde bütün görevinl yerine ğetlrmektedir ve getirecektir» demişlerdır. Yazan: veiidedeoğiu, bugün Mfı/ e ( Mec/fs/nde ıt ANKARA, (Cumhnriyet Bürosn) TİP Milletvekıllerinin Millet Meclisinde doğulmelen ile sonuçlanan olaydan sonra, dun ak sam Meclis Lokantasında, Millet vekillerine «tçki Tasağı* konmuştur. Meclis dun aksam saat 19'da bütçe göruşmelenne ara verdıkten sonra Mılletvekılleri, Meclis lokantasında garsonlarrfan ıçki istemışler, ancak bu ıstekler Meclıs Idare Âmirlerinin kararına uyularak reddedilmiştir. içfcî yasağı, k ondu SÜREYYA AYDEMİR Pazar Günü Cumhuriyefte Casusluk olayına adı karışan Sungur'un dokunulmazlığı Komisyonda kaldırıldı Ok hastalandı Kavgalı oturumu yoneten Mec lis Başkan Vekıllerınden Nurettın Ok rahatsızlığından, dun sırası kendisinde olduğu halde görevinı yenne getırememiştir. Inönu tarafından «Agır şekilde snçlanan» ve daha sonra rahatsızlanan Ok'un dünkü müzakereleri önce Başkan Bozbeyli, daha sonra da CHP'li Başkan Vekili Ismail Arar yonetmiştır. Petrol Komisyonu, boru hattının özel kişilere devrini mahzurlu buldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) DAKIKA: " Yerleri hazır Son günlerin harran gfirraa içinde, Saym Vehbi Koç*un bir sözü, patırtıya geldi. Üstad, Ankarada bir öğrenci vurdunno acılışında: «Gençlerin meslek değiştirmeleri, hayatta muvaffak olmalarına, m&ni oluyon» diye bir öğüt verdi. Güzel lâf amma... Bonnn da kocamanca bir «ama» sı var. Peki, mesleğinde hiç bir i^e yaramıyanlar ne yapacaklar? Hadi, diyelim ki, onlar da di rendiler, ve Sayın Koc*an nasihatini tuttolar. O zaman da, Meclislerdekl çogunluklan, nasıl doldnıacagızT Zonguldak Madon işçilerinin loplu sözleşmeleri dün imzalandı # Yeraltı işçilerine seyyanen günde 5 lira zam yapıldı ANKARA, (Cnmhnriyet Bnrosn) Zonguldak Maden İşçileri Sen dikası ile Türkiye Kömür îşletmeleri Kurumu arasmdaki toplu iş sözleşmesi dün saat 18'de imzalanmıştır. Enerji Bakanı Refet Sezgin ta rafınd'an açıklandığına göre, yeraltı işçilerine seyyanen günde 5 lira zam yapılmış ve taban ücret 15 liradan 20 liraya çıkarılmıstır. Yerüstünde çalışanlara 4 lira zam yapılarak tabaa ücret 13,5 liradan 17.5 liraya yükseltilmiştir. Kalifiye isçilere günde 25 kuruf ile 100 kurus arasında zam yapılmıştır. Ayrıca çocuk zammı bütün isçüere tesmil edilmistir. (Arkas Sa. ?. 8fi. 1 de) Ünlü aktör Peter Cstinov, bir Injiliz üniversitesinde rektör seçilen ikinci filim yıldızı oldn. llki, kınnızı sakallarıyla tanınan tnçiliz aktörii James Robertson Jvstice'di. Ustinov, talebeler tarafından rektör seçildiği Dnndee Cniversitesindeki görevine mayts ayındakj yemin töreniyle baslayacak. Ustinov Rektör oldu ANKARA, (a^.) Malıye Bakanı Cıhat Bilgehan cMotorlu kara taşıtlarmın vergisiyle ilgili kanun tasarısının» bazı çevrelerce yanlış anlaşıltfığını bildirmistir. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Hüsamettin Tiyanşan ve arkadaşIarını dun kabul eden Bilgehan, «Tasarının vergi adaletini tesis etmekten öteye bir gayesi mevcnt olmadığını» belirtmiş ve «özel otomobillerin kg. basına ödeyecekleri vergiyle, ticari arabaların ödeyeceği verginin aynı seviyede tespit edileceğinin sanılması doğru değildir» demıştır. Bilgehan: «Kara taşıtları vergisi yanlış anlaşıldı» ANKARA, (Cumhnriyet Bürosn) Bir casusluk olayına karıştığı iddiasıyla hakkında dosya düzenlenen Yozgat Milletvekili Celâl Sungur (CHP) nin dokunulmazlığı dün Millet Mecüsi Anayasa ve Adalet Komisyonunun ortak toplantısında götüşül müş ve Sungur'un da talebi kar şısmda dolcunulmazlığının fcaldırılmasına ittifakla karar veril miştir. Basına açık yapılan komisyon toplantısında. casusluk olayı ile ilgili bazı belgeler de açıklanmıştır. Toplantının bannda bazı komisyon üyeleri. dosyanın içindeküerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmasına lüzum olmadığım öne sürmüşlerse de bu görüş, komisyonca benimsenmemiştir. Gerek lhzarî Komisyon Baskanı Enver Kaplan (AP) nin açıklamalanndan, gerekse okunan belgelerden anlaşıldığına göre. iddialar çu merkezde top (Arkaaı Sa. 7, Sü. 4 de) Askerî Şuru, Askerî ceza kanununda yapılacak değişiklikleri görüştü ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosn) Askerî Şura'mn dünkü toplantısında, Askerî Ceza Kanununda yapılacak değişiklikler müzakere ve kabul edilmistir. Buna gore, askerî şahıslann işlediği suçlarla ilgili hükümler ıJırUıtırümaktadır. ( Deprem'm replikleri SOO'ü buldu Heclîste TtP nüUetvekiIlerlna NADtR NADt (Arksu Sa. 7. Sfl. 4 de) illet Meclisi Petrol Araştırma Komisyonu, araştırmalannı bitirmiş ve hazırladığı raporda, Batman tskenderun ham petrol boru hattının yüzde 49 oranındaki hisse senetlerinin özel kişilere satılmasznm zararh olacağı belirtilmiştir. Komisyonun bu konudaki karan şöyledir: «Genel olarak bir kamn iktisadî tesebbüsnnün karma ekonotni kaidelerine nygnn sirketler knrması, iştirâklere girismesi hnsnsnndaki karar bir siyasi tercih vasfındadır. Şn kadar ki, bu siyasî tercibin kamn yararı bakımından knvvetli ekonomik dayanakları bn D. N. lnnması gerektiğinde de şüphe yoktnr. Batmantskendernn Boru hattının TPAO tarafından yüzde 51 hissesine sahip olacağı bir şirkete devredilip edilmemesi konnsu bütün bn esaslar ve ilkelerin ısığı altında incelenmiş ve sonnnda böyle bir devrin ve yüzde 19 oranındaki hisse senetlerinin özel kişilere satılma sının isabetli olmayacağı, bn manadaki bir nygnlamanın beklenen faydalan sağlamak şöyMillî Eğitim Bakanının bütçe le dnrsun bazı zararlar doğurabimüzakereleri sırasında soyle(Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) dikleri kendisi ve partisi içln bir göz atalım: mükemmel bir siyasi yatıGeçen yıl Millî Eğitim Bakanbrundır. Ama Türkiyenin geleeeğmca 3 kız san'at enstitüsü. 3 ginl kalknuna ümidini çiğneye erkek san'at enstitüsü ve 6 llse çiğneye yapılmıs bir yatınmdır açılmıştu ki toplam olarak 12 bn. okul eder. Buna karsılık bir yılBakmız neden: Ege'de, îmroz ve Bozcaada'nın da açılan İmarn Hatip OkullaBatısmdaki Limni ve Bozbaba adTürkiyenin büyük ölçüde tekrınm sayısı 18 dir ve hâlen Türlı Yunan adalarında büyuk hasanik elemana, fen adamma ihtiyakiyede bn oknlların toplamı 5S 1 ra yol açan şiddetli depremin repcı var. Derece derece yüksek mübulmuştur. Üstelik, Doeuda. Orta likleri dun de devam etmişür. hejıdisten tutunuz da ustabaşlarıAnadoluda liseler, ortaokullar na, vasıflı işçiye kadar hepsi tek • öğretmensizlikten kıvranırken elKandilli Rasathanesi ilgililerinin nik eleman kapsamı içine girer. belirttiğine göre, şimdiye kadar de zaten mahdat olan dinî dersBunun için teknik okullar tesbit edilen replik sayısı 300 ü ler dışındaki öğretmenler İmam açılacak, öğrenciler klâsik öğrebulmuştur. Dün saat 09.19'da meyHatip Okullanna kaydınlmaktanimdcn teknik öğrenime doğru dana gelen sarsmtı, halk tarafmdırlar. kaydınlacak. Birinci 5 yıllık plân dan hissedilmiştir. Dahası var: bn hedefleri birer blrer tâyin 518 ev yıkıldı etmişri. Oysa hnkflmet 1964 ten tmam . Hatip Oknllannda öğsonra teknik adam yetiştirlri, renci sayısı 29.900 dir. Teknîk ve TOKTO Şikoku ve Kiusiu hattâ klâsik öğrenün yapici okulmeslekî okullardaki öğrenciler Adalarında dun sabah meydana lar yerine «ür'atle tmam Hatip ise 62.R00 civanndadır. Oysa rakgelen depremlerde 518 ev yıkılOkullan teslsine aitri. (Arkası Sa. 7. Sü. S de) mıstır Avnca 1 kişi varalanmış, Sadece İ T 1960 d»r< yılına M 4 kopru hasarı ugrtmif, (ehlrl«r uranpdakl yoliar yanlmııtır. M Eğitim OLAYLARIN ARDINDAKİ hedefi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog