Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

SAYIN ÖĞRETMENLER tlkokul 1. ve 2. devre Öğrencilerinize RAKIM ÇALAPALA'nın YAVRUIÛRK ŞİİRLERİ adlı kltabını okutunuz 80 sayfa, nefis baskı, 3 lira umhuriye KTJBUCÜSU: YUNUS NADt AHAP SITKI { Knros (Roman) 500 KİMÎN İÇİN (Roman) 500 BULUT GE1İR PA^E RARE 250 (^iıkiyeler) ' ^ • ÇIRILÇIPLAK (Hikâyeler) 250 İçinde bulunduğumuz toplomum yajayifindan Jtoı aldıj^ olaylan ve Tpşileri gerçe!enj^.tanıtmaktadır. ATLAS KİTABEVİ 44. yı/ soyı 1S648 Telgrai v « oaektup adreai; Cumhuriyot 22 «2 96 İatanbul P o s t a Ktıtuau: î«tanbu] N o 24« 22 4 2 8 7 2 2 4 2 0 8 22 42 88 Telefonlar : 2 2 42 90 Saff 20 Şubat 1968 Başbakan Demirel, Inönü'ye cevap verdi İHTİCA. İKTİDARIN ANADOLU'NÜN BAZI YERLERt SARSILDI YAZISIZ HALİNDEN CESARET BULMAKTADIR GAZETELER IKINCI ADAM VE "Din ve vicdan hürriyelini irtica olarak göslermeye siyasi baskı denir,. Tabn B İnançlar asbakan, «Sosyal hedefleri gerçekleştinnek lçin sos iist oLmaya lfizum yoktur» demiştir. Bu sftz bize bundan tam brk beş yü önce ısrarla söylenen bir başka sözü hatırlattı. Saltanat yıkılıp da yeni Türkiyenin temelleri atılmak üzcre iken, Atatfirk'ün niyetini sezinleyen eski düzen temsilcileri de o zaman şiaıdi Süleyman Demirel'in kullandığı mantığa dayanarak «tradeyi milliyeyi hâkim kıLmak için Cumhuriyet ilâıuna lüzum yoktar» diyorlardı. Biçimsel açıdan ele alındığı takdirde aynı mantığın ördüğü bu iki düsüncede yadırganacak bir taraf bulunmayabilir. Gerçekten tâ Aristotleles'den bu yana rejimlerin niteliği üzerinde kelimetere batalarak değer yargılanna vanlamıyacağına dair sayisız filozaf lar sahifeler dolusu yazı döktürmüşlerdir. İyi bir kıralın yönetiminde kırallık rejimi için kötü denemtyeceği gibi, anarşi çukuruna yuvarlanmış bir demokrasiye < e 1 elbette iyi denemez. Tarih boyunca, yer ve zaman koşullanna göre toplumlanD çeiişiler içinde zikzaklar çizerek yürümeleri de bu görüsün doğruluğunu ispatlamaya yeter. Ne var ki, kırk beş yıl ara Ue, sanki kahba değil de öze değer verirmiş edası Ue karşımıza 1ikilen tutum, aslında özden kaçışın ve kalıba sığınışın açık bir ifa desinden ibarettir. Kırk beş yıl önceki gericiler Cumhuriyeti hiç istemiyorlardı. « Kelimenin ne önemi var? Millî irade Türkiye Büyük MiUet Meclisi rejimi Ue de pekâlâ tecelli ediyor ya!» derken, gerçekte millî Iradenin gittikçe güçlenmesinden ve özlemini çektikleri eski düzeni bir daha geri dönmemek üzere tarihe mal etmesinden korkuyorlardı. Bugün de: « sosyal adaleti gerçekleştirmek için sosyalist olmaya lüzum yoktur.» diyenler, belki farkrnda olmıyarak benzer bir korkuyu dlle getirmektedirler. Yaşadığımız dünyada sosyal a dalet, hemen bütün siyasal kuruluşlaruı gerçekleştirmeyi amaç bildikleri >a da öyle göründükleri bir hedeftir. Ne kadar tutucu olsa da hiç bir parti açıkça «ben sos.tal adalete karşıyım» diyememektedir. Ama, bir yandan sosyal adaleti Iterçekleştirmekten dem vururken öte yandan sosyalizme ateş püskürtnek, sosj alistleri halk gözünde kötülemeye çalışmak, bunu başaramayınca da her çareye başvurarak sosyalizmi yasaklamaya kalkışmak, elbette demokratik olnuyan bir düzene özlem duymaktan gayri bir anlaro tasımıyacak tır. Ist kademelerde kırk beş yU Sncesinin tortulanna hâlâ rastlansa da Türkiye artık yerinde sayan bir ülke olmaktan hızla kurtnlmaktadır. Sofistik mantık oyunlan, gericilik kışkırtmaları, y3 da klâsik baskı metodlan Ue hıı milJeti uzun süre yolundan altkovmaya imkân yoktur. Yöeneticilere tavsiye ederiz: Kelimelerin ardındaki semboUerden korkmasınlar, fikte fikirle kar«ı kovmaya önem versinler ve halk lradesine saygi duyan demokratik bir sistemde inanç tabularına yer olmadığını lutfen kabul buyursunUr. MEND ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) aşbakan ve Adalet Partisi Genel Başkanı Süley • man Demirel, CHP Genel Başkanı İsmet İnönünün önceki gün yaptığı irtica konusundaki konuşmaya cevap vermiş, «din ve vicdan hürriyetini irtica olarak görmeğe ve göstermeğe de sadece siyasî baskı denir» demiştir. Osman/ye olaylannın 7 sanığı tahliye edildi OSMANİYE, (Özer ÖZTEP bildiriyor) Osmaniye olaylannın dünkü duruşmasmda Kaymakam, Savcı ve bir Yargıç ile dört kişi dinlenmiş, tutuklu bulunan 10 sanıktan 7'si tahliye edilmiştir. Osmanıye Kaymakamı Salim Ta?kın ıfarfesınde, olayın gehşmesinı anlatmış ve «Hâdisenin büyüyeeeğini tahmin etti|im için Adana ve askerî makamlardan yardım talebinde bnlnndnm. Zira büyüdü^ü takdirde 15 kisilik bir zabıta knvvetiyle bn olaya mâni olamazdım» demiştir. Topluluğun, Şehitlikte dua ettikten sonra hâdisenin elebaşısı olarak nezaret altına alınanları kurtarmak maksadiyle 2000 kadar Osmaniyelinın, Emniyet Âmırlıği binası önünde toplandığını söyleyen Kaymakam, «Devamlı olarak ynh çekiyorlardı. (Arkası Sa. ?. Sü. 4 de) Adalet Partısı Genel Merkezinden dağıtılan demecınde Demirel şunlan soylemıştır: «CHP Genel Başkanı bergün partisinin yurdun çeşitli köşelerinde yapılan kongrelerine me«ajlar gonderiyor. Bu mesajlarda gerçeklerin ifadesinden daba çok bir takıtn tesirlerı varatma hedefini jüdüyor. Avrıca, Taklavan maballi ve kıımi henato geçimleri için seçim kampanyasının ışaretleri veriliyor. Bn mesajlarda umnmi efkârımızı tedircin edecek bazı ıbtimaller de serdedilmektedir. Bunlan münakasa etmek ve açıklıCa kavusturmak mechoriyeti vardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) m Yazan: Vietnam'da ikinci so/dırı devam ediyor (Dış Haberler, Servisi) SAYGON Vietkons gerillaları, dün Saygon'un Son Nhut hava üssünü yoğnn bir roket ateşi altına almışlardır Bu önemli askerî üssün iki tarafında çok şiddetli çarpışmalar patlak vermiştir. Roketlerden bırı, Termınal blnasına ısabet etmiş, Amenka'ya donmek uzere sevınç ıçınde uçak bekleyen Amenkalı askerlerden l'i ölmüş, 48 i yaralanmıştır. Havaalanı, Vietkong'un bnceki gun gırıştıklerı «İkinci dalja» taarruzlardan beri zaman zaman roket ve havan topu ate•ine maruz kalmaktadır. (Arkası Sa. 7. Sü. S de) SÜREYYA AYDEMIR ŞEVKET^* ün gece yarısından sonra saat 00.46 da; tstanbul dahil, özellikle ynrdumuzun Batı kesimlerinde çok şiddetli yer sarsıntıları olmustur. îlk tespite gore, 5 derece şiddetindekt deprem, tahmınen 6 saniye kadar sürmüş, bundan sonra da hafif ve arahklı devam etmlştır Depremın gecenin geç saatlennde meydana gelmesi, halkm yitaklanndan sokaklara fırlamasına yol açmıştır. Kandilli Rasathanesi, depremin kesın şiddetinl,, gazetemiz raakineye verildiği saate kadar tespıt edememiştir. Cıvar illerdeki idare adamlan da, sarsıntının şiddetli olduğunu, ancak ilçe ve köylerden bir haber alınamadığıru bildirmişlerdir. Depremin duyulduğunu tesbit edebildiğimiz il ve ilçeler şunlardır: Bursa, tzmit. Adapazan, Balıkesir, Edirne. Çanakkale. Ankara, Lüleburjaz, tzmir, Bursa. Bu illerdeki nöbetçi polisler, sehirlertnde şimdilik herhangi bir hasann tesbit edilmediğinl bildirmişlerdir. Yalruz, Lüleburgaz'da eski kerpiç bir evin duvanmn yıkıldığı öğrerülmiştir. Istanbul Emniyet Nöbetçi MUdürü de, kendilerine can ve mal zararma dair mâlumat gelmediğini bildlrmiştir. • Istanbul'da heyecan uyandıran şiddetli deprem D Isı, 14 derece düştü tstanbul'da hava sıcakhğı, bjr gUnde 14 derece birden düşmuş ve dün, zaman zaman kar yagmıştır. Meteorolojı; îstanbul'da bugün hava sıcaklığının (2) üâ (5) derece olacağını, gece de kar yagışı beklendiğinı bıldirmiştir. «» AÇILAN MEKTUPLAR | Beyaz Ihtilâl 14 Mayıs 1950 # Bayur Muamması # Menderes'in zuhuru! | iki şahsiyetli Adam # Çankaya telâş içinde # Menderes'in Inönü'ye mesajı 2. ADAM'IN SON CİLDİNDEN YENİ BİR YAZI DİZİSİ giinti Cumhuriyette ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) îçişlen Bakaru Sükan, Bakanlığı ile ılgili bütçenin muzakeresl sırasında, Millet Meclisinde konuşurken, saat 01.55'de şiddetli bir kavga çıkmış ve bazı AP'li Milletvekillerı, Bakanın sözlerine mudahalelerde bulunan TtP'lileria üzerine yürümüşlerdir. Başkan Nurettin Ok, celseyi taül etmiştir. Mec/îs'fe gece y/ne kavga çıktı Vakıflar bütçesi CHP Grupu adına konuşan Türkân Seçkin, vakıfların yaptığı otellenn iyi plânlanmadığım öne sürmüş, bu arada Vakıflar Bankası ile bunun ortak olduğu kuruluşlann idare meclislerinitı AP li eski DP lilerin arpalıgı haline getırildiğini söylemiştir. YTP U Nihat Doğan Köy'e camiden önce okula girmesini istemiş, bu arada cami yaptırma derneklerine politik yardımlann k»sılmesini öne sürmüştür. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Mİ//Î Bakiyeyi kaldıran Seçim Kanunu lasansı Mart'ta görüşülecek ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosu) Mület Meclisi Geçici Komısyonunca kabul edilen Seçim Kanunu Tasansı butçe goruşmeleri bittikten sonra mart ayının ilk günlerinden «oncehk ve ivedılıkle» Meclıste goruşulecektir, «Millî Bakiye» sisteminl tcaldıran tasarı, yeniden barajlı D'Hont sıstemini getirmektedir. Komısyonda kabul edilen tasanya göre, barajlı D'Hont sistetninin uygulanması şöyledir: «Seçime katılmış olan siyasî partilerin ve bağunsız adaylann adlan alt alta ve aldıkları muteber oy sayılan da bizalanna yazılır. Bu rakamlar önce birc, (Arkan Sa. 7, Sü. S de) Çanakkale'de bir Panama gemisini batıran Yunan şilebi kaçtı Boğulan 14 kişi arasında bir Türk tayfa da var Mnkaddesatçılar Knrnltayı 242$ şubatta Bursada bir kongre toplanacak. Türkiye Komünizmle Mücadele Oerneğinin tertiplediği bu kongreye bir kuırd çevreler «Mukaddesatçılar büyük knrultayı» bazıları da «büyük din kurultayı» adını veriyor lar. Mukaddesatçı basın organlannın verdikleri bilgiye göre, Komünizmle Mücadele ' Demeğine 10 mukaddesatçı dernek yardımcı olacak, Kurultaya avrıca Oin Gdrevlileri Federasyonu, Türkiye İmam Hatip Okullan Mezunları Federasyonu, Türkiye llâhiyat Tedrisatına Yardım Federasyonu, Islâmı Enstitüleri ve İlâhiyat Fakültesi Mezunları Federasyonuyla, M.T.T.B. Milliyetçiler Oerneği, MHIiyetçi Öğretmenler Derneği ve daha bilcümle aynı yolda çalışan dernekler temsilciler gönderecekler. Kurultayın gündeml jöyle tesbit edilmi?: 1 Mukaddesat düsmanhği. uın tarihi seyrl. 2 Mukaddesat düşmanlıfmıo bugünkü durumu ve Müsliimanlar 3 Mukaddesat düşmanlığina knrşi hıırfkfi t»m ve earelert. ÇAN'AKKALE Çanakkale Bogazında 15 ay sonra ikinci bir deniz kazası daha dün sabaha karsı meydana gelmiş, Panama bandıralı 861 net tonluk «Capitan Francos» gemisi, Kilitbahir köyünün Havuzlar mevkiind'e Yunan bandırah «Dimos» şilebi ıle çarpışarak ^^^^^^^^^^^^^^ batmıştır. Çarpışmadan 15 dakika sonra m sulara gömülen 19 personelli Panama gemisinden sadece 5 kişi kurtulmuş, kaybolan 14 tayfadan ise 5'inin cesedi bulunmuştUT. Bunlar arasında, Türk olan Merain'll bir tayfa da vardır. Olay dün sabaha karşı saat 04 sıralarınd» meydana gelmiştir. Gümrük depolanndaU (de(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) mek varnuş!) kaçak esyanın değerlendirümesi için Pttnlama TeşkUâtı Müsteşan, KoordinasCELÂL BAYARIN yon Dairesi Başkanı, ve diğer bazı uzmanlar Kilis'e kadar titmisler, orada tetkiklerde buluBALDIZININ nuyorlarmış. AUah, Allah... Ne lüzum w KIZI ÖLDÜRÜLDÜ dj bu kadar zahmete? Bu basit is için, Ankarsdan ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) değil, Kiüs'ten, biri gidip, heCumhurbaşkanlığı eski Genel men oracıktatd dükkânlardan fiSekreteri Nunülah Tolun'la bir vat sorssydı. kaçak esysnın desüre evli kalan Celâl Bayar'ın balğeri ktndüiğinden meydana ç t dızının kızı Mihrı Zafer Kösten, kardı. dün evinde, 16 yaşındakı Yozgatlı Üstelik, hiç süphesiz, uzmanahçısı Halit Karadavut tarafından, larm tesbit edecefi deterden bıçakla oldurulmuştür. daha da doğm ohırdn! Pollse teslim olan kaatil; cınayetl, bir alacak meselesınden ıçle D. W. dK Uerl (Turhan NARLER bildiriyor) OLAYLARIN ARDINDAKİ D AKIK A: Mallar meydanda Bfaîberg, çıkanlan kalbini tuttu unday Express> gazetesinin açıkladığma göre. Philip Blaiberg, insanlık tarihinde kalbini elleriyle tutan tek adam sıfatına hak kazanmıştır. Gerçekten Profesör Christian Barnard, kendisinden çıkardığı kalbi bir ka vanoz içine koyarak Blaiberg'in eline vermiş ve: «Hastanın kendi kalbini kastederek» bununla bu ka dar uzun muddet ya;amı; olmanız bir muciT'e» demı«tir. (Arkaaı üa. 7, S0. ( de) JOHANNESBUBG (»JL.) Kurtulan kaptan ve karısı HADİR MADİ Mavrlı ve kansı Maria Mavris; diğer 0ç mürettehatla birlikte bnz jribi snlarda ölüm kalım miicadelesi yaptıktan lonra ayak bastıklan KlUtbayır kö>Undrkl kah\ede. (FoloJrtJ.Turhan KARLZfl ÇANAKKAIS) Günlerden beri devam edegelen yayınlara bakılırsa mukaddesatçılar büyük kurultayı hayll ilgi çekici olacak gibi göriinmektedir. Zira mukaddesatçı akımı yiirütenler son bir yıl içinde gerçekten plânlı bir örgütlemne yoluna girmişler, ayrı ayn dernekler kanuni federasyonlar haline gctirilmiş. gençlik teşekküllerinin kilit noktalan yürütücülerin istedikleri kişiler tarafından ele geçirilmiş. bu arada hfiknmetin bir kanadından yüklüee yardımlar bu derneklere aktanlmıştır. Hükumetin bir kanadı eliy !e akıtılan milyonların yanında İl Genel Meclislerinin, Belediyelerin dernpklere tahsis ettiklert paralar da yine milyonları bulmaktadır. Bir yandan bu milyonlar brgütlenmey) geliştirdiği ffibi öte yandan yayın organları aksiyona geçmek için daha plânlı, kanunlara uygnn görünen taktik tavsiyelerini devam ettirmis( Arkam Sa. 7. Sü. 4 de) • ••*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog