Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

A1SK2JYLOS ZİNCİRE VURULMUŞ PROMETHEUS Tnrkçe«: Azra EBHAT Sabahattin EYÜBOĞLU Dunyanm ılk büyük tiyatro yazarırm en unlü eserini memleketunızın ıkı buyük yazan nazımla çevîrdj. 75 Sayfa, 4 Lira. BtLGİ TAY1NEVI Yenişehir, Ankara Cumhuriyet 1038 umhuriyet KUBÜCUSü: njNUS NADİ Cumhurivtrt 2 2 4 2 9 6 2 2 42 RKU •TASI lanndan b bırinden meydana gel değerh eser lıra fıyatla buyuk yazar Tolstty'un bırhikâyesinden olduğu kadar arasnıdâ "^4 44. yıl sayı 75*30 TelgraJ »e mektup adresi: I s t a n b u l P o s t a K u t u s u : t s t a n b u l N o 246 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Telefonlar 2 2 4 2 9 0 Cuma 2 Şubat 1968 8 şehir Viefkong işgalinde K.VIETNAM: Bütçe SenatoMa "Ekonomik bağımlılık siyasî bağımsızlığımızı tehlikeye düşünirB (Cumhuriyet Bürosu) ANKARA, Cumhuriyet Senatosunda dün, 1968 mali yüı butçesi gorüsmeîerine başlanmıştır. Maliye Bakanı Cihat Bilgehanm sunuş konuşmasuıdan sonra çeşitli gruplar adına bütçenin tümü uzerinde gönişmeler ileri sürülmüş, CHP grupu adma konuşan Gündoğan, «Düzen değişikliği» istemiştir. Bilgehan'ın konuşması Malıye Bakanı Cıhat Bılgehan, yaptığı konuşmada 1967 yılında kalkınma hızının «i 6.6 ya enştiğıni, gayri saf] milli basılanın 85 mılyar lıranın ustıine çıktığını belırtmis, «Fiyat istikrarının korunması ve devam pttirilmesi konusunda hükumet çok vrinlıi ve çeşitli tedbirler ıle daimi bir dikkat ve teyakkoz icındedir» demiştır. Bakan, Iüb7 yılı tthalatınm 683, lhracatmın İse 525 milyon dolar olarak gerçekleştığlni açıklamıştır. VİETNAM ^CTKOU«, (3833) V r T ! ABD'ye göre 48 saatte 6000 Vietkong, 230 Amerikalı ve 300 Güney Vietnamh öldü Bütün Güney Vietnam ateşler içinde Uyumayan Başkan, özel tedbir ve geniş yetkiler peşinde.. (Dış Haberler Servisi) SAYGON Victkongun topyekun saldırısı uçüncü gününde Güney Vietnamı kaynayan bir kazana çevirmistir. Genel taarruz, Vietkongun büyük kavıplan ve Amerika, Gü ney Vietnam Hükumet kuvvetleri ve müttefiklerinin olanca giiçleriy le karşı koymalan karşısında şiddetini azaltacağına arttırmış ve yayılmıştır. < Arkası Sa. 7. Sti. 1 de) • SAYGONT)\ olümden kaçmakta olan bir Guney Vıetnamlı çocuk olıı bir sivilin >anından geçerken makineli tufeğin tırmalayıcı tarraka.ından korumak anızcıvla kulağını tıkıjor. Kmkkale'de Ordu'ya yeni piyode silâhı yapılacak ANKARA, (Cumhuriyet liürosu) Türk Süâhü Kuvvetlennın yenl bır pıyade tüfegıyle techız »• dılmesi ıçın gereken çalışmalara başlanmıştır. Kırıkkale Silâh Fabrikasmda Imâl edılmesı ıçm Batı Almanya," dan patenti satın alman silâh, sen halınde ımâlmden sonra butun bırlıklere dağıtılacak ve buguns kadar kullarulmakfa olan Amerikan menselı (ml) tufeğının yennı alacaktır Devlet borçlan Bakanın verdlğı Dilgıye gore, Türkiyenin dovız ıle odenıesı zorunlu toplam dış borcu 1 rnilyar 319 milyon dolardır Turk lırasıyla odenecek dış borç ise 3 mılyar 294 milyon lıraya ulaşmıştır. Devletın ıç borçlan da 18 milyar 101 milyon lıradır Bakan 1968 yılı progTamının 314 müyon dolar dış finansman gerektirdığini büdirrnlş, konsorsıyum uyelerınm şubat sonuna kadar, ne mlktar kreffl açacaklan hakkında bilgı verecekîerinl soylemıştır. Oensoruların özetJenmesf | Durumu, Meclis Anavasa Komisyonu tesbit edecek lohnson, vergilere yüzde 10 zam istedi CHP Grupu adına Fikret Gündoğan CHP Grupu adına Konuşan Fikret Gündoğan, CHP nın nıçın duzen degişiklığı istedıgını belgelere dayanarak anlatmış ve oze^ le şunlan soylemıştır . • Bu duzen böyle devam e'tiği surece, değil bu cılız ve çelimsiz bütçe ile, bunun çıbi daba (Arkası Sa. 7, Su. 5 de) ANKARA, (Cumhuriyet Biirosn) Gensorularuı 20 dakıkaya sığacak şekılde ozetlenmesıyle llgıh Meclis kararı ve oncekı gecekı Meclis oturumunda Başkan lığa sunulan bazı onergeler, dun Meclis Başkanhk Dıvanı toplantısında goruşulmuştur. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) unün notıorı Amerika efsanesi Vıetnamda. Korede olup bitenler. aslında dun>adaki bir efsancvi, Amerika efsanesinı gerçekle karşı karşıva getiren olavlardı. Efsane; Amerikanın her şeye kadır olabilmesidir. 105 milyar dolârlık milli savunma bulçesi ve muazzam askeri gucujle Amerika, modcrn dunyanm devidir. Batı. bu venilmez, sadece jenilmez değil ktzdırılmaz deve guvenir. Az gelişmiş ulkelerden çoğu için Amerika, hem ilişilmejecek devdir. aynı zamanda devleşmiş bir koruyucu melektir. Amerika isterse bir ulke abâd olur, Amerika isterse bir ulkede falan ya da filan ıktıdar işbaşına gelır. Kısacası Amerika ne isterse her «ey ooun istediği gibi jurur. Bu efsaneye bepimiz inanmışızdır, inandırılmışızdır. Yalnız biz değil, daha garıbi, Amerikanın kendısı ve Amerikan kamu oyu da inanmıştır. Bir Kişiye »en dehşetsin, sen kuvvetlisin, sen her istediğini elde edersın dije mutemadiyen. telkin yapıldığı zaman nasıl o kişi once direnir, son. ra kendisinin ojle olduğuna inanırsa, Amerika da gerek iç, gçrekse dıştan gelen teikinlerle. dunyaya yon vereceğinc. dunvavı istediği gibi jonetmek için butun nitelikierın keadinde toplandığına inanmıştır. Ne kadar iradeli olursa olsun, kişi. pohpohlar ve telkinler karşısında direncini bir noktada yitirir. Bu beşerî bir nlanaktır. Kışiler gibi toplumlarda da, devletlerde de aynı durum gorulur. Napolyon Moskovaja davandığı zaman Fransa, Avrupa egemenliğinm rakipsiz ada>ı idi. Fransızlar dunyava sadece Fransanın yon verebileceğine içtenlikle inanmışlardı. Hitler 1930 lardan sonra yenilinceye kadar aynı inancı Almanya da surdurmuştur. Sovyet Rusya, tkinci Dunya Savaşından sonra, hem başansına, hem de silâh kudretine dayanarak doğu bloku dedeğimiz ulkeleri hegcmonyası aitına aldı, kullandığı tema. halkların kurtuluşu idi. Nitekim Macaristandaki karşı harekette olen binlerce insan, halkların kurtuluşu denilen, fakat gerçekte onculuğe inancın sonucu olan Rus sultasına kurban gitti. Sündi Amerika, duzeni, ozgurluk anlajışı başka olmakla beraber. jon vericiliğe inanmışlığı bakımmdan onlardan farklı değıldir. Vietnamda bu juzden insanlar olmekte \e Pueblo olavında Amerikan kamu oyu, bu tedavi edilmez sablt fikir juzunden, nukleer savaş istemektedir. Işte tam bu sırada Vietkong. dev"e darbeji vurdu. Amerikajı şerçekle karşı karşıva getiriverdi. Ve jine Amerika Vietkong saldırısiyle javaş >avaş tırmandığı merdivenden birkaç basamak birden gerije uıi\erdi. Son saldırıda fıyasko veren yalnız tırmanma stratejisi de değil. Stratejivle birlikte Amerikanın prestijine indirilen darbe ve Amerika efsanesinin yıkılması daha onemli. Oldurulen Başkan Kennedy ve ekipi 1960 seçimlerinde propagandalarını, Amerikanın kaybolmaya yuztutan prestijini yeniden sağlama temeline oturtmuşlardı. Zira Amerika hem haksız müdahalelere kadar varan Dulles polıtıkası yuzunden uyanan dunya milletleri arasında itibarını yitirmeğe başlamıştı, hem de geleceğe mâtuf çahşmalarda, meselâ feza yanşmasında onculuk Sovyet Rusyaja kaptırılmıştı. Bu bakımd«n Başkan Kennedy, Amerikada illete en doğru teşhisl koyan adam oldu. Onun yerine geçea Johnson ise Kennedy'nin genellikle barışçı, fakat haklı olduğu zaman dikilmevi ongoren politikası >erine kuvvete dajanan bir Amerika efsanesi yaratmak yolunu tuttu. Başka ulkelerin içişlerine dolaylı dolajsız tnudahaleler birbirini kovaladı. Vıetnamdaki ezicilik uygulaması dunya milletlerine âdeta ornek olsun gibi devam ettirilirken futursuz ve hesapsız yayılma yaygınlaşma politikası, israrla yurutuldu. De Gaulle'un dediği gibi bu politika bir gun iflâs bayrağını çekecekti ve çektiği zaman lideri yıpranmış bir Batıyla. yıpranmayı elIerini oğuşturarak izleyen bir Doğu karşı karşıya kalacaklar ve dengenin Batı aleyhine bozulması dunyayı bir korkunç savaş'ın kucağına atacaktı. Amerika şimdi bu tehlikeli noktaya bızla yaklaşmaktadır. Guney Vietnama karşı girişilen Vietkong saldırısı geri puskurtulebilir, hattâ Kuzey Kore, el koyduğu Pueblo'yu iade de edebilir. Ama butun bunlar Amerikanın prestijini geri getırmez, ve Amerikanın yıpranms•mı onlevemez. ASHİNGTON «Pnebio» ola\ından ben>e masasında bırıken kotu haberler gıttıkçe kabaran Başkan Johnson, dun Kongre lıderlerınden hukuraetın ıkı cephede alması muhtemel «özel tedbirleri» desteklemelerını ıstem'ştır. Bu tedbırlere Vıetnamda Vietkong ve Kuzey Vietnam kuvvetlenmn artan baskısına cevap verebılmek ve Kuzey Korenın el koyduğu «Pneblo» casus gemısının ıadesını sağlamak amacıyla başvurulacaktır. (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) V Bornaıd ve Lollobrigida OAKIKA: ŞeyhSerin fîkrine benzentese, bâri! • 9. AMERIKAV Tumenine bağiı askerler. bir grup Vietkong şüphelisini sorguya çektnek üzere bataklık bir bölgeden geçirerek karargâha götürüyor. Bir habere göre Cumhuriyet Halk Partisinde fikir aynlığı bulunduğu ortaya çıknuş. Aman ne iyi, ne iyi! Hemen, dansı diğer siyasî partüerin başına. Seneler senesi, bu partilerde, hep başkanbk için. genel sekreterlik için, yahut, listeye «merkezden» sokulup sokulmamak için avTilıklar çıkıyordn. Demek, neden sonra, nihayet, sıra fikre geldi. Aynbk, mayrılık... Onun ehemmiyeti yok. Yeter kî ortaya fikir çıksın. Yalnız, sakın bunun da arkasında, vine başkanhk, sekreterlik, veya. adaylık fikri gizli ol Oğretmenler Kurulu yeniden ihdas ediliyor ANKARA, (Cumhunjet Bfirosu) MıUı Eğıtım Bakanı Ilhamı Ertem, «Sınav ve Sınıf Geçme» yonetmelığı ıle ügılı olarak dun gazetemıze verdığı ozel demeçte, «Yönetmelik uzerinde yapümakta olan değişiklikler, eskıye donuş niteliğini taşımamaktadır. Tönetmelik, uyguiamada alınan sonuçlara göre, Türkive gerçekleri açısından yenideu ıncelenmektedir» demiştır. Bakan trtem, vonetmelıkte yer alan «öğrencileri ilgi ve kabilivetlerine gore voneltnıe» hukumlennın aynen kalacağını, değışıklıkten «Hıçbir ÖKi»ncinin mağdur olmayacağuu» da sozlenne eklemıştır. (Arkası Sa. 7. Su. 7 de) 14 yolcu katarı istasyonlarda bekliyor Doğu ile Batı arasında tren seferleri kaldırıldı (YURT HABERLERt SERVİSİ) DoğL. Aııadolu'dakı şıddetlı kar yuzunden, Batı'dan Doğu'ya ve Dogudan Bau>a kalkacak bırçok tren seferı, ıptal edılmıştır Kar, ozellıkle, Dogu Auadolu Bolgesındekı demıryollarını kapatmıştır. Haydarpaşadan hareket etmesı gereken Kars, Tatvan \e Van Golu ekspres seferleri ıle yolcu trenierı, avnı şekılde Ankaradan Erzuruma gıdecek olan ekspres ıle Kars \c Erzurumdan Batı yonune gıdecek jolcu ve ekspres tren seferleri dun kaldırılnııştır Kurtalan Malatya tsıtim Bakanı Sayın ilhamı arasından Batıya gelecek trenlerın Ertem, sınıf geçnıe ve bilgi dede ışletılememekte olduğu bıldırılğerlendirmesinde eskı usule dömıştır nulduğunu açıkladı, bovlece liselerde başlayan boykot ve soYolda kalan trenlcr kak hareketleri durdu. Bağdat ekspresı 210 yolcusuyla Milli Eğitim Bakanının gcriYavuzlar Turkoğlu ıstasyonları >e donuşu hiç şuphesiz bir keşarasında, Doğu ekspresı ise Golbamekeşi önlemiştir. şı Haydarlı arasında kara saplanAncak, Bakan, ona bağlı o(Arkası Sa 7, Su 6 da) lan bazı zevat, geriye ddniışd oyle bir gerekçeye dayandırmışlardır ki, bir Bakanüğın kcndi camiasını böylesine kotülediği belki dunyanm niçbir yerinde görubnemiştir. Gerekçe, daha doğrusu çahUNESCO Yonetım Kurulu, Genan minare için hazırlanan kınel Murfur Rene Maheu'nın 1969 lıf şudur: 1972 yüları arasmda kutle halınMıllî Eğitim Bakanlığının âlâde halkın eğıtımını, haberlesmeyıvalâ ile ilân ettiçi vonetmelik yı ve sosyal alanda araştırma aslında en modern ststemi geprojelerını kabul etmıştır. tinnekte imiş. Fakat öğrettnenBuna gore yetışkınlerın, özeller bu yönetmeliği iyi kavrayalıkle kadınların ve orta derecelı mamışlar, yanlış: uygulatnışlar, okullann ders programlanna akendilerini yeni esaslara intilınarak oğrencılerın nufus mesebak ettirememişler, öu yiizden lelerı ıle ılpılı konularda eğıtıliyi sonuç alınamamıs. oğretmelerı >er alfaktadır Ünıversı(Arkası Sa. 7, Su 7 de) D. N. Dr. Barnard, dun Roma'dan Londra'ya gitmeden önce, ünlü fOm yüd n Sophia Lorenin misafiri olarak, aktrisle birlikte öğle yemeği yemiştir. Sophia. tanınmış kalb operatöru için, «Sade ve hassas bır ınsan» demiştir. Yazdığı hâtıralanndan çekilecek filmde başrolü oynıyacağı kesinleşen Barnard, Roma'da Gina Lollobrigida ile de tams. mıştır. Vur abalıya! menler, okul \oneticileri anlaMŞSIZ olunca Bakanhk ne vapsın çarnaçar eskije dbnmüş. Kısacası Milli Eğitim Bakanlığı ve yetkililen vaptıklan marifeti, öğrenci ile öğretmenin arasuıı açmak, Turk oğretmenini halkın gozunden duşurmek, daha fenası öğrencinin karşısında kuçültmek pabasına, çocuklanmızı ellerine teslim ettiğimiz zümrenin sırtına yukleyivermiştir. Aslına bakılırsa, geriye dönfiş mutlaka gerekli idiyse kı kanaatimize göre gerekli idi Bakan için tutulacak iki sol tardı: Binncisi bata cden siyaset adamJarının izlediği vol olan istifa idi. Bakan istifa eder, yerine gelen halefi eski kararı yürürlükten kaldınr, ya da ttrgnlamayı bir siire icin durdunırdu. tkincisinde ise böyle bir yönetmelik için ?artlann henfiz olfunlasmadıçı açıklanır, kansıklığın dnıine geçmek maksadıyla, yönetmeliğin geri OLAYLARIN ARDINDAKİ Meçhul kaatil, Z'üncü şoförü de dön gece öldürdü Pohs, Karakoy'de dun gece meydana gelen yenj bır olayla, otomobıl ıçınde oldurulen uçuncu şoforun kaatıiını aramaya baslamtstır. Saat 20 sıralannda Karakov Kıhçalı Camıınm arkasındakı Dosemecı Sokağında sofor Zekerıva Alaçam, 34 DU 013 plâkalı taksısı ıçınde meçhul bın taraf ından oldurulmustur Ola\, cıvardan cfuyulan ıkı el sılah sesınden anlasılmıs ve şofor, kanlar ıçınde bulunmustur Ankara'nın Hacettepe semtınden olan 52 \asındakı şofor Hastaneje j kaldırılamadan olmustur O!a\a I (Arkası Sa. 7, Su. £ de) . Fazla uyuşturucv ilâç zerkedilen ıı Karabaş,, ancak bir hafta yaşadı ANKARA, (a.a.) Atatürk Sanatoryomu ve Goğus Hastalıkları Merkezınde geçtığımız Cuma gunu Operator Dr. Murşıt Kor>ak tarafından akcığerı değıstmlen «Karabas» ısmindeki kopek, dun saat 16 50'de bır bron koskopı sırasında olmustur. UNESCO, kütle eğitimini kabul etti ECVET GÜRESİN aündığı Uân edılebilirdı. Gerçi bu, hatanın Bakan tarafından kabul edildiği anlannna geiecekti ve dolayısıyla kendisi yıpranmış olacaktı ama, biç değilse davraniî dürüst bir davranıştı, Türk kamu ovu da batadan donenlerı affedebihrdi. Milli Eğitim yetkilileri, esefle söyleyelim, normal ve dürüst yollan tercih verine sorumluluğu omuzlanndan atmak gibi doğu kurnazuğınm orneğira verdiler ve işin içinden sıynldılar. Bir yandan çeçım derdi ile kıvranırken, öte yandan çocuklanmızı eğitroeve. adam etmeve çalışan Tıirk öjretmeni ıcin gerçekten acı bir tecellidir bu... *•• Kaza sonucu Dr Koryak, «Köpek, maaleset bir kaza sonucu ölmıiştür. Defiştirilen akciğer, son ana kadar aksamadan çatıştı ve fizyolojik görevini tam olarak yaptı» demiş, şu bılgıyı vermıştır «Karabaş'ın göğüs nahiyesinde su toplanmıştı. Bu suyu almak için köpeği uyutmak icabetti. I«te, bu sırada bir kaza oldu. Yaptığun tetkikte. maalesef Karabaş'a (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog