Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Gusfcrve Flaubert'in DÜNYA EDEBİYATININ HER ÇAĞINDA YAŞAYACAK ÜNLÜ ESERÎ MADAME BOVARY .VURULLAH ATAÇ ve SABRİ ESAT SlYAVUŞGtL'm nefis çevirisi üe dört renk11 kapak içinde tam tercümesi (iasaltılmamıs olarak) Remzı Kıtabevı tarafmdan okurlanmız için hazırlanmıstır. REMZİ ÖTABEVİ P1ATI: 1«. TL. (ll&ncüık 4753) 1714 umhuriyel »I CEM ASTURİAS (NOBI SAYIN BAŞKİ 2. BASKJ 10 Lıra YEŞIL PAPA 15 Lıra Genel Dağıtım: CEM VAYUMEVİ Tan Ap. CaSaloglu, İstanbtü Peza Beklâm: 2667 1738 KTJtfüCUSIJ: YUNUS NADİ 44. yı/ toyı 15647 TelgraJ ve mektup adrea: Cumhunvei Telefonlar 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 tstanbtü Poeta Kutusu: tstanbul No 24b 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pazartesi 19 Şubaf Bazı AP Milletvekillerinin kardeşlerinin TİP'li olduğu açıklanınca Mecliste yine kavga çıktı «Tehlikeyi yakın görüyor ve vatandaşı uyarıyorum» MP'li "8 ler,, AP'ye girmeye karar verdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisinin önceki geceki birleşiminde Başbakanlık bütçesi pörüşülürken TİP'li Çevin Altanın bazı AP'li milletvekillerinin ya • kınlannın da TİP'li olduğunu açıklaması ü zerine yer yer kavgalar, itişipkakışmalar ve küfürleşmeler olmuştur. ikfiduTdan cesarel bulduğunu söyledi İNÖNÜ Inonu irlicaın Enosis'e ANKARA, (Cumhuriyet BOrosu) Birleşik Arap Cumhuriyetinin Ankara Buyukelçisi Abbas El Şafii, dün duzenlediği bir basın toplantısında bir sonıva cevap olarak «Kıbnsta, Enosise karşıyız» demıştir. Buyükelçı Şafn, tsraıl'ın saldınsının ardmda Amenkanın bulunduğu ve bu yuzden yenıldıklerını, bu yenılgının gerçek ybnunun tarıh tarafından zamanla ortava çıkanlacağını belırttikten sonra Israılin B M kararlanna uymadığını hatırlatmış ve şöyle konuşmuştur : «Israil, B.M. Tasasına ve kararlanna aldırmayan ve bütfin dünya devletlerıne meydan okuyan bu inatçi tutumunda hâlâ ısrar etmektedır. Israilin bu tutumu tehlikelidır ve banşı tehdit etmektedir.» «Tenilmemize rafmen banş iıtiyoruz. Galip tsrail, ardındaki Amerikan desteginden ötürü savaş istiyor» dıyen B A C Buyukelçm Turkıye'nın kendılerini desteklemesıne teşekkur etmiş ve tsraıl'ın amaçlan hakkında şovle konımmuştur • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu Genel Başkan İsmet tnonü, CHP'nın Ankara tl Kongresmde dün yaptığı konuşmada «Vicdan hurrijetimn temeli, din istismarcısı taassubun \atandaşa taarruz cdememesine dajanır. Dindarhk iddia edenin vatandaşa taarruzu tesvik ve tertip edebildigi cemijette vicdan hnrrivftindcıı bahsedılemez. Din bahanesi>le taarruz ve tasallut teşebbüsierini tesvik eden idareye, irtica idaresi denir» demıştır tnonu, «Guııümuzün başlıes endışeleri haline gelen ıkı meseleye i t Ankarada değinmek istiAskeri Şura yorum> demış ve sunlan söylemıştır bugün toplanıyor «Bugfin sıjası hayatımızda vatandaş hak ve bürriyetleri irticaın açık, pervasız, teskilâtlı tehdıdi altına girmıstır. Osmanıye olavlarını bılıyorsunıız. Kur'ann Kerım ı yırtmışlar, sysklar altına almı;lar ve bir solcu ogrencı dıfer bir dindar riğrencivi öldürmüstür dije vatandaşı barekete çeçirijorlar. Osmamye olavları, ırticaın hem yalan uydurnp, hcm o valanı taarruz babanesı vapabilecek devre geldıtını gostenyor. Bu gelişme, ıktidann halındrn ırticaın eesaret bulduğunun delılidir. öte yandan geçen yıl Mıllet Partısınden aynlmış bulunan ve «MP'li Sekiıier» dıye adlandınan bağımsız mılletvekıllerı dun uıalet Partısıne gırme kararı almi'îlardır Dun saat ll'de parlâmento bağımsız odasmda bır araya gelen Sekızler'ın «kader toplantısı» tam uç saat surmuştur «İsrail İmparatorluğu» « İsrail, Nil'den Fırat'a kadar nzanan bir imparatorlnk knrmak istemektedir. Bize intikal eden bilgilere göre Fırattan ötürü bir kısım Türk topraklan da dabildir.» 14 16 mart tanhlen arasında B A C Dışışlerı Bakanı Mahmud Rıyad'ın Turkıyeye resmî bır zıvaret yapacağını açıkla^an Buyukelçı. Kıbrıs konusunda yoneltılen bır soruya cevap olarak şunlan sovlernıstır • «Uzun bır süre önce, Kıbrıg Rumlarına Mısır üzerinden DoJu Bloku Slkelerinın silâb yardımı vaptıklm «ekllnde çıkan haberier tamamrn asilsızdır. Bis hiçbir zaman Müslüman kardeslerimizın öldürülmesi için bovla bir yardımda bnlunmadık. Bn, dogrudan dogruva tsrailin propagandasıdır. Birleşik Arap Camhuriyeti Kıbns'ın bagımsızlı|ından vanadır. Enosise karşıdır. Tarafların razı olabilecekleri banş bir çözüm yolunun bir an önce bulunmasını Ktemekteyiı^ Aşın solun zararlı faaliyetleri Toplantıdan sonra, Anadolu Ajansı muhabırme bır açıklamada bulunan eskı Mıllet Partılı mılletvekillen, kararları ıle ılgılı olarak şunları sövlemışlerdır : «Bir süre önce MP'den avnlan sekiz milietvekilı, memleketın içinde bnlundugu iktisadi şartlan ve siyasi durnmo gozden geçirmisler ve bugün Turkiyede solnn resmen teşkilâtlandığını, asırı »«lan İM, milli bun>emicc Karar verM pervastı bir faalivet (3ttfrdiğini tesbit etmislerdir. Bu dnrnm muvacehesinde, ber bırısi sola karsı bulunan ve Türkiyenin demokratik duzen içerisinde refaha kavusacafına inanan Sekizler, AP saflarında çalısarak millete fa>dalı olacakları kanaatnle AP've katılmaya ittifakla karar vermislerdir.» AP'ye gırme kararı veren sefcız milietvekilı sunlardır : lsmail Hakkı Akdoğan (Yozgat), Memduh Erdemir (Kırşehır), Kemal Ataman (Içel), Necati Gfiven (Erzurum), MustaU AkaUn (Afyon), Bahaddin Umnogln (Samsun), O|uz Detnir Tüzün (Nığde) ve Giyasettin Dnman (Sıvas). Bıhndığı gıbı, Sekızlerle birlıkte MP'den ayrılan Ahmet Çebi (Trabzon), bundan bır sure once AP'je geçmışti. GÜNE¥ VİETNAMA GÖNDERİLEN AMERİKAN TAKVtTE Kl'VVETLERt EL TORODAKİ DENİZ PÎYADESt ÜSSÜNDEN DEV «C141» JET NAKLtYE tÇAKLARINA BİNÎYORLAR . Vietnam'a giden 10.500 askeri Jobnson uğurladı Generallerin terfî bekleme süresi 4 yıla çıkarılacak Dolmuşta bir baloncu Baloneu dolmuşa binince... Çoklarımız elimizde biraz fazla yuk olucca evimize bin muşkulâtla gideriz. Baloncunun ise bovle bir derdl yok. Resimde gorulduğu gibi balonların ipini biraz uzun rutiumu nesele kabnıyor. Mustafa İSTEMI ANKARA Vietkong 46 şehre yeniden hücuma geçti (Dl$ HABERLER SERVİSİ) SAYGON Cumartesi gecesi yeni bir taarruza girışen Vietkong, baskısını 77 Guney Vietnam sehrınde duvunırken, Başkan Johnson, Vietnam'a giden 18.500 askeri bizzat Amerıka'dan uğurlamiîtır. Kuzey Carolına'dakı Fort Bragg ussune giden Başkan'ın, bırhğııı Şoför ehliyetsizdi moralını yukseltmek amacıyla yaptıgı bu zıjaret son dakıkaya kadar gızlı tutulmuştur. 10 500 kı«ı Vıetnam'dakı Amenkan Kuvvetlerı Ko mutanı West Moreland'ın âcıl >ardun ta'ebı uzenne cepheye sevk edılmektedır Başkan, Bırlığe hıtaben yaptığı kısa konuşmada, Vietkong ve Kuzey Vıetnam'ın <Sa\aşı bu jıl kazanma>a> çabaladıklannı soylemı;, «Vietkong tedhışçılerinın şehırlere saldırmakta olduğu şu anda, kuv\etlerimizin bu cani>âne saldırılara karşı ko\nıa\a hazir olduklanKIRKAGAÇ Izmir mona eminim» demıştır. totreni «Skoda» marka bir Başkan bundan sonra uçaklara kamyonete çarpmış, 6 kişinin bınmck uzere olan bırhğı teftış et olümüne yolaçmıstır. mış ve askerlerden çoğunun eüeŞo(or Muammer Günay yonptlrını sıkmıştır mındekı «35 AL 149» plakalı Skoda oto, Kırkağaç'ın Öveçlı koyu Vietkong hücumu geçidme geldığı sırada Bandırma Izmır seferıru yapmakta oButun Vıetnamda toplu bır saldı lan mototrenın sadmesıne maruz nya geçen Vıetkong, 46 şehırde Akalmıştır Kaza sonunda kamyo menkan Komutanlık karargâhlan net ıle ıçındekıler hurdahaş nave a^keri tesıslerını top ateşıne tut Je gelmıştır Tren tarafmdan 150 muştur metre kadar sürüklenen araba(Arkası Sa 7. Sfi I de) nın içinde bulunan Muammer Günay (şoför), Hüserin özkan, Kâmil Yıldırım. Mehmet Emin Demirci, Sami Özdemir ve Ruhi Çetin parçalanarak olmuslerdır. Kırkağaç Savcılıgı olaya el koymus, şoförün ehliyetsız olduğu anlaşılmıştır. Sait Ârif TERZİOCLU ANKARA Yüksek Askeri ŞurVnın bu sabahtan itibaren başlayıp dort gün surecek olan toplantısında, onemlı bazı kanun tasarı taslaklan ele almacaktır. Venlen bılgıye eore, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemâl Turai. daha zıyade ba*ında sahsı ıle ılgılı yayınların onlenmesı ıçın Genel Kurmay B J * kanlığına geldıgı tarıhten ıtıbaren çalışmalar vaptırmış ve bır kanun taslağı hazırlatmıştır. Genel Kurmay Adli Muşavırlığı tarafından hazırlandıgı bıldırılen bu tasarı taslağına gore, basın yolu ıle Genel Kurmay Başkanının sahsına karsı ışlenecek Euçların sanıkları, yazılan .adî hakaret mahıyetınde dahı olsa, askeri mabkemelerde yap. gılanacaklardır. Bunun ıçın, Askeri Ceza Kanununda, Asl'.erî Mahkemeler Kuruluş ve Vargılama L'sulu Kanununda gereklı değısıkhklerın yapılması ıstenmektedır. Askeri Şurada goruşulecek olan bu tasarı taslaklan kabul edıldığı takdırde, sıvıl şahıslar askeri mahkemelerde vaıgılanabıleceklerdır. Tasarı taslağında, Turk Ceza Kanununun 125 ıncı nıaddesınden 146 ıncj maddesıne kadar (141 ve 142 dahıl) devletm ârsıulusal şahsıyetıne karşı curum lerle ılgılı sanıklar askeri mahkemelerde yargılanabıleceklerdır Hacı Bayram Camiınden kadınlar aleybine vaaı yapılabiliyor. Müftfller sehır sebır dolasıp siyasette ortanın solcuları aleyhinde vaaz verebıliyorlar. Bu bır sıyası gelışmedır. Iktıdann ılk senelerınde Hasankale olayı uzenne hukumetın dıkkatını celbetmeğe çalı^tım Her ırtıca sıkâyetı uzenne hukumetın sabıt karşılığı vardır Her şıkâyete «delil» sorar Hıçbır «delil» ı gormek ıstemez trtıcaı «vicdan hürriyeti» dıye kabul eder Halbuki olanlar, taassubun Patrona ayaklanması gıbı, sıyası dernekler tarafından adım adım hazırlanmasıdır » «Alevilik, Sünnilik» CHP Genel Başkanı ılk ket açık bır sekılde mezhep konusuna da değınerek şunlan soylemıstır • «Sünnilik ve Alevilik mücadelesı de yeniden baslıvacsk veya baslamış gıbı gorüniıvor. Bu olay, vatandaşları ayıran ve vatanı bolen bir tehlıkedır. Lâik cumhurıyetin 40 senedır tedavı etti^ı bir hastalık vtniden ujandırılrnıs veya uyandırılma yolundadır. Cumburıyetın sağladığı buyfik milli nimeti sıvası rekabetler a(Arkası Sa. 7. Sü z de) 90 kilometre hızmdaki fodos ağaçları devirdi (Xurt Haberleri Servisi) Trakya'da dun sabah başlajan fırtına, Batı ve İç Anadolu bolgesıne de yayılarak hasarlara yol açmıştır Hızı saatte 8090 kılometreyl bulan lodos fırtınası yuzunden bazı ağaçlar ve telefon dırek len devnlmış. turfanda sebzeler zıyan olmuştur Geçici Kom/syon, seçimde Barajh D'Hont sistemini kabul ettı* ' ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Seçun Kanununu değıştıren tasanyı gonışen Geçıcı Komısyon dun, Mıllet Meclısı \e Cumhuriyet Senato•u seçımlerınde mılli bakıye sıstemının kaldırılmasmı kabul etmıştır Karar, AP'lı uyelerın oy çokluğuyla alınrni";, Mılli Bakıve sıstemının kaldırılmasını ongoren bırıncı madde 5'e karşı 8 ovla kabul edıldıkten sonra CHP'h uvelerden Nermın Neftçı ve Orhan Bırgıt, komısyonu terketmışlerdır. Kabul edılen metne gore, Cumhurıjet Senatosu ve Mılletvekıh Genel Seçımlerı, tercıhsız (Arkası Sa. 7. Sfl. î de) alatasaray Lısesının 100. kurulus yıldonumu uç aydan fazla surecek, çeşıtU torenlerle kutlanacaktır. 12 mayısta geleneksel Pılav Günu ıle baslayacak 100. yü prograrrunda 1727 mayıs tarıhlen arasında Sanat ve Kultur Haftası duzenlenmıştır. Galatasaraydan yetışen edetıyat, tıyatro, sınema dahndakı sanatçılann çeşitlı gosterılennı, 15 temmuz 15 ağustos tanhlen arasındakı sergı ızleyecektır. Komünist metotları Mıllet Meclısınde Başbakanlık butçesı üzenndekı gorüşmeler sırasında yeterlık onergesı venlmış, onerge aleyhınde soz alan Çetrn Altan, Emırdağda ağalar tarafından oldurulen bır gencın durumu üe ılgüı olarak kendısıne bır AP ünın telgraf gonderdığını belırtmış, namuslu AP lılere saygısı oldugunu, AP lı milietvekilı Feyyaz Koksal'ın kardeşının, Sadık Pennçek'ın oğlunun, Kemal Bağcıoğlu'nun yakınlannın TİPTI oldugunu açıklamış, bunun uzenne yer yer kavgalar çıkmıştır. Feyyaz Koksal, oturdugu yerden Altan'a hıtaben «Sen komünistsin. Kardeşim de senin Ribi (Arkası Sa. 7. Sa I de) Mototren kamyonetle çarpıştı: 6 ölii var İstanbul'da kar yağışı bekleniyor Istanbul, Marmara ve Trakja'da bırkaç gundenberı devam eden juksek ısı, dun, saat 20'den itibaren duşmeve baslamıştır. Meteorolojıye gore ısı, 15 dereceden 2 dereceye kadar dusmuştur. 17 derecelık bır duşme ka>dedecek olan ısı dolayısıyle, çevrede kar yağışı" beklenmektedır Galatas aray Lisesinin 100. yıldönümü programı 3 ay sürecek Feyzioğlu'ya göre CHP telâş içinde tZMÎT Kocaeh «Gp. ll Kongresı'nde bır konuşma vapan Guven Partısı Genel Ba^ka nı Turhan Feyzıoğlu, çesıtlı konularda partısının goruşleunı açıklamış v e «Sı>asi Partıler Ka nununa gore bugun sıyası partı lere para venlmektedır 1965'den bu jana hazıneden her \ıl ıkı mılyon lıra alan CHP'nın bır aşırı sol partısı ıle ışDirlığı yaparak Guven Partı«ımn asşari olçude hazıne yardımı almasına engel olmaya çalısması bir telâşın ıfadesıdır» demıştır. Bir hükümet yetkilisi «olmaz» diyor Dığer taraftan, sıvıllenn askeri mahkemelerde varıjılanmasını sağlavacak tasarı tesiağının Genel Kurmay Başkanının arzusu uzenne Askeri Şura'da eoruşuleceğı haberının yayılması uzenne, fıkrını sorduğumuz bır hukumet yetkıhsı soyle konuşmUştur: (Arkası Sa. 7, Sfi. 2 de) B Kanun var, teşkilât yok Birkaç yıla kadar Levrek, Sinarit, Mercan, Kefal Kırlangıç yiyemiyeceğiz ¥stanbullular, birkaç yıl son•ra Levrek, Sınarıt, Mercan, Kırlangıç ve Kefal balıklanm 1 vıjemıyecekler .. Çünku, Mezıt ve Hanı gıbı, bu lezzetlı bahklann da neslı tukenmektedır Bunun yanı sıra dınamıtle avlanmak devam ederse, goçmen bahkların da denızlerımıze gelmemesinden korkulmaktadır. Bahkçıların avlanma şekıllerını duzenlıyen kânunlar bulunmasına rağmen, uygulayacak bağımsız teş kılâtlarm Mllardanberı kurulama ması, dınamıt ve trolculukla balık tutmanın yaygın hale gelmesine yni açmıştır. Atüan dinamıt, goçmen olmıyan Levrek, Sinarit, Mercan, Kırlangıç ve Kefal balıklarının yu murta buaktıklan kayalan parçalamakta, yumurtaların yok olma sına sebep olmaktadır. Halbuki yu rurlükte bulunan «Zâbıtaî Saydıye Kanunu» kıyıdan dort mil açık taki saha içinde trolculuk ve dinamıt ıle balık avlamayı yasaklamıştır (Arkası Sa. 7. Sö 3 drl îngiltere Orta Avrupa saatini uyguluyor LONDRA Avrupa'lı olmak yolunda bır adım daha atan Îngiltere dün mahallî saatie 02 00'den itibaren Orta Avrupa saatini kabul etmı;tır. Her yıl bu zamanda <yaz saatı olarak» Orta Avrupa saatine gore a>arlanan Ingiltere'deki saatler, daha sonra Ekim ayında jeniden dejHştirilmekteydi. Ancak bu yıl Ekim avmdaki değişiklik yapılma>acak ve bundan boyle İngilizler islerfaıi Orta Avrupa saatine gore duzenleyeceklerdır. Okul Muduru Muhıttın Sandık çıoğlu, dun bu konuda duzenledı gı basın toplantısında, 100. yıl programına lıse bahçesınde yapılacak buyuk balonun, tanınmış bir Fransız takımının katüacağı spor gostenlenrun, 100. yıl pul sensının ve 100. yıl kıtabının dahıl olduğunu açıklamıştır. Galatasarsy Lısesının 100. yıhnı kutlama törenleri, 1 eylulde 101. ders yüına baslanırken, okulda öğretmenlık yapmıs emekü Fransız hocaların ve Fransayı temsü edecek tanınmış bir devlet adamının lstinün ile sona erecektır. Ciddı bir yorum Nıhavet ele alındı da rabatladık. ütedenberi merak eder dururduk miUetvekillerimiz, senatorlerimiz neden şu içkı meselesiyle uğraşmazlar, neden minı etek denilen ataipliii Parlâmentoya getirmezler diye. Hele lunan cuntasının kararlannı duydukça, doğrusu ya, kendi kendimize yerin dîbine girerdik Palikaryalar mini etegi yasaklavacak, biz biz ki asrrlar bovu onlara bükmetnüşız kızlarımızın mahrem yerlennı gun ışığında teşhir edtceçiz. önce, ıçki sanayiinin kısıtlanması teklifinı vapan uç buyüffümu?den Allab razı olsun, AUah ne muratlan varsa versin ve de tutfuklanm altın etsin inşaallah. Âmln . • • Nedir bu içki rezaleti Türkiyede? Bir yandan gelir dağıl)mı adaletsiz denir. Gelirin yüzde şu kadannı, insanlanmızın yiızde bu kadan atryor da, geri kalanı 31 müyon 999 bin kı'şi paylasıyor denir, öte yandan tekel gelirleri gün geçtikçe arUr. Pekıy mademkı gelirin yuzde şu kadannı, Turk halkıuın yuzde bu kadan aüyor. O halde kım ıçer bunlan? Ve nasıl ıçer? Gelirin vuzde şu kadannı alan adam eğer içiyorsa ya çoluk çocuğunun rızkından kesiyor demektir kı, o zaman sosyal aılalete aykın hareket etmiş olmaktadır, ya da içkı içmek ıçin gclirinı artırmağa, milli gelirin vüzde şu kadannı aun teriyle kazanan yuzde bu kadarük çalışkan vatandaşlanmızın servetini paylaşmaya yeltenmektedir. tşte burada karşımıza bir Aııayasa meselesi, Anayasa düzenini değiştirme meselesi çıkmaktadır ve alkolizm yalnız sağlık bakımından değil, Anayasa hakınıından da devletimizin, bnkümetimizin iizerinde durması gereken bir konu haline celmektedir. Talnız bu kadarla kalmıyor alkol: T.C.K. nun 141 ve 142 nci maddelerine de giriyor. tçkl içtıği zaman insan once bir hoş olur. Hele ikinci kademesinde OLAYLARIN AROINDAKİ Kndıköy sahilinde bir ceset bulundu Öncekı gece Kadıkoy Evlendırvi* Daıresı yanındakı denız kenarında bır erkek cesedı gorulmüştür. îlgılıler tarafmdan demzden çıkartılan cesedın Kızıltoprak Mahıd bey Sokak 5 sayıda oturan 1930 do ğumlu Zihnı Baş'a aıt olduğu tesbıt edılmışUr. KIRLANGIÇ LEY REK aslaniık devri gelir. Adam Içkiyle aslanlaşınca etrafuıa saldırır. Faraza içkicUer bir araya toplanıp saldırmağa başladılar. Ne olacak? Bal gıhı bir sınıfın öteki sınıfa hükmetmesi olacak ki bu, hem Anayasaya aykındır. hem de Turk Cex» Kanununa göre, devlet aleyUnde işlenen cürümler bolumnne çirmektedir. Dabası var: Islâm dinine çöre, içki haramdır. tçen kâfir olur. Nt(«kim büyfik dostumuz ve müttefikimiz Suudi Arabistanda içki katiyen yasaktır. Şeyhler. vezirler, kıra) çocuklan bile k*> nuna ve din kurallanna uymak icin senenin 11 ayı Avrupa barİarmda dolaşır, zıkkımlarurlar. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Aşk Tanrısmın başı da bulundu ÎZMDt Uzun suredir aranan «Eros>un başı, nihayet bulunmuştur. «Eros» mıtolojıde aşk ve sevgi tanrısı olarak geçmektedır. Buyük Iskender'ın ünlü heykeltraşı Lysıpps, 20 yıla yakm bır çalışma sonunda «Eros»un heykehni yapmıs ve heykel Imparatorun em nyle Efes'e gonderümıştır. Ancak, Efes'in batmasıyla kaybolan «Eros» un vucudu. 100 yıl once Avusturya lı arkeologlar tarafından meydana çıkanlmış, fakat başı bır türlü buIunamamıştı KUYUCAK Başaran köyü ya kınlanndaki Dandalak deresinden taşan sular, (Asar) harabelerı cıva "indaki bazı kalıntıları meydana çıkarmıştır. Çobanlar tarafından bu lunan ve Helenıstık devre aıt olduğu bildirilen kalmtılar köy muh tan taraiından ilgılılere teslım edıl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog