Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAHESER ROMANLAR yeni basılarım sunar! \^ • STEINBECK KİTAPLIĞINIZA YENİ BİR CENNET Y O L U a b») SABAH YILDIZI <TCÜ t»sü BİR AŞK UĞRUNA G'nti baıı) ERGUVAN AĞACI crnei bw> ^ HARP ve SULH < 5 DİRİLİŞ 0*10 bası) kabartma umhuriyet KÜRÜCUSü: YUNUS NADİ l^Gt/^E N 44. yı/ soyı 7564* Telgraf ve mektup adresi: Cumhurıvet Teletoalar : 22 42 90 22 42 96 İstanbul Posta Kutusu: Istanbu) No 246 2 2 42 97 2 2 4 2 98 22 42 99 Pazar 18 Şubat 1968 KEMAL KARATFKİN, jstanbul Feza Rekl; Hue'de boğaz ! boğaza savaslar Vietkong, loorruzo Amerika'da askerlik ertelemeleri kaldırıldı (Dış Haberler Servisi) MiLLETVEKiLLERi, MiNi ETEKLi ZiYARETÇiLERDEN ŞiKAYETÇi 30 ev, çökme tehlikesi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bütçe görüşmelerine dün de devam eden T I VO let Meclisi'nin geceki oturumunda, AP ve CHP'li üyeler arasında, müzakerelerin yeterliğini öngören AP önergesi aleyhinde konuşan TtP'li Çetin Altan'ın «Çoğuniuğunuz var ama, ağırlığınız yok» cümlesi yüzünden, yine kavga çıkmıştır. Göğüs göğüse geliyorlar Muzakerelerin yeterlığıni ongoren onergenin aleyhinde konuşan Çetın Altan (TtP), AP Grupuna hitaben «Çoğnnlnğvnnz var »m» ağırlıfınu yok, ciddiyetiniz yok» demış, bu cumleye AP'hler, buyuk bir tepkı gostermiştir. Bu tepkiye, bazı Halk Fikret Partıli üyelerin müd'ahalesi uzerine de AP'li ve CHP'li üyeOTYAM lerden büyük bir kalabalık, kürHamdolsun! Allah'ın (C. C.) isunun önünde, goğusgöğüse gelmıştir. Itisraelerin ağırlık nok ' nayetiyle. Hz. Fahri âlem Efendimiz (S. A. V.> kavliyle, bir zatasını Mardin Milletvekilı Nazmi mandır düçar olduğum hastahkOğuz (CHP) ile Elâzığ Mılletvetan şıfayab olup, dün Parlâmentokıli ömer Eken (AP) teşkil etya gittim. mış, bu ikı uye arasında cereyan eden ağız kavgısından sonra, OÜlser denilen musibet. mideme musallat olmuş ıdi. Malümu âliğuz, Eken'e bir yutnruk savurniz, ülser sinir. sıstcmınc bağlıdır. muş, ancak araya giren uyelenn ve Bakanların gayretiyle kavga, ITabipler, «ureti kat'iyede sinirlenmememı tavsiye ve sıkı sıkı onlenmiştir. I t e n b i h ettiler. Bilhassa Parlâmen«Sizi, İnönü de toya hiç gitoıememi emir buyurdular. kurtaramaz!» lki aydır, her turlü peıhize uBu arada, Kayserı AP Mılletyup tavsıyeleri yerıne getırdim, da vekıli Mehmet Ateşoğlu da kavha doğrusu getirmeye çalıştun. Tagaya karışmış ve Oğuz'a, «Seni bıi, ara sıra bozduğum oluyordu, öldürecegim!», CHP Grupuna I m e s e l â sigarayı. Nice muzır bir ada, «Sizi, İnönü de kurtaramaz. hşkanlıktır bu, yirmınci günü tekİnönü, kendini de knrtaramaz'.» rar başlamak gafletinde bulunduk , diye bağırmıştır. Fakat Parlâmentoya gıtmemekte Antalya AP Milletvekili îhsan I direndim. Ataö'v ise, «Çetin Altan konuştu, | Dün saat tam 10.35 idi basın loyumrufu görünce kaçtı, gitti» decasına girdım. Başkanlık divanımiştir. nın arkasındaki saat öyle gdsteri(Arkası Sa. 7, Sfl. 4 dc) yordu. Kürsüde bir Başkan vekili, üç kâtip var idi. Konuşmacı MP li tsmet Kapıaız Riyaseti Cumhur bütçesini tenkid eder idi. Yani' I (Arkası Sa. 7, Sö. 2 de) (Arkası : Porlâmenfo kürsünün önünde göğüs göğüse geldiler Üyesi 3 AP'li, yeni içki fesisleri kurulmasının ve içki reklömının önlenmesini istediler Orman Mühendisleri Kanundaki degişikliğe karşı.. ANKARA. lCumhuriyct Bürosu) Orman Mühendisleri Odasının dün, başlayan 14. Genel Kurul toplantısında Tarım Bakanlığınca değiştirilmek istenen 6831 Sayılı Orman Kanununun birincı maddesi üzerinde dunılmuş, «Memleket gerçekleriyle bağdaşmıyan ve ormandan arazi vermeyi öngören herhangi bir tasarının kanunlaşmasma mâni oltınacağı> kesinlikle belirtilmı;tir. Toplantıya kısa bir süre için katılan Tarım Bakanı Bahri Dağdaş, Orman Kanununun birınci maddesıne karşı yapılan direnmeye. dolaylı ifadelerle değinmiş, aksiyonların sokak hareketleri halinde değil de, akademık şartlarda ortaya konulmasını öğütlemiştır. Bu arada. Aydm'dan geldiğini belirterek konuşan bir orman tnühçndisi. Orman Kanununda deftişiklik vapılmasına taraftar oldugunu. bildiğımiz mevcut Ormsn Kanununun açlık yarattığmı iddia etmış, sözleri guriiltülerle karşılanmıştır. Kongre, bugün de devam edecektir. MECLİSTE KAVGA: AP ve CHP'liler, OECD dergisinin anketi : "Türk işçisi dışarda neden çalışıyor?,, ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) OECD tarafuıdan yayınlanan dergide belirtildiğlne göre, Türk işçilerinden yüzde 15'i bir araba satm almak için yurt dışında çalışmaktadır. Dergiye göre yurt dışında bulunan Türk işçilerinin çoğunluğu arasında yapılan bir anket sonucunda yurt dışuıa çıkış sebepleri konusünda şu sonuçlara varılmıştır: İşcilerimizden yüzde 20 si para biriktirmek için, yüzde 19'u geleceğini garanti etmek için, yüzde 15i bir araba satuı almak için, yüzde 5'i mesleği ile ilgili âletler alabilmek için, yüıde 7'si ev satın almak için, yüzde l'i ise borçlannı odemek İçin yurt dışmda çalıştıklarını bildirmistir. Türkiye Avrupa ülkelerine işçi ihraç eden OECD üyesi memleketler arasmda Ispanya, Italya. Portekız, Yunanistan'dan sonra beşin ci sırayı işgal etmektedir. HASAN AKSAY ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) A.P. li milletveküleri Ahmet Hikmet fîüner, Hasan V* say ve AP'li Senator Ahmet Tevfık Paksu, alkollü içkı reklâmlarını yasaklamak ve devletin yeniden alkoUü ıçkl lmal eden tesis kurmasını önlemek için bir kanun teklifi hazırlamışlar va Meclis Başkanlığma sunmuşlar dır. Teklifin birincl maddesi içinde ne oranda olursa olsun alkol bulunan bütün içkılerin reklâm va propagandasmı vasaklamayı öngormektedır. tkincı maddede ise «Oevtet yeniden alkollü içki imal eden tesis kuramaz ve mevcutları tevni edetnez. AlkoUü içki imal eden bir müessseseye teşvik edici kolaylıklar gösterilemez» denumektedir. Kanun teklıfınde bu kanuna ay kırı hareket edenlerın üç yıldan az olmamak üzere hapsedilmesi ve 50 bin lira agır para cezasına çarptınUnası istenmektedır. K uzey VietnamTılar Te Vietkonglar, sabahın erken s*atlerinde kesif ve yaygut bir taarruza geçmiştir. Bu, Knzey Vietnarn ve Vietkong'un, 20 gün ÖDce giriştikleri genel taarruzun ikinci büyük safhasıtn teşkil etmektedir. Başkent Saygon'un bazı k > simleriyle Güney Vietnamin birçok şehirleri topa tutulmuştur. Birkaç havan mermisi, Saygon'un ortasına düşmüstür. Aynca bir mermi de, Amerikan Büyükelçiliğinin yakırundaki hayvanat bahçesine isabet etmiştir. Güney Vietnam Ordu Genel Karargâhı da, roket vc havan topu saldırtsına uframıştır. Havan ve roket atışına maruz kalan ycrlcr arasmda. büyük askerî tesislerle Saygon Nehri üzerinde kurulu bir donanma tesisi de vardır. Mekong deltasındaki bazı mevkiler de saldınya hedet olan yerler amsındadır. 1 Meclis'te yok? I I Pülümür'ün 2 köyünde depremden 12 evyıkıldı TUNCELl Öncekı gece saat 23 te Pülümür ilçesıne bağlı Kebayel ve Denndere koylerinde dıp ten gelen ve 4 sanıye süren şıddetli depremde 12 ev yıkılmıs ve bir çoklan da hasar görmüştür. Pülümür Kaymakamı Saıd Babaoğlu derhal zarar gören bu ıld köye gitmiştır. Evlen yıkılan vatandaşlann ilk tedbir olarak karlar Uzermde kurulan çadırlara yerleştirüdiğı bildirilmıştir. Henüz kesın bir şey oğrenilememekle birlikte can ve mal kaybı olmadığı sanılmaktadır. Osmaniye olaylan ile ilgili 14 kişi daha Savcılığa verildi OSMANtYE, (özer ÖZTEP blldiriyor) Osmanıyede irtical hareketin adliyeye sevkedilen 14 samğından sonra, Adana siyasl polisi yaptığı soruşturma sonucu yeniden tesbıt ettiği 14 sanığı dün sabah Osmaniye Savcılığına teslım etmıştir. Oldürülen tlâhiyat FaküJtesl ög rencisi için üçüncü defa mevlit okutturan dayısı Hacı Raşit İyibiçer başta olmak üzere adliyeye verilenler ZaTer camii müezzini Mehmet Alın, Osmaniye ImamHa tip Okulu meslek öğretmeni Fuat Yılmaz, Abdülkadir Erkenez, seb (Arkası Sa. 7, Sft. 1 de) Kuz#y ve Güney Vietnam'da düeenlenen hava akınlarının yönetildiğı merkez olan 7. Amerikan Havagücii Genel Kar&rgihı yakınlannda Vietkonglar, yangın çıkarmışlardır. Usse 18 havan topu mermisi ve roket isabet ettniştir. Olay sırasında Güney Vietnam'daki Amerikan Kuvvetleri Komutaru General Westmoreland, karargshında bulunuyordu. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) I I aitında buiunuyor.. Sanyer'deki cZiımriıt Evler» semtinde 30 kadar ev, bir y«oı için çok derin temel kazılması yüzünden çökme tehlikesi ile karşı karşıya kalm'stır. Bıı nedenle. iki yapı muhürlenmistir. VrttiSekiz Hasan Pa^aya aif köskün de bulunduğn bir tepenin .arraclanna kurulmuş olan mahalledeki evierin bir çoğunun duvaıinrı çatlaınış ve yollar ka.vmıştır. Su buruları ile kanalizasyon tertibatı da çatladığı ve hirbirinp karıştığı için. semt sakinlerinin sağlıkları da tehlikeye dtişmiistür. Bu durtını karşismda ilgililer harekete geçerek, tamamlanmamıs olan vapıları durdurmuşlardir. Yağmnrların artması b»lindc toprağın daha da yumuşaması yüziınden, fazla me.villi olan toprakların büsbütün kayarak bıiyiik çöküntiilere ve can ka\bina jol açmasmdan endişe erfi'mektedir Bnna engel olmak için trpenin gerekli yerlerine, kaymaya engel olacak duvarlar yapılacaktır. 5 yılmı dolduran şoiörlere 20 bin lirahk yardrni yapılacak İZy\lR Türkiye Kuçük Esnai ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Husamettin Tiyanşan. dün gazeteeılerle yaptığı gorüşmede, 45 milyon liralık Amerikan yardımından 150 bin lirasının Halk Bankası kanaliyle küçük esnafa kredi olarak dağıtılacağını söylemiştir. Tiyanşan, aynca. 5 yıimı doldurmuş profesyonel şoförlere 15 bin liralık maddi yardımda bulunulaeağtnı, temir masrafı olarak da 5 bin lira verilecetini bıldirmiş. «Bu yardım için Sanayi Bakanlığı ile Sosyal Sigorta'ar Kummundan 26 milyon liralık fon aynlmıştır» demiştir. Tıyanşan, moîorlu taşıtlar için konulacak yeni vergi tasarısını üzüntüyle karşıladıklarını belir«tikten sonra. mahalli el sanatlan için yeni pazarlar arandığını. bu amaçla Türk Esnaf ve Sanatkârları Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi» kurulacağını açıklamıştır. I Küçük ve Büyök Çekmece gölleri tatlılaştmlacak Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanı Refet Sezgın, İstanbul un su ihtiyacını karşılamak ıçin, «Suyu az tuzlu olan Büyük ve Küçük Çck mece göilerinden faydalanmayı düşünüyoruz» demiştir. Yılda 220 milyon ton suyu denıze akıtan göllenn kısa zamanda tatlılaştınlarak Terkos gibi tstanbul'un birer su kaynağı halıne ge tirileceğini belırten Sezgin. Alıbey Barajırun 1968 yıhnda hizmete ?ırerek çekılen sıkmtıyı hafıfleteceğini de sözlerine eklemiştir. îşsizlikten cinnet getıren bir genç, karjsını boğdu; bir aylık kızını da keserek öldürdü DIYARBAKIR İssızlık ve parasızlıktan cinnet getıren yenı evu bir gen: kansıru boğmuş, bir aylık kızını da keserek kaçmıştır. . ; Bir yıl once Sunnetlı köyündsn şehre ış bulmak ümidı ile gels.i ve bu arada akrabası Kezıban Ka ya ile ımam nikâhı kıydırarak evlenen Mehmet Şalıorak adh 2H yaşlannda bir genç. butun uğraş malanna rağmen ekmek parasıru kazanacak bir ış bulamamıştır Bir ay önce bir kız çocuğu "13 doğan Mehmet Şahorak. oncekı gece geç vakıt Kore mahallesı Yı LONDRA Dünyanın en pakık Kaya sokak 100 numaralı ^ hah köpek kulübesı Burton'ların vıne sinırli bir halde gelmış ve isteğı üzerıne Londra açıklarmda bütün günu aç geçırmış olmanın demırlemıştir. üzüntüsü ile kansı Kezibana çatRıchard Burton ile Klızabeth mış ve duğün hedıyesı olarak kaTaylor, Ingılteredekı sert karanyınpeden tarafından verilmış otina kanunlan yüzünden alta ay lan karısının kol saati ile 4 adet kopeklennden ayn kalacakiannı bğrenince 200 tonluk «Beatriz of (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Bolivia» yatıru köpeklerinı barındırmak için kiralamışlardır. Gemidekl dört köpek karaya ayak basacak olurlarsa, kanunlar gereğince altı ay karantinaya alınacaklardır. Burtonlar; lüks yata günde 24,000 llra, ltaıan yetküilerine İse 600 Ura ödemektedirler. İFADELER ALLNIRKEN Beyo£lu fuhuş vuvalannda 15 16 yaşında kızlar basıldı Küçük yaştakl kızlann fahuş bataklığma itildiği, Ahl&k Polisinin son günlerde sık, sık yaptığı baskınlarda yakalananJarla ortaya çıkmıştır. öncekı gece geç saatlerde, Beyoğlu'nun arka sokaklanndald bir pansıyonla gizli bir randevU evinde yakalanan irnrtTnlnr arasında yaşları 1516 olan dört, 1922 vaşlannda da beş kadın bulunmuşlardır. YÜRÜYÜŞTEN BİR GÖRÜNÜŞ Kimya İş'in düzenlediği yürüyüşe 200 kişi katıldı Kapıcılar, Hayvanları Koruma Derneği'nden yardım bekliyorlar Devrimci tşçi Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Kimyaİş Sendliasının, düzenlediği «Yabancı sennayeyi protesto ve Birleşik Alman tlâçlanıu boykot» sessiz vüruyüşü dün yapılmıştır. Sultanahmet meydanında saat 12 de toplanan 200 kadar işçi, ellerinde «Almanlar Türk halkını soyuyor», «Yabancı sermaye defol», «Alman kumpanyası mı, Nazi kumpanyası mı?», «Bayer Knnola Chring Merck ilâçlarını boykot ediniz» dövizleriyle Taksıme doğru yürüyüşe geçmişlerdir. İşçüer, Sultanahmet meydanınyaşayışlannı havvanlann yaşadan hareket ettikten sonra Viliyışına benzeten kapıcalar ve hizyete giderek, çelenk koymak istemet işçüeri, dert ve isteklerinl mişlerdlr. Ancak bu istek, uygun Çalışma Bakanlığı ve 3elediyeye bulunmamış ve isçüer, Sirkeci, duyuramadıklanndan «HayvanlaKaraköy, Tophane ve Gümüşsuyu n Koruma Derneği» nden yardım yolunu takiben Taksime gelmlşlstemlşlerdir. lerdir. KapıGenellş Sendikası Baskanı Ahmet Çakmak dün düzenleTaksim'de diği toplantıda, «Siirt, Urfa ve Sendika Baskam Nejat Akbay, Hakkâriye gitmeye lüzum yok. Atatürk anıtı önünde yaptığı koîstanbulun göbeğinde magara ba nuşmada «Genişleyen yabancı yatı yaşıyan 300 bin insan var» de sermaye, sendikalann çalışmalan miş ve «Bazı hayvanlann kendinı önliyecek bir tutum içindedir. lerinden daha iyi şartlar içinde İşçiyi istismara kalkışan, sömüyaşadığını» ilerı sürmüştür. rücü yabancı sennayeyi istemiyoruz» demiştir. Hayvanlan Koruma Derneginden beklediklen yardımı alamaBaşkanın konuşmasından sonra dıklan takdirde, Birleşmiş Milletışçiler, ellerindeki çelenk ve döler tnsan Haklannı Koruma Tesmleri anıta bırakarak dagılmısbaş^TJracaklannı daha lardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) (Arkan Sa. 1. Sö. 3 de) Burton'lar, köpekleri için yat kiraladılar Sungur'la ilgHi bir dosyo Mec/'s'e ge'di ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bir casusluk olayına adı kanştığı iddia edılen CHP'li Meclis İdare Âmırı Celâl Sungur'un d o kunulmazhgının kaldınlması için Başbakanlıktan Meclis'e, bir dosya sevkedılmıştır. Sungur'un Avusturyalı Slavik'te ılgıli casusluk olayına adı kanştığı iddia edılmıştı. Dosyamn, bu konuyla ılgili olduğu oğrenilmıştlr. Dosya, Anayasa ve Adalet Komisyonlarına göndenlmiştir. 15 VAMNOA YANGINDAN KAÇAR GİBİ Kırmızı, mavi ve san ışıklarla ışıkiandırılan pansiyon ve gizll fuhuş yuvasının odalannda yapxlan kontrol sırasında çıplak, bi(Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) MÜRSÜ'SONÜ ÖĞRENCİSİNE BIRAKTI !}ğ|HAZlRUYAN:$ Canavan,,nın duruşmast başladı AYDIN Nişanhsiyle birlikte 9 kışıyı ölduren «Çine Canavan» Mustafa Çelem'in durusmasına, dun Ağır Ceza Mahkemesınde başlanmıştır. Sıkı güvenlik tedbirlerinin alındığı duruşmada, bir ara fenalık geçıren kaatıl, suçunu kabıj^^etmiş ve cınavetı, namu«u ıçın ışledığını bildirmiştir. Du'•jsmj, tanıklann dınlpnmesi İÇİn başka gune bırakılmıştır. VECDİ KIZILDEMİR Yarm Cumhuriyet'te İZMİR, (Comhuriyet Bttrosn) Kendi isteğiyle emekliye aynlan Ege Üniversitesi Ttp Fakültesi Kulak, Burun, Boğaz Kürsüsü Direktörü Prof. Dr. Nüzhet Atav; kürsüsünü, öğrencisi Prof. Dr. Orhan Cura'ya bırakmıştır. Bu münasebetle universuMe bir veda toplantısı yapılmiî.iıı. tç vt dıj borçlarınıiî 33 mılyar lira. Gazete er NE ZAMAN ALDIK BU 33 MtLYARI LEN, HATTRLIYON MU ?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog