Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

.Cumhuriyet BAS1N AHLAK YASASINA UYMAYİ TAAHHÜT EDER Sahıbl : NAZİMS NADJ # Genel Vayın Müdurü ECVET GÜRESİN Sonunlu Yan tjleri Müduru EROL DALI4 Basan v» Yayan CUMHOTIYET MATBAACIUK ve Gazetecilılc T. A. Ş. Cağaloğlu Halkevl sokak No 39U GÜNT? ÖAERİ: Rüçüksaat Meydanj Edırn» Han» ADANA Telefon: 4550 * V\KAHA: Autürk Bulvuı Tener Ap. • Veni$ehlr Telefon: 12 09 30 12 09 86 12 95 44 17 57 33 ft IZMIR: Fevzıpaga Buivarı. Afsaroğlu tşbanı 104105. Tel 31230 İROLAR ABONE Senelıic 6 ay!ık 3 aylık VG f I Â İSI * »«*»!•» Turkıye Hanel 75 00 198 00 40 00 99 00 22 00 «50 Başiık 3 3 < 7 NI?an. Öltım. Ölıım. (Maktu) 225 50 4 5 m c | sahifelerde (santlml) net «ahifeler 45 Nıkâh, Evlenme, Dogura (Malrtu) 85 Mevlıt. Teşekkuı ve kayıp arama S cro 100 150 Mevlıt, Teşekkür (23 cu) 5 cm Lira > • » * > SAYISI 25 KURUŞ Tüm Gıda İş Demirsoy ve lunç'u, işçilere ihanetle suçladı TurkIş'ın ujesı TUMGIDAİŞ Sendıkası Başkanı Orhan Sorguç, Tekelcfe toplu sozleşme yapıJraadığını açıklamış ve Konfederasv on Başkanı Seyfı Demırsoy ı l e Genel Sekreter Halıl Tunç'u ışçılere ıhanet etmekle suçlayarak ıstıfaja davet etmıştır Sorguç, 14 bın uyesı olan Muskırat Federasionunun Tekel ıle toplu sozleşme yapmaya yetkısı bulunmad'ığmı, kendılerıne bağh 120 bın u>e bulundugunu, sozleşme >apma vetkısının kendı sendıkasına aıt oldugunu Halıl Tunç'un henuz Muskırat Federa<=yonu ıle Tekel arasında sozieşme ırazalanmadığı halde ışçılere zam vapılmış gıbı TRTve demeç verdıgını ılerı surmuştur Iki milletvekill damlannda aramamak lâzımdır. Dindarkk başka şejdir, irtica baş ka şeydir. Irticaın gerisindeki kuvvetler Anayasa düzenimizden. halkın haklannı almak üzere uvanmasından zarar gören ve telâşa düşen somürucu sermayedarlar, ağalar, tefeciler, vabancüarla işbirliği yapan kimselerdir.» Ekonomık ılışkılerde Amenkan etkısının dışma çıkmak gerektığını one suren Aren şoyle konu* muştur «Borç odeme mükellefiyetimi/. kâr transferleri de dahi] yıld.i ortalama 170 milyon dolar civarıu dadır. Bunu 500 milyon dolarlık ihracat gelirimızden çıkanrsak bize 330 milvon dolar kalır ki 1950 lerin başında da ihracatımı/ bu kadardı. Demek ki bunca vaıdım, bunca kredı, vabancı yatınm furvasının sonucu döviz kazancı olarak 15 yıl evvelki dunıma itilmış bulunuyoraz. Amen kadan 349 milvon dolarlık borc aldığırmz zaman aslmda sadere 160 milvon dolarlık mal almış oluyoruz. Yani 33 dolar borçlanıvoruz karşıhğında 1 dolar değerinde mal alıyoruz. Yabancı şirketler mem leketimizde çıkardıklan ham pet rolün tonu başma dışanya 10,8ü dolar transfer etmektedir. Oy«3 ham petrolün ithal fiyatı da aşajn vukan bu kadardır.» olan goruşler one sürmüştür. (Baştarafı ı. sahifede) Bugün Türldyede millî geürin yüzde 57 sini genel nufusun "a 30 / sı kapışmakta, gelirin geri kalan »» 43 ünü de nufusun '/• 80 ı paylaşmaktadır. Bu dençesizlık dünjanın hiçbir medeni ülkesinde mevcut değildir.» Önder, hukumetın ışme gelen vaadi yaptığını, gelmeyen vaadlen tutmamakta bır sakınca gormedığinı one sürmüş, «Oy almak için konuşup milleti aldatabilmektedır» demiş, sozlenne şoyle devam etmıştır: «Hükumet bunlara şimdi bir yemsını ılâve etmek ve çıkarmaK istediğı seçım kanunu ile parUmentoyu birMrleriyle muşterek şahsi menfaatten başka hiçbir noktarîa birleşmesı mümkün olmavan iki kampa ayırmak ve tam ikiye bolmek istemektedir. Haber verelim ki, bu 50I memleketl tyiye götüraıez ve tam bir felâket uçurumuns »tar.» MP sozcüsu dln ıstismanna da değınmış, «Din istismarcıhçmdan *az geçiniz» dedıkten sonra soz lenne şoyle devam etmıştır • «Dünya nimetleri için ve zatı menfaatleriniz uğruna dinimizi minhar istismar etmeyiniz. Bu kabil kimselerin en menfur insanlar olduklarını Peysamberimız bizlere haber vermektedır. Bu »ol memleketi mahıeder, dine de zarar \erir. Hattâ üıanmak isteyenten bile yoldan çıkarır. Bır vilfiyette alenen oruç verken ertesi giin dlğer bir vüâvette muf tiinün şönlü olsun, halk benı scvsin dive cemaatle sabah namazı kılmak insanların saffetmden istifadeve kalkışmak te dinı dujgulan istismar etmek demektir. Bu kabıl hareketlerse hazreti Kur'anın tarif ettiği münafıklığın ta kendisidir. Bövle kimseleri Mlah da tel'in etmiştir.» Önder «Kurtuluş eareleri» ni de sıraladıktan sonra şu tavsıyede bulımmuştur • «Şayet hükumet bunlan yapamıyacak. hükumet müstakar bir iktisadî politika takip edemiyecek, ahlâkı düzeltemiyecek, mevcut ikıliği kaldıramıvacak. memleketi ajakta tutacak orta sınıf halkı kuvvetlendiremiyecek, sosyal adalet ve sosyal güvenliği saflavamıyacak, içte itibarmı tukseltemiyecekse ona tavsiye edilecek bir tek iş vardır. Derhal yerlerini bu işleri yapabilecek, güvenilir \e muktedir ellere bırakmab ve çekip gitmelidır. tstifa müessesesi de şerefli ve hattâ bazı ahvalde şerefi artıran bir müessesedir.» Düzen değişikliği Ecevıt'm «Düzen ve sokuşturma» kelımelenne ozel bir onem verdıgını belırtmış ve Ecevıt'ın konuşmasında milli gelırın şışmldığı yolundakı ıddıa ıle ılgılı kısmı ele alarak, «Yapüan bu iftirayı nefretle reddederiz. Işüıe geldiği zaman memuru suçlavacaksın, rakamlan değiştireceksin. Bunun siyasî ahlâkla alâkası yoktur. Ecevit, iskambil kâğıdı ile binalar kurmaktadır. O binalar, nasıl bir üfleme ile yıkılırsa, bu düzen hikîvesı de j ıktırılacaktır» demıştır. CHP'yi suçlamalar Malıye Bakanı, duzen kelımesını ele alarak, bunun DıvanuLugaatı t Turk tekı karşılığını okumuş şoyle konuşmuştur «Dnzen değişikliği deyince, bir takını kanunlan ve kaıdeleri değiştırmpk istıyorsunuz, demektir. Misâllerle ne düzen kurulur, ne de değiştirılır. Hangi kanunlan ve \navasa'nın neresini değiştireceksiniz? Bunu söyieyin. Bu düzeni bize mi kurduk? 4slankoy'de, Senirkent te vatandaş sırtında jandarma tavan; kovlulere 6 ay dipçik altında taş kırdırtan bu CHP, acaba hangi gundenberi halktan yana oldu? Bu terekeyi terkedemezsiniz. C. H.P., bu asrın Hâlet Efendisidir. Ne kendisi eder rahat, ne halka verir huzur Bu Ortanın Solu da, Metin Toker'in dediği gibi, bir zümrüdü anka kuşudur.» Din istisman Denizcier'in cevabı Buna karjıJık Turkıve Tutun \e Muskırat Sendıkalan Federanonu Genel Başkanı Ibrahım Denızcıer Tumgıdalş ın ıthamlannın gerçeğe uymadığını bıldirrnıştır (DIŞ HABERLER SERVİSt) LEFKOŞE, (AP) Subatta vapılacak Cumhur başkanlığı seçiminde Makarios'un tek rakibi Tafcis Evdokas, kazanma şansı ounadığını ıtıraf etmiştir. 41 yaşında bır Kıbns Rum ruiı doktoru olan Evdokas, adaylığını koymasından yaptığı ilk basın toplantısmda «Kazanma şansım olmadıgının farkındavım» demıştir » Evdokas'ın adaylığı, Enosıs Cephesı adındakı kuçuk bır grup tarafından desteklenmektedır. Bu grup, Makarios'u, Yunanıstanla birleşmek yerlne Kıbns meseleslnı hal içın bır anlaşmaya Istekli olduğu ıçın haın olarak nıtelemektedir. Evdokas, bugunku şartlar İçinde dürust seçımler yapılmasının mümkün olmadığını bellrtmış v« seçimlerin Uç ay geri bırakılmasını istemlştır. Makarios'un rakibi: "Umitsiıim,, diyor (Baştarafı l. sahifede) bunun ardından A P 'lı Nevzat Şener, 10 maddelık hukumet tasarısını 1 madtieve indıren bır tekhf vermıştır Bu tekhf, alınan prensıp kararlan ıle bırlık te Milli Bakıve sistemının kaldırılma«ını, tercjhlı oy hanç, barajlı d'Hont sıstemıne donulmesmı ongormekledır. Şener'in teklıfj Komısyonda okunduktan sonra Adalet Bakanı vekıh Husamettın Atabevlı bu teklıfe hükumetin de katıldığını belırtmış, bundan sonra Horuşmeler pazar gunu sa at 14 00'e bırakılmıştır Komısyondakı goruşmeler sı rasmda CHP'liler, tasarının ve uygulanacak seçım sıstemı konusunun bir bılım heyetmce ıncelenmesını temınen hukumete ıadesını ıstemi'sler, ancak bu teklıf red'dedılmıştır Avrıca GP'lı Coşkun Kırca ve CHP'lı Nermın Neftçı uvgulana Kom/syon, Seçim Kanununu cak sıstemın tesbıtı ıçın bır alt komısyon kurulmasını ıstemışier, bu husus da Komısyonca benimsenmeyip" reddedılmıstır. Tasarının tumu uzennde yapılan goruşmeler sırasında CHP'lı .Vermın Neftçı, «Millî bakiye adaletli bır sistemdır. Tflrkiyeye «n uyçun sistemdır. D'Hont sistemi 1965 seçımlerinde nygulansavdı A.P. '.54 ovla %64 sandalve eıkaracaktı. Milli Bakive kalkarsa memleket ıki kampa avnlabilir, bu da demokrasiye zarar verebilir» demıştır CHP'lı Orhan Bırgıt, bır bılım heyetj kurulmasını, meselenm orada gonişulmesını ıstemıştır. GP'lı Coskun Kırca, gerek mılll bakıyenın, gerekse barajlı D' Hont sıstemının mahzurları oldugunu belırtmı?, ba<ika tiırlü mspi temsıl sıstemlen bulunduİunu, bunlar üzerinde goruşmeler vapılmasını teklıf etmiş, bu arada «Bir bılim beyet» knrnlması istenivor, profesörlerin bn konuda doğru yoln göstereeeklerıne inanmıyorum. Bir alt komısyon kurnlsun» demıştır Matî pol/s (Baştarafı 1 sahifede) duklan yapılan ük ekspertızd» oğrenılen eşyalar Arkeolojı Müzesine tesllm edilmıştır. Ele geçi. nlen tanhl esyalann gerçek d^ ğerlen üzennde uzmanlarca ınceleme yapılmava başlanmışUr. Aranıyor V Yabancı Ulkelerdekı müze ajanlan ve kaçakçüan ıle ışbırüğı yap tığj pohs taraftndan ifade olunaa, Kemal, nezaret altına alınmıştır. Baskını oğrenen Kemalın oğla Necatı ise kaçmıştır Mali pou« ekıplerı Necatıyı aramaya başlamışlardır Polısm verdıği bügıya göre, tarihi esyalann Necaü tarafından Anadoludan getirildiğl oa babasına verildiği tesbit edümis. tir. Elektrik (Baştararı 1. sahifede) natlarının döseneceğı ve transfor mator ıstasyonlannın kunılacağı bundan sonra da sıranın santral ve enerji uretım araçlannın yapılmasına geleceğı belırtılmektedır 300 BIN RAD1O, 200 Bt\ BUZDOLABI Elektnk malüeme sanayıinın ulaştığı sevıyeyı gosteren başica bır husus da sergıde mevcut tü ketım araçlannın çeşıtlerlnin çok luğu ve kalıte yonunden malzemenın olumluluğudur Sefgilenen buz dolabı, dıtaş ve çamaşır ma kmesi, radyo ve televizyon gıbl ev araçlannın ıyi oluşu bu alandaki büyiik rekabetın sonucu olarak gostenlmıştır Yılük 500 bln dolayında radvo, 200 bın kadar buz dolabı ve çamaşır makmesı Imal edıldığl ve satışlann, ışba d'Jrumu ve para darlığı gibi nedenlenn etkısıyle azalmakta oldugu da belırtümıştır. Sergıde B^ibank, Makine Ktmyn gıbı ıktısadı devlet teşekkullennde bu alandaki ımalatı yer alma* tadır. Cumhurljft Reşat Hamlt AZM 24 âyar külçe Napolyon 104 50 182.00 134 00 113.00 131 00 15.45 104 75 183.0» 135 114.0* 122 00 15.4S «GÖrüşme, olumlu bitti» Tekel Genel Muduru Recaı Dıplan Muskırat Federasyonu ıle toplu sozleşme muzakerelerının olumlu sonuçlandıgını, ışçılere bırıncı yıl 30, ıkıncı yıl da 30 kuruş olmak uzere saat ucreüne 60'ar kuruş zam vapıldıgını Tum Gıda Iş ıle muzakeıelerın devam ettığını bıldırmıştır Genel Mudur ımza torenmın onumuzdekı gunlerde yapılacağım soj lemıştır AP Grupu adına: Erez A P grupu adına konuşan Mesut Erez ozetle şunlan soylerrus tir«tkili anlaşmalardan hiç birini bugiin iş başında bulunan hük"ımet imza etmemiştir. Kıbns ihtiJâfı ilk defa patlak verdiği zaman A P. iktidarda değildi. Gelir dağılımmdaki adaletsizliğe bugün kü hükumetin 2 vıllık icraatı sebep ohnamıştır. Bu belki yüzyılların eseridjr. Ister iktidar, istrr muhalefete mensup olalım, milletvekilleri olarak bunlann millct varanna uvgun sekilde düzeltilrae sini, halen isbaşında bulunan Cumhurıjet Hukumetindrn ıstemek bakkımızdır. Ancak bütün nk saklıklann rfnahını ve vebaltnl hukumete viıklemevı ınsaf olçulerı içinde çoremivoruz» Erez, «duren değişikliği» :stıyen lem «tnayasa duzenini kurmak istivoruz» dediklenni öne surereK «\nayasa duzenı kurulmamış mıdır? Turkivede demokrasi jok mudur0» diye sormuştur A P. sozcüsu şöyle devam etmıştü" «4shnda düzen bozukluğu olarak gosterilen hâdıseler. vak'alar düzenin bozukluğundan değil Turkiyenin iktisaden gelişme halinde olan bır memleket olmasından ileri çelivor » Dış tıcaret'n ekonomıdekı gelışmeyi ızlıyemedığmı belirten \. P sozcusıi «Resmî kanallar haricinde Türkijeve çiren \e Türkiveden çıkan dovizlenn MerkPü Bankasına intikali sağlanmabdır* demıştır Erez, konuşmasına devam ederken kendısine bır pusula gondenlmıştır Erez. bunda, JSöylediklerinfz, lise kitaplannda vazıyor» cumle«;ıni okumu? pusulanın bır CHP'lı tarafından gonderıldığını zannederek Halk Partihlere hıtaben «Siz, lise kitaplarında vazılanları da anlamıvorsunuz» demıştır Pusulanm, AP'lı Butçe Komı«vonu Sozcüsu Nurı Baver tarafından gondenldığı oğrenılmıotır Makarios'un ikinci rakibi seçime giremiyor Tartışmalar Bu sırada Kâmuran Evlıyaoğlu (CHP), Bılgehan'uı soyledıği bir sozü ele alarak müdahalede bulunmuş, bu yüzden CHP'lilerle AP'liler arasında tartışmalar olmuştur Başkan Şohoğlu, Evliyaoglu na bır ıhtar vermıştır Bakan, daha sonra, Ecevit'ln toprak reformu konusunda verdıği orneklerı çurutmeğe çalışmış, Elmalı olaylanna değınerek, CHP hükounetleri zamanında aynı şeyler oldugunu one sürmüş ve «OnJarın zamanında vapılan mu bah. bizim zamanımızda yapüan günah j» demıştır Makarıos'a karşı adaylığını koyan Lois Fılipu ıse, kendisint aday gbsteren 9 kişıden birinln kayıtlı seçmen olmaması sebebiyle, seçıme gırmekten menedllmıştır Bir köylu olan Fılipu, seçime şu sloganla katılmaya nıyetlıydi: «Kredi faizlerinin düşürülmesint istiyoruz.» SİGORTA ANOIVtM IDARE MECLİSİNDEN: ÂDİ GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN ÇAĞRI Şirketimizin İ967 yıl. Adi Genel Kurul Toplantıs., bir ömeği afaglda yazılı gündemdeki konulan goruîmek ve karar ver1%S p a ı a r t e s l rAA^K^Ü . 8 " " " M » t 11 de (Halâskârgazı Caddesı No. la HarbiyeIstanbul) adresındeki Genel Müdurluk bmasmda yapılacakta. BUânço, Kâr ve Zarar Hesabı, yıllık faaüyet raporu ve Murakıp Raporu 8 Mart 1968 tanhınden iübaren, Şırkeömiz G ^ D E « k e Z İ n d e h i s s e d a r l a n m l a n »«tkikine âmadedir. Tebrik mesajlan ANKARA. (Cumhuriyet Bürocn) Küçük'un yeniden Cumhurbaşkanlıgı Yardımcılığma seçılmesi ıle ılgılı olarak Cumhurbaşkar.ı Sunay, Başbakan Demırel, Dışışlerı Bakam Çağlayangıl ve Kıbns' lı Turk lıderlerden Denktaş ıle Orek, Dr. Fazıl Kuçuk'e dün, bırer tebrik mesajı gondermişlerdlr Motorlu taşıtlara yeni vergi tasarısı şoförler arasında üziintü yarattı Motorlu kara taşıt araçları ıçın konulacak yenı vergı, soforler tarafından «uzuntu» ıle karşılanmış, Istanbul Şoförler Esnaf Derneğı Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Senato ıle Meclıs Başkanlanna birer telgraf çekerek, «Masa başında ve gerçeklere sırt çevırerek hazırlanan kanunlırın sebep olduğu uzucu sonuçlara daır çeşıtlı ornekler vermek mumkundur. Duruma nıudahale etmenızı nca ederız» demıştır. Boraks meselesi Saat 21 den sonra Malıye Bakanı Cıhat Bılgehan, konuşmasına devam etmiş, «Bizim iktidanmız için hiç künse, hirsız diyemez; nışvet ahyor, diyemez» demiştır Bakan, boraks konusuna da değınmış, daha sonra Enerji Bakanı tarafından açıklanan Hudal Oral'm boraks şırketme ımtıyaz verdı ğı iddiasıyla ilgüi vesıkayı, yemden okumuştur Gromiko: "TVrk Sovyet ilişklleri iyi,, SOFY4 (ajı ) Bulganstan'a yaptığı beş günlük zıyaretl sonunda gazetecılerle iki saat kadar konuşan Sovyet Dışlşlen Bakanı Andreı Gromıko, Turk Sovyet ılişküennı «iyl» olarak nitelemış, bunun 15 yıllık çabanın sonucu oldugunu sozlenne eklemlştlr Bakan, aynca, bu bağlann «Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkilerine halel getirecek sekilde» olmadığını da, bılhassa ıfade etmıştır. Kızılay (Baştarafı 1. sahifede) gdre bııra ekler vapmamız da mumku.ıdur Llaşun gfiçlnğfl dolawsnla hızden maddî vardım ı«tenmesine rağmen, herhangi bir ayni yardım vapmadık.» Boylece Guney Vıetnam hüku metinin Dışlşleri Bakanlığına yaptığı yardım müracaatına Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 200 htre serum, Kızılay ise 2500 dolar nakdî yardımla cevap vermış olmaktadır. Kuzey Vıet nama ıse sadece Kızılay tarafmdan 250ü dolar yardım yapılmâktadır. 1M7 yılı hesap vc muamelâtma ait İdare Meclisi ve mnrakıp raporlannın okunrnası ve tasdiki, 2) 19B7 yılı Bilânço, Kâr ve Zarar Hesabının incelenip tasdiki ve Idare Meclisi azalan ile murakıplann ibrası. k<İrUIU1 d 3) l. J *Ptm» tafckın* karar verilmesi, 4) Muddet, dolan iki Idare Meclisi Üjesi y eriı,e >enilerinin seçibnes. ve Idare Meclisi îjyeleri ile murakıplara 1968 yılı içinde odenecek ücreüerin tesbiti 5) l y e <HIekIeri. LUA 1) Stalin'in kitapları ve M. Belli hakkında f takibat açılrîı \NKARA, (Cumhariyet Burosu) Stalin'in son aylarda Sol Yayınları arasında yayınlanan uç İhtabı hakkında Ankara Basın Savcılığı tarafından kovuşturma açılmıştır. Stalin'in Sol Yayınları arasında yayınlanan «Sosyalist Ekonominin Meseleleri» adlı kıtabı dolayısıyla, Sol Yayınları yonetmenı Muzaffer Erdosfun, Sahır Erman' ın verdıği büırkışı raporuna daya rularak Ankara Basın Savcılığınca TC. K. nun H2/1 maddesını ihlâl ettıgı gerekçesıyle ifadesı alınmıştır. Bundan bır süre once, Stalln' uı gene Sol Yayınları arasında çıkan «Marksizm ve Milli Mesele» adlı kltabı dolayısıyle yonetmen Muzaffer Erdost, Bılım ve Sosyalızm yayınları arasında çıkan «Diyalektik ve Tarihi Materjalizm» edlı kıtabı yuzıuıden de Vahap Erdoğdu hakkında T.C K. nun 141/1 maddesıni ıhlâl ettnği iddıasıyla Ankara Basın Savcılığınca davet edılıp ıfadesıne baş vurulmustur. MlHRt BELLÎNİN DE İFADESt ALJLNDI Öte yandan, Istanbul'da YUKsek Teknık Okullar Talebe Dernegi tarafından dıizenlenen cTürk Devriminin Stratejisi» konulu açık oturumda yaptığı konuşma dolayısıyle Ankara Basın Savcılığına davet edılen Mıhrl Bellı'nın T C K nun 142. maddesıne munalefet ettığl iddiasıyla ıfadesl alınmıştır. Mıhrl Bellı'nln aynca, Ankara' da Sıyasal Bılgıler Fakultesınde yaptığı «Bugün Türkiye'de devrlmcj evlem nedir?» konıılu konuşmanın Turk Solu dergısınde yayınlanan haben içın de Savcılıkça ıfadesı alınmıştır. YTP Grupu adına: Küfrevî YTP. grupu adına soz alan Kasım Küfrev «duzen değişikliği» konusuna değınmış, T İ P m bılımsel sosyahzmi kurmak ıç:n duzen değişikliği istedığınl, C. HJ». nın ıse boyle bir nıyetı ol«C.H.P. doktrinden doğan sosyalist bir parti karakteri taşımimaktadır. Dokumanlar C.H.P. (düzen defpşmeii) derken halen içinde bulundugumuz düzeni kasdettiğini ortaya koyuyor. Düzeni değiştirmek istivenler sebep olarak gelir dağılışmdaki dengesizliği ileri sürmektedırler. Bu dengesizlik memleketımizin iktisaden az gelişmiş bolgelerinde daha bozuk bir hal alıyor. Doğuda ıse fert başma senelik (relir 600 • 1300 lirava kadar düşüvor Gelir dağılışmdaki dengesizlığın gıderilmesi, büvük ölçüde Anavasanın tavsif ettiği duzenın butun yonieri ıle kunılmasına bağlıdır. İnsan ıle toprak arasındakl münasebetleri duzenlemevi işte bu vönden istemekteyiz. Yapılacak demokratik bir toprak reformu mulkiyet aşkı yaratacak, topraga bağh, mülke bağlı bir kövlu sınıfı doğacaktır.> Kasım Kufrevı konuşurken, «du zen değişikliği» konusuna değinır değınmez, C.H.P. U Hasan Tansın Uzun, cumlenm gensmı bek lemeden «Sen ne anfarsın bunu"'» dıye bağırmıştır. Küfrevı de «Ben anhyanlara hitap ediyoram» d* mıştır. Bu arada birdenbire verinden fırlayan AJ». li Nihat Bavramoğlu, Hasan Tahsin Czun'un üzerine yürumüştür. L'zun yennden kalkarak gart vaziveti almı«, Bayramoğlu bir yumruk atarak Lzun'un koluna vurmuştur. U zun ıse bır tekme savurmuştuBu sırada Maliye Bakam Cihat Bilgehan ile AJP. lilerden Adnan Akın arava girerek kavga eden milletvekillerini yatıştınnıştır. ••••••••••••••••••••••••••„„„„„.„„„„ Dunyaca tanınrn^ Goethe Enstıtusu metodu ıle: yalnız Turk S 'an Egıtım Merkezı'nde yeni Almanca Kurslanna 19 Şubal H de başlanacaktır. Hekimler hukukçular için ve Alman edebıjatı ıle çevın konusunda özel kurslarunız yapUmaktadir Müracşaf: 1 Turk Alman Eğitim Merkesj SekreteVliğüıe Âİman t l « s i buıasuıd. Cumartesi hariç her gün saat 1600 19.00 arasmda İ , . " A l m a n E&tan Merkezi Sekreterliğine Hajdarpaşa Erkek Sanaf Enstitusü binasmda ber PazartesıPerseabe • Yıldlz: 119/1662 Ortalık yeniden kanşıyor Bakan Bılgehan'ın konuşmasından sonra, CHP lı Hudaı Oral sabelıtterek söz al n ve bağırıp çağırmaları arasmda ük boraks ımtıyazınm 1950 yılında Menderes ve Bayar tarafmdan verildiğıni ileri sürmuştür A T P 1 Yuksel Menderes, ayağa kalkarak müdahale etmiş, «Burada kendisini mudafaa edemiyecek bir klmseyi ithama haKımız yok!» dıye bağırmıştır Hudai Oral, konuştukça, gergln hava artmış, AP'lı Enver Turgut ıle CHP'li Mesut Ozansu, bırblrlermm üzerine yurujerek bagırıp çağırmaya başlamışlardır. Ayağa kalkan mılletvr kıllen ıtışıp kakaşırken, adı geçen mılletvekillen*güçlükle bırbirlerınden uzaklaştırılmışlardır Ayak ta olan mıUetvekıllen ıse, Bakanların da yardımıyle, guç belâ yatıştırılmıştır ALMANCA'yı . esaslı ve en modern metodla OGRENMEK tSTİTOR MUSUNUZ? 9 5 5 Ecevit söz alıyor AP Sozcüsu Mesut Erez'den sonra 10 dakıka ıle sınırlı bır konuşma yapan CHP Genel Sekreten Bulent Ecevit, «Biz, demokratik rejimı daha sağlam temellere davavacak bir düzen değişikliği istlvoruz. AP. düzen bnzukluğuna sahip çıkmakla bunlann sornmlulugunu yüklenivor. Tark kovlüsumın bııçün hançı sosyal tüvenliği vardır? BugünKü istikrar, siyasî istismarda istikrardır. Ama. köylü aydınlandıkça bazı politikacıların aldatarak ondan oy alma alışkanlıfı bozulmaktadır» demıştır IBaştaraft l. sahifede) layan Dolakay konuîmasını şöyle tamamiamıştır: « Kocatepe camlsinln temel at n» toreninde beş Bakan vardı. Aca ba biz çember sakallılar kadar fikir RPtirtnijor muyuz? Nerede o Ba kanlar?» Daha sonra söz alan Gürol Gürkan, Turkiyenin bır donuşum içinde oldugunu belırtmış ve Istanbul delegesi Demirtaş Ceyhun ise, Boğaz köprüsu konusuna değinerek •Köprünün yapılması için ilk önce tstanbulun nâzım plânının vapılması şarttır. Amma. şimdi köprii, plan dofuraeaktır» demiştır 400 milyarhk • S VEF AT Çok sevgıll alle büyügumüı Dul Bayan ııııiHiımıiı •••>»••»• FORTUNE StMA ŞUSTER1VIAN vefat ettiğinl teessurle bıldinrler Cenaze merasımı 18 Şubat varınkı Pazar günü saat 11 de Yuksek Kaldırım MusfcVl Aşkenazı* sınagogunda icra olunacağı ılin olunuT Şusterman. Dala;, Lep kovıçi ve Markııs aılelen Üâncıhk 5120/1667 TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MERKEZİNDEN Etimesğut depolanmızda bulunan petrol arama Jslerinde kullanılan çamur havuzu, saç Inılube, grup rokbit (sondaj dişIısı) ve diger çeşitli malaeme satılacaktır. Buna ait şartnameler Ankara'da Genel Merkezden «re İstanbul'da Kızılay İstanbul Müdürluğünden temin edılebılır Saüsa arzedilen malzemeler Etimesğut Kızılay depolarmda mesaî saatleri dahilinde göriilebilir Tekhfler kapalı olarak en geç 29^.1968 günü saat 16 00 ya kadar Genel Merkeze verilmesi sartür Posteda vâki gecikmeler nazan dikkate ahnmıyacaktn. •••, Moran: 336/1655 • Özel okul mimarlan Demirtaş Cejhun, ozel okul mezunu mimarlann, Mımariar Odasına alınmamalannı ıstemi? ve bu okul mezunlarının ilk önce mimar olduklannı ıspatlamalannın şart oldugunu ıfade etmıştır Dığer taraftan, Mimarlar Odasının Ondorduncu Genel Kurul toplantısı dolayısıyle bıldıri yaymlayan ÎTÜ Mimarhk Fakultesı ıle l.TÜTO Mımarhk Şubesi Öğren cı Demefi, Turkiyenin. evrensel kapıtalızm ve emperyahst Amerıka tarafmdan ekonomık, polıtık ve kultürel alanlarda sdmürülduğunü bildırmişlerdır. Çetin Altan, AP'lilerle tartışıyor Oral, konuşmasına devam ederek boraksta yabancı sırketlere ımtı; az verenlenn DP ve AP hukumetlerı oldugunu ılerı surmuş tur Soz alan Eneru Bakanı Sezgın, Oral'a çatmı; kendılerını «Boraks savaşçısı» dıve tanıtanların re «Ortanın Solunda düîen değıstırmek isteyen politikacıların tnonü've oyun ovnsdık lannı» ıddıa etmıştır Bundan sonra, TtP lı Çetm Altan soz almış, CHP ıle AP arasıncfakı çatışmaların bosuna oldugunu, bu çatışmalann bdyle devam edıp gıdeceğını sovlemıştır Altan konusurken, AP'lı Şadı Pehlıvanoflu avağa kalkarak, «Sarhoşsun!» dıye bağırmıştır. Altan ıse, «Sarhos olan, sizin iktidanmzdır» cevabını vermıjtır. Protestolar kar<;ısında Altan, Pehlıvanoğlu'nun şahsım kastettışını sovlemıştır. w Vetat ve Teşekkür CHP eski n Başkanlarından. tanınmış tuccar, degerli İnsan, sevgili esım. babamu ve kayınpedertmiı i•••••••••»••••»•, *>•••< » • • • • ••••• Cumhuriyet 1634 MEH!\IET ORHON 15 Çubat 196S Perjembe günü vefat etmls. ve Sefenhısar'dakı aıle kabri*tanına defnedılmisür Cenazeıinde bulunan, telefon ve telgraf ıle tazıyetlerlni bıldıren ve çiçek göndermek lutfunda bulunan akraba. dost, bzel ve resml kuruluslara ramnet ve t e gekkürlerımızi büdırtriz. Eji ve evlâtlan Cumhuriyet 1B61 Feyzioğlu'nun cevabı GP adına Turhan Feyzıoğlu, ıkınci bır konuşma yapmış, duzen değişikliği tartışmasının «Mânanz bir tartışma halini aldığını» one surerek, «Aksaklıklan düzeltmenin volu, hür demokratik düzeni kastetmek değildir. önemli olan, düzeni vıkmak değil, islâhat yapmaktır» demıştır Amerıkan (Baştarafı 1. sahifede) Amerıkan denız pıvadeleriyle b« raber kaleye gıren «UP1» muhabın Rıchard Ohver'm bıldırdiğme gd re, tankların Hue kalesine gırmesıy ie gunlerden ben devam eden kan lı çarpısmalar son safhasına u!aşmış ohnaktadır Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğince açılan Sayıştay İlâve Binası tesisleri proje yanşması 3/2/1968 tarihinde sonuçlanmıştır. îştırak eden bütün yansmanlara teşekkür eder. projelerl dereceve giren, mansiyon alan ve satın alınan müsabıkları tebnk cdGnz SATIN ALINAN PROJELER : 1 Nevrat Erol D G S A. 2 Alpay Aşkvn î T.O. 3 Biigen Dnranlı î T Ü. Tanju Raptanofln î T Ü. 4 Tıldınm Parlar D G S A. Atillâ Taftalı Î.T 0. 5 4tafinay Çilıngiro|In t T.Ü. Yüksel Karapıoar Î.Y.T.O. MANStTONXAR : 5 mcı Mansiyon : Hüsevin Baban DGSJ\. 4 üncü » t Cengiz Eren DGSA 3 üncü » : ütarit tzgi D.GSJ\ : Ataman Demir D.GSA : AIı Muslnbaş D.G.SA Selim Taluy D G.S.A 2 nci > : Ahmet Şimşek Î.TO : fbrahim Baytekin Î.T.O 1 inci » Sevhan Sıizer Î.TÜ : Talçın 1leri Î.TÜ s Yüksel Tür l.TÜ 3 üncü ödfil GSA Bfilent Onaraa Arman Guran ITÜ 2 ncı » Afıfe Batur ÎTÜ S«lçnk Batur ÎTÜ 1 ınci » < Vahit Erban DGSA • Orhan Demirarslan DGSA Projeler Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstıtusü sereı salonunda 6/11/1968 21/11/1968 gününe kadar saa t 9.00 17 00 arası sergılenecektır. (Basuı: 11351 A 1053/1640) TİP Grupu adına: Aren TI P. grupu adına konuşan Sadun Aren ıse ozetle şunlan soylemıştir: «Memleketimizde gerçekten dev rimci, kalkınmayı başaracak bir kapitalist sınıf, böyle bir sınıfm zihniyetini ve dinamizmini taşıyan ve öncü olabilecek bir zumre vok tur. Zaten bövle bir sınıf Batı Avnıpada doğmuş ve artık tarihî görevini bitirmiştir. Memleketüniz için böyle bir sınıfın gayretlerine bel baglamak, yam özel sektörcüluğe bel bağlamak, tarihin şartl*nnı gen döndürmeye çabşmak demektir. Yabancı ozel sermaye aleyhunı ze işlemektedır. Gelenden sonra çok kâr transfer edilmektedır Emme basma tulumbalar gibi çalışmaktadır lar.» Aren, ıhracatımızda bozukluk lar oldugunu one sürmüş, mamul madde ıhracmüa gelısme olmayı şma dıkkatı çekmış, «Memleket bir enflâsyona girmiştir» demış tir. Bazı alanlarda tek bir fırmanın hâkım oluşu sebebiyle Türkıyede kâr hadlennin yüksek ol duğunu belirten Aren, kâr hadlerınl uıdırmek tçın glrişılen çabalann başan kazanamıyacagını 6ne sürmUş ve şunlan soylemıştir «Unutmamak lâzımdır ki hükumet özel sektöre değil, özel sek tor hükümete hâkimdir.» Aren, Irtlca konusunda çu göruşü öne sürmüştür «Rejim için tek tehlike irticai akımlardır. yalnız bu akun Anayasa duzenini bütün temel meselelerıyle değiştirmeyi hedef almıstır. Bu akımın teşvikçılerini, gerisinde yatan kuvvetler] dln * • InSnü (Baştarafı t. sabifede) Maliye Bakanı: «Hele hammefendi, sizin o gülüşünüz yok mu?» Bundan sonra, Malıye Bakanı Cıhat Bılgehan, tenkıtlen cevaplandınnak uzere kursuye gelmıs, «CHP Sozcüsu, konuşmasında, Başbakanın adını 78 defa zikretmiştir. Bn, bır ofkenin tezahürü, seçimlere bir tahammülsüzlüğün ıfadesi değil midir?» demıştır CHP'lılen bu soze ıtırazları uzerıne Bakan, «Sizin demokrasive tahammülünüz vok» demıs, CHP'lılenn mudahalelerı karsısında ıse, sovle konusmuştur «Lâf atmalannız, benim konuşma sıramı bozmaz.» Bılgehan, CHP'lı Nermın Neftçı'ye hıtaben de şoyle demıştır: «Hele hammefendi, sizin o gülüsünüz vok mu?» Bu sozu AP'liler, gulerek karşılamışlardır. Bakan, konuşmasına devamla, Butçede carl masraflar artışını normal karsılamak gerektığını, bunun halkın ıhtıvaçlarını o*aha cok karşılamak ıçın yapıldığını ovlemıştır Bakan, konuşmasına devamla motorlu kara taşıt vasıtalan ver sı tasarısımn yanüş aksettığını one sürmüş, vasıtalardan kılo ba suıa 160 ılâ 40 kuruş arasında ver gı abnacağını, ancak hUkumetın bu kanunu bu yıl asgarl haddıyle uvgulayacağını soylemıştir Bılgehan duzen konusuna da, değınmış, zaman zaman CHP ve APlllenn tartısmalaruıa sebep Maddelere geçiliyor Daha sonra, butçenın tumü üzenndekı goru«meler bıtmış, tumu kabul edılerek, maddelere geçılmesı kararlastmlmıstır VEFAT Merhum Dr Husnu Işıtman'ın eşı, Dr Huceste Yumer'ın ve Sıtare Fındıklı'nın annelen, Şadı Fındıklı ve Sacıd Yumer'ın kaymvaldelerı, Gulgun, Ruhtan ve Husnü Hür'un anneannelen sevgüı aıle buyugu, Dış politika Dış politika parfiler üzerinde bir mfişterek mılli menfaat anlayışına davanabildiği nisbette tesirUdir. Siyasi partiler böyle bir davranışa dzenmelidirler. Nihayet bu her zaman gerçekle?tirilme«ı kolay olmıvan bir konudur. Anu bu halde dahi barb zamaru ibtimali gibi mustesna saoıanlarda milletleri yunitrae durumunda olan siyasi iktidara yardımcı olmaya çalışmaları çok arzu edileo, çok aranan bir ihtiyaçtır.. Sırsı geldikçe buna örnek olma> ya çalısıyorum. Tutanak salonunda bir ağız kavgası ANKARA, (Cumburivet Bürosn) Mıllet Meciısı Tutanak Mudurluğu salonunda dun, AP'lı Senator Fethı Tevetoğlu ıle CHPh Mılletvekıh Selahattın Hakkı Esatoğlu arasında, sert bır ağız kavgası olmuştur Tevetoğlu ıle Esatoğlu, Tutanak Mudurluğunde ayrı ayrı masalarda oturmus, bazı tutanakları ıncelerken salona, CHPlı Hıfzı Oğuz Bekata gırmıstır. Bekata, Tevetoğlu'nun vanına yaklaşarak, şaka yollu, «Yine ne yalanlar hazırlıvorsun?» demıştır Buna kızan Tevetoğlu, «Ben valancı değilim, asıl valancılar sizlersiniz. Nerden getırdinu o sahtekârı genel sekreterliğe?» dıve bağırmıştır Tevetoğlu, bağırıp çağırırken, Bekata'nın hiç bır cevap vermedığını goren Esatoğlu, elinı masaya vurarak avağa kalkmıç ve «Asıl sahtekâr, sensin! Satılmış herif! Sefaretlerde dolasan, sensin. Sen, Ecevit'e lâf sövleyecek adam mı sın?» diye bağırmıstır. Tevetoğlu, bu sozlere pek ses çıkaramamış, vahım bır olay meydana gelmeden de ağız kavgası, önlenmijtır. MESAT IŞITMAN Hammefendi 16 Şubat 1968 Cuma gunu vefat etmiştir 17 Şubat 1968 Cumartesı gunu îkındı namazmı muteakıp Beykoz Camunden Gazı Yunustakı Aıle Kabnne tevdı edılecekür Allah Rahmet eylesın. (Reklâmcılık 742 1669 ı Miizayede ile mecburî satış Gayet kıymetli Acem Halılan ve seccadelerı, Tuğralı Acem v.s. gumuşler, Fransız parçaları v.s. v j 18 Şubat 1968 yarın Pazar saat 10 da Şı«lı Halaskârgazı Cad 336 No. lu Sadıklar Apart Daıre 7, 1. Kat. Gayet iyi halde her keseye uygun klâsık komple yemek odası takımı, fevkalâde güzel çift karyolalı klâsık >atak odası takımı, 5 parça ampır salon takımı, emsaline nadır raslanır zengm bronzlu Bahü, Marketeıı orta masası, sıgara masalan, lâke ve kestane doiaplar. çay masaları, kanape ve koltuklar, Hezren sandalyalar v s \ s 110 parça komple Krıstofle çatal bıçak takımı, porselen tabak ve çay takımları, krıstal vazolar, şekerlıkler, yemişhkler, surahi ve bardaklar, metal tabaklar, bademlıkler, krıstofle tepsı v s Tugralı, Acem v i ayaklı bardaklar, vazolar, bademlıkler v.s Gumuşler. maydanoz bardaklar ve tatlıhk. eskı Çın Bronz çıçeklik, yağlı boja ve akuarel tablolar, Zeıs ve ufa sedeflı durbinler. kluazone ve Bloblan Çın vazolar, ve tarıfı gayrı kabıl bîr çok luzumlu eşyalar, Keşan, Isfahan, Saruh, Şıraz, Ipeklı Kayseri v s. kıymetlı halı ve seccadelen, Norg buzdolabı. Ingılız Rıtheınp çamaşır makınesi, havagazı ocağı ve fırın v s. v s. BEHAR Beyojln Tepebajı Analı Mescit Sok. No: C Tel: 49 44 38 T (Cumhuriyet. 1868) İç politika tç politikada yıne siyasi partiler üzerinde bir tnemleket ihtiyacı olarak rejinı konulannda bir beraberlik temİD etmeye çalıjmah çok arzu edllir. İç politika konulannda beraberliü sağlanuft mümkün olmadığı zamanlarda hiç olmazsa münasebetler medeni olçülei jçinde kalmak zonındadir sanınm. Hele rakibı kötülemek için hafif tedbirler kullanmaya çalışmamak, hususl ba>atunızda ıri karşılamadıfımıs sıfatlara ve ısnatlara basvunnamak doğru olur. Bunlara ben çahşıyorum. Biran sâkJn ve bazan da az sâkin förfinüyonam bunlan bu düşün ce içinde değerlendirmelerini rlca ederim.» Motorlu taşıt vergisi Sun'î Gübre İhaiemizle İlgili Teminal Mekfupları Teklif verme suresi 2151968 tanhinde sona erecek sun'i gübre ihalemiz jçin verilecek geçıci temınat mıktarlarının amonyum sulfat ve triple superfosfatın her biri ıçın TL. 250.000. amonyum nıtratiar içın 50.000. er iiraya indinldiği ilân olunur. TÜRKİTE ŞEKER FABRİKALABI A.Ş. (Basıa: 11570/1658)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog