Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHİFE ALTI CUMHURİYET 17 Şubat 1968 HAFTANIN FİLMLERI Cumhuriyet 17 Şubat 1929 tarihli Cumhuriyet'ten Yeşii kazak onsolos Beyle karşı kar yurun! şı karşıya idiler. Rahmi Şimdi Biiyük Postahanenin önündeki gazetenin kena orada satış yapıyordum.. bir arrına elindeki kalemle çi kadaş yirmi tane kadar yün kazak verdi idi.. işportaya koydutn. çek resmi yapıyordu.. Konsolos, kahvedeki gazetele Başladım çağırmaya.. orası kaiarin üzerine yan yazümasmı, üs balık yerdir. Hani müşteri eksik tünde yemck yenmesini sevmez olmaz.. Konsolos: di. Bu kazak dediğiniz şey ne Monşer, bn gazeteler nmuma mahsustur. Kirletmeye hakkı dir Hilmi Beyefendi? Konsolos Bey! Siz kazak bfl nuz yok! diye ortaya lâkırdı atarmez misiniz? dı; arna pek aldıran olmazdı. Bflirim Hilmi Beyefendi.. Bu sefer de Rahminin fütursuzca gazeteye resim yaptığım gö Rusyada bir sınıf halktır. Yok Konsolos Bey! O »izia rfince: Hilmi Beyefendi! Sizin resme söylediğiniı değil.. kazak yani ya yün kazak.. baştan geçer.. kışın.. bevesiniz var gaüba!.. dedi. Ahmet: Rahmi aldıns etmedi.. gazeteyi kirletmeye devam ediyordu. Be? yspraklı papatyalar, nzun kulakh lâleler falan.. Konsolos lâfına cevap verilmes•e içerlerdi. Hemen üsteledi: Hilmi Eeyefendi! Kulagırmdan rahatsız mısınrz?.. Neye sordtmttz Konsolos Bey? Hayrr, resme hevesiniz olduğanu arzettim de, cevap vermediniz?.. Aman Konsolos Bey! Dfisündfigüne bak!.. İnsan herkesin lâfma cevap verse çenesi kapan Pardon Hflmi Beyefendi! Bir nfak nüans var.. bendeniz herkes miyim?.. Yani ya!.. Sözün gellsatı.. Konsolos Bey.. Evet Hilmi Beyefendi.. sözfin gelisatı... Sözün gidişatı.. fakat bir dostunuzun sualini cevapsrz bırakmak âdâbı muaşeret ile kabffi telif midir?.. Nnri: Konsol Bey!.. Sen de mehkeme gibi lâf edisun.. ne anlar bu sdam öyle lâftan?.. Neden anlamıyayım. Sen anUr mısin? Tok ben anlamam. Ama sen de. Ahmet: Nuri, sen gene kasınıyorsnn! He!.. öyleyim.. sırtım kaşinii.. nerden anladun Ehmet?. Ben seni bilmez miyim? Konsolos Bey: Hilmi Beyefendi! Maruzatv ma cevap vermediniz.. Oooof be!. Konsolos Bey!.. Bırak yakamı Allah aşkına.. ea:n asâbım sinirlendi. Anladın mı?.. Şimdi.. Konsolos: Aman Hilmi Beyefendi! Bn ne tehevvür? Pekâlâ! Bundan son. ra zatıâlinize hitap etmem. Müsterih olunuz.. Rahmi: Hoppala!.. Konsolos Bey!.. Size bizimle uğraşmak yakışır mı?.. Bu kadar senelik konsolosgunuz. Biz sizin ayannız mıyu? öyle degil mi Ahmet ağabey! Ahmet yan lâtife, yan ciddi: öyledir öyle!. Konsolos Bey de sana ciddi söylemiyor ya! Konsolos: Yok Ahmet Beyefendi! Ciddî söylüyorum. Nerede olursak olalnn.. kahvede, dairede, sokakta, birbirimize karşı hürmetkâr o<mamız icabeder. Bn da birbirimi zin sözüne cevap vermekle başlar. Değil ml efendim? Rahmi: Doğrnsunuz Konsolos Bey! Ama bir de bana sorun! Dündenberi benim içün içimi yiyor. Siz biliyor musnnuz? Bir müskülünüz mü var? Hayır, tnüşküliim falan yok.. O halde?. O haldesi.. kazak gitti biliyor musunuz!» Hangi kazak? Ahmet Beyefendi.. Hilmi Bevefendinin kazakla ne alâkası var? Ahmet gülerek: Konsolos Bey.. baştan geçme yün kahn fanilâ gibi bir şey.. Haaa! Sveeter» Onun gibi bir şey.. Siz sveter mi satarsmız? Biz her şey satartz! O gün kazak vardı elimizde» eksik olmasın. Orada arkadaşlar vardır. Işportayı koyunca başına fîşüşürler» hani müşterisi çokmuş gibi görünür» geldiler.. aldüar, baktılar» beş on dakika sonra müsteriler gelmeye başlayınca onlar çekildi.. iki tane mi, üç tane mi kazak sattım. derken bir kadm geldi» orta yaşlı bir kadm.. ona alıyor bırakıyor, ötekini alıyor bı rakıyor» Bayan, dedim.. ne anyorsnn? Daha küçük boy yok mu?» Olan mal meydanda» Şu yeşili versene!.. Verdik» Evirdi, çevirdi.. Bu da küçük!» Bayan.. sizin için mi?» Yok canım!» Oğlum için. Nerede oğlun? Okula gidiyor» Ezbere mi alacaksm? Naapiyim! Çare yok» Büyük mü, küçük mü? Orada 1012 yaşlannda bir çocuk vardı... Şundan biraz daha kabaca» öyle ise 3 numara.. dnr ben sana bir tane hulayım» ^ Al» bu nasıl? jg , Kadm evirdi, çevirdi Bunun rengini beğenmedlm» Kırmızısı yok mu?» Aradık» bir fesrengi kazak bulduk. Bir de yeşil bulduk» Kaça bunlar.. Bayan» sen beğen de koUy» O sırada başka müşteriler de vardı. Birisi yeşili çekti» Kadın hırslandı: A, a! Ne alıyorsun ayol» Aldın mı bayan?.. Alacafım.. bakıyorum.. Biz de bakalım» Al.. bak!» Ne açgözlfi adamsınız? Hanım ağzım topla!» Ne toplıyacakmışım ağzımı! Âlemin elinden kazağı çekiyorbir de ağzını topla diyor. Ben lâfa karıştım» Kavga etmeyin! Mal çok» he pinize yeter» Kadın kırmızıyı beğendi» Bunu alacağım» dedi» ben he men kazağı aldım.. acele paket yaptım. Çünkü bu kazakların •u ?rasında burasında kusnrlan var. Nurt gene levzekliğe baçlsdın! Ehmet be!.. Sen bn ^i«nın abokatı misnn? Kesme lâfını!. Lâkırdının eo can alacak yerinde lâfa kansıyor sun! Hürriyet yok mn?. Lâfa da gümrük mü var? Rahmi: Nuri ağabey gözünü seveyim. Tam lâfın fiyakalı yerinde favul yapıyorsnn! Bırak da ajjız tadınlan anlatabm be!.. Pekâlâ!. Pırakalım da at palavralan.. Namussuzum palavTa deffl» Ahmet: Eyyy!. Kes sesmi Nuri! Her (TATLJ GU.N'LER» de Catherine Deneuve ve George Chakiris BtR MÜZİKAL MASAL: TAT1IGUNIER Atilla DORSAY (Les demoiselles de Rochefort) Yönetmen: Jacques DEMY Oyuncular: Catherine Deneuve Françoise Dorleac George Chakiris Jacques Perrin Gene Kelly Danielle Darrieux Michel Piccoli Renkli bir Franaz Amerikan ortak yapımı (Emek ve As'ta) Tath başlangıç (A coeur Joie) Yönetmen: Serge BOÜRGUİGNON Oyuncular: Brigitte Bar dot Laurent Terzizieff Jean Rochefort. Renkli bir Fransız filmi (Melek, Kent, 1pek'te) Atina, 16 (a».) Şiddetli soğuklar netıeesi olarak Struma ve Meriç nehirleri taşmış, bazı ova ve köyleri su basmıştır. Pek çok hasarat vardır. Trenler işlemiyor. Turkiye ile telgraf muhaberatı durmuştur. Kavala ve Serez sular altındadır. Berlin, 15 (özel) Şiddetli soguklar devam etmektedır. Baltık denizinde buzlar arasında kal mış olan bir kısım vapurlann yiyeceği bitmiştır. Birçok kuçuk şehır ve koylerden haber almamamaktadır. Isı eksı otuzdan aşağı düşmemektedir. Trenler seferlerıni tatil etmek zorunda kal mışlardır. Berline kâfi derece erzak ve kömür gelmediğinden belediye sehirdeki kömür ve patates miktarını tesbit ederek vesıka ile dağıtmaya başlamıştır. Meteoroloji uzmanlan soğuklann daha da artacagını bildirmektedirler. Moskova civannda ısı sıfınn fütında 100 fahranhayttir. Bu seneki kış paşanın isran ile bir heykel d»kulmesine teşebbüs edılmişse de başanlı olmamıştır. Hattâ Enver paşa, «Biz top döküyoruz, siz tunçtan içi boş bir heykel bile yapamıyorsunuz» diyerek Sanayıi Nefise Mektebini altüst etmışti. Bir infilâk Dun gece Bakırkoyde, Baruthanenın muayene polıgonunda bir yangın çıkmış, Baruthanenın bütün varılleri ateş alarak büyük bir infilâk olmuştur. îtfaiye derhal bu tehlıkeli bölgeye gıtnüş ve ateşin etrafa sirayetine manl olmuştur. Çok şükur kl infılâk; esnasmda nüfusça bir zayiat olmamıştır. Kısa haberler: • llmî ıstılahlan hazırlamak üzere bır üniversite heyeti Ankaraya gıtmıştır. • tspanyada meşrutî idareye dogru bir eğilim olduğu haber alınmıştır. • Afganistanda Kıral Amanullah 'ehine her tarafta mitingler yapılmaktadır. 0 Sırp Kıralı Hırvat şehirlerinde belediye meclislerini kapatmıştır. İlk tunç heykel Heykeitraş Nejat bey (Sirel), Şairi Azam Abdülhak Hamlt beyin tunçtan bir büstünü yapmıştır. Bunun Türkiyede ilk tunç heykel olduğunu söylemektedırler. Gerçi harbi umumide Enver Bilmem vallahi?. Haberim yok.. anlatsana Rahmi! Nuri: Haydi pakalnm» başla traşa!.. Rahmi: Traşı sen edersin.. bas traşçı sensin! öyle mi?. Anlat bakalım.. Ahmet ağabey» Allah seni inandırsın! Dün gece gözüme uyku girmedi. Ne olda oğlum.. Ağabey! Dinle. Konsolos Bev. Siz de lfitfen şey eder misiniz? Ben o kadar lugat paralayamıyorum.. Peki HOmi Beyefendi.. Bn uzun uzadı bakarlarsa ayıbı meydana çıkar.. paketi kadına verdim.. Yeşil kazağa bakana: Tamam mı?.. Yok.. biraz daha büyüğünü anyorum.. Bak karcieşim.. mallar meydanda.. dedim. Kadına döndüm. Paramı Istiyeceğim.. a., kadın yok ulan kadın yok! Vay anasını.. Nıiri: Anası beraberinde mi idi? Kimin anası?.. Hay anasını dedün ya!.. Ahmet: Sesyal Sfgorialar Kurumu İsfanbul Sahnalma Müdiirlüğünden: 1 Sağlık Tesislerimiz münferit ihtiyaçlarını karşılamak üzere 19160 Kgr. COTON HYDROPHYLE ile 500500 metre GAZ HYDROPHYLE, idarî ve fennî şartnameleri esaslan dahilinde kapab teklif alma suretiyle satınalınacaktır. 2 Bu iş'.ere ait kapalı teklifler engeç; COTON HYDROP' HYLE için 29.2.1968 perşembe günü, GAZ HYDROPHYLE için 4.30968 pazartesi g\...ü tnesaî saaü sonuna kadar Müdürlügümüze verilecek veya engeç aynı saatte bulunacak şekilde pafta ile gönderilecektir. 3 Postada vaki secikmeler kabul edilmez. 4 Bu işlere ait idarî ve fennî şartnameler bedelsiz olarak Komisyonumuzdan almabilir. 5 Kurumumuz Arbrma. Eksiltme ve İhale Kanununa tabî oimadığmdan ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğiı\e yapmakta serbesttir. (Basın: 11191/1839) şeyin bir sıram var. Bırak diyor, bırak.. Pıraktok dedük ya!. Daha ne edelüm.. Sus.. ne edeceksinFransız sinemasının hemen bü Aha! Snstmn.. Peki.. tün büyük yönetmenleri. Brlgitte Daha ağzımı açmam... Bardot ile film yapmak gibi bir tu Ama açıyorsun hâlâ!.. zağa düştüler. Bir tuzakü elbette, Ben ona lâf etmıyornm.. B. B. gibi oyun yeteneği ve ojruncu acques Demy'nin eseri içinde «Tath günler» geUr. Allah be!. Allah be!.. Rahkişiliği belli, «star» efsanesinin en doğal ve kaçınümaz bir biçimde «Lola» ve «Şermi sen de sakrz çiğneme de anlat. somut bir ömeğiyle film çevirmek. Nerede idim» burg Şemsiyeleri» nden sonraki yerini ahr. Bu üçleme Nuri: Bu tuzaktan kurtulabilenler, bir (triologie) ile, Demy!nin kişiliği de belli, sağlam bir Postahanede.» •Hakikat La verite". ile Clonzot biçimde ortaya çıkmış olur. Demy bir şairdir kuşku Yok be!.. O degüoldu, bır de «Küçümseme Le Konsolos: suz.... Ama Demy'ye bundan daha çok yakışacak bir mepris> ile Godard... Bir dereceye Zannederim paketi bayana nitelik, «masalcj» olabilir. kadar da, «Gizli hayat Vie prive'e» verdlnizdi.. ile Louis Malle.. «Avray pazarlan Yaşa Konsolos Bey!. Senden ver» dekl danslannı dusündUrUr. Demy, günümüz sinemasının başka lâf anlayan yokmnş.. verYıne de çok kışısel ve ozgün bir Les dimanches de la ville d'Avmodern masalcısıdır, Andersen'ı dim paketi.. ben ötekl müşterive sanatçıdır Demy .. Devrını dolveya Grimm kardeşleri'dır sanray« ile büyük ün yapan Bonrgnigbaktım. Sonra döndüm. Kadından durmuş sayılan müzikal türe bir kı Anlattığı hıkâyeler birbınnon da, bu tuzaktan kurtulabilmig paramı istiyeceğim... A, kadm kurtuluş umidini verebilen tek ne bsnzer, hepsınde o masal hadeğil bizce.. Bir aşk hikâyesini anyok!.. Nereye gittin bayan diye sanatçı . Gene KeUy, Danielle vası, o düş atmosferi vardır. Inlatan .Tath başlangıç», her seyden seslendim.. işporta başında dnDarrieux gibi ozlenmış eskilersanlar iyidir, güzeldır; olaylar «Sinekü Bakkal > filminin kişileri: Feridım Karakaya, Erol Gunayran çocuk gösterdi.. kadm ahnıs acı, çirkin gerçeklerden uzak bir den, Deneuve, olümüne büsbüönce bir B. B. filmi yine.. Bütün dın, Türkân Şoray, Kaılir Savun, Ediz Hun paketi meydancığa çıkan dar sobiçimde olusurlar; raslantılar o tun acman Dorleac, Chakiris, doğallığı, yapmacıksız dişiliği, hay lur hep o, insanları mutlu kıkağa doğru gidiyor... Perrin gibi yetnlerden ve Michel van sevgısi ile bir kez daha B. B.'yi lan, beklenen raslantılar... Her Legrand'ın enfes muziğınden usKoştum arkasmdan... seyrediyoruz. Bonrgnignon rahat bir şey guzellığın emnndedır: Benktaca yararlarur. «Tatlı günler», Bayan» bayan.. parayı rerler, dekorlar, tum kentler Demy' anlatım ve güzel gorüntülerle veri(müzikıe başı hoş olmayanlara meyi unuttun! dedim.. nin modem masallarının büyülü Turhan GÜRKAN pek ögütlenmez ama), müzik, yor hikâyeyi.. Ama Bourguignon Hiç aldırmadı.. hızlandı.. ben havasını bütunlerler: «Lola» nın renk, dans gıbl öğelenn bir made hızlandım.. kadın sokağa girhakkında konuşabilmek için hiç olNantes'i ve «Şerburg şemsiyelesal anlatmak için buyuk bir di.. ben de girdim» bağırdım.. mazsa bır «Avray pazarlannj bek ri» nın Serburg'undan sonra, zevkle bir araya getirildıği ger Parayı ver yahu!.. diye» tam lemek gerek... «XajU .günlfr^, xn Roçbefort'u da çek bir guzellık şolenidır yaklaşacağım sırada paketi yere rönetmen: Mehmet Dinler. Yapıt: Halide Edip Adıvar. bir masal kenti oluri çıkar: Terattı.. oradsn geçen bir dohnnşa genaryo: Osman F. Seden. Gö/ü.ntü; Kçnan Knrt. Oy^teıai* sokaklan, l>embeyaz yapıgirdi. Ben de hemen paketi alnayanlar: Türkân Şoray, Ediz Hnn, Erol Günaydın, Felan,, rengârenk gıysıleri içinde dım.. döndüm.. açtım paketi taridnn Karakaya, Kadir Savun, Çolpan llhan, Nnbar Tergenç, guzel insanları ile.. (genç mam.. fesrengi kazak» olmayanlar bıle oyle tatlıdırlar liyan. «Kemal Film» yapımı. Hani kazak gittiydi» kı, yadırganmazlar). D6my, ayni Ağabey» lâfım bitmedi.. ben ramanda bir müzikçidır; muzik helecanlandım» ne ise kazağı yeonun içrn herşeyi dana 1yi ve en «Sinekli Bakkal» filmi Halide Edip Adıvar'ın roman anlayışımn rine koydum.. oradaküere işl aniyi anlatma aracıdır.. Kahramanve «Sinekli Bakkal» m amaçlan dışma taşmış, zaman zaman bir din lattun.. lar, duygulannın en yoğunlaştığı propagandası aracı haline gelmiştır. Dualar, tekbirler, ezanlar, Seanlarda şarkıya başvunırlar. Bereket şu çocuk gösterdi de. den'in «mistik» görüşunün bile sınırlarım zorlamış, «senaryoen» Se«Şerburg» la tamamen sarkılı dedim» çocuk yok oralada, birden'in yerini, «misyoner» Seden'ın aldığı görülmüştür bir filmi seyircıyi en az yadırden akumdan şimşek gibi gecHalide Edip «Sinekli Bakkal» ı sevgi ekseni çevresınde dondurgatacak bir biçimde ortaya koti.. hemen yeşil kazağı aradım» müş, bu sevginin doğup gelışmesınde kadın duyarlığını anlatmağa yan D6my, «Tath günler» de de yürütmüşler» çalışmıştır. Şoray ise Adıvar'm duşündekı kışiyı gereğı gibi yaşataşarkıyı en doğal bir ifade aracı Kim?» mamış, Rabia'nın rolü altmda ezilmiştir. Kıı Tevfik rolünde Erol olarak kullanır. Dömy, aynca Kim olacak ağabey!. ÇoGünaydın, duygulu, içli oyunuyla en iyi puvanı topladığı halde, rodans'ı da buna katarak, mUzikacuk» o çocuk. öteld karuun ortalü kısıtlanmıstır. «Mevlevî meşrep» bir tıp olması gereken Vehbi hn ttim öğelerini kullanmış olur. ğı.. kan paketi aüp kaçtı. Ben peDede rolünde Kadir Savnn, top sakalıyla Yeniçeri ağası gibi heybetMüzikarrn tutkunudur D6my: şine düştüm.. çocuk da yeşü kah görünmuŞj azametli bir zaptiye nâzırı canlandıracak Nnbar TerGene Kelly ile Françoise Dorlezağı yüruttü. ziyan da Osmanlı Paşası üniforması içinde daha çok kavasa benzeac'm dansı, yine Kelly ile Les OradakUer bir şey demediler tılmiştir. İyi bir Peregrini olan Ediz Hun'un orta yaşlılığını belırlilie Caron'un «Pariste bir Amemi?» yemiyen pudralı saçlarl, takma sakalı ığreti durmuştur Cüce Rarikalı» daki danslannı, 2 kızkar Ağabey işportanın başında kim'da da Feridnn Karakaya, hayatının en güzel rolünü oynamıştır. deşın panayırdaki numaralan, dikilip kalmazlar ki gelir geçer.. Laurent Terzieff ve Brigitte Bardot, «TATLI Figüranlar yetersız kalmış, Emine rolundekı Çolpan llhan da ülmın Marilyn Monroe ile Jane Rusbakar» ben çocuğu ararken biribir yerinde kaybolup gitmiştir. sell'in «Erkekler sansınlan seBAŞLANGIÇ» filminin bir sahnesinde... si dedi ki: Sen kadının peşine gidince.. çocuk da «Bakayım tuttu mu?» diye gitti, ama dikkat etmedim» KISACA bir şey aldı mı? Polise haber vereydin? Ağabey adama gülerler» kiınden dâvacı olacaksın.. elin kadınöbetçi nı gelmiş.. senden mal ahnış» paeczaneler rasını vermemiş» sen de kovaUmışsm!. öteld de kazağı kaldırmış» polis bona naapsm» hem (. O . fO B. C), Milâttan bir mil lO OOl BAKIRKÖY: AltuS. Avtac. Teoebiz fazla bir şey söyliyemeyis ayon yıl once yeryüzu.. İlkel insanüstu gabey» larm doğa ve canavarlarla mücado ARENA rtYATROSV: (4» 84 1») &ANU NtGÂB BESİKTAS: Altınav. Cınar (Ortalesi, ilkel bir teknik ve baştan sav Neden? ALEMDAR: (22 36 83) Devlerln lntlkamı (FJîakan) Heı gec* î l . l » Çr». C.tc*L P r 18UK) de kov). Parlak (Amavutköv). Akalav BULVAB: (21 35 78) Devlerin t ° t i k a m ı E biz Belediyedenfcaçakda malıkla veriliyor. Kötü bir film.. AZAK TİYATROSU: (22 62 46) (G. OlkU • G.öz(Levent). ama biz ne desek, son yılların en İ P t K : (22 25 13) Taüı Başlangıç (L.Terzl*f) ruyoruz orada!. can) rBLr Kilo Namus» Salı, Perjembe. Ciıma BEYOĞLU: Günes. Tansan. Gün ustalıklı reklâm kampanyalanndan 21.15, Çargamba 18.13 v* 11J9 GÜNDES: (27 71 86) Tatlı Başlangıç (BB.) Haa! Sizm de bit yeniğiniı seli. biriyle tanıtümış olan Raquel BAKIHKÖY TİYATROSU: (71 59 49) tBUZ DOLAKULÜP: (2J 72 77) TrafUc Belma var demek.. EMİNÖNÜ: EvUvasade. Park. KaVVelch'in adı, bu filme de gerekli BI» Pazartesi hariç. her gun 21.15, Pazar 15.00 MARMARA: (22 38 60) Tas Devrl (R.Welch) Var ya!» naat. Esnaf. «KARAGÖZ • HAÖVAT» Cars. Cumartesl 1500 te. seyirciyi çekmeye yetecek. Renkli MELEK: (EyOp) (21 58 76) 1 Devlerln tntlkamı, Kaç kuruşlok bir şeydi? BULVAB (V.ÖZ) (21 48 92) cYOLMA BENİ B E EYÜP: İslâmbev. DeSer (SaSmalbir Fox filmi. (Fitas, Yenl, Site'de) 2 Yıkılan Yuva Ne olacak ağabey sermayesi LEDIYE» Pazartesi hariç, her gece 21,15, Çarşamcılar) Yeni (Rami). SUâhtar. 15 • 20 liralık bir şey.. NtLGÜN: (21 11 60) Sinekli Bakkal (T^oray) ba, Cumaıtesi, Pazar 16.15 FATIH: Karagümruk. Gundoğdu, RENK: (21 15 25) An Ne Gece Sağhk olsun be!» BÜYÜK TtYATRO: (Nejat Oygur) (27 71 86) tAYTırebolu. Cumhuriyet, Akın, Başak, 5APAK: (22 25 13) Gizll lstüâ (R.T.) YAR HAHZA» Pazartesi. Salı hariç 21.30. C u Olsun, olsun ama!. Nasıl eCerrshpaşa. Merhaba, Doğan. T1NAZTEPE: (71 65 18) Harüca Hırsız (S Mclatae) martesl, Pazar 15.00 nayi gibi tuzağa düştüm ben ona GAZİOSMANPAŞACumhuriyet, YENİ: (Bakırköy^ (71 68 26) Sinekli Bakkal tALO, ORASI TTMARHANE Hİ?> Carsamba. Cukızıyorum. 5ifa (Küçiıkköy). maıtesi. Pazar 18. Pszartes! 214(0 da (The secret invasion) 2. DünKADIKÖY: Göfüs, Moda Cevizlik, Ne yapacahsın oğlnm. Bn FATtH TfîATROSTJî (21 S7 97) (G.Sururl B . O = a r ) ya Savaşında Yugoslavya'da AlPeün Kalamış. A. Cafer Çağatay öyle bir kolpo td basmamaya imcSOKAK KI71 tRMAı Pazartesi hariç heı gtto 31.15 manlara karşı çıkan çeşitli uluslar KARAKÖY: Akel kân yok» malını alıp gideni koÇarşamba 15 Cumartesl. Pazat 18 dan 6 kişinin serüveni.. Son zamanKASIMPAŞA: Piyale, Haskby. valıyacaksm. Kovalarken de lsGEN AB TtYATROSU: (49 31 09) tÇORBAMDAÖ AS: (47 63 15) Tatlı Günler larda bir hayli sözü edilen AmeriSARIYER: Büyükdere, İstinye Ü portayı yalnn bırakacaksın!.. KIZ»; Pz., Pz.tesi, Salı. Çif. 21.15, Pz. Çrs. 18.00 ATLAS: (M 08 35) Gizll trülâ (S Granser) na> kalı yönetmen Roger Corman'm im «SAMAN YOLü» Pn. Cuma. C.tesl 21.15. Cuma. Konsolos: ŞİSLt: Ömer Naci. Güzelbahçe, DÜNYA: (49 93 61) Ölüm Perisl zasını taşıyor. Ama hiç bir özelliği C.tesi 18.00 Hilmi Beyefendi! Çok basit Nurcan, Guvenevler, Sifa (Gültepe), HaVTEK: (M 84 39> Tatlı Günler olmıyan kİâsik bir heyecan filmi» tSTANBUL ttYATROSD DJ1AMHA (44 p 88) Okmeydanı. bir maşinasyona kurban gitmişsiERKOÇ: (47 07 32) 1 Aynlsak d« Beraberlz. 3 Stewart Granger, Raf Vallone. Î I M A M NÖCAm. Pazartesi hariç. her gün 2215 ÜSKÜDAR: Yenl, Slfa Pmarı. Fantoma Istanbulda Buluşalım niz» buna diversion derler. Şa Mickey Rooney, Henry Silva oynute, Çarşamba. Cumartesl, Pazar 15 te cSEBMETBs\lerbevi. FTTAS: (49 01 66) Ta? Devrl (R.Welch) şırtmaca demektir. OĞLU tLYAS» her gttn 18.15, Pazartesi 2115 te. yorlar. Renkli bir UA filmi (AtZEYTINBURNU: Guneş. KENT: (5isli) (47 77 82) Tatlı Baslangıç(B.Bardot) Siz olsanra ne yapardmız? KABERE TtYATROSU (44 40 40) CumartesL Pazar las'ta). KERVAN: SineklJ Bakkal 18.00 ıVATAN KURTARAN ŞABAN» Her gece 21 de. Ben olmazdım bir kere!» KpNAK: (48 26 M) Ölüm Perisl KARACA TTYATRO (44 S4 02) <SEMATÛR«8> Sonra da gene ben olmazdım» LÂLE: (44 35 95) Sinekli Bakkal Pazartesi nariç beı gec* 21J0 Pmzaı 18.00 de Nuri: gerekli LEVENT: (63 55 39) Casuslar Arannda KENT OYUNCULARI: (44 36 63) tMİKADO'NUN Ben olsam» Işportayı beraDassin stili bir soygun hikâyeLÜKS: (44 03 80) Trafik Belma telefonlar ÇÖPLERt»: Salı 18.15 de, tBtR AŞK HİKAYESI»: ber alrrdım» StTE: (47 69 41) Taş Devrl (R.Welch) sini Ingiliz yönetmeni Ronald NePazartesi 18.15 ve 21,15 de, Perşembe, Cuma, Cu O zaman da kanyı kaçınrdın! SAN: (48 67 92) Sinekli Bakkal (T.Sor»y) ame filme almış. 2 İngiliz, •Dünmartesl, Pazar gtlnlerl 18.15 de. İlkyardım Hastahanesl 49 30 00 YENİ AK: (49 64 72) Bıdık Ue DOdük ve fik Asklan Eğer ben yetişmesem kan payanın en zengin adamı» olan ŞahKÜÇÜK SAHNE. (4S M «3\ UOeap OOuoJIo IlTatCerrahpaça Hastahanesl 21 60 51 YENİ MELEK: (44 42 89) Tatlı Başlangıç (BBardot) ketle beraber dolmuşa binecekti. bandar'ı soymak için, 20 yıl önce ö*u. ıPEPSt» Heı ( Q D J l J i de Carsamb» CumarGuraba Hastahanesl 21 60 00 O zaman iki kazak elden giderdi» tesl Pazaı 17 00 de len çok sevdiği karısma benzeyen bir Haseki Hastanesi 21 26 80 21 42 91 KÜÇÜK TtYATRO: (27 98 72) «DELİ DOLU» Ptesl Ahmet: bar dansözünden yararlanmak isNümune Hastahanesi 36 59 00 hariç her gece 21.15 te Çr». C.tesl Pz. 17.00 de. Kuduz Hastahanesi 22 90 32 terler. Hikâye, seyirciyi şaşırtmak Tamam.. oğlum Rahmi sen ORALO6LU TTYATROSU (49 49 35ı .EZtLENLER» 36 30 50 ZevneD Kâmıl için otaadık sürprizlerle doludur. mümkün olduğu kadar iyi hareket Perşembe Cuma, Cumartesl 21,30, Cumartesi 15, ATLANTİK: (55 43 70) Sinekli Bakkal 44 49 98 Slhhi tmdat eseyoğlu Bütün bunları önemsemez, hele etmişsin! Bir hayır sahibi orada cANNA FRANK'ın HATIRA DEFTERt» Pazartesi 21 15 95 BELEDİYE: (53 33 14) Çelik Bilek Devlere Istanbul hayalî Dammuz şehrinin üstünde buluna idi de çocuğu tuta idihariç, her gttn 18.00. Çarşamba 15.00 36 15 36 CEP: (36 06 82) Çelik Bilek Devlere Karst Üskudar gezinen bir helikopterden, (bir bu iş başına gelmezdi. Ama Ol VI ORA2 tTTAVKOS\j I M t n n ı KUcflk JT«T«ÇELİKTAS: (53 35 07) Slnekll Bakkal Istanbul 21 42 22 Yangın İstanbnlla olarak yapabilmek güç IU O ! 57 B | tYALOVA KAYMAKAM1» Salı, EFES: (38 35 84) Valnız Adam Beyoğlu 44 46 44 Olmadı ağabey!. Başka tsama) bizim Boğazdçi, Kızkulesi ve Caı^aroba narlç, be» gur> 181» 21.15 t» CHABAFEZA: (36 35 84) Tapılacak Kadın Kadıköy 36 08 72 portacılarla beraber yapamıyoGalata köprüsünün görünmesini BAM S I N i n . SaJı Carsambk. 18J5 n Zl.1t ta. KADIKÖY: (36 40 24) Kaatiller Çarpmyor Üskudar 36 09 45 rum. Benim satışım başka iside «olağan» kabul edebilirseniz, AYFER FEHAY NtSA SEREZLİ TOLULUÖU Türk Hava Yollan Büet Satıjı KENT: (36 96 12) Seytan Tuzagı mi bozuyorlar. Yamız çalışmea filme kendinizi kaptırmamanız için ZÜĞÜRT HOVARDALAR» P t . Pztesl 18.15 v e (44 47 00) Danısma (44 02 98) LALE: (36 51 86) Devlerin Intikamı da böyle oluyor. Amaaan sağlık 21.15 te, tKARA AĞAÇLAR ALTINDA ARZU» Hava Alanı 73 82 40 bir neden yok. Aksine, 2 neden daOPERA: (36 08 21) Sinekli Bakkal Devlet Demiryolları Haydarpaşa olsun, değil mi ağabey» Sah, Çarşamba 18.15 ve 21.15 «TATLI KAÇIK» ha var: Herzamanki rahatlığında ÖZEN: (36 99 94) Kanlı Hayat (F.Hakan) (36 04 75) Sirkeci (27 00 50) DePerjembe, Cuma, Cumartesi 18.15 ve 21.15 Pz.15 00 REKS (36 01 12) Tas Devri (R.Welch) Ha şöyle!. Gel senlen bir par bir Shirley Mac Laine, ve dünyanızyollan (49 18 96) tattl gıinleri ÜÇ MAYMUNLAR (KABARE TİYATROSU SINEMA 63: (55 10 84) Hong Konglu Kontef ti tavla oynıyalım. nın yeni sanat merkezi Lonra'nın (44 02 07, Sehlr Hatları (44 42 83) (49 69 95) tAC KOYNUNU BEN GELDİM». Her SUNAR: (28 50 30) Seytan Tuzağı popart ve Jnlie Christie'den son Getir Recep şn tavlayı» Bç Telefonla Telgraf : 04 gece 21.30 da. SÜREYYA: (36 06 82) Sevgill Hocamu (SJ?oiter) raki yeni ihraç maddesi Michael oynn ağabey!. Calne'in ilgi çekid oyunu» 1 Sinekli Bakkal TAŞ DEYRİ istanbu' sinemaiar tıyatrolar GIZLI İSTİLÂ bevoâlu HARİKÂ HIRSIZ kachköv
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog