Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Şubat 1968 CUMHURÎYET SAHİFE BEŞ "YENI ,ESKI EMEKLt FARKI, BİRANÖNCE K ALDIRILMALIDIR,, TVrkıye Emekiıler Federasyonu ve Sıvıl Genel Emekli Derneği Başkanı Hıkmet Turan Dağlıoğlu, 100 bin emekli adına dün yaptığı basın o toplantısında. emeklılenn o92'şının 250 lıra maaş aldığını akıçlamış ve emeklılenn perısan durumlarmı dıle geUrerek, eakı yenı emekli farkının bır ?n once kaldınlmasmı ıstemışür. «Emeklilere üvey evUt muayordu. Fakat şimdiki iktidar, meiesi yapıhyor» diye sozlerine geçen yrl, memur maaslarına basiayan Dağlıoğlu, «Lnıekli yaptığı % 1015 zammı eratkliSandığı, emeklileri değil, Devlelere vermemis ve böylec e yılti hirr.aye etmektedir. Bnçün, lardan beri yerleten bır teamOEmekli Sandığı otel, işhanı japlü yıkmıştır. tırmakta ve bundan hiçbir gelir Diger taraftan itatiUI Hükume sağlıyamamaktadır. Halbnki, tlnln çıkardıgı 42 sayılı Ksr.nnBatman • Iskenderun Pipe • Lila, emekliler araıında büyük ne ve Karadeniz rafinerileri eibir Dçurum daha meydana felbi gelir getirecek islere eirmemistir. 1950 de emekli olan bir mektedir» demış ve şovle deAlbay, 1100 lira; 1993 de «onra varo etmi'tir: emekli olan bir Albay iıe 2160 «Son yıllara kadar. mrmur lira almaktadır. Ba kadar adamaajlarına yapılan ram, emekletsizlik olamaz. Bizitn atıl drr li maaşiarına da intikil ettirilidimiz bn farkiılıfın (tlderllmemesidir.» Fenerlerin yalnız kalınca ağlayacağını «ağlaya, ağlaya» anlattılar Üzerinde tek bir ev bile bulunmayan adada, dördüncü çocuğunu kendi bajına doğuran 21 ya?mda bir kadm.. Tahta bir sedir üzerınde. kapıdan ayrı, pencerelerden ayrı e«en rüzgâr altmda cpaketlenmiş. yatan 15 günlülc bır çocuk... Hafıze Kadın'm eşek sırtında üç bucuk wat Kidegele ısnz bir burunda geçen 25 yılı... Evet ya nız başına bir kadının, yalnız bir fenerde 25 yılı... Yunan topraklarına bakıp. Turk kara sulanna dahil olan adada 10 yıldır yaşayan. ancak dört ayda bir insan yüzü gören kankoca. Fırtınalı havada «olsen, d!ün ko Bakın görün Hafize Mne'nin «Jlesini . Görün Ponente fenerinln. etrafındaki kumu, çalıyı Ve 60 basamakhk Ponente fener kulesini .. | RöportajL.. Jandarma'nın 122. kuruluş yıldönümü dün kutlandı Enerjiden istifade Eski emeklilerin istismar edıldiğını, hazırlanan yenı tasarmın dertlerinı halletmiyecegını de belırten Baskan. 1961 den gonra emekli olan askerlerin hastanelerde bedava tedavi edildıjtni, ilâçlarını aldıklarını »nyleyerek. konuşmasına soyle devam etmıştır: «BufUn çok jenç yaıta emekli olanlarımız vardır. Bunlardan ber zaman istifade etrnek mümkündür. Doguda çalısacak eleman balmakta zorluk çekili\or, halbuki bu genç elemanlar dan emekli maaşına el sürmeden yararlanmak mümkündür. Insan enerjisinden nasıl yararlanılacagını bir türlü bilemiyoruz.» Memleketımızde 100 bin emek li, dul ve yetim bulundu&unu, bunun °b 92 sinin 250 lıra m»aj aldığını. hayat pahahlıgı kfcisısında çok perisan olduklannı, çocuklarını okutamadıklannı söyleyen Baskan, Emekli Sandı* ğının Maliye Bakanlıgtnın bas» kısından kurtarılarak, bngırnsı» hale getirilmesini ve emeklilerin de Devlet memuru gıbi bütün haklardan yararUnmastm istemistır. ZEYNEP AVCI KARISINI ÖLDÜRMEĞE TESIBBÜSTEN MAHKÛM OLUNCA, EŞİNİ.V AVLKATLNI YLMRLKLAYAN SIPHİ UTKAN, OLAYDAN SONRA JANDARMA ARASINDA (SAGDA İSE. YUMRUK DARBESİYLE BAYGINUK GEÇÎREN AVUKAT MÜŞÎR KAYA CANPOLAT GÖRÜLÜYOR ) (Fotoğraf. Selçuk AYBATAR) Jandaıma Teşkılâtının 122'nci kuruluş yıldonumu, dun torenle kutlanmıştır. Saat 10da 66. Tumen bandosu eslığınde 125. Jandarma Alayı Komutanlığı merasım boiuğunun iştırâkıyle, Taksım Cumhurıyet Anıtına çeienk konmustur. Torene katılanlar, Ayazağa Jandarma Okuluna giderek, burada duzenler.cn toplantıya katılmıslardır Önce. gunun onemi nı belırten konuşmaJar yapılmış, bunu geçıt torenı ızlemıstır. öğJeyın, okulda bır yemek verılmış ve toren, saat 14'de son bulmustur Mahkum olunca, karısınm avukatını yumrukladı Esini oldurmeye tescbbüs suçundan 5. Afır Ceza Mahkemesinde dün 12 Mİ 6 ava mahkum edilen Suphi Ctkan. dunifma salonanda karısınm aMikatını bir yumrukla yere serince, ikinci defa hâkim huzuruna çıkarılmıstır. Ola\, a\ukatlar arasında tepki uyandırmış. bâzıları sanığı dövmek ıçin, uzerine saldırmıştır. mahkeme salonunda cer»>an etKarısı Guler'ı makasla öldürmesı uzerine de Yargıç Guran bır mek amacıyla yaralamaktan sanık zabıt tutmuştur. Suphı Utkan'a karar, Mahkerne Başkanı Talip Güran terafından Avukat. bır haftahk rapor abıldırilmiştır. Karardan sonra, lırken Utkan, suçustu mahkemejandarma nezaretınde kapıya doğsıne verilmiştir. Sanık, sorgusunru yurumeye başlayan Utkan, da «Evet, dövdüm> demış., durusSavcıhk kürsüsünün yanında ma ba{ka güne bırakılrmştır. durmakta olan karısınm avukatı Müsjr Kaya Canpolat'a birdenbıre bir yumruk ındirmııtır. Başı, darbe tesırıyle mahkeme kursusune çarpan avukat, baygın halde yere düşmüştür. Sanık, güçlükle salondan çıkanlmı;. olayın "Ponente;, Fenerinde 25 yıl BOZCIAOfi FCNERt YERİ: Bozcaada'nın batı burnunda. YOLf : Bozcaada köyünden esek sırtında uçbuçuk saat. Patikadan başka yolu yoktur. Motorla, koyden bırbuçuk saat kadar sürer. .Fakat. fenere çıkan kayalar çok dık olduğundan, bu yol fâz'a kullanılmaz. FENER : Otomatik, asetilenlı. Fransız yapısıdır. FENER EVt : Üç odalıdır. Fener kulesi 60 basamaktır, minare merdiveni tipinde yapılmıstır. Ev Fransız yapısı olduğundan, önce bir avluya girilir, avluda da dtpolara ve esas binaya açılan kapılar bulunmaktadır. FENER BEKÇlSl : Hafıze Partaloğlu. 60 yasında. 25 seneden beri fenerin bekçılıgıni yapmakta. Ikiz, 35 yafinda iki kızı ve bir oğlu var. Sekiz seneden beri, çocukları adadan uzaklasmıs. MAA9I : 660 lira fiki »eneden berı. Ondan Önce, 400 lıra kadarmıt.) kuşacak, aylarca tesini kimıe duymayacak, çorak bir ada... «Üzerinde yenecek bir ot bile y«tı|mez' .» Ayasandros adasında bir pekle iki yıldır batbaşa y < iki genç kız.. «Fırtınada fener kulesi durmaksızın öter.. Sanırsın ki miller boyunca, kulenin uğultusundan ba;ka ses duyulmuyordur... Adalarda Üreyen fenerci aoyu: Kızılada'da 38 seneden beri İS doğum olmuş... Soydan gelme, babadan kalma fenerciler bunlar... Üç bir yanımızda uzayan fenerlerin bekçileri bunlar... Ve artık, hepsinin soyu kurumakta... Hepsinln çocugu ya isçi ya doktor ya da «fenercilikten başka ne olursa olsun» onu olmakta... Kıyılarında son fenerciler yaşıyor Türkiye'nin... Kaptanın, gozü. kulağı, kolu, ayagı fenerler artık yalnız kalacak... Ve artık, «aseü'lcnliti, otomatigi, karpitlisi, çakarluı» bütün fenerler yalnu başlanna tönecek, yanacak, sonecek, yanacak... Fenerlerin son bekçileri de ortadan kalkacak... Çünkü, güneşi görünce sönüyor, karanhğı görunce yanıyor artık fenerler... Kendıhklerinden.. Fenerci olmadan.. Kim ne yapsın fenerciyi?.. Son kalanlar, hikâyelerini anlat tılar, fenerleri anlattılar.. Ve fenerler yalnız kalınca «ağlayacaklarını. anlattılar. ağlaya ağlaya.. Hafize Nine lık basmadan eve donmek kaydıyla.... GBn gelmiş Mehmet evlenmek istemış. Bozcaadanın tek köyüne ınmı$ yine.. Eşek sırtında tabii.. Aranmıs sorulmu?, Hafke bulunmu?... önce, «hık, mık» etmiş Hafize ya. sonra pek sevmiş Mehmet'ı, «Mehmefle olduktan »onra. fener de bir, köy evi de» demiş ve eşeğin sırtında taşımıılar Hafızeyi fenere... «Taşınmaz olaymış..» Onu, once Mehmet o ıs*ız fenerde bırakıp goçmüf... Hafize, aradan on yıl geçmifken, iki ikız kızları, bır de ü( ya^mdaki oğlu ile, kaynanası yanında, kala kalmuş fenerde... «Bir börek yüzünden oldu Mehmet» diye anlattı, •Börek yüzünden de adam ölür mu deme... Ölur işte.. Midesini yardıydılar, ameliyat ettiydiler.. Aç bırakmışlar Mehmet'i, üç gün.. Hastahaneden çıkar (îkmaz atıştırmış yağlı börekleri... Onu ameliyat eden doktorlar bile kurtaramam>«lar.. Göçtu gitti, tek başına.. önce ölüm haberı geldi, sonra iki parça eşyası..» Hafize, ekmeğini veren fenerdeki uzun gecelere, uzun günlere, 25 yıla boyle başlamış... «tyiydi benim kaynanam. der, «öylesine iyiydi ki, benı bırakıp da bl yerlere gitmedi... (Oğlumun yetimleri) dedi, yalnız bırakmadı beni..» Fener'de öneeleri iyîymiş gunler... Aylarca otururlarmıı Bozcaadanın ucunda, Hafize kadın ile Ayşe Nine başbaşa .. Çocuklar dık kayalann tepesinde fenercilik oynarmıs, Hafize ununu üçdört ayda bır fenere yığar, her sabah ekmeğıni yaparmış. Ayşe Nine de . onlan eğlendirjp(ek için, turküler.^5 okurmuf, gazeller ateaf ı>... İki 3 kadın üç çocuk. karşıda Yunan'ın ısıklan. bütün rüzgârlara açık bır tepe ve fener... Esükçe o rüzgirlar, kıyameti koparırmıs fener.. Uğuldarmif, uğuîdarmu, Hafize korkmazmıs da, Ayte Nine, «uğursuz kule... Kımin başını yedin ki, homurdanıyon?» diye söylenirmiş.. Bir 10 yıl daha geçmi? boylesine.. 17 Şubat • Zilkade 18 v E ı ıl ılıl i 1 07 6 51 15.28 15.24 17 45 19 17 5 14 8 44' 9 40 12 001 131 1131 J H'iııııiümnmııiııHiııııiHHiiHiıııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııımııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııt: Ermeni Patrik Vmkili, "Silki Ruhani,,den faydalanmış.. Sınır kapılarımız yüz kızartıcıdır Sınır kapıUnmızın yurdumnza gelenlere iyi bir ön etki vereeek şekilde düzenlenmesi milli itibarımızı artırıcı niteliktedir ve turizmi tesvik açısından önem taşır. Buna karsılık, kara, deniz, hava yollanna açılan sınır kapılarımız; mimarî dizenltri, l^Ukuel. giisleri, temizlikleri, dinlendirici tfilileri vt t9t«Bi *<BMPrnln tntumları bakımından utandırıcı, yiiı kızartıcıdır. Yeşilköy hava terminali bu kapılann en SnemlUidir ve bir lâbirenti andıran, yer yer yağmur gölcüklerî ile doln yollan ile ilk kötü etkiyi yapar. Dış batlardan gelip de ba bina önünde otobüse veya baska vasıtaya binecek yolcn gtnellikle ba»ka bir aracın tıçrattıği solarla yıkanmata mabkâmdur. Meydanda özel ve cibazlandırılmif bir park yeri ve takıi nizamı yoktur. ls alraak istiyen taks! çoförlerimiz ba düzenıizlik »ebebiyle yabancı yolenya bir Allahın belisı in£an tesiri yaparlar. Dış nörünüşü ve nizamı bir kenara aiarak terminal binagına girersek burnamaza helâ ve mutfak koknlan ile karışık bir kışla kokusu çarpar, bu koku alt katta daba fazladır. Aprona bakan camların her uçak kalkısta çerçevesinden fırlaması veya kırılması gibi, görünmeven teblikelerin kimse farkında defildir. tç dekorasyon ise her seferinde yapılan ilâvelerle bn isle biç ilgisi olmıyan kimselerin zevksiıliklerinin bir teshir yeri baline gelmistir. Yabancı bir konnğa karsılamak veya yolcn etmek için Tefilköye her fidisimde beni ntandıran bn yasantıUra son zamanlarda bir de iç hatlar için aynlmış yeni terminal binası ilâve oldu. Uiancımızı artırabilmek için, kalite düşüklüğü, iç dekorasyonda zevksizlik, enstelasyonda teknik kifayetsizlik, çibi bütün hususlara âdeta itina edilmiş. Ankarada bir Meclis binası insa ederek Türkün yasa ve törelere sargısını, devlet sevçisini gembolize ederken* masraftan kaçinmayan milletimitı aınır kapılannın dttzenlenmesinde de aynı ilgiyi beklemek hakkıdır. Orta Asyadan Osmanlılara kadar kurdufumuz bütün uyearlıklarda kapının Snemli etkisi ttnntnlmamıstır. Yesilİcöyden başlıvarak sınır kapılanmızın iyi etkileven fiziksel ve rnhsal dfizene getirilmesini bekliyomz. Snat GÖKSALTIK Yeşılyurt Ekin Sok. 20/5 İ 40 giinde iki ayrı İ $ehre (âyin edildim S 2 = ~ S S ^ = 5 S ~ = 3 S S = = 5 Ş S S Ş Ş S S 2 = S Zonçuldaktan 40 gün önce Kavseri've atanmıs olmama rağmen bn defa da Ankara'ya atanmıs bnlnnnyornm. Nedenini bilmiyornm ve bir türlü de öfrenemedim. Hakkımda hiçbir sorastnrma da yapılmadı. Olnr olmaz sikâyetlere dahi apar topar gonderilen vicdanli Mülkiye ve Poli* Müfettişleri ne güne dnrayor? tncelensin, sonncnna razıyım. Hattâ efkârı nmumiyeye arzedilsin ki, ben de gerekirse cevaplayayım. 25 •yıllık meslek hayatımda tarafsızlıfcı ve dürüstlüğü kendime siar edinmisimdir. Yoksa, bn tutumnm bazı kimselerin hosnna mı fitmiyor dive düsünüvornm. O balde, bn kıskıyamette tahsile devam eden nç çocnŞnmnn istikballerine set çekebilecek mahiyette olan ve onurnmn zedeleyen; mevsimsiz, kannnsnz ve vicdansızca yapılan ba atanma. 3vnı zamanda Sayın Basbakanın memnrların teminatıyla ilgili son beyanatıyla tezat teşkil etmiyor mn? Tıp mezunlarmın staj süresini artırmak hafalıdır AP li Ihsan Kırımh tarafından hazırlanan kanun tasarısını okuduk. Tasarı bazı Avrupa memleketlerindeki Entern tabibliğe benzıyor. Ondan farkı memleketimizde tatbikinin giiç oîuşu, memleketımizde hekıme ihtiyaç varken Tıp mezunlarını bir sene daha pratikle rini arhrtıyoruz diye hastahanelerde çalıstırmak yersizdir. Biz iki se nelik staj devresinde pratisyen hekıme lâzım olanı ögreniyoruz. Eğer oğrenemiyorsak. öğretmiyenler me suldür. Onlar öğretici hale getirmek lâzımdır. 500 lira masşla mec buri çalıştınlamaz. Daha kötüsü bu kanun cıkdğı takdirde dısarıya hekım gidişi provoke edilmiş olacaktır. Daha şimdiden stajyerler dış Evet bızler (3656) sayılı Dev • » lct Barem Kanunu şumulune gi 5 ren mahalli ıdareler, yeni Bele S dıyeler ve özel îdareler mecıur •• ları yukarıda zikrettıgimiz veç ~ hıle, Devletın üvey eviâtları ol S duğumuza artık tamamcn kâni ~ olmuş bulunmaktayız, suçumuz ~ ve kabahatimız nedir? Bır tür =. lu anhyamadık, 1966 mali yılın S dan ıtıbaren, (3656) iayıh Barem E Kanununa tibı dığer devlet me ^ murlarına verilen, ','• 15 avans 2 lar'dan ayni Barem Kanununa E tâbı olan bızler acaba niye istı = fade ettırılmeyız? (Bızler acaba = Yunanıstan'amı rıızmet etmek S teyız? Bu zamana kadar ha çı S kacaktır. ha çıkacak diye yılan ~ hıkâyesı mısâlı uyutulduk, c'u S rum oyle anlasılıyor Jcı, 1968 mâ s li yıhnda'da yine uyutulacağız, ~ pek sayın Başbakanımız 2/Ocuk/ jS 1968 tarıhlı Bayram gazetesme S yazmış oldukları makalelerınde 5 bırlıkten tesanutden ve miliet 5; çe ayrılıp bolunmememızden 2 bahsettiler, temennıiarı v e dı 2 leklen çok guzeldı, fakat kendı s lerı hükumetçe bu nususu tat Ş bık ettıler mı acaba? 5 Sayın Mılletvekıllerımız ve S Senatorlenmız memur clma ~ dıkları halde % 15 terı aldıiar. S ustelık yalnız maaşiarına cieğ;l ~ yolluklarına da samıl 'attuiar. 5 Evet beyler, sızler navyaria bcs Ş lenın çocuklarınız ivuç, HVUÇ S gukulata yesın, bızlar 20J, 4(K), S 600 lırahk maaşlı memurlar zey ^ tın ekmeğe tavaf edeam ve ço S cuklanmua âdı kaba leolebi bı 5 le bulamayalım, undsn sonra 2 kalkın seçım meydanlannda ve = Meclis kursülerınde naktdn hu E kuktan, sosyal adaletten bahse 5 dın. Dünyanın hıç Bır verınde S hatta Mao Maolar dıyarıncia bı ^ i e c e v a b Mahallîidâreler I memurları üvey I evlât mı ? J Dul bir kadınla «Kayıplara kariftıgı» bıldırılen Ermeni Camaaü Patrik Vekılı Antranık Ernırzeoğlu'nun, bır hafta once. «Silki TahanUden isttfa suretıyle ayrıldığı açıklanmıştır. Ermeni Patrikhanesi yetkilıleri, meslekten ayrılan bir dın adarmnın şahsi durumuyla ılgılenemi.'•eceklermi «Bu olayın. kendlsinin bilecegf bir husus olduiunu» söylemişlerdir. Patrigin dış temaslarını duzenleyen Patrik Vekilınin seçimle geldığı ve Patrik tarafından tefrık oldugu, Antranık Emırzeoğlu nun yerıne şimdılık tnr tayın yapümadıgı da ılgililerce belırtilmijtir. i Miihendisleri Odasmda görev böJümü yapıldı Gemi Mühendıslerı Odasının yeni yönetim Kurulu. dun topJanarak Başkanlığa Prof. Teoman özalp, Baskan Yardımcılıiına Prof. Mesut Savcı, Sekreter uyeliğe Dr. Prof. Kemal Kafalı, Muhasip uyeliğe Alı Dursun Kançeker, uyeliklere de Yılmaz Tabanlı, Reşat Baykal, Yavuz Mete'yi seçmıştir. Gemı Makinaları Işletme Mühendıslerı Odası da Başkanlığa Muzaffer Taşkın, uyeliklere S. Aytamam, F. Guçer, N. Kurtoğlu, C. Saydun. K. Aktuğtay ve T Bınicıoğlu'nu getırmıstır 25 sene bir fenerde yalnı? kalmanın, en yakın insan barınan yere üç buçuk saatfe eşek sırtında gidip gelmenin îzleri var Hafize Nine'nin yüzUnde... Derin derin izler... Fenerci Ninenin dramı «Yâre gidecek bir incecik yolum var, Na8il aurılam kit tatlı dilin var,.*» Bozcaadanın bir ucunda, Batı bumundan, eskı adıyla «Ponente» fenerinden, ince bir se»in sdylediğı acı tıirküler yuksehrdi gecelerı... «Ku* uçraaz, kervan geçmez, yılan karnını sürümez» kayalar uzerine kurulu koye üç buçuk saat mesafede bir fenerden, Ege'nin hırçın sularına karşı türküler, gazeller çağınhrdi.. •OJcu be kaynanam!..» derdı bir ince ses, baska bir ince ses de karşılık verirdi, okurdu: «Vurma avcı vurma kalbim yaratı, Gülmedim omrumde, bahtım karalı...» Öylesine okürlardı. Kış kıyamet. bir adanın en öcra yerinde sadece okurlardı... En yakın yer, e?ck sırtında üç buçuk saat». tkl kadın. . Biri kaynana biri gelin.. Ayş« Nine ile Hafize kadın.. Bundan 35 yıl kadar önce. Bozcaada fenerine Mehmet Partaloğlu derler, bir genç bakarmış... O zaman gazlıymış fener, her aksam sık sık 60 basamak merdıven tırmanılırmiî, döne döne, öyle yakılırmış... Babadan kalma fenerde Mehmet, anası Ayşe Nine ile otururmuj... Bir jey gerekti mi, atlarmı; eşeğine, üzıim bağları, kum tepeleri arasından geçip. Bozcaada köyüne iner alırmıj. Karan Yabancı Gazeteciler Cemlyetinin yülık kongresi, Park Otelde yapılmış ve yeni yönetim kurulu teşekkül etmiştir. > Başkanlığa Nick Ludigton, Başa n an Yardımcıhklanna Haluk Durukal, Ann Bruno, Genel Sekfeterlige Nuyan Yı^ıt ve uvelığe V. Nesterop, V. Kudreşov ve Charles Adelsen seçılınışlerdır. Yönetim Kurulu Bundan ötesini Hafize Nine anlatmadı.. Anlattı ya, bir çoğunu sakladı. Buruş buruş olmuş yüzunu ya geri çevirdi veya gözle* rıni kısıp yerlere dıkti.. Bir şeyler yaptı. sakladıgı belîi olmasın diye... Yün eşarbının püskülleri ile oynadı... Fazla sıkıştınnca «Ay, n'apsak ki şimdi..» dedi... Bundan ötesini Bozcaada köylülennden öğrendim.. Fenerci Nine' nin, yalnız başma geçen 25 yılındsn en korkunç beş seneyi onlar anlattı... Hafize Nineyi pek sevdiklerinden, onların da gözleri yaşanyordu anlatırken.. Şöyle olmuş: Hafize'nin ikiz kızları, onbeşine yeni basmışken, o ücra buruna, (Alaman harbi sıralanydı, diyorlar) bir askeri birlik yerleşmiş... Derme çatma bir bina yapmışlar, fenere az uzakta nöbet tutmaya başlamışlar... Bir şeye ihtiyaçlan oldukça. fenere gelirlermiş Ayşe Nine onlan eğlendirirmis çocuklarla şakalaşırlarmış, eğlenir gideriermis... Aralanndan, (Doğu' lu olsa gerek, pek esmerdi diyorlar) bir «sker, Hafize Kadın'ı beğenmiş.. Evlenmek istemiş... «Ben toprak işçısiyim» demiş, «Sen fenerin maaşını bir köşeye koyarsın, ben de bağlarda çalı^ırun, para biriktirir, köyde bir ev alınz, kurtulursun bu Allahın dağuıdan» demiş™. Inanmış ona Hafize.. Kaynanası da sıkıştınr dururmuş•Erkeksiz olmaz bu yer.. Erkek ister fener... Ba?ımıza bir çey gelirse, çocuklara bir hal olursa, günahı senin boynuna» diye. Onua üzerine «He» demiş Hafize, askerle evlenmi?ler». Aradan bir kaç yıl geçmiş, Hafize Kadın fenerde yine, kocası, köyde bir ev tutulmug, kızlarla bırhkte otururmuş. bağlarda çalıSirmış... Hafize'nin maaşı fener, kocasınm maaşı da köydeki eve gidermış... Böylece gitmiş bir süre işler.. Hafize, eski kaynanası ile fenerde, kocası ikiz kızlarla köy evinde.. Ama, yalnızlıktan kurtulmak için sığuıdığı kocası, yâr olmamıg Hafize'ye.. Öyle yâr olmamış ki, nikâhlı karısınm kızlarına bile kö tü gözle bakmaya başlamış.. E, kızlar yalnız adajnla, Hafize adanın bir ucunda.. Netsin? Önce o adamm §errinden kızları kurtarmak için ikisini birden almış. îstanbul'a götürmüs, hayırlı bir kıs met bulup evlendlrmiş.. Ardından dönmüş adaya, o hayırsız adamı boşamıs... Hafize yeniden, bir kez daha yalnız kalmış... Yalnızlık üzenne kurulu Hafize'nin hayaü.. Beş senelik bir fırtınadan sonra, Egc denizi gibi dunılmuş fenerde y»?ayıs Kaynanası Ayşe Nine ile veniden yalnız kalmıs Hafize.Bu kez kızlar da yok.. General Dudaş'ın cenaze&i kaldırıldı Kalb krizı sonucu vefat eden Emekli Tümgeneral Kâzım Dud'a'j'ın cenazesi, dun oğle namazından sonra Fatıh Camıınden a«ıkerî torenle kaldrrılmış, Edırnekapı Şehıtliğine defnedılmıştır. Turk ordu«unun değerli topçu Jubaylanndan olan Tümgeneral Dudas, «Topçu ölçme Birlikleri»nın kurulusunda onemlı rol oynamıştı. TE$EKKÜR "İm m m Çok kıymetll ve sevglll varlı • SAİDE SORüŞBArm j vefat» dolayıslyle cenaze merasl • mine Istlrak eden, çeienk. meit | tup, telgraf, telefonla ba$saglığı \ d:lcyen ve bizzat evlmiz* kadar gelerek tazlyette bulunan akraba vt dostlanmıza ayrı ayrı teşekkure buyuk acımız mtni olduğundan ?ukranlarımızın iblâğına gazetenizin tavassutunu rica ederiz. 8«(it Allesi Cumhuriyet 1663 GAZİOSMANPAŞA İCRA MEMLRLVGU 967/541 T. Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen asağıda cins, miktar ve kıymeti yazılı mahcuz mallar satışi çıkarılmıştır. Binncı açık artırma 19'2/9«8 günü saat 11.30 • 12 de YenlrJoğan mahallesi Keskin sokak No: 5 de yapılacaktır. O gün tnahcuza tekllf edilen bedel muhammen kıymetinln V 75 lnl o bulmadığı veya müsterl «uhur etmedlgi takdirde ikinci açık artırması 21/2/968 gflJi. aynl saat ve aynl yerde beiediye rüsumu ve damga pulu alıcıya ait olmak Uzere peşln para ile en fazla artırans satılacaktır. Taliplerin mahallinde vazl/el) memurumuca müracaatlan llân olunur. Muhammerj kıymetl: 3000 00 Cinsi: 1 oda, 1 sofadan fbaret duvarlan biriket, üstii Marsilya Üpl kiremitten örtül müs gecekondunun enkaa menkul mal mahiyetinde. (Basın: 821/1652) ELEMAN ARANIYOR Banka veznesinde asgari iki sene fiili tecrübesi olan İngüizce bilir veznedarlar aranmaktadır. Yaş haddi 35. ücret dolgundur. İsteklilerin kısa hal tercümeleri ve bir fotoğraila yazılı olarak PJC U , Şişli adresine müracaatları rica olunur. Moran: 337/1658 memleketlerden adres temin etmek opOrtlt «° r ülnıeyen bu adalotsızligin " " bızler ^nsallah (1963) Mılmahalh seçımleri le, letvekih seçimlerınde vereeeğımız gibi. çoluk çocuklarımıza ve hısım akrabalarımıza dahı bir nobet olarak devredectğız. tsim ve adres mahfuz o l'X 5 = = = 2 E E 5 2 Çağlar'ın konferansı Şair Behçet Kemal Çağlar. Atakoy Kadınlar Kolu'nun dâvetlısl olarak Plâj Ga?ınosurıda. «Slirin Kanadında Adım Adım Memleketimiz» konulu bir konferans \fermistır. tlgiyle izlenen konferansının «onunda Çağlar, Atakov Kadınlar Kolu'na fahri uye kaydedılmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlıgı Seyir ve Hidroğrafi Dairesi Başkanlığından blldirtlmiştir. DENtZCİLERE VE HAVACILARA 16 SAYILI BİLDtRt 27 Şubat 1968 tarihinde 09 00 ile 17.00 saatleri arasında aşağıdaki noktalan birleştiren sahalar içinde seyretme, demirleme, avlanma ve bu sahalann 2000 metreye kadar olan ytıksekliklen can ve mal emnlyeti bakımından tehlikelidir. EGE DENİZt ÇANAKKALE BOCAZl GİRİŞİ E 44 ve E 45 SAHALAR I. BİRİNCİ SAHA: 1 nci nokta: Enleml 40 derece 02 daslka Kuzey Boylamı 26 derece 11 dakilu Ooğu E. 4850 No. lu Mebmetçik feneri. 2 nci nokta: Enleml 40 derec» 02 Aairi^a Kuzey Boylamı 26 derece 01 daklka Doğu 3 ncfi nokta: Enleml 40 derece 08 dakika Kuzey Boylamı 26 derece 01 dakika Doğu 4 ncü nokta: Enlemi 40 derece 08 dakika Kuzey Boylamı 26 derece 13 dakika Doğu. tKİNCt SAHA: 1 nci nokta: Enleml 40 derece 00 dakika Kuzey Boylamı 26 derece 12 dakika Doğu E 4848 No. lu Kum Burnu feneri. Z nci nokta: Enlemf 40 derece 00 dakika Kuzey Boylamı 26 derece 01 dakika Doğu 3 ncü nokta: Enleml 39 derece 57 dakika Kuzey Boylamı 26 derece 01 dakika Doğu 4 ncü nokta: Enlemi 39 derece 67 dakika Kuzey Boylamı 26 derece 10 daklka Doğu. DENİZCtLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DÜYTJRCLCR. Ve SOSyCll h fh Ünıversıtc hastahanelerınde pra tiğini artıramıyan hekim namzeti, kapitalist devlet hastahanesi dokE Hnknk devleti ilkesiyle de ba*torlannm yanında nasıl bilgî artıS daşmayan bn gibi haksızlıklara rır. Olsa olsa onlardan hekimliğin S ve şnnnn bnnnn istegiyle yapıS lan atanmalara son verilsin ar puf noktasmı Cpara kazaruna şartlarını) öğrenirler ve onların mua= tık. Celâl BEKCAN yenehanelerinde daha rahat ÇalısS Emniyet Md. malarını sağlarlar. Kanun tasansınm şöyle olmuını arzu ederdık. Her Tıp mezunu mah rumiyet bölgelerinde mecburi ola rak belirli bir süre doktor olarak 2 Sayın büyilklerinaiz, hak ettiği ücretle çahştırılmah 500 5 Bundan önceki toplanmalarhra ile degil, entem tabib olarak ~ da, lise mezunlanna Aîsubaydeğil. Bu durumların ilgiiiler taS lık hakkı tamnması kabul olmarafından dikkate alınmasını rica eE dı. deriz. £ Bu defaki gorüsmelerd». lise S mezunlarmın, askerlik gdrpvîetst. Tıp Fakültesi Dahiliye, S rıni kısaltma mevzuunJ ele alCerrahi. Kadın. Doğum. Goz j ; manızı büyük bir ümid ile bekHastalıkları stajyerlerinden S livoruz. bir ırrup.. T , •, faaliyette Gazetenizin nüshasında yayımlanan, «Dentz ~ gecekonduları» başlıklı yazı ince S lendi: = Bebek • Cevdetpaşa Caddesl, ~ 124 kapı numaralı bina önünds S rıhüma bağ'.anan şat, Mahama Kulubü üyelerinin sportif ve sos 5 yal faaliyetlerine tahsıs edilm!? Ş olup Türk gemılerme ait butüa 3 hak, imtiyaz ve vasıflara haiz bu* S lunduğundan, ilgili belediyece S mevsim için bulunduğu mahalde 5 kalmasmda, plânlama yönünden S bir mahziır görülmemiştir. S Keyfiyetin, gazetenizin ilk çı E kacak nüshasında açıklanmasına S yer verilmesüıi rica ederim. 5 lmar ve tskân E Profesör Savcı, konferans verecek Turkıye Öğretmenler Federasyonu Genel Baskanı Prof. Bahrı Savcı, yann saat 15 te Moda' daki Lozan Klubünde «Degişen Türk toplnmanda Öfretmenin yeri ve yöntt» konulu ve tartışmalı bır konferans verecektır. | Lise mezunlarmın | assubaylı^ı ne oldu | )nbaşısını öldürdü Istanbul'daki bır askeri birlığe o metmıp er Şerif Akdeniz. Onbaşısı Şevket Karataş'ı dün 1ufekle vurarak öldürmüştur. Olaydan sonra kaçan er, yakalanmıştır. Askeri makamlar. olayın kaza sonucu meydana geldıgını, soruşturmaya başlandığını soylemışlerdır. Yann «ONDAN GAYRISI HEP AYNI» Bakanlıtı S rıllIllllllllllllllllllilllllllllllllUlllllli^lllllHlllllllllllllllllUlllllllllllilllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllır; (Basın: 11305/1642)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog