Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖRT ' 17 Şubat 1968 CUMHURİYET Toynbee "Amerika son iki yılda çokdeğişmiş!..,, l«tnun'da btllıındugu lçin Amerika haklı mıdır?» sorusu, sanınz ki artüc tartışmaya değmez bir h«l almıstır. Gayesini, «oraya saadet gotürmekolarak niteliyen bu devletin Vietnam'da meydana getirdiği tahribat, Amerikan varlığmın bu ülkc lçin bir felâket oldugunu ortaya koymuştur. V Temel ilke «bagımnclık» vc «halk Jradesinin tecelllsiyken», bu ilkeye lcarşı bütün gücüyle çarpı|an Ame rika, Vietnam'da haklı olamaz. Bunu. sadece sol kanat değil, dünya solu açısından sağ görtilen Amerikan liberalleri de açıkça belirtiyorlar. Kennedy'ler, Schleisingerler, Galbraightler, Fulbrightler, Soren«enler, Lippmannlar ve üniverriU gençligi. ğer şehirlere karfi yaptı.tı son •aldırııun esas askeri amacı bu şehirleri ele gecirmek değil, fakat Amerikan ordusuun dagıtıp aakeri giicünü (ayıflatuıak ve Güney Vietnam hükumelini dütttrmektedtr. Askerî avıdan bu saldın, 1940 yılmda fiıılii Alman generali Gnderran'ın Mfittefik Kuvvetlerini dagıtnıak anacı ile Ardenlerden yaptığı Mİdırıy» benzetilebilir. Son aylsrd» Loo Ninh, Dak To ve Ke San'da ki savasların ( I H amacı Amerikan Kuvvetlerinl bu bölgelere vehip »ehirlerde Vietkongun vuracagı darbeyi kuvvetlendinnektir. Amerikan generallerinin aksine olarak K. Vietnam aakerî lideri Giap, bu savaşın, orman ve daflarda değil, fakat ancak Vietnam halkının kafalarının içinde kazanılabilecefini anlamıştır. Ke Sın' da Giap'ın elinde iki fırsat vardır. tsterse mubasarayı devam ettirip iki Amerikan tümenini orada hareketsiz tutar, yahut şartlar elverişli olduğu takdirde üsse saldırır. Halen ellerinde bulunan tepelerden komünistler Ke San'ı çok müessir bir şekilde bombalıyabilmektedirler. Bu savaşların Amerikan ve dflnya kamu oynnda yapttklan etki ve psikolojik başarılar en azından askeri başarılar kadar önemlidir ve bu yfizden Vietkong araacına ulaşabilmek için agır zayiat vermekten çekinmemektedir.» Nasıl plânlandı ir Thompson, Asya'daki Amerikan varlığına karşı girişilen hareketin, sadece komünist olmayan Vietkong değil, bütün diğer komünist ülkeler tarafından da nasıl plânlandığını şöyle anlatıyor : «önce Pueblo olayı çıkartılarak Amerika meşgul edildi, »onrada Vietkong baskınıyla jrayeye ulaşıldı. Aylardan beri en ince teferruatına kadar hazırlandıgı anlaşılan Vietkong saldırısı gerek plinlama ve gerekse koordinasyon bakımından miikemmeldi. Bu saldırının kua vâdell amacı her ne kadar Amerikan kuvvetlerini dağıtmak ise de, uznn vâdeli amacı psikolojik olup S Sanınz ki, Vietnam'daki Amerika konusunda tartısılacak olan husus, haksulık veya hakhlık değil, şu andakl duıumun gelismesidir. Meselâ, ton Vietkong baıkinsaldımı ve bunun Amerika için bir zafer mi yok*a bir yenilgi mi oldugu... Sözü. Sunday Times gazetesinde konuyu yorumlayan bir gerilla uzmanına bırakılıaı: Sir Robert Thompson, 196165 arasında Güney Vietnam'da bulunan Ingiliz müşavirler heyetinin bâşkanıdır. Batının en ünlü antigerillacılarmdan birisi olarak bilinir ve «Komttnitt yeraltı fa*liyetini yenmek» itimli bir de kitabı vardır. Son baıkın bir zafer mi göreToynbee'nin anlattlğı «değişen Amerika» dan bir portre de halk sarküan söyleyen Joan Baez. !im: ve annesi, savast protesto ettikleri için, bu yılbaşmı hapishanede geçirdiler... «Vietkong'un, Saygon ve dl gerek dünya kamu oyunu ve gerekse Güney Vietnam halkını kazanmaktır. Millî kurtuluş gava»ları hiçbir zaman sade askerî amaçlar gütmezler..» Pek önemll bir görüştür bu: «Millî kurtuluş savaslan, hiç bir zaman sade askeri amaçlar gfltmezler.» önemli olan, ülke halkının bağımsızlıgına kavuşmasıdır; savaş sadece gaye için yapılır. Fakat Amerikan yönetimi, gerek yakın tarihte, gerekse şimdi, bunu asla değerlendirmemiştir. Sanki Vietkong, Amerikan preslijini kırmak için ortaya çıkmış bir silâhlılar topluluğudur. Sanki pek çok üzak Doğu ulkesinin tek varlık sebebi, Amerikan varlık se bebiyle çatışmaktan öturüdür. Bu hava içinde yanlış degerlendirmelere daima gitmişlerdir. Hiç dü$ünmemişlerdir ki, ister Amerika olsun, isterse Rusya, bir Ulke bafımsızlığı uğrunda bu iki devle her zaman çatışabilir. örnek, Yugoslavya, Macaristan, Kon go veya Vietnam... En son ilrai çalışmaların eseri olan silâhlar, Vietnam'da «ba^anyla.> kulanılıyor. Işte bir örnek: Hue'deki çarpıjmalar sırasında, bir bebek bu silâhlar Aayesinde» görülen hale gelmiş. Doktor Barnard, insan ömrünii uzatmak için çalışmalannı yapadursun, bu silâhlar Vietnam'da çalışırken, insan ömrüniin bir değer taşıdığını kimse söylcyemez. Toynbee'den göıüşier merikanın durumunu, bir tîiğer yetkilinin gözüyle görmeye çalışalım. j^çkin Ingiliz tarihcisi Profesor Auıold Toynbee. 1968 lerin Vıetnsm'lı Amerikasından şöyle bahsediyor: «İki yıl evvel gördüğüm Amerika ile şimdiki çok dcglsik. Kendine güven duygusu iyiee sarsılmıs ve genç kuşaklar. iktidardaki orta yaslılara kar»ı sürekli bir isyan içinde. Â Eski süvari btrliklerinin yerini şimdi helikopterler aldı. Amerika bunları önce Kore'de kullandı, «imcü de Vietnam'da «indirme» harekâtında kullanıyor. Ancak, Delta'da 600 metreden asağı inen tu likopter dit$miiş demektir. Vietkong avlıyor bu kanatlı ölüm makinalarım. Rakam: 3 yılda düşen A.B.D. helikopter sayısı 700ü geçiyor. ^ «... Sadece Vietnam d«gll, «enci meselesi de bu tarsıntının »ebeplerini meydana tetirtvor. Amerlka zengin olabilir ama. nüfusurı yüıdc 10 ya da 30 siııi teşkil eden siyahların hayat standartları Amerikan yaşayışına uv muyor. Hindistan'da veya diğer bir ülkede fakir olmak güç degildir. Çünkii genel v>zgı fakirliği gSsterir. Nevar ki, Amerika' da fakir olmak korkunçtur. Eıilmiş bir azınlık olmak demektir.. «.. Zengin ülke psikolojisi gariptir. Ingiltere'de de Tvıı;\dı eskiden.» Zenginliklerini, sefa leti gidermek yolunda harcayacaklarına, yabancıların başına bomba atmayı tercih ederler.. Üstelik Amerika bu işi gurur meselesi de yapmış. Rastladığım Amerikalılar cHaksız olabiliriz. Vietnam felakettir» diyorlar; sonra da ekliyorlar «Ama Amerika hiç savas kaybetmedi şim diye kadar. Simdi d e bu savaşı kazanmaya azimliyiz..» «Amerika yaruhyor. Iler ülke lçin Bnce mlllt rejim, sonra d» komünizm veya kapitalizm ge> lir. Bir Vietnam'lı Köylü. hiikümetine komünist veya kapitalist demez. «lyi» va da «Kötü» hükümet der». «New îork'ta 6 yasında bir kıı çocugu gSrdUm ve sa^ırdım. Hergiin televlzyonda tavas £Öre gdre, bacak kadar boyuns bakmadan bir savaş âşinası olmustu.» «Savaş tırmanmakta devam ederse, Amerika'da veni Mc Carthy devresınin başlaına teh likesi mutlaktır.» Ingiliz tarihçisi Toynbee'in Amerika üzerine ıleri bürdüğü fi kirlerin çok kısa oir özeıi bu. Ya sokaktaki Amerikan vatan daşı ne diyor? Anketlere bakar sanız, savaşı destekleyenlerın oranı % 60 ı geçmiç. Ama, oglu Vietnam'da ölen bir anayı dınleyelim: «Strndtbourg, Pennsvlvania, (*•*) Vietnam tavasında ölen 19 yaşında bir gencin annesi, «Ofluma aıkerf eenaze tSreni y« pılmasını istemiyornm. Tiifek görmete de tabamraülüm yok» demiştir. Öldürülen gencin annesi bayan Jensen, Vietnam savajını protesto ettiğini ve daima da edeceğini belirtmiştir.» O Amerikan filimlerinde görmeye alıştıjımız anne portresine pek benıemiyor bu!.. Gözleri gurur yaşlarıyla dolu, «öbür oğlumu da göndermeye hazırım» demiyor. Sebep açık çünkü; oglu vatanı için savasırken ölmemiş. Bir tecavüz lavaşında, mütecaviz için sıvaşırken öimü». tarın Yann: Diğer Taraflar Baez Diçl'Boncf MODESTY JBLAISE AÇIt OU»J 7USOÜTUEBU. KEUL P»»JE Acılıs. Droeram Günavdın I Köve haberler Günavdın II Haberler ve Hav» durutnu İsUnbul'da Buaun İlânlar ve Hafif müzik Hafif Batı m ü z i i i Beraber sarkllar Gitar Soloları Türküler Sosval Havatta kadın R BirKit'ten sarkılar Ev icin Ara haberler Hafif Batı müziâi Solisttar Gecldt •..••••«: Ajrkası varın Sabah konseri ' " M. Akkus'tan türküler Ara habtrler. ilânlar Bu hafta Dinlevecekleriniz V. Dosu ve Arkadasları Beraber v e Solo sarkılar Haberler v e Resmi Gazetede Bucün 13.15 A. Senaov'dan sarkılar 13.30 Reklam orosrmmları 15.00 Ara haberler 15.05 Mac nakli 15.50 Ovun havaları 1600 Genclik Saati 16.20 Sarkılar 16.45 Radvo Armoni Mızıkasi 37.00 Ara haberler 17.05 S. Denlzci Orkestrası 17.20 Yurdun Sesi 17.50 Reklâm DroeramUrı 19.00 Haberler ve Hava d u r u m u 19.35 Saz eserleri 19 45 Kitaolar arasında 20.00 Ezeilerimlzin «etirdiîi 20.30 Liseltrarası BilEi Yarısmasl 21.00 24 Satian olavları. ilânlar 21.10 E. TJvanıkoilu v e B. Aksov'dan sarkılar 21.40 Cumartesi Aksamı 22.00 Reklâm Drosramları 22.45 Haberler 23.00 Çaz müziei 23.55 Özetler. nrosram. kananıs. İSTAVBUL İL RADYOSU 11.55 Acılıs ve Droffram 12.00 Diskoteeimizden 12.30 Karısık Sololar 13.00 Cesitli Melodiler 13.30 Lied Saati 14.00 Hafif müzik 1430 Koncerto Saati 15.00 Geııcler icin 15.30 Caz müziâi 16.00 Cumartesi Konsert 17.00 Cav Saati 17.30 Kiicük Konser 18.00 Genclere müzik 18 30 Senfonik müzik 19.00 Hafif müzik 19.30 Aksam Konseri 20.15 Genclerin sevdiklerl 2100 Fıkralar ve müzik 21.30 Ses Müziâi 22.00 Gece konseri 22.30 Bu hafta Neler Dinleyeceksiniz 22.45 Pivano Soloları 23.00 Hafif «arkılar 23.30 Hafif Batı müziSi 001.00 Proeram ve kaoanıs. 06 25 0630 07.00 07 05 07.30 07 4S 07.50 08.00 08.15 08.45 09.00 09.15 09.25 09.40 10.00 10,05 18.20 lft.40 11.00 11.45 12 00 12.05 12.15 12.30 13.00 BULMACA 123456789 olur. 9 Tersi «en alt kısmı faz başımızı sokup oturacagımız yer, la şekerli bir lezzette» karşılığı Güney Âmerikanın en güneyindoiki sözdür. bir bir Ulkenin halkından. 7 YL'KARIDAN AŞAĞIYA: Tanınmış bir Amerikalı kadın si1 Hayvan sırtına kolayca at nema artistinin llk adından kırpılayıp oturmak için kullamlan ba larak yapılan lâkabı, çevnlıasamak benzeri şey (karma söz). ce «benim pederim» mfinasını bir söz ve bir 2 Eskiden «bintmşı ve daha takı belirlr. 8 yüksek rütbedeki grupta olan 12345A7HO «Çak bu meselesubay bu sınıftan sayılırlardı (esyl!» anlamına iki usul çogul), uzunluk. 3 kl söziU bir »«Kurianm ölülerin ruhuna yollan «ıir. 8 «VUOU: masij âdet olmuş auresini kıraat dünü ortadan ettirf» minasına iki sözlü bir ekaldır!» mânası mir. 4 Hayatımızda hep onu na karma bir ebesliyerek iyimserlik duygusu imir, liselerde oçinde yaşarız, tersi «saf ve tertemiz» anlamınadır. 5 Bir^er Dftnko buimıcaniD kutulan bir derİ kek adı. 6 Ailemizle birlikte halledilml» *ekU SH başı. ı, SOLDAN SAĞA: 1 Bir ülkeyi başka bir ülkede temsil eden en yüksek rütbeii memur (iki söz). 2 Bir atalar söziine göre «oradan &ş ölü gözünden yaş çıkmaz» derler (k*rma söz). 3 Vezinü kafiyeli değil de basbayağı düz yazı, tahminde bulunma işi. 4 Katı veya sıvı bir maddeyi su haline ge.tiriş hareketi, bir zaman parçasının tersi. 5 Durumları telv likeü olan ameliyatlı hastalara verilmesi gereken, «o işi veya o kimseyi hatırından çıkarmamak için olaya iyice nişan koy!» mânasına bir emir. 6 Eski savaşlarda kullamlan sılâhlardan, tersi Arapça «buraya gel!» karşılığı bir emirdir. 7 «Boyun kısmımıza sanlan yün eşarpa benznr biçimde» anlamına bir söz ve bir edat. 8 Bazı hareketlerimizi bunun altında kalmış duygu düşüncelerimizle yaparız, çevrilince «kendine hayat arkadaşı olaraK seç!» mânasına karma bir emır NOTUH İ Tiffany Jones PÖLİSE TESLJM »JACSE sacM SUÇSUZ DÜNKÜ BÜLMACANIN HALLEDİLMİŞ ŞEKLİ NASIL HALLEDİLECEK Yukandaki rakamlı bulmacada sadece 4 tane anahtar (ipucu) ve 8 tane sonuç vardır. Boş kalan I Z karenin içine 1 den 9 a kadar uygun blrer lakara koyarak ve toplama, çarpma, çıksrtma, bölme isaretlerine dikfcat ederek soldan sağa ve yukartdan aşağıya bulmacada gösteril«n sonuçlan bulunuz. Biıaz vaktinizi alır ama, boş vaktinizi ho^ça (e(irnıis oluraanui. W1LL1AM SAROYAN 45 DÜNYADA BİR GİÎN Çeviren:TAHIK D U R 6 U N K. A !M K A R A Yozgot ili Daimi EncOmen Boşkanlığından 1 Yozgat öze! ıdaresinc ait Sankaya İlçe merkezindeki kaphcanın yıllık 25300 lira üzerinden bir yıl müddetle işletmfye verilmesi kapalı zarf usulü ile artırmaya konulrau|tur. 2 Artırms ihalesi 29.İ..1963 perşembe günü saat 15 de icra oi'nacaktır. 3 Bu işe gireceklerin (5897.50) lira geçici teminat makbuzlarile teklif mektubunu havi kapalı zarfı ihaleden bir saat önce makbuz karşılığında Daimi Encümen BaşkanJığınh vermeler: şarttır. Postada vâki gecikmeler kabul olunmaz. (Basın: 11400/1638) TEKNİKER ARANIYOR Sanat Mektebi mezunu askerliğini yapmış, buhar makınalarından anlayan bir Teknikore ihtiyaç vardır. İsteklilerin hal tercümeierile birlikte Posta Kutusu 411 Karaköy adresine yazı ile müracaatları. İlâncüık: 5087/1650 DENİZKUVVETLERİKOMUTANLUil Seyir ve Hidrografl Dairesi BaskanhŞınd?n bildirilmiştir. DENİZCİLERE VE HAVACILARA 12 «ŞAYILI BİLDİRİ 21 ve 22 Şuhar 1968 günlerinde W00 il< 17.00 saatleri arasında aşağıdaki noktalan birleştiren Faha içinde seyretme, demirleme. avlanma ve bu sahanın 1600 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal emn;yeti bakımından tehlüelidir EGE OENİZİ İZMİR KÖRFEZİ f 48 SAHAS1. 1 ind nokU : E. 4622 No. îu Uzunada fenerinden 142 derece ve 4 mil mesafedeki r.nlemi 38 derece 29 dstrfka Kuzey, Boy>mı 26 derece 46 dakiica Doğu. 2 nc? nokta : Enlcni 38 cerece 28 dafc&a Kuzey Boy'araı ?6 derece 41 dak:ka 0oğu 3 üncü nokta : Er.lcrn) 38 cerece 46 dakiVa Kuzey BoyLmı 26rfprece27 dakıka Doğu 4 üncii nokta : Enltrtu 3? derece 50 drkikp Kuzey Boy'JMP.ı 26 öerece 37 dakika Doğu 5 ind nokta : Enleroi 3? derece 39 doWika Kuzey Boylami 26 derece 46 dskika Doğu. DENtZCİLERE VE HAVA('n>ARA ÖNFMLE DUyURULUR (Ba«n: 11175/1641). 06.25 06.30 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.10 0S.40 09.00 09.20 09.35 09.55 10.00 1020 10.35 11.05 11.25 11.55 12.00 12.15 12.30 13.00 13.15 13.35 14.00 14.15 15.15 1520 15.35 15.55 16.10 16.55 17.00 17.50 19.00 1935 19.50 19.55 20.15 20.35 21.00 21.10 21.40 22.10 22.30 22.45 23.00 23.30 İ L Â JS TÜRK HAVA YOLLARINA Makina Ynksek Miihendis ve Mühendisleri Alınacaktır ARANILAN NİTELİKLER: a) İngilizce hilmek, b) Tam sıhatte ve en çok 32 yaşında bulunmak, c) Fiilî askerlik görevini tamamlamış olmaktır. İsteklilerin, Yeailköy Hava Alanuıda THY Teknik Müdürlüğüne (Tel: 73 80 29) müracaatları rica olunur. (Basın: 11338/1653) Acılıs. Droeram Günavdın I Köve haberler Günavdın II Haberler ve Hava durumu Ssbah müziSi Ankara'da Bueün Sabah sarkıları N. Daldaloâlu'dan türküler Ev icin Sabah konseri Arkası varın Ara haberler. ilânlar M. Tooerden sarkılar H. Bulus'dan türküler Cesitli müzik X. Ersöz'den sarkılar Konser Saati Ara haberler. ilânlar N. Erol'dan türküler Kıbrıs Saati K. Pavaslı ve G. Akın'dan sarkılar Haberler ve Resmi Gazetede Bueün Hafif müzik Kadınlar T. sarkılar Y. Alodoâan'dan türküler Reklâm Droeramları Ara haberler. ilânlar Cesitli müzik Ssrkılar Türküler Dinlevici istekleri Ara haberler. ilânlar Cocuk Saati Reklâm Drozramları Haberler ve Hava durumu X. Yılmaz'dan türküler Uvltudan önce Cesitli müzik M. Sevran'dan sarkılar Kadınlar T. Türküler 24 Saatin olavları. ilânlar 16 Soru Bilei Yarısınası Türk M. Özel Droeramı İtalva'da müzik Türküler Haberler Caz müziSt Y>n I oliklar Özetler. Droeram. kananıı. «Foy'lar gibi mi?» diye sordu. «Bir filmde görmüştüm onları.» «Aşağı yukarı. Ama öyleleri ikinci bölümden çok altıncı, ya da yedinci bölümde yer alırlar. Çünkü asıl yıldız olanlar onlardır. Yani seyirci. asıl onlan görmeye gelir tiyatroya.» «Niçin ama?» dedi Rosey. «Çünkü ö'bürlerinden daha çok eğlendirirler milleti de ondan. Kimi güldürür, kimi şarkı söyler, kimi oyunlar oynar. Evet, ne diyordum: İkinci bölümde bir şarkıcı çıkar sahneye, ama iyi bir şarkıcıdır, güzel seslidır demek istiyorum. O olmazsa ya güzel keman çalan biri, ya da usta bir piyanist çıkar. Ardmdan ya bir karnından konuşan, ya da bir sihirbaz gelir. Dördüncü bölüm, genellikle bir skeçtir, küçük bir oyundur. Hanı okulda müsamere verilir, onun gibi birşey. Yalnız burda küçük çocukların yerine büyük adamlar, kadınlar yer alırlar, oynarlar. Millet bundan da çok hoşlanır.» «Biz bu gece bütün bunları nîı göreceğiz?» «Pek sanmıyorum Rosey.» «Niyeymiş? Ben çok istiyordum göreyim öyle şeyleri. Kocaman adamlarla kadınların küçük çocuklar gibi oyun oynamalan güzel birşey.» «Öyle ama her şey gibi vodvil cfe Amerika'ya gelince çok değişikliklere uğramıştır.» «O değişmemis olanı nasıl görebiliriz peki?» «Şimdi bizim göreceğimiz asıl, gerçek vodvil değil korkarım.» • Niye öyle olmuş?» «Biraz da vodvil gibi birşey anlayacağınız. Biçiminden, kendisinden. Önemli olan yanı, özü kalmamış yani. Ondan.» «NTiçin?» «Çünkü vodvil sanatçilan alayhdırlar, çekirdekten yetişirler, çalışacak tiyatroları da yoktur. «Palace», vodvilcilerin Amerika'daki tek ve son tiyatrolarıdır. Bu yüzden de New York'a her gelişimde «Palaco a gitmeden edemem. Eski günlerde, bir harikaydı orası; vodvilin en kral günlerini yaşadıSı dönpmlerdi Avrıca «Palace» ın bir bajka özelliği daha vardı; bir teşıt okul niteliğindeydi, yeni sanatçılann yetişmelerine imkânlar sağhyordu. Şimdi ise, O tür sanatçılann yetişecekleri hiç bir yer yok, o yüzden de iyi vodvilei yetişmiyor, çıkmıyor. Hepsi show'cu. «Palace»rfakiler de çeşitli başka alanlarda çalışıyorlar bugün. Ya televizyondalar, ya bir gece kulübündeler, ya da beyaz perdede. Ama biz yine de «Palace» a gideceğiz. Şimdiye kadar gördüklerinizden başka bir tiyatro görüp herhalde seveceksiniz sanıyorum.» Van: «N'için başka kişileri çağırıp onlarla anlasmıyorlar peki?» diye sordu. • Çekiniyorlar herhande.» «Neden çekiniyorlar?» «Herhalde gelirler de ekmeklerini ellerinden alırlar diye.» «Ekmeklerini mi?» «Ya da pastalarını...» dedi Rosey. «Şimdi azarlanacaksın ama...» «Niye azarlanacakmışım? Millet pasta da yiyor, yemiyor mu?» • Rosey haklı bence, Ekmekleri için korkmamahlar, asıl korkacaklarl şey pastaları olmalı » «Ama Amerika'ya gelmeseler, yeni bir hayata ba.şlamak için bir başka ülkeye gitmezler mi?» «Giderler tabii. Başka memleket mi yok? Dolu, Mexico, Güney Amerika'nın öbür ülkeleri falan filan. Fakat, bu, ayni şey demek değil.» «Peki ya Amerikalılar?» dedi Van. «Onlar yeni bir hayata başlamak isteseler, nereye giderler meselâ?» «Avrupa'da bir sürü yer var, önemli değil ki. Avrupa'nın diledikleri yerine giderler. Ama er seç eeri dönüp gelirler yine.» Rosey: «Neden? Amerika daha iyi de ondan mı?» dedi, sordu. «Evet. öyle bellemişlerdir çünkü.» • Gerçekten en iyisi mi yani?» Girdikerinde oyun öncesi gösterllen bfr kısa film başlamıştı. Salon yarı yarıya boştu. Orkestraya yakın bir yer bulup oturdular (Arkan var}
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog