Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

17 Şubat 1968 CUMHURÎYET SAHİFE ÜÇ WASHİNGTON (aa.) enato Dışifleri Komişyonu Başkanı Senatör William Fulbrighfın perşembe günü değindiği rapora gore, Amerikan dış yardımından faydalanılarak Dominik Cumhuriyetinde şampanya kadehleri alınmış ve Amerikan yardunmdan alınan mallat Rio De Janeiroda açık artırma ile satılmıştır. Fulbright yardım programındaki aksakhkları gözönüne sererken Dış Yardım Güvenlik Müdürü John Bradley, hareırah yolsuzluklan ile bazı ithamlar yüzünden bir süre için görevinden uzaklaştınlmıştır. Sözcünün açıklamasına göre, 9 şubatta suçlanan Bradley, savunmasını onbeş gün içinde hazırlamak zorundadır. Kongredeki bir kaynağa göre Bradley'ın bir süre için görevinden uzaklaştırılması, geçen haita dört yardım programı yetkilisinin istifası ile ilgili değildir. Belçikah bir müteahhidin karıştığı olaylar yüietnam uyuşmazlığına dazünden istifa edenler arasmda Mu' ima iki açıdan bakmak dür Yarduncısı Herbert Waters da lâzım: Nedeni ve çözübulunmaktadır. mü. YOLSUZLUKLAR Nedeni incelendiğinde., ne hnku Dışlşleri Bakanhği Başmüfettisiki, ne de ahlâki yönlerden Amerinin hanrladığı rapora göre Domikaya hak verilemez. Güneyde bir nik Amerika'nın iktisadi yardunı dış istilâ değil, düpedüz bir iç savaş ile «şampanya kadehleri gibi hiç karşısındayız. Eğer Güney Vietde gereği. olmayan şeyler almıştır, namda şimdi Kuzeyli askerler varRioda ise Amerikan yardım progsa, gelişieri Amerikanın müdahale ramı yetkililerinin haberi olmadan sini izlemiştir. I yardım cerçevesine giren maddele. Güney Vietnamm tamammın da rin açık artırma ile satüdığı görülkoraünistleşmesine tahammül ede I müştür. meyenler, Amerikayı destekleyebi | Fulbright'a göre, teftiş sırasında lirler. Ama tutumlan, savunduğuBuenos Aires rıhtımında dokuz yıl muz, şampiyonluğunu yaptığımız I dan beri bekleyen 18 sandık araç, ilkelerie çelişir. Bir toplumun ge I Cezayirde dağıtılmamış 2 bin kasa leceğinı ve rejimini tâyinine, heyemek yağı ve bin çuval süt tozu saplaşmaiarına kimsenin kanşma I ile Panama sağlık merkezlerinde ması gerekir. Güney Vietnam hal I kuUanılmayan binlerce dolârlık la kı komünist olmayı arzuluyorsa, boratuar malzemesine rastlanmış,kendi bileceği iştir. Hayır. diye I tır. meyiz. Nitekim topyekun saldın | Vietnamda ise Saygondan rıhtunsırasında. halkın Vietkong çetecl ı da demirli gemilere mavnalarla tâ lerine yabancı askerler tarafından ze su taşınması için günde 494 dodesteklenen bir hükumetten daha lârdan Amerikan yardunı çerçeveçok yakınlık duyduğu meydana çık I sinde 10* bin dolâr harcanmıştır. mıştır. Güney Vietnamı Parlâmen I Ancak, sözkonusn sozleşmede beter rejimi kabule zorlamak, bir has lediyenin koyduğu esaslar gözönütaya, dokularındaki bağdaşmazlığa ne alınmadığından gemilere su taaldırıs etmeden başkasınm kalbini şmmamıştır. takmağa (transplantasyon) kalkışmaktan farksızdır. Avrupalı emperyalistlerin gerilerinde bıraktıklan eskl sömürgelerinin kaç tanesinde Batı tarzı demokrasi yaşamış, doğru dürüst ijlemiştir? A.B.D. Dış ymdım yönetiminde S yoIsuıhıkL DÜNYADA BUGÜN Güvenlik Müdürü görevinden almdı İsrail ve Ürdlin yine Güvenlik Konseyinde TEL AVİV, (a.a. Radyolar) eria vadisindeki son çatışmanin sona ermesi ve ateş kese uyulmasmı, adı açıklanmayan bir «üçüncü kuvvetin» gerçekleştirdiği bildirilmektedir. Bilindiği gibi vadide toplann, tanklann ve uçaklann katüdığı îsrail • Ürdün çatışması sekiz saat sürmüştür. Hem İsrail, hem de Ürdün Güvenlik Konseyine başvurarak ateşe önce karşı tarafm başladığını ileri sürmüşlerdir. İsrail temsilcisi Birleşmiş Mtlletlere gönrlerdigi mektupta Ürdunlüleri saldırganlıkla suçlarken Ürdün temsilcisi mektubunda bu «iddialar, sivillere ve mülteci kamplann» karşı girisilmesi plânlanan İsrail saldınsını kamufle etmek için ortay» atılmıstır» demektedir. Taraflar, Güvenlik Konseyinln toplanması için müracaatta bulunmamışlardır. Öte yandan, bugün Tel Aviv* den Amerika'ya hareket etmesi beklenen Savunma Bakanı Moşe Dayan, son çarpışmalar yüzünden ziyaretini ert«lemiştir. Çarpışmalann yer aldığı Şeria vadisinde bir inceleme gezisine çıkan Dayan'ın Tel Aviv'e dönüşünden sonra bu açıklama yapılmıştır. RadyodaM konuşması sırasında Dayan çarpışmalann, El Fatih adlı tedhişçi grupunun Uyeleri ile İsrail devriyeleri arasındaM çatışmadan doğduğunu, tedhişçiler nehrln karşı kıyısuıa çekilmeye çalışırken Şeria'nın doğu yakasuıdakl Ürdün birliklerinın bu çekilişl desteklemek için ates açtıklannı söylemiştir. General Dayan, tsrafllUerin giiçlü hareketi nmarun Ürdünlülere ders olmuş ve ates kese uyulması geTektiğini öğretmiştir» demiştir. Bilindigl gibi ateş kes, bir hatta içinde üç kere ihlâl edilmiştir. İsrail Kurmay Başkanı General Hayim Barlev, «Ürdünle Uişkilerimizde wni blr safhaya girilmiştir» demiştir. Dayan,'A.B.D. yolculugunu erteledi ASINDA DÜNYA Vietnam üzerinde iki yazı snnnyoruz. Yazarlardan ilki, Duverger, dünyaca tanınmış ünliı bir siyasî yazar ve hukukçudur. İkinnsi Crozier ise, Uzakdoğu çalışmalanyla, Batı âkminde pek çok bilinir. Bn iki yazann çatıştıklan noktalan görmek, sanıru ki Tiirk okuru bakımmdan ilgi çekici olacakür. Ş Maurice Duverger (LE MONDE) Utanç verici susuş Once kuvvet, sonra hukuk Savunma Bakanı Robert McNamara, Dünya Bankası Genel Müdürü olarak yeni görevine başlamak üzere 29 Şubatta Savunma Bakanlığından ayrılacağını açıklamıştır. McNamara, halefi olarak difford'un Savunma Bakanlığı ile ilgili meseleler üzerinde bilgi <dmaya devam ettiğini söylemiştir. :l VANCE, jOHNSON'A BİLGİ VERDİ G Kalb değiştirme ameli\ atlarının büyük ününden yararlanan bir Fransız oyuncakçı firması geleceğin Dr. Barnardian için «Neseli Cerrah» adında bir oyuncağı piyasaya çıkarouştır. Oyuncakta üstünde delikler ve bumunda bir lâmha olan bir karikatür bulunmakta deliklerin içinde ise değiştirilmesi gereken organlar bulunraaktadır. Çocuk özel pensler ve âletler kullanarak bu deliklerin içinden parçalan çıkanp takmaktadir. Eğer yaıtlış bir şey yaparsa karikatürün burnundaki lâmba yanarak ameüyatın başanlı olmadığını belirttnektedir. Çozüme gelince: Gerçekçi ve uzak görüşlü olmalıyız. Amerika her iki Vietnamı da tas üzerinde ta? ve omuz üzerinde baş bırakmamacasına tahrip etmedikce savaşı kazanamaz. Ancak yer yüzünde hiç bir kuvvetin Amerikayı, istemediği sürece Güney Vietnamdan söküp atamıyacağmı da Ivice bellememiz gerekir. Vietnam, Amerika bakımından sadece sınırlı bir savaştır. Her şeyi dümdiiz edecek. hayat bırakmayacak tertnonükleer silâhlannı kullanmağa nl 1 5 , yetli olmadığını, dün tesmen açık ^.lamıstır. r ..ı • Vietnam savaşının Amerikayı iflâsa sürükleyeceği, çökerteceğinl «anmak da yanlıştır. Çünkü yıllık Vietnam gideri olan 26 milyar dolâr. gayn sati millî hasılasınm • 3 « ' i'nden azdır. Amerikanın savunma butçesi, tüm Sovyet istihsaline eşit tir. 26 milyar dolârın yurt dışına kaçan kısmı ise, sadece 1.5 milyar dolârdan ibarettir. Dolayısiyle, haksızı mükâfatlandırmak anlamına da gelse, Amerikayı da tatmin edecek bir çözüm aramak zonınludar. Bir kanun dün yası maalesef henüz kurulamamtştır. Hukuk, nluslararasi diplomasi protokolunda para ve silâh giicünden sonra gelmektedir. Asnmızin yüz karasına bir son verilmesi için, Hanoi Vietkong ikilisini de «aiduyuya, tâvize dâvet etmek bir görevdir. Sadece Amerikayı lânetlemekle Vietnamdaki vahşet yarıSinı durduramayız. Üçüncü Dünya Savaşı felâketl ihtimalini uzaklastıramayız. • BRCKSEL Belçika Kıralı Baudoin'in mevcut hüküroet buhranına bir çözüm yolu aramakla görevlendirdi|:i Hıistiyan Sosyal Parti Liderlerinden Panl Seçers. Senatodaki Hristivan Sosyal Gmp Baskanı Leemans'ı kabnl etmekle temaslarına baslamıstır. • NE WARK Amerikada llk kez önemli bir orkestramn müzik direktörlüğüne bir Zcnci getirilmektedir. 36 yaşındaki Henry Lewis, 150 aday •. arasından New Jersey genfoni Or'kest rası Müzik Direktörlüğüne seçil miştir. • CEZATtK Cezayir Millt Egitim Bakanı tarafından yayın lanan bir bildiride, öğrenci gösterileri sebebiyle geçen 6 Şnbaf ta kapatılmıs olan Cezavir Üniversitesinin 19 Şubat Pazartesi irünfi yeniden açılacağtnı bildirmistir. • ATÎNA Yunanistan Istihbarat Bakanı Yardımcısı Mıchel Sideratos, Yunan Hükümetinin, biri Hukumet diğeri Anayasa Komisyonu tarafından kaleme alınmış iki ayn Anayasa tasarısını halk oyuna sunmağa hazır landığma dair yabancı basında yer alan haberleri kesinlikle yalanlamıştır. • YENt DELHt Hint Gflmrük memnrlan geçen yıl Eylül ayında Yeni Delhi havaalanı' nda, Inçiliz denizaşırı Yava Yol ları Şirketine ait bir Boeing701 nçağında bnlnnan 106 altın külçeye elkoymuşlardır. AHınlann degeri 26 milyon lira civanndadır. Gümrük yetkilileri, »yrıca altınları taşıyan Boeing nçajına da el konması emrini vcrmistir. PARÎS, (a.a.) ransız Sinematek'i yönetlcllerinden Henri Langlois'nin görevinden alınmasını protesto edenlere tanınmı? filim oyuncusu Brigitte Bardot da katılmıştır. Bardot, protesto'culara bir mesaj göndererek kendilerini desteklediğini bildirmiştir. Bu arada Sinematek'in yeni yöne tim kurulu aralannda bir toplantı yaparak bu sinema müzesinin sta tüsünde bir değişiklik yapılmasını öngoren bir tasarıyı incelemeğe baş lamjtla^lu. Buna göre, devlet h»zincşind^ş .yardım gqren özel b|r kuruluş olân «Sinematek» bir kamu kurumu haline getirilecek, bunun yanı sıra, Fransa'da gösterilen yerli ve yabancı bütün filimlerin birer kopyası, Sinematek'in depolarında muhafaza edilecektir. (Bu husus, Fransa'da yayınlanmasına izin verilen ber kitabm bir nüshasmın milli kütüpbaneye verilmesi ile bir paralellik meydana getirecektir.) B. B. da Sinematek prolesiosuna kahldı Regis Debray hapîshana hücresinde gerdeğe girdi M E R E Y ile B A K t G Ü R G E N nişanlandılar. tstanbıu I A L E F 153368 Cumhuriyet 16*4 WASHİNGTON, üney Koredeki sörevlerinden Washington'a dönen Özel Temsilci Cyru« Vance* ın raponmn dinlemek üzere Baş kan Johnson, bellibaşlı siyasî danışmanlannı Beyaz Saraya ç» ğırmıştır. Beyaz Saray 'a yapılan toplan tıda, Başkan Yardınjcısı Hubert Humphrey, Savunma Bakanı Mc Namara ve Dışişleri Bakanı Dean Rusk, fienel Kurmay Başkanı Generaı Earle Wheeler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nio1 holas Katzenbach, Mc Namara nin yerine Savunma Bakanlığına gelecek olan Clark Clifford, eski Ortak Genel Kurmay Başkanları Heyeti Başkanı General Maxwell Taylor, Başkan Johnson'm Milletlerarası meselelerdeki damşmanlarında Walt Kostow ve çeşitli bakanhklata mensup yetkililer hazır bulunmuştur. Güney Kore CuTnhurbî>skanı ile yaptığı görüşmeleri «Mem nunıvet verici ve çok faydaiı» olarak niteleyen Cyrus Vance, Güney Kore yöneticileri ile yap tığı Eöruşmelerın do»tça ve samımî bir hava içinde cereyan ettiğini ve Washıngton'a Güney Kore Amerikan ittıfakının sağ lamlığına ve Güney Kore ha!kının Amerikan halkına duyduğu dostluğun kuvvetine olan inancını yenilemiş olarak döndüğunü söylemiştir. Bununla beraber, Başkan John son'ın özel temsilcisi «Amerika ve Güney Korenin Seulde yapılan görüşraelerde temas edilen bütün konular da tam bir anlasmaya vanp varmadıkları» sorusunu ihtıyatlı bir ifade ile cevaplandırmıştır. Van'O,' Kuzey Korenin Ottneye karşı girişeceği her saldırı hareketine derbâl misilleraede bnlunalup bulunulmayacağı konusunda Güney Koreli yöneticiler arasmda görüş »ynhklan bulundu^unu belirtmiştir. İki Hükumetın tam b;r anlasmaya varıp varmadıkları sorusuna cevap olarak. ozel temsilci, «Görüşmelerimizin çok faydaiı olduğunu ve karşılıklı görüslerimizi anlayışla karşıladıgımızı sanıyorum» diye cevap'andırmakla yetınmiştır. O TEŞEKKÜR Kıymetll varlığımıs, «ü« büyügumüz HtJSNÜ BAŞK1R ın \). vrfatı dolayısiyle gerek blzzat (Clerek, çelenk göndererek, ge rek telefon. telgraf ve mektup1» acımıza istirak eden akraba. dost ve yakınlarımıza. cenazesinin D«nizllden Adana'ya nakledlllşinde ve Adana'da toprağa verlllsinde yakın tlgUerüü esirgemiyen Denizli ve Adana Em niyet Teşkilâtı ile. Adanalı dostlarımıza minnet ve sukranları mızı arzederiz. AİLESİ Ras S3816S9 : Yeni yönetim kurulu bunlardan başka, Langlois'ya verilebilecek gö revler konusunu da ele almıştır, zi ra eski yoneticüıin Sinematek'le olan ilişkisini devam ettirmesine izin verilmiştir. Henri Langlois'ya verilmesi düşünülen görevler arasında sinema ile ilgili belgelerin yabancı ülkelerde sergilenmesi ve genç sinemacılann yetiştirilmesine nezaret etmek de bulunmaktadır. Buna karşılık Langlois. görevinden alınmasını kabul etmemekte ve ye ni yöneticilerle temasa geçmeyi red detmektedir. Bunun yanı sıra eski Sinematek Müdürünün arkadaşları «Mukavemet» olarak niteledikleri hareketlerine devam etmektedirler. Bu arada bazı filim yapımcılan da, filimlermin Fransıı Sinematek'i tarafından oynatılma hakkını geri almışlardır. Bunlar arasmda John Frankenheimer (Tren), Josef Von Stemberg (Mavi Melek), Claude Lelouch ve Louis Malle da bnlunmaktadır. c merikalılar istedikleri takdirde Vietnamda kalabilirler. Ne Vietkong gerillalannın kahramanhğı ve ne de Giap'ın askerlerinin fedakârlığı korkunç bir silâh üstünlüğüne sahip olan Amerikahlan Vietnamdan söküp atmaya yetmez. Komünistler, Ke San üssünü ele geçirseler bile sadece muazzam bir siyasi ve psikolojik başarı kazanmış olurlar. Vietnamda Amerikalıların yaptıklan büyük «malzeme savaşı> ile askeri alanda tam bir yenilgiye nğramalan hemen hemen imkânsızdır. Fakat Amerikan idarecileri bo sekilde bir politikamn onlan nereye götüreceğini öfrendiler artık. Amerikalılar bu sekilde bir politika izledikleri takdirde Güney Vietnam halkının desteğini hiçbir vakit elde edemiyeceklerdir, Büyük ümitlerle sanldıklan •Pasifikasyon» programı da bsşarısızlığa uğramıya mahkumdur. Amerikanın Vietnamda kalmıya inadetmesi sadece Vietnamdaki terörfl artırmaya yarıyacaktır. Amerika ve müttefikleri Güneyde ikinci bir Vietkong saldırısına engel olanuyacaklannı iyi bilmektedirler. Sonuç olarak Amerikalılar bombardımanı daha da şiddetlendirecekler, General Loan'ın adamları ise Gestapoyo bile aratacak tedbirlere başvurmak zorunda kalacaklardır. Savaşa devam etmek, gayrimemnun halkın itaatını sağlamak için şiddet ve teröre basvurmak sonucunn doğuracaktır. bür tarafta Knzeylilerle yapılacak olan bir barış anlaşması Amerikalıların pek hoşuna gitmiyecek sonnçlar do|urabilir. Bans anlaşmasından sonra Güney Vietnamda Amerikan ve Batı taraftarı bir hükumetin işbaşına geçmesini beklemek biraz sâfdillik olur (Bılhassa tüm geri kalmış milletlerdeki Batı düşmanlığını gözönüne getirirsek). Bugün Amerikayı idare eden vasat kabiliyetli idareciler, Amerikan halkından bu tatsız gerçegi saklamıya ugraşmaktadırlar. Halen Amerikan kamu oyu ve vicdanı iki zıt yönde gitmektedir. Bir tarafta demokratik geleneklerinin etkisinde gelişen Güney Vietnama müdahale etmiye haklart olmadıgı düşüneesi, diğer yanda ise dünyanın en güclü devleti olmanın verdigi milli gurur ve küstahlık. Her şeyden önce, meseleyi objektif ve tarafsız olarak incelememiz gerekir: Şu noktayı belirtmek yerinde olur ki; Amerikanın Güney Vietnamdan çekflmesi demek Eisenhower'in ünlü «Domıno teorısı» iie iddia ettiği gibi tüm Güneydoğu Asyanın komünistlerin eline geçmesi demek degildir. (Domıno teorisıne göre Güneydoğu Asyada bir devlet komünist olduğu takdırde, bunu tüm tfiğer Güneydoğu Asya A devletleri ırleyecektir). Meseleyi bu açıdan incelediçimizde, Vietnam savaşının devamı Amerikay» olan nefret ve tepkiyi artırması bakımından çok daha sakıncalı olacaktır. Diğer taraftan dünyanın en güelfl ordnsunun komünistler karşıgında geri çekilmesi Asyanın diğer proleter milletlerinde ulusal kurtuluş savaşlanmn ateşini büsbütün körükliyecektir. Bu bakımdan Amerikan Devlet adamlarım verilmesi son derece güç olan bir karar beklemektedir. Esef ettiğimiz ııokta, böylesine son derece kritik bir durumda Avrupa devletlerinin daba faal bir sekilde ise karışraakian çekinmeleridir. Avrupa her ne kadar Amerikahlan etkiliyebilecek askerî veya siyasi çüce sahip degilse de, bir yahut da karşıt tezin arkasına koyacakları morâl destekleri ile pekalâ bu arap saçma dönmuş olan buh ranın çözümünde olumlu bir rol oynayabilirler. Bu yüzden Wilson'ın \Vashingtonda Vietnam konusunda verdigi bcyanat lar çok acıklıdır. Diğer Avrupa devletlerinin ise VVilsonun hiç olmazsa bir dereceye kadar baklı gösterebilecek ekonomik sıkıntılan ve mâzeretlerı de olmadığından, Vietnam savaşı karşısındakı tutumlan büsbütün acıklıdır. Sapılan sondajlar tüm Avrupa nıilletlerinde kamu oyunun Vietnam savaşına karşı oldugunn göstermiştir, Müsbet rol Kanımızca, Avrupa. bu buhranda çok daha olumlu ve müsbet bir rol oynıyabilir. Uerstyden önce çeşitli demokratik sıstemlerinden ötürü 10 yıldan l<eri komünizmin sade Asyada değil fakat tüm dünyada geyirdir ği gelisimi daha iyi görebilir ve tartabilir. Ayrıca halen Avrupa milletlerinin, Portekizden ea>rı, bemen hemen hepsi yakın tarita lerde müstemlekelerim terkettiklerinden, bugün dünyamızdaki Ulusal Kurtulu» savaşlarını ve zengin milletler ile pro» ieter milletler arasındakı çekismeyi daha iyi anlıyabilirler. Son olarak Amerikanın teknolo.jilt Üstünlüğüne karşı, Avrupanın politik görüş ve tecrübe üstünlüğü vardır ki bu olmadan teknolojik üstünlük çok gülünç dnrumlara düşebilir. Halen önemli olan problero sadece Amerikaya Vietnam sav» sının günden güne daha fazla faşist metodların kalUnılmasını gerektiren bir yönde geliştiğini göstermek değil fakat ayni zamanda 1950 lerinin modası geçmis politikasının günümüzün şartlanna uydurulması icabeltigini anlatmaktı. Avrupa bu konuda Amerika ile mücadele etmek cesaretini gösteremrdikten sonra konuşmalarımızdan hiç eksik etmediğimiz demokrasi v» baŞımsızlık gibi iâflar içlert b«» birer balon olmıya mahkumdurlar. LA PAZ, (AP) etecilere yardım ettigi iddiası ile Bolivya'da 30 yıl hapse mahkflm edilen Fransız solcu yazan Regis Debray'nin pazartesi gecesi evlendiği kansının , I o geceyi mahkumnn hücresinde geçirdigi bildirilmiştir. Debray, pazartesi günü hapishaned'e tam bir gizlilik içinde yapılan bir törenle Venezuelalı Elizabeth Burgos ile evlenmistir. Debray 27 Bayan Burgos 25 yaşındadır. Yetkililer, Debray'nın Paris Belediye Meclısı üyesi olan annesi Janine AlexandreDebray' nin de nikâh törenind'? bulunduğunu bildinnişlerdir. Bayan Debray Brezılya yolu ile Paris'e dönmüştür. Nıkâh dolayısiyle, Debray'nin hapsedildiği ordu karargâhma gazetecıler ve foto muhabirleri gitmişlerse de, bunlar derhal şehir dışına çıkarılmışlar ve haber göndermeleri de yasaklanmıştır. Bu yüzden nikâb töreninin resimlerini çekmek mümkün olamamıştır. Kaynaklann bıld^rdiklerine göre, medeni nikâh pazartesi sabahı 9 da ordu karargâhının mahfelınde kıyılmıştır. îki Fransız kadını sahıt olarak bulunmuştur. Fransız Konsolosu ve Camiri yakınlannda oturan bir Fransız kadını da törene çağınlmıslardır. Askerî kaynaklar, gelinin o gftceyi kocası ile beraber geçirmesine, kayınvalidesi ile beraber Parise dönmeyi kabul etmesi sartı ile izin verildiğini söylemislerdir. Kaynaklar, Elizabeth Debray' nin ilerde kocasını tekrar görmesine izin verileceğini de eklemışlerdir. TÜRK TİCARET BANKASI çözüm yolu VietnanVda Brian Crosier (DAİLY TELEGRAPH) obert Kennedy'nin, Vietnam* da çözüm yolu ancak siyasî olabilir flkrine karşıt olarak, ben Vietnamda politik bir çözüm yolunun ikinci derecede önemli olduğuna inamyorum. Vietnamda esas önemli olan, güvenlik \e idare problemleridir. Gerillâlann ve teröritlerin iaşe ve haber alabibne fırsatlannın yok edilmeleri gerekmektedir. İki yü kadar önce bu sütunlarda, Amerikanın Güney Vietnamı muvakkat bir müstemleke yapması icabedebileceğine işaret •&• miştim. Kanıma gore bugün bu, bir mecburiyet halini almıştır. Durumu önce Amerikan aleyh tan açıdan inceliyelim: Amerika lüann 1945 te çok saf davranaral Ho caü Minb'i destekledikleri Ngo • Din Diem'e lüzumundan t a la bel bağladıklan ve cömert yaı dımları ile insancıl amaçlarınr Güney Vietnamda demokratik n jüni kurmaya yeterli sandıkla: iddia edilebilir. Gene Amerikal lann Vietnamda hiç bir işleri o madığı öne sürülebilir. Amerika •îazar Thedore Draper: «Kübada Vietnama kadar kuvvetin istism n» adlı kitabmda bilhassa bu st nokta üzerinde durmakta ve Eis< hower'in «Domino Teorisi» üe lay etmektedir. Fakat Theodore Draper'e şuı hatırlatmak isterim ki. bugün merika Vietnamdan çeküecek ol sa, üç domino komünizmin ağı düşmeye hazu bir durumdad Bu üç domino da Tayland, La ve Kamboçya'dır. Dördüncü namo da mubtemelen Malaysia lacaktır. Kanıma göre, Vietkong yolu tündeki her şeyi mahvetmeye metmiş bir câni şebekesidir. ı rek Theodore Draper ve gere Robert Kennedv bu noktayı u muş görünmektedirler. Son Vietkong hücumu her kadar genel bir ayaklanma ya tnayı başaramamışsa da, hali perde gerisinden çok yardım düğü anlasılmıştır. tşte Amer ülann bu sinsi vardıma enge labamek için Güney Vietnaı polis, baberleşme ve güvenlik metlerine el koymaları ve g < bir müstemleke idaresi kurm; gerektiği kamsmdayım. Amerika, Güney Vietnam kümeti ile yapacağı bir anla ile zamanı eelince idareyi te Güney ^"»"tp'ılara geri ve. yi taabhüt edcbiür. Kayhan SAĞLAMER YENİŞEHİR ŞUBESİ Liralık özel ikramiye çekilişi ile 19 Şubat 1968 pazartesi gününden itibaren hizmetinize yeni binasında devam edecektir. B İN Sakarya Caddesi 13 E Yenişehir ANKARA R Yunan ticarel flfosuna 131 yeni gemi kalılıyor ATtNA, (AP) B ir Atins gazetesi, Yunan armatörlerinin 181 yeni gemi lipariş etmiş oldnklarını ve bnnların arasında bulunan 270 bin tonluk bir tankerin de agustos aymda gemi kıralı Stavros Niarkos'a teslim edileceğini bildirmiştir. Apoyevmatini gazetesinin bildtrdığine göre super tanker Japon tezgâhlarında inşa edilmektedır. Sipariş edüen 181 gemi 11.5 mılyon ton tutanndadır ve bunların 50'sı tanker, 73'ü maden taşıma gemısi ve geri kalanı da muhtelıf bovlarda sıleplerdir. Dev tankere ilâveten, Niarkos birkaç tane de 103.000 er tonluk miclen tasıma gemisi sipariş etmistir. ÖKSÜRÜK DİNDİRİCl NJEFES AÇIO espektan ÖKSÜRÜK ŞURUBU VE SÖKTÜRÜCÜ Piyasaya bol miktarda verilmiştir. NOBEL I U Ç SANWÜ VE TlC. A.Ş. İSTANBUL İlâncıhk: '195//1651 Maliye Bakanlığı HESAP UZMANLARI Sendikası Yaymlan No: 2 AC1 BİR KAYIP Prof. Dr. Melâhat özgil ve kardeşi Nebahat özgü, anneleri Peygamberin resmı... KARAÇt, ( » A . ) GELİR VE KURUMLAR VERGİSt İZAHLARI BEYANNAME DÜZENLEME KILAVUZU Bu kitapta yürürlükteki kanun hükümlerine göre Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin nasü doldurulacağı ve vergilendırmeyle ilgili diğer hususlar açıklannuşür. Fiatı 50 Lira Maliye Baş Hesap Uzmam Şahabettin ACAR'ın FİRDEVS ÖZGÜ'yü uzun süren bir hastalık sonucunda 15.2.1968 Perşembe gecesi saat 24.30 da kaybettiler. AUah rahmet eylesin. Melâhat ÖZGÜ N o t : Mertmmenin cenazesi, 17.2.1968 Cumartesi günü Hacı Bayram Camünden öğle namazını müteakip toprağa verüecektir. (Stll Reklâm: 370/16661 B TATBtKATTA Muhasebeciler, Müşavirler için lüzumlu bir kitap Fiaö 10 Lira İSTEME ADRESİ : ARKTN DAĞITIM Limited Şirketi P. K. 86 Ankara Caddesi No: 60 SİRKECİ İSTANBU1, \TERGÎ VE MUHASEBE PROBLEMLERt Ilâncılık: 5091/1649 ir Amerikan dergisinin Haıleti Muhanuned'e ait oldugu iddia edilen bir resim yayınlatnasını protesto eden Pakistanlı ögrenciler, Labor'da Amerikan Konsoloslnğunn taşlamış ve bir Amerikan bankası subesini tabrip etmiş, önündeki bir otomobili ateşe vermişlerdir. Polis, nümayişçileri dağıtmak için goz yaşartıcı bombalar kullanmış, olaylarda iki polis ve yirmi sekiz nümayişçi yaralanmıştır. Nümayişçiler aynı zamand» AmeriVanın VıetnsTidaki tutumunu da yermı>lerr|'r. Eeklâmcılık; 714/1647
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog