Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHİFE İKİ 17 Şubat 1968 CUMHURİYET TUTUNUMUZUN GEIECEĞİ Doç. Dr. Alı Sait YÜKSEL 'yi (Avrupa Ekonomik Topluluğu) kuran antlaşma üç yüze yaklaşan madde ve ek protokolleriyle, uzak gelecekte konfedere edilmeyi tasarlıyan devletler için, bu birleşimin siyasî değilse de ekonomik esastannı derliyen bir tetnel yasa görünüşündedir. Türkiye AET Antlaşması da, bu kalın «külliyat» ın bazı ara başbklannı program maddeler balinde özetliyea minyatür modele benzetüebilir. Antlaşmamızm ender konkre hökümleri arasında, yapılacak niali yardımla, başta tütün olnuk üzere bazı ihraç ürünlerimize tanınan belirli siirüm kolayhkları yer almaktadır. Az gelişmiş bir ülkenin sınaî üreüminin. otur ma yillarını tatnamlayarak, hele Batılı pazarlarda siirüm şansına erişecek kaliteye ulaşması ve ©deme dengesinde belirli bir ağırlık kazanması, uzun yılların başanlı hamlelerine bağlıdır. Başlangıç şartları çok daha elverişli olan Batı Avnıpa ükelerinde sanayileşme, yüz yıla mal olmuştur. Gerçekleşme hızı her yerde takdir edilen Japonyanın sanayüeşmesi bile 60 yılı gereklirmiştir. Bireyi besaptan silen, kendine ÖZÎÜ tedbirleriyle Rusya'nın sanayileşmesi de, 40 vıldan önce olmamıştır. Özellikle AET ulkeleriyle ilişkilerimiz baktmındaı klâsik ibraç mallarımız, daha uzun yıllar ihracat kalemlerimizin baş sıralarım işgal edecektir. Bu yüzden 1012 yıl sonrasında ödemeler dengesini dı.ş yardımlardan kurtarmayı tasarlıyan Türkiye için, diinya standart ve fiatlarındnn süratle uzaklaşan mevcut ihraç mallanna tezelden yeni bir düzen vermefc zorurüuğu vardır. hakkın Türkiyeden esirgenmis olmasından dolayı mı doğduğu konusunda, kesin bilgi edinmek mümkün olambjnıstır. ISINMA YAGIŞ eçtiğimiz haftanın hava olaylan kısmen de olsa tahminlerimizi yarulttı. Batı bölgelerimize hafta ortasından itibaren girmesi beklenen bir kötü hava ayınmı fazla etkili olamadan doğuya kaydı ve hafif yağışını bırakarak eridi. Gayrimillî parti nasıl olur? Atalarımız ctaş yerinde ağırdır» demişler. Evrensel bir ferçe| i yansıtır bu söz. Dilerseniz aynı düsünceyi «kehmeler yerinde ağırdır» diye ifade edebilirsiniz. Dil denen anlatım aracımn nrlannı bilenler, yerinde kullanılmıyan kelime ve deyimlerin ne kadar hafif kaldıgını çoktan bellemişierdir. Bazan en agır sözlerin, ithamların, küfürlerin aneak söyliyeni vuran ve küçültea silâhlara dönüştfifu görülür. Meşhur Güven Partisi Baskanı, Türkiye tşçi Partisi için ! « Gayrimilli partidir..» demiştir. Diün kemiŞi yok! tnsanlar her şeyi söyliyebilirler. Ama sSylenen sSzün çekitası gibi yerine oturması başkadır, sıcak havada düşen kar tanesi gibi eriyip gitmesi başka.. Politika çirkefinde knlaç atmayı meslek edinenlerin snçlamalan, ne denli agır olsa da, bes paralık değer taşımaz. Bu bakımdan Güven Partisinin tşçi Partisini gayrimilli oltnakla suçlamasın» sadece gülünüp geçilir. A.P.'nin kuklası olarak piyasaya çıkan ve gene A.P.'nin atıfeti olarak bes yüz bin lirayı cebellezi eden Güven Partisi, efendilerine yaranmak için elbette tşçi Partisini suçlayaeak; ve Hazineden çıkan yarım milyon lirayı hakettiğini, dakikasında, saatinde göstermek üıere hizmetini arzedecek.. Bunun hiçbir önemi yoktur. Biz sadece bu fırsattan yararlanarak hncün cgayrimillî partı nasıl olur'. Mmsuna cevap vermek istivomz. Bilindiği gibi, her riyasi parti. toplum içinde birtakım sınıfların temsilcisi olarak ortava çıkar. ve hn «ınıfların temsilcisi olarak iktidara adaylığını koyar. Slvasi partilerın açzı lâf yapan kodamanlan her ne kadar nutuk kürsüsüne çıkıp : Biz birtakım sınıfları değil, Türk miUetini ve Türk halkını temsil edîyoruz.. derlerse de inanmavın. Hiçbir siya»! parti, miileti temsil edemez. Eğer öyle olsa idi çok partili düzenfn ne gereii vardır? 1965 seçimlerinde en fazla ov alan Adalet Partisi 4,5 milyonu aşkın oy toplamıştır. Oysa Türkivenin nüfusu 32 milyon, ve seçmen savKn 14 milvona vakındır. Mület bütünlüğü içinde kfiçük parçalan temsil ederler siyasi partiler... Zevk değişikliği dış dünyada çok belirli ve T ütün içiminde, tüketimi gittikçe azalmakt», süratle yayılan bir zevk değişimi görülmektedir. Şark tütünü yaprak sigara ve pipo içiminin fazlalaşması sonucu, Virjinya ve ÖzeUikle «Burley» cinsi tütün tuketimi, hızla artraaktadır. Meselâ Ingilterede tütün aleyhtan propagandamn <!* etkisiyle sigara tüketimi 'iâ azabrken, pipo ve «Çorçil» içimi '<I0 artmıştır. Benzer gelişim Almanyada da görülmüştür. Bu çeşni değişiminden, dünyanın ikinci hıîyiik Virjinya tütünü ihracatçısı haline gelen Rodezym ve Yeni Zelânda yararlanmıştır. öyle U, bu iki filke tütün ihracatlarını 1957 • 60 ansında '•38 artırmayı başannışUrdır. S • ••• • •» •• « • Sıs ve don haftanın olaylandır. Genel olarak mevsimine uygun sıcakhkta, az yağışlı bir haftayı tamamhyoruz. Bekledİğimiz haftanın tahminlerini bölgelerimize ayırarak özetliyecek olursak : BAHARA DONUŞ Ekimi değiştirme u gelişim karşısında meselâ Yunanistanda d» âcil tedbirlere başvurulduğu halde, bizde mpselenin ciddryetinin kavrmndıgı bile şüphelidir. Bir seminerde, dünya tütün içim zevkindeki değişim karşısmda ne gbi tedbirler alındığına dair sorumuza Bakaniık temsilcisi; tütünlerimizin eski* denberi Virjinya tütününe kanştınldığı cevabiyle, Ugili makamlarda hilâ dünya gelişiminden habersiz yıllar önccsinin terânesinin okundugunu ortaya koyuyordu. Türk tütününün «başkalarının kötu kaliteli tütününe aroma katmada kullanılıp çok arandığı» masalı, hele son 8 10 yılın gerçekleriyle bağdaşabilecek durumda değildir. Tütün piyasası açıuşının sebeb oldugu son günlerin aktüalitesinde de, konunun bu yönü üzerinde hiç durulmamış olması, avnca dikkati çekmektedir. Yunanistan, dünya içim zevkindeki bu çok belirli yön değişimi ne uymak için, derbal Orta Makedonya ve Tesalyada «Burley» cinsi ekime geçmiştir. Tütün konusunda ihtisaslaşmış lı'r ABU yayın organında, Yunanistandaki denemeier hakkında bir uzman, alınan olumlu sonuçlann ilerde doğurabüeceği «tehlikenlere karşı, Amerikalı Ureticileri ikaz etmiştir. Rodezya da Virjinya cinsine nazaran flatı diişük olnıakla beraber çok daha fazla verim sağbyan «Burley» ekimini sür'atle artırmaktadır. •••• •••• •••• •••• A E T ve tütün A ¥ 7 * T P ülkelerinin yülık tütün Uıtiyarıjf\ mlâ M. nın 375,000 ton olduğu, geçiş dönemi sonuna kadar bu ihtiyacın 450,000 tonu bulacağı belirtilmektedir. AET ülkelerinden sadece Almanya her yıl dünya ihracatının •« 17.5'una / tckabüi eden 145.000 t. tütün ithal etmektedır. Dünya tütün Uıracatında, ABD'nden (üretim: 1.030,000 t.) sonra Türkiye (160.000 t.) ve Yunsntstan (127.000 t.) yanında Rodezya (108.000 t.) ve Yeni Zelândanın ismi anılır. Son yıllarda Bulgaristan (120.000 t.) ve Yugostavya da (60,000 t.) tütün üretimirıde büyük ilerlemeler göstermişlerdir. Hindistan (330,000 t.) ile Pakistanın (110, 000 t.) tütün uretimleri de artış halindedir. AET, ihtivacının ancak • 35 kadarını yerll • ' üretirale karsılayabümektedir. Ortak Pazar üyelerinden şark cinsi tütün yetiştirilen tek ülke ise, İtalyadır. Tütünle ilfcill genel tanm politikasmın esaslarını tesbit etmiş olan AET, 1980 yılında ds, ortak bir satın alma teşkilâtının kuruluşunu plâıılamış bulunmaktadır. Türkiye ve Yunanistan, ilkinde ihracatının • 2225'ini, ikincisinde • 38'ini.tutan şaık « « tütuntt satıcüığında Hd eski rakiptirler. Tedbirler çıkaramıyan köksiiz bir tütün siyaseti, sosyal düzen için bile gittikçe tehlikeli bir görünüş almay» başiamıştır. Tütün ekim ve siyasetine Türkiyede, ekonominin DZHB vâdeli çıkarları açısından kesin bir yön vermck şart olmuştnr. Tütünün, politikacınm elinde oy aracı olmaktan kurtarılması ve dünya gerçekl rini gözeten uzun süreli bir plânın yönetimine terkedilmesi gereklidir. Hazırlanan «TUrtin ve Tütün Tekeli Kanunu» tasarısı da, tütünümüzün AET'ndaki geleceği açısından yeniden ele abnmabdır. (T) Tütün ekim alanları Yunanistand» yapıldığı gibi, kaliteyi ıslab kaygılarıyla yeniden SinırUndırılmab ve düzenJenmelidir. Mesele, • tütün ve çay ekimi alanlannı sınırlandıran bükümlerde oldugu ».ibi • rafU kalacak kanunlann yapılmasında degil, Türk ekonomni gerçekleri yönünden büyük önem taşıyan bu gibi esaslars mutlaka uygulanabilecek nitelik verilmesindedir. Tütün alanlannı sınıriandırma ihtiyacı, sadece • tıpkı bizdeki gibi • devlet destek alımlanyls fiatlan son yıllarda ' ı20 • 25 artmış olan Yunanistanda değü, ABD'nde de duyulmuştur. Orada da resml fiatlara gü%enerek kaliteden çok, ekim alanlannı genişletmeye önem veren üretici tutumu. ÖzeUikle Rodezyanın ABD pazarmı daraltmasına sebebolmuş ve '«35 iskonto, */<20 ihracat primine v» hattâ bütün yetişmiyen az gelişmiş ülkelere varduncı sevkiyat olarak dığıtümasına rağmen geçen yUIara kadar Amerikamn 1957 tütün stokJannı eritmek mümkün olamanuştı. (2) Yapılacak yeni tespit ve plâna göre ekim yetkisi kaldınlan bölgelerdeki ekiciye, yeni iş alanları sağlanmalı. gerekiyorsa yatınmların • zorunluluklar ölçüsünde • oralara kaydınlması yönünde plânda değişiklikler yapümalıdır. ütün piyasasının açılışı yer göstermiştir ki, deTkuşu alan çeşitli olaylar davesilesiyle basuıd» ve örneği kafayı Türkiye sınırlarından dışarı Yımanİ8tana imtiyazlar unanistanla AET arasındaki antlaşmada; yürürlüğe girişle birlikte Yunan tütününe V 50 Kiimriik muaflığı tanınmakta ve 1967 sonu* na kadar da gümrüğün tamamen kaldırılması W a rarlaştırılmış bulunmakta idi. Başlangıçta, tercihli gümrükten yararlanaeak Yunan tütünfl için yıllık 22,000 tonluk bir kontenjan tesbit edilmişti. Türkiyenin aynı imtiynzlardan yararlanabilecek artınmdan önceki tütün kontenjanı ise, 12,500 ton idi. Mavi küf bastalıği sonucu üretimlerini esasen kısıtlamış bulunan İtalyan ve Fransız tütün monopoUeri de Yunan antlaşmasiyla, beş yıl süreyle her yıl en az 195759 ithalât ortalaması kadar Yunan tütünii ithal etmeyi, şark tütünü ihtiyaclarının en az •'• 60 ını Yunanistan'dan karsılamayı taahhüt etmişlerdi. Buna karşlIık aynı monopoller, Türkiyeye açtıkları son yilın kontenjanını bile tarn olarak kullanmamıslardır. ::•: •••• Veto hakkı » «^rr^literatüründe «çetin bir müzakere part,^% tiM 5 nerı» olarak nitelendirilen Yunanistaıı delesasyonu. AET ile antlaşma yaparken, ihraç ürünleriyle ilgilj konularda çok özel bazı yetkiler koparmasını başarmıştı. Dünya tütün içimindeki zevk değişiminin de sonucu olarak, şark tütünü pazan istikrar ve güvenini büsbütün kaybetmiş durumdadır. Yılda 220.000 tonluk dünva ithalât ihtiyacına karşllık yıllık şark tütünü arrt 400.000 ton civarındadır. Doğu Bloku ülkelerinin son vıllardaki büyük hamleleri de Türkiye ve YunanLstanın şark tütünü satıcılığı alanındaki yerlerini büsbütün daraltmıştır. Bu geUşimi gö< önünde tutan Yunanistan, antlaşmasına, süriimü daraltmayı önleyici hükümler koydnrtmuştur. AET Yunanistan antlaşmasına göre, AET ülkelerinin, üçüncü ülkelerden yapacaklan tütün ithalâtına uygulayacaklan dış gümrük tarifeslnde •'•10 dan fazla değişiklik yapmaya kalkışmaları ya da öteki iükelerden yapılacak tütün ithalîtı için tespit edilmis bulunan yıllık kontenjanlann •'•15 in üstünde arttınlmak istenmesi hallerindP, Snce Yunanistanın muvafakatinin alınması gerekmektedir. Böylclikle AET ülkeleri, bazı ihraç ürünleTiy* le Ugili mnhtemel tarife değisiklikleri için Yunanistana bir anlamda veto hakkı tanımış olmaktadırlar. Türkiye antlaşmasında benzer bir hakkın sozü dahi cdilmemiştir. Bu sonucun, Türkiye delegasyonunun böyle bir meselenin varlığından tamamen habersiz olduğu nedeniyle mi, yoksa aynı •••• •••• I iil! «Burtey» ekimine geçiş (S) Dünyada içimi süratle yayılan Rodezya cinsi. ÖzeUikle «Burley» tütününe elverişli ekim alanları tespit edilerek • gerekiyorsa, önce devlet eliyle • yeni cins tütün ekimine geçilmeli ve ekici, Yunanistanda oldugu gibi bu yöne teşvik edürnelidir. Sark tütünü fiatlarındaki son yılların ciddi düşüşlerine rağmen, tütün piyasasının önemli müşterilerinden Almanyadaki «Burley» cinsine olan voiun etilimin değişmemesi de göstermiştir ki. mesele üretimin kalitesinin vükseltilmesinden ibaret değildir. Aksine, dünya tütün pazannda varlıçını korumak isteyen ülkeler için yeni cins ekime ı eçiş, zorunlu hale gelmiştir. Üstelik cins değiştirmeyle Ugili tedbirlerin, sınıriandırma kadar politik güçlükler doğurması ihtimali de uzaktır. (Z) Aynca ekicimn kooperatifler etrafınd» birleştirilerek, ürettiğinin Uıracatında gittikçe artan bir şekilde söz sahibi edUmesi de ihracatta kalUe korunması ve denetlenmes! kadar; aynı İhracat gelirine katılanlar arasındaki gelir dağihmı denkliğinin sağlanmasına da yarıyacak köklü bir tedbirdir. Kooperatifleşme yoluyla, üreticinln ekimle ilgili teknik bilgisinin arttmlması da geniş 51çüde kolaylaştırılmış olacaktır. Uznn ve etkili geçen kış mev? simi bahar özlemini son haddine çıkardı. Ne zaman? şeklinde soran okaynenlanm çoğal«ı. Şubat syını ds yitiriyornz. Hava olaylarında hissedilir bir yumusama görülüyor. Sıcaklık dağılımında yükselise dogra kıpırdama var. Meteoroloji haritalarının genel görttnüşü değisiyor. Sıfır derece ve altındaki sıcaklıklar gündüz ıaat• MARMARA BÖLGESt : Ha lerinde fazla görülemiyor. Bütün bnnlars bakarak bahara fıf lodosla gelen bir kotu hava dönüş demenin zamanı geldi ayınmı geçıriyor. Bölge ıçınde sanınm. En az üç haftadır, ha yer yer yağış alınmaktadır. Sıbugün ha yarın, diyerek bek , caklık yükselışi hafıf hafıf deledigimiz dfinül gelmiftir. Bavam edecek, «alı gününe kadar arahklı yağış göriılecektir. Haf hara dönüş deyince hemen yarından itibaren havaların bir tanın kalan kısmında bulutlu, bol daha sogumamaeasına ısınacagüneşli ve ılık günler beklenmekfını, yaŞısIann kesilecegini, kar, tedir. Gece saatlerınde, özelhkle düşmeyece|ini, don olayı olsabahın erken saatlerınde sıs olamavacajjını düsünmiyelim, ayı etkili olabihr. man... Aslında mevsitn dönüsü diye bir şey yoktnr ya .. Mevsimler fazla hissedllemeden gelir ve geçerler. tçlerinde en kolay geleni kış, en zor gideni yine kıştır. Etkisi, ilgilisi fazla oldu^o için olsa gerek, kış mevsimi geçmek bilmez, denllir. Nedeni de var tablî : SoJuk kış mevsiminin iyice so|nttufu yOzey bir anda ısına ' mıyor. Güneşin daba bol görflnmesi, daha etkili ve dik ışınlar gSndermesi de yetmiyor. Cstelik gece saatlerinin bulutn ı geçmesi de sofumayi ço• EGE BÖLGESÎ : Yağış içingaltıyor. Bu olaya eskiler inde bulunuyor ve pazartesine kaşia derlerdi, biz radyasyon didar arahklı yagış alacaktır. Sıyoruz. caklık dağılımı normalinın üzerındedir ve devara edecektır. Bulutun dünyamızı saran bir Hafta başından itibaren bulutlu Brtü, bir yorgan oldufunn bilir misiniz? Ben, dünyanın yırgünlere gırılecek ve önemli bir tık ywf*nftbr,.derinı. Yorganhava olayı gdrülmeden hafta tasız u.VU.Van dünya, sıcaUıfını mamranaraktır."'Seçıen haftadan kaybeder ve üşür. Tıpkı yord'aha ılık ve az yağışlı bir haftagansız yatan insanın üşüdüfü ya hazırlanalım. gibi. Üşümek deyiminin aılı sıcaklık kaybetmek, vücudnn radyasyon yolu ile sıcaklık kaybıdır. Evet oknyncnlanm, bahara dönüş belirtileri vardır. Güneşi bol günlere giriliyor. 8a|anak şeklinde düşecek yağışları, şimşek ve yıldınm olaylarını, sis olayını unutmayalım. Bunlar da baharın belirtileridir işte. Bolca görüldütü zaman bahann içinde olacatız. azalmaya baslavınca da vaz dönüşü diyecefiz. • KARADENİZ SAHtLt BOLŞemsiye, pardesü, kalın kaGESÎ : Batı bölgelennden başlazaklar, vagmurluklar el altında bulunmalıdır. Zira bir gfin yan yağışını bafta boyunca doğuiçinde havanın birkaç defa deya çekilerek alacaktır. Perşembe ğiştifini göreeejtiz. Bahar bu.. gününe kadar bütün Karadenız Bol günesli günler efendim. sahili yağış almıs olacak, ardından havanın açması, bulutlanmanın azalması ve ısınma hissedileMAHKEMEYE cektır. Vurdumuzun en bol yaÖNEMLİ ÇAĞIRI ğış alacak bölgesi olacaktır. SıSayın Doçent Doktor caklık dağılımında geçen haftaya CEBBAR HÜLÂGU nıspetle önemli değişrae beklenSultanahmet Cezaevinde suçsuz mıyor. olarak yatmaktayım. Siz sayın doktor mahkememde şahitlüc yaparak doğruyu söylerseniz >uksek m»hkeme tuçsuz olduğumu anlayacak ve htirriyetinıe kavuşacağım. 19 Şubat 1968 Pazartesi günu <aat 15JO da İstanbul 5 inci Ağır Ceza Mahkemosi huzurunda şahitlik ederek doğru söylemenizi rica edJyorum. Bir ilim adamı olarak suçsuî bir kişiyi kurtarscağmızdan eminlm. Saygılarımla. Pertev Tunasell • DOGU BÖLGESt : Dunden itibaren yağıştan sıynldı. Bulutlu olarak haftaya başlıyor. SıcakJık yükselışi hissedilir derecededır ve yükselmesıne devam edecektır. Hafta ortasından ıtiharen yeni bir kötü hava ayınmı geçırecek, sıcaklık düşüşü hissedilir olacak, yer yer kar yağısı alınacaktır. Gece soğuması ve don oiayına karşı dıkkath bulunalım Rakama vuruldugunda ba niteliklerl açık seçim gSrfinen siyasi partilerin asıl önemli yanlan dayandıklan felsefedir, dünya görüşüdür, siyasi eğilimleridir. Çünkü bir siyasi parti bngün çok oy alır, yann az alır: yeni siyasi partiler knrulıır. eakiler batar.. Oy sayuının geçici rakamı üstüne hirhir «ev bina edilemez. Ccerinde dnrnlacak önemll mesele, siyasi partimn eğilimidir. Acaba bir ıiyasi parti hangi sınıf ve tabakalara dayanmaktadır? Bu bakımdan Adalet Partisinin yönü açık teçik ortadadır. Adam çıkmış : Ben vabancı «ermayeden yanayım, yabancı kumpanyalardarı ysnsvım. komprar'or kanitalizminden yanayım.. diyor. Bir siyasi psrtinin ne oldngu ancak sosyal ve iktisadl teşrih masasına vatınldıjŞı 7aman ortava cıkar. Komprador kapitalizminin öndeki partisi Adalet Partisi ve bunun kuvrugundaki parti Güven Partisidir. Güven Partisi istedlgi kadnr nutuk atsın, istediti kadar milliyetçilikten dem vnrsnn, Türkivedeki gayrimilli komprador çevrelerivle ittifak halindedir. Bu ittifakın yabancı üyesi Amerikan kapitalizmidir. tste bu ittifak gayrimillîdir ve işte bu ittifakın savunucusu olan siyasi parti gayrimillîdir. Çünkü Türkiyede komprador sınır yabancı kumpanya ortakhklan ile kaderini ve kökfînü dışarıva baîlamıştır. Türkivevi vabancılarla birlîkte sömüren sınıftır. Bu sınıfın partileri milli olamaz, gayrimilli olur. Türkive tşçi Partisi ise iscive köOövp hir kelimeyle emekçlye, esnafa, küçük toprak sahibine davanmak üzere knrulmnş partidir. Komprador burjnvasını ve yabancı kumpanyalanm tamamen karşısına alnuştır... Demek ki, mllll bir partidir. Türkiye tşçi Partisi : Bir yabancı devlet Tfirkiyeye gelsin, kumpanyafar knrsnn, beraberce sömfirflim, Anadoln pazarından sağdıgımız kârlan dışan taşıyalım.. demiyor. Bir yabancı devlet Türkiye içinde iktisadi karar kademeleri kursun... demiyor. Ama yabancı nüfuı çevreleriyle A.P.'nin ve G.P/nin llişkileri hiçbir tereddüde yer vermîyecek kadar açıktır. tşte bunun içindir ki, gayrimilli partilerdir. Ve emperyalist oyunlannda ücretli aktörlükle nntuk kfirsülerinde yalan söyliyenlerin gayrimillî oldaklan milliyetçi gücler çevresinde çoktan ieseH edilmistir. Ba yolda yanm milyonn eebe atıp taze taze yalana basvurmaları mesleklerinin ve mezheplerinin icabı sayılmaktan öteye gidemez. • GüNEYDOGU BÖLGESt : Çoğunlukla sağanak şeklinde olmak üzere yağış geçirdi. Bu gund'en itibaren ısınma hissedılecek, az bulutlu günlere girilecektır. Hafta ortasında yeni bir yağısa girilmesi muhtemeldir. Kuzey kesimlerinde yağış kar şeklinde düşebilir. Genel olarak geçen haftadan daha ılık bir hafta gorulecektir. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••maBaaaaaj • AKDENİZ SAHlLl : Bol güneşli ve normalınden sıcak gunlerle haftayı tamamJıyor. Ege ve Mannara Bölgelerinde başlamış olan yağışın hemen altında kalarak sıcaklık yüksehşini daha fazla hissedecektir. Kuzey kesımlerinde hafif ve arahklı sağanak şeklinde yağış görülebilir. Geçen haftadan daha sıcak, daha vağışsız güzel bir bahar haftasına hazırlanalım ANDRE MALRAUX Türkçesi: ATÎİLA İLHAN Fransa'nın bugünkü kültür bakanı ANDRE MALRAUX'nun ünlü romanı, İspanya iç savaşının unutulmaz hikâyesi. O günlerde halk cephesi saflarmda, devrimdler arasında savaşan MALKAUX bu kitapta, insanın yüceliğine ve mutluluk hakkma inanlarm Franco faşistlerine karşı, demir, çelik ve altına karşı çıplak elleri, dolu yürekJeriyle direnişini anlatıyor. TEŞEKKÜR Cok kıvmetli sile büvüSüraüz FATMA GÜRYAY'ın vefatı dolavısivle eerek bizzat eelerek ve rerekse telefon. telerafla acımızı oavlasan ve cenaze merasimine istirak eden akraba. arkadas. dost ve dindasları mıza. buvük alâka eösteren 1 inci Ordu Rh. ve 3 Ordu Kh. ile İstanbul Merkez K. mensuDİarına sükranlarımızı arzederiz. Ailfsi adma TOD. Alb. TARK GÜRTAT Jbatsaııaıaa BÜTÜN KİTAPÇILARDA AĞAOĞLU YAYINEVİ Servili Mescit Sok Kurt İ5 Hanı, Cağaloğlu Tel: 27 73 37 LHBBİ Cumhuriyet 1645 İİİİ •••• Cumhurivet 1657 ::K :: •>••« •••• •••• •••• •>•• •)•••> • ıtt • ••• Radar Reklâm '1643 :::: •••• iiii :::: :::: • tÇ ANADOLU BÖLGESt : Az bulutlu, ılık ve bol güneşlı günlerini arkada bırakayor. Yanndan itibaren batıdan girmesi beklenen bir kötü hava ayırımını karşılayacaktır. Batı kesimlerinde başlayacak olan yağış hafta sonuna kadar doğuya çekilerek devam edecektir. Geçen haftadan d'aha yağışlı, fakat sıcaklık yönünden bıraz daha ılık bir hafta beklenmelidir. Yağışın yüksek seviyeli yerlere kar şeklinde düşmesi normal olacaktır. \ Seniha Akman ve Nuri Akman SAVAŞ'ın doğvrmunu akraba ve dostlarına sevinçle bildirhler. Samatya Hast. 16/2/1368 Cumhuriyet 1645 TEŞEKKÜR Eşiırı Mfibeccel Korkmaz'ın yaptığı doğum sırasında yakın Ugisine ve meslekl degerine bir kere daha sahit olduğumuz doğum uzmanı Nimbüs Dr. EFLÂTUN GÖKŞİN ancstezi uzmanı Dr. özdemir Demir ile kıymetll yanhmlarmı esirgemeyen Dr. Bedri Turhan oglu, Dr. Sevlm Celayır, hemsfreler ve personeline gastermis olduklan ihtlmam ve ilglden ötürü âlenen tefekkür ederim. GALtP KORKMAZ •••••mmMmnınmıınnnmıımî Türk standardları enstitüsünün kalıte belgesini ve < markasını taşıyan kablotarı Imâl eden ilk Türk kablo fabrikasıdır. o/o 100 Türk malı, Türk sermayesi ve Türk emeğınin mahsutü olan Surtel enerji kabloları <$sp garantisi altında ımâl edilmektedir. SURTEL, GÜVENEREK KULLANILACAK YÜKSEK KALİTELİ KABLODUR. SURTEL KABLO SANAYİİ Koll. Ştı Muhtar Yalm ve ortakları SURTEL Surtel Kablo Sanayii Koll. Şti. TeRa 2501660 OAUILİKK MÜTEHASS1SI Dr. Kâmran Şenel Taksim, Sıraselviler Cad. IU/5. Tel: 44 55 14. Her gün (1518 Almao HasUnesi yaru) Bankalar. Okçu Musa Cad No 8 0 Karaköy • İstanbul MERKEZ Tel 44 65 83 49 97 90 FABRİKA Tel 47 15 43 TELGRAF Surkablo Istanbut Aeklâmcılik:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog