Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

İKÖK YAYINLAR'IN İKİNCİ KİTABI ÇAĞDAŞ İTALYAN EDEBIYATIN1N EN BÜYÜK ANITIİ IGNAZIO SILONE'NIN EN GUZEL ROMANI İÇEVIREN jSELÂHATTİNjHltÂvJ Dağıtım : Kemal Karatekın EKMEK VE SARAP umhuriyel KTJRUCUSU: YUNUS NADÎ Çevtrtc: Hicri VIII. V Mevlevi şalr ve ŞAHİDİ'nin Tevhid Vücudı Mutlaka dafr beyltlerden ve bunları rnütejekkil tasavvufl. kl eser. 15 liradır. eskl RAHİM Vah<*ti 44. yıl soyı 15645 Telgraı v» mektup adresi: C u m h u r ı y e t Telefcmlar : 22 42 90 22 4 2 96 İstanbul P o s t a K u t u s u : fstanbul N o . 346 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 « 9 9 Cumattesi 17 Şüfaot 1968 İNKILÂP ve AKA İnönü dedi ki: MECLİS'TE KONUŞANLAR Havayı bozucu bir yola giriyorlar £i İZMİR (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Baskanı Inönu, şehrimizde, yayınlanan bir gazeteye verdığı ozel demeçte, Turkıye'nin 195760 yılları arasında geçirdiğı fırtınalı jjunlerın tekrar yasanabileceğinden endişe duyduğunu belırtmış ve «Kuşkumun gebebi, vatandaşlarıma tekrar o günleri yaşatmamaktır! Havayı bozucu bir yola giriyorlar. Son günlerde sık sık uyarıcı konuşmalar yapmam tehlike bulutlannın belirmesinden ileri geliyor.. Türkiye' yi idare edenleri tekrar çok dikkatli olmaya, uyarmaya çalışıyorum. Uyarmalanmın üzerinde ciddiyetle durmaları lâzımdır» demıştır. «CHP, 80syalİ8t parti karakteri taşımamaktadır KASIM KUFREVt «Türkiye'de özel sektör, hükümete hâkimdir» SADUN AREN ^ Bütün uksaklıkların (fünahını bu r hükümete yükleyeK meyız» 4 MESüT EREZ Komisyon, Seçim Kanununda yapılacak değişiklıkleri tesbit etti ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Seçim Kanununu görüşmekle görevli Millet Meclisi Geçicı Komisyonu dün, Ismail Hakkı Tekinel (AP) başkanlığında toplanmış, «Millî bakiyenin kaldırılması» konusu hanç, dığer bazı konularda ıttifakla prensip anlaşmasına varmıştır. Komısyonun ıttifakla prensip anlasmasına vardığı hususlar şunlardır : O Birleşik oy pusulası yürürlükteki sekilde kalacaktır. A Senato seçımlerinde de, milletvekili seçımlerınde hangı çeşit nıspî temsıl kabul edılirse aynı sıstero uygulanacaktır. O Seçim kütükleri kesinleştikten sonra hâkim karariyle de olsa degistirilemiyecektir. Komısyonun dünkü toplantısında tasannın tumü üzerındeki göruşmeler sona erdıkten sonra, bu prensip kararlanna varılmış, (Arkası Sa. 7. Sü S da) Yirmi iki Vebuçuk rrvütçemizin 200 milyon lirai"\yl a $ m a d * yıllan hatır. Başbakan lsmet Paşanın, «Ata, bir 500 milyonu bulsak! O günleri bir görebilsek'.» diye yoksulluk çukurundan knrtulma özletnini dile gttirdiği yılları da batırlarım. Simdi Millet Meclisinde görüşülen 1968 malî yılı biitçesi 22,5 milyar lira ile bağlanmıştır. Hesapca taep sevinmeli, otuz yıldan az bir zaman parçası içinde gerçeklestirdiğimiz bu «görülmemiş kalkınma» zaleri karşısında öğünmeraiz, zil takıp sıkır şıkır oynamamız gerekmektedir. Oyga bunn yapamıyoruz. 1938' lere kıyasla astronomik rakamlara ulasan bütçemizin fasıl ve raaddelerini tartısırken fakirligimizin ve yoksulluğumuzun bilinci ile gene yüreklerimiz sızlıyor. Defişen dünya koşulları altında halimize baktıkça ulaşılmaz yarınlann özlemi gene yüreklerimizi yakıyor. Arkada bıraktıjımız 30 yıl içinde parammn deferi nereden nereye düşmüştür? Ekonomi, istatistik ve malive uzmanları ne derlerse desinler, bunu dar gelirli ve orta halli vatandas kendi yaşantısına bakarak onlardan çok daha gerçekçi bir görüşle ölçebilmektedir. Bundan 30 yıl önce göreve başlayan ve yıllar boyu birer birer bütün basamakları asarak baremin en ust katına ulaşan bir devlet mcmurunun bugünkü durumn nedir? Millet hizmetinde bir ömür tükettikten sonra artık emeklilik çağına yaklasan bo namuslu adamın bayatında ise basladığı günle bngün arasında ne kadar maddi bir ferahlama olmustur? Paramızın değerini 1938 ölçüleriyle ifade ettiğimiz zaman yıllık gelir bakımından çofu vatandaslarımızın yerinde saydığını, battâ belki daha da gerilediğini kabul etmemeye imkân yoktur. Son otuz yıl boyunca Türkiyede üç kez devalüasyon yapılmış, dolâra kıyasla paramız «resmen» dokuz kat düsürülmüstür. Fakat gerçekte halkın sırtına yüklenen yasam pahalılıgı resmi ölçülerin çok daha üstündedir. Artan nüfusa oranla gelişeroeyen üretim gücümüz, dünva konjonktürüne ayak uyduramayan dıs satım kapasitemiz, yabancı sertnaye\e bol keseden peskcs çekilen yeraltı kaynaklanmız, Abdülaziz'vâri çar çur ettiğimiz dıs borçlar ve bu borçların gırtlağımıza kadar yükselen yıllık faizleri, işte bütün bnnlar içinde çırpındığitnız kısır çembere bizi iten başlıca etkenlerOtuz yıl Snceki bütçemiz blyücek bir Amerikan şirketinın yıllık masraf bütçesi kadar bile değildi. Bngün 22,5 milyarlık dev görünüslü bütçemizle aynı sirketin çok daha gerilerinde kaldığımıza hiç süphemiz olmasın. A.B.D.'nin yalnız Vietnam için bir yılda katlandığı masraf, bizitn 10 yıllık bütçemizi asmaktadır. Amerikayi bir yana bırakalım. insan sayısı bizim üçte birimızı bulmayan îunanistan'Ia onun da üçte birinden az olan küçücük Israil'in dıs satım gücü bizimkinden ıki kat yüksektir. Bu kosullar altında bu sistemle kalkınmanın bir bayal olduğunu acaba ne zaman anlıyacağız? Elbirliği ile devletçiliğe önem vermek, çalıskan Türk halkının \aratıcı gücünü toplum çıkarına değeriendirmek gereğini ne zaman kavrayacağız? Unutmayalım ki dünya döniiyor, o döndükçe de kimi milletler ilerliyor, kimileri de nyanıyor. Biz ise basit gerçekleri görmek söyle dursun, tasarruf gayretlerine bile girismekten sakınıyomz. Bütçe'yi söyle bir inceleyenler «22.5 milyarm içinde o kadarcığın lâfı mı olur?> gerekçesiyle bol keseden saga sola lüsumsuz milyonlar serpistirildigini göreceklerdir. Battı balık yan gider zihniyetini andıran bu zügiirt hovardalığından olsun vazgeçebilsek, Türkiyemizi kalkındıracak akıl kapısının esigine varmıs sayardık Ueidimi7i. Partilerin sorumluluğu Ülkemizin siyasl hayatını da eleştiren CHP. Genel Başkanı tnönü'nün özel demeci özetle şöyledir: «Memleketimizin siyasi hayatı bizim gözümüzde geçmiş tecrübelerin ışığı altında yeni bir tekâmül içinde ohnası lâzrmdır. Biz bu tekâmülü kendi politikamızda gerçekleştirdik. Siyasî partilerin programları ve dâvaları üstünde memleket idaresi ve geleceğini ve varuğını ilgilendiren sorumJuluklan vardır. Biz bu zihniyetle sırası geldiği vakit bütün siyaset akımlarının partiler üstünde birleşmelerini lüzumJu görüyoruz. Geçmişte bunun adına «bahar havası» derlerdi... Bugün muhalefet yapılnuyor diye devir devir hareketlerimizde kusur arayanlar az değildir. Bunlann hepsini tabiî sayıyorum.. (Arkası Sa. 7. Sfl. I de) milletvekili yumruk ve tekme ile dövüştü ,..ve tekmeleşenler Gereki oturumda da AP'lüerle CHP'liier arasında kavga cıktı Malî Polis, Kapahçarşı'da 200 parça tarihî eşyaya elkoydu Arkeoloji Müzesi uzmanlan 1 le Mali Polıs ekipleri buyük çapta tarihi eşya kaçakçüıgı yapan Kapalıçarşı Sandal Bedestende magazası bulunan Kemal AUınören'i yakalamışlardır. Ekıpler magazaya yaptıklan baskın sonunda 200 e yakın irılı ufaklı esere el koymuşlardır. M H A T BAYRAMOGLL (AP) HASAN TAHSİN LZLN (CHP) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bütçeyi görüşmeye devam eden Millet Meclisinde dün, iki kavga çıkmış: ilkinde Kasun Küfrevi konuşurken CHP'li Hasan Tahsin Uzun ile AP'li Nihat Bayramoğlu, yumruk ve tekme ile döğüşmüşlerdir. İkinci kavga is»e, geceki oturumda, Maliye Bakanının kendisine sataşması üzerine söz alan Hüdai Oral'ın konuşması sırasında meydana gelmiş, birçok AP ve CHP'li milletvekili, Hiçipkakışmıştır. Seyit Faruk Önder MP Grupu adına konuşan Seyit Faruk Önder, AP nin prograrruna uygun çalışma yapmadığını ömeklerle anlatmış, ısraf içinde oldugunu da belirterek özetle şunlan söylemiştir: «Mevcut israf, ekonomik bakımdan dengesiz bütceler, fazla gelir tahminlerine müstenit hayali rakamlarla şişirilmis gelir bütçelerıne göre hesaplanmış masraflar, cari harcamaların çoğalması ve açık bütceler, açıkların kapatümas] için yapılan zamlar ve vasıtalı vergiler bizi hayat pahalılığına götürmekte, bu pahalılık, milli hasüadakl artışın nisbetsiz dağılmasına sebep olmakta ve sosyal adaletin sağlanmasını engeUemektedir. Bu yüzden hergün biraz daha açüan zengin ve fakir arasındaki raesafe ve kazançlar arasında çoğalan aşırı farklar da, memleketi sonu kötüye varması muhtemel buhrana sürüklemektedir. (Arkası Sa. 7. Sfl. 2 de) Amerika ile yeni vize an/aşması ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye ile Amerika arasmda varılan bir anlaşma gereğince, her ıki memleketın ış adamlarıyle turistlerine vızs konusunda bazı kolaylıklar sağlanmıştır. Turkiye'ye gelen Amerıkalılar, vize almadan 3 ay jüreyle yurdumuzda kalmakta ve bu sureden fazla kalnvak istiyenler, yurd dışına çıktıktan sonra tekrar Turkiye'ye gırmek zorundaydılar. Yeni hükme göre, bu yurt dışına çıkma durumu kaldırılmakta ve ilgili nıakamlara yapacakları başvurma ile ikinci bir 3 ay içinde Türkiye'de kalma imkânını elde edebilecek lerdir. Amerikan Hükümetinin Türkiye'ye sağladığı kolaylığa gore de, Türk ış adamları ile turıstler, bundan böyle, bir kereyft mahsus olmak üzere. alacakları vize ile süresız geçerli olmak ve müteaddit girişçıkış yapmak imkânı sağlanmaktadır. Bundan önce, Türkler, Amerika'ya giriş lerı için her keresinde vize almak zorundaydılar. Bu kolaylığa, tahsıl v» çalışma durumunda olan Turk vatandaşları tâbi değildir. • Elektrik Malzemesi Sergisi açıldı Yılda 500 bin radyo, 200 bin buıdolabı imal ediliyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Türkiye Elektrik Mühendislen Odası ve Tıcaret ve Sanayi Odalan Birliğınce düzenlenen ücinci Türkiye elektrik malzemesi ve lraalât sanayii sergisi, Odalar Birliği binasının altındakj galeride dün açılmıştır. Sergide, vurdumuzda ıraal edilen her çesit malzeme ve araçlar gösterilmektedir. Özellikle kablo sanayiinin son yıllarda kaydettiği gelişmeler büyük bir ilgiyle izlenmıştır. Zayıl akım dalında haberleşme araçlannın gösterdiği hızlı ilerleme de dikkati çekmiştir. Elektriğin iletimi ve dağıtımı için gerekli esas ve yardımcı donatımının yüzdv* 50 sine yakın bölümünün yurdumuzda yapılmakta olduğu. yakında bu büyıik yatınmlara ıhtıyaç gösteren sektörde dalıa büyük oranlarda yerli malzemeyle tıava (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Valintn uyarması Amasya cıvannda yapılan kazılar sırasında meydana çıkarüan eşyalann, bazı kaçakçılar tarafuıdan îstanbulda kaçakçılık yapan Kemal Altınören'e satıldığı öğrenilmiştir. Antalya Valiliği olap derhal telsizle İstanbul polisine bildirmiştir. Yapılan soruşturmada Kemalin oflu Necatinin Amas yaya gittiği ve tarihl esyalan çok ucuz fiyatla alıp tstanbula götürdügü tesbit edılmiştir. (Dış Haberler Servisi) SAYGON ski başkent Hue'nin tarihi kalesini dört yandan kuşatan Amerikan deniz piyadeleri, geç vakitlerde, yüze yakın tankın destek ateşi altında klâsik bir piyade hücumuna kalkarak Kuzey Vietnam asker lerinin mevzilerine karşı ilerle meye başlamışlardır. Deniz piyade kuvvetlerine ait tanklar, Hue kalesinin bir köşesine sıkıştırılan Kuzey Vietnam ve Vietkong kuvvetlerine durmadan ateş yağdırmaktadır. Tankların «Hue savaşına* katılışı ile Amerika ve Guney Vietnam, çetecileri bulundukları yerden söküp atabilmek için modem silâhla rın tümüne bırden başvurmuş bulunmaktadırlar. Daha önceden kul lanılan silâhlar ve metodlar şunlardır: Hue açıklarında se.vreden savaş gemilerinin topları. havadan bombardıman, napalm ve modem bir cephaneliğin akla gelebilecek her çeşit aracı. Amerikan Kuvvetleri, çetecileri eski İmparatorluk Sarayı ile kalenin Rayihalar ırmağına bakan kö şe.. arasında sıkıştırdıktan sonra klâsik tarzda bir piyade taarruzuna geçmişlerdir. Zaman zaman goğüs göğüse cere yan eden kanlı çarpışmalardan son ra. Amerikan pıyadelerı, çetecileri surlardan söküp atarak geri çekilmeje mecbur bırakmışlardır (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Amerikan tanklaN Hue'ye girdi E ELE GEÇ İRİLEN TAKİHÎ ESERLEKDEN BİR KISMI 14. Mimarlar Genel Kurülu "Oörtyüz milyarlık bir yağmaya doğru gidiyoruz,, İZMİR. (Cumhuriyet Bürosu) Mimarlar Odasımn 14. Genel Kurul toplantısınm ikinci gunü çalışmalarında, dün özellikle Boğaz köprüsü ve özel okullar konusu üzerinde durulmuş, kalkınma plâ nında ongörülen sanayileşmenin, kentlerdeki arsalarda «Dört yüz milyar liralık» bir değer yukselişine sebep olacağı bildirilmiştir. Ankara Mimarlar Odası Başkanı Vedat Dolakay «Arsa Ofisi Kanunu»nun bu amaçia Meclise verildiğıni, tasarınm Mimarlar Odasına gosterilmediğini, belirtmiş ve «Dört yüz railyarlık bir yağmaya doğru gidiyoruz. Türk mimarlığı bu yüz den, kurulu düzenle uğraşacaktır. İşte Arsa Ofisi Kanunu bir kısım sınıfı desteklemek amacıyla çıkarılacaktır» demişür. 14. Kurul çalışma raporunun düşünce alanından eyleme indiğini ve yağma haiinde bulunan kıyılarımı zın savunucusu olduklannı da açık (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Neler var ? Bir yıl önce de ruhsatı olmadıgı halde tarihî eşya alış verişi yaptıgı için yakalanıp adliyeye verilen Kemal Altınörenin mağazasın da ele geçirilen eşyalar arasında ziynet eşyalan, glimüş ve bronzdan yapılmış fincanlar, madalyon lar, sikke gümüş kenarlı kâseler bulunmuştur. 2000 yü öncesi, Bizans devri ve yakuıçaga ait ol(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Güney ve Kuzey Vietnam'a Kızılay, 5 bin dolar gönderdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kızılay, Güney ve Kuzey Vıetnam halklanna ilk ve âcil yardım olarak 5000 dolarlık bir yardım yapmaya karar vermıştir. Kendısiyle konuşan bir muhabirimlze Kızılay Genel Başkanı Riza Çerçel, şu bılgıyı vermıştir: «Daha önce açıkladığımız Ukelere t,örc. dafıtılmak üzere merkezi Isviçrede bulunan Milletlerarası Kızılhaç Teşkilâtı emrine bugün beş bin dolar gönderilmiştir. Bu paranın, Kuzey ve Güney Vietnam halkları arasında bir tefrik yapılmadan ve âdil olarak dağıtılması için, Kızılhaç Teşkilâtına tarafımızdan gerekli yetki verilmiştir Bu miktar, ilk ve âcil bir yardım niteliğini taşımaktadır Savaşın gelişmelerine (Arkası Sa. 7, Sü. b da) İşi kolaylaştırmak Dikkat ediyor musunuz? Bizim Bakanların hemen hepsi. kendi ışlerinden, şikâyetçi. Meselâ, Giimrük Bakanı, ikidc bir, kaçakçüığın devamından sikâyet eder. Turizm Bakanı. bu ışe yatınlan. yerlı ve vabanc sermayenin azlığından şikâyet eder. Sanayi Bakanı, otomobil ve ozellikle vedek parça fiyatlaruv.n indirilemediğindpn şikâyet eder İçişleri Bakanı kaymakamlardan ^ikâyetçidir Gün geçmez ver değiştirtir Adalet Bakanı. mekanizmanin lyi işlemediğinden, şikâ)rf eder. Ve, hcp böyle gidiyor bn. Hem hükümet cdiyorlar. heııı de kendi işlerindeıı şikâyet. Acaba, muiıajefet uzun uzartı ya vorulmasın diye mi? D. N. 52 yolcusuyla "Boeing 727 II dağa çarptı TAYPOH (a*) «CAT» Şirketine ait bir «Boeing 727» uçagı, dün Türkiye saatiyle 15'de. Formoza Adasındakı Lınkan yakınındakı bir dağa çarparak ınfüâk etmiştır. Uçakta 52 yolcu ve 9 mürettebat bulunmaktaydı. Kaza sonunda 14 kişi hastaneye kaldırılmıştır. Hong Kong'dan gelmekte olan uçak, mecburı ıniş yaparken dağa çarpmıştır. Röportaj: l ZEYNEP AVCI NADİR NADİ Bugün 5 inci sayfamızda ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Genel, kat.ma ve özel bütçeli dairelerle döner sermayeli müesseseler. sermayesinin yansından fazlası devlete ait olan ortaklık ve kurumlarla belediyeler ile 3659 ve 440 sayılı kanunlann kapsamına giren kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde çalısan tşçilere 1988 yılında ödenecek ikramiîrelerin tarihleri bellı olnnıştur. 1968 vılmda yapılacak llâve tediyenin 1. yansı 7.3.1968, 2. yansı 26.8.1968 de, 2. ilâve tediyenin 1. vansı ıse 25.101988 de. 2. yansı 27.12.1968 de verilecektir. îşçi ikramiyeleri Mart, Ağustos, Ekim ve Aralık'ta verilecek ^ Bir topçu uçağımız düştü KARAKOSE, (a.a.) Ağn ılinın Çamurlu koyu çevresıne dün, bir topçu uçağı düşmüştür. TJçağı yoneten Pılot Yüzbaşı Yılmaz Toros, yüzünden ve çeşitli yerlerinden yaralı olarak kurtulmuştur. Kazanın nedeni araştırılmaktadır. «SAMSUN», yedekte İstanbul a getihldi Uzunada onlerınd'e 4 Şubat'ta karaya oturan, ancak 9 gunlük sureklı çalışma sonunda yuzdürulen Denızcüik Bankasınm «Samsun» yolcu gemısı, dun saat 16'da «AlemdarII» kurtarma gemisinın yedeğınde, îstanbul'a getırilmişhr, îki numarah ambannın altında 15 santimetrelık bir yarası bulunan «Samsun», doğruca tstınye Tersanesıne çekilmiştır. TOrkiye Güney Vietaanu tıbbl yırdım gönderiyor. yAHüETTİN'İN RUHU TEŞEKKÜR EDERİM!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog