Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

\ JLKOKULLARDA GENEL ÖORETİM METODU VE UYÖÜLAPHA Raleigh Schorling G Mtuc Wingo Çeviren: Vedide Baha Paw Millî Eğitim Bakanlığmca yayımlanan Öğretmen Kitaplan sensinde yedinci defa basdmıştrr. Fiatı : 10 liradır. (Basm 10994/1611) umhuriyet KURÜCDSÜ: rUNUS NADİ Şevket Süreyya de çağlmizın bunahmıııın ve nedenlerıni Fıyatı: 15 REMZİ KİT. İlân< ıheserin 44. yıl soyı 1S644 Telgrai vç tnektup «dresı: Cumhurıvet Teletonlar • 22 42 90 22 42 96 tstanbu) fosta Kutusu: îstanbul No '246' 22 42 97 22 4 2 9 8 22 42 99 Cuma 16 Şubat 1968 BÜTÇEYİ GÖRÜŞMEYE BAŞLIYAN MECLİS'TE ORHAN BtRGtT (AP'lılenn, «Çetınel'ı ruye partıden çıkardınız'» sozune kızdığı CHP Mdletvekılo KEMAL ZIYA ÖZTURK (Bırgıt ıçın ağır sozler sarfeden AP Mılletvekılı) CHPve AP'liler yumruklaştı BÜLENT ECEVIT (Mılll gehr hesaplan şışkın gostenlmiştır) MÎLLÎ GELİR» YVZUNDEN ÜZÜ KAVGA ÇIKTI Konuşması 6 saat 8üren Ecevit'e AP Milletvekilleri yer yer sataştılâr Hue'yi dün Amerikan donanması da bombalâdı HUE Tarihi Hue kalesıni savunan Vietkong gerillalarına karsı ıki gundenberi bomba. roket >e napalm saldmlanvla blr sonuç alınamayınca dun sabah Amerikan savaş gemileri kale>ıtopateşine tuhnuslardır. Kaleyı savunan Vietkong kuvvetlerının bır topçu taburundan ıbaret olduğu tahmın edılmektedır Kuzey Vıetnam'lılann elınde bulunan roket atıcıların fazlalığı, bunları fırlatmak ıçın se çılen mevzılerın ve saray ıle ımparatorluk tapınakları ıçınde meydana getırılen ıstıhkâmların mukemmellığı, pazartesı gunu şehrın kuzeyınde me\zı alan Amerikan denız pıjadelerını hayrete duşurmuştur Denız pıyadelerı ve Guney Vıetnam'lı paraşutçuler, Kuzey Vıetnam'lılann resmî rakamlara gore, >alnız kale ıçınde 1500 ki şı kaybetmış olmalarına rağıtıen, kaleye dogru son derece ^dvaş ılerlemektedırler öte \andan denız pıyadelerı Hue'nın bır mahallesını gerı almak uzere dun şıddetlı bır saldınya geçmışlerdır Güney Kore, kendisini desteklediğim izin ilânını istedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Gunev Kore Dısışlerı Bakanhğı, Seul Buyukelçımız Bulent Kestellı'yı davet edeıek Turkıyenın, Guney Koreyı destekledığınft daır dunya kamu o>una bır açıklama yapmasını ıstemıştır. Güney Kore Dışışlen Bakanlıgı bu ısteğı, 1953 mutarekesınden sonra B. M üyesi 16 ülke tarafın dan yayınlanan ortak bıldınye tm za koyan ülkelenn hepsino bıldirmıştır Bu ıstegı dığer 15 ülkenin terasılcısı gıbı Kestellı de Ankaraya bıldırmıs ve kendısının re'sen boyle bır açıklarna yapmasma Imkân buJunmadığını, Guney Kora Dışışlen Bakanlığına cevap olarak vermiştır. Dışışlen Bakanlıgı, bu istek üzeruıe yaptıgı ıncelemede 1953 şartlan ıle 1968 şartlanru tayaslamış ve bu İstek karşısında diğer 15 uikenın tutumunu gozden geçırmıştır Başkent dıplomatık çevrelenne gore Türtaye, Günejr Kore Dışişlen Bakanlığına, diger uikelerın davranışlanna benzer bır şekılde «Taraflann mutareke j e riayet etmeleri gerekti|i ve mütarekenin ihlâi edilmesinin arzettiii önem Ue ilgili bir görüste» olduğunu ve bu konuda bir açıklamanın Dışişlerl Bakanlıgı sözcusü tscen tarafından yapıldıgını bıldırmıştlr. (Dış Haberler Servisi) ORTAUCI GÜÇLÜKLE YATIŞTIRAN BAŞKAN BOZBEYU, OTURUMU BIR SÜRE TATIL ETTI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 1968 Mali Yılı Butçesini dün saat 10da görüşmeye başbyan Millet Meclisi'nin akşamki oturumunda ka\ga cıkmış, AP ve CHP'liler yumruklaşmıştır. Butçe Komisyonu Başkam Sezgin, «Ecevifin, konuşmasında millî gelir hesaplannm şişkin gösterildiği» iddiasma cevap verirken başlıyan müdahale ve tartışmalar, kısa zamanda kavgava donmüştür. AP'li Kemal Ziya Ostiirk ve ömer Sfcen'in Orhan Birgit'in uzerine yürümesiyle gerginleşen hava içinde yumruklar savrulmuş, itişip kakısmalar oLmuştur. Ortalığı güçlükle vatıstıran Başkan Ferruh Bozbeyli, oturumu bir süre tatil etmiştir. mmmm. Bir 4/evı toplantısında cınayet işlendi Ç4NAKKALE lntepe Bucağının Akçeşme koyünde Alevılık sırlannı dışanya veren Mustafa Ö/ka, bu nedenle davet edıldığı alevı meclısınde oldüruleceğı kanısı ıçınde tabancasını çek mış ve Ibrahım Mutlu yu oldurmuş, Mehmet Çevık ıle Huseyın Çevık adındakı ıkı kardeşı de ağır şekılde yaralamıştır Iddıaya gore, olaya Mustafa Özka'nın kızı Güleser'uı bır sure once, kocasından ayrılmalc istemesı uzerine oldürulmesi ve cınajete de bır ıntıhar süsıl venlmesi sebep olmuştur. Kızının ıntihar etrneyip alevilık geleneklenne gore, kocasından aynlmalc ıstedıgı ıçın boğul dugunu ılen suren Mustafa Oz ka bu sebeple mahkemeye baş vurmuş, bu durum ıse alevıler arasında buyuk olçıide kızgınhk meyöana getiımistir. Alevı dedesi baskanlıgında düzenlenen yemeklı toplanttda sorguj'a çektldığı sırada cınayetı ışleyen Mustafa özka, ıfadesınde, «Geleneklere gore dışarna sır »erdiğün için oldurulecektim. AJeıUer ^ok etmek istedikleri kunse için once kurban keserler \e daha sonra da >emeğe dâvet ederler. Işinı bıtirince de olaya intihar susu verirler.» Yanhş atılan bomba Bu arada Amerikan B 52 uçak lannın Saygon yakınlannda bı r hedef bolgesının dışuıa yanhşlıkla attıkları bombalardan 44 kışı olmüstur Ölü, yaralı sayısı Saygon'dakı Amerikan Komutan lığı, 11 gun ıçınde Amenkan kuvvetlerınin 400 olu ve 1 194 yaralı verdıklennı açıklamış tır "Bu son kayıplarla blrlıkt1 Amenka. 1961 denben 17 896 olu 10 922 varalı vermış olmak tadır BL\İBER(. Urdün ve Israfl kuvvetleri 8,5 saat çarpıştı Blaiberg ameliyattan sonra ilk defa resim çektirdi, demeç verdi Rektö'r Egeli özür diledi îstanbul tnıversıtesı Rektoru Ekrero Şenf Egelı, Ünıversıte Senatosunun dunku otunımunda, bır oncekı oturumda hakaret ettiğı Prof Fıkret Baykut ve Senato ujelerınden ozur dılemıştır. Boylece Egelı'nın istıfa edeceğı soylentılerı, kapanmış olmaktadır 15 gun oncekı Senato toplantısında, 65 yaşındakı oğretım uvelerının emeklı\e aynlmasını ongoren Senato kararını Rektorun Başbakana bıldırmemesı \uzıınden çıkan ıhtılafta Egelı, Prof Bavkut'a hakaret etmıştır Baykut'un toplantıjı terketmesı uzerine de, toplantıda bulunan oğretım uvelen, Kektorun, Prof Bajkut'tan ozur dılemesını ıstemıs, ancak Egelı, «özrir dılemek yerine istifa etmeyi tercıh edeceğını» sovlemıştı Yedekler Bilgehan'm sunuş konuşması Saat 10 da toplantı açılınca, Malıye Bakanı Cıhat Bılgehan, daha once Butçe Komlsyonunda (Arkası Sa. 7. Sıi. 4 de) (Dış Haberler Servisi) Israil \ e Ürdun bırliklerı, 96 kılometrelık Şerıa Iraıa| ı bo\unca 8.5 saat sureyle karsılıklı ateş açmışlardır. Dun oğleden sonra başlavan ve gece de devam eden •/ rpısmalar, Ortadogn Savaşından bu vana patlak veren çarpısmaların en siddellısı olmuştur. Bu arada, Amman Havaalanı sıvıl trafıge kapatılmıs, Radvo askerî marşlar çalmaya basiamıştır. Amman Rad>osu, Israil let avcı bombardıman uçaklarının, Lrdun'un elındekı topraklar uzerıne, koy \ e multecı kamplarına napalm bombaiarı attığını bıldırmıştır Bıldırıde olu ve varahlardan bahsedılmemekte, fakat halk kan bağışına d â i e t edıl mektedır Bundan, kayıpların bujuk olabıleceğı sonucu çıkarılmaktadır Radyoya gore, bu kesımde 20 koy Israil tank ve toplarımn ateşı altındadır Urdun topçuları da, Şerıa'nın Batısında Israil elındekı kesımlerde Gaıser, Maharya ve Ashood Yakup gıbı îsraıl yerlesme merkezlerını bombalamıştır. Buralardakı 5 koyde hasarın buyuk olduğu bıldırılmıstır Bu arada Israıl, 6 jetının <fusurulduğune daır Amman tarafından verılen haberı jalanlamıs butun uçaklannın salımen uslerıne donduklennı bıldırmıştır Çarpısmalar, tsraıl Başbakanı Levı Eşkol'un Ürdun'u uyarmasından 48 saat sonra başlamıştır başlamıştı» Mıllet Mcclısı'ndekı butçe goruşmeleri, dun, ilgisiz bır hava ıçınde başIad). HatU, Malne Bakanı Cihat Bilgehan, butçeyi sunuş konuşmasını yaparken, salonda, AP sozculerinden Mesut Erez gibi, elleri cepte do^ lasanlar bUe vardı. Dab» sonra hava elektriklendı. yumruklsşaniar gornldu, kufurler işitildi.. (Fotograf Mustafa ISTEM1) Komünizmle Miicadele Derneği «Din kurultayı» düzenledi BlıRSA, (a.a) «Turkive Komünizmle Mucadele Dcıneği» Genel Merkezı tarafından hszırlıklanna başlanan «Dın Kurultayı» onumuzdekı gunıerde Bursada toplanacaktır. «Dın Kurultayı» nda mukaddesat duşmanlığmın tarıhı s e y n mukaddcsat duşmanlarının bukunku durumu, muslumanlann bunlara karşı hareket *ar7i. mu cadele çarelerı uzerınde durulacaktır Dr. Fazıl Küçük, yeniden Cumhurbaşkanı Yardımcısı ANK4RA, (a.a ) Kıbns Geçıcı Turk Yonetımı Yurutme Kurulu Başkanı Dr Fazıl Kuçuk, dun yeniden Kıbrıs Cumhurbaşkan Yardımcılıgma seçılmıştır Cumhurbaşkan Yaraımcıhğı ıçın Dr Fazıl Kuçuk ten baska bır adav bulunmaması \e bu ada>lığa ıtıraz (apılmamıs olması yuzunden Turk «eçım memuru Zafer Alı Zıhnı, dun saat 18 30'da Kuçuk u Kıbns Cumhurbaskanı Muavını olarak ılan etmıstır WASHtNGTON Vietnam'a yeni birlıkler sevki>le silahlı ku\\rtlcrdc hasıl olan insan gucu (Dış Haberler Servisi) açığını kapamak için Amerika unyanın hayatta kalan tek Bırleşik Dc\letlcrı idaresi, >ctakırıa kalblı adamı olan Pnıdeklcrı askere çağhrma dahıl, lıp Blaıberg'ın ılk amelıyat çeşitlı tasarıları gozden gecırsonrası resunlen dun Groote mektedir. Eğer Başkan JohnSchuur hastahanesınde çekılmışson Vietnam'daki asker mevcu ! tır dunu bugun icin tesbit edilmis ' Dıs doktoru Blaiberg a>nca olan 525 bın klşının uzeruıe çıkalb naklı amehyatı oldugundan karma karan verirse, bu ihtibu yana Güney Afnka radyosuna yaç daha fazla kendıni gostere verdığı ılk demecınde, kendısuu cektır. çok ıyı hıssettığını soylemıştır Bafkan Johnson. dun Vietnam'a Demecının kendısını dış dünya1(300 kişilik bir muharip kuvdan ayıran camekânın arkasuıdan vet daha sevkini oııajlamıjtır. (Arkası Sa. 7. Su. 6 da) Öte >andan Amenka Bırleşık Devietlerı Dışıslen Bakanı Dean Rusk tarafından kaleme alınan bır demeci okuyan, DışışJen Bakanhğı sozcusu Robert McCloskej «Amerika tarafından Kuzey Vıetnam nezdınde yapılan biıtun teşebbusier, bugune kadar Başkan Johnson'un leklıf ettiğı San Antonio formu lunun Vietnam tarafından reddi ile sonuçlanmıştır» demıştır D Küçük'ün demeci Kuçuk, goreie jenıden seçılmesı dola>ısı\le verdığı demeçte, bu konuda cemaatın yekvucut olarak bağlılık gostermesının bujuk onem tasıdığını bıldırmıs anavatana mmnet \e şukranlan nı belırtmıstır Kuçuk, şunları soylemıştır (Arkası Sa, 7, Sü. 2 dr) MOCAN AILES1 ADLIYEDE ftoportaj # # # # # YARIN Cumhuriyefle ZEYNEP AVCI > «O sönerse biz de DAKIKAs , söneriz» elmişlerdir «Fenerdeğilsan Tereddöd nıeselesinde tanık Bır cınayet 37 ki doğum evi...» olarak mahkemeye gelençoğu Bulgaristan gocmeninden «Kendi kendine Turkçe bümiyormuş.senedir buYargıç kumış, «4 raya gelmışsuuz, hâlâ Turkçe doğum* oğrenemedınız mi?» diye va«Kocam ö'ldü, tandasları bir guzel azarlamış. Pek, doğra yapmamıs galiba. bırakamadım Adamlar, öğrenmesine Turk çeyi oğrensınler ama, hangı fenerceğizi...» Tiırkçeyı? Bilindiği gıbı, Turkçemiz, pek «Pehlivan denin. çok çeşide bolündu. ve savcj Türkçesi, okoi ce, fener gelsin veYargıçTürkçesi, gazete ve mecaile mua Türkçesi, meclis hatibiyte akla...» meydan nutukçusu Türkçesi daha bir çok var, bepsi baska baska. Onun için, Bttlgaristandan gelen göçmenler, tercihte şasırmıs olabılirler. Bizce mazur jönnellydl. D. N "Oğlum Sertaç Bucak, kiralık kaatillerce öldürülecek,, Moda Kolejınde okuj an «Bucak» aılesıne mensup bır oğrencının olduruleceğı ıddıa edllmıştır Kadıkoy Emnıyet Âmırlığıne geien bır telgrafta Sertaç Bucak'ın annesı Avşe Bucak, oğlunun Moda Kolejınde yatılı okuduğunu belırterek, «Ktndisinin, hasımlan thsan Bacak'ın tnttnfn 4 kiralık kaatıl tarafından ölduruleceğını» bıidırmıştır Aynı mealde bır tegraf da, Emnıyet Mudurluğune gelmıştır Kan davasından bırçok Bucak' lının oldurulduğunu gozonunde tutan Kadıkoy Emnı>et Âmırlığı, kolejın çevresınd'e sıkı emnıjet tedbırlerı almıştır. Sülevmarı Bev Koeum benimî 9İMDI OE ASKERl YARGI Yakın günlerde ele alınacak onemli konulardan birinin askeri y»rgı muessesesı olduğu An ksradan büdirüivor. Habere gore, Anayasanın 138 ve 141 inci maddelerine rağmen yargı sistemi, yargıç teminatı değiştirilmek istenmekte, 137 353 ve 357 sayılı kanunlann bu iş için yeterli olacaği ddşünul mektedir. Bu sekilde değiştirıl mek suretiyle sınırlandınunaU istenen hem Askerî Yargıtayın Anayasadan ^nvvet alan teminatıdır. Hem de eski adlî âmirlikleri aisteminin yeniden Uıdas edilmesidir. Anayssamn 13D ıncı tnaddesitun dorduncü fıkrasına göre «Agkeri mahkemelerde üye çoğunluğnnnn yargıçlık niteliğtne sahip olmalan şart» koşulmu?tur. Şimdi, ysrgıç çoğunluğunnn kaldınlması ve eskiden olduğu gibi yargıçlara «duruşma hâki tnl» niteliği verilmesi, tasacası mahkemenin komutanın emrinde olması amacı gudüunektedır. öte yandan istenenlerden birı daha ju: Askerî Yargıtay, Anayasadaki teminata dayanarak yargı bağımsızlığı prensipine göre islemekte, bu işleyiş ise kmnanda rinciri anlayişma riyadesiyip bağlı olanlar tarafından yadır OLAYLARIN ARDINOAKJ ganmaktadır. Son olarak 1967 \ yümda emeklıye sevkedilen ıkı Askeri Yargıtay üyesi hakkında Danıştayın verdiği icrayı durdurma karan da zaten yadırganan isleyişi yfiksek kumanda heveti katında bösbütun istenmez hale getirmiş ve Askerî Yargıtaya ait Anayasanın 141 inci maddesinin defişmesi fikri dzennde hayli incelemeler yaptınlmıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. S da) Ikı hafta once çocuğunu almak ıçın ayrı yaşadiğı karısının evıne sabaha karşı gırerek karısını, baldızını \e kajmpederını sılahla tehdıt ettiğı ıddıasıvle Mahkemeye v e n len fılım artıstı Cunejt Ar kın'ın yargılanmasına dun Kadıkoy Aslıje Ceza Mahke mesınde ba'Janmıştır. Duruşmada Savcı, Cune\t Arkın (Fahrettın Cureklıbatır) ıçın tehdıt \e darp suçlarından top lam olarak bır yıldan 4,5 yıla ka ö*ar hapıs cezası ıstemıstır Cuneyt Arkın'ın fıılıne ıstırak suçujla arkadası Adnan Mersınlı ıçın de toplam olarak 3 jıldan 13 5 yıla kadar hapıs talep et mıştır. Davacı olarak, eşı Guler Cu reklıbatır, kajınbabası Raşıt Mo can ve baldızı Gul Mocan ıle da valı olarak Cuneyt Arkın ıle ar kadaşı Adnan Mersınlı'nın de h< zır bulunduğj duruşmada dava cı tarafın a\ukatı, Cunevt Arkır ın sabaha kariı saat 03 30 da çve geldığını, ortada hıçbır sebep jokken tartışmaya başladığını esını, baldızını dovduğunu ve sılah tehdıdnle çocuğunu kaçır (Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) Cüneyt Arkın'ın 4,5 yıl hapsi istendi CÜ.NEY.T ARKIN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog