Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

.OMAN KİTAPUfrNIZA YENİ BİR ŞAHESER ROMANLAR EN BÜYÜK YAZARLARIN EN GÜZEL ESERLERİ yen'ı basılarınt tunarî H A R P v e S U L H s. b*ct. 4501 ııs L TOLSTOY O D İ R İ L İ Ş 2. bıu. *30 Mîf» U.5 L. • STEINBECK CENNET YOLU ı bas. iso . 15 u umhurivet 44. yıi soyı 1S641 K Ü R U C U S U : ÎTJNTJS N A D t Telgrai ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbu) No. 246 Telefonlar : 22 42 90 22 42 98 22 42 97 2 2 4 2 9 8 22 42 99 VAYINEVİ sunar: (NOBEL 1967) ŞKAN \ V A Y I N E Vj EN So/ı 75 Şubof f9<8 Genel Dağıtun: Tan Ap. Feza 2635/1522 Kur'an yırtma olayının uydurma olduğu Otomobiller kiloda 150, Ayne* her ymş Krupa İçJn H 10 bvlirlm ırr.:ul«n««drtir. Osmaniye'de 10 kişi tevkif edildi Ödenecefc araba verjnleri Amerikan 15003*00 Küçük J > Avrupa I 12001500 arabalanV > Mlnlbüs 22503750 Kamyon 10002250 Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanun Tasarısı Meclis'e verildi . Demirel, Osmaniye olayları için «Kanun devleti yürüvecek» dedi '% Meclis'te Sükan izahat verdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kurulu, dün üç saat devam eden bir toplantı yapmış ve Zonguldak olaylan üe Osmaniye olaylannı görüşmüstür. Toplantıdan sonra Başbakan Demirel, gazetecüere, «Türldye'de kanun devleti yürüyecektir» demistir. tçişlerl Bakanj Sükan da Millet Meclisinde gündem dışı yaptığı konuşmada Osmaniye olayları hakkında bilgi vermiş, «Kur* an yırtma haberinin» aslı olmadığını, Hükumet Konağının ise taşlanmadığını belirtmiştir. OSMANİTE, (Özer ÖZTEP Bildiri.vor) «Komünizmle Mücadele Derneğı»nın, asılsız bir haberi istismarı üzerine önceki gün meydana gelen olaylar sonunda dün aksam 10 kışi, «Toplantı ve Gosteri Yüruyuşleri Kanununa muhalefet ve lâıkliğe aykın hareket> suçlarından tçvkif edilmiştir. Osmaniye Komünizmle Mücadele Detneği yönetıcileri hakkında da. «Bildiri dağıtmak ve amac dısı çalışmalardU bulıutmak» iddiasıyla, soruştunna açtlmışür. Osmaniye Komünizmle Mücadele Demeği Başkanı Osman Bayrı ile tbrahim Açlık (Assubaylıktan ayrılma, DSt Memuru) ve Vasfi Çıralıoğlu (Buzdolabı bayii) ise, delil yetersizliğinden, serbest bırakümışlardır. «11 Şubat vak'ası» diye adlandırılan olayın doğuşuyla gelismesi, söyle olmuştur: kamyonlar 50 kuruş Perukalı hırsızı vuran bekçi ödeyecek polisliğe terfi ediyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Motorlu Kara Taşıtlan Vergisi Kanun tasarısı Meclise sevkedilmiştir. Tasarının aynen kanunlaşması halinde bütçeye >ilda 1U0 milyon lira ek gelir sağlanacaktır. anlaşıldı GP'ye 500 bin liralık devlet yardımı teklifi tartışmalara yol açtı , Olayın doğuşu ve gelişmesi îstanbulda yayınlanan «Bugun» gazetesınin verdiğı ve yalan olduğu Adliye Bakanlığınca da belırtilen, Kadıköyde Kur'an yakma haberi ile Ankarada îlâhiyat Fakültesinden Osmanıyeli bir genctn öldürülme olayını protesto etmek amacıyla bir miting yapılmak istenmiştir. Komünizmle Mücadele Derneğlnin «Kur'ana karşı girisilen hareketleri protesto etmek» amacıyla istediği izne Kaymakam, «Lâik Türkiyede böyle bir hareketin kanunlara aykın olacağı» gerekçesiyle izin vermemiştir. (Arkan 8a. 7. Sü. 1 de) Hükumetin açıklaması Cumartesl günli yapılması kararlaştınlan, fakat sonradan Başbakanın Senatoda konuşması üzerine düne ertelenen Bakanlar Kurulu saat 11 de toplanrruştır. Toplantıdan sonra Hükumet Sözcüsü Seyfi öztürk, «u açıklamayı yapmıştır: «Bakanlar Kurulnnun bugünkil toplantısında, Zonguldak'ta mey. dana gelen hâdiseler gözden ge> çirilmis ve ilgili Bakanlar izahat vennişlerdir. Türkiye, kanunlann ve hakkm hâkiın olduğu bir ülkedir. Ka> nunların teminati altında bıılunan haklar, kanun dısı usul ve yollarla değil, kanun yolnyla elde edllir. Tttrk isçisinin, bir takun tabriklere kapümadan, meşru yol(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) İKİ ŞOFÖRÛN KAAT1Lİ HIBSIZ1 OLDÜREN BEKÇÎ israil'in Kudüs'le alâkah karanm tanımadık ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) Di|i|leri Bakanı Çağlaysngil, Kudüs'ün Arap kesiminde İsrail hükümetince girişilen kamulajtır ma harekeünı, tsraıl Hükümeü nezdinde protesto etmiştir. Çağlayangil, dün sabah İsrail Maslahatgüzarı Daniel Leor'u dâvet ederek, İsrail hükümetinin Kudüs'ün Arap kesimindeki kamulastırma kararlarınm, Kudüs'ün sUtüsünü değiştirmeye matuf tek taraflı tedbirler cümlesinden oldu ğunu belirtmiştir. Bakan, bu çeşit kararların. Türk Hükümetince tanınmadığını bildirmiş ve Türkiye'nin bundan duyduğu endişeyi ifade etmiştir. Tasarı, otomobıl, kaptıkaçtı, minibus, kamyonet, panel, arazi taşıtı ve benzerlerinden kilogram başına yılda 150 kuruş, kamyon, otobüs, troleybüs ve benzerlerinden kilogram başına 50 kuruş vergı alınmasını öngörmektedır. Bunun dışında motosıklet ve lâstık tekerleklı traktorlerden yılda 200 lıra vergi alınacaktır. Casuslukla ilgili Meclis araştırma önergesi okutulmadı ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) Mıllet Meclisi'nin dünkü toplantısında GP'lı Başkan Atıt Şohoğlu, ıki parlâmento üyesinin bir casusluk olayına adının karısması iddialan karşısında bagımsız Reşat Özarda taralından verilen Meclis araştırma önergesini oku^ mamıştu. önergenin, Meclis araştırmalan ile ilgili Anayasanın 88'inci maddesi kapsamına girmedigini söyleyen Şohoğlu, bu arada CHP'li Celâl Sungur'a söz vermemiştir. Muafiyetlcr Tasarı, devlet, Kutma bütçeli kuruluşlar, tl Özel tdaresı vc köylere ait ta?ıtlar ile yabancı devlet temsılcilerının araçlarım ve maluller tarafından kullanılan özel tertibatlı araçlan vergi dışı bırakmaktadır. Tasanya göre araçlar ımal tarihinden başlıyarak 14, 58, 912 ve 13 ve yukansı olmak üzere yaş gruplarına ayrılmakta, ilk yaş grupu hanç, diğer her yaş grupu için yuzde 10 vergi indirimi uygulanmasını öngörmektedir. Amerikalılar Hue'ye çikarma yaptilar * Rusya, V/etnam'o gönüilü g/decek/ere izin verecek Benzerlikler (DIŞ HABERLER SERVİSİ) rın müttefıklerıyle çarpışmak üzere Vietnama Rus gönüllüleri gönderılmesine izin vereceğini açıklamıştır. Büyükelçi. «Vietnamlı vatansever» ın zalen kazanacaklarından emin bulunduğunu sozlerine eklemıştir. Dünün en kanlı çarpışmalarına sahne olan Hue'ye, Amerikan denizcileri beklenmedik bır çıkarma yapmışlardır. Araçlar, yoğun sısten faydalanan Amerikan askerlerinı dün 200 metre genişlıSmdekı Rayihalar nehrinin karşı yakasına taşımıştı. Harekâtın gızliliğini muhafaza etmek ıçın denizcıler, kalenın Kuzeydoğu kesimindekı Hükumet karargâhına yaklaşırken bır tek el bile ateş etmemişlerdır. tkı haftadan berı evden eve ve Pagodadan Pagodaya yapılan mücadelede Güney Vietnam pivadesı ve paraşütçüler, Kuzeylılen Kalenın Gij:r;y fcesiniJDdeki eski tmparatorluk sarayına oüskürtmeyi başarmışlardır. (Arkası Sa. 1. Sü. 4 de) PERLKASIZ Yurda sokulması yasak eserler Bundan sonra, Ali Ihsan Göğüş (CHP) ve arkadaşlarınm, yurt dışında basılan dergi ve kitapların yurda sokulmasının önlenmesi yetkisinin Bakanlar Kurulundan alıp mahkemelere verilmesini sağ lamak amacıyla hazırladıkları ka nun teklifinin görüşülmesine gegeçilmiştir. Teklif, Komisyonlarda reddedilmiş bulunmaktaydı. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) İki taksitte Vergı, butçe yılının ılk ayında tahakkuk ettirilecek, mayıs ve kasım aylarında ikı eşit taksitte ödenecektir. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 Ğr) «Arap İsrail Savaşı» Yıldız'daki Harb Akademilerl Komutanlığı karargâhında dün, «Arap • İsrail Savaşı» konulu bir «Brifing» yapılmıştır. Brifinge, İstanbul'daki general, amiral ve yüksek rütbeli subaylar katılmışlardır. unun notıarı Derviş Vahdeti, 30 Mart 13ZS günö cVolkan» gazetesinde şöyle yazıyordu : «Ey Osmanlılar! Vatanı ve birbirimizi seviyor muynz? lspat edelim. Işte mezalim, işte istibdat meydanda. Bunları defetmek için fikir serbestliği lizım değil mi? İşte Meşrutiyet ve hürriyet de meydanda! Eger o mezalime, o istibdada ki tttibat ve Terakki" nin murdar elleriyle icra ediliyor boyun e|ersek, kanı çekilmiş bir millet oldujfumnza dönya kani olacak, milli hislerimiz hakarete uğrayacak. Eğmiyelim.. Bu einayetlere katiyen boynn e|miyelim..» Vahdetî'nin bn yazısı aylar boyu isyana hazırlanmış kitleyi harekete geçirdi, 31 Mart olayı ertesi gün patlak verdi. Sonrası malum.. Bir snrü cinayetler, nihaytt Hareket Ordusu'nun istanbnl'a gelişi, v.b.. O zamanla bu zaman arasında neden ilişki kurnyomz? Hemen söyleyelim: Aradaki benzerlikler pek çoktnr da ondan. O zamaıun cVolkan.ı, bir kttçük olayı halkı tabrik etmek için büyültür ve tahrîk de ederdi. Hattâ bir kısım olaylar tamamen maaa başında Derviş Vahdeti'nîn kendisi tarafmdan yahut onon iste|iyle iraal edilirdi. Tıpkı Ankara'daki basörtülü ögrencî olayı gibi, ve tıpkı Kur'an çifneme olayı gibi. O zaman gazeteler bugönkü kadar yaygin değillerdi, ama kulak gazetesi şeriatçılar, ümmetçiIer tarafından mfikemmelen isletilir, Vahdetî imalâtı haberler halk arasında tanınmıyacak şekle bürünnrdii. Tine o zamanla bu zaman arasında bir baska benzerlik çericilik örgütlenmesindedir. 31 Mart'ı hazırlayan teşkilât «tttihadı Muhammediye» isimli cemiyetti. önceleri sadece Vlinsel konnlann savunraasını yapmak için knrnldugn bildirilen cemiyet kısa zamanda büyüdü, toplantılar birbirini izledi. Büyük isyandan 10 gün kadar önce Ayasotya'da tttihadı Muhammediye Cemiyeti'nin Mevlidi vardı. Aslında bu Mevlit bir kuvvet denemesi olarak tasarlanmıştı. Nitekim Meviitten sonra tekbirlerle yürfiyüşe geçildi. «Volkan» gazetesindeki cemiyet merkezi açıldı. Dikkat edilirse bngiin yüzlerce cemiyet ve tederasyon vardır rt Te bunlar konferanslarla, Spor ve Sergi Sarayı'na kadar dayanan toplantılarla aksiyona geçmislerdir. Ve meselâ Osmaniye'deki olay bir Mevlit'in arkasından tertiplenen yürüyüşle baslamıştır. Tine bugünifinilliyetçi mukaddesatçı adı verilen dernekleri, tederasvonları bir catı altında birlestirici çabalar alıp yürümektedir. O zamanın Ittihadı Muhamroediye'si, dinsiz ve givnr tttihat Terakki Partisi'ne, Mesrutiyetle Batılılasmak isteyenlere karsı knrulmuştu. Saraydan yardım görürdfi. Bnçün birleştirilmesine çalısılan dernekler ise ğâvnrlukla, kâfirlikle sembollestirilen komünizme karşıdırlar ve Saray yerine Genel Bülçeden, il bfitçelerinden avnç dolusu yardım almaktadırlar. Benıerliklerl uzatmak mümkfln. Meselâ, 31 Mart öncesinde Fatih Camiinde K6r Ali »e Hakkı Hoca'nın «Ey cemaat, din elden gidiyor, sokaklarda ornç yeniyor. Kadmlann baslan ve yüzleri açılıyor» diye yaptıktan tahrikler bngfin daha fistü kapalı, günün sartlarına daha nygnn olarak Türkiyenin her yanmda devam etmektedir. Denilebilir U, bn benzerlikler biçbir sey Hade etmez. 60 yıl 6n. ce basarıya nlaşamamış bir yobaı ayaklanması bugün mfi netice alabilecek? Ve bugnn mü modern Türkiyeyi ser'î devlet haline getirecek? Aslında uygarlık düsmanı olan Derviş Vahdeti takipçilerinin muhayyel bir komüniım hedefi yaratsalar bile, tam aksiyona geçtikleri takdirde, ezileceklerini biz de biliyorm. Ancak tehlıkelı taraf şndur : Türkiyede, onlann deyimiyle, b5yle bir «eihad» eıilir; ezilir ama, demokrasi de onunla beraber rafa konur. E|*r is^anen bu ise •tesele yok, maritetlerine devam edebilirler S ATGON Kskı hızını kaybetmiş olmakla beraber Guney Vıetnamdakı çarpışmalar devam ederken, Sovyetlenn Avustralyadakı Büyükelçisı Nıkolaı Taranakov, Sovyet Hükumetınin, Kuzey Vietnamlılarla bırlıkte Amerikalılar ve onla Rıyod'da kalan PERUKALI S&natör Birant vefat etti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile birlikte Suudi Arabıstana giden ve hastalandığı için Riyad'da hastahancve kaldırılan AP li Senatör Izzet Birant dün Riyad'da vefat etmiştir. Bir Kürtçülük sanığının beraet karanm Yargıtay bozdu A. BİLGİ «Bir kısım yurttaşlarımıza Kürt niteliği vererek, ayıncı • bölücü ve bu suretle miUi duygıüan zayıflatmak amacı için basın yoİuyla propaganda yapmaktan» samk Musa Anter hakkında şehrimiz Toplu Basın Mahkemesınce verilen beraet kararı, Yargıtay 4. Ceza Dairesince bozulmuştur. Karaköy ve Saraçhanede tkl şoförü öldüren «perukalı hırsız» Cemal Kocaer, önceki gece Şehremininde bir dükkânı soymaya çalışırken, kendisini yakalamak istiyen 2,5 aylık bekçi Nurettın Küçükbaş taralından tek kurşunla öldürülmüştür. Cınayet Masası dedektiflerinın Dir haftadanberi tstanbulun dört bucağında aramakta olduklan azılı kaatü ve gangster Cemal'i, 10 dakikalık bir silâhlı çatışma sonunda öldüren bekçi, dün olayı söyle anlatmıştır: (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Yargıtay'm kararı Üç yıl önce yayınlanan KürtçeTurkçe «Kara Yara Brina Reş» adlı kitabından dolayı Savcılıkçs hakkında dâva açılan Musa An ter için verilen beraet karanm bozan Yargıtay 4. Ceza Daireönın oy birliğı ile verdiği kanı' şoyledir : «Birinci bölümü sun'i bir alf» be ile Kürtçe olarak yazılan k> tapta: yurdumuzun Doğu illerinde >aşayan bir kısım halkının Kürt olarak nitelendirildiği, ayn ırktan olduklan, ayn dil konuştuklan, başkaları ile evlenip bir» (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) MARSÎLTA (aA.) Tuttukları balıklan daha pahahya sat mak isteyen Sardalya balıkçıları. tfün Fransa'nm Akdeniz limanlarını abluka altına almışlar ve Marsılya limanında bütun liman taaliyetini durdurmuş lardır. Kaptanlardan biri, niyetlerinin gayet ciddi olduğunu soylemiş, «İsteklerimi* yerine getirilincee kadar buna devam edecegiz» '«miştir. Marsilya, balıkçt ablukası altında ' DAKİKA: Boşalıyoruı VEHBİ KOÇ, KEND1 YARDLMr¥XA INŞA EDİLEN .VEHBİ KOÇ ÖĞRENCİ YURDU» N J AÇARKEN.. X Hükumetin hayvancüık politlkası kifayetsiz olduğundan, Ankara Veteriner Fakültesi Dekanı «Menüekette yeteri kadar böyükbaş hayvan yetişmediğini» söylüyor. Sayın Dekan, şüphesiz, haklıdır. Ancak memleketimizde, okulsuzluk yüzünden, hayvandan 6ıceV gelmesi icaheden, yeteTH insan da yetişmiyor. Hattâ, dinamitçUik yüzünden denizde balık, kontrolsuzluk yiizünden havads kuş da yetismez oldu. Yani, yalnız büyükbaş hayvan olsa, hadi, belki bir çaresi bulunurdu. Ama, ufursuzluk mu nedir, bir hale gelmişiz ki, ne tarafa el afsak kurutuyor gibtytz. D. N. SBKİ1 BASIN KURULUŞU, ORTAK JOPLANV YAPTI Türkıye Gazetecıler Sendikasımn çağınsı üzerıne Ankarada Türklş Genel Merkezınde toplanan basınla ılgılı kuruluşlar, 212 Sayıh Kanunun değıştirileceğini açıklıyan Turizm ve Tanıtma Bakamnın sözlerı üzerine «Uyarıcı çalışmalar yapmaya, olumlu sonnçlar alınmadıgı takdirde toplu olarak kanun çerçevesinde direnmeye» oybırliği ile karar vermislerdır ^ (Arkası Sa. 7, Sü, 2 de) Ortadoğu Teknik Üniversitesi 44 Vehbi Koç yurdu,, açıldı c Değerli elemanlara ihtiyacımız var,, yatuıda faydalı hizmetler sağlayacağım yurdumuzun değerli ve bilgili elemanlara ihtiyaeı bulunduğunu ifade etmistir. Gençlere bazı tavsiyelerde d« bulunan Vehbi Koç, özetle «unlcrı soylemiftir: (ArkMi Sa. 7, Sü. 3 de) Şemsiyefer açıldı Önceki gün başlayan yağış, İstanbu) ve dolaylannda ıliin devam etmiş ve hafta başı doiayısı ile kalabalık olan şehirde, sokaklari göl haline getirmiştir. İstanbullular dün ancak şemsiye iltında dolaşabilmisler, resimde, gorüldüğü gibi, vapura binerken yüriinen iki adontık mesafede bile şemsiyeler açümıştir. Yeşilköy Meteoroloji İstasyonu, İstanbul'da havanın yağışlı ve ılık devam edeceğini, yalnız doğu bölgelerinde kar beklendiğini söylemistir Dün istanbul'da ısı 8 dereceye kadar yükselmiştir. Tula^ DlVİTÇtOĞLU) ECVE1 ANKARA, Ortadoğu Teknik Üniversitesi «Vehbi Koç Öğ renci Yurdu» binasının açılıçı dolayısiyle düzenlenen törende bir konuşma yapan tanuımif i« adamı Vehbi Koç, kurulmakta &lan «Vehbi Koç vakfınm Türkiye'nin kultürel ve sosyal ha
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog