Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Yılanların Öcü, Irazcanın Dirliği, Onuneu Köy ve Amerikan Sargısı'ndan tonrm: KAPLUMBAGALAR Fakir BAYKTTBT'un y«ü romını KAPLUMBAĞALAB: Bugünkü çabjmanuı ardındaki büyük gerçeği (üle getinyor. Yoksul çoğunluğumuz köylünün durumunu anlabyor. Devletle r>alk arasındaki derin uçuruma parmak basıyor. Türk haJkının özlediği düzeni söylüyor. Fîatı: 10. Iira REMZİ KİTABEVİ İSTAtfBUL İlâncılık: 4577 1467 umhuriye 44. yıl soyı 1S640 KURUCUSU: YTJNUS NADİ Telgraf ve tnektup adresl: Cumhuriyet Telefonlar : 22 42 90 22 42 96 Istanbul i'osta Kurusu: İstanbul No. 246 22 42 97 22 42 98 22 42 99 CEM YAYINEVİ s u n a r : ASTIİMAS^NOBEL 1967) Pozartesi T2 Şubat T968 GerieJ DağıC Tan Ap. (Feza C. Vance, bugün Kore Cumhurbaşkanı Park'la görüşecek î nönü ve Ecevit, kongrelere mesaj yolladı Amerikan uçakları Ke San'ın çevresini bombaladı [DIŞ HABERLER SERVİSt] " Dış buhranlar ehaffa dolaşıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bir gazetenin " Kur'an Yakıldı „ haberi üzerine SAYGON Vietkonr tarafınGenel Başkanı Isroet İnönü, Ödemiş vc dan düşürülen bir nçagın hava Kırklareli CHP kongrelerine gönderdiği mealanını tahrip etmesiyle güç durnma dfişen Ke San üssü etra sajlarda seçimlerin önetnine değinmiş, Ödemiş raesafındaki knşatma, dün de devam jında. «dış ve iç politikada açık ve kesin durumda etmiştir. Amerikan B52 bombardıman yız. Son beyanlanmı bilirsiniz. Dıs politikada büvük uçakları, Ke San etrafında yığı buhranlar etrafımızda dolaşıyor» demiştir. Genel Sekreter Bülent Ecevst ^ nak yapan Kuzey Vietnarn bır^P lıklerine karşı cumartesi akşa te mesajlannda CHP'nin ortamı ve pazar sabahı 4 akın daha nın solu hareketiyle sosyal detfüzenlemişlerdir. Kuzeylilerin mokrasiyi kurma yolunda olduKe San'a 20.000 mevcutlu 2 tü ğunu söylemiş ve «Gerçek de(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) mokraside, bükümet de, bcrhangi bir zümre de, balktan güçlü olıman demiştir. İnönü, Ödemiş CHP Kongresine gönderdiği mesajmda ozetle îöyl e demektedir: «ödemiş için çok deferli hâHUE (GtNEY VİETNAM) (a.a.) tıralarım vardır. Gölünü. tabiIki haftadan beri, kale surlan atını insanlarını çok sevmisimıçindeki Kuzey Vietnam askerleri dir. çok severim. Rahmetli Sükni mevzilerinden sbküp atmaya rü Saracoğln müstesna degert ve çalışan Amerikan deniz piyadele yüce bizraetleriyle Cnmburiverinden biri «tşimiz gücümüz içip tin ilk koşağından namlı bir adam öldürmek, burada yaptığı devlet adamımız olarak siyaset mız tek iş bu..» diyor. tarihimizde daima sayjı ile anı(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) lacaktır. Ödemiş. Millî Mücadelenin par• lak yıldızlardandır. ödemiş, CHP ye daima sahtp çıkmıstır. ödemiş parti içi çekismelerde daima. partinin temel varlığinı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) korumuştur. Son büyük bizmeRalk Psrtisini \ Türkiye Işçl Partisi Genel ti. Cujnburlyet Bâşkaru Mehmet Ali Ayb*r, GÜ bölmek hareketine karşı kesin ney Vietnam Hükumetinin Türki cephe alması ve partiyi kurtaran yeden yardım talebinin hükume lann ön safıncU yer tntraasıdır. Sevgili ödemişliler, Cumhuritimiz tarafından olumlu karşüanmasını dün verdiği bir demeçle yet Halk PartUinin demokratik protesto etmiş, «Gfiney Vietnam rejimi kurtarmak, ileri ve d o | m kalkınHükumeti ve Amerikaya yardım, hamlelerle memleketi katillere yardım etmektir» demiş dırmak cabalarında ödemise yeni hizmetler düşecektir. önütir. (Arkası Sa. 7, Sü. « da) mfizdeki seçimlerde ödemişte (Arkası Sa, 7. Sü. 4 de) CHP Osmaniye de halk Kaymakamlık binasını tasladı Çoban YURTÇU Bildiriyor OSMANİYE İstanbul'da yayınlanmakta olan bir gazetenin verdiği «Kadıköy'de Kur'an yakıldı» şekiindeki haber, Osmaniye'de olaylann çıkmasma sebep olmuş, Kaymakanılık binası taşlanmış, Emniyet Müdürlüğünü basan halk, zorlukla dışan çıkartılabilmiştir. f 267 milyon liralık vergi artışı sağlayacak yeni kanunlar getiriliyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunda önceki gece kabul edilen 1968 malî yılı butçesi Karma Komısyon da yeniden gözden geçirildikten sonra önümüzdeki hafta içinde Mıllet Meclisıne sevkedilecektir. Meclıstekı butçe görüşmelerinın 15 Şubatta başlaması beklen mektedir. Meclısteki görüşmeler ay sonuna kadar devam edecek ve bütçe 1 marttan önce yürürlüğe gırecektir. Maliye Bakanı Cihat Bügehanın önceki gün Senatoda açıkladığına göre. 1968 yılı bütçesinin açıklarının bır kısmının kapatılması için, bu yıl içinde bazı vergı Kanunlan çıkanlacaktır. Motorlu taşıt vergisinden 100 milyon Iira. veraset vergisi değişikliğinden 17 milyon Iira. gider vergısinde yapılacak degişıklıkten 150 mlivon Iira haziney e gelır sağianacağı umulmaktadır. "Oündüzleri geeelerf öldürüyoruz,, Ödemiş ve Saracoğlu Makarios yönetimi, federatif fdareyı kesinlikle reddedîyor TİP, Saygon'a yardıma karşı ünün notıon Nerdesin? Ölülerdeki ruhun, başka bir insanla yeniden dünyaya dondüğu iddialan öteden beri devam eder. Doğru mudur, değil midir? Ruhun geri döndüğünü nasıl keşfetmişlerdir? biiemem. Sonra, neden dünynva gelecek cenine yenisi verilmez de eskisi uydurulur? Üretim, tüketimi mi karşılamaz? l'oksa öbür taraftaki tevziatm kendine göre prensipleri mi vardır? Onu da bilmem. Ama iddialar o kadar yoğundur, ve ruhçular, ruhun başka bir bedende geriye döndüğünü iecrübelerle ispatlamağa öylesine çalışırlar ki. insan bunlara inanmasa bile acaba? diye tereddüte düşer ve sevdiklerinde iyi ruhlatı, sevmediklerinde ise kölüicrini gönneye başlar. Doğrusunu isterseniz bu ruh pek tuhaf bir şeydir. Biçimli midir? Rtngi kokusu var mıdır bilinmez. Kötiisü ile iyisini ayınnak da oldukça güçtür. Adamın yüzüne bakarsınız. içiniz karanr ve dersiniz ki: «lşte taoı habis ruhun insan suratında şekillenmişi.» Oysa o suratın altında çok defa incecik bir ruh yatar. Aksine şair tipli nice adamlar. ya da yüzünden iyilik akanlar vardır, yapmadıklan melânet kalmaz. insan kasaplarının çoğu tarihte ve günümüzde bunlardan çıkmiftır. Himmler, kenarsız gözlüğü, yumuşak hatlı yüzü. duru beyaz teniyle tavuk bılp kesemiyecek bir tipti görünüşte. Oysa gaz odalarına yüzbinlerce kişiyi gözünü kırpmadan göndermiştir. Ya kelebek gözlüklü Beria? Eski Babıâli kâtiplerine benzerdi, ya da bir ilim adamına. Ama mârifetletinin yanında tspanyol engizasyonculannuki hiç kahrdı. l'zak ve yakın tarihimizde de böyle içi dışı başka adamlar çoktur. Bunlardan birini 19541960 arasında tammıştım. Babacan, konuşkan, hoşsohbet bir politikacıydı. Konuşurken ağzından âdeta bal akıyor samrdınız. Tombul yanakları iyilik göstergesi gibiydi, ama biraz deşince gözlerinde habis ruhunun kıvdcunları uçuşur. karşısındakilerin kanını içrnek, kellesini uçurmak için yanıp tutuşurdu. Muhalefette iken iyilik meleği görünüşlü nice kişinin 27 Mayıstan sonra gerçek yüzlerini nasıl gösterdiklerini de biliriz. Bunlann kelle pesinde koştuklarını. daha fazla kelle için çeşitli kombinezonlara girdiklerini bulantıyla seyretmişizdir. Hele tsmet Paşanın yanında siyasi kırgınlıkların giderümesinden dem vurup da millî birlik dışındaki juntayı müdahale için kışkırtanları gördükçe dünyaya çıkmadan önce bu kadar insana kötü ruh'un nasıl tedarik edildiğine doğrusu şaşmışızdır. Şimdi de etrafa bakıyoruz da tanıdığımız bir takım habîs'lerin neler neler süylediklerini. hattâ âhir zaman peygamberi gibi bğütler verdiklerini görüyoruz. İşin garibi bunlara inananlar, söyledikleri sözler karşısında «hah! işte politikacı böyle olur, böyle memleketsever olur» diyenler vardır, ve bunlar en kötüsünden edindikleri ruhlarla Türkiyenin politikssında ve dolayısiyle kaderinde hora tepmektedirler. Haydi diyelim ki dünyanın meleklerden kurulu olmasına imkân yok. Insanların içinde iyisi de olacak. kötüsü de, ahlaklısı, ahlâksızı, aptalı, akıllısı. Hele politikada Makyavel ruhunun kötü tarafından acelcyle bir parça koparıp dünyaya çıkanlar da bolca bulunacak. Bunlar «losruluğuna doğru, ve hepsini tabiî görmek gerek. Yalnız bu adamların Atatürkün eteğine yapışmalan ve gerçek Atatürkçü biziz diye böbürlenmeleri yok mu? İşte ona dayanamıyor insan. Önceki gün sayın Demirel, Senatoda CHP lilere «Artık Atatürk'ün kanadının altından çıkın da karşı karşıya kalalım» diyordu. Halk Partisi. Atatürk'ün kurduğu parti. Bu bakımdan onun kanadının altında bulunması, devrimleri savundukça, normaldir. Fakat ya başkalanna, hani şu gerçek Atatürkçü olduklarını söyleyip de kaybettikleri seçim şansını tekrar ele geçirmek için köylerde. kentlerde olmadık rezaleti yapanlara ne demeli? Şu âhir zaman peygamberlerine. şu Atatürkün ölümünden sonra doğmuş ve güya onun emanetini yüklenmiş olanlara ne demeli?. Ya şu Atatürk'ün manevî bekçiliği yanında yobaza sırt verenlere ne demeli. Sayın Demirel, Atatürkün kanadı altından asıl onları çekip çıkarmaja çahfmalıdır. Çalışarak çıkarmalıdır ki gerçek yüzleri görunsün ve ınillet ne olduklarını anlasın. NEW YORK, (AP) ıbrıs Rum yönetiminin B.M. Temsilcisi Zenon Rossides Cumartesi günü Genel Sekreter U Thant'a sunduğu bir mektupta Kıbrıs balkının Ada'da bir Federasyon kurulmasına «hıçbır zaman rıza göstermiyeceğıni» söylemiştir. Rossıdes'ın yazısı, Türkıye'nın B.M. delegesı Büyükelçı Orhan Eralp'ın 25 Ocak'ta Genel Sekretere verdi6i bir yazıda belırti' len göruşlere cevap te?kil etmektedir. Eralp, Kıbrıs'ta federal bir idare sıstemı kurulması konusuna değinmiş ve bu tür ıdarelerın karma nüfuslu bir çok ülkede gayet iyı işlediginı belirt miştı. Eralp yazısında, Kıbrıs Rum yönetirainin liderı Başpiskopos Makarios'un, Kıbrıs Türklerınin istek ve emellerıne aykırı olarak Kıbrısın Yunanistanla birleş mesine zemin hazırlamak amacı ile Adada tek yönlü bir ıdare kurmayı tasarladığını da kaydetmiş, Enosis taraftarlarının bu sebeple bir Federal sısteme karşı çıktıkların» ifade etmışti. K Demhyolu fşçılerı de partizan idareden yakındılar ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sivas demiryolu işçilerinden bir heyet dün Ankaraya gelmış Sivas Demiryolu Fabrikalarında partızanlık oldugunu iddia etmıv lerdir. Işçiler ortak olarak verdiklerl demeçte ju iddialan öne sürmüşlBrdir: * ' • » «Sivas Demirrolu Fabrikalan tarihinde cörülmemiş bir partizanhğın ağır tahribine mâruzdur. İktidarın geniş ve tehlikeli partizanlığı, Fabrikalar Müdürünün, yardımcılarının ve başlıca teknik yöneticilerin yerlcrindcn alınıp yurdun çeşitli yerlerinde son derece pasif görevlere nakledihneleriyle başlamış, bunu partizanlığın fabrikalan ıstilâ politikası izlemiştir. Fabrikalar bugün maılesef kötü yönetimin ve partizanlığın büyük zararını görmektedir. İşçiler arasında siyasi ayırun yapılmakta, iktidar partisine mrn sup olanlar, büyük himayeler görür kon, diğer işçiler ağır baskı altında kanunsuz ve gayri âdil muamelelere maruz bırakılmakta dırlar. Nakiller, tayinler tamamen siyasi açıdan ve partizanca etkilerle yapılmaktadır.» ^..ıguldak'taki olaylar snasıııda «trş\ ikçilik» ettiği gerekçesiyle önceki gece nöbetçi mahkcmecc tutuklanan Mehmet Nalbant, tevkifinden önce polisler tarafından adliyeyc getirilirken. Nilbanftan başka EKİ Kara Nakliyat Servisi mensuplarından Erol Ergin de «elehaşıhk, kı$kırtıcıiık» iddiasiyle tutuklanmıştıı. (Resim: Zonguldak Ozel) Adana'dan getirtılen Toplum Polisi tarafından bastınlan olay lar sırasında, kışkırtıcı faalıyetlerde bulundukları ileri sürulen 12 kişi hakkında kovuşturma açılmıştır. Müracaatlan daha önce Kavmakamlıkça reddedilen Osmanıye Komünizmle Mücadele Derneği ;a rafından organize edılen gösteriye, bir süre önce öldürulen llahiyat Fakultesi Öğrencisi Ruhi Kılıçkıran'ın Mevlidmden çıkanlir da katılmış ve birden buyüyen halk kaymakamlık binası önünds aleyhte gösteriye başlamıştır. Kalabalığın Jiontrol altından çıkması üzerine Adana'dan yardım 'stenmiş ve ancak gönderüen toplum potisı geldikten sonra halk dağıtüabilmiş ve kışkırtıcı faaliyetlerde bulunduklan ileri sürulen 12 kişi nezarete alınmıştır. llç* j e çevre^iflge ols|anüstü ernniyet tedbirlerı alınmış Komünizmle Mücadele Derneği Merkezi basılmış ve mıtingden önce ve miting sırasında dağıtılan beyannameler ele geçirümiçtir. Önce nezarete alınıp daha sonra ikamete rapten serbest bırakılan 12 kişinin isimlen şunlardır: (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Mec//s'te CHP ile OP arasında sert tartışmalar bekleniyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Güven Partisine 500 bin Iira devlet yardımı yapılmasını temin için hazırlanan kanun teklıfi muhtemelen bugün Millet Meclisinde görüşülecektir. Geçen cuma Millet Meclisinde bu teklifın onceük ve ivedılıkle görüşülme» sı istenmiş, ancak çoğunluk olmadıgından bir karara vanlamamıştı. Tekbı üzerindeki görüşmelerin özeUikle CHP liler ve GP hler arasında sert t&rtısm&lara yol açması beklenmektedir. Şımdakı durumda AP lilerden bır kısmı teklifi destekler görünmek tedır. Ancak, teklif üzerinde AP grupunun herhangi bir karan yoktur. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Pazarlık bugün devam edecek Taksime gider Ropsides. Eralp'ın bu yorumunu cevaplandırmamış fakat bir Federasyon kurulmasının «Aslında taksime bir başlangıç teşkil edeceğini» öne sürmüstür. Rossides. Türkiye'nin «Knvvet istimali veya knvvet kullanmak tehdidi ile Kıbrıs'ın içi? lerine müdahale etmek bakkıns sahip oldufu iddiasında bnlnndutunu, B.M. Genel Sekreterinin Kıbns sorunnna barısçı bir çözfim yoln bulmak amacı ile çiristiği tesebbüsleri inatla reddetmekte oldnğunu» da söylemistir. Eralp SÖ7J geçen mektubunda, ıç güvenliğin korunması için Ada'dakı B.M. Barış Gücünün vetkilerının genisletilmesinin Kıbns Rum Yönetimi tarafından kabul edildiğini fakat Kıbns Rumlanmn şimdi buna yanaşmamakta olduklarını söylemişti Ereğli'de bir grup işçi DİSK'e katılma kararı aldı DOĞAN KEÇECİOĞLU E R E G L ! Türklş'e bağlı Metallş Sendıkasından bir grup işçi, dün Beledıye Sınemasında yaptıkları kongrede sendıkayı feshederek DÎSK'e bağlı olan Madenls Sendıkasma katılma kararı almıstır. Kongre hakkında Metallş Yönetım Kurulu'nun kararı olmadığı için toplantıyı meşru kabul etmiyen Kaymakam Fazıl Yöney, Hükumet Komiseri gdndermemiştir. Toplantıda Türklş, Amerika ve hükumet sert bır dille yerilmiştir. Turkiye Maden Isçıleri SendiANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) kası Başkanı Mehmet Alpdün Cumhuriyet Senatosu İstanbul dar ve Ereğli Madentş Sendikaüyesi Cemal Yıldınm <CHP) Başsı Başkanı Fikrı Yıldız ile delebakanın yazılı olarak cevaplandu1gelerin dışında pek az bir işçi ması isteğiyle bir önergede iktisadi topluluğunun ızlediğı kongrede devlet kuruluşlan ile benzeri kuru Tertip Komıtesı Başkanı Yüksel luşlarma yapılan atanmaların açık Yılmaz, Metalİş yöneticilerinin lanmasını istemiştir. suiistimal yaptıklarını, 3,500 ısçiYıldırımm önergesi şöyledir: ye yararlı olamatrıklannı ileri 1 Ekim'den bu yana, iktisadî surmuş, «Artık bo durumda sendevlet teşekküllerine sermayesinde (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) devletin veya iktisadî devlet teşek küllerinin hissesi bulunan. şirket ve bankaların idare meclisi üyelerine. müşavirliklere. murakıplıkla ra kimler tâyin edilmiştir?. 2 Bu kişilerden hangileri. eski Parlâmento üyeleri veya Belediye, 11 Genel Meclisi veya parti yönetim kurulu üyeleridir?. 3 Bu kişilerden hangileri, yukarıdaki müesseselerde birden faz la yerlerden maaş veya ücret almaktadırlar?.» Lâstik İş Lâstık İş Sendıkası Kongresinin İstanbuldaki dünkü oturumunda, işverenlere çatılmış «!?• çüerin baklannın» yenildiği, «Emeklerinin karşüığı» aHnmadıâı ileri sürülmUştür. Bu arada İş (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) /. D. T. de yapılan tayinler Başbakandan soruldu İşçi ve ışveren son söz/er/nj söy/eyecek/er ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Çahşma Bakanlığı tarafından hazırlanan v e yürürlukte bulunan kanuna göre işçi haklarım bazı yönlerden kısıtlayan, Toplu Sozleşme, Grev ve Lokavt Kanununun bazı maddelerınin değiştirilmesini öngören kanun tasarısı üzerinde Türklş ve Işveren Sendikalan Konfederasyonu yöneticileri bugün son sözlerini soyleyeceklerdir. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) • SiHiRBAUAR KARARGAHI Londra, illüziyonistlerin en toplu bulunduklan kenttir. Resitude sihirbazların Ingiliz başkentinde inşa ettirdikleri yeni Genel Merkezdn salonu görülüyor. Merkezde eski ünlii sihirbazların kullanmiş olduklarl araçların sergilendiği bir müze, 120 kişilik bir tiyatro ve bir de referans kütüphanesi bulunmaktadır. «Topkapıdan Bostancıya 22 Bayındırlık Bakanı Orhan Alp, Boğaz koprüsu ayaklarının oturtulacağı Beylerbeyi sırtlannda dün incelemeler yapmış ve «Köp rü yolu ile bir araç Topkapı'dan Bostancı'ya 60 kilometre hızla 22 dafcikada gidebilecektir» demiştir. Haydarpaşa Göğus Cerrahisi Hastanesi ile Moda Koleji inşaatlarım da gezen Bakan, Boğaz koprüsünun yapılmasınd'an sonra arabalı vapur seferlerinin kaldırılmayacağını bildırmiştir. Alp, Istanbullzmit ekspres yo lunun dört serit halinde olacağım belirtmiş ve «Dört iz'in genişliği 16M metre olacak ve ortasınds flç metre genisliğinde (Arkssı Sa. 7, Sü. 3 de) dakikada gidüecck» Casusluk olayı için Meelis araştırması istendi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bağımsız milletveküi Reşat Özarda, Avusturyah Slavik adlı şahıs hakkında açılan casusluk dâva sına bazı Parlâmento üyelerinin adı karışfığı iddiası üzerine, bu konuda bir Mcclis araştırması açılma sını istemijtir. Özarda, Meelis Başkanlığına sunduğu araştırma önergesinin gerekçe sinde şöyle demektedir: •Tarihi boyunca casusluğa karjı büyük allerji gösteren Türk milletinin temsil edildiği bu mukaddes çatı altında böyle bir ihanetin yapıldığı iddiası karşısında ilgililerle yetkililerin susmalan ve kanun! (tereğini yapmamalan, demokratik refimimîze ve milletiıı tek ümit ve Eliven ka'tiaçt Parlâmentomuza k^r«ı zi'n pnin sarsılmasına yol açmaktadır^ ve flTEŞ Ü1.ICESİ ) Bulgar Plânlama Bakanı Ankarada lomanya Başbakan Yordımcısı geldi Romanya Başbakan Yardımcısı Gheorghe Radulescu, ozel bir ziyaret için dıin Yeni Delhı'den Istanbul'a gelmiştir. Hîndistan'da, 5 şubatda yapılan clkınci Dünya Ticaret ve Kalkınma» konferansı için bir süre kalmış olan Radulescu, bu gün şehnmizdeki tarihi ve turistık yerlen gezecek ve daha sonra da Bukreşe hareket edecektu. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bulgaristan Devlet Plânlama Bakanı Apostol Pasev dün saaı 13.30 da özel bir uçakla Ankara' J ya gelmiş ve Devlet Bakanı Se7fı Öztürk tarafından karsılanmıştır. 11 kişüik Bulgar heyeti çeşltU bakanlar ile görüşmelerde bulunacak ve Devlet Plânlama Tejküâtında yapılacak bir toplanrıy* katılacaktır. Heyet ayrıca c*sıtli kamu ve özel kuruluşlsrda incelemelerde bulunduktan sonra Adana ve tstanbula gıderek çe jitiı ternulu yapacklctır. Vietkong ve Amerikan zayiatına ait rakamlar doğru mu ? tngiltere neden daima Amerika*yı destekliyor ? Güney Vietnam halkı Vietkong'la işbirliği ediyor mu ? "Hayvancılfgımız yeterli değil., ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Veteriner Fakültesı Dekanı Prof. SelâhatUn Gürtürk. Türkiye'de yapıJacak bır hayvancılık kongresı hazırlıkları dolayısiyle verdiği demeçte «Tanm Bakanlıfınm hayvancılık politikasını yeterli bulmnvornz. Hay\ancılıfı türım nnlitıksıcınin iv tismarınrl»n kurtarmak lâzımdır» demiştir. ••• Yazıya ruhun başka bedende dünyaya gelişiyle başlamıştık. yine »nunla bitirelim: Atatürkün ruhu eğer aramızda dolaşıyorsa kimbUir neler görür, neler duyar? Kimbilir nasıl kızar olanlara ve herhalde <ah« der içinden «yeniden dünyaya bir gelebilsem. Ama Mustafa Kemal olarak bir gelebilsem...» Evet. Mustafa Kemal olarak gelse, bir gelebilse, o zaman seyreyleyin »iz gumbürtüyü ve seyreyleyin çığlık çığlığ» kaçışanlan. Yarın Cumhuriyerte ECVE1 GÜRESLN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog