Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Çozumlen ıle bırbkte Cebir Problemleri Geometri Problemleri LİM I. 10 İİT£ (Mehmet Gokymy) Lı.'e I10 lirs Uae H. 10 ıira ra Fen 10 Iira m. Ed. 5 lnra Use n. Uzay 1250 Krş. Lıse m Anakbk, thızlem 15 lirr İSKILÂP vt AKA KİTABEVLEBİ üâncılık. 4754/1431 umhuriyet KÜRÜCTJSü: rüNÜS NADÎ EÇfVCT SOLU Çıktı Gen; Dağıtmv KEMAL KARATFHIN, Ankara jitanbul Teza Reklâm: 2633/1446 1 44. ytl tayı 1S639 Teigraf ve mekrup adresı: Cumhunvct Telefonlar • 22 42 90 22 42 96 Istanbul fosta Kutusu: İstanlîu] No 246 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pozor 11 Şvbat 1968 Johnson, Cyrus Vance'ı şimdi de Kore'ye gftnderdi Dışişlerine 1968 Bütçesine Senato'da 94 kabul, 29 red, 3 çekimser oy kullanıldı "İnsanî nıiilâhazanyl kabul edildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dışışlerı Bakanlığı sozcusü Oktay İşcen, Guney Vıetnam hukumetmın yardım isteğı hakkında yoneltılen bır soruya cevap olarak «Talep insanî mulâhazalarla olumlu bir şekilde tetkik edilmektedir» demıştır Sozcu bu konuda aynca şunlan soylemıştır: •Guney Vietnam, harbin giddetlennıesi uzerine İM binlerce insanm her bakımdan pek perişan bir duruma duştuğunu bildirmi?, bu insanlann ıstıraplannın azaltılması yolünda yardım islemlştir» Ote vandan, Guney Vıetnam Bu yukelçılığı Müsteşan Le An Kı dun Dı^ışlerı Bakanlığı vetkılılen nezdınde şıfahi bır teşebbuste daha bulunmuştur Musteşara, gereklı yardımm yapüacagı bıldırılmış, ancak bu vardımm muhtevasının bu hafta ıçınde Kızılay tarafından tesbıt edıleceğı soylenmıştır. Büyukelçılık, Kızılay'ın yanısıra Cocuk Esırgeme Kurumu ve Yardımsevenler Derneğuıden de yardım beklendığıni ifade etmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) CYRITS VANCE San'ın Dîinya ile irtibatı kesildi SAYGON Vıetkong ve Kuzey Vletnam birlikleri taraftndan 20 gundur kuşatılmış buiunan Ke San'dakı Amerıkan ussunun dış dunyayla ilişkisini sağlayan hava alanı dun (ah np edılmiştır Bu arada 10 gunde iki defa el değiştiren Hoe şehrihdeki bir kesimde yeniden Vıetkong bayrağı dalgalanmaya başlamıştır. Başbakan Demirel, CHP'ye çatan bir konuşma yaptı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ~ 1968 MaJî Yılı Bütçesi. dtın Cumhuriyet Senatosunda kabul edümiştir. Oylamaya 126 üje katılmış; 94 kabul, 29 red ve 3 çekimser oy çıkmıştır. CHP'li bân üyeler, oylamaya katdmamışlardır. Başbakan Demırel. yaptığı konuşmada, CHP'lılerın, ozelhkle, duzen değısıklığı ısteklenne çatmış, «Siıin şikiyetiniz. Anayasa'dan Anayasa'nın neresinde dnruyorsunuz?» demıştır Başbakan ın konuşması sırasında CHP'lıler zaman zaman laf atmıs bu yuzden de aralarmda, tartışmalar olmuştur Bu arada, CHP Grup Sozcusu, butçedekı açığın 3 mılyar hra olduğunu ılerı surmustur. Butçenın tumu uzerınde CHP Grupu adına Hıfzı Oğuz Bekata, GP Grupu adına Sedat Çumralı Mılli Bırlık Grupu adına Fahrı Özdılek ve AP Grupu adına Şeref Ka\alar soz alarak goruşlerını behrtmışlerdır Bu arada MBG. u>elerını oy \ermekte ser best bırakmıştır CHP ve GP Grupları butçeye kırmızı oj vereceklermı açıklamıştır Emekli, dul ve yetimlere avans verilemiyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Istanbu' Senatoru Kemal YIdırım ın (CHP) \azıh bır sorusuna cevap veıen Başbakan Suleyman Demırel, memurlara paralel olarak emekli, dul ve yetimlere yuzde 10 15 oranında avans verılmesının mumkun olmadığını bıl dırmıştır Başbakan Demirel'ın yazılı cevabında şoyle denılmektedır •Memurlara yuzde 10 15 nispetinde avans verilmesi hakkındaki hııkumlerın mahiyeti itıbari>le, emekli, dul ve yetimlere tatbik ve teşmili mumkun bulunmamaktadır Personel Kanunu çalışmalarına paralel olarak emeklılik rejimi de incelenmektedir. Bu suretle vapılan ;alı;malar sonunda hazırlanacak >eni Emekli Kamınunda emekli, dul ve jetimlerm sosyal guvenlığinin ve ekonomık sartlara gore getim fmkântarının sağlaamasına dıkkat gosterılecektır » Ke San'da durum Dun sabah Ke San'dakı Amerikan ussunun hava alanına ınmeye çalışan bır C130» naklıje uçağı, \erden Kuzey Vıetnamlıların açtığı ateşle duşmuştur Bır askeri sozcu, uçaktakı beş kışılık murettebattan kımsenın kurtulmadığını bıldırmıştır. Uçakta murettebattan başka jolcu buiunmadığı sanılmak tadır 7 300 kılo yakıtla alana çarpan uçak derhal alev almıştır Alan, duzleşürılmış toprak uzerine oluklu saç senlerek meydana getırılmıştı Şımdıve kadar bır çok kereler havan ateşı ıle kapanan alan. her seferınde bır kaç saat ıçınde tamır edıhp yeniden uçakların ınış, kalkışma açılmakta ıdı Fakat bu sefer suresız kapanmıştır Bılındığı gıbı Ke San ussune her gun uçaklarla her turlu malzeme getınlmektedır Çunku ussun dış dunya ıle bağlantısı sadece hava yolu ıle temm edılebılmektedır Uçagın ne tıp ateşle duşurulduğu bılınmemektedır. Fakat ussu çevreleyen tepelere ağır makınalı tufekler ve uçaksavar topları yerleştırıldığı bılınmektedır (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) çıkarılan rakin, bir ruh doktoru Makarios'a Demirel'in konuşması Bundan sonra Başbakan Demır el, kursuye gelerek, ozelhkle CHP'lılerın tenkıtlerıne cevap veren bır konuşma vapmıstır Demırel ozetle şunları soj lemıştır «,Sn»si batatta. ber shasi kuruluş, taahhut ettıklenvle baçlıdır. Trnkitlerden şik»\etçı deiilız. Milletın paralarına gösterdıJınız ıtina\a tesekkıir ederız. Her sevın ce\abını buluruz. Yeni ıddialar ortata cıkacaktır. Rundsn da korkmamak lâıımdır. Bu, relı^menin netıeeııdir. önemli oian, bu hür kürsiıleri muhafaza etmektır. Arzu ettıfi(Arkası Sa 7. Mı 2 de) Karaborsa bilet satan 6 kişi suçüstü tutuldu Kadıkoy ve Üskudar'da dun, karaborsa bılet satan 6 kışı yakalanmıstır. Gece saat 21'de Bahanve Caddesındekı Kadıkov Sınemasının onunde karaborsa bılet sattıkları ıddıasıyle ele geçırılen Özdrmır Cangıl, Yılmaz Öper, Refık Özdemır Özgun Cangıl, Fe\ >az Dundar'ın uzerlerınden, 33 bılet çıkmıstır Avrıca, Uskudar da Sunar Sınemasının onunde bır karaborsacı tutulmuş, uzennde 40 bılet bulunmuştur Nezaret altına alınan sanıklar, mahkemeje verıleceklerdır Siyasî Po/ıs de casus avına katıldı ÇAKPIŞMAl.ARfN CEVAM ETT1ĞI SAVGON'UN BATi MAHALLEURI\DE BIR AMERIKAN DENIZ PİYADESİ KO\BOY FILEMLERİN DE SIK SIK GCRÛLEN BIK ISLLLE VIETKONG ÇETECİLERINI ALDATMAYA ÇALIŞ1YOR Durumlan kontroi altında bulunduruJan dort Iranlı Ue bır lsvıçrelı, kaldıklan Cağaloğiu Nıl Otelıntn odasında Sıyası Polıs ta raiından yatoüanmışlardır Bır takım karanlık işler peşınde oldukları tesbıt edılen beş sanığuı oncekl geceden bu yana Sıyasi Polıs taralından sorguya çekıldlğı oğrenılmıştır. Polıs, bu konuda bır açıklama yapmaktan kaçınmış, ancak, bır j'etkılı şunlan soylemıştır: «Nezaret altındalar. Soruşturma devam etmektedir.» (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Zonguldak'ta tahrikçilikten iki kişi tutuklandı ZÜNGULDAK, (Doğan KEÇECİOĞLU Bildiriyor) Zonguldak olavlarının elebaşı ve tahrikçılerınden oldnklan ıddıası>Ie; Ankara tktısadî u Tıcari llımler Akademısı oğrencılerınden olnp EKİ Kara Nakli\at SerMsınde çalısan Erol Ergın ıle kıpti Mehmet Nalbant dün geç vakıt Nöbetçı Mahkeme tarafından tevkıf edılmıslerdır. Aynı iddıa ıle Adlı\e\e verılen TİP ll Yonetım Kurulu eskı uyelennden Rusen Yaraş; Pohsı dovmek, ı«;letme vasıtalarmın camını kırmaktan yakalanan Yunus Demır ıse, dehl veter^ızlığmden serbest bırakılmıslardır. (ArkaM Sa. 7, Sü 5 de) Kurtıar kulüpleri ve diskoteklerle mücadele Emnıyet Muduru Muzaffer Ça»lar, kumar kuluplerı ve diskotek lere karşı savaş açıldığını söyls mıştır Kurulan ozel bır ekıple bu gıbı yerlerın devamlı kontrol altında tutulacağmı bıldıren Çağlar, dun Emruyet Amırlerıyle bır toplantı japmış, «Kanun ve nizamlara uymavan kulup ve diskotekler, kapatılacaktır» demıştır LEPKOŞE Makarios'a katşı Başkaniık için adaylığını kovacağı, dun Kıbnslı Rum doktoru Evdoka tarafından dofrulanmıştır Ruh doktoru Takıs Evdoka, «Enosis cephesi» ntn lıderlerınden bırıdır 40 vaşında olan Evdoka, Atına ve New York'ta oğrenımını yaptnış tır, psıkivatrı ve Kıbm sıyasetı konusunda kıtapları vardır Evdoka, 1966 yılına kadar, Grlvasçılar tarafından yayınlanan Kıbrıs Rum gazetesı «Patris» e yazı yazmıştır Takıs Evdoka'nın, Kıbrısın Yunanlstanla bırleşmesmden yana olan Kıb nslı Rumların oylannı toplaması beklenmektedır öte yandan, Ankara Cumhurıypt Bürosunun bıldırdıgıne gore, Dışişlen Bakanlığı sozcüsu Os tay İşcen, B M Genel Sekreterı U Thant'ın, Yunan kuv vetlennın Kıbrıstan çekilmesl ıle ılgıh goruşlenni Türk hükumetıne bıldirdığını doğrula mış, ancak bu goruşlerın kapsamı nakkında hcrhangı bir bılgı vermemıştir Sozcu, bır soruya cevap olarak şoyle koDUşmuştur: «Kıbnstaki kontenjan dısı Yunan kuvvetJerinin çekilmesi konusunun B.M. tarafından tevsiki hususunda Türkiye ve Yunanisranın mutabakata vardığı B M. e bUdirilmi.ş idi. Genei Sek reter, tevsik ışinin yünıtulmesı Ue Ugilı goriışlerini bildirmış bulunmaktadır. Bu konuda ge rekli usuJıin tesbiti hususunda ki çalısmalar devam edıvor.» ve ATEŞ İİLKESİ 1 VHSTNAM Mehmet BARLAS UZ ve BOB KENNEDY... I Vietnam buhranının yönleri ve gerçekler büinmeyen Elizabeth TayJoı ile kotası Ricbard Burlon'un birlikte çevirmış oldnklan Dr. Fausrus fılminin Nevv Yori'ta vapılan galası >on derece muhte^fiıı olmu^ beyaz perdenıi ve siyaset sahnesiaui ıiDÎuleri bu gaîa gecesinde buiunmuslardir. Galaya katılan me$huriar arasında Başkau Johjisun'm buyuk kızı Lynda Bird ve kocası. Melina Mercun \e kı^ası Jules Dajn, Senator Robert Kennedy ve kansı sayılabilir. Resimde, IJı yemek sırasında Bobert Kennedy ı)e goriuvyor. (Foto: Turk *ieberler Ajansı/UPl) Başbakan >n evine yakın bakkai ve kasap soyu/du ANKARA, (Cumhurı>et Bürosu) Başbakan Suleyman Dem rel ın Kavaklıdere Buğday sokak 10 numaradakı evıne 100 metre mesafede bulunan bakkai, kasap ve manav dukkâniarı oncekı gece yarısı meçhul şahıslar tarafından soyulmuştur Başbakan Demirel'in koruma pohslennın ve aynca sokak ba şında ınzıbat noktasmın bulun duğu boyle bır caddede soygur yapüması çevrede hayretle karşı lanmıştır. Soyulan bakkai dükkânımn sa hıbi Ahmet Çenbaşı, soygun bak kında sunlan soylemiştır: «İMeçhuJ şahıslar, manar duk kânından kiloyu alarak kasap dukkânının camını kırnuşlar ve oradan kantan alarak, bizim de mir fcepengi zorlamak stıretirle bir kişilik yer açmışlar ve içerı ye girmisier. Kalın camı kırar ken kimsenin duvmaması çok R a rıbime gitti Avrıca kaııtarla ke penci zorlarken çıkan sesı de kımse duyınamış > | Vietkong, Kuzey Vietnam ve Amerika arasındaki Saygon | Buhranın gelişmesi ne gibi bir sonuca gidebilir ? Solı günii Cumhuriyet'te Adaylığa hiicum Bizde bir yenı parti once m* halli adamların kuvvetiyle kurulur, gelişır. Iktidara gelince de >avaş yavaş bunyesı değişmeye başlar. Degişme iki yonlü olur Bir yönde, teşkilât kademclerinden Parlâmentoya girenJe rin çoğu Ankaranın yaşantısına uyarlar, geldifcleri zamanlri beyecanı kaybederier profesyone) politıkacı olarak sadff seçmen lerinin muamelelerım vıirütur ler. Bu arada partı başlarını da kızdırmamava ozelhkle dikkat ederler Oiğer ronde ıse, partinin iktidara yerleştiği, seçimi kaybetme tehlikesinin ortadao kalktığı anlaşıünca, kapıkulu sınıfı yavas jaraj o partiye yanaşoıaya çalısır. Yüksek dereceli devlet memurlan dofdufclan yeri nedense hatırlayıverirler, âlâyı vâlâ ile adaylıklannı koyacaklarını bildırirler. Koyarlar ve Parlâmentoya da girerler Kapikulunun yanaşması aslındd liderlerin ışlerine de gelir. Çünku diplomalı kelle sayısı artınca bu kadar düpomaliya hukmrdrn lirter krn Yabancı uzmanlara yıldo 170 milyon Iira döviz ödüyoruz ANKARA. (a a ) Makma Muhendıslerı Odası Başkanı Şukru Er, dun Odanm 14 Genel Kurul toplanüsında yaptığı konuşmada «Halen memleketunizde mevcut jabancı uzmanlara odenen yıllık ucret, doviz olarak 170 milyon lıra cnarmdadır» demıştır. Şukru Er, ozetle şunları sgylemıştır «Halen memleketımızde mevcut yabancı uzmanlara (kı, bunların hemen hepsı makına muhendıslendır) odenen yıllık ucret dovnz olarak 170 milyon lıra cıvarındadır. Ayrıca yabancı fırmalara yaptırılan projeler ve musavırlık hızmetlen tahraını(Arkası Sa. 7. Su. 5 de) Çalışma Bakanı Zonguldak'ta grcvcı işçüere hıtap etti. Gazeteler YETER!.. OLAYLARIN ARDINDAKİ Haloy'ın ilhakı, Suriye Hükumet programında ISKENDERUN • Hatay'ın llhakının, Suriye hu kümet programında bulunduğu oğrenılmıştır Dışışlerı Bakanlığı, Hatay CHP Mılletvekıli Reşat Mursaloğlu'mın bır yazılı onergesıne verdlğı cevapta, Surıye'de Hatayia ilgılı olarak zaman zaman yapılan numayısler uzerine, Surıye hukumetının dıkkatınin çe kılerek, bu hareketın ıyı komşuluk munasebetlerını zedeledığının hatırlatıldığını büdırmıştır. Hatay meselesmı. daha zıyade ıç polıtıka mulâha zalarıjla Suriye zımamdarları ve polıtıkanlannın her vesıleyle ortaya attıgını belırten Dışışlerı Bakanlıg' şoyle devam etmektedır «Iskenderun Sancağım Kurtarma Cemıyeti, Hatay konusunda, ozellikle Hatay 1\ Surijelilerin ve bazı aydınlarm kurmuş olduklan ozel bir dernektir. Dahili ve demagojik alanda istismara pek müsait bir konu olan Hatay mevzuunda, resmi makamlann bu derneğin faaliyetini durdurmak hususunda müşkulâtla karşılastıkları intiba edinilmektedir. Hatay'ın, Suriye hukumetlerinin programında resmen yer aunış olduğu gözönüne alınırsa, bu muşkulâtın mesnedi daha kolay anlaşılacaktır. Hukumetimiz, toprak butunluğumuzu ılgılendıren bu konuda daima mutevakkjz ve uyanıktır » A dini bir başka turlu gormeve başlar. Üstelik kapıkulunun gıvinmesl, riirfimesi, konuşması âdap erkân bildiğinı şıppadJk gdsterdir< için seçmen onun karşısında daha mesafelı olur, daha usturuplu konuşur. Kısacası ( \rkası Sa 7 Sü 4 de) **• ANKARA, (Cumhurivet Bıirosa) Ankara Valısı Celâlettın Coskun. dun A P adayı olarak Aydından Senato seçımlerınde adavlıjını koyacağını açıklamıstır. Celâlettın Coşkun, Aydınlı oldugunu adav olmak ıcın hemşehrı'eunın krndı^ınc muracaatta bulunduklaıını so> lemıştır. Ankara Valisi, AP Senato adayı alacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog