Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

CEM YAYINEVt sunar: ASTURİAS (NOBEL 1967) SAYIN BAŞKAN 2. BASKI. 10 Lbm YEŞİL PAPA 15 Lira Genel Dağıtıın: CEM ÎAYINEVİ Tan Ap. Cağaloğlu, İstanbul Peza Reklâm: 2819/1402 umhuriyet I IR ALBÜMÜ Avrupa Milli Egitim\£a)9Hgınca^k»kııl *ci ınca EÛHİ tona, 6 renk iaskiı ıınıt TarihNjWfcri J^Ffmldımcı KURUCUSU: YTJNUS NADÎ 44. yıl sayı 15638 Telgral ve mekrup adresı: Cumhurıyet Telefonlar • 22 42 90 22 42 96 Istanbul Posta Kutusu İstanbul No 246 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cumortesf 10 Şubat T968 EVÎNÎN, HER OKUT.J» K W M « T L Î ZİYNEVTÎ Fi: 25 TL OkuUann. t tenzılâtlı gönderilir • ;• KÜLTÜR K^J ANKARA CADDESİ N04 6***Jstanbal «PADİŞAHLAR\I19MA!^P TÜRK Turizm ve Tanıtma Bakanı tenkid edildi partizanlık âfetine kapılmıştır,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurıyet Senatosunda önceki gece \e diin Saaayi Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçelerl görüşülerek kabul edikniştir. Tunzm ve Tanıtma BaKanı Nihad Kürşad, yaptığı konuşmada basında çalışanlar ıle, çalıştıranlar arasındakı ılışkılerı düzenleyen 212 sayılı kanun Ile Basın rlân Kurumu kanunlanrun değıştırileceğinı soylemıştır. "Kürşöd, Güney Kore, savaş çıkması halinde yardım taahhüdümüzü hatırlattı Güney Vietnam'a ilâç yardımı yaptık Özgen ACAR bildiriyor ANKARA Güney r V ietnam Hükumeti, Türk Hükumetine verdiği iki nota ile kendilerine «Turk Hükumetinin Türk halkı ile yardım kuruluşlarının yardım elini uzatmasını> istemiştir. Sağhk ve Sos yal Yardım Bakanlığınra ilk yardım olarak 200 litrelik kolera ve tifo serumu Ankaradaki Güney Vietnam Büyükelçiliği emrine verilmiştir. Öte yandan, Guney Kore Hukumetı Turluyeye, 1953 mutarekesmden sonra, Kuzey Korenın ıkıncı bır sa'dırısı halinde de yardıma koşacağımıza daır imzaladığımu taahhutnameyı hatırlatmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) MAKARİOS ENOSİS'çi grup Makorios'o rukip çıkardı Rumlar Barış Gücünün tahliyeyi tevsikini önliiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Genel Sekreteri UThant, B.M. nezdındeki Baştemsilcimiz Buyükelçı Orhan Eralp'e gondeıdiği bir mekruota KıbrısU konter.ıan d.<«ı Yunan Kuv>e1lerinin tam olarak çekıhp çekilmediğııü denelleme konusunda Ada'daki barış gü^unun yetkisinin bulunmadığını, bunun için K.brıs Rum yonetiminın izninin gerektiğinı ve taraflann kendi araiar:nda bir anlaşmaya varmalan halinde kendisınin ttvsik işini yar>abıleceğıni bildirmistir. UThant, mektubunda, bugüne kadar Kıbrıs ^le ılgılı raporlarında Kıbrısta kontenjan dışı Yunan kuvvetlerının bulunuşuna yer verdığını, ancak bunların ne raıktarda ve nerelerde yerleştığine daır bır bılgılen bulunmadığını, bunun da Barış Gücunün kontrol yetkisinin olmayışından ileri geldığını belırtmektedir. Bu konuda Dışışlerı Bakanlığı ANKARA. «Cumhuriyet Bürosu) Sozcüsü Oktay îşcen, «Bakanlıgımıza henüz böyle bir bilgi gel Çalışma Bakanı Ali Nailı Erdem, memistir. Ancak, kontenjan dışı îşsızhk Sigortası Kanunu tasarısınYunan kuvvetlerinin çekilip çeda yer alan ve kıdem tazminatının kaldırılmasmı öngoren, hükmün kilmedigi hakkında yapılan müi5çi teşekküilerinin tepkilerine yol zakerelerde kontrolün nasıl olaçması üzerine «kıdem tazminatı» ması gerektigi hususnnda bir ukonusunun yeniden düzenlenmesi sul üzerinde henüz bir mutabaiçin tasarvyı Türk îş ve Türkiye kata varılmamıştır» demıştır Işverenler Sendikaları Konfederas yonundan geri isteraişür. Vunanıstan, Turkıye ıle varıAmerikalı bir uzmanın hazırladı lan anlaşma gereğınce 7,000 asğı bir rapora dayanılarak Çalışma kerirtv çek\ıkten sonra tahlıyeBakanlığmca hazırlanan Işsizlik Si nin tamsmlandıgını «an etmışti. gortası Kanunu tasarısmda kıdem tazminatlarınm kaldınlması yolunTürkiye ise, Kıbrısta çoğu subay, daki hüküm gerek işçi tesekkülleri daha 5,000 kadar kontenjan dışı gerekse sıyasal partilerin sert tepYunan askerının bulunduğu gökisiyle karşılaşmış, bu konuda Baş ruşündedir. Türk ve Yunan Dışbakan Süleyman Demirel AP Gruışlerı Bakanları Çağlayangil ıle punda yaptığı konuşmada «İşçiya Pipinelhs, yaptıkları telefon koverilen hakların geri alınmayacanusmasında tahlıyenın tevsıkının ğını» belirtrniş, bunun üzerine BaBarış Gücü tarafından yapılmakan Ali Naili Erdem yeniden düıını ve bu yolda UThant'a başzenlemek için tasarıyı ilgili kuruvurulmasını kararlastırmışlardı. luşlardan geri istemiştir. UThant'ın, Barış Guciınün denetlemeyi yapma^ı ıçın Cumhur< Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) 48 saatin ardında kalanlar. Zonguldak; şimdilik fakat III B.M Sanayi Bakanbğı bütçesi Sanayi Bakanlığı bütçesi uzennde CHP Gnıpu adına konuşan Fıkret Gundoğan, «Türkiye' de yabancı üslcr olup olmadığını bilmi\orum ama, yabancı ekonomik üslerin var olduğunu ve gittikçe RÜçlendiğini biliyonım» demış, Başbakan Demırel'ın Devlet Su lşleri Genel Müdürii iken yaptırdığı barajları pahalıya mal ettıgınl one surmüştür. Gundoğan aynca şu soruyu yöneltmistır: «Tabiî gaz almftk istediğimiz ülke hir gün gazı kestiği takdirde o ulkeye saz verdirecek güce malik misiniz?» (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) sessiz, Jşçı kıdem taıminatiyle ilgıli tasan geri alındı \ARALANAN UIR TOrU.UM POLI ü HASTANtUr 2 3 bin işçinin işlerine dönmediği bildiriliyor Oogan KEÇECİOGLL bildiriyor ZOMGLLDAK Salı gunü «aat 16'da başlayıp perşembe gunu saat 16'da sona eren boykottan sonra Zonguldak şımdı sâkin.. Fakat bu sâkınlık, bıraz da fırtına öncesi seisızlığe benzıyor.. Yenı toplu sözleşme ne kadar iyi olsa, ışçılere ne kadar çok zam getırse, şahsî, sıyası, ve ideolojık menfaatler için işçinin yıne tahrık edileceği, kıskırtılacağı korkusu var. Imzasını dahi guçlukle atabilen ışçıler, hiçbır seyden habersiz.. «Çağlayangii, görev yoltuğu aldı mı ? » ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bağımsız MılletvekiU Mebmet Ah Arsan, «özel bir gezi yaptığını ve ailevî raeseleler yüzünden sevahatini uzattığını» söyleyen Dışışlerı Bakanı Çağlayangıl'e bır soru onergesı yonelterek, bu gezısı ıçın gorev yolluğu alıp almadığını sormuştur. Çağlayangil Pipinellis Kore'de savaş hazırlıkları artlı unün notiorı Al cevabı! Amerikalılar Ke San'da Kuzeylileri püskürttıi (Dış Haberler Servisi) SAYGON Kuzey Vıetoam duzenlı askerleri, Lang Veı özel Kuvvetler Kampı savaşında kazandıkları zaferın verdığı hızla Amerıkan denız pıyadelennin bir tcpenın uzerındekı ve Ke San üssune uç kılometre mesafedekı mevzılenne saldınnış, fakat 124 olü verdikten sonra püskiirtlümuşlerdır. Bu mevzü savaşta denız pıyadelermin uğradığı kayıplar 21 olu, 27 yaralı olarak tesbit edilmiştir. Stratejık Ke San üssü Guney Vietnamın kuzeybatı koşe sinde, Laos hududu yakonlanndadır. Associated Press Muhabiri John Wheeler'in Ke San'dan bıl(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) IŞÇİLER TAKAFINUAN CAMLARI KIKILAN EKİ OTOBÜSÜ Dısisleri Bakanımız Sayın lhsan Sabri Çaglayangil'in tannan sesi Senato salonunda henüz çınlarken B.M. Genel Sekreteri UThant'ın mektubu Baştemsilcimiz Eralp'in eline geçiyordn. Orhan tralp. Ocak ayı içinde Genel Sekretere Kıbrıs'taki Yunan kuvvetlcrının tahli\eleri ile ilgili mektnplar yazmıştı. Ayrıca Dışişleri Bakanlığımız rcsmi açıklamalarında, tahliyelerin zamanında tamamlanmasını ıstiyor ve son nefere kadar Yunan silâhlı kuvvetleri Adayı terketmezse, «bundan doğacak sorumluluçun karsı tarafa raci olacaftını» bildiriyordu. Yunanistan o günlerde tahliyelerin rcsmen tamaınlandıŞını açıklamıstı. Sonradan kfiçücük (!) bir taata yapıldığı anlasıldı: 12 bin askerden 7 bini çekilmis, 5 bîni ise Kıbns Cnmhnriyeti vatanda^lığına çecirilivermisti. Bunun üzerine Dısisleri Bakanlığımız %eni bir tebliğ yayınladı. Teblig söyle idi : «Yunan Hükumeti, Uontenjan dısı Yunan knvvetlerinin Kıbrıs'tan geri çekilmesinin 16 Ocakta tamamlandığım Türk Hükâmetine bildirmistir. tki hükîimet, tabliyenin Barış Gücü tarafından tevsik edilmcsi hususunda mntabakata varmıslardır.» Dısisleri Bakanhşının kısa tebliği, Yunan Büyükelçisi Delivanis'le görüsüldükten sonra yapılmıstı. Demek ki, aslan Tnnan Hükumeti, Atina gazetelerınin «Bizim askerlerden bir kısmı Kıbrıslı oldular» diye vazmalarına rağmen bir seye güveniyordu. Güveniyordu ki. mntabakat taasıl olmustu. Iste bu güvenç'in nedeni B.M. Genel Sekreteri l ThanVın dün gelen eevabî mektubuyla aşağı yukarı anlasılmıstır. L'Thant özetle der ki : «Ada'da kontenjan dısı Yunan knvvetleri vardır. Fakat bn kn%\etlerin tam olarak çekilip çekilmediği konnsunda Barış Gücü' nun kontrol yetkisi bulunmamaktadır. Ancak Makarios izin verirse bu kontrolü yapabiliriz. Eğer siz, Kıbrıs Rum yönetimiyle anlasırsanız bize haber \erin, isteğiniz yerine getirilir.» Ce\ap kesin ve açıktır. Ister Türkiye cuntayla sarmas dolaş olüun, ister gizli bulusmalarda Kıbrıs'ın geleceği konuşulsun ve Yunanistan Enosis'in olmıyaca|ını Incil'e el basarak taabbüt etsin, mesclenin düğüm noktası, Makarios yönetimidir. Çünkü Kıbns, uluslararası antlasmalarla da kurulsa, egemen bir cnmhuriyettir. Bırlesmis Milletler üyesidir. Bir egemen devlet olarak baska ülkelerle karsılıklı diplomatik iliskiler kurmuştur. Lzağa gitmeğe hacet yok, Türkiyedeki Kıbrıs Büyükelçiliği Kıbns Cumhuriyeti'ni temsil eder. Kıbrıs'taki Türk Elçiliği de Dr. Fazıl Küçük nezdinde değıl. Kıbns Cumburiyetinde akreditedir. Oysa biz bâlâ gerçeklere çdzüraüzü kapıyarak onlan görmezlikten çeliyor, bu yttzden birbirını nakzeden açıklamalarla, tehditlerle Türkîye'nin aslında hern itibarını sarsıyoruz, hera de karsı tarafa ikili oyun için fırsat \aratmis olu\oruz. Daha bnce de yazdı|ımız çibi, Kıbns Cumhuriyetini bir yana itıp Yunanistanla giriseceğimiz müzakerelerin hiçbir değeri yoktur. Zıra karsımizda çıkarları ve amaçları bir noktada birlesen iki ülke bulunuyor : Yunanistan ve Kıbrıs. Yunanistan ikîli müzakerelerde ılerı sürdüğümüz sartı kabul edebilir. Ama Kıbrıs Cumhumetının tiilî yöneticisi olan Makarios, bn sarta «hayır» derse, o sart islemez. tste Yunanistan elindeki bu koznn değerini iyi biliyor, iyi kullanıyor. Nitekim, Türkiye ültimatomnnn verdiği zaman a^nı kozu kullanmıstır. Verilen iiltimatomun kabul edilen hüküml e m l e verine getirilenleri arasındakı fark, kullanışın bünerini göstermektedir. Amerikalı arabulucunun çabaları sırasında da, yine Makarios' la temasların sona bırakılması Türkiye'deki tansiyonnn Msmesi içindi. Mr. Vance bilıjordu kî Yunanistan, Türk isteklerinin çognna «e\et» di\ecek, bu «evet» ler Türkiyenin heyecanını yatıştıracak, arkasından Baspiskoposla yapılacak pazarlıklar, ilk günlerdekı kadar tepkı ile karsılanmıyacak. Aslında Mr. Vance'ın başan gebebi, Yunanıstan Kıbrıs mihverındeki esrarı kesfetmesidir, ve bu kesif bize havli pahalıya da malolmustur. Tuhaftır, Yunanistanın Kıbrıs'la aynı oynnu oynadıklannm ciımle âlem farkındadır da sadece biz nedense gerçekleri görmemekte direnıriz. Bu direnme sâflığıraızdan geliyor diyemeyiz. Çünku bovlesine sâf otacagımızı akıl \e mantık kabnl etmez. O halde? O halıie tçU sehep kalıvor ortada: Hislerle hareket etmek. Sonaç alam^aeiçiTtTi hile f>île akıl \erınp hislere maSlnp almak Oysa dış polıtiUıda hıs \ülu, en tehlikelisıdir. Uria, Gazıantep, Dıyarbakır, Elâzığ, Tuncelı, Ağrı'da gorulen ve bujuk olçude hayvan olumune yol açan «Kılknrdu hastalığı» salgınına karşı tedbır almamamaktadır. Bulaşıcı olan hastalığı onleyıcı bellıbaslı ılâçlar pıyasada kalmamıştır. Doğu ıllerındekı eczahane ve veterıner mudurluklermın taleplerını karsıhvamıyan sehrımızdekı ıthalâtçı ılâç fırmaları, ellennde hıç mal kalmadığım, dışarıdan Ilâç ithal etmek içın ise gtimrükte transfer sırası beklemek zorunda olduklarını açıblamaktadırlar. Hastahğın salgın halinde yayıldığı illerdekı veteriner müdürleri ise hayvanlardan bır kısmının da normal gıda alınamaması ve parazıt hastalığı sebebıyle oldüğünu belirterek, kotu hava şartları yizunden salgmm daha tehlıkeli bir hal aldığını soylemektedırler. Diğer taraîtan Tarım Bakanlığı ılgililerî «Kılkurdu» hastahğırun kjşın uzaması sebebiyle telefaıa vol açtığını, hastalığın tedavisi ! • çin bolgede îîylul ayından itıbaren tedbır almdığını ve yeterl ka (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) "Kılkurdu hoslolığı önlenemiyor Onlar sadece toplu sözleşmB yapma yetkisi alamıyan karsı bir sendikanın gazetesinde çıkan, «Yeraltında çalışanlara 30 lira yevmiye alaeagıı» haberini kafasına koymuş, başka bır sey düşunemiyor.. Bilemiyor.. Nitekim, işçılerle konuşan Bakanlar, «tçinizden bir neyet «eçiniz, heyet bize sikâyetleriniri bildirsin ve onlarla görüşelim..» demelerine rağmen, temsilci olarak gelen ufak ufak pusulalar vermekle yetindiler. Bu pusula(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Işcan, yine adaylığını koyuyor Belediye Başkanı Haşim Işcan, önümuzdeki mahallı seçımlerde de Istanbul'dan adaylıgını koyacağını açıklamıştır. Işcan; açıklamayı, Ankara Belediye Başkanlığı adayhğı için kendısine yapılan tekliflerle ilgüi haberler üzerine vapmıştır. Başkan, aday olacağıru da İlk defa kesınlıkle beUrten dUnkU demecinde İşcan, şunları soylenüştir: «Ankara Belediye Başkanlığı için bazı şahsî dostlamndan tekliflcr ahyorum. Hizmet hudutlarının îstanbul'u çevreleyen işleri içinde çalışmaktan büyük zevk duyuyorum. Tarihin en zengin kahramanlıklanm yaratan bir mületin bu büyük şehrinde hizmet görmek, kaderin her insana vermeyecefi bir mazhariyettir. Bu inanç ve karar içinde Istanbullu bemşehrilerimin karşısına çıkacağım.» [İşcan'ın, «Yakında meydanlardan hırsızlıklar da, uğursuzluklar da konuşulacaktır» sözleri, Belediye Meclisi'nin dünkü toplantısında tartışma konusu olmuştur. Bu konudaki haberimizi, 5'inci sayfada bulacaksınu.] Hükümet inceleyecek Erdem'ın tasarıyı TürkIs ve lsveren Sendıkalan Konfederasyonundan geri istediği yolundaki bir haber Çimseİş Sendikası bülte(Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) r N'ümeli bunu? Dısisleri Bakanı Saym Çaglayangil'in Vietnam konusundaki göriişü: «Kanaatimiz, askert yönden bir çozüm yoluna ulaşılarnıyacağıdır. Ancak, barışçı yoldan da bir çözüm ihtimali görülmemektedır.» Eyvah, ne olacak o halde? Sayın Bakanın muhakemesine devam edersek, anlaşüan, bu yüzden bütün Asya da harbe girse, Vietnam'a yine bir oal sekli bulunamıyacak. Hattâ, bütün dünyada, topyekün, bir üçüncü harb de patlasa. sonunda (eğer kısmet olursa) bir de hakacağız ki, Vietnam, yine olduğu halde, dnruyor. Ne belâh iş! Hanl, meşhur şarkıdaki âşığın «yâre» si gibi bir şey. Bunun da «çare» si yok galiba! Istanbul Barosu Başkanı Ferruh Dereli istifa etti A. BİLGİ İstanbul Barosu Başkanı Avukat Ferruh Dereh, oncekı gece istifa etmıştır. Dereh'nın Baro Başkanlığından ayrümasına, bır kısım avukatların Emnıyet Mudurlüğunde geçen bir dovülme olayı içm olağanüstu genel kongre toplama çabalan sebep olmuştur. İstıfa dılekçesıni Baro Ybnetim Kuruluna veren Ferruh Dereli, dün bu konuyla ilgıli olarak, §unlan soylemıştir: (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) )LJ V D. N. Kılkurdu hastalığmda kullanılau ilaçlat piyasjla kalmamıştır. Resımde, doğu illerindeki eczane sahipîerinden İstanbul'daki bir ithalîtçıya çelen ve acele olara\ ilâç giinderilmesim isteyen telgraflar gbrıilnıcktedir. İthalâtçı firma elinde ilâç kalnıadığından bu istekleri karşı'ayamamıştır. Mecfis, «Şeref Ayfığı» lasansını dün kabul etti ANKARA, (Cumhariyet Bürosu) Meclıs'ın dunku toplantısında, îitıklâl Madalyası sahıplerıne 300 lıra «Şeref Aylıgı» tanmmasma dair kanun teklifinın diğer maddelen de kabul edılerek, goruşmeler bıtırümıştir. Tasannın ikınci maddesine gore, Istıklâl Madalyası sahıplerı, DDY ve Denızcılık Bankası iç hatlarında; subay ise, birincı mevkırfe, subay değılse, ikincı mevkıde. ayrıca Beledıye taşıtlarında ucretsız seyahat edebileceklerdır. Ancak, DDY ve Denızcilık Bankası yonetım kurullarının, bu konuda karar alması gerekmektedır Madalya sahıplerı, ayrıca, askerı ve devlet hastanPİerınde bedava tedâvı edıleceklerdır Teklıfın vurur.uk madde'i. şu şekle sokulmust'ar: «Bu kanun \avınl;tndı£ı taribi ta kip eden mali yıl başı yürürlüSe girer.» Çerkezköy'ün bir kısmına şahıslar sahip ÇERKEZKÖY, (Ümıt Gür tana bildirıvor) Sevket Paşanın vâııslerıne aıt olan, tahmmen lü bın kışının uzerınde yaşadığı Çerkezkoj deki arazının durusmasına dun cîe devam edılmıs ve Savcı Mehmet Feyyat'ın ıhbarı uzerine Beleriıvp zıivetlık talebindc bulunmuçtur. çıkmak istiyor 1946 yılmda Teksrdag'a bağlı Saray ılçesınde açılmış olan ve 22 yıldanberı devam edeD dâvanın dunku durusmasında Hâkım Erdoğan Gokçe, dâvâ konusu arazının krokilerinın ıncelenmesı ıçın Bılııkışıye bajvurulmasına karar vermı$tır. (Arkan Sa. 7, Sü. 1 de) Müslümanlığın ön plâno geçmesi istendi İstanbul Dın Gorevbleri Cemıyetının Spor ve Sergı Sarayında duzenledığı «Kâbe \ol\armda» adlı sohbet toplantısındd camılere hapsedılen müslümanlığın, her tarafa yayılması ve her toplulukta on plârıa geçmesi ıçın çslışılaeafiı mutlu gunlerın vakın olduğu soylenmıçtır. Bası açık olnn kadının müilu man olmadıgı, mahkemeler HAC1 NAMZE'İLEKI «KÂBE İOLLARINDA» ADLI SOHBET TOPL'iNTISINDA de ^2 farz vjr»lmadığı ıçın doğru sahıtlıV: japılmadığı belırtılen topUntıda kadınlar ve erkekler ayn ayrı oturtulmuş, konuçmalar arasm(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) ECVE1 GÜRESİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog