Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CEVDET KUDRE1 KARAGÖZ 3 cıltte 35 oyun Renklı 30 resım Genış bzr önsoz Zengm açıklamalar G«leeektekı üyatro edebiyatmusı etkıleyecek buyiik eser. 1. cılt, 428 Sayfa, 15 Lıra BILGI l'AYINEVI Yenışehır, Ankara Cumhunyet 99"* umhurıyet 44. yıi soyı 1B629 KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf re mektup Telefonlar : 22 42 adreais Cumhuriy* 90 22 42 96 îstanbul Posta Kutusu: îstanbtd No. 246 22 42 97 2 2 4 2 9 8 22 42 99 . PerŞefliD© 4 I c . ÇUDOI flOZO 1700 Vietfcong Saygon'a basktn yaptı MECÜSTE SERT TART1ŞMALAR Amerikan Elçiliği 7 saat işgal edildi Dananjf saldırısında hukumet kuvıetlerınc» öldurulen 60 \ ietkong çetecısı, dun ibret olsun dıve halka teşhlr edılmistlr. 180 sayfalık önergenin sadece8 sayiası okutuldu (Cnmhuriyet Bıirosu) UZAKDOĞUDA BİR BATILI.. ANKARA Mıllet Meclısmde dun. TIP ın petıol konusunda hukömet hakkında gensoıu açılmabinı ongoren 180 sahıfelık onergesı uzun tartışmalara >ol açmıştır AP lıler, TlP'ın engelleme yaptıgını one surerek oneıgenm 20 dakıkaja sıgdırılacak şekılde ozetlenmesını ıstemış, sonuçta Başkanlık Dıvanı tarafından 8 sahıfeye ındırılerek okunmuştur Başkan İsrnaıl Aıaı 180 sahıfelık onergeden bahsettıkten sonra AP'lı Mazhar Arıkan ın bu gensoru onergesıyle ılgılı bır başka onergesını okutmuştur Arıkan bu onergesınde. TlP'hlerın verdıgı 180 sahıfelık onergenın engelleme amacıyla duzenlendıgını one surmuş, Meclıs Içtuzugunun 88 ıncı maddesınde yer ajan yazılı nutuklar 20 dakıkajı geçemez hukmune dayanılarak gensoru onergesının 20 dakıka ıçmde ozetlenerek okunmasını ıstemıştır Usul tartışması gurultulu bır hava ıçınde geçmış Başkan, Arıkan ın onergesını ova kovacagını sovlemış, TİP'lıler yoklama ıstemıştır GP lılerın bır kibmı ıle CHPlılerden ılımlı tanuıanların da katıldığı yoklamada Başkan çogunluEun oldugunu açıklamıştır Ozetleme onergesının oylanması na geçıleceğı sırada TİP'lıler, 3 CHP hnm de katıldığı 15 ımzalı bır onerge vererek açık oylama yapılmasını ıstemışlerdır Başkan Arar Içtuzuge davanarak meselenın ış an ovla halledıleceğını soylemış ve ozetleme onergeeı AP'lılerın o>larıvla kabul edılmıştır Ankan'ın onergesı uzenoe Baş kdn Ararın açtığı usul ta»tısması eurultulu bır hava ıçınde geçmi'tır Onerge alevhınde soz alan TtP lı mılletvekıllerı TanJt Zı\a Ekıncı ıle Adıl Kurtel, A» navasanın 81 uncu maddesı ıle Içtuzugun 157 ncı maddelerıne gore, gensoru onergesının taro «oının okunmasını ıstemışler «&eı,«"n vıl 500 sayfalık gensf onergelerının okuneiusu^u, tırlatmıslardır Kurtel, Af'lıleıe hıtaben «Halk varann* hangi tekhfleri getırdfnıı *e engel olduk» rfemesı, APIılerın tepkıle(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Johnson ciddî gelişmeleri telefon basında izliyor (DIŞ HABERLER SERVİSİ) Amerikada şaşkınhk WASHINGTON Vıetkong'un haşarılı buvıık taarruzunu, Ba^kan Johnson telefon başmda izlemektedır. Gerek A ietnam'dakı Ame nkan Elçısi Burjker, gerekse Komutan General Westmoreland, Başkana durumu dakikası dakıkasma ıapor elmektedırler. Washmgton'dakı Amerıkan yet kılı çevrelerının, Vıetkong'ım Saygon'un içerlerıne kadar sokulmasına gosterdıklen tepkı, «tam bır şaşkınlık, cıddî sıırette endışelenme, fakat >ıne de Amerıkan askerı tedbırlerinın tesırlılığıne guvenme» şeklınde arsova yakııJarında Pakendım gosternuştır. rıs'ın unlu Boulogne orBunun yanında, geçicl de olsa, manını golgede bırakan nısbeten kolayhkla Amenkaa harıkulâde guzel bır paık Buyukelçılıgı çevresinın V ietAsırlık agaçlann bır orkong tarafından işgalı, Amerıkaman heybettne ulasCırdıgı bu paık Iılann ızzetınersıne buyuk bır «ırın derelen, uzerinde genis yapdarbe lndırmlştlr Kuzeyden pek raklı su çıçeklerının açtığı durgun çok rruktarda savaş malzemesıhavuzları ıle gozun alabıldığıne unın Guneye sızmasının bır mıslı zavıp gıder. Bugun yururlukte o daha artmış oldugundan ve Gülan materyalıst havat şartlarına neylılenn sedakatıne guvenılmeragmen bu ormanın dar ve kuytu yecegınden, artık Amerıkan uzmanlar hıç şuphe etmemektedırpatıkalarında, sarmaş dolaş, bır ler Düşmamn hemen hemen bübaşka âlemın hayalıne dalmış rotun Guney Vietnam fopraklamantık çıftlere sık sık rastlarsırında aynı andaki saldınları, bu nız. Sd,\gondakı Bu>ukelçılığın Vıetkong ıntıhar mufrezesındeıı kurtasızmalann ve Guneydem çozulrılmasından sonra, kapı onunde nobet bekleyen Amerıkan askerlerı. On Ormanın surasında burasında menın tehlıkesıni ıyice ortaya plânda henuz cesetlert kaldırılmamıj olan silah arkadaşlan goruluyor. 18. cı yuzyıldan kalma zarıf, saçıkarmaktadır. ray vavrusu dıyebüeceğunız köşkler bulunur. Çekılırken Hitler ordularının tahrıp etmeye vakıt buAmerıkan stratejı uzmanlarına lamadıgı bu vavru saraylardan bt gore oncekı gun ve dunku saldırı rı bugun muzedır Geri kalanladalgaları Vıetkongun marta kadar rından bırı ıse Polonja hukumeti surecek genel harekâtının ılk haltarafından hıç de romantık olmıkasıdır Uzmanlar savaşm en sert yan bır buluşma verı olarak ayrılçarpışmasının, hayatı onemı haız, mıştır. askerden arınmış bolgede cerejan Kımler buluşur bu sevımlı koşkedecegınden emın gozukmektedırte. dıvecek "nız Eger dunya poleı lıtıkasını pek vakından ızlemıyorBu savaşlaıın mukadderatı tavın sani7, ne kadar duşunsenız, bır edecek nıtehkte olduguna degınen zamanlar Pıens Ponıatovvskı'nm uzmanlar, Vıetkong tarafından şım av donuşu arıstokrat dostları ıle dı gırışılen saldınlarm, asıl savaşgule eglene vemek yedığı bu yerın larm cerejan edecegı bolgeye Abııçun kımlenn randevusuna pı merıkan askerlerının gonderılmeKıbrısta Buvukelçılı«ı bulunan ulkeler «Geçıci Turk Tonetıml ravanlık ettıgını imkânı yok bulasını engellemek amacıyla onceden Turutme Kurnlu» nun baskan \e uvelerı ıle goruşmeme kararı almazsuıız. duzenlenmış maksath hareketler mış lardır. Geçen Evlul avında Varşovada oldugunu belırtmektedırler toplanan Bırleşmış Mılletler Av Bu kararın alınmasında Makarıos un Kıbrısta bulunan yabancı BuAmerıkanın Vıetnamdakı kuvvet rupa Ekonomık, Sosval Komısyukeiçıhklere gonderdıgı notada, Geçıcı Turk Yonetımı \urutme Kulerının Başkomutanı V, estmoreyon toplantısına katılıp da tâ köy land, guvenılır kaynaklardan ogrulu» ıle hıçbır şekılde ilışkı kurulmaması ve kuranların derhal «Istenkun onune kadar goturulmese ı(Arkası Sa 7. Su. 4 de) mıven şahıs» ılân edılecegını bıldırmesı etkılı olmuştur B u n o t a u z e r m c dım orada kımler buluşur, nasıl HM^H^HBMBRB Kıbrıs'ta Buyuk buluşur ben de belkı hâlâ oğreElçıhgı bulunan ulkeler aralarınnemiyecektım. da şıfahı bır sozlesme ıle bu nota\menka Bırleşık Dev letlenn'.n \a uvmavı taahhut etmışleıdır An Komunıst Çını tanımadığını bı'ıtak bu ulkeler. «Geçıci Turk Yoyoruz Bu doğrudur. Fakat ıkı netımı Yurutme Kurulu» ıle ılışdevlet arasında bıç bir ilışkı bukılerını Ankara Atına, Beyrut ya lunmadığını sanıvorsak, bu vanda Mısırdakı Buyuk Elçılerı kanalı ıle yurutmeje çalışacaklardır. lıştır. Varşo*a'da bızı gezdıren Bu sebeple, onumuzdekı gunlerde rehberimiz, zarıf koşkün onune bu merkezlerdekı bazı yabancı Bu geldığuniz zaman anlattı, A B D. vuk Elçılenn •turıstık amaçlarla. \e K Çın Varşova Buyukelçılerı Kıbrısa gıtmelen bekienrnektedır. ara sıra, geç saatlerde, romantık Nıtekım, bu konuda temaslarda sevgilıler ormanı kendi haline bıbulunmak uzere ılk olarak Danıraktıktan sonra buraya kapanır marka nın Ankara Buyuk Elçısi ve başbaşa uzun boylu konuşurKıbrıs'a gıderek, Turk yonetımı ıle larmış temaslarda bulunmuş ve donmuşOrmanı ve koşku saran şaırane tur havava hıç de vakıştıramadıgımız Bu kararın kaldırılması konuo eızlı randevularda hangi konu sunda Turkıje Dışışlerı Bakanlılar ele alınır, hangi sorunlar tar(Arkası Sa. 7, Su. 3 de) tısılır bunun elbette Johnson'la Mao • Çe Tung'a pek yakın kunselerden başkasınm bdmesıne. hattâ kestirmesıne ihtımal venlemez. 4ncak bu son gunlerde tuhaf bır rastlantı oldu A B D ve K Çın tems>ılcılerının Varşovada buIusup goruştuklerıne daır Batı gazetelerınde yaymlanan bir haberden hemen sonra Kore karasuiaSenatoda «yeni yönetmelığın rında Pueblo casus gemısi olayı modern pedagojının esaslarını patlak verdi. Dunya kamu oyu gökapsadığını, ve eğitimütuze karülmemiş bir telSşa kapıldı. Amclite getıreceğini» söyliyen Mılli rikalı politikacılar «106 vıldır böyEğitim Bakanı ilâre ediyorle bır kustahlığa uğramamıştık. Yapüan değisiklikle notlar on üIntikam.» diye ortalığı gurultuye zerinden verilecek, imtihanlar boğarken, serinkanlı olarak tamEylül ayında yapılacaktır. yıp takdir ettiğımiz Ineüiz halkı On üzerinden not muî bakkaüara, fırıslara uşuştü, her Eskiden de öyleydi. Ihtimale karşı yiyecek stoku yapİmtihanlar Eylülde miî Iran Şahb&nusu Farah Pehlevt, yırmı gunluk bır tatıl içın ls\ıçmava kalkıştı. Evvelc* de öyleydi. re ve gıderken dun bır sure de Yeşılkoy Hava alanında kalmı? ve Dunya kamu ovn heyecan içindınlenmıştır. Yanında sekız yaçındakı Velıaht Prens Rıza Pehlevi AnJaşılan «yenilik» nğruna yide çırpmırken Amerıkan hukiımcve kızı dort yaçındakı Farahnâz olduğu halde Yeşılkoy'e ınen Fane «eski» ye başvuruluyor. tınin tutumu daha ziyade vakit ksrah Pehlevi, Îstanbul Valısı Vefa Poyraz, Iran Sefırı ve Başkon<oO halde, oldu olacak, daha da zanma, yatıştırma ve olayı barıs losu tarafından karsılanmıs, bu arada Iran Sefırının eşı, sekız jaşıneskive gitmeli. Meselâ, bizım yolu ile çozme eğiliminde gorunu dakı Velıaht Rıza'jı > »unde rfız çokup, elını operek karşılamıştır. . «lisehğimizde» blr ara, notlar yordu t/zerınde sıyah vızondt kruvaze bır palto, a\nı renk ve aynı kurkbeş üzerinden verilirdl. Ama iş bn kadarla da kalacağa ten bır şapka ve tıms.. v.erısı snah çanta ıle ajakkabı olan Farah Belki «modern pedagojl esasbenzememektedir. Pueblo casus Pehlevi, hava alanında bır saat kadar kalarak Iran Kolonısıne menlan» daha d» tyi «kapsanmıs» Bemisi olayı henüz bir çözume sup hanımlar ıle sohbet etmıs ve baklava vemıştır olnr! batlanmadıgı bir «ırada, aradan Re«ımde Farah Pehlevî ve çocuklsrı seref s»l"nund« goniluvor. NADIR NADİ D. N Prenses Farahniz ın ux«rındtki palto ve aapka da gri aartrif an Zarif köşkün gizlediği sır SAYGON Vietkong'un topyekun saldırısı, ikinci günde Saygonu da içine almış, Güney Vietnam 'ın 2,000,000 nüfuslu başkentinde kan gövdeyi götürmüştür. Bir intihar müfrezesi, gırtlak gırtlağa çarpışmaların yapıldığı Amerikan Büyükelçiliğini yedi saat süreyle işgal etmiş ve Vietkong çetecileri Soygon'da «istedikleri gibi at koşturmuşlardır.» Wa«hınston'da Bevaz Sarav sozcusu George Chnstıar» «Savgon'da durumun oldukça cıddî» oldugunu a<,ıkladısı sıralarda Vıetkong, Gunev Vietnam başkentındekı Ba<=kanhk Saravı ıle Amerıkan Buvukelç lığı ve Radvoevıne karsı sıddctlı bır hucuma geçmıs bulunuvordu Vıctkongun tıutrmnomrugmrün tıwslıca bınalar ara<;ıncla Fılıpın ve Gunev Kore Buvukelçılerı ve Amenkan Genel Karargahı da bulunmaktadır Gazet«"mi7in baskna verıldığl sırada, Savgondakı cokak çarpışmalan durmuştu Fakat Guney f> Vıetnamın en asağı dığer altı » fehırınd» k]\a?ı>a savaslar devam etmektejdı \ietkon;, Buvukelçılığe uç > grup halınde hucnm etmıstır. *> önce bazukayla duvarlara ateş edılmıs, arkasından çetecıler açılan delıklerden ıçeriye sızmıştır. Vıetkong once bahçeyı. sonra da Buvukelçılığı mej dana getıren bınalardan altı katlı bır tanesının beş katını ele geçırmış bahçevı ve bınajı gerı almak ıçın gınsılen butun hucumlara ved^ 'aat kar^ı kovduktan sonra çekılmege mecbur kalmıstır Sekız katlı esas Buvukelçılık bınasının da ılk katı ı^gal edılmıştır İnönü'nün bildirisi: İlk halka Yabancı Elçiler Kıbrısta Türk Yönetimi ile teması kestiler Dış Haberler Servisi Türkiye ciddî bir iç poütika mücadelesine sürükleniyor ANKARA CHP Genel Başkanı tsmet Inonu, dun «tnönü'nun Bıldırısı» adı altında bır bıldırı yavınlamıs ıktıdarı venıden uvarmıs, «tktıdarın doğrn yoldan avrılmakta ısrar etmemesinı» temennı ederek «Bngun dun va, bır hafta sonra barış var mıdır, vok mudur, onun kaygısı ıçındedır. Yalnız Turkıve'dir ki, gerek ırtıca volundan, gerek iktıdarda bulunanlann haklanndan fazla bır kudret elde etmesi hevesı ıçınde olmaları yuzunden cıddî bır ıç polıtıka mucadelesines suruklenmeye başlamıştır» demıstır Inonu av nca bunun tehhkesıne ısaret etmeve çalıştığını behr terek şunları soylemıstır (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) İntihar müfrezesi Amerıkan Buyukelçılıgıne sal dıran 20 kışılık grupun «ölumu goze almış bir intihar mufrezesı» oldugu anlaşılmıştır Kıjası >a mucadelede sekız Amenkan asken olmuş, yırmıye yakın as (Arkası Sa 7. Su. 5 de) Doğuda | Şarkışla'da on günde 20 kişi zatürreeden öldü "TARIHI ESER,, YIKILMAK İÇİN RAPOR BEKLİYOR Amavutkov kordonunda, onunden gelip gecen herkes için olura tehlıkesı varatan bir ahşap bına var. Bağdadılen çurumuş, tahtaları parçalanmı^ ve her an vıkılabileceği raporla kesinleşmış bir hina. Yarattığı tehlikenın onlenmesi için tek çare yıkmak. Ama hangi Belcdive jetkilisi olursa olsun yıkmasına imkan yok. Çunku sultanlardan birinin kuyumcubaşısına ait olan ve «Duzyanlann \alısı» dıve anılan harabe bir kere taribi eser olarak Anıtlar Yuksek Kurulu tarafından tesci] edilmiş. Bn yuzden de yıkılabilmesi içın Kurulun yeniden toplanıp binanın tarihî huviyetini kaybettiğine karar vermesi gerekiyor. Belediye Şube Mudurlügunun yıkma teklifı, Encumende kabul edilirse Yuksek Aflitlar KL uluna gondcnlecek, Kurul kabul cder«ie karar aynı yoldaa jren gelecck ve yıkım işine başlanacak. Tabiî o zaraana kadar yıkılmaz ve altında kalacakları da tarihe karıştırmazsa BIR DAKİKA:^ Geriye çaaaaaarkî (YURT H\BERLERt SERVİSİ) Son yıllarda gorulmemış derecedekı şıddetlı kış, Orta, Doğu ve Guney Doğu Anadoluda etkısını surdurmekte. salgın hahnı alan grıp yuzunden de okul ların ıkıncı kez tâtıl edılmesm» "y yol açmaktadır ,* Öncekı gun Çukurova'ya uzun "# yıllardan sonra mevsımın ıkmcı | kar ı duşmuş çevresıyle ırtıbatı ke $<. sık bulunan Muş'takı yer sarsıntı S CFotoğraf: Selçuk AYBATAR) sı halkı telâşa vermıştır Şarkışla E da zaturree'den 20 kışırun oldu * raat,JlllWUlll«BBWBaW9BPİIIIWMWLItLliaJl IIIIIWWIIIII1.1,I,^IM11İIIIII»Mİ^, ğu bıldirılmış, Maraş ın bır ko^unde me>dana gelen bır çığ felâketmden >eterlı bılgı alınamamışür. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) SOYGUHU Farah Pehlevi ve çocuklan Yeşı/fcöy'de Düşüfc satılan tütünler için ilâve fiyat vâdedildi İZMİR, (Günav ŞİMSEK bildırıyor) Ege Ekıcı Tutun Pıvasasımn açıhşının uçuncu gunu olan dun de fıyatiarm 2 lırava. hattâ bazı yerlerde 150 kuruşa kadar duşrsesl ve tuccarın tahmınlerın uzennde ıskart» çıkarması yuzunden doğan sert havayı yumuşatmak ıçın koy koy dolaşan AP Mılletvekıllerı ve Senatorlerı, Başbakan Sulevman Demırel'e durumu ılettıklerını belırtmekte ve «tlâve fiyat» alınacağı vaadınde bukmarak kovluyU ıtıdile div«t «Urıejttedırler. Bugünden itibaren "10,, üzerinden not verilecek ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Milll Eğıtım Bakanı Ilhaml Ertem, valılıklere telgrafla bır genelge gondererek sınav ve sıruf geçme yönetmelıgınde yapılacak değisiklikle ılgıll bılgı vermış, »lugunden itibaren notların 100 uzennden değil, 10 üzerrnden venlmesını istemıştir Ertem'ın tamımı şoyledır «Bırinci kanaat donemı uygu laması sonucunda elde edılen s o nuçlar gozonünde tutularak lmti han yonetmelığınde tam notui 100 jerıne 10 olarak kabulu ve AVKARA (Cumhunyet Burosu) devamsızlık suresının bazı şart Cumhurbaşkanı Cevdet Sunav, larla 30 gune çıkarılması uygun Suudi Arabıstan ve Lıbya gezJegorulmuştur öğretmen kurulları rıni tamamhyarak dun oğleden nın yetkıleri, ımtıhan şeklı ve sonra Ankaraya donmuş ve to zamanları Uzerinde çalışmalara renle karşılanmıştır Sunay'ın ge devam edümektedir Bu konuda rek Suudı Arabıstan ve gerek Lıb kl çalışmalar 15 Şubatta bitırlleya zıyaretlerınden sonra vayınlacektır » nan ortak bıldırılerde «Turkıje Cumhurbaşkanı Sa\ın Cevdet Su nay, biraderi Suudi ArahısBu genelge okul mudurlerine tan Kııalı Ma^e«tp Favsal bin dün telefonla duvurıılmuş 10 U Abdul Azız El Suud» ve «Tur««rınden not verilmeyB bugıinden kiye Ciunhurbaskam Savın Crvİtibaren basianmıstır (Arkan Sa. 7, Su. 1 de) ~ (Arlua Sa. I, Sü. 1 d») Cumhurbaşkanı yurda döndü Öteki genelge Sa. 7, Su. t d«; kürktendir, (Fstotnfı tbnbiıa Ö Û k. 7, Sü. 1 d*j Cumartesi günü CUMHüRlYCT'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog