Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

Cümhuriye! BASl.\ AHLAK YASAS1NA UYMAY1 TAAHHÛT EDER Sahlbl : NAZtME NADt A Genel Yaym MüdürO ECVET GÜRESİN Sorumlu Yazı İ$)eri Müdürü: KAYHAN SAĞLAMER Buın v» Vayan CUMHÜHtYET MATBAACILIK ve Gazetecilflc T. A. Ş • Cağaloğlu Halkevi sokak No. 3941 fTıTıFHİ: KOçflksaat Meydanj Edlme Hanı ADANA Telefon: 4550 * ANKARA: Atatürk Bulvarı Tener Ap. Yenisehlr Telefon: 12 04 30 • 12 09 M 12 93 44 17 87 S9 0 ÎZMİB: Fevzipasa Bulvarı. Afsaroglu Ishanı 104105. Tel: J123O Scnelik • «ylık 3 ayhk Türklye 75.00 40.00 22.00 ve Ve Harlcl 19800 99.00 49.30 AIV 67 Nlsan. ölüm, Ölüm. 8 3 4 5 lnd «ahlfelerde (ssntlml) nci sahlfeler Nikflh, Evlenme, Dogum (Maktu) MevUt. Teşekkür v« kayıp arama • ı Mevlit. TeşekkOr (3S eü\ 5 cm 225 Ura 50 » 45 > 85 » 100 > 150 • SAYIS1 25 KURUŞ AP Grupu'nda (Baştarafı 1. sarfada) müş, AP Grup yöneticilerinin böyle bir genel göruşmenin yapılamıyacağı yolundaki iddiaları çürütülmüs ve önerge gündeme alınmıştı. Salı günü AP Mec lis Grupu toplantısmda genel görüşme açılacaktır. başka fözciinün tütün tonusunda Tekel Bakanı Ibrahim Tekin'i itham eder şekilde konusması tenkit edilmişti Ancak asıl hedefın grup yöne ticileri dışında hükümeti ve özellikle Başbakan Demireli hedef aldığı belirtilmektedir. 6 kişilik bir soygun çefes yakalandı Ankarada soyduklan bir mağa»anın mallarını Ist&nbul'da satmak isteyen 6 kişilik bir soygun çetesi polis taraiından ele geçirtlmiştir. Halit Yılmaz Seyhan yönetimindeki 34 DP 097 plâkalı arabayla çalınmış mallan Osküdara ge;iren Kenan Gül, Necdet Bilbal, Ruhi Türk, Alâeddin Korkmaz ve Ekrem Şentürk Üsküdar Emniyet Âmirliği görevlilerince pusu kurularak yakalanmıştır. Soyguncularuı arasında bulunan Alâettin korkmaz'ın İzmir Cezaevinden firar etmiş bir mahkum olduğu anlaşılmıştır. ünün Gerçeklerden notiorı birkaç örnek (Baştarafı 1. sahifcde) Sinir hastası esinin hekim ücreti: 60 TL., Genel tahlil ücreti: 70 TL., tlâçlar (yüzde 10 tenzilâtlı): 52 TL, tğneciye: 15 TL., 78 yaşan gercktirdifi ilâçlar ve ekzama tedavi ücreti 50 TL.. Oknvucu yekununn yapmıa, M? Ura tntuyor ve eline ayda 423 lira kalıyor. «Bununla» diyor BX., «yiyeceğiz, giyeceğiz, ev kirası vereceğiz..» Oteki mektnp daha aeıklı, Bnrsa'dan yaziyor N.S. : «30 yıl çalıştıktan sonra 250 lira ile emekliye ayrıldım. tki nüfusum, evim kiradır. Aldığım maaş ile asağıda yazılı olduğu şekilde idare edebiliyoruz : Tek bir odanın kirası 90, elektrik ve su bedeli 15. günde 250 kuruştan aylık yiyecek masrafı 75, müteferrik masraf ve kışlık mahrukat 70 lira, yekun: 250 TL.» înşaat Mühendisleri Odası îstanbul Şubesi yıllık kongresi yapıldı İnşaat Mühendisleri Odası tstanbul Şubesi yıllık kongresi Cumartesi günü Park Otel'de yapılmıştır. Kongrede tiyeler Özel Mühendis ve Mimarhk Okullan üzerinds durmuşlar ve bunlann Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sıkı kontrole tâbi tutulmasmı istemişlerdir. Ayrıca üzerinde birleşflen nokta, inşaat malzemesinîn kontrolüdür. Toplantı sonunda seçime gldilmiş ve idare kuruluna Seyfi Gürsay, Melih Köknel, Orhan Pekin, Enver Altınok, Ercüment özargun, Teoman Sipaher ve Talha Ermiş seçilmişlerdir. Başkasımn kalbiyle (BastaraTı 1. sahifpde) Press tarafından basına açıklanmıs tur. Stanford Unlversitesindeki doktorlar uzun zamandan beri bu ame liyat için uygun bir vaka aramakta olduklarını söylemekteydiler. Daha önce Shumway. ameliyat sırasuıda vericinin ölümün üzerinden yanm saat geçmeden kalbin çıkanlıp ikin ci hastaya organ nakline baslanaca ğını söylemisti. ünlü cerrah. o zaman ameliyatın 113 saatten fazla sürmiyecegi tahmininde bulurunuş tu. Amerika'da İlk kez yetişkln bir insandan diğerine kalb nakledilmektedir. Capetown'da Prof. Charis Barnard'ın yaptığı bir kalb mak li ameliyatından sonra 6 aralıkta New York'U bir bebeğin kalbi değiştirllmifse de basan kazanılama miftı. Geceki ameliyat, dünyada bilinen dördüncü Kalb nakli ameliyatıdır. Böylece bugün için bir baskasmın kalbi ile yaşayan insanların sayısı ikiy« yükselmektedir. Dr. Shumway, kalb nakli konusundaki ilk çahsmalan yapan ünlü doktorlardandır. de yapılan dördüncü kalp takma ameliyatının sonucunun basarılı olacağına inandığını söylemiştir. Dr. Barnard «Dr. Shumway sahsî dostumdur. Minnesota tniversites'nde beraber okuduk. Hayvanlara kalp takma konusunda geniş araştırmalar yapmıştır re eUerindekj imkânlar da dünyanın en iyüeridir» demiştir. Dr. Barnard sözlerine devamla «Geçenlerde Amerikaya yaptığım ciyarette kendisi ile görnştüm ve kendisine ilk ameliyattaki tecrübelerimi anlattım. Muvaffak olacagından emL.ün» diye ilâve etmiştir. Perde arkası AP çevrelerinde belirtildiği gibi, çok «masum» gibi görünen bu genel görüşme isteğinin arkasında başka emeller yatmakta. önerge AP içinde uzun süredir dışarıya aksetmeden devam edegelen bir çatışmanın su yüzıine çıkması şeklınde görulmektedir. Yeminliler yeminsizler Bilindiği gibi AP Grupu içinde AP iktidara geçtiğinden bu yana bazı topluluklar meydana gelmişti. Bunlardan en güçlüsünün «leminliler» denılen topluluk olduğu. bu topluluğun Başbakan Süleyman Deraireli destekledigi öne sürülmektedir. Öte yandan ilk günlerde ortaya çıkan Bılgiççiler topluluğunun sislerın yapılması ıçın köyiere daha sonra dağıldığı bunun yerini «Gerieiler ya da mnkaddesatçılar» diye adiandırılan bir topluluğun aldığı, bu topluluğa yeminlilerce «Oguzlar» adı veril diği bilinmektedir. Geçen yıldan bu yana bir başka topluluk daha ortaya Çikmış ve bu topluluk da «Üçüneü Ofinya» şek> linde adlandırılroıştı. Son verilen onergenm «Makaddesatçılar» diy e adiandırılan topluluk tarafından «îeminliler» in lıakımıyetine son vernaek amacını da güttügü iddia edilmektedir. ECVET GÜRESİN Tebrik etti Dr. Christian Barnard. Amerika'Iı meslekdaşı Dr. Norman Shumway'a dün bir telgraf göndererek, başansından dolayı ken disini tebrik etmiş ve şans dilemiştir. Dr. Bamard'ı Güney Afrikalı ünlü operatörler de ayni şekilde izlemişlerdir. Kaynayan kazan AP Meclis Grupunun bir süredir bir «Kaynayan kazan» halini aldığı ileri sürülmektedir. Gerçı genel görüşme önergesinin gündeme ahnjp alınmamssı konusundaki görüşmelerde 6'ların önergesindeki hedeflerin Kıbrıs konusunda grup sözcüsü oiarak Mecliste konuşan Grup Başkanvekili Prof. Aydın Yalçın, ile diğer bazı grup sözcüleri olduğu öne sürülmüştü. Aydın Yalçm'ın Kıbrıs konusuoda yaptığı «barışçu konuşma, bir Rumlar, lürk (Bastarafi l. layfada) BATAN MOTOR (BMtarah I inei nkifede) iki motor sahibi, kendilerini der hal denize atmışlardır. Bu sırada batan tnotorun kıç tarafına bağlı bulunan sandalın ipini koparan tayfa Üzeyir Üner, kaptan Kiıım Meral ile motor sahibi Nusret Pek'i derhal kurtarmıştır. Ayrıca, olay yerinden ge çen iki motor da, denizde çırpınmakta olan fsmet Tamer, Ferdi Pek ile Gürsen Birben, Mehmet Yıldırım ve Vedat Arıcı'yı kurtarmışlardır. Motorun ikinci kaptanı Nuri Morgül ile tayfa Mahmut yüzerek sahile çıkmıştır. Olayın cereyan ettiği yerden 700 metre mesafede bulunan Sahil» oteline yatırılan kazazedeler, motorun kamarasında olduk lan için dısan çıkımıyarak bogultnlann şunlar olduğunu bildirmişlerdir: Motor sahiplerinden Nusret Pek'in eşi Fatma, yengesi Safinaz. kızları Ayşe ve Güler Pek ile Muhittin özkal'ın eşi Fatma. oglu tlhan özkal ve çarkçı Mustafa Yaman'dır. Otelin bir odaıında üzüntüsün den »inlr kriıleri geçiren Nusret Pek, olayı duyup koşan tüm yakınlannın tesellilerine aldırmıyarak. «Bütün cocuklanm «ittl... Btitün cocuklanm gitti .. Genç ya«ta hepsini kaybettlm. Onlann hesabını nasıl veririm» diyerek aglamıs ve ancak iki saat sonra Sarıyer Savcısına ifade verebilmiştir. Kendilarini facianın tesirinden kurtaramtyan tkinci Kaptan Nu ri Morgül, korku ve heyecandan titriyen bir ses tonuyla, olayı anlatarak. «NMII oldo anlıyamadım. Asafidaydım. Birden anafer sulara kapıldık, döndük. Ken dimi sulara zor attım» demiştir. Baltalimanı hastanesine Kaptan Kazım Morgül'le birlikte kal dırılan tayfa Üzeyir Üner ise, faciayı yenibaştan yaşıyormuşcasma »unları anlatmıştır: «Çakar fenerin »nlerinde motor alabandaya düşer gibi oldu. Nuri Dayının yanındaydım. Baktım «jdlytnn. Eyvab, «edlm. Sonra. IMiMt kapttaja baftrdm; Nuri Dayı AUshaısmarladık! Batıyornı. Kortar kendinü. Daha sonra, atladım sulara. Şiddetli akıntı, beni batan gemiye doğru çekiyordu. Sıkıştınyordu. Güç kur tuldum. Baktım, geminin kıçında sandal dnrnyor. Kopardım iplerlni. Denizde çırpman kaptanla Muhittin beyi kurtardım.» •Pek» ve «OıkaU ailelerinde derin matem havası yaratan bu facianın gerçek sebebinin, ancak bugün «Işık» motorunun çıkarılmasile bilirkişinin keşif yap masından sonra anlaşılacagı açık lanmıştır. nlması yüzünden Eyüp, Fatih, Fener, Balat semtleri susuz kalmışlardır. Bu arada yalnız Anadolu yakasının suyu ve elektriği normal oiarak verilmiştir. Doğmadan ölecek Öte yandan, Lefkoşeden Ankaraya intikal eden haberlere göre Makarios, geçici Türk yönetimini fiilen Işlemez hale getirmek için daha baş ka tedbirler alacakur. Makariosun bu tedbirleri Türk topluluğu ve Tür kiye tarafından kaldınlamazsa. geçici Türk yönetimi doğmadan ölmüj olacaktır. Telefon hatlarında ânza Şiddetli yağmurlar yüzünden Ankara İstanbul arası telefon hattının bir kısmı da arızalanmıştır. bozukluğun Izmit Adapazarı arasında olduğu bildirilmektedir. Öğretmenler için bütçeye 10 milyon lira ilâve edildi ANKARA, (Cumhuriyet BBrosu Bütçe ve Plân Karma Komisyonu dün Millî Eğitim Bakanhğı ve üniversiteler bütçelerinin £asıUarını görüşmüştür. tlkokul oğretmenlert ve stajyerlerinin ek ödenekleri ile ilgili bölüme 10 milyon lira daha ödenek konulması kararlaştmlmıştır. Verilen tzahattan anlasıldığma j?«re, geçen yıl verilen ödenek az gelişmiş ve bazı ilkokul öğretmenleri son birkaç ayda ek ödeneklerini alamamışlardır. Öte vandan, Keban Barajı golü altında ir»;|g<?g>r tarihl eserlerin kurtanlması için ürtadogu Teknlk Üniversitesine 2 milyon lira ek ödenek verUmiştir. Bu konuyla ilgüi oiarak verdigi bUglde, Ortadoju Teknik ÜnJversitesi Rektörü Kemal Kurdaş, bu iş için yurt dışından 4 0 bin dolar, U karşıhklı paralardan 1 milyon lira ve halktan da 1,5 milyon lira toplanacagını ve eserlerin kurtanlacagını bildirmiştir. Karadeniz Üniversitesine ait bir bina yapımı için 2 milyon lira, Fen Lisesi için 3 0U O Ura, 0. O bölge tlyatrolannm faaliyeü için Devlet Tiyatrosu bütçesine 250 bin lira ek ödenek konulması kararlastınlmıştır. Îstanbul Üniversitesine baglı oiarak kurulan isletme fakültesl için 910 bin liralık ek ödenek verilmesi komisyonca kabul edilmiştir. Ayrıca, ögrenci loknnUsının genişletilmesl ve yabancı diller okulu için 1 milyon 300 bin lira verUmiştir. Orman Fakültesine de ayrıca 300.000 Ura ek ödenek tahsls edilmlstır. Îstanbul Üniversiteslnin kurdugu Carrahpasa Tıp FakUltesi bina borcu için bütçeye kontümak istenen 8 milyon 600 bin liralık ek ödenek ise reddedilmistir. Bütçe komisyonunda, çalışmalara öğleden sonra da devam edılmiş, Îstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine yayın, arastırma ve bina onanmı İçin 1 milyon 050 bin lira verilmesi kararlaştmlmıştır. Îstanbul Teknik Üniversitesi bütçesine 1 milyon liralık. Ankara Üniversitesine 5 milyon 233 bin liralık ilâve yapılması kararlaştınlmıştır. Buna dahil olmak üzere Tıp Fakültesinin kuracağı 1200 yataklı yeni hastane için 1 milyon 500 bin lira tahsis edilmiştir. Ege Üniversitesine 1 mil yon 742 bin liralık, Hacettepe Üniversitesine 3 milyon 650 bin liralık ilâveler yapılmıştır. Böylece, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler bütçelerinin fasılları üzerindeki görüsmeler sona ermiş, Bütçe ve Plân Karma Komisyonu bu bütçeler üzerine top lam oiarak 31 milyon 834 bin liralık ilâve yapmıştır. Kasperak kimdir? Tarihin takma kalple yaşıyan ikinci adamı olan Kasperak, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Afrika ve Italya cephelerinde kamyon şoförlüğü yapmıştır. Kasperak, geçen Cuma günü öğleden sonra, şiddetli bir kalb krizi geçirdikten sonra Palo Alto hastahanesine kaldırılmıştı. İki çocuk annesi olan Virginia White ise, aynı gece, yani Cuma gecesi bir beyin kanaması sonucu ölmüş, bunun üzerine General Electric Şirketinin yöneticilerinden olan kocası Charles, karısının kalbinin Kasperak'a takılmasına izin vermiştir. Charles, dün gazetecilerle konuşurken, «Bafks birine yardım etmesi aeımuı hafifletiyor, o da bunn tasvib edecek tipte biriydi. Çocnklanm da anneleriyle iftihar ediy*rlar> demiştir. Doktorlar, Kaspernak'ın eşi Fern'den izin almak istedikleri zaman «hiç vakit kaybetmeyin» cevabını almışlardır. Bayan Kasperak, ameliyattan önce kocasına «hayatta kalmanı ve benimle beraber olmanı istiyorum» demiştir. Bayan White'in kocası Charles, Dr. Shumvvay'in kendisine telefon etmesinden sonra meselyi çocukları ve kayın valdesi ile görüştüğünü ve hepsinin de iznini almasından sonra hastahaneye evet cevabı verdiğini belirtmiştir. Stanford Üniversitesi Tıp Mer kezi, ameliyatın son derece tehlikeli olduğunu Kasperak ailesine önceden bildirdiğini belirttik' ten sonra şöyle demiştir: «Ayni zamanda kendilerine, bn Mneliyatı olmaksızın Kasperakın fazla yaşıyamıyacagını da bildirdik. Kronik kalb enfekslyonnndan müstarip olan Kasperak'ın kalb adaleleri iplik iplik •Imttş, ba d^ı kAİhin pompalama kapasitesini zayıflatroıştı.» öte yandan, Kalbi değistlrilmis olan dişçl Blaibergln sağlık durumu İle ilgili oiarak dün Cape Town'da Groote Schuur hastanestnden yayınlanan son sağlık bültenmde, «Hastanın durumunun gayet iyi olduğu ve yapılmış olan kimyasal tahlillerin sonuçlannın memnunluk verici bulnndugu» bildirilmiştir. Bildiri söyle devam etmeKtedlr: «Hasta, neseli ve canlıdır ve yavas ravaş normal bir gıda reflmine dönebllecektir.» Hastane yetkiiueri de, Blaiberg* İn esine dün kocasınj görmesi için İzin verildiğini, ancak Bayan Blaiberg'in hastanın yamna girmediğini, onu sadece camdan görebildiğini sövlemişlerdir. Johannesburg'dak) Transvaal hastanesinde yapılan bir ameliyatla birbirinden aynlan iki kız kardesin sağlık durumu da iyidir. Bebeklerin anne ve babası kızlanru görmüşlerdlr. Çocuklann babası O'Hara, «Bebeklerin iyi olduklaruu beUi eden bir hava içinde bnlnnduklaruıı ve bagırdıkUnm» iîade etmiştir O'Hara, «Çocuklar bağirdıklan takdirde, bu onlann iyi olduklaruu gösterir» demiştir. Inönü: «Memleket CHP'nin iktidarda çalışmasını beklemektedir» ÇANAKKALE CHP ll Kongresıne dün bir mesaj gönderen Genel Başkan îsmet tnönü, ortar nın solu politikasmın vatandaşlara açık yüreklilikle anlatılmasını istemiş ve CHP'nin vatandaşın dertlerine ve memleket sorunlarına çâre bulma yoluna girdiğlnl belirterek, «Memleket, CHP'nin iktidarda sorumlu oiarak çalışma •ını beklemektedir. Memleketin ihtiyacı ve ciddî isteği budur. CHP iktidar ve muhalefette verdiği imtihanların en çetinini 1967 yılı içinde başarı ile sonuçtendırmıştır. Önümüzde büyük seçimler var. Parti oiarak bu seçlmlerden iyi sonuçlarla çıkmag» mecburuz» demiştir. KongTede bir konuşma, yapan G«nel İdare Kurulu Uyesi KAmuran Evliyaoğlu özetle şunlan söylemiştir: «Buçünkü sâkin politikamu, APIilerln hazin hallerini bira* daha göstermek ve kendflerine, kendi oy topluluklanna daha iyi tanıtmak içindir. Tiirk milletini yerli ve yabancı sömürücülerden, mutlak» temizliyeceğiz» denıiştir. Bir başka iddia Bir başka iddia, önerueyi verenlerin kabine içinde bazı Bakannlarla ilişkisi olduğu yolundadır. Belirtildiğine göre, Süleyman Demirel Kabinesi uzun bir süredir homojen bir durum göstermemektedir. özellikle Sa nayi Bakanı Mehmet Turgut, Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem, Gümrük ve Tekel Bakanı Ibrahim Tekin'in Kabine içinde ayrı bir kabine teşkil ettikleri öne •ürülmektedir. Hatta yeminliler çevresinde Sanayı Bakanı Mehmet Turgut'un 1968 yılı »onbaharında yapılacak Adalet Partisi Büyük Kongresine hazırlandıgı söylentiler şeklinde yayılmaktadır. Yunan askerlerl Anadolu Ajansının Atinadan bil dirdiğine göre, Yunanistan Baçbakan Yardımcısı Stilyanos Pattakos, Kıbrısta bulunan Yunan askerlerinin Türkiye ile Yunanistan arasında varılmıs bulunan anlaşma gereğince. öngörülen süre içinde adayı terkedeceklerini açıklamıştır. Pattakos, Yunan Hükümeti lle Kıral Konstantin arasında bir an* laşma olup olmadığını açıklamaktan kaçınmışür. «Yalan haber yayınlıyan yabaneı muhabirlerin niçin Yunanistandan çı karılmadığını» soran bir Yunan gazeteciye Başbakan Yardımcısı, «Bil faşist degiliz. Doğru veya yalan ha ber vermek gazetecllerin bileeegl bir Istir. Yabancılar bağınrlar, ca girırlar, (akat bu bizl etkilemez. Bunlar Yunanistanın düsmanlarıdır. Durumu bilmiyorlar ve bu «e* bepten ötürüdür ki kendilerlni ba> ğışlıyoruz demiştir. Dr. Barnard'ın arkadaşı Dünyanın ilk kalp takma ame> liyatuıı yapmış olan Dr. Christian Barnard, Araerikada Stanford Üniversitesi hastahanesin Kar bekleniyor Yeşilköy Meteorolojl Istasyonu ilgilileri ise, dünkü fırtınarun 1968 in en şiddetli fırtınalarından biri olduğunu, Lodos"un ortalama şiddetinin saatte 80 kllometreyi bulduğunu belirtmişler, «Rüzgîrın Batı Karayele dönme8i beklenmektedir. Bu dunımda ısı düşecek ve her an kar yajhşı beklenebilecektir» demişlerdir. Dün îstanbulda en yüksek sıcaklık 12 derece olmus, fakat İnl ısı değişmelerl göriilmüs, bir saat içinde ısı beş derece birden düşmustür. TJP'in İslanba! 5. İl Kongresi dÜR yapıldı Türkiye Işçi Partisinin 5'inci Yıllık Îstanbul ll Kongresi dün Aksaray'da BuJvar Düjün Salonunda kalabalık bir partili kitlesınin katılmasıyla yapılmıştır. Kongrede genellikle sosyalist akımın stratejisi, Anayasanın sosyalizme kapalı olmadığı konulanna değinilmiştir. Anayasanın sosyalizme kapalı olduğunu ileri sürenleri «Evlerindeki açık pencereleri bile kapatmaktan fteiz insanUr» şeklinde niteleyen TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar bu konuda özetle »unları söylemiştir: «Anayasanın kapalı oldofo haller açıklıkla şnnlardır; dikta rejlmleri, Tttrkiyeyi parçalamayı amaç eden davranıslar, dini sivasete alet etmek ve bir de esasında Anayasanın tüm düzenine karşı olan bugünkü kapkapçı düıendirj» Aybar konuşmasına devamla, TtP'in çizdiği yolun Türkiyeye özgü bir sosyalizm olduğunu belirtmi? ve gerekirse Türk sosyalizrrj, Jjareketinin bütün dünya sosyiİjzm hareke.ti'ne Jçaryı düracağını söylemiştir. özellikle, Türk Devriminin stratejisi üzerine bir konuşma yapan TİP milletvekili Behice Boran ise, devrim ve bağımsızlık hareketinin nihaî hedefinin politik iktidar olduğunu belirterek özetle şunlan söylemiştir: «Antiemperyalist isim altında bir siyasi parti etrafında birleşilmeden yapılacak olan hareket sonunda, yozlasmaya mahkflmdur. Eğer ögrenci kurulnslan, kadın birlikleri ya da benzeri te şekkflller bir parti çevresinde örgütleşmezlerse mücadeleleri fiyasko ile sonnçlanır. Ve yapacaklan miting, yürüyüş gibi hareketlerin anlamı kalmaz. Bunlar, hedefi siyasî iktidar olan bir parti ile birlikte çalışmak zo rundadırlar.» Îstanbul milletvekili Çetin Altan ise sol akımlar için en büyük tehlikelerin dışta olduğu ka dar parti içinde de olduğunu belirtmiş ve Anayasanın Bilimsel Sosyalizme kapalı olduğunu söyleyen Içişleri Bakanı Sükan hakkında şunlan söylemiştir: «Bakmayın siz onun doktorlngnna, meslefini yapsa, eline geçeni öldürür. Zaten doktorlafn bilse politika ile ugraşmazdı. Hiç ona çidip tedavi olunur mu? Siz onun sözüne bakmayın.» Kapanan yollar Meteoroloji Genel MüdürlUgünce kar yağışının devam edeceği bildirilen bazı bolgelerimizde, özellikle Doguda. vollar kapalıdır. Kar yüzünden kapanan yollar, arasında Bolu Kıbnscık. Bolu • Mudurnu, Dörtdivan Gered« ve Düzce Yığılıca yolları da bu lunmaktadır. Karayollan eklpleri yollan açmak için çalısmakt»dır. Karşı görüşler Bunlara karşı önergeyi verenler ve mukaddesatçı diye adiandırılan AP li mületvekılleri, önce kendilerıne yakıştırılan «Mukaddesatçı» sözünü şiddetle reddederek söze başlamakta ve AP yöneticilerinin bugünkü gidişıni eleştirmektedirler. Demirel'e kırgın görünen bu toplulukta başıboş gidişten, CHP ve özellikle Inönü il e yapılan işbirliğinden birbiri ardından çıkan «sniistimâl» dedikodularından söz açılmakta. Grup yöneticileri, Başbakan ve başta Enerji Bakanı Refet Sezgin olmak üzere bazı Bakanlar şiddet le tenkid edilmektedir. Denktaş' Kıbrısta geçici Türk yönetiminin Başkanı ve Cumhurbaşkanı Mu avini Dr. Fâzıl Küçük'ün gazetesi «Halkın Sesinde yayınlanan «Denk taş gelmelldir» başlıklı basyazıda «dört yıldanberl resmî görevlnden uzakta kalmış olan Türk cemaat Meclisi Başkanı Rauf Denklajın, ar tık daha fazla gecikmedcn görevinin başına döniıp sorumluluklarını denıhte etmesl zamanı gelmiştir. Türkiye her çareye başvurarak , Denktas'ı görevi başına göndermeII, Başkanı bulunduğu cemaat Meclisimize hizmet etmesini saflamalıdır» dcnilmektedir. Basyazıda, Denktaşın yokluğunu» «Basıl bir boşluk birakUğınuı h*r konuda açıkça. ortaya çıktıgı ileri sürülmekte ve söyle denilmelt tedir: Türk Cemaatl. Rauf Denktaş gibi enerjik, liyakatlı gerçekten yurtsever bir Başkanın hizmetlerin den mahrum kalmış bundan ötürü da herhalde kayıplara uğramıştır. Artık bu duruma son vermeli ve onu kendisine muhtaç olan cemaatine kavuşturmalıdır. Rauf Denktaşın Ankarada pasif bir dunımda oturması, Kıbrıs Türklügü adına bir kayıptan başka bir şey değildir. tçinde bulunduğumuz zor ve cetin devrede onun olumlu ve yapıcı hizmetlerinin çok gerekü oldugunu işte zaman göstermiştir. Saatte 121 km hızla esen rüzgâr ÇANAKKALE Dün saat 09.30 da şiddetini birdenbire arttıran Lodos rüzgarı saatte 121 kilometre hızla esmiş ve bu yüzden araba vapuru seferleri dahil deniz trafiği bir süre yapılamamıştır. Rüzgarın şiddetini arttırmasiyle bazı ağaçlar kökündeh sökülmüf ve boğazda seyretmekte olan gemiler limanlara demirlemek zoronda ^ kalmışUr. tjjnan btylanlığl rüzgâr ın dğieye doğru hfff:flemesiyle deniz trafiğinin açUmasına izin vermiştir. Koltuk dâvâsı Bu kaynaşmalar içinde soğu^kk*nh «örüşleriyle tanınmış bir Stniflp'tsfr fiÎTİzi öne sürmirstür: «Aslında bn kaynaşmalar 5nemli değildir. Bu gibi çatışmalan keltuklarından şüpheye düsen bazı Bakanlar çikarırtar. Grap içinde nasıl desteklendiklerini ve guçlerinin ne oranda oldnğnnu Bagbakana (östermek ve böylece koltuklarını sağlam laştırmak isterler. Bn gibi olay lar Demokrat Parti lamauından beri j Başbakan ^übaşmda. kunımîarın hediye eşya dağıtmamalarıni istedi ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demlrel, yılbaşından önce kamu kuruluşlarına bir genelge göndererek, bu kuruluşlann yılbası için hediye etmek amacıyla takvlm ve benzeri bediyelik eşya hazırlamamalannı istemistir. Demirel, genelgeslnde bu karann tasarruf gerekçesine uyulmak için alındığını belirtmiştlr. Kamu kunıluşlan Başbakan'ın bu genelgestne uyarak bu yıl hediyelik eşya dagıtmamıslardıı. Blaiberg iyi Fırtına ile dolu tZMlR tzmlrde zaman zaman 80 kllometre surati geçen fırtına ile kanşık yagan dolu bir saat hayatı felce uğratmıştır. Fırtınanın şiddetinden taşan deniz Birinci Kordonu tamamen su altında bırakmıştır. Konak Karşıyaka vapur seferleri yapılamamıştır. Şehrin kenar semtlerinde birkaç evin çatısı uçmuşsa da insanca bir kayıp olmamıstır. Odalar Birliği Bazı söylentilere göre bu kay naşma ve çatışmada Odalar Birliğinin ve özellikle Odalar Birliği Genel Sekreteri Necmettin Erbakan'ın da rolü bulunmaktadır. Iddialara göre bir süredir Necmettin Erbakan önerge sahiplerini ve onların ardındaki topluluğu desteklemektedir. «Denktaş Kıbnslıdır» Bunun için artık buna son verme li ve Denktaş normal yollardan Kıb nsa, kendi öz yurduna getirilmelldir. Denktaş Kıbnslıdır. Kıbrıs vatandasıdır ve Kıbnsta Türk cemaati bakımdan çok öııemli bir gö rev sahibidir. Böyle bir şahsiyetin Rum yönetimi tarafından, kendi yurduna girmesine engel olunması, hiç bir milletlerarası kural ve te* amüle uyguıı değildir. Papaz, hangi kanuna, hangi hukukl temele da yanarak Denktaşı kendi mcmleke»ine ffirmek(en menetmektedirf. Denktaş kendi yurduna gizlice girmeye tesebbüs etmiş, yakalanmif fakat aleyhinde kanuni hiç bir suç bulunmadığından serbest bırakılmıştır. İşte bu olay. Denktaşın Kıb nsa normal yollardan girmesini bu kuki bir temele istinad ettirecek ni teliklere sahiptir. Buna dayanarak Birleşmiş Milletlere müracaat edil meli ve bu dünya organı, Denktaşın Kıbrısa normal yollardan girmesini sağlamalıdır.» Uyurken yandılar 10 sandal parçalandı İZMIT Dün öğleden sonra patlayan Lodos, şehlrde ve denizde hasar yapmış, agaçlar devrilmiş, kiremitler uçmuş, 10 sandal parcalanmıstır. Izmit kOrfezindeki vapur seferleri de yapılamamıştır. Karadenizdeki 79 tekne Kefken adasına sıgınmıstır. Surveyor 7 arzu edilen rotayı izliyor CALtFORNtA (a.a.) Amerika'nın otomatik ay robotlarının sonuncusu olan Surveyor 7. saatte 9600 km'yi bulan bir hızla Ay'a doğru, arzu edilen bir hat üzerinden yoluna devam etmektedir. Ay'a yumuşak iniş yapmaya tesebbüs edecek olan Surveyor7 yüzeyin fotoğraflarını yer istasyonlarına iletmenin yanı sıra, ay yüzeyini meydana getiren tabakanın da tahlilini yapacaktır. Surveyor7 Ay'ın güney yarım küresindeki Tycno kraterinin ya kınlarına inecektir. 4 kişi öldürüldü (Ba?tararı 1. sahifedf) Yıldırım kardeşleri kurşun yağmuruna tutmuşlardır. Şpvket Yıldırım ölmüş. Davut ise koma halinde hastaneye kaldınlmıştır. # Antalyaya bağlı Aksu bucağının Alaylı köyünden Ahmet Karabulut, düğün sırasında aşka gelip tabancasını ateşleyince, oyun oynamakta olan karde çı Yaşar Karabulutu kaza kurjunu ile öldürmüştür. # Başkent Ankarada yılın üçüncü cinayetinde Niyazi Çoşar adlı bir kabadayının kardeşi, bir gazinoda kendisine tabak ve bardak atılmasma sinirler.erek Mehmet Metin'i bıçakla öldürmüştür. # tzmir'dp de yılın ilk cinaye ti dün işlenmiş, Bornovada Mü min Topcu adlı 17 yaşındaki bir tornacı, annesiyle tartışan öz ağabevsi Cemali kalbinden vura rak öldürmüştür. 30 yıl sonra babasını mevlitte buldu İZMİR İzmir'in tanınmış tüccarlarından M. N.'nin eşi M. N. hayatında ilk defa babasıyla önceki gün dostlarının mevlidinde karşılaşmıştır. Dört çocuk anası 30 yaşındaki M. N. meviitte Ali Cemallettin isimll yaşlı bir şahısla tanıştırılmış, yapılan sohbet sırasında yaşlı adamla genç kadının baba • kız oldukları anlaşılmıştır. ZATt Emekli Sandığıntfan aldığım 24924251000 Sayılı 1968 yılına ait çekimi kayıp ettim. Hükümsüzdür. Mflnif SERAV (Cumhuriyet: 230) Esenbel: «Ümit verici işaretler mevcut» H'ASHÎNGTON Türkiyenin Washington Büyükelçisi Melih Esenbel. «Meeting of the Minds» adındaki televizyon proğramında Ada'ya gayrımeşru yollardan sokulmuş Yunan askerlerinin tahliyesine devam edilip edilmediği yolundaki bir soruya verdiği cevapta, bir kaç saat önce almış olduğu bir rapora dayanarak, Pazartesi günü Kıbns'a gelecek gemilerle bir kısım Yunan askerinin daha hafta içinde Adadan ayrılmış olacağını söylemiştir. Melih Esenbel. şimdiye kadar takriben 3000 Yunan âskerinin Kıbrıs'tan geri alındıgını, geriye kalan 8000 ile 9000 civarında askerin de yakınd"a tahliye edileceğine dair «ümit verici» işaretler mevcut olduğunu ifade etmiştir. Turunç kardeşlerden ikisi daha Vakalandı Samandağı'na bağlı Karaçay bucağının Tavuklu köyünde 6 kişiyi delikdeşik ederek öldürüp dağa kaçan 4 kardeşten Yusuf ve Hilâl Turunç da dün yakalanmıştır. Su anda aranmakta olan tek sanık lise öğrencisi Edip ömer Turunç'un da yakalanmasmın an meselesı olduğu belirtilmektedir. Yunus Turunç is e olaydan hemen sonra intihar etmişti. Eyüpte bekirlarm kaldıgı bir gecekonduda, sobadan çıkan kımlcunlaruı yatağı tutuşturması sonunda meydana geldiği sanılan bir yan gında lodos yüzünden yardrma ko şulamamış. beş işçi yanarak can vermiştir. Önceki gece saat 02.00 de başlayan yangın bir saat içinde bü tün evin kül olmasına sebep olmuş tur. İki elinin yanması bajıasma canı nı kurtaran altıncı kiracı, 42 yaşın daki Ibrahim Karakugluk ise, olayı söyle anlataıştır: • Altı kişl evin üst katında yatıyorduk. Daha evde venlydlk. Dün gece çok fırtma vardı, erken yattık. Geee birden boğulur gibi oldum, uyandım. Yatak tan fırladım. her tarafı duman sar mıştı. Oda kapısını açınca her tarafı alevler sardığmı gördüm, ellerimle yüzümü kapayıp kendiml sokafa attım. Eğer uyanmasaydun, diğerleri gibi önce bognlacak, sonra yanacaktun^ îşçi, diğerlerini tanunadığını, fa kat fabrikada çalıstıklannı bildi >diğini söylemiştir. GümUşsuyu yolundaki (1) nunumaralı evin sahibi olan Süleyman Erol ise olayın etMsinden hâlâ kurtulamamış oiarak, kiracılannın adlannı bilmediğini söyleyerek, «Feci bir seydi... BUnuyornm, sadece evim yandı, onu biliyormn» demiştir. Diri diri yanarak ölen işçilerin kimlikleri şöyle tesbit edilmiştir: Esat Engin, Alâettin Dolaşan, Mustafa Koç, Halil Pala ve Ismail Karacabeyli. tkizler Helikopterle kurtarıldılar FOÇA Foça açıklarında avlanırken fırtınaya tutulan iki balıkçı, sığındıklan adada Çiğliden kaldınlan helikopterlerle kurtarılmıştır. Ahmet Baba ve Mesut Vuran isimli bahkçılar, fırtınaya tutularak Şıra adasına sığınmışlardır. Ancak balıkçılann geri dönmediğini gören arkadaşlan durumu Komando Okulu Komutanlıgına bUdirerek yardım istemişlerdir. ÇiğUden kaldınlan helikopter, balıkçılan yan baygın halde adadan almıstır. Bir tartışma Ege Üniversitesi Bütçe Tasansınm görüşülmesi sırasında Rize AP milletvekili Erol Akçal ile Karma Komisyon Başkanı Aydın AP milletvekili îsmet Sezgin arasında, ufak bir münakaşa cereyan etmiştir. Konu üzerinde söz isteyen Akçal'a, oylamaya geçildiği gerekçesiyle söz verilmemiş, bunun üzerine usuli bir tartışma olmuştur. Daha sonra aynı konuyla ilgili oiarak bir tekriri müzakere önergesi hazırlıyan Akçal, bu ta.lebini Başkanlık divanına sert bir şekilde vermiş, Komisyon Başkanı Sezgin de, «önerge bn şekilde verilmez, Başkanlık divanına karşı sayçılı olunmalıdır. Bn bakımdan önergenin alınraa dığını kabul ederek, size söx vermiyorum». demistir. Karma Komisyonun bugün saat 10.00'da yapacağı oturumda. Bayındırlık Bakanlığı bütçesi görüşülecektir. Hayat durdu AYDIN Bir saat kadar devam eden dolu yüzünden şehirde hayat durmuş, sular yollan kapatmış, Aşagı MahaUe ve Keştepeyi (stilâ etmiştir. Su feanallan geçen yağmurda taşügı için sular Aydın • Denizli yolunun ka panmasına sebep olacak kadar yükselmiş, fakat zararlı olmamıstır. Şehirde fırtına camlan kırmış, kiremitleri uçurmustur. İstanbul İklisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Raisliğinden: Akademimiz tdar! işl<srind« barem dahili mUsabaka sınavı ue memur alınacaktırJıJemurln 4. maddesindekl şartlaın hals olanlann 15 Ocak ne kadar bir resim ve kısa hal tercümesinl havi ile Akademiye müracaatları lüzumu duyurulur. münhallere Kanununun 1968 tarihibir düekçe (Basın: 10100) 215 • • Karakış KONYA Konya'da b ş şiddetle devam etmektedir. Hadım ve Bozkır ilçelerinde kar yagarken, Karapınar ilçesinde ısı 10 merkezde de 7 dereceye kadar düşmüştür. Su ve elektrik Lodos fırtınası, Istanbulda hayatı altüst etmiş, yine vapur seferleri aksamış, sadece Köprü • Haydarpaşa, Sirkeci • Üsküdar ve Eminönü • Üsküdar vapur seferleri de aksamalarla yapılabilmiştir. Bu arada, zaman zaman dolu halini alan yağmur ve alçak bölgelente hm saatte 100 kilometreyi bulan rüzgâr, Yeşilyurt'ta bir ağacı elektrik dlreğinin üzerine yıkmca, Balnrköy, Yeşilköy, Yesilyurt, Küçükçekmece, Beşyol semtlerinde sular ve cereyan uzun süre kesik kalmıştır. Levent'te Zincirlikuyu Mezarlıgı önünde havai elektrik hattı üzerine düsen yıldınm ise, şehrin Beyoğlu yakasında cereyanlann ve dolayısiyle suların, bes saat kadar kesik kalmasına sebep olmuştur. öte yandan, Şisli, Takslm, Levent, Beşiktaş, Galatasaray semtleri elektrik yüzünden kesilen suyun ancak akşama doğru verilmesiyle bütün Paran susuz geçirmistir. Lodos direklerl yıkarken, yagmur da Terkos borulannı patlatmıs, SUaotar'da anaboruaun kı İki Adet lcme Suyu Kombine Arabası Jmâl Etfirilecekfir Muhammen bedeH 15.200 lîrs olup, son teklif verme tarihi 9/1/1968 sah günü saat 15 00 o kadar Taksim Gümüşsuyu Dümen Sokak Güraöspa'as Apt nın 5 No. lu dairesindeki Levazım MüdürlflğümÜTe verilmesi şarttır, Sartnameler aynı yerde görülebilir İÜRK HAVA VOLLAB1 GENEL MÜDÜRLlĞÜ (Basın: 28203/214) Hâdiseler Arasında F ELE K fBaştarafı 3 üncü Sahifede) Ne yaptın yahu? dediler. Ne yaptun?.. Usulü müzskereye ait bir noktaya Isaret ettün, haksız mıyım? Haklısın ı m ı l . OlâUİ a. dam şimdi ne olacak? Ne bileyim ben Ve bn tevatürler kongre salonunda dolaşırken, Necati Bey blzi yani İdman Cemiyetlerl İttifay. erkânım çağırttı gittik.. eümi •ıktı.. Haklısınız arkadasUr.. dedi. Zaten Maarifin bir işe karışması mânasrz. Siz bir halk teşkilâtı olarak kalmalısınız. Dün ordu, bugün maarif.. bu teşkilât gitgide devlet teşkilâtı olacak ben buna razı defilin.. tasanyı gerl »Idım... tşimize bakalımdedi. "e kongre öteld işlerini bitirdU Adam böyle hakşinas. vicdanh ve halkçı bir adam idl. Ben bdylesini bir daha eörmedim. Şimdi r:ecati Beyi arıyorum. B. FKLEH VEFflT îstanbul Sehremanet! tdare Meclisi âzasından merhum Hacı Danis Beyin kızı. Sedsret İradei Seniye MüdürU merhum Hacı Ömer Beyin esi, F<»tma Katırcıoglu, Hlkmet Erçakm'ın kardesi. NuHye Kulen. Namık KatırcıogluTjun ve Şerefin teyzeleri, Zehrs Erçakın'ın görümcelerj ve Remziye Erçakın'ın ablası, Nizamettin. Şahide. Vecthe, Mediha'nın anneleıi, Seniha Akyüz'ün büyukannesl Salihatı Nlsvandan Heyecanlı bir ••• maç Dev bir maç (Baştarafı Spor gayfasında) Ergfin, Ayhan. ügur ve giiç saha şartlanna rağmen pas verme yönünden yirmi ikinin en iyisi olan Metin görevlerini hakkı ile yapan elemanlardı. Haftanuı tamamlanmış olan maçlanndan sonra puan cedvelinde yükselenler D. Spor, G. Saray, Altan, Mersln td. Yurdu, A. Ordu, H. Tepe ve Feriköy oldu. Sıralarını koruyamayanlar ise G. Birliği, PTT, Şekerspor ve A. Gücüdür. Lider F. Bahceden sonra Beşiktaş, Göztepe, Eskisehirspor, Bursaspor ve Şekersponın sıralan aynı kaldı. Hacettepenin bir galibiyet daha alması MorBeyazhlan tehlikeli bölgedtn oldukça uzaklaştırdı. Buna karşılık kendi sahasında yenilen Ankaragiicü ile A. Orduyu yenemiyen Vefanın durumlan endişe verici hale geidi. (Baştarafı Spor sayfasında) Besşiktas ise ileride K. Ahmetin dağıtıcı, geride Sami ile Cevdetin kesici ve düzenleyici oyununa sırtını dayamış öylesine rahat oynuyordu ki.. Hele golü attıktan sonraki rahatlığı. Sanki bir idman maçı içindeynüşcesine.. Ve çok da gol pozisyonlarına girdiği halde hovardaca harcadığı fırsatlara acımamacasına Fakat bir Talâtı tüketen K. Ahmet'in bir Sanlıya adun attırmayan Mustafanm mücadelesi seyredilecek kadar güzeldi. Ve herşeye rağmen yine Metinüı yerlerini bulan pasları göl içinde oynanan futbola bir incelik katıyordu. Netice iitibariyle Beşiktaşın G. Saraya nazaran daha fazla fırsat kaçırdığını. fakat Galatasarayın da şampiyonluk yanşına çıkan bir rakip ile başabaş denilecek kadar bir mücadele örneği veıdiğini son «öz oiarak ifade edebiliriz. İslanbul İktisadî ve Trcarî İlimler Akademisi Reîsliğtnden: 1) Matematlk, 2) tstatistlk ve Araştırma Metodlan, 3) Medenlye ve Sosya! Hukuk Kürsülerine birer aslstan adayı alınacaktır. tstekUlerin Devlat Memurlannda aranan umuml şartlardan başka Akademiler Asistanlık rallmatnamesmde yazılı sartlan haiz bulunmalan ve bangı yabancı dilden lmtüıana gireceklerini büdiren, kısa hal tercümelerini havi bir dilekçe ve iki resimle 27 Ocak 1968 tarihine kadar Akademl Beisligme müracaatları Düdirilir. (Basın: 10099) 216 SAtME ERÇAKIN 711968 Pazar günü vefat etmlstir. 811968 Pazartesi günü Kadıköy Osman Ağa Camlinden egle namazını müteakıp Karacaahmet alle kabristanına defnedilecekür. EBÇAKIN AtLESt Cumhuriytt 229
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog