Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI CDMHÜRİTET 8 Ocak 1968 KONSERLER SELMİ ANDAK [ nlfi piyanist Sviatoslsv Richter'in htanbaldaki ilk iki resitalini eleştiren önceki yazımda belirttiğim deyimle. <Büyuklerın Buyuğu>nün bütfin dünyada oldnğu gibi yurdumnzda da pataa biçilmez fırsat gayılan olağanüstü resitallerinin sebrimizdeki «onnncusn, öncekilerde nyanan heyecanı son haddine vardıran bir «parlakhk» ve «derinlik» taşıdı... Böylece tstanbulda iiç, Ankarada iki ve îsmirde bir resital veren virtüoz'u dinlemck imkânını bnlarak müzik dünyasının «gerçek sanat ufuklarunda yaşayanlar, gene de «keske daha dinleyebilsek» dedirtecek kadar bir istekle bu konserlerden ve Richter'den kolay ayrılamadılar!. «Piyano dehâsı» denilebilecek çapta böyle bir virtüozun bn konserleri, bizce »yni zamanda iki bakımdan müzik çevremize anlam ve değerler kazandırdı. Şöyle ki: 0 RİCHTER'IN SON RESfTALf Viefnam'o barışı göfüren odam G luseppe Toniolo adında 39 yaşında bir Venedikli otel sahibi, Vletnam savaşını sona erdirmenin çözüm yolunu bulduğru iddiasında. Öylesine inanıyor ki buna, otelini, mesleğini bırakıp ne kadar parası varsa cebine koymu?, yanına iki valizciğini almış, yiiteği umutla dolu, Kamboçya yo lunu tutmuş. Oradan Laos'a geçmis. Niyeti, Hanoi'a gidip Kuzey Vietnam Başbakanı Ho Chi Minh'le içten bir konusma yapmakmış. Bulduğu çözüm yolunu onnn kulağına fısıldayacakmı$. Böylece savaşı yüzde yüz durduracakmıj. 1968 in güzel günleri için... Cumhuriyet 8 Ocak 1929 tarihli Cumhuriyet'ten Başarı kazandık SYTA'İE VARTAN'LA ARKADAŞLARI KENDİLERİ YAPTILAR KOLEKSİYONUN MANUndan alınan verginin indirildi let memurlannı tayin eder ve rüt" ği takdırde ekmek fiyatının da dü beler verir. Orduya kumanda eder, jeceği yolundaki yayınlanmız üze Başvekille Nazırlan kendisi seçer. rine Iktisat Vekâleti bu teklifimi onlar da Kıralın talimatı üzerina zi kabul etmiş ve undan alınan ver hareket ve sadakat yemini ederler. ginin 11 kuruştan 3,50 kuruşa indi Mahkemeler Kıral adına hüküm rilmesine karar verilmiştir. Bu hu verirler.» susta teşebbüste bulunmak üzere İlk kar Ankaraya giden Şehremaneti tktisat Müdürü Kemal Ömer bey dün Dün gece havanın jiddetli poyşehrimize dönmüştür. Kemal Ömer raza çevirmesi üzerine sabaha kar bey Ankaradaki çahçmalan haksı soğuk artmış ve senenin ilk kan kında şunlan söylemi$tir: yağmıştır. Bu yüzden fırsat bek . Bu indirişi Vekâlete teklif et leyen odun ve kömürcülerin matik, kabul olundu. Yakında B. M. rifetile odun ve kömür fiyatlannM. ne sunulacaktır. Unun tonun da derhal bir artış görülmüjtür. dan 110 Hra alınırken artık 30 Kısa haberler lira ahnacaktır. Bir çuval undan çıkan ekmek miktarı hakkında da • Selânikteki Stratoniki madea teşebbüslerde bulundum. Orada da ocaklarında amele ile polis arasıntahakkuk etti ki bir çuval undan da çarpışmalar olmus ve otuz kifl 94 ekmekten ziyade ekmek çıkmaz. yaralanmıştır. Ama elbette ki onlar bizim kabul • M. Grandinin Atinaya gidecs* ettiğimiz jartlar dahilinde olacak ği haber alınmıçtır. tır. # Alman gazetelerinin bildirdiğine göre yazarlarunızdan Suat Sırp Kıralı diktatör Derviş H. edebi ilişkiler kurmak Belgrad 6. (a.a.) Devletin ida üzere Berlinde bulunmaktadır. resi ve Kıralın yetkisi hakkında # Amerikada Sheperd adında bir kanun yayınlanmıştır. Bunda bir zenci hapishane müdürünü ölözellikle şu hususlar belirtilmistir: dürdüğünden ötürü yakalanıp bir • Memleketin her tarafında her tür meydanda halk tarafından üzerine !ü iktidar ve hâkimiyete sahip Kı gaz dökülmek suretiyle diri diri • ral, kanunları kendisi yapar. dev yakılmıjtır. ÖNCE MÜZİK O Sviatoslav Richter, çaldıgı taer eserin bestecisine özgü, dnygu, görüş ve biçimi*ni bütün çizgileıiyle güçlü kılaıak »ydınlığa çıkanrken; ayni zamanda «Piyano ustahğındaki yaratıcıhk.Ia ileri, olumlu ve ışıkh bir «yorumlama» örneği verdi. Richter'in «yornm anlayısı» ise bizce şu noktada toplanıyor: Bestecilerin kendi çağlarına ve çevrelerine bağlı duygu, düşünce ve tarzlan arasmdaki ayrmtılar ne olursa olsan; «Müzik ınsanın insanca yaşaması, bırbirini sevmesi, ulusların kaynasman ve toplumlann birlikte mutluluğa erişmesi amacıyla evren•ellik içinde birleşen yüce bir sanat'tan başka birşey efeğildir.» îşte, Richter'den Snceki resitallerinde ayni anlam içinde dlnlediğimiz eserler gibi, şimdi de bo son resitaiinde ilk parça •lan Mozart'ın «No. 7, Dq majör, K, 309» Sonat'ı .. Derinlifcinl, •cılannı, aşkını, yoksnllognnn ve insanlığa sevgi ve şefkâtini «çocuksu bir neş'e» ve «sâdelik» içinde belirten dâhi besteci Mozart'ı çalarken, Richter de: O «büyük çocuk» niteliğine bürünen, vcıine göre neşeli, yerine göre mücadeleci ve hareketli bir «yori'm»a ulaşıyor... Ve, o ne pınl pırıl, larif, akıcı «tnşe»:. Sonra Chopin'in «Fa majör Op. 5, Rondo s la Mazurka»sı lle «No. 1, Sol mindr, Op. 23 Ballad>ı .. Halk danslan ritmine »adâkatle birlikte «şiirsel romatizm» ve «ülkücü mücadele»yi birleştiren olumlu, güçlü ve şaşılacak kadar baştföndürücü hızda tam bir Chopin çalısı Kichter'inki! Ve Chopin'den sonra Debussy'ye geçisl Richter herhalde boşnna düşünmemiş olacak? Bir kitapta rastladığım Debossy'nin şu sözleri ne kadar anlamlı: «Ruhumdaki masalımsı hayal, adetâ Chopin'in bir Ballad'ı gibi. » tste Richter'den Debussy'nin (tkinci defter'den) «12 Prelüd» 11 de böyle!.. O ne renk zenginliği . Şayet Debussy'yi yornmlunak, önce «piyano tuşlarmdan ve her nota'dan göz kamaştıncı güzellikte ve insanm içini dolduracak genişlik ve derinlikte Sesler çıkarmağı gerektiriyorsa;. bu nitelik fazlasıyla renk bollngu içinde Richter'in çalışmda var . Ve, sadece ba kadarla kalmayıp, tipik Fransız bestecisi Claude Achılle Debussy'nin kendine özgü iç dünyasıyla birlikte Verlaine'nin Şiır dünyasından Fransız resim sanatımn en etkileyici «empresyonizm»ine kadar «rengârenk ve ısıklı bir Slem»in izlenimlerinl dnyurmak ise, gene Debussy'yi Ricbter'den dinlemeli örelUkîe Debussy'yi dinledikten sonra Richteri diğer büyük pivanistlerle açıkça kıvaslamaktan ve onnn ağır bastığını s5ylemekten hiç çekinmiyorum!. Şartlar hazır «Hiç kimse istemiyor bu savajı, diyor. Toniolo, otelime gelip giden Amerikalılar orada ölen evlâtlanna ağhyorlardı. Tanıdıklanm vardı orada savaşan ve ölen. Bu trajedi altüst etti beni. Olaylan bir bir incelemeye başladun. Gördüm ki, dıştan bakınca nasıl iki tarafın arasında uçurumlar varsa, alttan alta da, barışı kurmak için tüm şartlar vardı. Ciddî Umutlar vardı. İki tarafm alıp verdikleri belgelere dayanarak bir barıj plânı hazırladun. Tabıi, yalnız kendilerine açıklayacağım bunu. Beni dinlerlerse barış kurtuldu gitti.» Hâlâ bu umut ve karardan şa?mayan Toniolo'nun ilk denemesi bir daha unutulamıyacak kadar çe tin olmı^tur: Venedik'e döndüğü vakit, orada yüzüstü bıraktığı ken di hayatının altüst olduğunu görmüştür. Oteli iflâs etmişti, borçlular kapıyı almıştı kendisi yokken annesi kalp krızı geçirip hastaneye dusmüştü. Ama, bunlarrn hiç biri onu durduramıyacaktı. ÎKİ İRI CEBtXDEN BAŞKA SÜSÜ OLMAYAN BİR SPOR MİNİ ETEK. Sylvie Vartan mini etek modasında ısrar ediyor inietek modada fırtına gibi esti. AIışkanlıkları altüst etti. Yeni bir moda mevsimi, yeni bir çığır yarattı. Ve... sevildi, benimsendi. «Gelgeç bir hevestir, çok sürmez.» diyenleri şaşırttı. Mevsimler geçiyor, ama, onun yarattığı mevsim bitmiyor. Bir çün uzun etckler onunla başedebilecek mi? Buçünkü hava içinde çok şüpheli gibi görünüyor. Nitekim, Maksieteklerin gö rünmeleriyle sinmeleri bir oldu. Halk onu «Bay Hanoı» diye alkışhyor. Toniolo'nun ilk yolculuğu anlat makla bitecek gibi değıl. Önce Tahran, sonra. Bombay, Bangok, oradan Kamboçya ve Laos™ Her gittıği yerde Hanoi'a vıze ister. Parası suyunu çekınce gunde bir övün yemeğe kalır, rastgele yerlerde geceler. Devlet adamlan sözlerine kulak asmazlar ama, halk artık kendisini tanıyordur ve «Bay Hanoi» diya alkıjlayordur seve seve. M ATLAS SİNEMASINDA FIRTINA BugUn Matinelerden Itibarea Baştan sona kadar heyecan ve esrar dolu macera filmi Renkli lnfillzce Slnenu«kop OLGUN DİNLEYİCİ.. ~ A Richter'in konserlerine gösterilen misline aı rastlanır flgi, büyük kentlerimizde de gerçek müzik dinleyicisinin artık en usta vitüozları ayırma ve anlama balamından gitgide olgunlaatığim; değer yareılarını yerinde kullandıjhm açıkça belli etti. Bu çok sevindirici bir olaydır. Bövlece bizde de agirbash ve ileri anlanda evrensel müziğe istekle ve şuurla baglamsta, Svfilecek hir ırelisme başgBstermistir. AJ A N (Missione Speciale Lady ChapHn) KEN CLARK DANIELA BINCHI PTTTTıT.TPPE HEBSENT Seansl&r: 12.00 2.15 4.30 6.45 9.15 STJNAR FtLM Radar Reklftm: 13 205 \p EN İYİ ELEŞTİRİCİ? "~ Sviatoslav Richter'in sehrimizdeki son resitali, beklenmedik ve hos bir sürprizie kapandı?.. Richter ardı arası kesilmeı alkıslar arasında. büvük dinleyici kitlesinin isteğini karsılamak '"'iizere «tefcrar» çaimak içft» piranoy» yaklaştığı zaman, piyanonun ârrtaUnnttş ölda|%fjm**ördü ve kolfSnnı piyanoy» do*m «Ne yapayım?» tribilerden acarak, çok sempatik bir şekilde özflr dileyerek sahneden çekildü. Evet, Riehter bu durum karsısında birsey yapanuudı?.. Amma büyük piyanist sslında, istemeden faydalı birsey yaprnıştı! Her ne sebeple yıllardanberi «bozuk çalan», fakat orijlni mükemel bn piyano, uzun süredenberi virtüozları ve dinleyiciyi çileden çıkartmaktaydı .. tste Riehter, bir an için bile olsa, bilmeden, bu piyanoda eziyet çekmiş virtüozlann «ah»ını almıs oldu!.. ...Ve böylece Sviatoslav Richter İçin en iyJ ve hos elestirmeyl bu emektar piyano yapmış oldu: «Büyüklerin büyüğü» karşısında dayanamadı nu dersiniz?!... İki sanatçı trafik kazasında yaralandı BURSA ( ı x ) Devlet tiyatrosu tarafmdan onceki gtın sahneye kbnan «ıKeeiler adasındaki cinayet» piyeslntn iki kadın sanatçısı dün geç saatlerde, ciddl bir trafık kazası geçırmişlerdır. «34 ED 634» plâkalı otomobil ile Altıparmak semtınde once tretuvara, sonra da bır elektrık dıreğlne çarpan sanatçı Handan Uran ile piyeste «Silvia» rolundekı Sevinç Aktansel çeşitlı yerlerınden yaralanarak Bursa Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır. Sanatçılarm trafik kazası geçlrmeleri sebebiyle «Keçiler Adasındaki Cinayet» oyunu sahneden kaldınlmıştır. Çesıtlı ulkelerde, tüm moda merkezlerinde mini etekler bırbirlerıyle yarışta. Şimdiden 1968 in ılık, sıcak gunleri bile kendi minı eteklerine kavuştular. Ve mını etek bır «büyük koleksıyon» lar işi olmaktan çıktı. «Hazır elbıse» yı de sardı. Böylece yayılması büsbütün kolaylaşmıs oluyor Artık isteseniz de uzun eteğe gıden yol kapanmıs bulunuyor. Yeni moda akışıyl» birlikte moda sahnesınde yeni yem yıldızlar da parlıyor. $arkıcı Sylvıe Vartan altı ay once, Parıs' te butık açmıstı. Şımdi, mini eteklı hazır elbiselenyle karşımızda. Bırden sevildi bu modelle. Parıs sınınnı da astı, taşra şehırlerıne, hattâ yabancı üt kelere yayılıyor. Neler yok kı Sjlvıe koleksiyonunda : Çizgıli kumaşların yanı sıra emprime mını etekler... Koleksiyonun «yıldız» ı da bır empnme mini etek, acayıp bır bereyle birlikte gıyılen bu modelın çok tu. tulacağı söyleniyor. istonbul Teket Bira Fabrikası Müdörlöğönden Fabrikamız ıhtıyacı için 928.970 M3 Çıralt Çam Kerestesl Komısyon marifetiyle pazarhkla satın alınacaktır. Işin pazarlıgı 21.1.1968 Cumartesi gunü saat 11.00 d* Fabrikamız Satın alma Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 445.905.60 lira olup, Geçici teminaü 33.442.92 llradır. tsteklilerin pazarlık saatiaden bir saat evvel Mminatlannı Naldt veya Banka Mektubu olarak Fabrika Vezaesine yatırarak alacaklan makbuzla bu işle lştigal ettiklerini tevsik eden Ticaret Odası belgelerini Komisyona ibrax etıneleri. Satın alınacak Kerestelerin sartnamesl Fabrikanuz Satın alma Komisyonunda görülebıleceği gibi, tzmir, Antalya, Kocaell Tekel BaşmUdıirlukleri ila DUzce, Bolu, Isparta, Denizli, Uşak Tekel Müdürluklerinde görülebilir. (Basın: 28432) 218 Dr. KEMAL ÇAĞLAR Idraı f ollan ve renasnl Bastalıklan Mülehasstsı Galatasars; rurnacıbasj Sok. No. 12 Ugur Apt Saat 10 • 12 M 13 • 18 Tel: 44 14 36 (î'.âncılık: 4410 207) KOLEKSİYONUNDAN BİR K\Ç MODEL: EMPRIME MİNİETEK ROB, EMPRİME MİNİ ETKK. (ŞAŞIRTACAK KAD/VK DÜZ ELBISENİN TÜM YENİLİK VE GÜZELLİĞİ EMPRİMESIM SEÇERKEN KARARLAŞTIRILAnŞTIR.) VE DERİ CAKET PAXTALON. Millî l'i\ iiııyıı İılaresi Aziz vatandaşlarımızdan 1967 yılında gördüğü geniş ilgi ve güven karşısında Istanbul sinemaiar ALEMDAR: (22 36 83) Tapılacak Kadın (MTema) BULVAR (21 35 78) Tapılacak Kadın (T Şoray) GUNEŞ (21 61 40) 1 Marakos Casusu, 2 İ j tanbul Ateşlor içinde GUNDEŞ: (27 71 86) Kanun Sılâhtır. KULUP: (22 72 77) Zehirli Hayat MARMARA: (22 38 60) Cehennem Harekatı MELEK: (Eyup) (21 58 76) 1 Ölıinceye Kadar, 2 Deli Fişek NÎLGÜN: (21 11 60) Zehirli Hayat HENK: (21 15 25) Heı $ey A;k tçto SAFAK: (22 25 13) Kibar Serseri (Ringoi TINAZTEPE: (71 65 18) Anjelik Harem Gdzdesl YENI: (Bakırkoy) (71 68 26) 1 Tapılacak Kadın, 2 Zehlrll Hayat tıyatrolar eczanelpr BAKIRKOY: Halk. Aytaç, Tepeü»tu. BEStKTAS: NaU Halit Tipl. Çınar, ParlaK, Yeni (Levent) BEYOĞLU: Çiğdem. Şlta, Dolapdere. EMtNÖNÜ: Sirkecl Merkez, Ca âaloğlu, Beyazıt Merkez, Aksaray. EYIJP: EyupsulUn, Değer (Sag maleılar). Yeni (Rami). SUâhUr. FATİH: Edîmekapı, Kurç, Fındlttzade. tdeal. Yedikule Merkez, Merih, Salıhpaşa, Ayvansaray. GAZIOSMANPA5A: Sifa, gifa KADIKÖY: Çiçek. Şira (SogütlOçeşme). Selâhaddin Kutman. Kızıltoprak. Bostancı, Köpriılü. KARAKÖY: tzmir. KASIMPAŞA: Pertev. Hasköy. SARIYER Büvukdere. Emireftn. ŞİŞLİ: Ulukan. Sevlm, Gülgün, Meral (Mecidlyekoy). Gültepe, Kaptanpaşa (Okmeydanı). ÜSKÜDAR: Üsküdar. Kısıklı. Nukhet Bevlerbey4. ZEYTİNBURNO: Zümrüt. nöbetçi İki adama 1 milyar 600 milyon teslim edildi 1968 Yılına Büyük Yeriîikîerle giriyor. 1) 10 Ocak 1968 den sonra Haziran'a kadar çekilişler, her ayın 7 ve 24 ünde yapılacaktır. 2) Tam biletler 50 liradan 40 ve 20 liraya indirilmiştir. Her ayın birinci çekilişinde F ranS« ve tngiliz işbirliğiyle yapüan CONCORDE admdaki dev uçak, ilk defa olarak Toulouseda halka gosterildı ve buyuk ilgl topladı. Uçak, Yuzlerce Fıan» ve tngiliz V"™}™ *£"**£. rucu çahşmalar, sonunda mejdana getirilmişt.r. Saatte 1995 Km. bu hıza ulaşabilen bu uçak 1911 yüında sefere konacak ve Paru NewYork arasmı 3 saat 20 dakikaya indirecektir. Fotografta, 1 milyon 600 bin dolâra (yaklaş.k lfi milyar) malolan uçağın tecrube İçin emanet edildiği 2 usta pilot görülüyor. Solda Andre Turcot (Fr.), Safda Brian Trubshaw (Ine.) •«V >< • >•••»••»»•••••• Ocak Pszartesi Matinelerden • itıbaren levkalâde bir macera fılml KİBAR SERSERİ (Renkli Sinemaskop) (Kiss Kiss, B?ng Bang) GtULİANO GEMMA GEORGE MARTÎN YENt MELEK Tam Bilet : 40 Lira Yarımlilef : 20 » Çeyrek Bilet ? 10 » Her ayın ikinci çekilişinde ise Tam Bilet Yarım Bilet Çeyrek Bilet : 20 Lira : 10 : 5 » Şehzadebaşı Çemberlitai Çemberütaş% SAFAK YENÎ tPEK Sinemada Sinemasında Sinemasında KİBAR SERSERİ Renkli Türkçe Sinemaskop PAZARTF.St KİBAR SERSERİ Renkli • Sinemaskop Türkçe P\ZARTESt OENÇ % ÂŞIKLAR l TSrkçe ÇARŞAMBA ; ••»••• Eekiamcılık (36) 210 • 3) Beşte bir ve onda bir biletler kaldırılmıştır. 4) îki amortili çekilişlerde amortilerden biri 0 ilâ 4 numara arasında ikincisi de 5 ilâ 9 numara arasında çekilecektir. Saym halkımîza 'duyrulur. tlk defa 10 Ocakda uygulanacak yeni çekilis/de bol şanslar dileriz. 28425> 213 ARENA TtYATROSU: (4» 84 19) KANLI N İ G A R Ker gece 21.15 Çrj.. C.tesi. Pz. 18.00 de. AZAK lIVATRUSb <Zk Sı 40) UöııUJ ÜUtO • ü » zanfet ö z c a o topluUıfiu vAYRUıMAKSA U A K SADIN» Crs a t e t t Px. 16O5 t» P.tesl ban«. bez gece 2 1 . » BAKIRKOY TtYATROSOî T K A D I N I N fTSNDl» PazartesJ barlç, beı gec* 21.15, Pazaı 13.00 tKARAGÖZ • HACtVAT» C r v Cumarted 15.00 ta BtİYÜK rtYATRO (Ne)»1 UTgur <«n II M) ı A T YAR HAMZA» Çarı. Pr«, Cuma. C.teftt, Pz. 21.30 Çr;.. C.tt*l Pa 15.00 «ALO ORAS1 TtMARHANE Mlfı Çrş. a t e s l . Pz. 18X0 P.tetd 21.30 da OORMEN TtYATROSU «Btl YKNtÖl. P.lesl Bario heı «ec* 11.İS Cr» 18 0tt C. KM H» 15 00 de FATIH TtYATROSU: (22 01 71) lOTHELLO» Her gun 21.00, Pazar 15.30 da. GEN • AR rtVATKUSU («» II < > tPOLİSUSK» W P tesl IMrtç tıet cec« a i . U C teta. P» 15.00 de FATİH TtYATROSO: (G. Sürurt. E. Cezzar) ı S O AS: (47 63 15) Soygun (MDarc) KAK K1Z1 tRMA» Pazartesl barlç. heı gun 21.15 ATLAS: (44 08 35) Fırtına Ajan tSTANBUL TtYATROSU ELHAMRA (44 23 36) DÜNYA: (49 93 61) Gençlik Dunyası «KARIM ve SEVGİLİM> Pazartesl hariç. her gun EMEK: (4 44 39) Her Sev Aşk İçin 21.15. Çarîamba, Cumartesi, Pazar 15.00 de ALTI ERKOÇ: (47 07 32) 1 Samson Dalll», 2 D e OYUNİARI «SERMET OĞLU İLYAS» Her gun hFişck 18.15, Pazartesi 21.15 te. FİTAŞ: (49 01 66) Anjelik Harem Gözdesl &ABARE DEVCKUSU rtTATROSO: 144 40 40) KENT (Şışli) (47 77 62) Gcnçllk Diınyası cVATAN KURTARAM 5ABAN» Heı (ee« 21 da KERVAN: (48 04 23) Zehirli Hayat KARACA TIYATRO (44 54 02) «SENATÜR68» KONAK: (48 26 06) Her Sey Aşk tçln Pazarte.ti hariç, her gece 21.30. Pazar 18 00 de. LÂLE: (44 35 95) Ölunceye Kadar KENT OYUNCULAR1: (44 86 «3) »KÖÇÜK DBV LFVEND: (63 55 36) Sarışın Bebekler LEK» Pazartesl Persemb*. Cuma, Cumartest 18.00 LÜKS: (44 03 80) Zehirli Hayat (C.Arkm) Sah 18.00. PazartcH 21.19 te. «MİRAOONUN CÖPSARAY: (44 16 56) Soygun (RJng.) LERİ> Pazaı Salı 1800. Pazartesl 21.15 te StTE: (ÇişU) (47 69 47) Anjelik Harem GBzded SAN (48 67 92) Ölunceye Kadar KCçOK SAHNB: (4t) M « ı MOeap Ofluoslo n T a t YENİ AR: (49 64 72) Ölüm S»çan DolarUr IU. tPKPSl» Het cOn »İJS de Carjamba Cumartetl, Pazaı 17.00 da YENt MELEK: (44 42 89! Anielık Haretn Gözderd KÜÇÜK. TIYATRO (27 a» K) cOELl UOLUt P tefO bartc beı gec» a . l S te. Çrs. C.teet Pı. 1700 de ORALOĞLU TrrATHOSTİ: (49 49 33) «ANNA FRANK'ın HATTRA DEFTERt» p.terd Barto bergun 18X0 Cr* 15.00 «KADIKLAR 1IB DERSE» ATLANTIK (55 43 70) Korkunç S ı r (R S.) P7 15.00. Çr; 18.00 Pz Sah Crs 1 U 0 .EZÎLENBELEDİYE: 53 33 14) Diçl James Bond LER>. Prj.. Cuma. C.tesi 2140, C.tesi 15.00 CEP: (36 06 82) Kanlı Kılıç TEPEBA3I TtYATROSU: (44 79 38) «KENDİNİ ÇELİKTAS: (Maltepe) (53 35 07) Duşan Ajıklar BULMAK» Ptaar, Pazartesl, Çarjamba, Cuma EFES: (36 35 84) Macera Pejinde 21.00. Pazar 15.30 da FEZA: (36 35 84) Tapılacak Kaduı ULVl U K A Z iTVAiltOSO ( A J n a m KOeflk Oean» KADDCÖV: (36 49 24) Aceml Ajık ( & i . ) da (21 57 22) »YALOVA KAYMAKAMI» Salı. KENT: (36 90 12) Marakej NUcermıı Çarfamba hariç, her giin 18.15. 21.15 te 1HABALÂLE: (36 51 86) Zehirli Hayat (SPekkan) BAM STNIFI» Salı. Çarsamte, 18.15 v e » . 1 5 t e . OPERA: (36 08 21) Ölunceye Kadar (Renkli) KEKLÎKt Pazartesl hariç, her gün 21.15, CarsamÖZEN: (S6 99 94) Ölunceye Kadar (K.Tibet) ba, Cumarteel 15.00 de. REKS' (3« 01 12) Anjelik Harem Göıdetfl CSKÜDAR TtYATROSU: (36 53 11) cOATAN BAHStNEMA 63: (55 10 84) Fedaller Fllo»u RİYELt» Her guD ZIM. Pazaı 1SJ0 da SÜREYYA: (36 06 82) Karanlıkta Bir ÇıJlılt bevoâlu teleffonlar tUtyanlıno Hastahanerd 49 30 W Orrsnpas» Hastahanes) ii (0 51 Guraba Hastahanes 21 60 00 ! Hnsekl HasUnesl 21 » 80 21 43 91 NUmune HastahsnesJ 36 *4 00 Kudu? HastahaneaJ 23 90 32 Zeynep Kamll M 30 H Sıhhl tmdatBevofro Lnantml 21 15 95 Oskttdaı 38 13 36 tıtanbu) 21 43 23 langiD 44 46 44 Beyoglu Kadıkfly 36 08 n Osküdar 36 03 49 rark Hara Yellan Bflet Sattsı (44 47 00) Danifjna (44 19 M ) Hava Alanı (73 83 40) D«v\et DemlryoUan Eaydarpete (M 04 fS) Sbked (27 00 SO) Ü nlzjmUan 149 18 96) tttfl gtmlerl (44 03 07x Sehlr Hatlan (44 43 83) Telefonla Telgral • 04
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog