Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

8 Ocak 1968 CTTMHTTRÎYET SATTtFF Geçen yıl 5 milyon dolgr harcadılar Hacı adayları g/tmeye başladı KILtS Hac mevsiminin resmen ilân edilmemesine rağraen hacı aday ları turıst pasaportu ile Oncupmar sınır kapısından yurt dısına çıkıs yapmaya başlamışlardır. Verilen bilgiye gore, bu şeküde çıkanlaruı sayısı 200 ü •gmıştır. öte yandan, bu yü Mekke'de hiçbir hastauk tesbit edilemediğı ıçın hacı adaylannın çıkışlarında karantina yapümayacağını hildı ren hükumet doktoru Hasan Kâmıl Altınbaş, «Eğer bir hastalık görülürse karantina yaptiır» demiştır. Venlen bılgıye gore, geçen yıl CKMP Genel Sekreteri Mustafa yurt dışına çıkan hscılann Kaplan dun duzenledıği başın top5,196,800 dolar doviz çıkardıklan lantısında, Turkıyenm NATO'da da açıklanmıstır. kalmasına taraftar olduklarmı. ancak Türk Silâhlı Kuvvetlerının ya rı yarıya indırilmesımn ve Türkiyedeki yabancı üslerin Turk Genel Kurmayma bağlanmasmm şart olduğunu söylemıştir. Kaplan ayrıca MERStN Verilen bilgiye gögerek NATO, gerekse A.B.D. ile ya re Mersin Cezaevinde 19'u ağır pılmış olan Ikılı Anlaşmaîarın Tür41'i hafıf cezalara çarptırılmış kiyenin şerefıni zedelemıyecek şeve bın de kadın olmak üzere 61 kılde düzeltilmesi gereküğini dç soz hukümlü bulunmaktadır. Yıllarlerine eklemiştir. d'an beri dâvalan devam eden tutukluların sayısı ise 257'dir. Yukandaki üç maddeyi yakında bir muhtıra şeklinde hükumete sunacaklannı belirten CKMP Genel Sek reteri, ayrıca yurttaki âsayişsizük konusuna da değinerek: Canından ve malından emin olamıyan ve devlrt hlmayesini üzerlndc göremiyen vatandaş, kendi garantisini belinKlLlS Gıda maddesı sıkındekl silâhta aramaktadu. Bu yüztı^ı çeken Suriyeye son günlerde den Türkiye bir silâh deposu haline de bulgur ve tuz kaçakçılıgı başgelmektedir» demişür. lamıstır. Bunun üzerine bulgur 110 kurustan 150 ye, tuz da 20 Kaplan, enflâsyon, partizanlık ve kuruştan 35 e çıkmı=tır. Kıbns konularında da hükumeti suçlamışhr. Bir yılı daha geride bıraktık Yeni yılınız kutlu olsun. Son günlerde kimînin içten, kiminin âdet yerini bulsun diye tekrarladıgı bu klişeîeşmış cümlekâh çok lüks yerlerde, kâh evlerde, kâh hapısanelerde. kâh hastanelerde ve kâh dağlardakı otellerde söylendi. Birçok dargınhklar bu cümle ile ı.nna eıdı Velhasıl herkes kendine gore. eğlenerek veya eğlenmeyerek yeni yıla gırdı. Bız şıradi size bıldığımız kadar kımlerin neler yaptıklarını ııralayalım... • 1968 yılını sinirden tirtır tıtreyerek gıren hanımlann çoğu kuafor Mahmut'a gıdenler oldu. Sabahın beşmden ıtıbaren saç taramağa başlayan Mah mut ve yardımcılan kahramanca çalışarak ve hattâ çarpışarak kımseyı gücendırmeden yuzlerce hanımın saçını yaptılar. Ha nımların çoğunun ellerinde boy boy, renk renk takma siçlarla ve boş gozlerle saatlerce (mubalâğa etmıyoruz, saatierce) bek ledıklerı kuçücük salona o sırada bir filimcimız kamerasıyla uğramış olsaydı batmakta olduğu iddıa edilen yerli fılmcıhğımız o anda çekecekleri dökumanter fılm sayesınde dış mem leketlerde altın armağsnlar kazanırdı. Seyredenler hanımlarımız hakkında ne düşünürlerdı bılemeyız ama yüzlerindeki ifa delerı gorselerdi hayatlarımn en eğlencelı dakıkalarını geçireceklerı suphesizdi.» # Doğum evlerınde de buyuk bir faalıyet goze çarpıyordu. Yeni yıla girmeden dünyaya gelmek için ates kesilen bebeklerden birinın annesi Dr. Pakize Tarzî hanıma unutulmayacak dakıkalar yaşattı: Pakize Hanım o gün kırk elli defa duş yapmak mecburiyetinde kaldı ve bu banyo sefasından pek de memnun kaldı. Onca mühim olan bir bebeğin dünyaya gelmesiydı. gelirken yapılan yaramazlıklar değil... • Rus pıyanisti Richter Yıl CKMP hökumeti suçfadı HUkümlü az, tutuklu fazla Suriye'ye bulgur ve tuz kaçakçılığı fiatları yiikseltti Bir Tiîrlc çocuğunun 11 yaşında bir Türk öğrencisi, Almanya'da Goethe Enstitüsünde açılaıı resim yarışmasında 50 ye yakın millctin öğrencileri arasında ve 600 resim içinde «Kırkpınar Güreşleri» resmi ile üçüncülügü kazanmıs ve 350 lirs mükâlat almıstır. 1967 öğretim yılında özcl Dost tlkokulundan mezun olan Meir Bahar adlı öğrenciye ödülii Alman Kiiltür Heyeti Başkanı tarafından verilmiştir. Küçük ressam, Türk âdetleri ile ilgili resimler yapmakta ve bunlarda büyük başarı sağlamaktadır. Resimde; uluslararası bir başarı kazaıun ögrenciye ödülü Alman Kültür Heyeti Ba^kanı tarafından verüirken görülüyor. . V. E 1 ı 8 Ocak Şevval 8 Iktndi s • j 3 VP 1 3 7.24 12 20 14.44 16.58 18 351 5 40 2.28 [ 7.25 9 48 12 00' 1.38 12.44 ANTALYA Gazıpasa ilçesi Ataturk tlkokulunda 16 yıldır öğretmenlik yapan dört çocuk babası Halil Demirkıran, evinde kırma ev tüfeğini temizlerken, tufek ates almıs ve kalbinden vurularak ölmüştur. Kaza ile kendini öldürdii Gece kulüplerinden birinde yı!ı>«ı gecesi. nı yıla gırmek ıçın çıktı. Ancak ulak bir şekerleme yapayım derken sabah uyanabildi... Hilton'un yegane halı dUkk&nuun güzel satıcısı ömür Ant ilk defa o gece magazadan aynldı ama birçok yabancı müşterilerı onu bulamadıklan İçin halı alışverişinden vazgeçerek bayram ertesini bekledUer .. • Bedia Muvahbit yeni yıla her zamanki gibl genç tiyatrocu meslekdaşlanyla girdl. Bu sefer onu gezdirme zevki Mücap Ofluoglu ile eşi Filiz Ofluoğlu tarafından tadıldı. Kulis'te kısa bir sohbetten sonra Kervansaray'a giden üçlü grup oranın sahıbi lbrahim Doğudan tarafından israrla alıkondu ve rustik barda kemanlarla yenı yıla girildi... • Dormen Tlyatrosu her ram a n y j i b l hep blrlikte yeni yıla gir^i. Once gmyet zarü bir jeît yapGlar: O geceki seyircllerini sah neden uçurduklan rengarenk balonlarla selâmladılar ve sonra doğruca yenj açüan Oryantal'm üst kaündalü lokrle gitülcr. Kendilerine hazırlanan soguk büfede kannlannı doyurduktan sonra orada nişanlandıklarını açıklayan Salih Güney Ue Zeynep Tedü'yu tebrik ettiler. Haldun Dorraen slyah üstüne beyaz benekll kravatı, bıyığı ve koyu renk elblsesiyle hakiki bir konta benzetildigl için çok keyiflendl. En şen kahkahalar Turçut Boralı'dan çıkıyordu. Galip San alışılmamış bir sesstzlığe bürünmüştü; buna mukabll Göksel Kortay en neşeli dakiltalannı dansederken geçirdi.... • Büyuk Kulüp daha ziyade yaşlılann ve bilhassa kumar meraklılannın itibar ettiği yerierin başında gellyordu. Pek İyl hazırlanmamıs yemeklerin yenmesl zar zor bekleyen müdavlmler doğruca yeşll Brtülerle kaph kumat salonlarına kendilerinı attılar. Tıp • kı alko'.iklerin içkiye kavuştulcları anda duydukları neşeyle tişleri atmağa ve birblrlerinln parasuıı almağa basladılar... • Gönül Vaıar o gece Istanbul'un en mutlu şarkıcısı olduğunu şarkılaruıda ilân etti mi bilmiyoruz ama Orkide Çiçek evlnin güzel sahibesi Buran Boıok' un bildirdiğine göre Gönül Hanımın Beyrutlu nışanlısı Yübaşuv dan bir gün önce dükkânlarına gelmis ve şunlan söylemlş: Yılbaşı gecesi şarkı söylediği iki gazinoya iki sepet yollayacaksınız. Her iki sepette Je elllser «bakaras gül olacak. Terclhan biri kırmızı digeri pembe olsun. Sonra Bayramın Uk günü benlm kuyumcunun size getireceği tek taşlı yüzügü onaltı beyaz gülün arasına bağlayvp evine yollayacaksuıız. O gün ben yanınüa bulunamayar'ağını Beyrutta olacağun; lütfen hersey söylediğım gibi olsun! • Parasızlıktan, piyasadaki dur gunluktan şikayet eden mutlu azmlık sayeslnde tstanbul'un beül başh lokalîerinin hemen hlçbirinde yemek yiyecek yer bulamayan Kâmuran Evrenos adlı eski seflrlerimizden biri son çareyi dostu Satvet Lütfi'nin evine gıtmekte buldu. Böylelikle Istanbul'un gece hayatını yaşatmak istediği Ka nadalı arkadaşına tstanbul'un muhteşem ve eski evlerinden birini göstenrüş oldu. O gece orafla tesadüfen bulunan Arnavutluğun eski Başbakanı M. Dino ile de llginç konusmalar yaparak yeni yıla girdi. • Ve sabahın gelmesinl hig lstemeyen birçok kimseler de Piyer Loti'nin romantik Eyübündeki şirin kahvevesine giâerek sabah çaylarını sahibesi Sablha Aydemlr'in bizzat demledigi semaverden lçtiler... • Ve yeni yılda baş göz o\an• Futbolcu Ercan Aktuna'nm Hilton'da evlendigl milyoner Barkın Tolon'un daha önce seramikçi Erdinç Baklayla evlendiJini büiyor muydunuz? • Vedat Dtcleli'ye verilen en lyi yeni yıl armaganı Hilton'da yapılan lcua Gaye'nin düğünüydü... 9 Tanınmıs mütaahhitlerimizden Yüksek Mimar Mühendis Fahlr Perçin ve ^si, ortanca kızları Duriye'nin Prof. Kndret Mavitan'ın oğlu Ahmet'le nlşanlannı Hilton Roofunda yaptılar. yııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi]iıııııııiMiııııııııııııııııııi!iıııııııııııııııııumııuunıuuıuıııiMUiıııııımm'£ Kardeşini öldürdüğül Pahalılığı Merkez Bankası yaratü Ne güzel bir zamandayız. Kokes her aklına geleni «hatça jazıyor. Türk milleti l'ürtiyet içinde yaşıyor. Du hürriyet devam ettikçe roubakkak yolumuzu bulup yiikseleceğiz. Ben de hürriyerten faydalanarak Merkez Bankasını idare edenlere hiicum edccvgim. E0>ette muhatap başta Gcnel Müdürdür. Kendisini şahsen tanımam, uzaktan yakuıdan bir alâkam yoktur. Fakat bu zat Türk parasını müdaiaada cesaretU davranmamış, mevki Uaypusunu Türk millctinin meırfasrinden üsrmr<tı>rıtwrçtıır,Haainey^ para lâzun ©lmuş> hay hay demiş, Ziraat3anka>ı para istfedikçâ buyt*un •efert' dim demis ve iki sene «»vvel 7 nıilyar etrahnda dönen tedavüldeki paranın iki sene sonra 0 milyara çıkmasına mâni olamamiî, böylece pahalüı£ın artırasına; Türk para&ânın dünyada bir turlü itibannı hulaınamasina sebep obnnştur. Hattâ depozito diyc ithalât japanlardan alman 1 milyar 300 milyon lira da bugün piya«»(ta olstydı fark 3 küsur mılyar lira olacaktı. Şimdi bir vatandaş olarak Merkez Bankası Genel Müdüründen soruyorum Si* bu 3 mtlyar lirayı iki senede neyin karşılığı olarak pıyasaya sürdünüz? İkti«adî kudretimiz ıki senede piyasaya Z milyar »ürecek kadar artmış mıdır? Böyle olsaydı ne pahalılık tahammül edilmez hâl alırdı ne de Türk parası dünyada geçmez bir para olarak lıaUrdı. Prof. Erhard'ın şu sözleıt h'n, akhmdan cıkmaz: «\a^dığınıu devir devletlerin kaipuzanlıkla idare edildiği bir devirdir. Eğer Alman markj üağlam bir para olarak kalabvliyorsa, bu ancak bizim parayn karsı i$lediğimiz günâhların diğerlerinin işlediği gtınâhlardar. a ı oluşundandır.» Bizde de maalesef paraya karşı çok günâhlar işleniyor. Bu vazijette baş günâhkâr elbeiteki Merkez Bankası Genel Müdürüdür. Bize icabında hükumetlere «kırk para dahi veremem, baş'.nm çaresîue bak» diyecek cesarette bir Merke^ Bankası Genel Müdiirü lâzım. Öte yandan böyle diyecfk bır Genel Müdür elbettekı {azla müddet o mevkide kaiamaz. Çiinkü maalesef Merkez Bankamız muhtar değilılir. Halbuki Merkez Bankası muhtariyeti demokrasi ve biirriyetin temel teminatlamı • dandır. Demokrasi ve hürriyet sırnatll bir iktisada dayanmazsa devamlı olraayabUir Svhhatü bir iktisadın temel şartı ise sağlam bir para Slcüsü'înr. Sağlam parayı da ancak muhtar bir Merkez Bnnhası temin edebilir. Bu sebeple iş milletvekıllcrirtü'.e dii^ 'ttedir. Vatandaş olarak kendilerinden bu ft.nc Merkez Bankasına muhtariyet verecek bir kanunu Mcciise getirmelerini diliyorum. Sedat Ülgen BURSA = iddia edilen sanığın E babası da tutuklandi) = = = E E = ~ . ' « ? " y^J* ; "•*"•"*• baş ü ü a 1 ,'j ln kaldıgı Park Oteldeki odası tZMtR Bomova'nın Altmdağ ;',£ çirdi. Mağazamn dokumakla ka arasında mekik hemen her gesemtinde önceki gece meydana tından çok çeşitli alış • veri? yagelen cinayetten sanık Cemal pan pıyanist uçakta ver bulamaTopçu'nun babası Bayram Topdığı için Yılbaşı gecesini de Isçu da suçlu görülerek tevkif edU tanbul'da tdil Biret ve empremiştir. zaryosu ö m e r Umar'la OryanCemal Topçu'nun bir giylm eştal'da geçirdi. Ünlü piyanisti kayası satışında çıkan kavgada öz l d a Müdür Atü Kibar İle kenkardeşi Mümin'i bıçakla öldur E P f! dine tıpatıp benzeyen iklz karde= dügü iddia edümei;tedir. şi Sarim Klbar karşıladüar. Konserlerini büyük bir ilgiyle izladiklerı piyaniste nefis bir elişi, eski Türk kaşığı hediye eden Atıl Kıbar'a Richter de hayatının en güzel yılbaşlarından birinl ve en nefis yemekleri orada yedlğinl söyledl. Şefdc Cygutfer» in söylediği halk şarkılarma hayE ÇANAKKALE «Anayasanın ki ran kalan üstad tek üzüntUsünun Ş şilere tanıdığı sosyal haklar>ı köyTürklye'yi zannetüginden çolı E lülere anlatmaya giden TtP l l Baş fazla batılılaşmış olduğunu söykanı Avukat Cemil Fışkm ve arka ledi... Sayın Çalışma Bakanının ga ~ daşları, Sarıcaeli köyü muhtarı • Durul Gence Beşlisi'ne nazetenizdeki beyanlarına göre ış X Âdem Gözer tarafından köyden ko zar değdı: Birçok k.imsenln lttlçüenn emekliliklerinde yaş had E vulmuş, ayrıca komünizm propafakla «Türkiye'nin en iyl orkesdi 5O'ye ındirilecektir. Bu kanun E gandası yaptıklan iddiasıyla savcı trası» dedikieri bu orkestrarun laştığı takdirde şimdiye kadar E hğa şikâyet edilmişlerdi. yılbaşını da, ertesl süriip giden büyük haksızlık te ş TÎP'liler savcılıkta verdikleri ita | elemanları günü Fitaş'ta verdikleri konserl lâfi edilmlş olacaktır. Zira halen = dede iddiaları reddeüniş, tâkİDgizde otuz sekiz ateşle geçirdller.. bir Işçi muayyen çalışma müd s lik kararı almışlardır. Fakat TtP ll Durul Gence'nin sert bir hareket detini doldunnuş olsa dahi 60 E yönetim kurulu üyelerinden Yaşar le davuluna vurması parmağının yaşını ikmal etmemiş ise sosyal E Saygılar, Erhan Tez ve Erol Erden kırılmasına sebep oldu. Ama orsigortalarca ne toplu ödeme ya = isnatta bulunmaktan dolayı, AP'li kestra şefi kimse üzülmesin diye pılır ne de emeklilik maaşı bağ = köy muhtannı mahkemeye vermişhiçbir şey belli etmeden çalmağa lanır. Bu ise tarnamen işçiler * E lerdir. başladı ve sonuna kadar kimse de leyhine ve onlan daima mağdur E anlamadı Durul'un durumunu.« eden bir davranıştır. ^ Haksızlık işte ozamian giderilecek | TÎP yöneticileri | kendilerini köyden 1 kovan muhtarı | mahkemeye verdilerf | Birleşilc Amerika ve Avrupa ile Türkiye arasındaki nakliye işlerinin tedviri için BEYNELMÎLEL NAKLİYAT FİRM\SI. kalifiye AKİZITÖR DELEGE AR AM AKT ATIR Namzet, lthalâtçılarla münasebet tesis ve idame edecek ve muvaffakiyeüne göre tatminkâr ücret alacaktır. Alman veya Ingiliz lisanına vukuf elzemdlr. Yanm günlük meşgale mümkündür. Biyografiyle birlikte müracaatların Almanca veya Ingillzce: Sayın Bakanın müjdeledigl ha E berin bir an evvel tanakkukunu E diliyoruz. = M. KATALAR E mmm i İ Kaçak çakmaklar Güneydeki birliklerimize dağıtılacak DEGİL Mİ?.. tlân vermek suretiyle emlâk «• S tanlann satış tiatlarını da büdlr s meleri, E Seyyar satıcılardan bazıîannın = hak yemeden ter»zilerini doğru = lrullanmalan, E Belediye zabıtasmm: Kantar, = baskül, bilhassa terazi kilo ve dır = hemlerinin kanuni miktar üzerln = den imal ve dökülüp dökulmedik E lerinin Ş 14 aydır | ödenegimiz 1 gelmiyor E S S S S S E E E = S E S S S E S E ~ E S E S r E E Ş E E E ~ S £ ÎZMtR. (Cumhuriyet Büro<îul Demas mâmulleri sanayü sahiplerinden Yüksek Mühendis Naim Karaosman, dün yaptığı basın toplantısında, Dünya Bankasınm Türk sa nayisinin karşısmda olduğunu iddia etmi? ve Keban Barajında üretilen elektrigin dağıtımı için Dünya Bankasınca hazırlanan 300 milvon liralık ihalenin teklif süresinin 8 ocakta bltmesi gerektiği halde beklenmedik bir tadilâtla 3 hafU sonraya ertelendiğini bildirmiştir. Bu uzatmanm Etibank'a elektrik hattı için 50 milyon lira civannda fazla bir ödemeye mal olacağım 1fade eden Karaosman» daha sonra şunları söylemiştir: •Dünya Bankasınm talep ettijfl ta dilât teküflerinin mukaveleslnde çumriik masraflarının nazan itlbarn almmama<nm hedef tutmaktaRiayet etmiyenler, yanında, Dıtl Cav paketlerl hem eksik hem toz s dir. Bu tadilât yapıldı^ı taktirdc, cunu ödiyemez hale geldik. Tiirk mlllî ekonomlsi, ciddl şekllde Durumu takdirleıınize arz ede faller senbolik kalmay» mahkuro haJindedir. Memleketimize kaçak E mutazamr olacaihndan yetkill dur. Bu duruma, son vertlmeslnl srelen çaylarla mukayese etmek E riz. Türk makamlan bu teklife yanassayın matbuattan, vatandaslar lsabetsiz olur amma bu durum • 150 tlkokul öğretmenl adına mamışlardır. Bu teklif kahul edlldan, ilgililerden dllerim. HUrmet« da mecbur kalacatız kaUtell çay S Ali Durmas digi takdirds mepı'ckctimiıin dövtt S. D. S lertanle. Sennet ÖZARGTJN aramaya, kn>bı 40 mlljon Ura kadaı oUcakrıllllllıılılllıılıuıııııtıllillıııılUlllllllillllllllllllllUUIIIIIIIIIItUUIIIUIIılllllllllllllllllllllllllinUUUUmilUlin tıı* Bozuk ve gayrl sıhhl yiyecek ve = içeceklerin kontrol edilmeleri, ye E d limonların sun'î surette sarar E tılıp olgun veya eski limon diye = rek satılmalaruıa mâni olmak, ~ tşportacı ve dükkâncıların gü E «elim kaldınmlan işgal etmeleri E ne manl olmak, E Her çeşit malın hakiki vasfı dı = şında reklam yapılmasına, ikTa = 7 Ocak 1966 gazetenizin bu sütu miyell satış yapanlann bu lkra E nunda ctATATA HtrEMET TÜRK miye tutarlarını maîlaTin Iıatla ÇE YAZIN» başlıkU yazımı neş nndan tenzil etmek veya malla = Bin bir mahrumiyetler içeri retmiştmız. Ayazpaşa PaTk Otel nn sağlam ve kalıteli imaüne gay = sinde kıvranan ve Güney Doğu kosesmde Türkçeden gayrı 4 ii ret etmek, E nun Midyat îlçesınde görev alan sanla yazan ColiffureAndre ve Tü Geceleri n&ra atan sarhoşlann neldeki (Hachette) neşriyatımz ve sabahları erken bağıran satıcv ~ bi2 150 ilkokul öğretimine verilen Eğitim ödeneği. bize çok gö üzerine Türkçe yazmıslardı. Size larm çığlıklarma mâni olmak, E rülmüş olacak ki 4 aydan beri ve gazetenize ,eşekküru borç biKapu Tibi ilân ıevhalarivle (ZA = Hrim. Ancak şimdi gene Avazpaödenegimiz kesilmiştir. RARINA) satış yaoanlann bir gün E Vilâyet kanaU ile istenen <m şada tashih olan ilândan 50 m. olsun kâra döndüklerini işitmek, bın lira neden göiöerilmez? 19R7 uzakta cadde üzerine keyfi çlrkln Simitlerin başı boş vezinlere '&• Ş yıluıda mevcut ögretmenler Egi bir levru daha dikildi bozuk bir bi olarak satılmasma ve gittikc? ingiUzce ile (PENSION ROOMS tim ödenegi almazken, Stajiyer «SERÇE PARMAKLARA» yüzük E öğretmenlere nasıl ve hangi öde 8 LİRA AND ÜP V.S.) bir keli olacağım diyerek kuçülmeğe de nette, Eğitim ödeneği verilecek me türkçe yok. Lisan bilmiyenler vamlarım önlemek, E bakışıp duruyorlar. Ne yazı Atadiye emir gönderildi. Yukarıda arzedilen hususlara ~ Milll Eğitim BakanlıSından rt uın Î9 uncu yılını anarken Uzerin benzer sair natâ ve kusurların C cımız, adı geçen Eğitim Ödene de tıtizHkle durduğu, yabancı namuslu vatandaslar taratından E ftimiz bir an evvel Midyat Msl Isimlert TUrkçeleştirdiği memleketimizde bu kilstahlıgı,fcastiya çekinilmeden yazılması ve anlatıl E t«*Udürlüğür* elle tedive emrının malan, mümkün değil mi? gönderilmesidır 150 ilkokul ÖŞ panlar çoğalmaktadır. Her memDURSUN EMRE E retmeninin yokluk ve ıztırap içm lekette, ne lisanla yazılrtsa, yazılAyazpaşa, . BEÎOGLU E do kıvranmasma, Milli Eğitim Ba sın, o memleketin lisanıtte<le' kanlıgı ve bilhassa Hemşehrl ola yazmak şarttır. AmeriVcada dahi. rak tanıdığımız Milli ESİtim Ba Ne yazık, bu insafsız ve Türk.çi'v* kanımız Sayın tlhamı Ertem, razı tenezzül etmeyenlere, açma rulıise, o zaman blzde mağduriyeti satı veren ilglHler; gube MUdürlüğü nasıl buna müsaade ptmtştİT? mize razıyız. Şu son zamanlarda lçtiğimlz &l = Bu durum ders vermemlze en Atatürk'ü sevenler, geleneğlni debardak çay blle neye benziyor. S gel olmakla berabeT bakkal bor vam ettirenlerdir. Ata'ya hürmet • Büyük Ada Anadolu KulübU Mudürü Bedri Karhbel Adana'daa taze enginar, Bafra'dan taze siyah havyar getirterek nefis bir menü hazırlamış ve Yılbaşmı Adada geçirenlere sahiden güzel ADANA, (Cumhuriyet Bürosn) ' bir hafta sonu hazırlamıştı. Bil Yılbassnı ve Bayramı Güney \ hassa gençliğin çok eğlendigl YüBölgesindeki askeri birliklerde * başı ve Bayram geceleri dans ve geçiren Başbakan Süleyman De «,şarkıyla, gündüzleri da Ada turmirel, birliklerimizin subay. ast \,\ lanyla geçti.. subay ve erlerine birer büyük | j % Hilton'da mutfakta çalışan. paket sigara ile çakmak hediye ' lar, başta amirlerl Nezih Ohri oletmi$tir. mak üzere bütün çüeyi çekenler«Diplomat» ve «Boğaziçi» sigs î ' di. Sabaha kadar bir dakika büe raları ile çakmakların dağıtımı H dınlenmeden salonlarla mutfaklar na önümüzd'eki günlerde başla f trasmda koşuşan personelin iyi * nacaktır. ç', çalışması sayeslnde otele tahmiBaşbakan Süleyman Demirel | j nen en azmdan iki yuz bin lira tarafından hediye edilen çak \\ net kâr sağlandı. Otelln içlnt makların çeşitli kaçakçılıklar so M cennete benzeten Hilton Bahçenunda rr.üsadere edilen çakmak | 3 ' ler Mudürü Bekir Kerit ise yıllar olduğu bıldırılmektedir. |?, başına on gün kala geçırdiği fttık ANTALYA Kıbrıs olayları L | çalışsebebivle 50 gündenberi ordugâh \\ ameliyatma ragmen öyle mıştı ki saat ona doğru odasına ta alârm durumunda bulunan Antalya ü s Bölgesine bağlı bir \ çıkıp yanm saat dinlenmek »e sonra aşağıya inip dostlanyla yelikler, alârmın kalkması sebebiyle kıslalanna dönmüşlerdir. öte yandan, süresi dolan erlerin terhis ışlemleri de yapılmaktadır. KARAKÖY, POSTA KUTUSU 672 adreslne yapılması rica olunur. tlâncüık: 4394 208 i Avusturya Linz Devlet Operası MOZART: COSİ FAN TUTTE OPERASI TENISİLLERİ1; iiŞEF: KURT WÖS8 REJİSÖR: FEDERİK MİRDİTA; 12 • 17 Ocak 1968 saat 21.15 de SARAY SİNEMASINDA BtLETtER SARAY tfî NEMASI GİŞELERİNDE. Cumhuriyet 219 «îhâle süresini u^^ttîipk, Etibank'a 50 milyon fazla ödeme yükler» Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden: 1 Aşağıda keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saatleriyazılı işlerin eksiltmesi kapalı zarfla Istanbul Küçükyalı'daki Müdürluğumuz bınasmda Komısyonda yapılacaktır. 2 Eksıltme dosyası : Ankarada Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlügünde, lstanbulda Bölf* Müuürlüğünde gbrülebılır. 3 Eksıltmeye gırebilmek için : a) tsteklilenn 1967 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile Şirketlerın ilân tanhınden sonra ahnmıs hali faaliyet belgesi ile usulü dairesintfe yazılı her i? için o işin hizasında gösterılen miktarda teminat vermeleri, b) tsteklüerin en geç asağıda yazılı işler için ayn ayn tesbit edılmış olan müracaat son günü metaı saatl sonuna kadar bırer dılekçe ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri tmüracaatta Genel evrak kaydı tarihı muteberdır), dılekçelerine Bayindırllk Bakanhğmdan alınmı» (C) grupundan en az bu işin keşif bedeli kadar mütaahhıtlik karnesı çalışm» tasarısı ve teçhizat, teknik personel ve taahhüt bildinleri ilt malî durum bıldırısı ve bunu tevsik eden bu eksıltmenın ılânı tarihinden sonra ahnmıs Banlca mektubunu eksiksız olarak bağlayarak bu ış ıçın iştirak belgesi almaları lâzımdır. Telgrafla müracaatlar kabul edilmez. (Makina v e teçhizat beyannamesınde gösterecekleri Ana tnsaat makin»l«rının sahibı olduklarına dair belgelert ibrax etmeleri. kirâ ile harıçten temın edilecek Ana tnşaat Makinalan için beyanda bulunmamalan. 4 tsteklüerin 2490 sayıh Kanuna göre hazırlayacaklan teklif mektuplarını eksiltme günleri en geç ihale saatınden bır saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler nazan itibare alınmaz, Kesif Bedeli Geçlct Teminat Eknllttne Belge mfiracaat t Ş t N C t N S l L i r a Krş. Lira Krs. Günfi Saatl son günü Adapazan Karasu yolu klm. 18+594 24+019 arası Ferezli • Sakarya varyantı k*zı sanat yapılın ve ttabillz» isleri, tstsnbul Ankara ay. Adspazan yolu klm. 0+000 S+000 arnsı kazı sanat yapılan ve »tabilize isleri, Adapazan Kaynarca Kandıra yolu klm. 34 • 36 ara«ı Ksynarca icl geçifi muntkzam parke kaldınm v« müteferrik üst vapı inşaatı. 1720000 00 «42000 00 72550 00 37430 00 26/Ocak/1968 11.00 30/Ocak/1968 11.00 20/Ocak/1968 24/Ocak/1968 ÇAY PAKETLERİ İ EKSİK... İ 170000 00 14550 00 31/OcakAW8 11.00 23/Ocak/1963 (B»»m: 28441/217)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog